زبان انگلیسی ۲۸۰۰۴ بازدید

«زمان حال استمراری» (Present Continuous Tense) برای بیان عملی استفاده می‌شود که در لحظه اتفاق می‌افتد. یعنی کاری که اکنون در حال انجام دادن آن هستیم. به همین دلیل، حال استمراری در انگلیسی یکی از زمان‌های پرکاربرد است و جزو مباحث مهم و ضروری در آموزش گرامر زبان انگلیسی به شمار می‌رود. در این آموزش یاد می‌گیریم زمان حال استمراری چیست و ساختار و کاربرد آن را در جملات خبری، منفی و سؤالی بررسی می‌کنیم.

حال استمراری در انگلیسی چیست ؟

به‌طور کلی، حال استمراری در انگلیسی در دو مورد کاربرد دارد که در ادامه این آموزش، با استفاده از مثال‌های گوناگون، با کاربرد آن بیشتر آشنا می‌شوید:

 • زمان حال
 • زمان آینده

کاربرد حال استمراری در زمان حال

در موارد زیر، از حال استمراری برای زمان حال استفاده می‌کنیم:

 • برای عملی که همین حالا و دقیقاً موقع صحبت کردن ما اتفاق می‌افتد. در چنین مواردی، معمولاً عملی که در حال رخ دادن است، برای مدت کوتاهی ادامه پیدا می‌کند و تا زمانی که درباره آن حرف می‌زنیم، پایان نمی‌یابد. با چند مثال زیر، کاربرد زمان حال استمراری را بهتر یاد می‌گیرید:

I'm working at the moment.

من در حال حاضر مشغول کار کردن هستم.

Please call back as we are eating dinner now.

لطفاً دوباره زنگ بزن، چون الآن داریم شام می‌خوریم.

.Julie is sleeping

«جولی» خواب است.

 • برای بیان عملی که موقتی است، حتی اگر آن عمل در حال حاضر اتفاق نیفتاده باشد:

John's working in a supermarket until he finds a job in his field.

«جان» [به‌طور موقت] در سوپرمارکت مشغول به کار است، تا وقتی که شغلی متناسب با رشته‌اش پیدا کند.

(ممکن است «جان» نتواند شغل مناسب خودش را پیدا کند.)

I'm reading a really great book.

من [این روزها] مشغول مطالعه کتاب واقعاً خوبی هستم.

She's staying with her friend for a week.

او یک هفته پیش دوستش می‌ماند.

برای درک بهتر این مطلب، دو جمله زیر را با هم مقایسه می‌کنیم که مربوط به زمان حال ساده و حال استمراری است:

I work in a school.

I'm working in a school.

هر دو جمله، به‌ظاهر معنی یکسانی دارند: «من در مدرسه کار می‌کنم.» اما در جمله اول که از زمان حال ساده استفاده شده، منظور این است که شخص به‌مدت طولانی و بلندمدت در مدرسه کار می‌کند، اما در جمله دوم که زمان حال استمراری آمده، شخص به‌طور موقت در مدرسه مشغول به کار است.

فیلم آموزشی مرتبط

زمان حال استمراری در انگلیسی جیست

 • برای عادت‌های جدید یا موقت (برای عادت‌های معمولی که برای مدتی طولاتی ادامه دارند، از زمان حال ساده استفاده می‌کنیم که توضیحات کامل آن در آموزش‌های قبلی ارائه شده است). برای بیان عادت‌ها در زمان حال استمراری، قید زمان «these days» به‌معنی «این روزها» یا «at the moment» به‌معنی «در حال حاضر» به‌کار می‌رود:

He's eating a lot these days.

او این روزها زیاد می‌خورد.

She's swimming every morning.

او هر روز صبح شنا می‌کند.

(قبلاً این کار را نمی‌کرد، اما این روزها برای او به عادت تبدیل شده است.)

You're smoking too much.

داری بیش از حد سیگار می‌کشی.

 • یکی دیگر از کاربردهای زمان حال استمراری در انگلیسی برای عادت‌هایی است که منظم نیستند، اما هر از گاهی آن‌ها را انجام می‌دهیم. در چنین شرایطی، معمولاً از قیدهای تکرار، نظیر «always» ،«forever» ،«constantly» یا «continuously» استفاده می‌شود.در این حالت، زمان حال استمراری برای صحبت کردن درباره عادت بد یا آزاردهنده افراد به‌کار می‌رود. مانند مثال‌های زیر:

You're forever losing your keys!

تو مدام کلیدت را گم می‌‌کنی!

She's constantly missing the train.

او دائماً از قطار جا می‌ماند.

Lucy's always smiling.

«لوسی» همواره لبخند بر لب دارد.

He's continuously changing his mind.

او پیوسته نظرش را عوض می‌کند.

کاربرد حال استمراری در انگلیسی

کاربرد زمان حال استمراری در آینده

در تعریف زمان حال استمراری گفتیم که برای عملی استفاده می‌شود که در حال حاضر مشغول انجام دادن آن هستیم. اما یکی دیگر از کاربردهای آن، برای بیان عملی در آینده است. نکته مهمی که در این رابطه باید بدانیم این است که حال استمراری برای برنامه‌ها و قرار ملاقات‌هایی به‌کار می‌رود که از قبل تعیین شده‌اند و در آینده نزدیک به وقوع می‌پیوندند.

یک نکته مهم: چون کاربرد حال استمراری بیشتر برای زمان حال است، بهتر است در مواقعی که برای زمان آینده از آن استفاده می‌کنیم قید زمان آینده هم بیاوریم.

به مثال‌های زیر و قیدهای زمان آینده توجه کنید تا با کاربرد قیدهای زمان حال استمراری در آینده بیشتر آشنا شوید:

I'm meeting my father tomorrow.

فردا پدرم را ملاقات می‌کنم.

(در زبان فارسی، معمولاً فعل آینده، به‌‌شکل حال ساده ترجمه می‌شود اما معنی آینده می‌دهد. بنابراین منظور از «ملاقات می‌کنم» در این مثال، «ملاقات خواهم کرد» است.)

We're going to the beach on the weekend.

ما آخر هفته به کنار دریا می‌رویم.

.I'm leaving at three

من ساعت سه از اینجا می‌روم.

(در این مثال، «ساعت سه» به زمان آینده اشاره دارد.)

Albert isn't going to the party tonight.

«آلبرت» امشب به مهمانی نمی‌رود.

Is she visiting her parents next weekend?

آیا او هفته آینده به دیدار خانواده‌اش می‌رود؟

They are flying to Paris next week.

آن‌ها هفته آینده به پاریس پرواز خواهند داشت.

فیلم آموزشی مرتبط

ساختار حال استمراری در انگلیسی

در جدول زیر، ساختار کلی حال استمراری برای همه فاعل‌ها در حالت خبری، منفی و پرسشی ارائه شده است.

حال استمراری (Present Continuous)
?Am I I'm not I am
?Are you You're not You are
?Is he He's not He is
?Is she She's not She is
?Is it It's not It is
?Are we We're not We are
?Are you You're not You are
?Are they They're not They are

مثال حال استمراری در انگلیسی

برای ساختن جملات خبری در زمان حال استمراری ابتدا فاعل/ضمیر فاعلی، سپس فعل «to be» و در ادامه فعل را می‌آوریم. ساختار فعل به‌شکل «v + -ing» است و فرمول جملات خبری حال استمراری در حالت کلی به‌صورت زیر خواهد بود:

Subject + am/is/are + verb + -ing

مثال جملات خبری حال استمراری

.I’m doing my homework

من دارم تکالیفم را انجام می‌دهم.

My sister’s eating lunch now.

خواهرم الآن دارد ناهار می‌خورد.

They’re riding their bikes.

آن‌ها دارند دوچرخه‌سواری می‌کنند.

توضیح حال استمراری

جملات منفی حال استمراری

ساختار جملات منفی، شبیه جملات خبری است، با این تفاوت که به فعل «to be» منفی‌کننده «not» اضافه می‌کنیم. فرمول این جملات نیز به‌شکل زیر است:

Subject + am/is/are not + verb +ing

مثال جملات منفی حال استمراری

I’m not doing my homework.

من در حال انجام دادن تکالیفم نیستم.

My sister’s not eating lunch now.

خواهرم الآن در حال ناهار خوردن نیست.

They’re not riding their bikes.

آن‌ها در حال دوچرخه‌سواری نیستند.

نکته: در جملات منفیِ حال استمراری برای فعل‌های «is» و «are»، دو شکل کوتاه‌ شده وجود دارد. اما برای فعل «am» فقط یک فرم کوتاه‌ شده به‌کار می‌رود.

فیلم آموزشی مرتبط

در جدول زیر می‌توانید شکل کوتاه شده جملات منفی حال استمراری را مشاهده کنید.

شکل کوتاه شده (Short Forms)
I'm not
You're not/You aren't
He's not/He isn't
She's not/She isn't
It's not/It isn't
We're not/We aren't
You're not/You aren't
They're not/They aren't

سوالی کردن حال استمراری در انگلیسی

در حالت کلی، برای سؤالی کردن جملات انگلیسی، دو روش وجود دارد:

 • استفاده از جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Questions)
 • استفاده از جملات پرسشی با کلمه پرسشی (Wh-questions)

فرمول جملات پرسشی بله یا خیر

برای ساختن جملات پرسشی بله یا خیر در زمان حال استمراری باید جای فاعل و فعل «To be» را عوض کنیم. در ادامه، با چند مثال می‌توانید با ساختار این جملات پرسشی بیشتر آشنا شوید. فرمول کلی این نوع جمله‌ها نیز به صورت زیر خواهد بود:

Am/is/are + subject + verb +ing?

مثال جملات پرسشی بله یا خیر

کاربرد جملات پرسشی بله یا خیر را می‌توانید با چند مثال زیر بهتر یاد بگیرید.

Are you doing your homework?

آیا داری تکالیفت را انجام می‌دهی؟

?Is your sister eating lunch

آیا خواهرت الآن دارد ناهار می‌خورد؟

?Are they riding their bikes

آیا آن‌ها در حال دوچرخه‌سواری هستند؟

فرمول جملات پرسشی با کلمه پرسشی

برای ساختن جملات پرسشی با کلمه پرسشی، ابتدا کلمه پرسشی، سپس فعل «to be»، فاعل/ضمیر فاعلی و در ادامه فعل به ‌صورت «v + -ing» استفاده می‌کنیم. فرمول جملات پرسشیِ حال استمراری با کلمه پرسشی به‌صورت زیر است:

Wh-question word + am/is/are + subject + v + -ing?

برای اینکه ساختار این نوع جملات پرسشی را بهتر یاد بگیرید، در ادامه این آموزش، چند سؤال به‌همراه پاسخ و ترجمه آورده‌ایم که در درک بهتر این مطلب به شما کمک می‌کند.

فیلم آموزشی مرتبط

مثال جمللات پرسشی با کلمه پرسشی

برای آشنایی بهتر با کلمات پرسشی و ساختار آن‌ها در جمله، به چند مثال زیر توجه کنید.

جمله سوالی با what

?What are you eating

.I'm eating fruits

در حال خوردن چه چیزی هستی؟ (چه می‌خوری؟)

دارم میوه می‌خورم.

?What are you reading

I'm reading a funny book.

مشغول خواندن چه چیزی هستی؟

مشغول خواندن کتاب سرگرم‌کننده‌ای هستم.

جمله سوالی با where

?Where is she living

She's living in New York.

او کجا زندگی می‌کند؟

در نیویورک زندگی می‌کند.

Where are you meeting your friends?

I'm meeting them at school.

کجا دوستانت را ملاقات می‌کنی؟

در مدرسه آن‌ها را ملاقات می‌کنم.

(از حال استمراری برای آینده استفاده شده است.)

جمله سوالی با when

When are you meeting your father?

.I'm meeting him at 9

کی به دیدن پدرت می‌روی؟

ساعت ۹ به دیدنش می‌روم.

(از حال استمراری برای زمان آینده استفاده شده است.)

When is she coming home?

She is coming home late today.

او کی به خانه می‌آید؟

امشب دیر به خانه می‌آید.

(از حال استمراری برای زمان آینده استفاده شده است.)

حال استمراری در انگلیسی با مثال

جمله سوالی با who

Who is she talking on the phone?

She is talking to her mother.

با چه کسی پشت تلفن مشغول حرف زدن است؟

با مادرش در حال حرف زدن است.

Who are they traveling with?

They are traveling with Tom.

با چه کسی به مسافرت خواهند رفت؟

با «تام» به مسافرت خواهند رفت.

فیلم آموزشی مرتبط

جمله سوالی با why

?Why is she crying

She is crying because she lost her toy car.

چرا دارد گریه می‌‌کند؟

دارد گریه ‌میکند چون ماشین اسبا‌ب‌بازی‌اش را گم کرده است.

?Why are we waiting here

We're waiting here because I cannot find my keys.

چرا اینجا منتظر مانده‌ایم؟

اینجا منتظر مانده‌ایم چون کلیدم را پیدا نمی‌کنم.

جمله سوالی با how

?How is Sally singing

She is singing very well.

«سالی» چطور آواز می‌خواند؟

خیلی خوب آواز می‌خواند.

How are they going to work?

They are going there by bus.

چگونه [با چه وسیله‌ای] سر کار می‌روند؟

با اتوبوس به سر کار می‌روند.

قیدهای زمان حال استمراری در انگلیسی

برای زمان حال استمراری در انگلیسی قیدهای متنوعی وجود دارد، اما در بیشتر موارد، با توجه به کاربردهای آن، قیدهای زیر موارد استفاده قرار می گیرد:

 • now
 • right now
 • at present
 • at the moment
 • currently
 • for the time being
 • today
 • tonight
 • this year
 • this term
 • nowadays
 • these days
 • still

قیدهای زمان معمولاً در انتهای جمله می‌آیند و اگر برای زمان حال استفاده شوند، معنی «اکنون» یا «در حال حاضر» می‌دهند (قید زمان «still» فقط در حالت‌های غیررسمی می‌تواند در انتهای جمله به‌کار برود، اما در حالت استمراری، معمولاً بعد از فعل «to be» می‌آید). به چند مثال زیر توجه کنید تا کاربرد قیدهای زمان در جمله را بهتر درک کنید.

I am working on a new project now.

من در حال حاضر دارم روی پروژه جدید کار می‌کنم.

My father is working in his office at the moment.

پدرم در حال حاضر در دفترش مشغول کار است.

I am seeing Laura tomorrow.

فردا «لارا» را می‌بینم.

(در این مثال، زمان حال استمراری برای آینده به‌کار رفته است، به همین دلیل قید زمان ‌‌«Tomorrow»‌ آورده‌ایم.)

We are still waiting for their reply.

ما هنوز منتظر پاسخ آن‌ها هستیم.

I'm using my old computer for the time being.

فعلاً دارم از کامپیوتر قدیمی‌ام استفاده می‌کنم.

Car prices are getting higher nowadays/these days.

قیمت ماشین این روزها در حال افزایش است.

Charles is taking three courses this year/this term.

«چارلز» امسال سه واحد برمی‌دارد.

ساختار حال استمراری در انگلیسی

کی و کجا از زمان حال استمراری استفاده نمی‌کنیم؟

در موارد زیر از حال استمراری استفاده نمی‌کنیم:

 • برای هر گونه اتفاقی که در زمان حال رخ می‌دهد، نمی‌توانیم از حال استمراری استفاده کنیم.
 • برای وقایعی که به‌طور معمول و برای مدتی طولانی تکرار می‌شوند، نمی‌توانیم از حال استمراری استفاده کنیم:

I play the piano every Saturday.

من هر شنبه پیانو می‌زنم.

(چون پیانو زدن هر شنبه تکرار می‌شود، حال ساده به‌کار می‌رود. اما اگر عادت جدیدی باشد که شخص مدت کوتاهی مشغول انجام آن است، از حال استمراری استفاده می‌کنیم.)

 • با «افعال غیراستمراری» (Non-progressive Verbs) نمی‌توانیم از حال استمراری استفاده کنیم.
فیلم آموزشی مرتبط

تقریباً بیشتر فعل‌های انگلیسی را می‌توان به‌صورت استمراری به‌کار برد. اما تعدادی از فعل‌ها این ویژگی را ندارند که به آن‌ها «افعال غیراستمراری» گفته می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم از این فعل‌ها برای زمان حال استمراری استفاده کنیم، باید بدون «ing-» و به شکل ساده در جمله بیایند.

به دو مثال زیر و شکل درست و نادرست آن‌ها توجه کنید:

I am believing you. (WRONG)

(I believe you. (CORRECT

حرفت را باور می‌کنم.

(He’s loving the cake. (WRONG

(He loves the cake. (CORRECT

او از کیک خیلی خوشش آمده است.

افعال غیر استمراری در انگلیسی

در ادامه، چند فعل غیراستمراری رایج در زبان انگلیسی آمده است که برای زمان حال استمراری از آن‌ها استفاده نمی‌کنیم.

 • to love
 • to like
 • to hate
 • to dislike
 • to care
 • to mind
 • to want
 • to wish
 • to prefer
 • to appreciate
 • to know
 • to remember
 • to understand
 • to forget
 • to think
 • to suppose
 • to believe
 • to assume
 • to consider
 • to seem
 • to look (resemble)
 • to have (for possession)

گرامر حال استمراری در انگلیسی

نکات املایی حال استمراری در انگلیسی

در زمان حال استمراری، وقتی به انتهای فعل «ing-» اضافه می‌‌شود، در بعضی موارد املای کلمه تغییر می‌کند. در ادامه این آموزش، نکات املایی مربوط به این فعل‌ها را مرور می‌کنیم.

قانون اول

در حالت معمولی، با افزودن «ing-» به شکل ساده فعل، آن را به فعل استمراری تبدیل می‌کنیم.

do $$\Rightarrow$$ doing

ask $$\Rightarrow$$ asking

قانون دوم

فعل‌های که به «e» ختم می‌شوند: اگر در انتهای فعل، حرف «e» داشته باشیم که به آن حرف خاموش (Silent e) گفته می‌شود - نوشته می‌شود اما خوانده نمی‌شود - حرف «e» را حذف و به آن «ing-» اضافه می‌کنیم.

make $$\Rightarrow$$ making

take $$\Rightarrow$$ taking

قانون سوم

فعل‌های تک‌سیلابی: در فعل‌های «تک‌سیلابی» که به «حرف بی‌‌صدا + حرف صدادار + حرف بی‌صدا» (CVC) ختم می‌شوند، حرف آخر را تکرار می‌کنیم و سپس به آن «ing-» اضافه می‌کنیم.

swim $$\Rightarrow$$ swimming

run $$\Rightarrow$$ running

قانون چهارم

فعل‌های دوسیلابی یا بیشتر: در فعل‌های دوسیلابی یا بیشتر از دو سیلاب که به «CVC» ختم می‌شوند، فقط در صورتی حرف آخر تکرار می‌شود که «استرس» روی آخرین سیلاب باشد.

commit $$\Rightarrow$$ committing

(در این کلمه، «استرس» روی سیلاب آخر است، به همین دلیل حرف «t» تکرار شده است.)

whisper $$\Rightarrow$$ whispering

(در این کلمه، «استرس» روی سیلاب آخر نیست، بنابراین حرف «r» تکرار نمی‌شود.)

قانون پنجم

فعل‌هایی که به w ,x و y ختم می‌شوند: برای آن دسته از فعل‌هایی که به w ,x و y ختم می‌شوند، نباید حرف آخر را تکرار کنیم. فقط کافی‌ست به انتهای فعل «ing-» اضافه شود.

enjoy $$\Rightarrow$$ enjoying

study $$\Rightarrow$$ studying

قانون ششم

اگر فعلی به «ie-» ختم شود، ابتدا «ie-» به «y-» تبدیل می‌شود و سپس به آن «ing-» اضافه می‌کنیم.

die $$\Rightarrow$$ dying

lie $$\Rightarrow$$ lying

فیلم آموزشی مرتبط

جدول جمع‌بندی زمان حال استمرای

در بخش پایانی آموزش، جدولی ارائه شده و موارد استفاده زمان حال استمراری در انگلیسی و مثال مربوط به آن به‌طور خلاصه آمده است.

حال استمراری (Present Continuous)
حال (Present)

«برای فعالیت‌های پایان‌نیافته در زمان حال»

Example: I'm working at the moment.

Use with: now, at the moment.

حال (Present)

«برای موقعیت‌های موقت»

Example: I'm living in London.

Use with: at the moment, for a sew weeks, for a couple of months.

حال (Present)

«برای عادت‌های موقت»

Example: He's eating a lot these days.

Use with: at the moment, these days.

حال (Present)

«برای عادت‌های بد و آزاردهنده»

Example: You're forever losing your keys!

Use with: always, forever, constantly.

آینده (Future)

«برای برنامه‌های قطعی آینده»

Example: I'm meeting my father tomorrow.

Use with: tomorrow, later, at 7 p.m., tonight, on Tuesday.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «زمان ها در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.

3 نظر در “حال استمراری در انگلیسی چیست؟ — به زبان ساده همراه با مثال

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب‌ها

مشاهده بیشتر