جملات مثبت و منفی انگلیسی + معنی، کاربرد و تلفظ صوتی

۴۶۷ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۴۱ دقیقه
جملات مثبت و منفی انگلیسی

به طور کلی جمله‌ها در زبان انگلیسی به سه دسته مثبت یا خبری، منفی و سوالی تقسیم می‌شوند. هر یک از این جمله‌ها ساختارهای خاص خودشان را دارند. برای آشنایی با انواع جملات مثبت و منفی انگلیسی و به منظور آموختن نحوه استفاده از آن‌ها در موقعیت‌های مختلف، در این آموزش هر یک را برای زمان‌های انگلیسی توضیح می‌دهیم و به کمک مثال و تمرین‌های مختلف، به نکات مهمی در خصوص آن‌ها پی می‌بریم.

فهرست مطالب این نوشته

جملات مثبت و منفی انگلیسی

در زبان انگلیسی، زمان‌ها را به سه دسته کلی تقسیم می‌کنند که شامل، گذشته، حال و آینده است. هر یک از این زمان‌ها خود نیز به دو دسته ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری تقسیم می‌شوند. به همین دلیل می‌توانیم ۱۲ زمان مختلف را در زبان انگلیسی تعریف کنیم. در جدول زیر می‌توانید این زمان‌ها را مشاهده کنید.

زمان‌های انگلیسی

(English Tenses)

گذشته (Past) حال (Present) آینده (Future)

گذشته ساده

(Past Simple)

حال ساده

(Present Simple)

آینده ساده

(Future Simple)

گذشته استمراری

(Past Continuous)

حال استمراری

(Present Continuous)

آینده استمراری

(Future Continuous)

گذشته کامل

(Past Perfect)

حال کامل

(Present Perfect)

آینده کامل

(Future Perfect)

گذشته کامل استمراری

(Past Perfect Continuous)

حال کامل استمراری

(Present Perfect Continuous)

آینده کامل استمراری

(Future Perfect Continuous)

جمله در زبان انگلیسی به سه دسته مثبت، منفی و پرسشی تقسیم می‌شود. در نتیجه برای هر یک از زمان‌های انگلیسی می‌توانیم سه نوع جمله مختلف را در نظر بگیریم. هدف از این مطلب، آموزش جملات مثبت و منفی برای انواع زمان‌هاست که به کمک فرمول، مثال و تمرین، هر یک را به طور کامل بررسی خواهیم کرد. همچنین توضیح مختصری درباره هر یک از زمان‌ها خواهیم داد.

انواع جمله در انگلیسی

در نوشتار انگلیسی، جمله با حرف بزرگ شروع می‌شود و با نقطه تمام می‌شود. اما جملات انگلیسی در کل به سه دسته اصلی زیر تقسیم می‌شوند:

 • «جملات ساده» (Simple Sentences)
 • «جملات مرکب» (Compound Sentences)
 • «جملات پیچیده» (Complex Sentences)

جملات ساده

جملات ساده فقط یک «جمله‌واره اصلی» (Main Clause) دارند، مانند مثال‌های زیر:

We’re going on holiday tomorrow.

فردا به تعطیلات خواهیم رفت.

I’m not keen on musical movies.

من به فیلم‌های موزیکال علاقه‌ای ندارم.

مطلب پیشنهادی:
جمله واره در انگلیسی چیست ؟ — انواع، نحوه ساخت + نکات،‌ مثال و تمرین
شروع مطالعه

 

جملات مرکب

جملات مرکب از دو یا چند جمله‌واره اصلی تشکیل شده‌اند که با «حرف ربط هم‌پایه» (Coordinating Conjunctions) به هم وصل می‌شوند، مانند مثال‌های زیر:

I phoned her but she wasn’t there.

من به او زنگ زدم، اما آنجا نبود.

Are you coming or are you staying at home or will you go and see Mum?

می‌آیی یا در خانه می‌مانی یا می‌روی و مادرت را می‌بینی؟

جملات پیچیده

جملات پیچیده یک جمله‌واره اصلی دارند و یک یا چند «جمله‌واره وابسته» (Subordinate Clauses). آن‌ها توسط «حرف ربط وابسته» (subordinating Conjunction) معرفی می‌شوند. در مثال‌های زیر، جمله‌واره اصلی «bold» شده و زیر جمله‌واره وابسته خط کشیده شده است.

You can call me if you have any problems.

هر مشکلی داشتید می‌توانید با من تماس بگیرید.

I got up earlier than usual because I had to get to the 6:30 train.

من زودتر از همیشه بیدار شدم، چون مجبور بودم سوار قطار ۷:۳۰ شوم.

Although it hurt when she bent her wrist, she could still move her fingers.

اگرچه مچ دستش را که خم کرد درد گرفت، هنوز می‌توانست انگشتانش را تکان دهد.

آموزش جملات مثبت و منفی انگلیسی

جملات مثبت و منفی انگلیسی حال

زمان حال در زبان انگلیسی به چهار دسته مهم تقسیم می‌شود که عبارتند از:

 • «زمان حال ساده» (Simple Present)
 • «زمان حال استمراری» (Present Continuous)
 • «زمان حال کامل» (Present Perfect)
 • «زمان حال کامل استمراری»‌ (Present perfect Continuous)

در ادامه ساختار جملات مثبت و منفی را به طور جداگانه بررسی خواهیم کرد.

جملات مثبت و منفی حال ساده

حال ساده برای توصیف عملی به کار می‌رود که به صورت مرتب یا از روی عادت انجام می‌شود. برای مثال، می‌تواند هر روز، هر هفته یا هر سال تکرار شود. مانند ورزش کردن، غذا خوردن یا رفتن به مدرسه و... . برای ساختن زمان حال ساده از «فاعل + فعل + مفعول» استفاده می‌کنیم و فرمول آن را به صورت زیر می‌نویسیم:

Subject + verb + object

به چند مثال زیر توجه کنید که با جملات مثبت حال ساده نوشته شده است.

I work in London.

من در لندن کار می‌کنم.

She works in London.

او در لندن کار می‌کند.

I play football every weekend.

من هر آخر هفته فوتبال بازی می‌کنم.

The human body contains 206 bones.

بدن انسان از ۲۰۶ استخوان تشکیل شده است.

I sometimes go to the cinema.

من بعضی وقت‌ها به سینما می‌روم.

The school term starts next week.

ترم مدرسه هفته دیگر شروع می‌شود.

برای منفی کردن حال ساده، از «do» یا «does» همراه با منفی‌کننده «not» استفاده می‌کنیم و آن را به دو شکل کوتاه «don't/doesn't» یا بلند «do not/does not» قبل از فعل اصلی می‌آوریم. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + do not / does not + verb + object

Subject + don't / doesn't + verb + object

مطلب پیشنهادی:
آموزش گرامر Do و Does — با مثال و به زبان ساده
شروع مطالعه

 

به چند مثال با جملات منفی حال ساده توجه کنید. این جمله‌ها همه با فعل اصلی ساخته شده‌اند.

She doesn't take a bath every day.

او هر روز به حمام نمی‌رود.

Lara doesn't play the piano very well.

«لارا» خیلی خوب پیانو نمی‌نوازد.

We don't work on Saturdays.

ما شنبه‌ها کار نمی‌کنیم.

I don't do the same thing every day.

من هر روز کار یکسانی را انجام نمی‌دهم.

My brother doesn't like football.

برادرم فوتبال دوست ندارد.

They don't usually take the subway.

آن‌ها معمولاً سوار مترو نمی‌شوند.

اما در جمله‌های حال ساده می‌توانیم از فعل «to be» به عنوان فعل اصلی استفاده کنیم. در این صورت فرمول جملات مثبت و منفی انگلیسی به صورت زیر خواهد بود:

Subject + am/is/are (not) + complement

برای منفی کردن جمله در حالت محاوره می‌توانیم از شکل کوتاه نیز استفاده کنیم. در جدول زیر می‌توانید شکل بلند و کوتاه جملات مثبت و منفی حال ساده با فعل «to be» را مشاهده کنید.

