آینده استمراری در انگلیسی — گرامر Future Continuous — به زبان ساده

۸۲۳۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
توضیح گرامر آینده استمراری در انگلیسی

بدون شک یادگیری زبان انگلیسی، یکی از اهداف مهم در زندگی بسیاری از افراد است و در این رابطه، بخش دستور زبان انگلیسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین منظور، یکی از مواردی که همواره برای زبان‌آموزان در اولویت بوده، مبحث زمان‌های انگلیسی است. در زبان انگلیسی سه زمان اصلی «گذشته»، «حال» و آینده وجود دارد و هر یک از چهار بخش «ساده»، «استمراری»، «کامل» و «کامل استمراری» تشکیل می‌شود. در این آموزش، به بررسی «زمان آینده استمراری در انگلیسی» (Future Continuous) می‌پردازیم و تفاوت آن را با «آینده کامل» (Future Perfect) توضیح می‌دهیم.

انواع زمان‌های انگلیسی

همان‌طور که گفته شد، در زبان انگلیسی، سه زمان اصلی داریم که عبارت‌اند از:

 • زمان گذشته
 • زمان حال
 • زمان آینده

هر یک از این زمان‌ها به چهار بخش تقسیم می‌شوند. بنابراین، در مجموع، ۱۲ زمان مختلف در انگلیسی داریم که در جدول زیر ارائه شده است.

زمان‌های انگلیسی (English Tenses)
گذشته (Past) حال (Present) آینده (Future)

گذشته ساده

(Past Simple)

حال ساده

(Present Simple)

آینده ساده

(Future Simple)

گذشته استمراری

(Past Continuous)

حال استمراری

(Present Continuous)

آینده استمراری

(Future Continuous)

گذشته کامل

(Past Perfect)

حال کامل

(Present Perfect)

آینده کامل

(Future Perfect)

گذشته کامل استمراری

(Past Perfect Continuous)

حال کامل استمراری

(Present Perfect Continuous)

آینده کامل استمراری

(Future Perfect Continuous)

آینده استمراری در انگلیسی چیست ؟

زمان آینده استمراری برای توصیف عملی ادامه‌دار در آینده به کار می‌رود. یعنی عملی که در بازه زمانی مشخصی در زمان آینده شروع خواهد شد، ادامه پیدا خواهد کرد و در بازه زمانی مشخصی پایان خواهد یافت، مانند مثال زیر:

John will be painting his room next Monday.

«جان» هفته آینده در حال رنگ کردن اتاقش خواهد بود.

در این مثال تأکید بر این است که «جان» در بازه زمانی مشخصی در آینده در حال نقاشی کردن خواهد بود و تا مدت مشخصی ادامه خواهد داشت. در ادامه این مطلب، کاربردهای زمان آینده استمراری در انگلیسی را بیشتر توضیح می‌دهیم.

کاربرد زمان آینده استمراری در انگلیسی

کاربرد زمان آینده استمراری در انگلیسی در موارد زیر است:

 • برای توصیف عمل موقتی که در زمان مشخصی در آینده اتفاق می‌افتد:

آینده استمراری در انگلیسی

I'll be writing emails this evening.

من بعد از ظهر امروز در حال نوشتن ایمیل‌ها خواهم بود.

 • برای اطلاعات دادن در بازه زمانی مشخص در آینده:

(در این حالت، از زمان آینده استمراری برای توصیف عمل یا واقعه‌ای استفاده می‌شود که در بازه زمانی مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت.)

زمان آینده استمراری در انگلیسی

At this time tomorrow, she'll be flying to New York.

فردا همین موقع، او در حال پرواز کردن به «نیویورک» خواهد بود.

The children will be sleeping when I get home later.

وقتی من دیرتر به خانه برگردم، بچه‌ها خواب خواهند بود.

 • برای پیش‌بینی چیزی که در حال حاضر اتفاق افتاده است:

آینده استمراری در انگلیسی چیست

.We can't go to your brother's house now. The children will be sleeping

ما در حال حاضر نمی‌توانیم به منزل برادرت برویم. بچه‌ها خواب هستند.

 • برای پرسیدن محترمانه درباره برنامه افراد در آینده:

تعریف آینده استمراری در انگلیسی

Will your parents be cooking dinner for us tonight?

آیا والدین شما امشب برای ما چیزی درست خواهند کرد؟

مثال برای آینده استمراری در انگلیسی

برای درک بهتر زمان آینده استمراری در انگلیسی به داستان کوتاه زیر و ترجمه آن توجه کنید.

In an hour, she will be sitting at her table with her friends. They will be talking. They will be playing bingo. And she will be seeing Charles, a good-looking pensioner she met there last week.

یک ساعت دیگر، او با دوستانش پشت میزش نشسته است. آن‌ها در حال صحبت کردن خواهند بود. آن‌ها در حال «بینگو» بازی کردن خواهند بود. و او، «چارلز»، مرد بازنشسته خوش‌چهره‌ای را خواهد دید که هفته گذشته در آنجا ملاقات کرد.

ساختار آینده استمراری در انگلیسی

ساختار کلی جملات آینده استمراری در انگلیسی به‌صورت زیر است:

Subject + will be + v (-ing)

در جدول زیر، ساختار این جملات را با مثال آورده‌ایم.

آینده استمراری (Future Continuous)
present participle will be Subject
staying will be I
watching will be You
going will be He/She/It
playing will be We
meeting will be They

با توجه به اهمیت یادگیری زبان انگلیسی، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم‌های آموزش زبان انگلیسی کرده که لینک های آن در ادامه آمده است.

فرمول آینده استمراری در انگلیسی

شکل کوتاه و بلند فعل آینده استمراری در انگلیسی

از «شکل کوتاه» (Short Form) زمان آینده استمراری در انگلیسی برای محاوره و موقعیت‌های غیر رسمی و از «شکل بلند» (Long Form) برای موقعیت‌های رسمی استفاده می‌شود. شکل کوتاه فعل «will» به‌صورت «ll'» و شکل کوتاه فعل منفی «will not» به‌‌صورت «won't» است. در جدول زیر، شکل کوتاه و بلند فعل آینده استمراری در انگلیسی را برای جملات مثبت و منفی مشاهده می‌کنید.

زمان آینده استمراری

(Future Continuous)

شکل کوتاه

(Short Form)

شکل بلند

(Long Form)

منفی مثبت
I won't be going I'll be going I will be going
You won't be going You'll be going You will be going
He/She/It won't be going He/She/It'll be going He/She/It will be going
We won't be going We'll be going We will be going
They won't be going They'll be going They will be going

قیدهای زمان آینده استمراری در انگلیسی

برای زمان آینده استمراری در انگلیسی نیز مانند زمان‌های دیگر، از قیدهای زمان خاصی استفاده می‌‌شود. در ادامه، به تعدادی از قیدها همراه با مثال اشاره شده است.

 • next week/month/year:

I'll be working at the new company next week.

من ماه آینده در شرکت جدیدی مشغول به کار خواهم بود.

 • later/this afternoon/tonight/tomorrow/soon:

We'll be meeting your parents for dinner tonight.

ما امشب برای شام، با والدین شما ملاقات خواهیم کرد.

 • in/on/at:

از «حرف‌ اضافه زمان» (Preposition of Time) برای زمان آینده استمراری نیز استفاده می‌شود، اما کاربرد آن بیشتر برای «حال استمراری» است. دو جمله زیر به‌ترتیب، زمان آینده استمراری و حال استمراری را با حرف‌ اضافه زمان نشان می‌دهند.

We'll be leaving in ten minutes/on Saturday/on the weekend.

We're leaving in ten minutes/on Saturday/on the weekend.

قیدهای زمان آینده استمراری

فرمول آینده استمراری در انگلیسی

برای ساختن جمله آینده استمراری در انگلیسی، از فرمول زیر پیروی می‌کنیم:

Subject + will be + v (-ing)

برای درک بهتر ساختار جملات منفی آینده استمراری در انگلیسی به مثال‌های زیر توجه کنید.

In two months, I will be eating a plant-based diet.

تا دو ماه آینده، غذای گیاهی خواهم خورد.

In an hour, he will be asking for forgiveness.

یک ساعت دیگر، او طلب بخشش خواهد کرد.

By then, we will be practicing yoga every morning.

تا آن موقع، ما هر روز صبح یوگا تمرین خواهیم کرد.

In an hour, we will be flying over the Atlantic.

یک ساعت دیگر، ما در حال پرواز بر فراز اقیانوس اطلس خواهیم بود.

Joanne will be coming home for the holidays.

«جوآن» برای تعطیلات به خانه می‌آید.

The amusement park will be increasing ticket prices later this year.

اواخر امسال، قیمت بلیت شهربازی‌ها رو به افزایش خواهد گذاشت.

منفی کردن آینده استمراری در انگلیسی

برای منفی کردن جمله آینده استمراری در انگلیسی از منفی کننده «not» بعد از فعل کمکی «will» استفاده می‌کنیم. فرمول این جملات به‌صورت زیر است:

Subject + will not/won't be + v + (-ing)

برای درک بهتر ساختار جملات منفی آینده استمراری در انگلیسی به مثال‌های زیر توجه کنید.

I will not be eating a plant-based diet anytime soon.

من به این زودی‌ها، غذای گیاهی نخواهم خورد.

He will not be asking for forgiveness in a year.

او تا یک سال آینده طلب بخشش نمی‌کند.

Joanne will not be coming home for the holidays.

«جوآن» برای تعطیلات به خانه نمی‌آید.

The amusement park will not be increasing ticket prices later this year.

اواخر امسال، قیمت بلیت شهربازی رو به افزایش نخواهد بود.

تفاوت آینده کامل و آینده استمراری

سوالی کردن آینده استمراری در انگلیسی

همان‌طور که در آموزش‌های قبلی اشاره کردیم، دو نوع جمله پرسشی در زبان انگلیسی وجود دارد که عبارت است از:

 • جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Questions)
 • جملات پرسشی با کلمه پرسشی (Wh-questions)

در ادامه این آموزش، به بررسی جملات پرسشی برای زمان آینده استمراری می‌پردازیم.

جملات پرسشی بله یا خیر

فرمول جملات پرسشی بله خیر برای زمان آینده استمراری به‌صورت زیر خواهد بود:

Will + subject + be + v (-ing)?

مثال‌های زیر مربوط به جملات پرسشی بله یا خیر است.

Will you be eating a plant-based diet in two months?

آیا تو تا دو ماه آینده، غذای گیاهی مصرف خواهی کرد؟

Will he be asking for forgiveness in a month?

آیا او تا ماه آینده طلب بخشش خواهد کرد؟

Will Joanne be coming home for the holidays?

آیا «جوآن» برای تعطیلات به خانه می‌آید؟

Will we be flying over the Atlantic soon?

آیا ما به‌زودی بر فراز اقیانوس اطلس پرواز خواهیم کرد؟

Will the amusement park be increasing ticket prices later this year?

آیا امسال قیمت بلیت شهربازی رو به افزایش خواهد گذاشت؟

جملات پرسشی با کلمه پرسشی

برای ساختن جمله پرسشی با کلمه پرسشی از فرمول زیر پیروی می‌کنیم:

Wh-word + will + subject + be + v (-ing)?

به مثال‌های زیر و نحوه استفاده از کلمات پرسشی در جملات آینده استمراری دقت کنید.

What will you be doing at 3 p.m.?

تو در ساعت سه چه مشغول انجام چه کاری خواهی بود؟

Where will he be staying in London?

او کجای شهر لندن اقامت خواهد داشت؟

Why will she be sending so many messages to you?

چرا او مشغول فرستادن پیغام‌های بسیار زیادی برای تو خواهد بود؟

When will Steve be coming back from Delhi?

چه موقع «استیو» از «دهلی» بازخواهد گشت؟

What will you be giving me on my birthday?

روز تولدم چه هدیه‌ای به من می‌دهی؟

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

افعال غیر استمراری در زبان انگلیسی

برخی از افعال انگلیسی، شکل استمراری ندارند. به عبارت دیگر، این فعل‌ها «ing-» نمی‌گیرند. به همین خاطر، به این دسته از فعل‌ها «افعال غیر استمراری» (Non-progressive Verbs) می‌گوییم. در جدول زیر، فهرستی از افعال غیر استمراری را مشاهده می‌کنید.

افعال غیر استمراری

(Non-progressive Verbs)

believe belong appear
care cost dislike
exist expect feel
forget have hate
hear hope imagine
include know like
look love mind
need own prefer
realize remember see
seem smell suppose
taste understand want

برای آشنایی بیشتر با فعل‌های غیر استمراری، به مثال‌های زیر توجه کنید.

 I believe what you say.

من به آنچه می‌گویی اعتقاد دارم.

She dislikes eating pizza.

او از پیتزا بدش می‌‌آید.

I doubt what you say is true.

من شک دارم آنچه شما می‌گویید درست باشد.

He imagines he needs some time off work.

او تصور می‌کند که به مدتی مرخصی کاری احتیاج دارد.

I know Tom very well.

من «تام» را خیلی خوب می‌شناسم.

It sounds like a good idea.

فکر خوبی به نظر می‌رسد.

I agree we need to finish the project.

قبول دارم که باید پروژه را به پایان برسانیم.

I need some time off.

من به مدتی مرخصی احتیاج دارم.

گرامر future continuous

تفاوت آینده کامل و آینده استمراری در انگلیسی

همان‌طور که اشاره شد، از زمان آینده استمراری در انگلیسی برای صحبت کردن درباره عمل ادامه‌دار یا فعالیت موقت در آینده استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

When you come out of school tomorrow, I'll be boarding a plane.

فردا وقتی از مدرسه خارج شوی، من در حال سوار شدن در هواپیما خواهم بود.

He'll be staying with his parents for several months while his father is in recovery.

او تا زمانی که پدرش رو به بهبودی است، چند ماهی را کنار والدینش می‌ماند.

اما از «زمان آینده کامل» (will/won't have + p.p)، برای توصیف عملی استفاده می‌کنیم که قبل از زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد، مانند مثال زیر:

The guests are coming at 8 p.m. I'll have finished cooking by then.

مهمان‌ها ساعت ۸ شب می‌رسند. تا آن موقع من آشپزی کرده‌ام.

برای این‌که این تفاوت را بهتر درک کنید، به دو مثال زیر و توضیحات مربوط به آن توجه کنید. جمله اول نشان می‌دهد که عمل درس خواندن تا ساعت ۵ ادامه خواهد داشت، اما جمله دوم نشان می‌دهد که تا قبل از ساعت ۵، عمل درس خواندن تمام خواهد شد.

I'll be studying English tomorrow at 5 p.m.

فردا ساعت ۵ من مشغول مطالعه درس انگلیسی خواهم بود.

By 5 p.m. I'll have studied English.

تا ساعت ۵ مطالعه درس انگلیسی را انجام داده‌ام.

سوالات رایج درباره آینده استمراری در انگیلیسی

در ادامه این مطلب، سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص زمان آینده استمراری پاسخ دهیم.

کاربرد آینده استمراری در انگلیسی چیست؟

از آینده استمراری برای توصیف عملی استفاده می‌شود که در زمان مشخصی در آینده اتفاق می‌افتد. همچنین از آن می‌توان برای دادن اطلاعات در بازه زمانی مشخصی در آینده استفاده کرد. علاوه بر این، برای پیش‌بینی چیزی که در حال حاضر اتفاق افتاده است می‌توانیم از آینده استمراری کمک بگیریم.

آینده استمراری چگونه ساخته می شود؟

برای ساختن آینده استمراری، ابتدا از فاعل و از فعل با ساختار «will be + verb + ing» استفاده می‌کنیم. برای منفی کردن این جمله‌ها، فقط لازم است منفی‌کننده «not» را به «will» اضافه کنیم و برای سوالی کردن، ابتدا «will» را بر سر جمله می‌آوریم و در ادامه از فاعل و «be» همراه با فعل و «ing» استفاده می‌کنیم.

قیدهای زمان آینده استمراری در انگلیسی چیست؟

برای زمان آینده استمراری باید از قیدهایی استفاده کنیم که هم بیانگر عملی در زمان آینده باشند و هم تداوم آن را نشان دهند. قیدهایی مانند «next week» یا «this afternoon» و همچنین «tomorrow» از قیدهای پرکاربرد آینده استمراری به شمار می‌روند.

تمرین آینده استمراری در انگلیسی

برای درک بهتر آینده استمراری در انگلیسی به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: The tourists ____ the french language. (speak)

جواب

Answer: The tourists will be speaking the French language.

Q2: He ____ her hand tightly. (hold)

جواب

Answer: He will be holding her hand tightly.

Q3: ____ she ____ her dinner this time? (eat)

جواب

Answer: Will she be eating her dinner this time?

Q4: They ____ anything in this noise place. (not/hear)

جواب

Answer: They won’t be hearing anything in this noisy place. (not/hear)

Q5: They ____ their homework this afternoon. (not/do)

جواب

Answer: They will not be working their homework this afternoon.

Q6: ____ home this afternoon? (walk / you)

جواب

Answer: Will you be walking home this afternoon?

Q7: It ____ when I reach Bangkok. (to rain/probably)

جواب

Answer: It will probably be raining when I reach Bangkok.

Q8: At 6 o'clock on Friday they ____ the new song. (to sing)

جواب

Answer: At 6 o’clock on Friday they will be singing the new song.

Q9: At three o'clock tomorrow, I ____  in my office. (work)

جواب

Answer: At three o’clock tomorrow, I‘ll be working in my office.

Q10: At three o'clock tomorrow, she ____  in New York. (shop)

جواب

Answer: At three o’clock tomorrow, she‘ll be shopping in New York.

Q11: At three o'clock tomorrow, we ____  ready to go out. (get)

جواب

Answer: At three o’clock tomorrow, we‘ll be getting ready to go out.

Q12: At three o'clock tomorrow, they ____ their parents. (meet)

جواب

Answer: At three o’clock tomorrow, they‘ll be meeting their parents.

Q13: At three o'clock tomorrow, he ____ in the library. (study)

جواب

Answer: At three o’clock tomorrow, he‘ll be studying in the library.

Q14: At three o'clock tomorrow, she ____ at the gym. (exercise)

جواب

Answer: At three o’clock tomorrow, she‘ll be exercising at the gym.

Q15: Peggy ____  to the party on Saturday. (come)

جواب

Answer: Peggy will be coming to the party on Saturday.

Q16: She ____ when you telephone her. (sleep)

جواب

Answer: She will be sleeping when you telephone her.

Q17: They ____ in Budapest just about now. (arrive)

جواب

Answer: They will be arriving in Budapest just about now.

Q18: At three o'clock tomorrow, it ____. (rain)

جواب

Answer: At three o’clock tomorrow, it‘ll be raining.

Q19: This time next week, we ____ a party. (have)

جواب

Answer: This time next week, we will be having a party

Q20: Tonight we ____ for our English test. (cram up)

جواب

Answer: Tonight we will be cramming up for our English test.

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I ________ during rush hour.
will be driving
will have drive
will be drive
2. He will not be _____ the bus today.
take
taken
taking
3. They ________ the cottage that weekend.
using
'll be using
're be using
4. Nigel _____ be coming to the picnic.
won't
won't not
willn't
5. Where ________ sleeping?
you be
will you
will you be
6. We'll be ________ the news at 10pm.
watch
watching
to watch
7. I'll try my best to spot you. What ________ wearing?
will you
will
will you be
8. Don't forget your snowpants. It ________ by the time you get to school.
will snowing
is snowing
will be snowing
9. At noon tomorrow, I ________ on a beach somewhere.
'll be relaxing
relax
will being relax
10. Sorry, I can't. I ________ my daughter to work at that time.
will be taking
'll take
won't be take
11. They ______________ when I arrive there at tomorrow night.
will be sleeping
will sleeping
are going to sleep
12. David’s daughter is studying at secondary school now and she ______________ at university when David is 55.
will studying
studies
will be studying
13. Next summer, when his wife and his children are on holiday, he ______________ English.
will learn
will be learning
will have learning
14. I’ll be busy all day tomorrow. When you have fun with your friends I______________ entire house.
will cleaned
will be cleaning
have been cleaning
15. She is planning to start her new book soon. Probably she ______________ her book next month.
will be writing
is going to writing
is going to writing

جمع‌بندی زمان آینده استمراری در انگلیسی

در بخش پایانی این آموزش، جدول جمع‌بندی آینده استمراری در انگلیسی را با مثال مشاهده می‌کنید.

زمان آینده استمراری

(Future Continuous Tense)

پرسشی منفی

(Negative Question)

پرسشی

(Question)

منفی

(Negative)

مثبت

(Affirmative)

Won't I be staying? Will I be staying? I won't be staying. I will be staying.
Won't you be staying? Will you be staying? You won't be staying. You will be staying.
Won't he be staying? Will he be staying? He Won't be staying. He will be staying.
Won't she be staying? Will she be staying? She Won't be staying. She will be staying.
Won't it be staying? Will it be staying? It won't be staying. It will be staying.
Won't we be staying? Will we be staying? We won't be staying. We will be staying.
Won't they be staying? Will they be staying? They won't be staying. They will be staying.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «زمان ها در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
English Radar British Council Grammar Monster EF
۸ thoughts on “آینده استمراری در انگلیسی — گرامر Future Continuous — به زبان ساده

وقعا ممنون خیلی عالی بود که با پرسش و تست مبحث رو تمام کردین

. ‌ And she will be seeing Charles این see با اون seeکه استمراری نمی شد چه فرقی داره, ؟

با سلام؛
اگر به معنی «دیدن» به عنوان یکی از حواس پنجگانه باشد، «ing» نمی‌گیرد. اما در این مثال، «see» به معنای ملاقات کردن است. به همین دلیل می‌توانیم آن را به شکل استمراری به کار ببریم.

عالی بود واقعاً مفید تمام شد برایم ✌🏼

سلام و خسته نباشید. و تشکر از سایت و مقاله های بی‌نظیرتون. ببخشید یه سوال داشتم. توی تمرین های جاخالی. تمرین ۳ چرا گزینه اخر میشه؟

با سلام؛
گزینه دو پاسخ درست است.
از دقت نظر شما سپاس‌گزاریم.

عاالی. خیلی جامع و کامل بود

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *