گذشته استمراری در زبان انگلیسی – آموزش به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی

۴۰۲۱۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۳ دی ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه
گذشته استمراری در زبان انگلیسی – آموزش به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی

«زمان گذشته استمراری» (Past Continuous Tense) برای بیان عملی به‌کار می‌رود که در زمان مشخصی در گذشته اتفاق افتاده و اغلب برای مدت کوتاهی ادامه داشته است. در واقع، وقتی داریم درباره آن حرف می‌زنیم، دیگر پایان یافته است. در این آموزش، یاد می‌گیریم که گرامر زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی چیست و ساختار و کاربردهای آن در جمله‌های خبری، منفی و پرسشی چگونه است. علاوه بر این، نکات املایی گذشته استمراری نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین، در انتهای این مطلب از مجله فرادرس، یک جدول جمع‌بندی ارائه شده که کاربردهای زمان گذشته استمراری را همراه با مثال نشان می‌دهد.

کاربرد گذشته استمراری در زبان انگلیسی

از زمان گذشته استمراری در موارد زیر استفاده می‌شود:

  • برای بیان عملی که در گذشته با عمل دیگری هم‌پوشانی داشته یا معمولاً قبل از زمان مشخصی شروع شده و تا مدت کوتاهی بعد از آن ادامه داشته است:

At three o'clock, I was working.

من ساعت سه داشتم کار می‌کردم.

(قبل از ساعت سه کارم را شروع و بعد از آن تمام کردم.)

I was walking to the station when I met John.

در حال قدم زدن به‌طرف ایستگاه بودم که «جان» را ملاقات کردم.

(قبل از دیدار با «جان» شروع به قدم زدن کردم و شاید بعد از آن هم کمی به قدم زدن ادامه دادم.)

I was not eating dinner when you got home late last night.

وقتی دیشب به خانه آمدی، من شام نمی‌خوردم.

  • برای روایت داستان یا رویدادی که در گذشته، طی زمان مشخصی اتفاق افتاده است:

The birds were singing, the sun was shining and in the cafés people were laughing and chatting. Amy sat down and took out her phone.

پرنده‌ها آواز می‌خواندند، خورشید می‌تابید و مردم در کافه‌ها می‌خندیدند و گپ دوستانه می‌زدند. «امی» نشست و تلفن همراهش را از کیفش درآورد.

  • برای عادت‌های موقت یا عادت‌هایی که در گذشته بیشتر از حد انتظار انجام می‌دادیم. اغلب برای این حالت از قیدهای تکرار «always»، «forever» یا «constantly» استفاده می‌کنیم. در آموزش زمان حال استمراری که در مباحث قبلی به آن اشاره کردیم نیز از این قیدهای تکرار استفاده شد، با این تفاوت که کاربردشان برای زمان حال بود. به دو مثال زیر در رابطه با زمان گذشته استمراری توجه کنید:

He was always leaving the tap running.

او همیشه شیر آب را باز می‌گذاشت.

Janet was constantly singing.

«ژانت» پیوسته آواز می‌خواند.

گذشته استمراری در انگلیسی

  • برای تأکید بر این‌که کاری در زمان کوتاهی در گذشته ادامه داشته است. در این حالت، اغلب می‌توانیم از عبارت‌های قیدی نظیر «all day»، «all evening» یا «for hours» استفاده کنیم:

I was working in the garden all day.

تمام روز را در باغ مشغول کار کردن بودم.

He was reading all evening.

او تمام عصر را مشغول مطالعه کردن بود.

  • همراه با فعل‌هایی که تغییر کردن یا رشد کردن را نشان می‌دهند، مانند «grow»:

The children were growing up quickly.

بچه‌ها داشتند به‌سرعت بزرگ می‌شدند.

Her English was improving.

زبان انگلیسی‌اش داشت بهتر می‌شد.

My hair was going gray.

موهایم داشت سفید می‌شد.

The town was changing quickly.

شهر داشت به‌سرعت تغییر می‌کرد.

  • از گذشته استمراری برای درخواست نیز استفاده می‌شود. البته در نظر داشته باشید که درخواست مربوط به حال است. برای این منظور، کلمه «wonder» به‌کار می‌رود. به چند مثال توجه کنید تا با ساختار این جملات بیشتر آشنا شوید:

I was wondering if you could walk the dog for me this evening.

می خواستم بدانم آیا امکان دارد امروز عصر سگ من را راه ببری؟

She was wondering if you could babysit after school today.

او می‌خواست بداند آیا امکان دارد امروز بعد از مدرسه، از بچه نگهداری کنید؟

We were wondering if she was able to meet us at noon.

می‌خواستیم بدانیم آیا امکان دارد او ظهر به دیدن ما بیاید؟

I was wondering if you could open the door.

می‌خواستم بدانم آیا امکان دارد در را باز کنی؟

ساختار گذشته استمراری در انگلیسی

در جدول زیر ساختار کلی زمان گذشته استمراری را برای همه فاعل‌ها در حالت خبری، منفی و پرسشی مشاهده می‌کنید.

گذشته استمراری (Past Continuous)
Was I working? .I wasn't workingI was working.
Were you working?.You weren't working.You were working
Was he working?.He wasn't working.He was working
Was she working?.She wasn't workingShe was working.
Was it working?.It wasn't working.It was working
Were we working?.We weren't working.We were working
Were you working?.You weren't working.You were working
Were they working?.They weren't working.They were working
ساعت روی میز

فرمول زمان گذشته استمراری در انگلیسی

برای ساختن گذشته استمراری، ابتدا فاعل/ضمیر فاعلی، سپس فعل «to be» در زمان گذشته («was» و «were») و در ادامه فعل اصلی را با ساختار «v + -ing» می‌آوریم. اگر هم جمله به مفعول نیاز داشته باشد، بعد از فعل آورده می‌شود. فرمول جملات خبری گذشته استمراری در حالت کلی به‌صورت زیر خواهد بود:

Subject + was/were + verb + -ing

مثال زمان گذشته استمراری در انگلیسی

در زیر، مثال‌هایی برای زمان گذشته استمراری در انگلیسی آورده شده است.

This time last year, I was living in Brazil.

پارسال همین موقع، من در برزیل زندگی می‌کردم.

I was reading a book at 4 p.m.

من ساعت چهار داشتم کتاب می‌خواندم.

.We were having lunch at 12:30

ما ساعت ۱۲:۳۰ داشتیم ناهار می‌خوردیم.

They were always quarrelling.

آن‌ها همیشه در حال مجادله بودند.

جملات منفی گذشته استمراری

برای ساختن جملات منفی گذشته استمراری، مانند جملات خبری عمل می‌کنیم. فقط لازم است که برای «was» و «were»، از منفی‌کننده «not» کمک بگیریم. بنابراین، فرمول جملات منفی گذشته استمراری به‌شکل زیر خواهد بود:

Subject + was/were (not) + verb + -ing

در جدول زیر، شکل کوتاه شده گذشته استمراری برای همه فاعل‌ها آمده است.

شکل کوتاه‌ شده (Short Forms)
I wasn't
You weren't
He wasn't
She wasn't
It wasn't
We weren't
You weren't
They weren't

مثال جملات منفی گذشته استمراری

به چند مثال زیر دقت کنید تا با جملات منفی گذشته استمراری بیشتر آشنا شوید.

Peter wasn’t doing his homework when his teacher came in.

وقتی معلم وارد شد، «پیتر» تکالیفش را انجام نمی‌داد.

Rebecca was angry with her children because they weren’t sleeping when she arrived.

«ربکا» از دست بچه‌هایش عصبانی بود، زیرا وقتی از راه رسید، نخوابیده بودند.

The traffic wasn’t moving at all at 8 a.m.

در ساعت ۸:۰۰ صبح، ترافیک اصلاً روان نبود.

Max and Becky weren’t jogging when we saw them.

وقتی «مکس» و «بکی» را دیدیم، مشغول پیاده‌روی نبودند.

We weren't driving very fast because the road was wet.

ما با سرعت رانندگی نمی‌کردیم، چون جاده خیس بود.

تصویر معلمی در کلاس و در حال لبخند زدن

سوالی کردن گذشته استمراری

سوالی کردن گذشته استمراری در انگلیسی نیز به دو شکل است که در ادامه آن را توضیح می‌دهیم.

  • جملات پرسشی بله یا خیر
  • جملات پرسشی با کلمه پرسشی

جملات پرسشی بله یا خیر

برای ساختن جمللات پرسشی بله یا خیر، فقط جای فعل «to be» و فاعل/ضمیر فاعلی را عوض می‌کنیم. بنابراین فرمول این نوع جملات به‌شکل زیر خواهد بود و در ادامه با چند مثال به بررسی این جملات پرسشی می‌پردازیم.

Was/Were + subject + verb + -ing?

مثال جملات پرسشی بله یا خیر

به چند مثال پرسشی بله یا خیر توجه کنید.

Was it raining when you went out?

وقتی رفتی بیرون، داشت باران می‌آمد؟

Was it snowing yesterday at o’clock?

دیروز ساعت ۵ داشت برف می‌بارید؟

Were you still skating in the park when Jemma called you?

وقتی «جما» به تو زنگ زد، همچنان داشتی در پارک اسکیت بازی می‌کردی؟

Were the boys working in the garden when their uncle came round for a coffee?

وقتی داییِ پسرها برای نوشیدن قهوه آمد، آن‌ها در باغ مشغول کار بودند؟

در پاسخ کوتاه و بلند نیز «was» و «were» به‌کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

Was he playing football at that moment?

 .Yes, he was (No, he wasn’t)

او در آن لحظه داشت فوتبال بازی می‌کرد؟

بله، همین‌طور است (نه، این‌طور نیست).

Were they staying with their parents?

.Yes, they were (No, they weren’t)

آیا آن‌ها نزد والدین‌شان می‌ماندند؟

بله، همین‌طور است (نه، این‌طور نیست).

جملات پرسشی منفی در زمان گذشته استمراری

در زمان گذشته استمراری نیز مانند زمان‌های دیگر، می‌توانیم از حالت پرسشی منفی استفاده کنیم. برای ساختن این جملات، «wasn't» یا «weren't» را در ابتدای جمله به‌کار می‌بریم، مانند دو مثال زیر:

Wasn't she reading a book?

او مشغول خواندن کتاب نبود؟

Weren't they studying when Lucy called?

وقتی «لوسی» زنگ زد، آن‌ها مشغول مطالعه نبودند؟

مردی در حال مطالعه است

جملات پرسشی با کلمه پرسشی

برای ساختن جملات پرسشی با کلمه پرسشی، ابتدا کلمه پرسشی، سپس فعل «To be»، بعد فاعل/ضمیر فاعلی و در ادامه فعل را به‌صورت «v + -ing» می‌آوریم. فرمول جملات پرسشی گذشته استمراری با کلمه پرسشی به‌شکل زیر است:

Wh-question word + was/were + subject + v + -ing?

برای اینکه ساختار این نوع جملات پرسشی را بهتر یاد بگیرید، در ادامه این آموزش، چند سؤال به‌همراه ترجمه آورده‌ایم که در درک بهتر این مطلب به شما کمک می‌کند.

مثال جملات پرسشی با کلمه پرسشی

What were you doing when the alarm went off last night?

دیشب وقتی زنگ ساعت به صدا درآمد، چه‌ کار می‌کردی؟

What was she doing this time yesterday?

او دیروز همین موقع، مشغول چه کاری بود؟

Why were the buses running late?

چرا اتوبوس‌ها دیر حرکت می‌کردند؟

How were your children getting along?

بچه‌هایت چطور با هم کنار می‌آمدند؟

Who was Ms. Johnson calling when I arrived?

وقتی من رسیدم، خانم «جانسون» داشت با چه کسی تماس می‌گرفت؟

کاربرد when و while در گذشته استمراری

در بعضی موارد، به‌کمک دو جمله، رویدادی را در گذشته توصیف می‌کنیم. در واقع، هدف ما بیان دو اتفاق است که به‌طور هم‌زمان در گذشته رخ داده‌اند. در این حالت، یکی از جمله‌ها گذشته استمراری و دیگری گذشته ساده است و برای ارتباط دادن این دو جمله، از  «when» یا «while» کمک می‌گیریم.

فرمول کلی جملات با «when» به‌صورت زیر است:

When + Simple Past Tense + (,) + Past Continuous Tense

Past Continuous Tense + when + Simple Past Tense

فرمول کلی جملات با «while» به‌شکل زیر است:

While + Past Continuous Tense + (,) + Simple Past Tense

Simple Past Tense + while + Past Continuous Tense

در ادامه این آموزش، با چند مثال، این نوع جملات را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم.

We were having dinner when the phone rang.

داشتیم شام می‌خوردیم که تلفن زنگ زد.

(عمل شام خوردن از قبل شروع شده بود و استمرار داشت، اما زنگ تلفن آن را متوقف کرد.)

Sally was playing the piano when her father arrived.

«سالی» داشت پیانو می‌زد که پدرش از راه رسید.

(سالی پیانو زدن را از قبل شروع کرده بود و مشغول نواختن بود که با آمدن پدرش برای مدتی متوقف شد.)

While we were playing tennis, it started to rain.

داشتیم تنیس بازی می‌کردیم که باران بارید.

(موقع بازی کردن، ناگهان باران آمد و بازی متوقف شد.)

While she was sleeping, someone took her phone.

خوابیده بود که یک نفر تلفن همراهش را برداشت.

(حین خوابیدن، اتفاق دیگری افتاد.)

نکته اول: در تمام این مثال‌ها می‌بینید که عملی که زودتر شروع شده، با گذشته استمراری و عملی که آن را قطع کرده، با گذشته ساده بیان شده است. در واقع، مدت زمان گذشته استمراری، از گذشته ساده طولانی‌تر است. برای ارتباط میان این دو جمله، از «while» یا «when» کمک می‌گیریم.

نکته دوم: در مثال‌های اول و دوم، «when» وسط دو جمله آمده است. اما در دو مثال آخر، «while» در ابتدای جمله قرار گرفته است. تفاوت آن در علامت «ویرگول» است. اگر «when» یا «while» در ابتدای جمله به‌کار برود، از «ویرگول» استفاده می‌کنیم، اما اگر وسط جمله قرار بگیرد، دیگر نیازی به ویرگول نیست.

تصویر دفتر و یک فنجان قهوه کنارش روی میز

نکات املایی گذشته استمراری در انگلیسی

در ادامه این مطلب، نکات املایی مربوط به زمان گذشته استمراری آمده است.

قانون اول

فعل‌هایی که به «e» ختم می‌شوند: اگر در انتهای فعل، حرف «e» داشته باشیم که به آن حرف خاموش (Silent e) گفته می‌شود - نوشته می‌شود اما خوانده نمی‌شود - حرف «e» را حذف و به آن «ing-» اضافه می‌کنیم.

achieve — achieving

hate — hating

live — living

take — taking

strike — striking

bike — biking

make — making

have  — having

dance — dancing

اما به فعل‌هایی که «e» در انتهای آن‌ها صدای کشیده دارد، فقط «ing-» اضافه می‌کنیم.

see — seeing

be — being

flee — fleeing

agree — agreeing

قانون دوم

فعل‌های تک‌سیلابی: در فعل‌های «تک‌سیلابی» که به «حرف بی‌‌صدا + حرف صدادار + حرف بی‌صدا» (CVC) ختم می‌شوند، حرف آخر را تکرار می‌کنیم و سپس به آن «ing-» اضافه می‌کنیم.

sit — sitting

get — getting

pet — petting

plan — planning

run — running

put   — putting

stop — stopping

trim — trimming

win  — winning

تصویر عینک و دفترچه

قانون سوم

فعل‌هایی که به w ,x و y ختم می‌شوند: برای آن دسته از فعل‌هایی که به w ,x و y ختم می‌شوند، نباید حرف آخر را تکرار کنیم. فقط کافی‌ست به انتهای فعل «ing-» اضافه شود.

glow — glowing

flow — flowing

show — showing

stay — staying

wax — waxing

قانون چهارم

فعل‌های دوسیلابی یا بیشتر: در فعل‌های دوسیلابی یا بیشتر از دو سیلاب که به «CVC» ختم می‌شوند، فقط در صورتی حرف آخر تکرار می‌شود که «تکیه» (Stress) روی آخرین سیلاب باشد.

happen — happening

open — opening

listen — listening

shiver  — shivering

قانون پنجم

اگر فعلی به «ie-» ختم شود، ابتدا «ie-» به «y-» تبدیل می‌شود و سپس به آن «ing-» اضافه می‌کنیم.

die — dying

lie — lying

tie — tying

سوالات رایج درباره گذشته استمراری در انگلیسی

در ادامه به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص گذشته استمراری در انگلیسی پاسخ داده‌ایم.

کاربرد گذشته استمراری در انگلیسی چیست؟

از زمان گذشته استمراری برای توصیف عملی استفاده می‌کنیم که نشان‌دهنده عملی در گذشته است که برای مدتی استمرار داشته، اما در همان زمان گذشته تمام شده است. بنابراین، کاربرد اصلی آن برای توصیف فعالیتی ناتمام در گذشته است که توسط عمل دیگری قطع شده و ناتمام مانده است.

ساختار گذشته استمراری در انگلیسی چگونه است؟

برای ساختن جملات گذشته استمراری از «فاعل + was/were + فعل اصلی همراه با ing» استفاده می‌کنیم. در صورتی که جمله به مفعول نیاز داشته باشد، بعد از فعل می‌توانیم آن را بیاوریم. برای منفی کردن گذشته استمراری، «not» را به «was» یا «were» اضافه می‌کنیم.

برای سوالی کردن گذشته استمراری نیز ابتدا «was» یا «were» را می‌آوریم، سپس از فعل همراه با «ing» استفاده می‌کنیم. برای سوالی کردن با wh نیز اول کلمه پرسشی را می‌آوریم و سپس فعل to be در حالت گذشته و در ادامه از فاعل و فعل همراه با ing استفاده می‌کنیم.

 فرق when و while در گذشته استمراری چیست؟

«when» و «while» هر دو رویدادی را توصیف می‌کنند که در گذشته رخ داده است و رابط بین دو جمله هستند. یکی از این جمله‌ها گذشته ساده و دیگری گذشته استمراری است. تفاوت «while» با «when» در این است که «when» را قبل از گذشته ساده می‌آوریم و «while» قبل از گذشته استمراری به کار می‌رود.

تمرین گذشته استمراری

برای درک بهتر حرف تعریف در انگلیسی به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: The children ____ hide and seek in the park. (play)

جواب

Answer: The children were playing hide and seek in the park.

Q2: They ____ to the movies last night. (go)

جواب

Answer: They were going to the movies last night.

Q3: I ___ the book you gave me on my birthday. (read)

جواب

Answer: I was reading the book you gave me on my birthday.

Q4: Molly _____ her new dress. (stitch)

جواب

Answer: Molly was stitching her new dress.

Q5: The dogs ____ all night. (bark)

جواب

Answer: The dogs were barking all night.

Q6: Ron ___ his room when he heard a noise. (clean)

جواب

Answer: Ron was cleaning his room when he heard a noise.

Q7: It ___ darker with each passing moment. (get)

جواب

Answer: It was getting darker with each passing moment.

Q8: The gardener ____ the lawn. (water)

جواب

Answer: The gardener was watering the lawn.

Q9: The army ___ to Ladakh when the enemy attacked them. (go)

جواب

Answer: The army was going to Ladakh when the enemy attacked them.

Q10: My sister ____ a Royal Enfield yesterday. (ride)

جواب

Answer: My sister was riding a Royal Enfield yesterday.

Q11: The students ____ their assignments. (complete)

جواب

Answer: The students were completing their assignments.

Q12: The naughty boy ____ in the class. (talk)

جواب

Answer: The naughty boy was talking in the class.

Q13: The kid ____ television all evening. (watch)

جواب

Answer: The kid was watching television all evening.

Q14: The girl ____ to rock music. (listen)

جواب

Answer: The girl was listening to rock music.

Q15: The birds ____ in the sky. (fly)

جواب

Answer: The birds were flying in the sky.

Q16: He ____ the dust from the blower. (blow)

جواب

Answer: He was blowing the dust from the blower.

Q17: What ____ she ____ for her husband on his birthday? (buy)

جواب

Answer: What was she buying for her husband on his birthday?

Q18: ____ you ____ down the tree last night? (cut)

جواب

Answer: were you cutting down the tree last night?

Q19: ____ are we ____ for picnic? (go)

جواب

Answer: were are we going for a picnic?

Q20: He ____ something from us. (hide)

جواب

Answer: He was hiding something from us.

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. My brother and sister _____ playing tennis at 11am yesterday.
was
were
2. _____ you still working at 7pm last night?
was
were
3. At 8.30 am today I _____ driving to work.
was
were
4. We _____ sleeping when the police came.
weren't
wont
5. Why _____ he having lunch at 4 pm?
was
were
6. Was he not _____ his homework?
done
doing
7. Snow _____ lightly. Suddenly a reindeer appeared.
is falling
was falling
8. Somebody threw a shoe at him _____ he was speaking.
when
while
9. They ________ TV when I arrived.
were watched
were watching
10. I was reading a detective story _____ I heard a noise.
when
while
11. We were talking about our books _____ he came in.
when
while
12. My father was reading a novel _____ I was watching TV.
when
while
13. My baby brother _____ loudly so I couldn't do my homework.
crying
was crying
14. The kids were playing in the garden _____ it suddenly started to rain.
when
while
15. While I _____ in my room, my sister left home.
studying
was studying

جدول جمع‌بندی گذشته استمراری

در بخش پایانی این آموزش از مجله فرادرس، جدولی ارائه شده و موارد استفاده زمان گذشته استمراری در انگلیسی و مثال مربوط به آن به‌طور خلاصه آمده است.

گذشته استمراری (Past Continuous)

برای بیان عملی در گذشته که با عمل دیگری هم‌پوشانی دارد.

Example: I was walking to the station when I met John.

Use with: when, past simple, two o'clock, 7 p.m.

برای روایت داستانی در گذشته

Example: The birds were singing and the sun was shining.

Use with: the past simple.

برای بیان برخی از عادت‌های گذشته

Example: She was constantly singing.

Use with: always, forever, constantly, at that time, in those days.

برای تأکید بر مدت زمان انجام فعالیتی در گذشته

Example: I was working in the garden all day.

Use with: all day, all evening, for an hour.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «زمان ها در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۸۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Wall Street EnglishPerfect English GrammarPractical English UsageOyster English
۹ دیدگاه برای «گذشته استمراری در زبان انگلیسی – آموزش به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی»

محشره
خدا خیرتون بده
تو شب امتحان خیلی کمکم کرد
از همه عواملی که زحمت کشیده اند متشکرم

عالی بود

عالی

That was very very useful

درود بر شما عالی بود

خیلی مفید و عالی بود

با سلام و درود.
نوشته خیلی خوب بود?

بسیار عالی و مفید بود

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *