زبان انگلیسی ۱۸۳۹۹ بازدید

«زمان گذشته کامل» (Past Perfect Tense) مانند دیگر زمان‌های انگلیسی، کاربردهای زیادی دارد و برای بیان رویدادی به کار می‌رود که در گذشته بسیار دور و قبل از رویداد دیگری رخ داده است. به همین دلیل به آن «ماضی بعید» نیز می‌گویند. در این آموزش، قصد داریم مفهوم زمان گذشته کامل در انگلیسی را توضیح دهیم و کاربردهای آن را با مثال‌های مختلف یاد بگیریم. علاوه بر این، به مهم‌ترین قیدهای زمان گذشته کامل اشاره می‌کنیم و در نهایت تفاوت میان گذشته کامل و «گذشته ساده» (Past Simple tense) را بررسی خواهیم کرد.

گذشته کامل در انگلیسی چیست ؟

در این آموزش، ابتدا تعریف ساده‌ای از زمان گذشته کامل در انگلیسی ارائه می‌دهیم. دو جمله زیر را در نظر بگیرید.

The train left at 9:00 a.m. I arrived at 9:15 a.m.

قطار ساعت نه صبح حرکت کرد. ما ساعت ۹:۱۵ دقیقه رسیدیم.

در این دو جمله، دو اتفاق در گذشته افتاده است، اما زمان وقوع آن‌ها با هم فرق دارد. در واقع ابتدا قطار رفته و بعد گوینده رسیده است. در زبان انگلیسی، برای بیان عملی که اول رخ داده، از زمان گذشته کامل استفاده می‌کنیم و عملی که بعد از آن صورت گرفته، با زمان گذشته ساده توصیف می‌شود. بنابراین خواهیم داشت:

When I arrived, the train had left.

وقتی رسیدم، قطار رفته بود.

از زمان گذشته کامل برای بیان موقعیتی استفاده می‌کنیم که در گذشته قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده است. به همین خاطر، اغلب با عبارت دیگری در جمله همراه می‌شود که زمان آن «گذشته ساده» است. بنابراین، اگر دو اتفاق را به‌‌ صورت اتفاق «A» و اتفاق «B» در نظر بگیریم، زمان گذشته کامل، اتفاق «A» را نشان می‌دهد، یعنی اتفاقی که زودتر رخ داده است و اتفاق «B» با زمان گذشته ساده مشخص می‌شود. در جدول زیر، با چند مثال، زمان گذشته کامل در انگلیسی را توضیح داده‌ایم. ترتیب عبارت‌ها در جمله مهم نیست، چون زمان جمله‌ها بیانگر ترتیب وقوع رویداد است.

Event B Event A
when I arrived in the office. John had gone out
Event B Event A
before the computer crashed. had saved my document
Event A Event B
we had already started cooking. When they arrived
Event A Event B
because he hadn't slept well. He was very tired
فیلم آموزشی مرتبط

کاربرد زمان گذشته کامل در انگلیسی

در حالت کلی، کاربرد زمان گذشته کامل در انگلیسی در سه مورد زیر است:

 • برای بیان عملی که قبل از زمان مشخصی در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است:

The film had started before we arrived.

قبل از رسیدن ما، فیلم شروع شده بود.

She had established her company before 2008.

او قبل از سال ۲۰۰۸ شرکت خود را تأسیس کرده بود.

He had never played soccer until last week.

او تا قبل از هفته گذشته، هیچ‌وقت فوتبال بازی نکرده بود.

نمودار گذشته کامل در انگلیسی

 • برای بیان عملی که در گذشته اتفاق افتاده و تا قبل از وقوع عمل دیگری ادامه داشته است:

Before he graduated, he had been in London for six years.

قبل از این‌که فارغ‌التحصیل شود، شش سال در لندن زندگی کرده بود.

(او شش سال قبل از فارغ‌التحصیل شدن، به لندن آمده بود و تا زمان فارغ‌التحصیلی، یا شاید هم بیشتر، در آنجا زندگی می‌کرد.)

 • در جملات شرطی نوع سوم و به طور کلی برای بیان اتفاق‌های غیرواقعی در گذشته:

If I had known you were ill, I would have visited you.

اگر می‌دانستم بیمار هستی، به دیدنت می‌آمدم.

I wish I hadn't gone to bed so late!

کاش این‌قدر دیر به رختخواب نرفته بودم!

شکل کوتاه و بلند فعل گذشته کامل در انگلیسی

زمان گذشته کامل در انگلیسی با فعل کمکی «had» ساخته می‌‌شود. معمولاً شکل کوتاه آن در زبان محاوره کاربرد زیادی دارد. در جدول زیر، به شکل کوتاه جملات مثبت گذشته کامل در انگلیسی اشاره کرده‌ایم.

ساختارهای مثبت (Affirmative forms)
شکل کوتاه (Short form) شکل بلند (Long form) ضمیر (Pronoun)
I'd gone I had gone I
You'd gone You had gone You
He'd gone He had gone He, She, It
we'd gone We had gone We, You, They

شکل کوتاه ساختارهای منفی گذشته کامل در جدول زیر آمده است.

ساختارهای منفی (Negative forms)
شکل کوتاه (Short form) شکل بلند (Long form) ضمیر (Pronoun)
I hadn't gone I had not gone I
I'd not gone
You hadn't gone You had not gone You
You'd not gone
She hadn't gone She had not gone He, She, It
She'd not gone
They hadn't gone They had not gone We, You, They
They'd not gone

نکته: شکل کوتاه «d not + p.p'» در زبان انگلیسی زیاد رایج نیست.

زمان گذشته کامل در انگلیسی

ساختار زمان گذشته کامل در انگلیسی

ساختار کلی زمان گذشته کامل به‌‌صورت «فاعل»، فعل کمکی «had» و «شکل سوم فعل» (p.p) است. بنابراین، فرمول کلی جملات خبری زمان گذشته کامل در انگلیسی به‌صورت زیر خواهد بود:

Subject + had + p.p

فیلم آموزشی مرتبط

در جدول زیر، ساختار جملات مثبت، منفی و سؤالی گذشته کامل در انگلیسی را مشاهده می‌کنید.

ساختارهای مثبت (Affirmative Statements)
past participle had Subject
arrived had She
ساختارهای منفی (Negative Statements)
past participle had not/hadn't Subject
arrived hadn't She
ساختارهای پرسشی (Questions)
past participle subject Had
arrived? they Had

نکته: «p.p» مخفف «Past Participle» است و به آن «شکل سوم فعل» یا «اسم مفعول» می‌گویند. در افعال باقاعده، شکل سوم فعل با اضافه کردن «ed-» ساخته می‌شود، مانند فعل‌های زیر:

walked

talked

listened

practiced

studied

watched

اما در زبان انگلیسی، علاوه بر افعال باقاعده، فعل‌های بی‌قاعده نیز وجود دارند که شکل گذشته و سوم آن‌ها از قاعده خااصی پیروی نمی‌کند. به بیان دیگر، به این فعل‌ها «ed-» اضافه نمی‌شود. در جدول زیر به تعدادی از این فعل‌ها اشاره کرده‌ایم.

شکل سوم فعل شکل گذشته فعل شکل ساده فعل
brought brought bring
bought bought buy
caught caught catch
come came come
felt felt feel
got got get
had had have
lost lost lose
made made make
said said say
found found find
kept kept keep
thought thought think
left left leave
won won win

در لینک زیر می‌توانید جدول کامل افعال بی‌قاعده انگلیسی را دانلود کنید. در این جدول، لغات ستاره‌دار، در نوشتار انگلیسی و آمریکایی ممکن است به‌صورت اقعال باقاعده نوشته شوند.

آموزش زمان گذشته کامل در انگلیسی

زمان گذشته کامل در انگلیسی با مثال

به مثال‌های زیر و ترجمه فارسی آن‌ها توجه کنید تا با کاربرد زمان گذشته کامل بیشتر آشنا شوید.

When Miguel arrived, the party had already started.

وقتی «میگوئل» رسید، خیلی وقت بود که مهمانی شروع شده بود.

(در این جمله، ابتدا مهمانی شروع شده و بعد «میگوئل» در آن حضور یافته است.)

He couldn't make a sandwich because he'd forgotten to buy bread.

او نتوانست ساندویچ درست کند چون فراموش کرده بود نان بخرد.

The hotel was full, so I was glad that we'd booked in advance.

هتل جا نداشت، برای همین خوشحال شدم که قبلاً رزرو کرده بودیم.

My new job wasn't exactly what I’d expected.

شغلم دقیقاً آن چیزی نبود که انتظار داشتم.

I had never seen such a beautiful sunset before I went to the island.

تا قبل از این‌که به جزیره بیایم، هرگز چنین غروب زیبایی را ندیده بودم.

We were not able to stay overnight at the hotel since we had not reserved a room in advance.

ما نتوانستیم تمام شب را در هتل بمانیم، زیرا از قبل هتل رزرو نکرده بودیم.

She had never been to the symphony before last night.

او تا قبل از دیشب، هرگز به کنسرت ارکستر سمفونی نرفته بود.

Marc knew Philadelphia so well because he had lived there for five years.

«مارک» خیلی خوب «فیلادلفیا» را می‌شناخت، زیرا پنج سال در آنجا زندگی کرده بود.

He passed the math test because he had been tutored all week.

او در آزمون ریاضی قبول شد، زیرا تمام هفته تدریس خصوصی داشت.

(فعل «had been tutored» به‌صورت مجهول به کار رفته است.)

شکل کوتاه و بلند گذشته کامل

I did not have any cash because I had lost my purse.

من هیچ پول نقدی نداشتم، زیرا کیفم را گم کرده بودم.

I had been to Mexico once before.

من قبلاً یک بار به مکزیک رفته بودم.

If I had seen him, I would have told him the news.

اگر او را دیده بودم، باخبرش می‌کردم.

(این یک جمله شرطی نوع سوم است.)

She had lived in California before moving to Texas.

او قبل از این‌که به «تگزاس» برود، در «کالیفرنیا» زندگی کرده بود.

The cat had chased the bird before it flew out of the yard.

قبل از آن‌که پرنده پرواز کند و از حیاط برود، گربه او را دنبال کرده بود.

We had just called home when my mom texted us about returning the car.

چند لحظه قبل از این‌که مادرم درباره بازگرداندن ماشین به من پیام دهد، به خانه زنگ زده بودیم.

She had visited several doctors before she found out what the problem was with her hand.

او قبل از این‌که بفهمد دستش چه مشکلی دارد، به چند دکتر رفته بود.

If we had called ahead, we would not have needed to wait so long for a table.

اگر زودتر زنگ زده بودیم، نیازی نبود که آن‌همه صبر کنیم تا میزی [در رستوران] به ما بدهند.

(این یک جمله شرطی نوع سوم است.)

توضیح زمان گذشته کامل در انگلیسی

قیدهای زمان گذشته کامل در انگلیسی

یکی از مباحث مهم در یادگیری زبان انگلیسی، قیدهای زمان است. زمان گذشته کامل در انگلیسی نیز مانند دیگر زمان‌ها، قیدهای زمان بخصوصی دارد. در ادامه به معرفی چند قید زمان گذشته کامل می‌پردازیم.

فیلم آموزشی مرتبط

قیدهای زمان «before» و «after»

«before» و «after»، دو قید مهم برای زمان گذشته کامل در انگلیسی هستند. در ادامه این آموزش، به معرفی چند قید دیگر نیز می‌پردازیم. دو مثال زیر با قیدهای «before» و «after» است.

They left after I'd spoken to them.

بعد از آن‌که با آن‌ها صبحت کنم، رفتند.

After the family had had breakfast, they went to the zoo.

بعد از آن‌که خانواده صبحانه خوردند، به باغ وحش رفتند.

قیدهای زمان «already» و «still»

در آموزش‌های قبلی اشاره کردیم که قیدهای زمان «already» و «still» برای «زمان حال کامل» (Present Perfect Tense) کاربرد دارند. در زمان گذشته کامل نیز می‌توانیم از این قیدها برای بیان موقعیتی قبل از زمان مشخص در گذشته استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

I called his office but he'd already left.

من با دفترش تماس گرفتم، ولی قبلاً رفته بود.

It still hadn't rained at the beginning of May.

در اوایل ماه مه همچنان باران نباریده بود.

قیدهای زمان «ever» و «never»

همان طور که قبلاً گفتیم، بیشترین کاربرد قیدهای زمان «ever» و «never» برای زمان «حال ساده» و «حال کامل» (Present Prefect Tense) است. در زمان گذشته کامل نیز می‌توانیم از این دو قید استفاده کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

It was the most beautiful photo I'd ever seen.

آن زیباترین عکسی بود که تا به آن زمان دیده بودم.

Had you ever visited London before you moved there?

آیا قبل از این‌که به لندن بروی، هیچ‌وقت آنجا را دیده بودی؟

I'd never met anyone from California before I met Jim.

من قبل از «جیم»، هرگز کسی را که اهل «کالیفرنیا» باشد، ملاقات نکرده بودم.

قید زمان «just»

در زمان گذشته کامل در انگلیسی از قید «just» برای اشاره به واقعه‌ای استفاده می‌شود که مدت زمان کوتاهی قبل از عمل دیگر رخ داده است. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با کاربرد قید «just» در جمله آشنا شوید.

The train had just left when I arrived at the station.

چند لحظه قبل از آن‌که به ایستگاه برسم، قطار رفته بود.

She had just left the room when the police arrived.

چند لحظه قبل از آن‌که پلیس برسد، او از اتاق رفته بود.

I had just put the washing out when it started to rain.

چند لحظه قبل از آن‌که باران ببارد، من لباس‌ها را بیرون پهن کرده بودم.

گرامر گذشته کامل در انگلیسیگذشته کامل و گذشته ساده

هر دو زمان گذشته ساده و گذشته کامل، برای توصیف عملی در گذشته به کار می‌روند. اما در حقیقت، با هم تفاوت دارند. در ادامه آموزش، به بررسی این تفاوت می‌پردازیم.

فیلم آموزشی مرتبط

تفاوت گذشته کامل و گذشته ساده در انگلیسی

وقتی عملی را در گذشته به‌ترتیبی که از اول تا آخر اتفاق افتاده توصیف می‌کنیم، زمان گذشته ساده به کار می‌بریم، مانند مثال زیر:

Yesterday my alarm didn’t ring, so I woke up late and missed the bus.

دیروز زنگ ساعتم به صدا درنیامد، به همین خاطر دیر بیدار شدم و از اتوبوس جا ماندم.

اما اگر درباره عملی صحبت کنیم که در زمان گذشته قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده، زمان گذشته کامل به کار می‌رود، مانند دو مثال زیر:

Yesterday I woke up late and missed the bus because my alarm hadn’t rung.

دیروز من دیر از خواب بیدار شدم و از اتوبوس جا ماندم، زیرا زنگ ساعتم به صدا درنیامده بود.

I arrived at work late because I’d missed the bus.

من دیر سر کار حاضر شدم، زیرا از اتوبوس جا مانده بودم.

نکات املایی شکل سوم افعال باقاعده

اگر فعل باقاعده باشد، قانون شکل سوم فعل دقیقاً مانند «زمان گذشته ساده» است. در ادامه این آموزش، به قوانین املایی شکل سوم افعال باقاعده می‌پردازیم.

فیلم آموزشی مرتبط

قانون اول افعال باقاعده

اگر فعل‌ باقاعده‌، به «e-» ختم شود، از پسوند «d-» برای تبدیل آن به گذشته استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

close - closed

thrive - thrived

hope - hoped

قانون دوم افعال باقاعده

اگر فعل باقاعده، به حرف صدادار و «y-» ختم شود، از پسوند «ed-» استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

play - played

destroy - destroyed

enjoy - enjoyed

قانون سوم افعال باقاعده

اگر فعل باقاعده، به حرف بی‌صدا و «y-» ختم شود، «y-» به «i-» تغییر می‌کند و سپس پسوند «ed-» اضافه می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

carry - carried

try - tried

study - studied

قانون چهارم افعال باقاعده

اگر فعل باقاعده «تک‌سیلابی»، از الگوی CVC (حرف بی‌صدا + حرف صدادار + حرف بی‌صدا) پیروی کند، ابتدا آخرین حرف بی‌صدا را تکرار می‌کنیم و سپس «ed-» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

stop - stopped

trap - trapped

plan - planned

یک نکته مهم: اگر فعلی بیشتر از یک «سیلاب» (Syllable) داشته باشد، فقط در صورتی که «تکیه» (Stress) روی آخرین سیلاب باشد، می‌توانیم حرف آخر را تکرار کنیم. برای مثال در فعل «refer» که استرس روی سیلاب آخر است، حرف آخر تکرار می‌‌شود و به‌‌صورت «referred» نوشته می‌شود. اما در فعل «visit»، چون استرس روی سیلاب اول است، آن را به‌شکل «visited» می‌نویسیم.

جدول جمع‌بندی زمان گذشته کامل در انگلیسی

در بخش پایانی این آموزش، جدول جمع‌بندی زمان گذشته کامل همراه با مثال آمده است.

جملات پرسشی

(Questions)

جملات منفی

(Negative Statements)

جملات مثبت

(Affirmative Statements)

Had I worked?  I hadn't worked I had worked
Had you worked? You hadn't worked You worked
Had she/he/it worked? He/She/It hadn't worked He/She/It had worked
Had we worked? We hadn't worked We had worked
Had you worked? You hadn't worked You had worked
Had they worked? They hadn't worked They had worked

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «زمان ها در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.

4 نظر در “گذشته کامل در انگلیسی — گرامر Past Perfect — به زبان ساده و با مثال

 • سلام
  وقت تون بخیر
  اولا که تشکر میکنم از شما بابت آموزش های مفیدتون.
  اما بعد یکی دوتا مورد هست که میخواستم ازتون سوال کنم.
  یکی این که در قسمت قیدهای زمان «before» و «after» مثالی از قید after نیومده. فکر کنم فراموش کردین.

  و بعد هم اینکه مثال هایی که برای before ذکر شده یک مقدار برای من گیج کننده بودند.
  در ابتدای اموزش گفته شده بود که از زمان گذشته کامل برای بیان اون اتفاقی استفاده می شه که زودتر اتفاق افتاده
  همون مثال اول متن رو من اینجا میارم :
  The film had started before we arrived
  خب اینجا کاملا این موضوع توالی زمانی رعایت شده ینی event A که شروع شدن فیلمه باشه با زمان گذشته کامل بیان شده و event B که رسیدن گوینده باشه با گذشته ساده
  اتفاقا از قید before هم اون وسط استفاده شده
  اما در دو مثالی که در ذیل عنوان قیدهای زمانی اومده یکم مقدار موضوع عوض شده
  این دو مثال منظورمه
  They left before I’d spoken to them

  Sadly, the author died before he’d finished his book

  تو هر دوی این مثال ها نباید اون عملی که زودتر اتفاق افتاده (تو مثال اول فعل رفتن / ترک کردن و در مثال دوم مردن نویسنده) با گذشته کامل میومد؟

  میخواستم اگر مقدوره یک توضیحی راجع به این مساله برای من بدین

  1. با سلام؛
   بله، بهتر است که با قید زمان «after» بیاید. چون در کل متن با قید زمان «before» مثال‌های زیادی زده شده، جمله‌هایی با قید زمان «after» به متن اضافه شد.
   از دقت نظر شما سپاس‌گزاریم.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب‌ها

مشاهده بیشتر