انواع جمله در انگلیسی — ساختار جملات با مثال

۵۴۵۰ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۱ فروردین ۱۴۰۳
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
انواع جمله در انگلیسی — ساختار جملات با مثال

شناخت انواع جمله در انگلیسی برای درک ساده‌تر و بهتر متن، ضروری است. در این مطلب، انواع جمله در انگلیسی را از دو دیدگاه ساختاری و معنایی بررسی می‌کنیم، علاوه بر این در مورد هر کدام به صورت جداگانه توضیح می‌دهیم و با مثال‌های متعدد ویژگی‌های آن‌ها را یاد می‌گیریم.

997696

انواع جمله در انگلیسی

دسته‌بندی انواع جمله در انگلیسی به دو صورت انجام می‌گیرد. روش اول بر حسب ساختار جمله است که شامل چهار دسته زیر می‌شود:

 • «جمله‌های ساده» (Simple Sentences)
 • «جمله‌های مرکب» (Compound Sentences)
 • «جمله‌های پیچیده» (Complex Sentences)
 • «جمله‌های مرکب-پیچیده» (Compound-Complex Sentences)

دسته‌بندی دوم از نظر هدف یا مفهوم جمله انجام می‌شود و شامل موارد زیر است:

 • «جمله‌های اخباری» (Declarative Sentences)
 • «جمله‌های پرسشی» (Interrogative Sentences)
 • «جمله‌های تعجبی» (Exclamatory Sentences)
 • «جمله‌های امری» (Imperative Sentences)

در ادامه این مطلب، هر کدام از این دسته‌بندی‌ها را همراه با کاربردشان بررسی می‌کنیم.

انواع جمله در انگلیسی از نظر ساختار

ساختار انواع جمله در انگلیسی بر حسب تعداد و نوع جمله‌واره‌های آن دسته‌بندی می‌شود. هر جمله‌ای حداقل یک «جمله‌واره مستقل» (Independent Clause) دارد و می‌تواند یک یا چند «جمله‌واره وابسته» (Dependent Clause) و مستقل دیگر هم داشته باشد.

ساختار جمله ساده

جمله ساده در انگلیسی فقط از یک جمله‌واره مستقل تشکیل شده است. جمله‌واره مستقل شامل فاعل و فعل است و ایده کاملی را بیان می‌کند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I like coffee.

من قهوه دوست دارم.

Mary likes tea.

«ماری» چای دوست دارد.

The earth goes round the sun.

زمین دور خورشید می‌چرخد.

Mary did not go to the party.

«ماری» به مهمانی نرفت.

انواع جمله اخباری در انگلیسی

ساختار جمله مرکب

جمله مرکب از دو (یا چند) جمله‌واره مستقل تشکیل شده که با «حروف ربط هم‌پایه» (Coordinating Conjunctions) یا علامت‌ نقطه ویرگول به همدیگر وصل شده‌اند. هر کدام از این جمله‌واره‌ها می‌توانند به تنهایی معنای کاملی داشته باشند و هیچ‌کدام به دیگری وابسته نیست. به مثال‌های زیر در مورد جمله مرکب توجه کنید.

I like coffee and Mary likes tea.

من قهوه دوست دارم و ماری چای دوست دارد.

Mary went to work but John went to the party.

«ماری» به سر کار رفت اما «جان» به مهمانی رفت.

Our car broke down; we came last.

ماشین‌ ما خراب شد؛ آخرین نفر رسیدیم.

برای ساخت جمله‌های مرکب به حروف ربط هم‌پایه نیاز داریم. حروف ربط هم‌پایه در زبان انگلیسی هفت مورد است که در جدول زیر همراه با معنی آمده‌اند.

حروف ربط هم‌پایه‌ساز

(Coordinating Conjunctions)

معنی
Andو
Butاما
Orیا
Norنه
Forبرای
Yetهنوز
Soپس

ساختار جمله پیچیده

جمله پیچیده از یک جمله‌واره مستقل و یک جمله‌واره وابسته تشکیل شده است که از نظر معنایی به جمله‌واره مستقل نیاز دارد. جمله‌واره وابسته با «حروف ربط وابسته» (Subordinating Conjunctions) شروع می‌شود. این نوع جمله‌واره شامل ضمیر موصولی است و فعل و فاعل دارد، اما ایده کاملی را بیان نمی‌کند. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار جمله پیچیده آشناتر شوید.