شکل بلند و کوتاه جملات مثبت و منفی حال ساده

جملات منفی جملات مثبت
شکل کوتاه شکل بلند شکل کوتاه شکل بلند
I'm not I am not I'm I am
You're not/ You aren't You are not You're You are
He's not/He isn't He is not He's He is
She's not/She isn't She is not She's She is
It's not/It isn't It is not It's It is
We're not/We aren't We are not We're We are
They're not/They aren't They are not They're They are

به چند مثال با جملات مثبت و منفی انگلیسی برای زمان حال ساده با فعل «to be» توجه کنید.

I'm not your teacher.

من معلمت نیستم.

You are not in this class.

شما در این کلاس نیستی.

He isn't happy today.

او امروز خوشحال نیست.

She isn't at the hospital.

او در بیمارستان نیست.

It isn't a cat. It's a dog.

آن گربه نیست، سگ است.

We aren't at work today.

ما امروز سر کار نیستیم.

They're not at the movies.

آن‌ها در سینما نیستند.

جملات مثبت و منفی حال استمراری

از دیگر زمان‌های رایج، حال استمراری است و بیشترین کاربرد آن برای توصیف عملی است که در لحظه صحبت کردن اتفاق می‌افتد و برای مدتی ادامه دارد. اما می‌توانیم برای زمان آینده‌ای که برنامه‌ریزی شده و قطعی است نیز آن را به کار ببریم. برای ساختن حال استمراری، ساختار «فاعل + فعل «to be» + فعل اصلی + ing» را به کار می‌بریم. فرمول آن برای جملات مثبت به صورت زیر است:

Subject + am/is/are + verb + ing

به چند مثال زیر توجه کنید.

He is listening to some music.

او دارد به موسیقی گوش می‌دهد.

We are having dinner.

شام داریم.

They are singing perfectly.

آن‌ها عالی می‌خوانند.

سه مثال زیر به زمان آینده اشاره دارد.

I am going out tonight.

امشب به بیرون می‌روم.

She is leaving for London tomorrow.

او فردا لندن را ترک خواهد کرد.

They are arriving at noon.

آن‌ها ظهر می‌رسند.

همچنین می‌توانیم برای اشاره به کاری که موقتی است از حال استمراری استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

He is staying for the night.

او شب را می‌ماند.

I am working this evening.

من این عصر در حال کار کردن خواهم بود..

The kids are playing for now.

بچه‌ها در حال حاضر مشغول بازی کردن هستند.

برای منفی کردن جملات حال استمراری، به فعل «to be» منفی‌کننده «not» را اضافه می‌کنیم که می‌تواند به دو شکل کوتاه و بلند باشد. فرمول آن را نیز می‌توانیم به شکل زیر بنویسیم:

Subject + am/is/are not + verb + ing

در جدول زیر می‌توانید شکل کوتاه و بلند جملات مثبت و منفی انگلیسی حال استمراری را مشاهده کنید.

شکل بلند و کوتاه جملات مثبت و منفی حال استمراری
جملات منفی جملات مثبت
شکل کوتاه شکل بلند شکل کوتاه شکل بلند
I'm not going I am not going I'm going I am going
You're not going/ You aren't going You are not going You're going You are going
He's not going/He isn't going He is not going He's going He is going
She's not going/She isn't going She is not going She's going She is going
It's not going/It isn't going It is not going It's going It is going
We aren't going/We're not going We are not going We're going We are going
They aren't going/They're not going They are not going They're going They are going

به چند مثال با شکل کوتاه و بلند جملات منفی حال استمراری توجه کنید.

I'm not eating.

من در حال خوردن نیستم.

You aren't working.

شما در حال کار کردن نیستی.

He isn't driving.

او در حال رانندگی نیست.

She isn't teaching.

او مشغول درس دادن نیست.

It isn't raining.

باران در حال باریدن نیست.

We aren't reading.

ما مشغول خواندن نیستیم.

They aren't writing.

آن‌ها در حال نوشتن نیستند.

جملات مثبت و منفی حال کامل

حال کامل برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع و کامل شده باشد، اما ارتباطی با زمان حال دارد. به عبارت دیگر، اثری از آن رویداد را در زمان حال مشاهده می‌کنیم. برای ساختن جملات مثبت و منفی انگلیسی با زمان حال کامل، فعل کمکی «have» یا «has» و قسمت سوم فعل (Past Participle) به کار می‌رود. فرمول جملات مثبت زمان حال کامل به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + have/has + p.p

به چند مثال جمله مثبت حال کامل توجه کنید.

I have been here for twenty minute.

بیست دقیقه است که اینجا هستم.

I have been here since 9 o'clock.

از ساعت ۹ اینجا بوده‌ام.

He has worked in New York for a long time.

او مدت زیادی در نیویورک زندگی کرده است.

He has worked in New York since he left school.

از وقتی مدرسه را ترک کرده در نیویورک زندگی کرده است.

برای منفی کردن جمله حال کامل، «not» را به فعل کمکی اضافه می‌کنیم. برای این زمان هم می‌توانیم شکل کوتاه و بلند تعریف کنیم. فرمول جملات منفی حال کامل را در ادامه مشاهده می‌کنید.

Subject + have/has not + p.p

در جدول زیر می‌توانید شکل کوتاه و بلند جملات مثبت و منفی حال کامل را مشاهده کنید.

شکل کوتاه و بلند جملات مثبت و منفی حال کامل
جملات منفی جملات مثبت
شکل کوتاه شکل بلند شکل کوتاه شکل بلند
I've not gone/I haven't gone I have not gone I've gone I have gone
You've not gone/You haven't gone You have not gone You've gone You have gone
He's not gone/He hasn't gone He has not gone He's gone He has gone
She's not gone/She hasn't gone She has not gone She's gone She has gone
It's not gone/It hasn't gone It has not gone It's gone It has gone
We've not gone/We haven't gone We have not gone We've gone We have gone
They've not gone/They haven't gone They have not gone They've gone They have gone

به چند مثال زیر توجه کنید که با شکل کوتاه و بلند جملات منفی حال کامل ساخته شده است.

John hasn't called for six months.

«جان» شش ماه است که زنگ نزده.

John hasn't called since February.

«جان» از فوریه تماس نگرفته است.

He hasn't come back home since he left school.

از وقتی مدرسه را ترک کرده به خانه برنگشته است.

I haven't eaten at that restaurant yet.

من هنوز در آن رستوران غذا نخورده‌ام.

Jim hasn't worked on Fridays since he joined the company.

«جیم» از وقتی به شرکت ملحق شده، جمعه‌ها کار نکرده است.

My friends haven't ever gone to France.

دوستانم تا حالا به فرانسه نرفته‌اند.

I have not forgiven you!

من شما را نبخشیده‌ام!

جملات مثبت و منفی حال کامل استمراری

حال کامل استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته شروع شده اما تا زمان حال همچنان ادامه دارد و شاید اندکی قبل از زمان حال کامل شده باشد. برای ساختن حال کامل استمراری، از فرمول زیر برای جملات مثبت و منفی انگلیسی استفاده‌ می‌کنیم:

Subject + have/has (not) been + verb + ing

شکل بلند و کوتاه جملات مثبت و منفی انگلیسی را برای زمان حال کامل استمراری در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

شکل بلند و کوتاه جملات مثبت و منفی حال کامل استمراری
جملات منفی جملات مثبت
شکل کوتاه شکل بلند شکل کوتاه شکل بلند
I've not been going/I haven't been going I have not been going I've been going I have been going
You've not been going/You haven't been going You have not been going You've been going You have been going
He's not been going/He hasn't been going He has not been going He's been going He has been going
She's not been going/She hasn't been going She has not been going She's been going She has been going
It's not been going/It hasn't been going It has not been going It's been going It has been going
We've not been going/We haven't been going We have not been going We've been going We have been going
They've not been going/They haven't been going They have not been going They've been going They have been going

به چند مثال زیر با جملات مثبت و منفی انگلیسی برای زمان حال کامل استمراری توجه کنید.

The boy has been standing at the door since this afternoon.

پسر از این بعدازظهر جلوی در ایستاده است.

The girl has been waiting for her friend since morning.

دختر از صبح منتظر دوستش است.

We have not been going to the movies for one month.

ما یک ماه است که به سینما نرفته‌ایم.

The teacher has not been coming to school for three days.

سه روز می‌شود که معلم به مدرسه نیامده است.

The doctor has been examining the patient for one hour.

دکتر یک ساعت است که مشغول معاینه بیمارش است.

She has not been doing her homework for two hours.

او دو ساعت است که تکالیفش را انجام نداده است.

She has not been working on her project since this morning.

او از امروز صبح روی پروژه‌اش کار نکرده است.

The boy has been running for three hours.

سه ساعتی می‌شود که پسر مشغول دویدن بوده است.

We have not been watching football for one year.

ما یک سال است که فوتبال تماشا نکرده‌ایم.

They have been working hard since morning.

آن‌ها از صبح سخت مشغول کار کردن بوده‌اند.

The girls have been singing songs since morning.

دخترها از صبح مشغول آواز خواندن بوده‌اند.

The boys have been playing cricket since evening.

پسرها از امروز عصر مشغول بازی کریکت بوده‌اند.

She has been talking on the phone for an hour.

او یک ساعت مشغول صحبت کردن با تلفن بوده است.

They have been waiting for their friends since one o’clock.

آن‌ها از ساعت یک منتظر دوستان‌ خود بوده‌اند.

He has not been sleeping since morning.

او از امروز صبح نخوابیده است.

جملات مثبت و منفی گذشته

جملات مثبت و منفی انگلیسی گذشته

یکی از زمان‌های کاربردی در زبان انگلیسی گذشته است و همان‌طور که در جدول ابتدای مطلب توضیح دادیم، از چهار زمان زیر تشکیل می‌شود:

 • «گذشته ساده» (Past Simple)
 • «گذشته استمراری» (Past Continuous)
 • «گذشته کامل» (Past Perfect)
 • «گذشته کامل استمراری» (Past perfect Continuous)

در ادامه هر یک از زمان‌ها را توضیح می‌دهیم و به کمک مثال با ساختار جملات مثبت و منفی انگلیسی آن‌ها آشنا می‌شویم.

جملات مثبت و منفی گذشته ساده

گذشته ساده برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان مشخصی در گذشته شروع شده و در همان زمان گذشته تمام شده است. برای ساختن این جمله‌ها از فرمول «فاعل + فعل + مفعول» استفاده می‌کنیم. بنابراین ساختار جملات مثبت گذشته ساده به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + verb + object

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جملات گذشته ساده در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

She came back last Thursday.

او سه‌شنبه گذشته به خانه برگشت.

I saw her in the building.

من او را در ساختمان دیدم.

I made a cake for my mom, it was delicious.

من کیکی برای مادرم درست کرد، خوشمزه بود.

I ran to the train station every day.

من هر روز تا ایستگاه قطار می‌دویدم.

I sent some flowers to my friend, today is her birthday.

من چند گل برای دوستم خریدم، امروز تولدش است.

They didn’t agree with me.

آن‌ها با من موافقت نکردند.

They did their homework, but it was kind of difficult.

آن‌ها تکالیف‌شان را انجام دادند، اما تا حدودی سخت بود.

They played video games the whole night.

آن‌ها کل شب را بازی ویدئویی انجام دادند.

Yesterday I did exercise.

من دیروز ورزش کردم.

I didn’t go to the gym last Sunday.

من یکشنبه گذشته به باشگاه ورزشی نرفتم.

همچنین می‌توانیم برای اشاره به بازه زمانی مشخصی در گذشته از آن کمک بگیریم، مانند مثال‌های زیر:

She lived in California for seven years.

او هفت سال در کالیفرنیا زندگی کرد.

They were in London from Monday to Friday.

آن‌ها از دوشنبه تا جمعه در لندن بودند.

Last week, I stayed with my sister for a few days.

هفته گذشته چند روز پیش خواهرم ماندم.

Joe lived in Boston for ten years.

«جو» ده سال در بوستون زندگی کرد.

From 1981 to 1984, he worked for a large multinational company.

از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴، او برای یک شرکت بزرگ چندملیتی کار کرد.

برای منفی کردن جملات گذشته ساده از «not» استفاده می‌کنیم. جملات گذشته ساده به دو دسته تقسیم می‌شوند. در یک حالت، فعل «was» و «were» به عنوان فعل اصلی جمله به کار می‌روند. برای منفی کردن این جمله‌ها فقط لازم است «not» را به این فعل‌ها اضافه کنیم. شکل بلند و کوتاه جملات منفی با فعل «to be» برای زمان گذشته ساده به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + was not / were not + complement

Subject + wasn't / weren't + complement

در ادامه می‌توانید چند مثال با فرمول‌های فوق را مشاهده کنید.

I wasn't home yesterday.

من دیروز در خانه نبودم.

You weren't on a trip last week.

شما هفته پیش به مسافرت نرفته بودی.

She was not sick today.

او امروز بیمار نبود.

The weather was not rainy yesterday.

هوا دیروز بارانی نبود.

We weren't at the park this morning.

ما امروز صبح در پارک نبودیم.

They weren't online.

آن‌ها آنلاین نبودند.

نوع دیگری از جملات منفی گذشته ساده با فعل اصلی ساخته می‌شود، مانند «walk» یا «study». برای منفی کردن این جمله‌ها، از «didn't» استفاده می‌شود که شکل بلند آن به «did not» نوشته می‌شود. بنابراین فرمول جملات منفی گذشته ساده با فعل اصلی به دو شکل زیر خواهد بود:

Subject + did not + verb + object

Subject + didn't + verb + object

در نظر داشته باشید که برای منفی کردن، بعد از «didn't»، شکل ساده فعل اصلی به کار می‌رود. به چند مثال با جملات منفی گذشته ساده با فعل اصلی توجه کنید. ترجمه فارسی این جمله‌ها را نیز می‌توانید مشاهده کنید.

I didn't go to the store yesterday.

من دیروز به فروشگاه نرفتم.

She didn't have any money with her.

او هیچ پولی همراهش نداشت.

You didn't study hard for the exam.

شما برای امتحان زیاد درس نخواندی.

We didn't watch a movie last night.

ما دیشب فیلم تماشا نکردیم.

They didn't run yesterday.

آن‌ها دیروز ندویدند.

My father didn't cook dinner.

پدر شام درست نکرد.

افعال باقاعده و بی‌قاعده انگلیسی

فعل‌های گذشته انگلیسی به دو دسته «باقاعده» (Regular Verbs) و «بی‌قاعده» (Irregular Verbs) تقسیم می‌شوند. دسته اول به فعل‌هایی گفته می‌شود که برای تبدیل شدن به گذشته، پسوند «ed» یا «d» می‌گیرند، مانند «played» که شکل گذشته آن «played» است. دسته دوم به فعل‌هایی گفته می‌شود که وقتی به گذشته تغییر می‌کنند، قاعده مشخصی ندارند و شکل ظاهری فعل ممکن است کاملاً عوض شود، مانند «go» که شکل گذشته آن «went» است.

برای ساختن جملات مثبت و منفی انگلیسی باید با فعل‌های باقاعده و بی‌قاعده آشنا شویم تا بتوانیم آن‌ها را به درستی در جمله به کار ببریم. برای مشاهده لیست افعال بی‌قاعده در انگلیسی می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

مطلب پیشنهادی:
لیست افعال بی قاعده انگلیسی با معنی — فهرست کامل با تلفظ صوتی
شروع مطالعه

جملات مثبت و منفی گذشته استمراری

گذشته استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته شروع شده و تا مدتی در حال تداوم بوده است. سپس توسط عمل دیگری متوقف شده است. برای ساختن فعل گذشته استمراری از «was/were + verb + ing» استفاده می‌کنیم، بنابراین ساختار آن برای جملات مثبت به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + was/were + verb + ing

به چند مثال زیر توجه کنید.

I was writing articles on different topics.

من در حال نوشتن مقاله‌هایی با موضوعات مختلف بودم.

He was reading various kinds of books.

او داشت انواع مختلفی از کتاب‌ها را می‌خواند.

They were playing football in that field.

آن‌ها در آن زمین فوتبال مشغول بازی کردن بودند.

She was drinking coffee in that coffee shop.

او داشت در آن کافه مشغول نوشیدن قهوه بود.

He was studying in the library.

او داشت در کتابخانه درس می‌خواند.

We were shopping in this market last week.

ما هفته گذشته در این بازار در حال خرید کردن بودیم.

We were watching a movie in this place yesterday.

ما داشتیم دیروز در این مکان فیلم تماشا می‌کردیم.

We were enjoying the program thoroughly.

ما از برنامه به طور کامل لذت می‌بردیم.

I was shopping at the mall with my elder brother.

داشتم با برادر بزرگ‌ترم در فروشگاه خرید می‌کردم.

برای ساختن جملات منفی گذشته استمراری از فرمول زیر استفاده می‌کنیم که شکل کوتاه و بلند آن را مشاهده می‌کنید.

Subject + was/were + verb + ing

Subject + wasn't/weren't + verb + ing

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I was not going to bed.

=

I wasn't going to bed.

من به تختخواب نمی‌رفتم.

You were not doing your homework.

شما مشغول انجام دادن تکالیفت نبودی.

The children weren't sleeping during the drive home.

بچه‌ها در طول رانندگی تا خانه خواب نبودند.

My friend was not telling me the truth.

دوستم به من حقیقت را نمی‌گفت.

They were not playing this week.

آن‌ها این هفته مشغول بازی کردن نبودند.

She wasn't planning her wedding.

آن‌ها برای جشن عروسی خود برنامه‌ریزی نمی‌کردند.

جملات مثبت و منفی گذشته کامل

گذشته کامل به عملی گفته می‌شود که در زمان گذشته قبل از شروع عمل دیگری تمام شده باشد. برای ساختن این جملات، باید فعل را به حالت «had + p.p» تبدیل کنیم. فرمول جملات مثبت و منفی انگلیسی برای زمان گذشته کامل به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + had (not) + p.p

برای محاوره در زبان انگلیسی می‌توانیم از شکل کوتاه گذشته کامل نیز استفاده کنیم. در جدول زیر می‌توانید شکل بلند و کوتاه جملات مثبت و منفی انگلیسی را برای گذشته کامل مشاهده کنید.

شکل بلند و کوتاه جملات مثبت و منفی گذشته کامل 
جملات منفی جملات مثبت
شکل کوتاه شکل بلند شکل کوتاه شکل بلند
I hadn't gone I had not gone I'd gone I had gone
You hadn't gone You had not gone You'd gone You had gone
He hadn't gone He had not gone He'd gone He had gone
She hadn't gone Se had not gone She'd gone Se had gone
It hadn't gone It had not gone __ It had gone
We hadn't gone We had not gone We'd gone We had gone
They hadn't gone They had not gone They'd gone They had gone

به چند مثال با شکل کوتاه و بلند جملات مثبت و منفی انگلیسی برای زمان گذشته کامل توجه کنید.

I had finished my homework before you came.

قبل از آمدنت تکالیفم را تمام کرده بودم.

She had done her parts before we finished ours.

او قبل از این‌که ما کارمان را تمام کنیم، وظایف خودش را انجام داده بود.

He had organized the whole room before we returned.

قبل از برگشتن ما، کل اتاق را مرتب کرده بود.

They had arranged all of the chairs before the main team showed up.

آن‌ها همه صندلی‌ها را قبل از حضور تیم اصلی مرتب کرده بودند.

We had cooked tomorrow’s breakfast before the sun shined.

صبحانه فردا را قبل از طلوع آفتاب پخته بودیم.

Mike broke the case after he had decorated the kitchen.

«مایک» بعد از این‌که آشپزخانه را تزیین کرد، قاب را شکست.

We hadn’t read the book before we saw the movie.

ما قبل از دیدن فیلم کتاب را نخوانده بودیم.

The kid was very sad, he hadn’t returned here since 2014.

بچه خیلی غمگین بود، از سال ۲۰۱۴ به اینجا برنگشته بود.

We hadn’t talked about the problem before we came to the meeting.

قبل از آمدن به جلسه در مورد مشکل صحبت نکرده بودیم.

They hadn’t met each other before they went on the date.

آن‌ها قبل از رفتن به قرار ملاقات، یکدیگر را ندیده بودند.

You hadn’t danced before we came to this place.

قبل از این‌که ما به این مکان بیاییم، شما نرقصیده بودید.

I hadn’t cut the rope before the sailor asked.

قبل از این‌که ملوان بپرسد، طناب را نبریده بودم.

The dogs were very happy, they hadn’t run this much for a long time.

سگ‌ها خیلی خوشحال بودند، خیلی وقت بود که این‌قدر ندویده بودند.

گرامر انگلیسی

جملات مثبت و منفی گذشته کامل استمراری

از گذشته کامل استمراری زمانی صحبت می‌کنیم که عملی از قبل شروع شده و در حال انجام شدن باشد، اما اندکی از قبل عمل دیگر در همان زمان گذشته تمام یا کامل شده باشد. در واقع فرق آن با زمان استمراری در این است که عمل متوقف نشده یا ناتمام نمانده است. فرمول آن برای جملات مثبت به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + had been + verb + ing

به چند مثال زیر توجه کنید.

Alex was out of breath when she arrived at the class because she had been running.

«الکس» وقتی به کلاس رسید نفسش بند آمده بود، چون در حال دویدن بود.

Emma and Matthew had been looking for a country to live in after their wedding when they were married.

«اما» و «متیو» پس از ازدواجشان به دنبال کشوری برای زندگی بودند.

I had been looking for her ring for five days.

پنج روز بود که دنبال انگشترش بودم.

I had been sleeping for three hours when my alarm went off.

وقتی زنگ ساعتم به صدا درآمد، سه ساعتی می‌شد که خواب بودم.

I had been studying Spanish before I moved to Spain.

قبل از این‌که به اسپانیا نقل‌مکان کنم، اسپانیایی می‌خواندم.

I had been waiting for 45 minutes when the bus finally arrived.

۴۵ دقیقه منتظر بودم که بالاخره اتوبوس رسید.

I had been washing the dishes before they came.

قبل از این‌که بیایند، ظرف‌ها را می‌شستم.

برای ساختن جملات منفی گذشته کامل استمراری از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + had not/ hadn't been + verb + ing

شکل کوتاه جملات مثبت گذشته کامل استمراری مانند گذشته کامل است، یعنی می‌توانیم «had» را به صورت «d'» به کار ببریم. به چند مثال با جملات منفی گذشته کامل استمراری توجه کنید.

I had not been playing computer games before they came to the house.

قبل از این‌که آن‌ها به خانه بیایند، بازی‌های رایانه‌ای انجام نداده بودم.

I had not been studying when you asked.

وقتی پرسیدی درس نخوانده بودم.

I had not been swimming since last year.

از سال گذشته شنا نکرده بودم.

I had not been going to a different restaurant until it was closed forever.

من به رستوران مختلف نرفته بودم تا این‌که برای همیشه تعطیل شد.

I was not done with my homework before I had been going to the market with my family.

قبل از این‌که با خانواده‌ام به بازار بروم، تکالیفم را تمام نکرده بودم.

Isabella had not been studying well until she got bad grades.

«ایزابلا» تا وقتی که نمرات بدی نگرفت، خوب درس نمی‌خواند.

It had been raining for hours and the streets were very wet.

ساعت‌ها باران می‌بارید و خیابان‌ها بسیار خیس بود.

It had not been raining since last fall.

از پاییزِ گذشته، باران نباریده بود.

جملات مثبت و منفی آینده

جملات مثبت و منفی انگلیسی آینده

جملات آینده نیز در زبان انگلیسی کاربرد زیادی دارند و مانند زمان‌های حال و گذشته به چهار دسته تقسیم می‌شوند. این چهار دسته عبارتند از:

 • «آینده ساده» (Future Simple)
 • «آینده استمراری» (Future Continuous)
 • «آینده کامل» (Futre Perfect)
 • «آینده کامل استمراری» (Future perfect Continuous)

در ادامه هر یک از زمان‌ها را توضیح می‌دهیم و به کمک مثال با ساختار جملات مثبت و منفی انگلیسی آن‌ها آشنا می‌شویم.

جملات مثبت و منفی آینده ساده

آینده ساده، همان‌طور که از اسمش پیداست، برای توصیف عملی در زمان آینده به کار می‌رود. در این حالت از «will» قبل از فعل اصلی استفاده می‌کنیم و فعل اصلی به شکل ساده به کار می‌رود. بنابراین فرمول جملات مثبت آینده ساده به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will + verb + object

به چند مثال زیر توجه کنید.

I will go to the cinema tonight.

من امشب به سینما خواهم رفت.

He will play tennis tomorrow.

او فردا تنیس بازی می‌کند.

She will be happy with her exam results.

او از نتایج امتحانش راضی خواهد بود.

They will take the bus to the South next week.

آن‌ها هفته آینده با اتوبوس به جنوب نخواهند رفت.

برای منفی کردن جملات آینده ساده می‌توانیم از «will not» یا شکل کوتاه آن «won't» همراه با شکل ساده فعل اصلی استفاده کنیم، بنابراین خواهیم داشت:

Subject + will not/won't + verb

به چند مثال با جملات منفی آینده ساده در انگلیسی توجه کنید.

Father will not change his mind.

پدر نظرش را عوض نخواهد کرد.

You will not find a wide variety of choices in school cafeterias.

شما در کافه‌تریای مدرسه انتخاب‌های خیلی متنوعی نخواهید داشت.

The weather won't be sunny today.

هوا امروز آفتابی نیست.

She won't study any other langugaes.

او زبان‌های دیگری را مطالعه نخواهد کرد.

We won't visit our neighbors next week.

ما هفته آینده به دیدن همسایگان خود نمی‌رویم.

They will not see a movie tomorrow.

آن‌ها فردا فیلم نمی‌بینند.

Mr. and Mrs. White will not go on a trip next weekend.

آقا و خانم «وایت» آخر هفته آینده به مسافرت نخواهند رفت.

جملات مثبت و منفی آینده استمراری

آینده استمراری برای توصیف عملی به کار می‌‌رود که در زمان مشخصی در آینده در حال استمرار خواهد بود. برای مثال، شما الآن دانشجو هستید و دو سال از دوره کارشناسی خود را سپری کرده‌اید. بنابراین سال دیگر مشغول گذراندن سال سوم دانشگاه خود خواهید بود. یعنی سال آینده درس شما تمام نشده و همچنان در حال خواندن آن خواهید بود. پس عملی را توصیف کرده‌اید که در زمان مشخصی در آینده (برای مثال سال دیگر همین موقع) در حال انجام شدن است.

برای ساختن جملات مثبت آینده استمراری، از فعل «will be + verb + ing» استفاده می‌کنیم تا هم عمل را در زمان آینده نشان دهیم و هم بر استمرار آن تأکید کنیم. فرمول جملات مثبت و منفی انگلیسی برای حال کامل استمراری به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will (not)/ won't + be + verb + + ing

به چند مثال با جمله‌ های مثبت و منفی انگلیسی برای زمان آینده استمراری توجه کنید.

They will be cooking food at this time.

آن‌ها در این لحظه مشغول درست کردن غذا خواهند بود.

I will be going to the office at 8 am tomorrow.

من فردا ساعت ۸ صبح در دفتر خواهم بود.

He will be playing video games on Sunday.

او یکشنبه بازی‌های ویدئویی انجام خواهد داد.

John will be writing a letter to her sister.

«جان» در حال نوشتن نامه‌ای برای خواهرش خواهد بود.

We will be swimming when you return.

وقتی برگردی ما مشغول شنا کردن خواهیم بود.

She will be doing a great job.

او مشغول انجام دادن کار خیلی مهمی خواهد بود.

She will be singing at home.

او در خانه آواز خواهد خواند.

He will be studying hard before the exam.

او قبل از امتحان، سخت مشغول مطالعه خواهد بود.

We won't be eating outside on Saturday.

ما شنبه بیرون غذا نخواهیم خورد.

They won't be going home.

آن‌ها به خانه نخواهند رفت.

The teacher won't be teaching in a class.

معلم مشغول تدریس در کلاس نخواهد بود.

I won't be talking with my best friend tomorrow at this time.

من فردا همین موقع مشغول صحبت کردن با دوستم نیستم.

She won't be watching a lot of movies on holidays.

او در تعطیلات فیلم‌های زیادی تماشا نخواهد کرد.

Mom won't be cleaning my house this time.

مامان این موقع مشغول تمیز کردن خانه نیست.

They won't be traveling by airplane.

آن‌ها با هواپیما به مسافرت نخواهند رفت.

He will be trying to learn the French language.

او برای آموختن زبان فرانسه تلاش خواهد کرد.

They won't be working in the office within the next week.

آن‌ها طی هفته آینده مشغول کار کردن در اداره نخواهند بود.

He won't be learning a new skill.

او مشغول یادگیری مهارت جدیدی نخواهد بود.

جملات مثبت و منفی آینده کامل

آینده کامل برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان آینده کامل خواهد شد. برای مثال، در آینده راهی برای سفرهای تفریحی به سیارات دیگر فراهم خواهد شد. این جمله را می‌توانیم به صورت زیر به انگلیسی بنویسیم:

In the fututre, people will have traveled to other planets.

در آینده، مردم به سیارات دیگر سفر خواهند کرد.

مفهوم این جمله این است که دانشمندان از گذشته در پی راهی برای سفر به سیارات دیگر بوده‌اند، اما هنوز موفق به انجام آن نشده‌اند. یا این‌که همچنان در حال کار کردن بر روی این پروژه عظیم هستند. در نتیجه ممکن است در آینده بتوانند این روند را تکمیل کنند.

برای ساختن جملات مثبت آینده کامل از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + will have + p.p

به چند جمله زیر دقت کنید.

I will have left by six.

من تا ساعت شش رفته‌ام.

He will have finished the report by the deadline.

او تا موعد مقرر گزارش را تمام کرده است.

She won't have finished work by seven.

او تا ساعت هفت کارش را تمام نکرده است.

They'll have finished the project by July.

آن‌ها تا ژوئیه پروژه را تمام نکرده‌اند.

برای ساختن جملات منفی آینده کامل می‌توانیم از شکل بلند یا کوتاه «not» استفاده کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + will not have + p.p

Subject + won't have + p.p

در جدول زیر می‌توانید شکل بلند و کوتاه جملات آینده کامل استمراری را برای جملات مثبت و منفی انگلیسی مشاهده کنید.

شکل کوتاه و بلند جملات مثبت و منفی انگلیسی
جملات منفی جملات مثبت
شکل کوتاه شکل بلند شکل کوتاه شکل بلند
I won't have been going I will not have been going I'll have been going I will have been going
You won't have been going You will not have been going You'll have been going You will have been going
He won't have been going He will not have been going He'll have been going He will have been going
She won't have been going She will not have been going She'll have been going She will have been going
It won't have been going It will not have been going It'll have been going It will have been going
We won't have been going We will not have been going We'll have been going We will have been going
They won't have been going They will not have been going They'll have been going They will have been going

به چند مثال زیر با جملات منفی آینده کامل توجه کنید.

You won't have read the book before the next class.

شما قبل از کلاس بعدی، کتاب را نخوانده‌اید.

She won't have finished the exams by then, so we can go out for lunch.

او تا آن موقع امتحاناتش را نداده است، پس ما می‌توانیم برای ناهار بیرون برویم.

They won't have arrived by dinner time.

آن‌ها تا زمان شام نرسیده‌اند.

I won't have done everything by seven.

من همه کارها را تا ساعت هفت انجام نداده‌ام.

جملات مثبت و منفی آینده کامل استمراری

آینده کامل استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان مشخصی در آینده در حال استمرار خواهد بود و اندکی قبل از عمل دیگر یا قبل از زمان مشخصی کامل خواهد شد. فرق این زمان با آینده کامل در این است که تأکید بر روی مدت زمان انجام عمل خواهد بود. برای مثال می‌توان گفت که تا ساعت ۶، برادرم به مدت یک ساعت مشغول دویدن بوده است. در این جمله، تأکید بیشتر بر روی این است که عمل دویدن به مدت یک ساعت ادامه داشته و اندکی قبل از ساعت ۶ تمام شده است.

مثال فوق را می‌توانیم به صورت زیر به زبان انگلیسی ترجمه کنیم:

By six o'clock, my brother will have been running for an hour.

تا ساعت شش، برادرم به مدت ساعت مشغول دویدن بوده است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، ساختار فعل به صورت «will have been + verb + ing» است. بنابراین، فرمول آن را می‌توانیم به شکل زیر بنویسیم:

Subject + will have been + verb + ing

به مثال‌‌های زیر توجه کنید که در حالت مثبت آینده کامل استمراری ساخته شده است.

They will have been painting the fence for two days by Saturday.

آن‌ها تا روز شنبه، دو روز خواهد بود که در حال رنگ کردن حصار هستند.

James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia.

«جیمز» تا موقع رفتن به آسیا، بیش از یک سال خواهد بود که در دانشگاه مشغول درس دادن است.

I will have been working, so I'll be tired.

من مشغول کار خواهم بود، به همین دلیل خسته می‌شوم.

She will have been playing tennis, so she'll be hungry.

او مشغول تنیس بازی کردن بود.

He will have been cooking, so the kitchen will be warm.

او مشغول آشپزی خواهد بود، بنابراین آشپزخانه گرم می‌شود.

They will have been traveling, so they'll want to go to bed early.

آن‌ها در سفر خواهند بود، به مین دلیل زود به رختخواب خواهند رفت.

We'll have been living here for ten years next month.

ما ماه آینده ده سالی می‌شود که اینجا زندگی می‌کنیم.

برای ساختن جملات منفی آینده کامل استمراری از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + will not /won't + have been + verb + ing

به چند مثال زیر در حالت منفی توجه کنید.

He won't have been sleeping all day.

او تمام روز را نخوابیده است.

She won't have been studying.

او مشغول مطالعه نخواهد بود.

We will not have been walking for two hours.

او به مدت دو ساعت قدم نخواهد زد.

It won't be raining all day.

تمام روز باران نمی‌بارد.

The pupils won't have been talking too much.

دانش‌آموزان زیاد صحبت نخواهند کرد.

کلمه های منفی کننده

کلمه های منفی کننده در زبان انگلیسی

در این مطلب آموختیم که برای منفی کردن جملات انگلیسی می‌توانیم از «not» به عنوان منفی‌کننده کمک بگیریم و آن را به فعل «to be» یا فعل کمکی اضافه کنیم. به مثال‌های متعددی نیز در این زمینه اشاره کردیم. اما علاوه بر این کلمه، کلمه‌های دیگری نیز در زبان انگلیسی وجود دارند که می‌توانند به عنوان منفی‌کننده مورد استفاده قرار بگیرند.

در جدول زیر می‌توانید تعدادی از کلمات منفی‌کننده رایج در انگلیسی را مشاهده کنید. ترجمه آن‌ها نیز در ردیف بعدی نوشته شده است.

کلمه‌های منفی‌کننده در انگلیسی
hardly no never
به ندرت هیچ هرگز
scarcely none nobody
به ندرت هیچ هیچ‌کس
barely nowhere no one
به سختی هیچ‌کجا هیچ‌کس
rarely seldom nowhere
به سختی، به ندرت به ندرت هیچ‌کجا

به چند مثال با کلمه‌های جدول فوق توجه کنید.

Janet has no money.

«ژانت» هیچ پولی ندارد.

I rarely go to the gym after work.

من به ندرت بعد از کار به باشگاه ورزشی می‌روم.

Nobody gets the day off.

هیچ‌کس مرخصی نمی‌گیرد.

There's nowhere for him to go.

برای او جایی برای رفتن نیست.

He rarely goers to the stadium.

او به ندرت به استادیوم می‌رود.

They hardly ever see each other on the weekends.

آن‌ها آخر هفته‌ها به ندرت همدیگر را می‌بینند.

مثال جمله های مثبت و منفی انگلیسی

برای این‌که بتوانید همه جمله های مثبت و منفی انگلیسی را برای زمان‌های مختلف تمرین کنید، در ادامه تعدادی مثال در کنار هم آورده‌ایم که ترجمه آن‌ها را نیز می‌توانید مشاهده کنید. سعی کنید زمان هر جمله را تشخیص دهید.

I swam in the sea every day on holiday.

من هر روز در تعطیلات در دریا شنا می‌کردم.

I will go on holiday by car.

من با ماشین به تعطیلات می‌روم.

He will have been sleeping all morning.

او تمام صبح را خوابیده است.

I will be sleeping in the afternoon.

من بعدازظهر را خواب خواهم بود.

Children are playing in the park.

بچه‌ها در پارک مشغول بازی کردن هستند.

It was raining while I was watching TV.

وقتی داشتم تلویزیون تماشا می‌کردم، باران می‌بارید.

He is trying to do his homework.

او تلاش می‌کرد تکالیفش را انجام دهد.

I am meeting some friends after work.

من بعد از کار بعضی از دوستانم را ملاقات می‌کنم.

I will be watering the plants tomorrow morning.

من فردا صبح به گیاهان آب خواهم داد.

I was eating lunch when you arrived.

داشتم ناهار می‌خوردم که شما رسیدی.

I am not flying to England.

من در حال سفر به انگلیس نیستم.

That isn't the way to Finland.

آن مسیر فنلاند نیست.

They are not from Ecuador.

آن‌ها اهل اکوادور نیستند.

He wasn't eating white rice.

او مشغول خوردن برنج سفید نبود.

We were not sad when he moved away.

وقتی دور شد، ما ناراحت نبودیم.

They don't practice yoga.

آن‌ها یوگا تمرین نمی‌کنند.

She did not like yoga.

او یوگا دوست نداشت.

He doesn't have to commute to work.

آن‌ها مجبور نیستند تا محل کار تردد کنند.

They will not be joining us for dinner tonight.

آن‌ها امشب برای شام به ما ملحق نخواهند شد.

She won't be attending the Met Gala this year.

او امسال در «مت گالا» حضور نخواهد داشت.

These aren't pistachios.

این‌ها پسته نیستند.

They weren't playing poker.

آن‌ها مشغول بازی پوکر نبودند.

He has planted a ridge of cauliflowers in his garden.

او در باغچه‌اش پشته‌ای از گل‌کلم کاشته است.

The teacher has explained the use of the verb to the class.

معلم کاربرد فعل را برای کلاس توضیح داده است.

Tom has completed two chapters of the book.

تام دو فصل از کتاب را به پایان رسانده است.

I have not yet taken my lunch.

من هنوز ناهارم را نگرفته‌ام.

I have been taking a dose of medicine for two weeks.

دو هفته است که یک دوز دارو مصرف می‌کنم.

I have not been speaking to her for two weeks.

من دو هفته است که با او صحبت نمی‌کنم.

She has been trying to learn French for one month.

او یک ماه است که برای یادگیری زبان فرانسه تلاش می‌کند.

He has been discussing the interior design for two hours.

او دو ساعت است که در مورد طراحی داخلی بحث می‌کند.

He has been working as an editor in this newspaper since 2013.

وی از سال ۱۳۹۲ به عنوان سردبیر در این روزنامه مشغول به کار است.

He had been playing hockey for two hours.

او دو ساعت بود که هاکی بازی می‌کرد.

He had been making satisfactory progress since his admission to the college.

او از زمان پذیرفته شدن در کالج پیشرفت رضایت‌بخشی داشته است.

I had been working under the supervision of Mr. Williams.

من زیر نظر آقای «ویلیامز» کار می‌کردم.

Tomorrow I am leaving for Dubai.

فردا عازم دبی هستم.

I will go to the beach next Sunday.

یکشنبه آینده به ساحل می‌روم.

She will buy a gift for her friend.

او برای دوستش هدیه خواهد خرید.

My father will buy a car for me.

پدرم برای من ماشین می‌خرد.

Tom will have completed his graduation degree by the end of this year.

«تام» تا پایان امسال مدرک فارغ‌التحصیلی خود را می‌گیرد.

Tom will have traveled to Rome.

«تام» به رم سفر خواهد کرد.

I will have planted a sapling in my lawn.

من یک نهال در چمن [باغچه] خود خواهم کاشت.

The guests will have been leaving the party for one hour.

مهمانان به مدت یک ساعت مهمانی را ترک خواهند کرد.

The farmer will have been sowing crops since November.

کشاورز از ماه نوامبر شروع به کاشت محصولات خواهد کرد.

He will have been painting his house since morning.

از صبح مشغول رنگ کردن خانه‌اش بوده است.

I will have been learning Spanish for two weeks.

من دو هفته است که مشغول یادگیری زبان اسپانیایی بوده‌ام.

جملات مثبت و منفی مجهول

جملات مثبت و منفی مجهول

بیشتر جملات انگلیسی معلوم هستند. اما در برخی موارد، به‌ویژه در مواقع رسمی و هنگام نوشتن به زبان انگلیسی، از ساختار مجهول استفاده می‌کنیم. فرق جمله معلوم با مجهول این است که در حالت معلوم تأکید بیشتر بر روی فاعل جمله است که به عنوان انجام‌دهنده کار در جمله نقش دارد. اما در جمله مجهول جای فاعل و مفعول عوض می‌شود. یعنی مفعول به‌جای فاعل در ابتدای جمله قرار می‌گیرد و فاعل را در صورت نیاز به انتهای جمله منتقل می‌کنیم.

دلیل تأکید جمله مجهول بر روی مفعول این است که یا فاعل برای ما اهمیت چندانی ندارد. یا شاید هم برای ما شناخته شده نیست. حتی ممکن است فاعل آن‌قدر برای همه شناخته شده باشد که دیگر دلیلی برای ذکر کردن اسم آن نداشته باشیم. به همین دلیل از آوردن اسم آن صرف‌نظر می‌کنیم و تمرکز خود را بر روی شخص یا چیزی می‌گذاریم که کار بر او واقع شده است.

برای ساختن جمله مجهول، دومین قدم بعد از آوردن مفعول به ابتدای جمله، تغییر ساختار فعل است. برای زمان‌ها مختلف، ساختارهای مختلفی در حالت مجهول تعریف شده است که در ادامه هر یک را برای جملات مثبت و منفی انگلیسی توضیح می‌دهیم.

نکته: زمان‌های زیر را در حالت مجهول به کار نمی‌برند. به عبارت دیگر، کاربرد آن‌ها در حالت مجهول چندان رایج نیست.

 • «حال کامل استمراری» (Present Perfect Continuous)
 • «گذشته کامل استمراری» (Past Perfect Continuous)
 • «آینده استمراری» (Future Continuous)
 • «آینده کامل استمراری» (Future Perfect Continuous)

مجهول جملات مثبت و منفی حال

برای این‌که بهتر بتوانید با ساختار جملات مثبت و منفی مجهول در زمان حال آشنا شوید، در ادامه این مطلب فرمول هر یک از زمان‌های حال را در حالت مجهول همراه با مثال‌هایی توضیح خواهیم داد تا بهتر بتوانید آن را درک کنید.

مجهول جملات مثبت و منفی حال ساده

برای مجهول جملات مثبت و منفی حال ساده از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Object + be (not) + p.p

به چند مثال زیر توجه کنید که با جملات مثبت و منفی مجهول حال ساده ساخته شده است.

He delivers the letters.

او نامه‌ها را تحویل می‌دهد.

***

The letters are delivered.

نامه‌ها تحویل داده می‌شوند.

Jack builds a house.

«جک» خانه‌ای می‌سازد.

***

A house is built (by Jack).

خانه توسط «جک» ساخته می‌شود.

My mother doesn't water the plants in the morning.

مادرم صبح به گیاهان‌ آب نمی‌دهد.

***

The plants aren't watered in the morning.

به گیاهان صبح آب داده نمی‌شود.

مجهول جملات مثبت و منفی حال استمراری

برای مجهول کردن جملات مثبت و منفی انگلیسی برای زمان حال استمراری، از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Subject + be (not) + verb +ing + p.p

به چند مثال زیر در حالت مثبت و منفی توجه کنید تا با ساختار حال استمراری مجهول بیشتر آشنا شوید. جملات معلوم نیز کنار مجهول نوشته شده است تا بتوانید مقایسه کنید.

She is eating a lot of cookies.

او مشغول خوردن تعداد زیادی کلوچه است.

***

A lot of cookies are being eaten.

کلوچه‌های زیادی در حال خورده شدن هستند.

My professor is giving a lecture today.

استادم امروز سخنرانی دارد.

A lecture is being given by my professor today.

امروز سخنرانی توسط استادم ارائه می‌شود.

She is not playing the guitar.

او در حال نواختن گیتار نیست.

***

The guitar is not being played (by her).

گیتار توسط او در حال نواخته شدن نیست.

مجهول جملات مثبت و منفی حال کامل

برای مجهول کردن جملات مثبت و منفی حال کامل از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + have/has (not) + been + p.p

به چند مثال زیر توجه کنید که با جملات مثبت و منفی انگلیسی حال کامل در حالت معلوم و مجهول ساخته شده‌اند:

Jack has built a house.

«جک» خانه‌ای ساخته است.

***

A house has been built by Jack.

خانه توسط «جک» ساخته شده است.

He has finished the work.

او کار را تمام کرده است.

***

The work has been finished by him.

کار توسط او تمام شده است.

I have not taken the exam yet.

من هنوز امتحان نداده‌ام.

***

The exam has not been taken yet.

امتحان هنوز گرفته نشده است.

They haven't planned a vacation to Morocco.

آن‌ها سفر به مراکش را برنامه‌ریزی نکرده‌اند.

***

A vacation to Morocco hasn't been planned.

سفر به مراکش برنامه‌ریزی نشده است.

مجهول جملات مثبت و منفی گذشته

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، جملات گذشته در چهار زیرمجموعه قرار می‌گیرند که عبارتند از:

 • «گذشته ساده» (Simple Past)
 • «گذشته استمراری» (Past Continuous)
 • «گذشته کامل» (Past Perfect)
 • «گذشته کامل استمراری» (Past Perfect Continuous)

در ادامه این مطلب، ساختار جمله های مثبت و منفی مجهول را برای زمان‌‌های گذشته ساده، استمراری و کامل توضیح می‌دهیم. برای گذشته کامل استمراری، استفاده از حالت مجهول رایج نیست.

مجهول جملات مثبت و منفی گذشته ساده

برای ساختن جملات مثبت و منفی مجهول گذشته ساده از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + was/were (not) + p.p

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جملات مثبت و منفی مجهول گذشته ساده بیشتر آشنا شوید. جملات معلوم را نیز برای مقایسه در کنار آن‌ها مشاهده می‌کنید.

He bought a car.

او ماشین خرید.

***

A car was bought (by him).

ماشین توسط او خریده شد.

I cleaned the house yesterday.

من دیروز خانه را تمیز کردم.

***

The house was cleaned yesterday.

خانه دیروز تمیز شد.

The children studied their lessons.

بچه‌ها درس‌هایشان را خواندند.

***

Their lessons were studied (by the children).

درس‌های بچه‌ها توسط آن‌ها خوانده شد.

You didn't buy a car.

شما ماشین نخریدید.

***

A car was not bought by you.

ماشین توسط شما خریده نشد.

She didn't decorate the walls.

او دیوارها را تزیین نکرد.

***

Ther walls weren't decorated.

دیوارها تزیین نشدند.

مجهول جملات مثبت و منفی گذشته استمراری

برای ساختن جملات مثبت و منفی مجهول گذشته استمراری از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + was/were (not) + being + p.p

به چند مثال مثبت و منفی گذشته استمراری در حالت معلوم و مجهول توجه کنید.

She was washing a shirt.

او در حال شستن یک پیراهن بود.

***

A shirt was being washed.

پیراهن شسته می‌شد.

She was not washing a skirt.

او در حال شستن دامن نبود.

***

A skirt was not being washed.

دامن شسته نمی‌شد.

He was eating the meal.

او داشت غذا می‌خورد.

***

The meal was being eaten.

غذا خورده می‌شد.

They were teaching the kids.

آن‌ها به بچه‌ها درس می‌دادند.

***

The kids were being taught.

به بچه‌ها آموزش داده می‌شد.

He wasn't appreciating them.

او در حال قدردانی از آن‌ها نبود.

***

They weren't being appreciated.

از آن‌ها قدردانی نمی‌شد.

مجهول جملات مثبت و منفی گذشته کامل

برای ساختن جملات مثبت و منفی مجهول گذشته کامل از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + had (not) + been + p.p

به چند مثال مثبت و منفی گذشته استمراری در حالت معلوم و مجهول توجه کنید.

They had won the competition.

آن‌ها مسابقه را برده بودند.

***

The competition had been won by them.

مسابقه توسط آن‌ها به برتری رسیده بود.

They had not won the competition.

آن‌ها مسابقه را نبرده بودند.

***

The competition had not been won by them.

مسابقه توسط آن‌ها به برتری نرسیده بود.

He had bought a car.

او ماشین خریده بود.

***

A car had been bought by him.

ماشین توسط او خریده شده بود.

The hadn't resolved the issue.

آن‌ها مسئله را حل نکرده بودند.

***

The issue hadn't been resolved by them.

مسئله توسط آن‌ها حل نشده بود.

The thief had stolen the money.

دزد پول را دزدیده بود.

***

The money had been stolen by the thief.

پول توسط دزد به سرقت رفته بود.

یادگیری زبان انگلیسی

مجهول جملات مثبت و منفی آینده

همان‌طور که اشاره شد، جملات آینده نیز به چهار دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • «آینده ساده» (Future Simple)
 • «آینده استمراری» (Future Continuous)
 • «آینده کامل» (Future Perfect)
 • «آینده کامل استمراری» (Future Perfect Continuous)

حالت مجهول برای آینده ساده و آینده کامل کاربرد دارد. در ادامه این مطلب، ساختار مجهول را برای این دو زمان در جملات مثبت و منفی انگلیسی توضیح می‌دهیم.

مجهول جملات مثبت و منفی آینده ساده

برای ساختن جملات مثبت و منفی مجهول آینده ساده از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + will (not) + be + p.p

نکته: شکل کوتاه منفی «will not» به صورت «won't» نوشته می‌شود، مانند مثال زیر:

I won't see my dentist tomorrow.

من فردا دندان‌پزشکم را نمی‌بینم.

به چند مثال مثبت و منفی آینده ساده در حالت معلوم و مجهول توجه کنید.

He will study this book.

او این کتاب را مطالعه خواهد کرد.

***

This book will be studied by him.

این کتاب توسط او مطالعه خواهد شد.

They will start a business.

آن‌ها کسب‌وکاری راه می‌اندازند.

***

A business will be started by them.

کسب‌وکاری توسط آن‌ها راه‌اندازی خواهد شد.

She won't write a story soon.

او داستان را به زودی نمی‌نویسد.

***

A story won't be written by her soon.

داستان به زودی توسط او نوشته نمی‌شود.

We won't play a game tomorrow.

ما فردا بازی نخواهیم کرد.

***

A game will not be played by us tomorrow.

بازی فردا توسط ما انجام نخواهد شد.

مجهول جملات مثبت و منفی آینده کامل

برای ساختن جملات مثبت و منفی مجهول آینده کامل از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + will (not) + have + been + p.p

به چند مثال مثبت و منفی آینده کامل در حالت معلوم و مجهول توجه کنید.

He will have received the letter.

او نامه را دریافت خواهد کرد.

***

The letter will have been received by him.

نامه توسط او دریافت خواهد شد.

He will not have received the letter.

او نامه را دریافت نخواهد کرد.

***

The letter will not have been received.

نامه توسط او دریافت نخواهد شد.

She will have cleaned the room by eleven.

او تا ساعت ۱۱ خانه را تمیز کرده است.

***

The room will have been cleaned by eleven.

خانه تا ساعت ۱۱ تمیز شده است.

They won't have attended the meeting.

آن‌ها در جلسه حضور نخواهند داشت.

***

The meeting won't have been attended by them.

جلسه با حضور آن‌ها تشکیل نمی‌شود.

تمرین جملات مثبت و منفی انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب جملات مثبت و منفی انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. My mom ________ for two days by the time I see her.

has been travelling

will have been travelling

will has been travelling

2. They'll be exhausted by dinner. They will have been _____ hockey for seven hours.

playing

played

play

3. Will you ________ here for ten years by the time of the Christmas party?

have been worked

have to work

have been working

4. It's a 24-hour relay. They'll only have been ________ for half the time by 6pm.

ran

run

running

5. We ________ been waiting long.

will not have

have not will

will have not

6. I ________ working for two years.

willn't have been

won't have been

not have been

7. Won't they ________ travelling for two weeks by then?

have been

had been

has been

8. The teachers will ________ for a month by the time the deal is made.

have been striking

will strike

will be striking

9. The films run all night. We ________ movies for six hours by the time the feature comes on.

watched

will have been watching

will watch

10. She'll still be groggy. She ________ undergoing surgery for three hours

will has been

will have been

 will be have

تمرین دوم

کلمه‌ها و عبارت‌های زیر را کنار هم قرار دهید و جمله‌های منفی بسازید.

Q1: do not like / we / homework

جواب

Answer: We do not like homework.

Q2: Doris / breakfast / does not make

جواب

Answer: Doris does not make breakfast.

Q3: not / are / swimming / you

جواب

Answer: You are not swimming.

Q4: Millers / the / in a flat / live / not / do

جواب

Answer: The Millers do not live in a flat.

Q5: at school / does not play / she / handball

جواب

Answer: She does not play handball at school.

Q6: match / not / watching / the / am / I

جواب

Answer: I am not watching the match.

Q7: get up / does / not / John / late

جواب

Answer: John does not get up late.

Q8: father / her / not / is / listening / to / she

جواب

Answer: She is not listening to her father.

Q9: tell / the correct answer / cannot / the teacher

جواب

Answer: The teacher cannot tell the correct answer.

Q10: not / go / break / home / lunch / do / the / I/ during

جواب

Answer: I do not go home during the lunch break.

سوالات رایج درباره جملات مثبت و منفی انگلیسی

در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از سوالات رایج درباره جملات مثبت و منفی انگلیسی پاسخ دهیم.

جملات مثبت و منفی انگلیسی چگونه ساخته می‌شوند؟

بیشتر جمله‌‌های مثبت انگلیسی با ساختار «فاعل + فعل + مفعول» ساخته می‌شوند. اما با توجه به زمان‌های مختلف، ساختارهای فعل متفاوتی برای آن‌ها صرف می‌شود. برای جملات منفی هم «not» را به فعل کمکی یا فعل «to be» اضافه می‌کنیم.

چند نوع جمله مثبت و منفی در انگلیسی وجود دارد؟

جملات مثبت و منفی انگلیسی برای انواع زمان‌های گذشته، حال و آینده تعریف شده‌اند. در هر یک از این جمله‌ها، ساختار فعل با توجه به زمان جمله تغییر می‌کند. هر یک از جمله‌های مثبت می‌توانند به حالت منفی نیز تبدیل شوند. برای این کار، معمولاً از «not» استفاده می‌شود، اما می‌توانیم از قیدهای تکرار نیز کمک بگیریم.

جمله منفی گذشته ساده چگونه ساخته می‌شود؟

برای منفی کردن گذشته ساده، دو حالت وجود دارد. در حالت اول، فعل جمله «to be» است که گذشته آن به صورت «was» و «were» نوشته می‌شود و برای منفی کردن، «not» را به این فعل‌ها اضافه می‌کنیم. در حالت دوم از فعل اصلی در جمله استفاده می‌شود و برای منفی کردن آن از «did not»، قبل از فعل اصلی کمک می‌گیریم و سپس فعل را به شکل ساده می‌آوریم.

آیا جملات مجهول نیز منفی می‌شوند؟

جملات مجهول نیز می‌توانند به حالت منفی تبدیل شوند. برای این‌ کار به فعل «to be» یا فعل کمکی، منفی‌کننده «not» را اضافه می‌کنیم و سپس سایر اجزای جمله را می‌آوریم، مانند «wasn't written» و «has't been repaired».

جمع‌بندی

در این آموزش با انواع زمان‌های انگلیسی آشنا شدیم و مثال‌های متعددی با جملات مثبت و منفی انگلیسی برای آن‌ها ارائه کردیم. به طور کلی، زبان انگلیسی از ۱۲ زمان مختلف تشکیل شده که هر یک می‌تواند ساختارهای متفاوتی با توجه به فعل و قیدهای زمان خود داشته باشد. برای ساختن جملات مثبت و منفی انگلیسی، فرمول هر یک از آن‌ها را نوشتیم و سپس مثال‌هایی به طور جداگانه ارائه کردیم.

همچنین جمله های مثبت و منفی در حالت مجهول را توضیح دادیم و تمرین‌هایی را در رابطه با این مطلب در اختیار شما قرار دادیم که جواب آن‌ها نیز قرار داده شده بود.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
English TV Cambridge Dictionary Only My English English Club

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *