زبان انگلیسی ۳۷۵۶۷ بازدید

استفاده درست از زمان‌ها، یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین روش‌های یادگیری زبان است. در زبان انگلیسی، سه زمان اصلی «حال» (Present Simple Tense)، «گذشته» (Past Simple Tense) و «آینده» (Future Tense) وجود دارد. برای این‌که زمان‌های گذشته و آینده را یاد بگیرید، ابتدا باید زمان حال ساده را به‌خوبی درک کنید. زمان حال ساده در انگلیسی کاربردهای متعددی دارد. در این آموزش، به بررسی این کاربردها و برخی از «قیدهای زمان» (Adverbs of Time) حال ساده در انگلیسی می‌پردازیم.

علاوه بر این، با مثال‌هایی در قالب جملات خبری، منفی و پرسشی، با نحوه استفاده از زمان حال ساده بیشتر آشنا می‌شویم. همان‌طور که از اسمش پیداست، یادگیری زمان حال ساده در انگلیسی کار سختی نیست. هر چقدر بیشتر تمرین کنید، آن را بهتر یاد می‌گیرید.

کاربردهای زمان حال ساده در انگلیسی

از مهم‌ترین کاربردهای زمان حال ساده در انگلیسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 •  برای بیان کارهایی که از روی عادت انجام می‌شوند (Habitual Events):

I drink coffee in the afternoon.

من بعدازظهر قهوه می‌خورم.

 • برای بیان کارهایی که روزانه یا به‌طور منظم تکرار می‌شوند (Repeated Actions or Events):

Helen visits her family on weekends.

«هلن» آخر هفته‌ها به دیدار خانواده‌اش می‌رود.

 • برای بیان حقایق کلی و علمی (General Truth):

.Water boils at 100° C

آب در 100 درجه سلسیوس به جوش می‌آید.

فیلم آموزشی مرتبط
 • برای برنامه‌های قطعی و زمان‌بندی‌شده در آینده (Timetables and Plans):

The exam starts at 8:30 tomorrow.

امتحان فردا ساعت ۸:۳۰ شروع می‌شود.

در ادامه، با استفاده از مثال‌های بیشتر، با ساختار و کاربرد زمان حال ساده در انگلیسی بیشتر آشنا می‌شوید.

حال ساده در انگلیسی

ساختار زمان حال ساده در انگلیسی

ساختار پایه جملات حال ساده به‌شکل فاعل (subject)، فعل (verb) و مفعول (object) است. در زمان حال ساده، برای ضمایر فاعلی «I, You, We, They»، از شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم. اما برای ضمایر فاعلی «He, She, It»، باید پسوند «s-» اضافه کنیم. زمان حال ساده در انگلیسی قیدهای مشخصی دارد که در جدولی به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

مثال برای زمان حال ساده در انگلیسی

در ادامه، به‌کمک چند مثال، با کاربرد زمان حال ساده بیشتر آشنا می‌شویم. به ساختار افعال زمان حال ساده و قیدهای زمان در جملات زیر دقت کنید:

.I live in Toronto

من در «تورنتو» زندگی می‌کنم.

You go to school every morning.

تو هر روز صبح به مدرسه می‌روی.

.Maria sleeps late on weekends

«ماریا» آخر هفته‌ها دیر از خواب بیدار می‌شود.

Max plays football every Tuesday.

«مکس» هر سه‌شنبه فوتبال بازی می‌کند.

We stay home and watch a movie on Sundays.

ما یکشنبه‌ها در خانه می‌مانیم و فیلم تماشا می‌کنیم.

They take a vacation in summer.

آن‌ها در فصل تابستان به مسافرت می‌روند.

The café opens at 8:00 in the morning.

کافه ساعت هشت صبح باز می‌شود.

فیلم آموزشی مرتبط

قیدهای زمان حال ساده در انگلیسی

در مبحث یادگیری زبان انگلیسی، یکی از مشخصه‌های زمان‌، قید است. برای زمان حال ساده نیز از قیدهای مختلفی استفاده می‌کنیم که اغلب تکرار و وقوع کاری را به‌صورت مرتب و روزانه نشان می‌دهند. در مثال‌های قبلی با چند نمونه از قیدهای زمان آشنا شدیم. در ادامه، به کمک جدول زیر، این قیدها را دسته‌بندی کرده‌ایم.

قیدهای زمان حال ساده
in the morning on Monday every day
in the afternoon on Tuesday every week
in the evening on Wednesday every month
at noon on Thursday every year
at night on Friday every morning
at midnight on Saturday every afternoon
at 8:00 on Sunday every evening
at bedtime on the weekend every night

علاوه بر قیدهایی که در این آموزش به آن‌ها اشاره شده است، قیدهای دیگری هم برای زمان حال ساده به‌کار می‌رود که به آن‌ها «قیدهای تکرار» (Adverbs of Frequency) می‌گوییم. در آموزش‌های بعدی با این قیدها و مثال‌های آن‌ها آشنا خواهیم شد.

قیدهای زمان در انگلیسی

نحوه منفی کردن حال ساده

برای منفی کردن جملات حال ساده، بعد از فاعل، از «do not/does not» یا از شکل کوتاه‌شده آن «don't/doesn't» استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که بعد از فعل کمکی، حتماً باید از شکل ساده فعل استفاده شود. به چند مثال در این زمینه توجه کنید.

I don't go to the office on Fridays.

من جمعه‌ها به دفتر نمی‌روم.

Jessie doesn't practice the piano on Sundays.

«جسی» یکشنبه‌ها پیانو تمرین نمی‌کند.

 The Wilsons don't live in Manchester.

خانواده «ویلسون» در منچستر زندگی نمی‌کنند.

The train to Chicago doesn't leave at 4:00.

قطار «شیکاگو» ساعت چهار حرکت نمی‌کند.

نحوه سوالی کردن حال ساده

در زبان انگلیسی، دو ساختار پرسشی وجود دارد که در ادامه این آموزش، هر دو را بررسی می‌کنیم.

 • جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Questions)
 • جملات پرسشی با کلمات پرسشی (Wh-questions)

جملات پرسشی بله یا خیر

برای سؤالی کردن حال ساده، فعل کمکی «do/does» را ابتدای جمله می‌آوریم. در ادامه هم از فاعل/ضمیر فاعلی و شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که در حالت منفی و پرسشی، فعل همیشه به‌شکل ساده می‌آید. بنابراین، سوم‌شخص مفرد دیگر پسوند «s-» نمی‌گیرد.

پاسخ به این نوع سؤال‌ها هم می‌تواند کوتاه یا بلند باشد. در پاسخ‌های کوتاه، باتوجه‌به پرسشی که مطرح شده است، می‌توانیم پاسخ «بله» یا «خیر» بدهیم. اگر پاسخ مثبت باشد، از «do/does» و اگر منفی باشد، از «don't/doesn't» استفاده می‌کنیم. در مثال‌های زیر، هم پاسخ کوتاه و هم بلند به‌کار رفته است.

?Do you sleep late on Sundays

Yes, I do. I sleep late on Sundays.

تو یکشنبه‌ها دیر از خواب بیدار می‌شوی؟

بله، همین‌طور است. یکشنبه‌ها دیر از خواب بیدار می‌شوم.

Does your father go to work on Fridays?

No, he doesn't. He doesn't go to work on Fridays.

پدرت جمعه‌ها سر کار می‌رود؟

نه، این‌طور نیست. او جمعه‌ها سر کار نمی‌رود.

?Do they watch TV every night

Yes, they do. They watch TV every night.

آن‌ها هر شب برنامه تلویزیونی تماشا می‌کنند؟

بله، همین‌طور است. هر شب برنامه تلویزیونی تماشا می‌کنند.

حال استمراری در انگلیسی

جملات پرسشی با کلمه‌های پرسشی

برای سؤالی کردن با واژه‌های پرسشی، ابتدا کلمه پرسشی و بعد فعل کمکی «do/does» را می‌آوریم. سپس شخص، شیء یا مکانی را که می‌خواهیم راجع به آن سؤال کنیم از صورت سؤال حذف می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با چند کلمه پرسشی و نحوه سؤالی کردن جملات زمان حال ساده در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

?What do you do on weekends

.I  go on a picnic

آخر هفته‌ها چه‌کار می‌کنی؟

به گردش و تفریح می‌روم.

?How do you get to work

.I get to work by bus

چگونه به سر کار می‌روی؟

با اتوبوس به سر کار می‌روم.

?What time does she go to bed

.She goes to bed at 11:30 p.m

او چه ساعتی می‌خوابد؟

ساعت ۱۱:۳۰ شب می‌خوابد.

?Where do they play basketball

They play basketball in the yard.

آن‌ها کجا بسکتبال بازی می‌کنند؟

در حیاط بسکتبال بازی می‌کنند.

فیلم آموزشی مرتبط

فرمول زمان حال ساده در انگلیسی

فرمول ساختن زمان حال ساده در انگلیسی همراه با چند مثال در جدول‌های زیر آمده است.

جملات خبری

برای ساختن جملات خبری، از فاعل/ضمیر فاعلی و فعل اصلی استفاده می‌کنیم. فرمول ساختن این جملات در جدول زیر آمده است.

فعل (Verb) ضمیر فاعلی (Subject Pronoun)
play I/You/We/They
plays He/She/It

جملات منفی

فرمول جملات منفی شامل فاعل/ضمیر فاعلی، فعل کمکی، not و فعل اصلی است که در جدول زیر آن را مشاهده می‌کنید.

فعل (Verb) not + فعل کمکی (Auxiliary Verb) ضمیر فاعلی (Subject Pronoun)
play don't I/You/We/They
play doesn't He/She/It

جملات پرسشی بله یا خیر

برای ساختن جملات پرسشی بله یا خیر، همان‌طور که گفتیم، ابتدا از فعل کمکی و بعد از فاعل/ضمیر فاعلی و فعل اصلی استفاده می‌کنیم. در جدول زیر می‌توانید آن را ببینید.

فعل (Verb) ضمیر فاعلی (Subject Pronoun) فعل کمکی (Auxiliary Verb)
?play you/they Do
?play he/she/it Does

بهتر است برای سؤالی کردن، از ضمایر فاعلی «I/We» استفاده نکنیم، زیرا مخاطب سؤالی می‌شویم که از خودمان می‌پرسیم.

سؤالی کردن با کلمات پرسشی

فرمول ساختن این نوع جملات پرسشی شامل کلمه پرسشی، فعل کمکی، فاعل/ضمیر فاعلی و فعل اصلی است. در جدول زیر آن را مشاهده می‌کنید.

فعل (Verb) ضمیر فاعلی (Subject Pronoun) فعل کمکی (Auxiliary Verb) کلمه پرسشی (Wh-word)
?play you/they do What
?play he/she/it does Where
?play you/they do How
?play he/she/it does Why

گرامر زبان حال ساده

سوالی کردن با کلمه پرسشی «Who»

نحوه سوالی کردن با کلمه پرسشی «who»  کمی متفاوت است، به همین دلیل آن را در این بخش به‌طور جداگانه آموزش می‌دهیم.

برای سوالی کردن با کلمه پرسشی «who» دو حالت داریم. در حالت اول، «who» جای فاعل می‌نشیند. بنابراین دیگر نیازی به فعل کمکی «do/does» نیست. فقط کافی‌ست فاعلِ جمله را برداریم و به‌جای آن از «who» استفاده کنیم. اما در حالت دوم، هدف ما، پرسیدن درباره مفعول جمله است. در این حالت، مانند مثال‌های قبلی عمل می‌کنیم. برای درک بهتر این مطلب، توجه شما را به دو مثال زیر  جلب می‌کنیم. در مثال اول «who» درباره فاعل و در مثال دوم درباره مفعول می‌پرسد.

مثال اول سوالی کردن با کلمه پرسشی «who»

مغعول (Object) فعل (Verb) فاعل (Subject) مغعول (Object) فعل (Verb) کلمه پرسشی
.tennis plays Mary ?tennis plays Who

مثال دوم سوالی کردن با کلمه پرسشی «Who»

مغعول (Object) حرف اضافه (Preposition) فعل (Verb) فاعل (Subject) حرف اضافه (Preposition)  فعل (Verb) فاعل (Subject) فعل کمکی (Auxiliary Verb) کلمه پرسشی
.Sarah with plays Mary ?with play Mary does Who

نکات املایی برای سوم شخص حال ساده

برای ساختن جملات خبری، به فعل سوم‌شخص مفرد، پسوند «s-» اضافه می‌کنیم. مثال‌هایی از آن را در زیر مشاهده می‌کنید.

«like - likes»

«live - lives»

«speak - speaks»

«start - starts»

همان‌طور که می‌بینید، شکل ظاهری این فعل‌ها تغییری نکرده است. اما در بعضی موارد قوانین املایی تغییر می‌کند. در بخش پایانی این آموزش، نکات املایی مربوطه را همراه با چند مثال ارائه می‌دهیم.
فیلم آموزشی مرتبط

قانون اول

اگر فعل در حالت سوم‌شخص مفرد به پسوندهای زیر ختم شود به انتهای فعل «es-» اضافه می‌کنیم.

 • «o-»
 • «x-»
 • «z-»
 • «ch-»
 • «sh-»
 • «ss-»
 • «s-»

در جدول زیر چند مثال آورده شده است.

 wash - washes  watch - watches
fix - fixes   go - goes 
teach - teaches kiss - kisses 
 do - does finish - finishes
 miss - misses mix - mixes

قانون دوم

اگر فعل به حرف بی‌صدا (Consonant) و «y-» ختم شود، «y-» به «ies-» تبدیل می‌شود. برای درک بهتر این مطلب، به مثال‌هایی که در جدول زیر آمده توجه کنید.

 fly - flies study - studies
cry - cries  try - tries

قانون سوم

اگر قبل از «y-» حرف صدادار (Vowel) باشد، فقط «s-» اضافه می‌کنیم. در جدول زیر چند مثال از این افعال را می‌بینید.

enjoy - enjoys  play - plays
delay - delays employ - employs

نکته: فعل «have» جزو افعال بی‌قاعده در زمان حال ساده است و شکل سوم‌شخص آن «has» است. برای منفی کردن جملاتی که فعل اصلی آن‌ها «have» و «has» است، از فعل کمکی «don't» و «doesn't» و شکل ساده فعل، یعنی «have» استفاده می‌کنیم. برای حالت سؤالی نیز شکل ساده فعل، یعنی «have» به‌کار می‌رود. در مثال‌های زیر با کاربرد آن بهتر آشنا می‌شوید.

 I have two brothers, but I don't have any sisters.

من دو برادر دارم، اما خواهر ندارم.

Grace doesn't have an English class on Sundays.

«گریس» یکشنبه‌ها کلاس زبان انگلیسی ندارد.

Do you have lunch at 1:00 p.m?

ساعت یک ناهار می‌خوری؟

Does he have coffee every afternoon?

آیا او هر روز عصر قهوه می‌نوشد؟

Why do they have a problem with him?

چرا آن‌ها با او مشکل دارند؟

زمان حال ساده

جمع‌بندی

آموختن زمان حال ساده در انگلیسی برای زبان‌آموزان سطح مقدماتی اهمیت زیادی دارد. به‌طور معمول، برای تسلط بر زبان انگلیسی به چهار مهارت (Speaking, Listening, Reading, Writing) نیاز است. بنابراین در نظر داشته باشید که هنگام یادگیری مباحث آموزش زبان، همه این مهارت‌ها را در خود تقویت کنید. اصلی‌ترین عامل در یادگیری زبان انگلیسی تمرین و تکرار است.

به‌علاوه، قبل از یادگیری هر مبحث، باید از قبل با مطالبی که به درک بهتر آن کمک می‌کند، آشنا شوید. برای مثال، به‌منظور بهتر یاد گرفتن زمان‌ حال ساده، بهتر است از قبل، اطلاعاتی درباره ضمایر فاعلی و فعل‌هایی که استفاده روزمره دارند، داشته باشید. همچنین می‌توانید کارهای روزمره خود، اعضای خانوده یا دوستانتان را به انگلیسی تمرین کنید. با این کار، کاربرد زمان حال ساده در انگلیسی را بهتر یاد می‌گیرید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «زمان ها در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۲۴ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.

9 نظر در “زمان حال ساده در انگلیسی — از صفر تا صد

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاهده بیشتر