We missed our plane because we were late.

ما از پرواز خود جا ماندیم چون دیر کردیم.

Our dog barks when she hears a noise.

سگ ما وقتی صدایی می‌شنود پارس می‌کند.

He left in a hurry after he got a phone call.

بعد از این‌که کسی به او زنگ زد، با عجله رفت.

Do you know the man who is talking to Mary?

آن مردی را که با ماری حرف می‌زند می‌شناسی؟

ضمایر موصولی اصلی در جدول زیر آمده‌اند. توجه کنید همه این ضمایر معنی «که» دارند اما هر کدام در جایگاه معنایی خاصی به کار می‌روند که در پرانتز به آن اشاره شده است.

ضمایر موصولی

(Relative Pronouns)

معنی
Thatکه
Which(چیزی) که
Who(کسی) که
Whom(کسی را) که
Whose(مال کسی) که

حروف ربط وابسته در زبان انگلیسی تعداد زیادی دارند، تعدادی از مهم‌ترین موارد آن‌ها در جدول زیر آمده است.

حروف ربط وابسته

(Subordinating Conjunctions)

معنی

حروف ربط وابسته

(Subordinating Conjunctions)

معنی
Afterبعد ازThan از
Althoughبا اینکهThatکه
Asچون/همان‌طور کهThoughبا این حال
BecauseچونTillتا وقتی که
Beforeقبل ازUntilتا وقتی که
Howآن‌طور کهWhenوقتی که
IfاگرWhereآن‌جا که
Onceبه محض این‌کهWhetherچه...
Sinceاز آن‌جایی کهWhileبا اینکه

ساختار جمله پیچیده-مرکب

جمله پیچیده مرکب حداقل از دو جمله‌واره مستقل و یک یا چند جمله‌واره وابسته تشکیل شده است. برای درک بهتر این جمله‌ها مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

John didn't come because he was ill so Mary was not happy.

«جان» نیامد چون مریض بود، به همین خاطر ماری خوشحال نبود.

He left in a hurry after he got a phone call but he came back five minutes later.

وقتی به او تلفن شد خیلی سریع رفت اما پنج دقیقه بعد برگشت.

انواع جمله پرسشی در انگلیسی

انواع جمله در انگلیسی از نظر هدف

این نوع دسته‌بندی انواع جمله بیشتر به معنی و مفهوم جمله بستگی دارد و هر کدام می‌توانند در ساختارهای بالا قرار بگیرند.

انواع جمله اخباری در انگلیسی

این نوع جمله رایج‌ترین شکل از انواع جمله در زبان انگلیسی است. از جمله‌های اخباری برای تشریح چیزی یا ارائه اطلاعاتی استفاده می‌کنیم و با نقطه در انتها به آن‌ها پایان می‌دهیم. فرمول معمول جمله‌های اخباری به این ترتیب است:

Subject + Verb

در ادامه چند مثال ذکر شده تا این ساختار را بهتر درک کنید.

We own a cat.

ما یک گربه داریم.

Dinosaurs lived millions of years ago.

دایناسورها میلیون‌ها سال پیش زندگی می‌کردند.

This is my favorite movie.

این فیلم محبوب من است.

جمله‌های اخباری می‌توانند مثبت یا منفی باشند. به مثال‌های جدول زیر نگاه کنید.

مثبتمنفی

I like coffee.

من قهوه دوست دارم.

I do not like coffee.

من قهوه دوست ندارم.

We watched TV last night.

دیشب تلویزیون تماشا کردیم.

We did not watch TV last night.

دیشب تلویزیون تماشا نکردیم.

جمله‌های اخباری می‌توانند جزو جملات ترکیبی هم باشند. در مثال‌های زیر چند مورد از این جمله‌ها آمده است.

He wants to eat cookies, but he doesn't know how to make them.

او می‌خواهد شیرینی بخورد، اما بلد نیست چطور درست کند.

We plan to visit Florida, and we're spending a day at Disneyworld.

می‌خواهیم بریم «فلوریدا» و یک روز هم در «دیزنی‌ورلد» می‌مانیم.

Jason doesn't know how to ski, so he's taking lessons.

«جیسون» اسکی کردن بلد نیست، برای همین کلاس می‌رود.

جمله‌های اخباری می‌توانند جزو جمله‌های پیچیده هم باشند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I ordered a latte when I got to the coffee shop.

وقتی رسیدم کافی‌شاپ، لاته سفارش دادم.

While cats are more independent, dogs love being around people.

سگ‌ها دوست دارند کنار مردم باشند، اما گربه‌ها مستقل‌تر هستند.

Steven found a new job because he enjoys working from home.

«استیون» شغل جدیدی پیدا کرد چون دوست دارد دورکاری کند.

جمله‌های اخباری می‌توانند جزو جمله‌های مرکب-پیچیده هم باشند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Olivia doesn't enjoy dinner parties and she hates dressing up, although she does like being with her friends.

«اولیویا» از مهمانی شام خوشش نمی‌آید و از لباس مجلسی پوشیدن هم بدش می‌آید، هرچند دوست دارد پیش دوستانش باشد.

Although the service at the restaurant was slow, the food was really good and the prices were fair.

با این‌که خدمات رستوران کند بود، غذا خیلی خوب بود و قیمت‌ها هم منصفانه بودند.

The weather was good at the beach, so we stayed until it started raining.

هوای ساحل خوب بود، برای همین آن‌قدر ماندیم تا باران گرفت.

جمله‌های پرسشی در انگلیسی

انواع جمله پرسشی در انگلیسی

وقتی بخواهیم سوالی طرح کنیم از جمله‌های پرسشی استفاده می‌کنیم. این جمله‌ها از مخاطب اطلاعاتی می‌خواهند و همیشه با علامت سوال پایان می‌یابند.

جملات پرسشی در زبان انگلیسی به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند.

«جملات پرسشی Wh»

جمله‌های پرسشی Wh ترتیب متفاوتی نسبت به باقی جمله‌ها دارند و معمولا فعل کمکی یا کلمه پرسشی دیگری قبل از فاعل جمله می‌آید. فرمول کلی جمله‌های پرسشی Wh به این ترتیب است:

(Wh-word +) Auxiliary Verb + Subject + Verb?

به مثال‌های زیر دقت کنید.

Where is the cat?

گربه کجاست؟

When did the dinosaurs live?

دایناسورها چه زمانی زندگی می‌کردند؟

What is your favorite movie?

فیلم محبوبت چیست؟

«جملات پرسشی بله یا خیر»

نوع دیگری از جمله‌های پرسشی در زبان انگلیسی جمله‌های پرسشی بله یا خیر هستند. این نوع جمله‌ها معمولا با استفاده از سه فعل کمکی «have» ،«do» و «be» ساخته می‌شوند و جواب آن‌ها به صورت تک‌کلمه بله یا خیر است، اما می‌توانند با استفاده از فعل‌های کمکی دیگر هم ساخته شوند. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با این ساختار پرسشی در انگلیسی آشناتر شوید.

Auxiliary Verb (be, do or have) + Subject + Main Verb?

Were they travelling together?

با همدیگر سفر می‌کردند؟

Does that taste okay?

مزه‌اش خوب است؟

Had they visited Rome before?

قبلاْ به رم رفته‌اند؟

Could you help me lift this?

ممکن است در بلند کردن این به من کمک کنی؟

جمله‌های سوالی هم مثل جمله‌های اخباری می‌توانند به شکل منفی درآیند. مثال‌های زیر را ببیند تا با این ساختار آشنا شوید.

مثبتمنفی

Do you like coffee?

قهوه دوست داری؟

Don't you like coffee?

قهوه دوست نداری؟

Why did you go?

چرا رفتی؟

Why didn't you go?

چرا نرفتی؟

جمله‌های پرسشی می‌توانند مرکب باشند. برای مثال جمله‌های زیر را در نظر بگیرید.

Who are you and why are you here?

چه کسی هستی و چرا اینجایی؟

How much does it cost and why do you need it?

هزینه‌اش چقدر است و چرا به آن نیاز داری؟

I don't know his home phone number, so can you call his cell phone?

شماره تلفن منزلش را بلد نیستم، پس ممکن است به تلفن همراهش زنگ بزنی؟

جمله‌های پرسشی به شکل پیچیده هم درمی‌آیند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

When Martin gets in, can you give him this message?

وقتی «مارتین» وارد شد، ممکن است این پیام را به او بدهی؟

Can you call me when it's time to go?

ممکن است وقتی زمان رفتن شد، به من بگویی؟

Did you cheat on the test because you were unprepared?

در امتحان تقلب کردی چون آماده نبودی؟

جملات پرسشی می‌توانند در ساختار مرکب-پیچیده هم قرار بگیرند. چند مثال از این ساختار در ادامه آمده است.

Have there been any problems since Nancy was hired, or has it gone smoothly?

از وقتی «نانسی» استخدام شده مشکلی پیش آمده است یا همه‌چیز آرام پیش رفته است؟

Is the case solved and the suspect is in jail, or are you still working on it?

پرونده حل شده و متهم در زندان است یا هنوز داری روی آن کار می‌کنی؟

Molly moved to Montana and Kyle stayed in town, but are they officially divorced?

«مالی» به «مونتانا» رفته و «کایل» در همین شهر مانده است، اما آیا رسما طلاق گرفته‌اند؟

انواع جمله تعجبی در انگلیسی

انواع جمله تعجبی در انگلیسی

جمله‌های تعجبی به نوبه خود دو نوع هستند که شامل موارد زیر می‌شوند.

 • جمله‌های تعجبی از نظر کاربرد
 • جمله‌های تعجبی از نظر ساختار

جمله‌های تعجبی از نظر کاربرد

نوع اول، جمله‌های تعجبی از نظر کاربرد هستند. این جملات از نوع اخباری به شمار می‌روند که با احساسات شدید بیان می‌شوند و با علامت تعجب پایان می‌یابند. فرمول ساختاری این نوع جمله‌ها به شکل زیر است:

Subject + Verb!

به مثال‌های زیر توجه کنید تا این ساختار را بهتر یاد بگیرید.

I can't find the cat!

گربه را پیدا نمی‌کنم!

The tyrannosaurus rex was huge!

«تیراناساروس رکس» عظیم‌الجثه بوده است!

I love this movie!

من عاشق این فیلمم!

جمله‌های تعجبی از نظر ساختار

نوع دیگری از جمله‌های تعجبی هستند که از نظر ساختاری «تعجبی» محسوب می‌شوند. این نوع جمله با کلمات پرسشی نظیر What و How شروع می‌شوند، اما پرسشی نیستند و ترتیب ساختاری آن‌ها هم کمی با باقی جمله‌های اخباری تفاوت دارد. ترتیب معمول این جمله‌ها به این صورت است:

What (+ Adjective) + Noun + Subject + Verb!

How (+ Adjective/Adverb) + Subject + Verb!

What big ears you have!

چه گوش‌های بزرگی داری!

How exciting the movie was!

چقدر فیلم هیجان‌انگیزی بود!

How he lied!

چه دروغی گفت!

با ساختار مرکب هم می‌توان جمله تعجبی نوشت. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Lauren didn't think she'd get into Stanford, but she was just accepted!

«لارن» فکر نمی‌کرد بتواند وارد دانشگاه «استنفورد» بشود، اما قبول شد!

My new job is a wonderful opportunity and it offers great benefits!

شغل جدیدم فرصتی خارق‌العاده است و مزیت‌هایی عالی ارائه می‌کند!

We knew you wanted to visit Paris, so we bought you a ticket!

می‌دانستیم می‌خواهی به پاریس بروی، برای همین برایت بلیت خریدیم.

جمله‌های تعجبی می‌توانند به شکل پیچیده هم باشند. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با این ساختار آشنا شوید.

You make me worried when you ride your bike without a helmet!

وقتی بدون کلاه ایمنی سوار دوچرخه‌ات می‌شوی، نگرانم می‌کنی!

We can start the party once Javier arrives!

به محض این‌که «خاویر» برسد می‌توانیم مهمانی را شروع کنیم!

Call me whether you have good news or not!

چه خبر خوب داشتی و چه نداشتی، به من زنگ بزن!

جمله‌های تعجبی وقتی کوتاه‌تر باشند تأثیر بهتری دارند اما می‌شود در ساختار مرکب-پیچیده هم از آن‌ها استفاده کرد.

Since you helped me when I was young and inspired me to be a writer, I'm dedicating my book to you!

چون وقتی جوان بودم به من کمک کردی و الهام‌بخش من بودی تا نویسنده شوم، می‌خواهم کتابم را به تو تقدیم کنم!

Isabelle is always arguing because she's never satisfied with anything, so no one wants to talk to her anymore!

«ایزابل» همیشه بحث می‌کند و هیچ‌وقت چیزی راضی‌اش نمی‌کند، برای همین هیچ‌کس دیگر با او حرف نمی‌زند!

Now that the results are in and the judges have spoken, I can tell you that you won the contest!

حالا که نتایج آمده و داورها هم نظر داده‌اند، می‌توانم به تو بگویم که مسابقه را برده‌ای!

توجه داشته باشید که جمله‌های تعجبی معمولا در حالت محاوره استفاده می‌شوند و در نوشتن مکالمه برای نشان دادن احساسات به کار می‌روند، اما در مکاتب علمی چندان جایی ندارند. در متن‌های جدی‌تر، بهتر است منظورمان را با جمله‌های اخباری مناسب برسانیم.

انواع جمله دستوری در انگلیسی

جمله‌های دستوری نوعی از جمله‌های انگلیسی هستند که دستوری می‌دهند یا درخواستی می‌کنند. این جمله‌ها از ما می‌خواهند کاری انجام دهیم و به نقطه یا علامت تعجب ختم می‌شوند و می‌توانند به شکل نصیحت‌های دوستانه، دستورالعمل‌های ساده و دستورهای اجباری باشند. بیشتر جمله‌های دستوری به نقطه ختم می‌شوند، اما مواردی که دستور اجباری هستند گاهی به علامت تعجب ختم می‌شوند. ساختار معمول جمله‌ دستوری به شکل زیر است:

! / .Verb

توجه کنید که در این نوع جمله معمولا فاعل نمی‌آید، چرا که فاعل جمله مشخص و همیشه یکسان است؛ فاعل جمله همیشه «you» است. به مثال‌های زیر توجه کنید تا این ساختار را بهتر یاد بگیرید.

Feed the cat.

به گربه غذا بده.

Please get me dinosaur socks.

خواهش می‌کنم برایم جوراب دایناسوری بخر.

Play the movie.

فیلم را پخش کن.

جمله‌های دستوری می‌توانند مثبت یا منفی باشند. یه مثال‌های زیر توجه کنید:

مثبت

منفی

Stop!

دست بردار!

Do not stop!

دست برندار!

Give her coffee.

قهوه را به او بده.

Don't give her coffee.

قهوه را به او نده.

وقتی جمله‌های دستوری با اسمی با خطاب مستقیم استفاده می‌شوند باز هم دستوری محسوب می‌شوند.

Bob, feed the cat.

«باب» به گربه غذا بده.

Mom, please get me dinosaur socks.

مامان خواهش می‌کنم برایم جوراب دایناسوری بخر.

Janet, play the movie.

«ژانت» فیلم را پخش کن.

جمله‌های دستوری می‌توانند ساختار مرکب داشته باشند، مثلا موارد زیر را در نظر بگیرید.

Put your phone away and listen to me!

گوشی‌ات را کنار بگذار و به حرفم گوش بده!

There was an accident, but don't worry.

تصادف شده، اما نگران نباش.

Please order me a soda or pick up a can for me.

لطفا برایم نوشابه سفارش بده یا یک قوطی برایم بگیر.

جمله‌های دستوری با ساختار پیچیده به این شکل هستند:

Since Charlotte was up all night, please let her sleep this morning.

چون «شارلوت» تمام دیشب بیدار بوده، لطفا بگذار امروز صبح بخوابد.

Don't ever interrupt me when I'm talking to a customer!

هیچ‌وقت موقعی که دارم با مشتری حرف می‌زنم وسط حرفم نپر!

Hand the baby his bottle now that he's done playing.

حالا که بچه، بازی کردنش تمام شده است، شیشه شیرش را به دستش بده.

جمله‌های دستوری می‌توانند به شکل مرکب-پیچیده هم باشند. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با این ساختار آشنا شوید.

Please knock and wait to be invited in, unless there's an emergency.

لطفا در بزن و منتظر بمان تا دعوت شوی داخل، مگر اینکه موقعیت اضطراری باشد.

As much as I'd like to help, I'm unavailable this afternoon, so ask Dylan instead.

با اینکه خیلی دوست دارم کمک کنم، اما امروز بعدازظهر نمی‌توانم، پس از «دیلان» کمک بخواه.

Don't stay out too late or forget to call me, even if you're having fun.

تا دیروقت بیرون نمان یا فراموش نکن به من زنگ بزنی، حتی اگر به تو خوش می‌گذرد.

سوالات رایج درباره انواع جمله در زبان انگلیسی

در ادامه این مطلب به سوال‌های رایج درباره انواع جمله در زبان انگلیسی پاسخ می‌دهیم.

جمله در زبان انگلیسی چیست؟

جمله ساختاری زبانی است که ایده کاملی را با استفاده از دستور زبان بیان می‌کند. تمام جمله‌ها شامل اسم یا ضمیری هستند که فاعل نامید می‌شود و فعلی دارند که بخش اصلی گزاره را تشکیل می‌دهد.

تفاوت جمله مرکب و پیچیده چیست؟

جمله مرکب از دو یا چند جمله‌واره مستقل تشکیل شده که هر کدام معنای مستقلی دارند، جمله پیچیده از یک جمله‌واره مستقل و یک جمله‌واره وابسته تشکیل شده است. جمله‌های مرکب با حروف ربط هم‌پایه‌ساز (Coordinating Conjunctions) و جمله‌های پیچیده با حروف ربط وابسته‌ساز (Subordinating Conjunctions) به کار می‌روند.

تفاوت جمله پیچیده و جمله مرکب-‌پیچیده چیست؟

جمله پیچیده در زبان انگلیسی از یک جمله‌واره مستقل و یک جمله‌واره وابسته تشکیل می‌شود که دومی به تنهایی معنای کامل ندارد. جمله مرکب‌پیچیده از حداقل دو جمله‌واره مستقل (ویژگی جمله‌های مرکب) و یک یا چند جمله‌واره وابسته (ویژگی جمله‌های پیچیده) تشکیل شده است.

تفاوت جمله مرکب و جمله مرکب-‌پیچیده چیست؟

جمله مرکب در زبان انگلیسی از حداقل دو جمله‌واره مستقل تشکیل شده و هیچ جمله‌واره وابسته‌ای ندارد اما جمله مرکب-پیچیده دو یا چند جمله‌واره مستقل و حداقل یک جمله‌واره وابسته دارد که برای کامل شدن معنی‌اش به جمله‌واره‌های مستقل نیاز دارد.

انواع جمله انگلیسی از نظر معنایی چیست؟

جملات انگلیسی از نظر معنایی به چهار دسته تقسیم می‌شوند: جمله‌های اخباری (Declarative sentences) که اطلاعات یا خبری را بیان می‌کنند، جمله‌های پرسشی (Interrogative sentences) که سوالی را مطرح می‌کنند، جمله‌های امری (Imperative sentences) که دستور یا خواسته‌ای را بیان می‌کنند و جمله‌های تعجبی (Exclamatory sentences) که نشان‌دهنده هیجانات هستند.

جمع‌بندی

در این مطلب انواع جمله‌های انگلیسی را از نظر ساختاری و معنایی بررسی کردیم، روش ساخت و نقطه‌گذاری هر کدام را یاد گرفتیم و در مورد کاربرد آن‌ها توضیحاتی دادیم. در مجموع انواع جمله در انگلیسی را می‌توان به این صورت دسته‌بندی کرد.

از نظر ساختار:

 • جمله ساده
 • جمله مرکب
 • جمله پیچیده
 • جمله مرکب-پیچیده

از نظر هدف:

 • جمله اخباری
 • جمله پرسشی
 • جمله تعجبی
 • جمله دستوری

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Grammar RevolutionEnglishclubYour Dictionary Grammar
۲ دیدگاه برای «انواع جمله در انگلیسی — ساختار جملات با مثال»

خیلی کامل توضیح داده بودین. ممنون. اگه فیلم آموزش گرامر که معرفی کردین هم همینقدر خوب باشه حتما باید تهیه کنم و ببینم

بسیار عالی و کاربردی! خسته نباشید❤ ممنون که محتوای جامع و کاملی رو در اختیار مخاطبان قرار می‌دید.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *