علوم پایه

هامیلتونی — به زبان ساده

هامیلتونی — به زبان ساده

یکی از ستون‌های اصلی مکانیک کوانتومی، معادله شرودینگر است. این معادله توصیف کننده نحوه تغییر حالت کوانتومی یک سیستم با زمان است. در این معادله…

2۹ اردیبهشت, 13۹۸
ادامه مطلب...