«جملات سببی» (Causative sentences) به آن دسته از جمله‌هایی گفته می‌شود که خودمان انجام‌دهنده فعل نیستیم و شخصی غیر از ما آن را انجام می‌دهد. به بیان ساده‌تر، کاری را به عهده فرد دیگری می‌گذاریم. برای ساختن جملات سببی از فعل‌های خاصی استفاده می‌کنیم و در حالت معلوم و مجهول، ساختارهای متفاوتی را برای آن در نظر می‌گیریم. در این آموزش، به بررسی کاربرد جملات سببی در انگلیسی همراه با مثال و تمرین می‌پردازیم.

جملات سببی در انگلیسی چیست ؟

از جملات سببی در انگلیسی زمانی استفاده می‌کنیم که می‌دانیم فاعل، انجام‌دهنده کار نیست یا نمی‌تواند کار را انجام دهد. در واقع فاعل جمله سببی، کار را به شخص دیگری واگذار می‌کنند. یکی از مثال‌های رایج در رابطه با جملات سببی در انگلیسی کوتاه کردن مو است، زیرا اغلب افراد خودشان نمی‌توانند موهای خود را کوتاه کنند، بنابراین باید آن را به عهده آرایشگر بگذارند. در زبان فارسی، وقتی می‌گوییم «موهایم را کوتاه کردم»، در واقع منظور ما این است که به آرایشگاه رفتیم و آرایشگر موهای ما را کوتاه کرد.

در زبان انگلیسی جمله سببی فوق را به دو صورت زیر بیان می‌کنیم:

I had a hairdresser cut my hair.

آرایشگر موهایم را کوتاه کرد.

I had my hair cut.

موهایم را کوتاه کردم.

دو جمله فوق، هر دو جمله سببی هستند، اما جمله اول معلوم و جمله دوم مجهول است. بنابراین، می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که جملات سببی در زبان انگلیسی به دو دسته معلوم و مجهول تقسیم می‌شوند که در این مطلب به طور کامل بررسی خواهند شد. به چند مثال دیگر با جملات سببی در انگلیسی توجه کنید تا با ساختار کلی آن‌ها بیشتر آشنا شوید.

He made me mow the lawn.

او مرا وادار کرد تا چمن را کوتاه کنم.

I got my hair cut by my sister.

خواهرم موهای من را کوتاه کرد.

Peter let Sara do the project.

«پیتر» به «سارا» اجازه داد پروژه را انجام دهد.

همان‌طور که در مثال‌های فوق مشاهده می‌کنید، برای ساختن جملات سببی از فعل‌های خاصی استفاده می‌‌کنیم. در ادامه این مطلب، به ساختار جملات سببی و فعل‌های آن‌ها اشاره خواهیم کرد و هر یک را در قالب مثال توضیح خواهیم داد.

جملات سببی در انگلیسی از «دو جمله‌واره» (Clause) تشکیل شده‌اند. اولین جمله‌واره، «جمله‌واره اصلی» (Main Clause) نام دارد. جمله‌واره دوم «نامحدود» (Non-finite) نام دارد و می‌تواند شامل یکی از موارد زیر باشد:

 • Participle
 • مصدر با to
 • مصدر بدون to

هر دو جمله‌واره به عنوان «جمله‌واره‌های وابسته» (Subordinate Clause) شناخته شده‌اند که در واقع جمله‌واره کاملی محسوب نمی‌شوند و برای کامل شدن به یکدیگر نیاز دارند. جملات سببی در انگلیسی از چهار فاکتور اصلی تشکیل شده که به صورت زیر تعریف می‌شود:

 • «فاعل» (Subject)
 • «فعل سببی» (Causative Verbs)
 • «مفعول غیرمستقیم» (Indirect Object)
 • «جمله‌واره نامحدود» (Non-finite Clause)

جملات سببی در انگلیسی مانند سایر جمله‌ها می‌توانند برای زمان‌های مختلف و همچنین در حالت پرسشی یا منفی به کار بروند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

The teacher had the students write essays in class.

معلم از دانش‌آموزان خواست تا در کلاس انشا بنویسند.

John's parents are letting him stay out late at night.

پدر و مادر «جان» به او اجازه می‌دهند تا آخر شب بیرون بماند.

She will make her son clean his room tomorrow.

او فردا پسرش را مجبور می‌کند اتاقش را تمیز کند.

Did your boss have you work late last night?

رئیست دیشب از تو خواست که تا دیروقت کار کنی؟

Our manager let us go home earlier than usual.

مدیر ما اجازه داد زودتر از همیشه به خانه برویم.

The babysitter didn't make Lisa finish her dinner.

پرستار بچه «لیسا» را مجبور نکرد شامش را تمام کند.

فاعل جملات سببی

برای جملات سببی می‌توانیم هر یک از موارد زیر را به عنوان فاعل به کار ببریم:

به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید تا با نقش فاعل در جملات سببی بیشتر آشنا شوید.

Carla made him cry.

«کارلا» باعث شد او گریه کند.

They made me shout at him.

آن‌ها مجبورم کردند سرش فریاد بزنم.

His teacher got them to find a solution.

معلم از آن‌ها خواست راه‌حلی پیدا کنند.

فعل جملات سببی

افعال سببی فعل‌های اصلی جمله هستند که رابطه میان فاعل و مفعول را نشان می‌دهند. در واقع افعال سببی نشان می‌دهند که فاعل انجام‌دهنده کار نیست، اما نقش تعیین‌کننده‌ای در وقوع فعل داشته است. به دو مثال زیر و فعل هر یک از جمله‌ها توجه کنید.

He forced me to study math at school.

او مرا مجبور کرد تا در مدرسه ریاضی بخوانم.

People were asked to keep the party quiet.

از مردم خواسته شد که مهمانی را بی سروصدا پیش ببرند.

زبان انگلیسی از فعل‌های سببی متعددی تشکیل شده است، اما همه آن‌ها در سه دسته بندی زیر قرار می‌گیرند:

 1. افعال سببی با مصدر با to
 2. افعال سببی با مصدر بدون to
 3. افعال شبه سببی

رایج‌ترین افعال سببی در زبان انگلیسی عبارتند از:

 • Have
 • Let
 • Make
 • Help
 • Get

برای آشنایی با نحوه استفاده از افعال سببی در انگلیسی، در جدول زیر معنی هر یک از فعل‌ها را همراه با ساختار و مثال مشاهده می‌کنید.

افعال سببی

(Causative verbs)

Let
اجازه انجام کاری را به کسی دادن
Let + person + base form

My father lets us watch TV after dinner.

پدرم به من اجازه داد بعد از شام تلویزیون تماشا کنم.

Let me handle this.

اجازه بده من به این رسیدگی کنم.

Make
کسی را مجبور به انجام کاری کردن
Make + person + base form

The police made them surrender.

پلیس آن‌ها را وادار به تسلیم کرد.

Get
پرسیدن، توضیح دادن یا درخواست کردن از کسی برای انجام کاری
Get + person + to + verb

I got Jason to write my essay.

من از «جیسون» خواستم انشای من را بنویسد.

Have
متقاعد کردن یا ترغیب کردن شخصی به انجام کاری
Have + person + base form

I had Melissa write my essay.

«ملیسا» را تشویق کردم که انشای من را بنویسد.

I had the papers signed yesterday.

دیروز دادم کاغذها را امضا کردند.

Help
در انجام کاری به کسی کمک کردن

Help + person + base form

or

Help + person + to + verb

I helped him to write the report.

من در نوشتن گزارش به او کمک کردم.

جملات سببی با مصدر با to

بیشتر افعال سببی مانند «convince, enable ,cause ,allow ,force ,lead»، با مصدر با to همراه می‌شوند که در در زبان انگلیسی به آن «infinitive» گفته می‌شود. اما رایج‌ترین فعل‌ در این دسته‌بندی «get» است‌ و همان‌طور که اشاره کردیم، به معنای توضیح دادن یا درخواست کردن از کسی برای انجام کار است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Picky forced the man to apologize to his father.

«پیکی» مرد را مجبور کرد تا از پدرش عذرخواهی کند.

Nina convinced her mom to cook turkey for the thanksgiving.

«نینا» مادرش را متقاعد کرد که برای روز شکرگزاری بوقلمون درست کند.

I got the painter to paint the house.

من نقاش را راضی کردم تا خانه را نقاشی کند.

She always gets a driver to go to important ceremonies.

او همیشه از راننده برای مراسم مهم استفاده می‌کند.

کاربرد جملات سببی در انگلیسی

جملات سببی با مصدر بدون to

فعل‌هایی مانند «make» ،«have» و «let» در دسته افعال سببی قرار می‌گیرند که با مصدر بدون to همراه می‌شوند. این فعل‌ها رایج‌ترین افعال سببی در زبان انگلیسی به شمار می‌روند. به چند مثال با آن‌ها توجه کنید.

I had him cut the bushes.

از او خواستم بوته‌ها را کوتاه کند.

John let him die in peace.

«جان» گذاشت او در آرامش بمیرد.

The teacher made the students do the assignment.

معلم دانش‌آموزانش را وادار کرد تکالیف‌شان را انجام دهند.

افعال شبه سببی

فعل «help» را دسته شبه‌سببی قرار می‌دهند، زیرا اگر معنی آن را در نظر بگیریم، واضح است که مسبب انجام کاری نیست؛ در واقع نقشی در کامل شدن عمل دارد. بعد از «help» یا می‌توانیم از مصدر با to یا از مصدر بدون to استفاده کنیم. در انگلیسی بریتانیایی، مصدر با to کاربرد بیشتری دارد، اما در کل مصدر بدون to حالت غیررسمی‌تری دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با کاربرد فعل شبه سببی «help» بیشتر آشنا شوید.

He helped me park the car.

او به من کمک کرد تا ماشینم را پارک کنم.

He always helps her to get through the hard times.

او همیشه در لحظات دشوار به او کمک می‌کند تا آن را پشت‌سر بگذارد.

Peter helped him escape from the jail.

«پیتر» به او کمک کرد تا از زندان فرار کند.

نکته: زمان، شخص و تعداد این جمله‌ها فقط به فعل سببی در جمله‌واره اصلی بستگی دارد. به همین خاطر مصدر با to در جمله‌واره وابسته به هیچ عنوان تغییر نمی‌کند، مانند مثال‌های زیر:

Susan got her to draw the pictures.

«سوزان» از او درخواست کرد که تصویرها را بکشد.

***

Pinky gets a man to wash the car for her.

«پینکی» از مردی خواست تا ماشین را برای او بشوید.

مفعول غیر مستقیم فعل سببی

مفعول غیرمستقیم دقیقاً بعد از فعل سببی می‌آید. در گرامر جملات سببی در انگلیسی مفعول غیر مستقیم «agent» خوانده می‌شود و می‌تواند شیء، شخص، اسم خاص یا ضمیر مفعولی باشد، مانند مثال‌های زیر:

I made him buy the groceries.

من او را مجبور کردم از خواربارفروشی خرید کند.

Hanna gets the chef to cook for the dinner.

«هانا» از سرآشپز خواست برای شام آشپزی کند.

Lucifer helped Judy to solve the case.

«لوسیفر» به «جودی» کمک کرد تا مشکل را حل کند.

جملات سببی با مثال

جمله‌واره‌های نامحدود

جمله‌واره نامحدود به جمله‌واره اصلی اضافه می‌شود. جمله‌واره‌های نامحدود می‌توانند از بخش‌های زیر تشکیل شوند:

 • «مصدر با to»
 • «مصدر بدون to»
 • «صفت فاعلی» (Present Participle)
 • «صفت مفعولی» (Past Participle)

در میان جمله‌واره‌های نامحدود فوق، در این مطلب با جمله‌واره‌هایی با مصدر با to و بدون مصدر با to آشنا شدیم. برخی از جمله‌واره‌های نامحدود توسط صفت فاعلی (v + ing) و برخی توسط صفت مفعولی (v+ ed/d) ساخته می‌شوند. تعداد اندکی از فعل‌های سببی (have/get/keep) با جمله‌واره‌های نامحدود به صورت صفت فاعلی و مفعولی همراه می‌شوند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

I got my hair cut.

من موهایم را کوتاه کردم.

(شخصی موهایم را کوتاه کرد.)

The teacher had them practicing on the essay.

معلم از آن‌ها خواست که به تمرین نوشتن «essay» ادامه دهند.

نکته: وقتی از صفت فاعلی همراه با افعال سببی استفاده می‌کنیم، به مدت زمان عمل و تداوم آن اشاره داریم. تفاوت دیگر میان صفت فاعلی و مفعولی در نوع جمله است. صفت مفعولی در حالت مجهول استفاده می‌شود، در حالی که صفت فاعلی برای حالت معلوم کاربرد دارد، مانند مثال‌های زیر:

I got him cooking for a month.

من از او خواستم یک ماه به آشپزی ادامه دهد.

***

I had all the food cooked for the ceremony.

من خواستم که همه غذاها برای مراسم پخته شود.

فرمول جملات سببی در انگلیسی

جملات سببی به دو شکل معلوم و مجهول به کار می‌روند. رایج‌ترین فعل‌هایی که برای جملات سببی در انگلیسی کاربرد دارند، «get»‌ و «have» و «make» است. در ادامه به ساختار و معنی هر یک از این فعل‌های سببی در حالت معلوم و مجهول اشاره خواهیم کرد.

فرمول جملات سببی با Have

زمانی که بخواهیم مسئولیت انجام کاری را به عهده شخص دیگری بگذاریم، از «have» کمک می‌گیریم. برای ساختن جملات سببی با «have» در حالت معلوم و مجهول، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

Active: Subject + have (any tense) + object (usually person) + base form of verb + ...

به چند مثال با «have» در حالت معلوم توجه کنید.

John had Alex clean the bedroom for the first time.

«جان» برای اولین بار از «الکس» خواست اتاق‌خواب را تمیز کند.

My little brother always had me do his work while I was studying.

همیشه وقتی درس می‌خواندم، برادر کوچکم از من می‌خواست کارهایش را انجام دهم.

My cousin Mary will have Alex prepare her homework for tomorrow night.

دخترعموی من «ماری»، از الکس می‌خواهد تا تکالیفش را برای فردا شب آماده کند.

Passive: Subject + have (any tense) + object (usually thing) + past participle form of verb + ...

به چند مثال با «have» در حالت مجهول توجه کنید. در این مثال‌ها در واقع از شخص دیگری خواسته شده که کار را انجام دهد.

John’s father had his car washed.

پدر «جان» ماشینش را شست.

(ماشینش را داد برایش بشویند.)

My little brother always has his work done.

برادر کوچک من همیشه از کسی می‌خواهد کارهایش را برایش انجام دهد.

My cousin will have her homework prepared.

دخترعموی من از کسی می‌خواهد تا تکالیفش را براییش آماده کند.

فرمول جملات سببی با Get

از «Get» زمانی استفاده می‌کنیم که بخواهیم از کسی برای انجام کاری درخواست کنیم. فرمول جملات سببی با «get» به صورت زیر تعریف می‌شود.

Active: Subject + get (any tense) + object (usually person) + infinitive + ...

به چند مثال با «get» در حالت معلوم توجه کنید.

John got Alex to clean the bedroom for the first time.

جان برای اولین بار از الکس خواست که اتاق‌خواب را تمیز کند.

He always gets me to do his work while I’m working.

او همیشه مرا وادار می‌کند تا در حین کار خودم، کارهای او را انجام دهم.

Mary will get Alex to prepare her homework for tomorrow night.

«ماری» از «الکس» می‌خواهد تا تکالیفش را برای فردا شب آماده کند.

Passive: Subject + have (any tense) + object (usually thing) + past participle form of verb + ...

به چند مثال با «get» در حالت مجهول توجه کنید.

John’s father got his car washed.

پدر «جان» درخواست کرد ماشینش را بشویند.

My little brother always gets his work done.

برادر کوچک من همیشه درخواست می‌کند کارش را برایش انجام دهند.

My cousin will get her homework prepared.

پسرعموی من درخواست خواهد کرد که تکالیفش انجام شود.

فرمول جملات سببی در انگلیسی

فرمول جملات سببی با Make

«make» در جملات سببی به معنای وادار کردن شخص به انجام کار است و فرمول آن به صورت زیر تعریف می‌شود.

Subject + make (any tense) + object (usually person) + base form of verb + . . .

به چند مثال با «make» توجه کنید.

My parents always make me do my homework before I go out.

والدینم مرا مجبور کردند قبل از بیرون رفتن تکالیفم را انجام دهم.

It seems unfair to make him pay for everything.

عادلانه به نظر نمی‌رسد که او را مجبور کنی تاوان همه‌چیز را بدهد.

She made me take up this course. I was never up for this.

او مرا وادار کرد تا این دوره را انتخاب کنم. من هرگز تمایلی به این کار نداشتم.

My brother always makes me clean his room.

برادرم همیشه مرا مجبور می‌کند اتاقش را تمیز کنم.

You can’t make me do what I don’t like.

شما نمی‌توانید مرا به انجام کاری وادار کنید که دوست ندارم.

I should make her take this job.

من باید او را مجبور به این کار کنم.

The police made them surrender and reveal their plans.

پلیس آن‌ها را وادار به تسلیم و افشای نقشه‌های خود کرد.

I will make you regret this.

کاری می‌کنم از [انجام] این پشیمان شوی.

فرمول جملات سببی با Let

«Let» به معنای اجازه انجام کاری را به کسی دادن است و فرمول آن در حالت کلی برای جملات سببی خبری به صورت زیر تعریف می‌شود.

Subject + let (all tenses) + person (object) + bare infinitive (V1)

به چند جمله با «let» توجه کنید.

He never lets me touch his phone.

او هیچ‌وقت به ما اجازه نمی‌دهد به تلفن همراهش دست بزنیم.

They didn’t let us talk.

آن‌ها به ما اجازه صحبت کردن ندادند.

I will never let her go there.

من هرگز به او اجازه نمی‌دهم آنجا برود.

Why don’t you let him play with us?

چرا به او اجازه نمی‌دهی با ما بازی کند؟

You must let him study with Raya.

شما باید به او اجازه بدهید با «رایا» درس بخواند.

I couldn’t let him talk rudely to your mother.

نمی‌توانستم اجازه دهم با مادرت گستاخانه صحبت کند.

نکته: در بعضی موارد فاعل جمله سببی با «let» به صورت امری، یعنی «you» است، مانند مثال‌‌های زیر:

Let me handle this.

(= You let me handle this.)

اجازه بده من به آن رسیدگی کنم.

***

Please let us go.

لطفاْ اجازه بده ما برویم.

***

Let them do what they want to do.

اجازه بده آن‌ها هر کاری می‌خواهند انجام دهند.

فرمول جملات سببی با Help

«Help» به طور مستقیم از کسی برای انجام کاری درخواست نمی‌کند، بلکه هدف بیشتر کمک کردن است. به همین دلیل آن را در دسته افعال شبه سببی قرار داده‌ایم. فرمول جملات سببی در انگلیسی با «Help» به صورت زیر تعریف می‌شود.

Subject + help (all tenses) + someone (object) + infinitive or bare infinitive

به چند مثال با «help» و ترجمه آن دقت کنید.

I helped him to write the report.

or

I helped him write the report.

در نوشتن گزارش به او کمک کردم.

She never helps me prepare breakfast.

او هرگز به من در آماده کردن صبحانه کمک نمی‌کند.

Jonny will help you solve this matter.

«جانی» در حل کردن این موضوع به شما کمک خواهد کرد.

Will you help me do this?

آیا در انجام دادن این [کار] به من کمک می‌کنید؟

My sister Raya helps me edit the videos.

خواهرم «رایا» به من در ادیت ویدئوها کمک می‌کند.

You should help her to reach there.

شما باید به او کمک کنید تا به آنجا برسد.

You must help me get this job.

شما باید به من کمک کنید تا این شغل را پیدا کنم.

سایر فعل های سببی در انگلیسی

علاوه بر فعل‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، از فعل‌های دیگری نیز می‌توانیم برای ساختن جملات سببی کمک بگیریم. این فعل‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

سایر فعل‌های سببی

Assist
to help or aid someone in doing something
Force
to make someone do something forcefully
Pressurize
to make someone do something forcefully or by putting pressure on them
Require
make someone do something (a part of the process generally)
Convince
to get someone to do something by convincing them
Coax/persuade
to get someone to do something by being kind, gentle, and persistent or at least appear to be doing it gently and kindly

به چند مثال و ترجمه آن‌ها توجه کنید تا با کاربرد سایر افعال سببی در جمله بیشتر آشنا شوید.

He forced me to drink that slimy thing.

او مرا مجبور کرد آن چیز لزج را بنوشم.

You can’t pressurize us to leave the job.

شما نمی‌توانید به ما فشار بیاورید که کار را ترک کنیم.

This job requires us to be good at coding.

این کار مستلزم آن است که در کدنویسی خوب باشیم.

She convinced me to wear that jacket.

او مرا متقاعد کرد که آن کت را بپوشم.

His friends coaxed/persuaded us to come with them.

دوستانش ما را متقاعد کردند که با آن‌ها بیاییم.

جملات سببی مجهول

از حالت مجهول جملات سببی در انگلیسی در مواقعی استفاده می‌کنیم که تأکید بر روی شخص نباشد و در عین حال عمل انجام شده اهمیت بیشتری داشته باشد تا کسی که از او خواسته‌ایم آن را انجام دهد. فرمول جملات مجهول سببی به صورت زیر تعریف می‌شود و برای ساختن آن‌ها از دو فعل «have» و «get» کمک می‌گیریم.

Have/Get + something + done

به چند مثال زیر توجه کنید تا کاربرد جملات سببی مجهول در انگلیسی را بیشتر درک کنید.

I had my car washed.

دادم ماشینم را بشویند.

She had her dog walked.

او [از کسی] خواست تا سگش را به پیاده‌روی ببرد.

They got their house renovated.

آن‌ها خانه‌شان را بازسازی کردند.

(از کسی خواستند تا خانه‌شان را بازسازی کند.)

My mother had the refrigerator repaired.

مادرم یخچالش را تعمیر کرد.

(از کسی خواست تعمیرش کند.)

He got the door painted.

او در خانه‌اش را رنگ کرد.

(از کسی خواست آن را رنگ بزند.)

نکته: چون فعل‌های «have/let/make» به عنوان فعل‌های سببی به شمار می‌روند، ممکن است این سؤال برایتان پیش بیاید که چرا برای حالت مجهول در جملات سببی، فقط از «have» و «get» استفاده می‌شود. علت استفاده از این دو فعل را می‌توان به کمک موارد زیر توضیح داد:

 • «get» شکل مجهول فعل سببی است. به بیان ساده‌تر، به جای «The problem was solved» می‌توانید بگویید «The problem got solved».
 • «get» معنی سببی نیز دارد. برای مثال می‌توانیم بگوییم «I got someone to do something»، در حالی که معنی اجبار کردن یا سببی دارد. اما چون در این حالت فعل سببی به شکل درستی به کار نرفته، فعل اصلی به صورت مصدر با to استفاده شده است.
یادگیری زبان انگلیسی

ساختار معلوم و مجهول جملات سببی در انگلیسی

در جملات سببی معلوم، نام یا مشخصات کسی که برای ما کاری انجام داده نیز ذکر می‌شود. زیرا ممکن است برای ما یا مخاطب مهم بشد که چه کسی کار را انجام داده است. در برخی موارد نیز برای تأکید بیشتر آن را به جمله اضافه می‌کنیم. فرمول جمله سببی معلوم به صورت زیر تعریف می‌شود. در این فرمول، «agent» نقش کسی را دارد که از او درخواست انجام کار کرده‌ایم.

Subject + causative verb + agent + action verb + object

به چند مثال دیگر با ساختار معلوم برای جملات سببی در انگلیسی توجه کنید.

Ali had the carpenter fix the cupboard.

علی از نجار خواست کمد را درست کند.

He had the secretary call the customer.

او از منشی خواست که با مشتری تماس بگیرد.

Her parents let her go to the party.

پدر و مادرش به او اجازه دادند به مهمانی برود.

My mother made me do the homework.

مادرم مرا وادار به انجام تکالیف کرد.

The doctor got the patient to take the medicine.

دکتر از بیمار خواست که دارو را مصرف کند.

جملات سببی مجهول در مواقعی به کار می‌روند که انجام‌دهنده کار از جمله حذف می‌شود. در واقع ضرورتی به اضافه کردن اسم شخص انجام‌دهنده نیست یا کاملاً واضح است که چه کسی آن را انجام داده است. فرمول جمله‌ مجهول در حالت کلی به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + have/get + object + past participle + (by agent)

به مثال‌های زیر در حالت مجهول توجه کنید. در نظر داشته باشید که در زبان فارسی، حالت مجهول مانند معلوم ترجمه می‌شود اما مفهوم اصلی جمله این است که کار به شخص دیگری واگذار شده است.

Max had the cupboard fixed.

«مکس» کابینت‌ها را تعمیر کرد.

(کابینت‌ها را داد به شخص دیگری تا برایش تعمیر کند.)

He had the customer called.

او با مشتری تماس گرفت.

(او به شخصی گفت که با مشتری تماس بگیرد.)

The patient got the medicine taken.

بیمار دارو مصرف کرد.

(دکتر به بیمار دارو دارد.)

Sara had her jacket cleaned.

«سارا» کتش را تمیز کرد.

(سارا کتش را به کسی داد تا تمیز کند.)

He got the software installed.

او نرم‌افزار را نصب کرد.

(او داد نرم‌افزار را نصب کنند.)

نکات مهم درباره جملات سببی معلوم و مجهول

در ادامه به چند نکته مهم در رابطه با کاربرد جملات سببی معلوم و مجهول در انگلیسی توجه کنید.

 • فعل «get» در جملات سببی معلوم همواره با مصدر با to همراه می‌شود، اما در ساختار مجهول از مصدر بدون to کمک می‌‌گیریم.

I got Nancy to paint the house. (سببی معلوم)

«نانسی» را مجاب کردم که خانه را رنگ کند.

I got the house painted. (سببی مجهول)

خانه را رنگ کردم.

(دادم کسی خانه را برایم رنگ کرد.)

 • افعال کمکی وجهی که برای پیشنهاد دادن به کار می‌روند، می‌توانند با ساختار سببی مجهول استفاده شوند:

You should have your house cleaned.

باید خانه‌ات را تمیز کنی.

(باید از کسی بخواهی که خانه‌ات را برایت تمیز کند.)

She will have the food cooked.

او غذا را می‌پزد.

(کسی برایش غذا می‌پزد.)

 • فعل‌های «need» و «want» ممکن است در جمله‌های سببی مجهول نیز به کار بروند. در برخی موارد، فعل سببی مجهول «had/got» نیز ممکن است حذف شود:

I need to have my house cleaned

I want to have my house cleaned.

من باید بدهم خانه‌ام را تمیز کنم.

من می‌خواهم بدهم خانه‌ام را تمیز کنند.

 I need my house cleaned.

I want my house cleaned.

من باید بدهم خانه‌ام را تمیز کنند.

می‌خواهم بدهم خانه‌ام را تمیز کنند.

مجهول جملات سببی با Get و Have

مجهول جملات سببی در انگلیسی با فعل‌های «Get» و «Have»، با سایر فعل‌ها اندکی تفاوت دارد. هنگامی که این جمله‌ها را مجهول می‌کنیم، مفعول را از جمله حذف می‌کنیم زیرا اهمیتی ندارد که چه کسی کار را برای ما انجام داده است. به دو مثال زیر توجه کنید تا مفهوم آن را بهتر درک کنید.

I got my nails manicured.

من ناخن‌هایم را مانیکور کردم.

(کسی ناخن‌هایم را مانیکور کرد.)

I have had my car fixed.

من ماشینم را تعمیر کردم.

(در این مثال کاملاً مشخص است که مکانیک ماشین را تعمیر کرده است، بنابراین نیازی به آوردن آن نیست.)

آموزش گرامر انگلیسی

مجهول با سایر فعل‌های سببی

در رابطه با سایر فعل‌های سببی (غیر از get و have) مفعول را از جمله حذف نمی‌کنیم. در واقع مانند سایر جمله‌های مجهول، مفعول را از جمله برمی‌داریم و آن را در جایگاه فاعل قرار می‌دهیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Students were forced to drink milk.

دانش‌آموزان را وادار به نوشیدن شیر کردند.

Tina was convinced to study math at university.

«تینا» راضی شد که در دانشگاه ریاضی بخواند.

در این مثال‌ها، در هر دو جمله، «students» و «Tina» مفعول جمله‌های معلوم بوده‌اند که در حالت مجهول به‌جای فاعل جمله نشسته‌اند. بنابراین، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، مجهول جملات سببی با «get» و «have» با سایر فعل‌ها فرق دارد.

«Keep» به عنوان فعل سببی

از «keep» به عنوان فعل سببی فقط در جمله‌های «Present Participle» استفاده می‌کنیم و به معنای حفظ کردن شرایط است. در این حالت تداوم عمل، اهمیت بیشتری دارد. به چند مثال با فعل «keep»‌ و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

Please keep the engine working.

لطفاً اجازه دهید موتور به کار کردن ادامه دهد.

They kept the professor talking on the same project over and over.

آن‌ها اجازه دادند پروفسور درباره همان پروژه بارها و بارها صحبت کند.

نکته: فعل «keep» هرگز در جمله‌های مجهول استفاده نمی‌شود.

جدول مقایسه فعل‌های سببی در حالت معلوم و مجهول

برای درک بهتر فعل‌های سببی و نحوه استفاده از آن‌ها در جمله‌های معلوم و مجهول، بهترین راه مقایسه کردن این جمله‌ها برای هر دو حالت است. از این رو، در ادامه این مطلب، ساختار جملات سببی در انگلیسی را در حالت معلوم و مجهول برای فعل‌های «get» و «have»، در جدول زیر و در قالب مثال مقایسه کرد‌ه‌ایم.

Have
Passive Voice Active Voice
I will have my hair cut in the evening (by Raya). I will have Raya cut my hair in the evening.
We had our project completed. We had Jimi complete our project.
We will have your assignment checked. We will have Rohan check your assignment.
GET
Passive voice Active voice
I got the papers signed yesterday. I got him to sign the papers yesterday.
She is getting her hair cut. She is getting me to cut her hair.
John got your laptop repaired. John got him to repair your laptop.
How did you get him hired? How did you get them to hire him?

مثال جملات سببی در انگلیسی

برای درک بهتر کاربرد افعال سببی در جمله، به چند مثال بیشتر و ترجمه آن‌ها توجه کنید. این مثال‌ها هم برای حالت معلوم و هم مجهول به کار رفته است.

 • برای افعال سببی می‌توانیم از زمان‌های مختلفی استفاده کنیم:

I had my friends tell me what happened.

از دوستانم خواستم به من بگویند چه اتفاقی افتاده است.

She will let her friend borrow her new jacket.

او به دوستش اجازه می‌دهد کت جدیدش را قرض بگیرد.

Mark’s teacher makes him do homework every day.

معلم «مارک» او را هر روز به انجام تکالیف مجبور می‌کند.

 • معمولاً فاعل و مفعول جملات سببی در حالت معلوم انسان است، اما می‌تواند غیر انسان نیز باشد:

The heavy rain made the paint peel off the building.

باران شدید باعث شد رنگ ساختمان پوسته‌پوسته شود.

The phone message made him feel nervous.

پیام تلفنی او را مضطرب کرد.

We let the dogs run at the beach.

ما به سگ‌ها اجازه دادیم که در ساحل بدوند.

 • حتی می‌توانیم از جملات سببی در حالت «امری یا دستوری» (Imperative) استفاده کنیم:

Have Mr. Smith call me.

به آقای «اسمیت» بگو با من تماس بگیرد.

Let the dogs go outside after dinner.

اجازه بده سگ‌ها بعد از شام بیرون بروند.

Make her secretary type out the report.

منشی را وادار کن گزارش را تایپ کند.

 • به چند مثال با جملات سببی در حالت مجهول نیز توجه کنید:

He had his car fixed (by a mechanic).

ماشینش را تعمیر کرد (توسط مکانیک).

She got her hair cut yesterday.

دیروز موهایش را کوتاه کرد.

My sister got her nails maniucured.

خواهرم ناخن‌هایش را مانیکور کرد.

جدول جملات مجهول در انگلیسی

افعال غیر سببی در انگلیسی

غیر از فعل‌هایی که در این آموزش به عنوان افعال سببی و شبه سببی معرفی شدند، (have/get/make/let/help/keep) بقیه فعل‌ها از همان ساختار «noun + infinitive» پیروی می‌کنند. این ساختار برای اغلب فعل‌ها، صرف‌نظر از معنی آن‌ها، صدق می‌کند. به دو مثال زیر توجه کنید.

My friend wants me to come to the party.

دوستم می‌خواهد من به مهمانی بیایم.

She asked me to help her.

از من خواهش کرد که کمکش کنم.

دسته دیگری از فعل‌ها وجود دارند که معنی سببی دارند، اما چون فعل سببی به شمار نمی‌روند، به‌جای شکل ساده فعل، با مصدر با to همراه می‌شوند. این فعل‌ها عبارتند از:

 • force
 • cause
 • allow

فرمول افعال غیرسببی به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + Force / Allow / Cause + Object (person) + Infinitive Verb

به چند مثال با افعال غیرسببی دقت کنید.

My mother forces me to practice the piano every day.

مادرم مجبورم می‌کند هر روز پیانو تمرین کنم.

Our teacher is going to allow us to go home early today.

معلم ما امروز به ما اجازه می‌دهد زودتر به خانه برگردیم.

The test is causing them to panic. It’s really difficult.

این آزمایش باعث وحشت آن‌ها می‌شود. واقعاً سخت است.

نکات مهم درباره جملات سببی در انگلیسی

جملات سببی در انگلیسی کاربردهای فراوانی دارند و در جمله‌های مختلف از فعل‌های مختلفی کمک می‌گیرند. برای این‌که بتوانیم از این جمله‌ها به درستی استفاده کنیم و تفاوت بین فعل‌های به‌کاررفته را بهتر درک کنیم، در ادامه این مطلب به نکات مهمی در رابطه با نحوه استفاده از جملات سببی در انگلیسی اشاره کرده‌ایم.

 • از جملات سببی در انگلیسی برای انجام دادن کار توسط شخصی غیر از خودمان استفاده می‌کنیم که در واقع آن کار را برای ما انجام می‌دهد:

He had his jacket cleaned.

او داد کتش را [برایش] تمیز کنند.

 • جملات پرسشی و منفی با فعل «have»، در زمان حال با «do» و «does»‌ و در زمان گذشته با «did» شکل می‌گیرد:

Does he have his house cleaned?

آیا او خانه‌اش را تمیز کرد؟

Did you have your camera fixed?

دوربینت را تعمیر کردی؟

 • از «have something done» برای صحبت کردن درباره تجربیات ناخوشایند نیز استفاده می‌شود:

Peter had his phone stolen last night.

دیشب تلفن‌ همراه «پیتر» را دزدیدند.

 • در گفت‌وگوهای غیررسمی می‌توانیم از «get» به‌جای «have» کمک بگیریم:

She's getting her hair manicured again.

او می‌خواهد دوباره ناخن‌هایش را مانیکور کند.

 • ترتیب کلمه در جملات سببی در انگلیسی اهمیت زیادی دارد:

John had his car repaired.

«جان» ماشینش را تعمیر کرد.

(در این مثال، از جمله سببی استفاده شده و «جان» از کسی خواسته تا ماشینش را تعمیر کنند.)

John had repaired his car.

«جان» ماشینش را تعمیر کرده بود.

(این جمله سببی نیست و در واقع به این معناست که «جان» خودش ماشین را تعمیر کرده است. فعل جمله در حالت «گذشته کامل» (Past Perfect) به کار رفته است.)

 • وجه سببی با بیشتر زمان‌های فعل به کار می‌رود و می‌تواند با یا بدون مصدر با to مورد استفاده قرار بگیرد:

He should have his car repaired.

او باید ماشینش را تعمیر کند.

It's worth having his car repaired.

ماشین او ارزش تعمیر شدن را دارد.

یادگیری لغات انگلیسی

تمرین جملات سببی در انگلیسی

برای درک بهتر انواع جملات سببی و کاربرد آن‌ها در جمله‌های انگلیسی، در ادامه این مطلب به چند تمرین همراه با پاسخ اشاره کرده‌ایم.

تمرین اول

جمله‌های زیر را به حالت سببی مجهول تغییر دهید.

Q1: I washed my car. (have)

جواب

Answer: I had my car washed.

Q2: I cut my hair. (get)

جواب

Answer: I got my hair cut.

Q3: I typed the documents. (have)

جواب

Answer: I had the documents typed.

Q4: I fixed the washing machine. (get)

جواب

Answer: I got the washing machine fixed.

Q5: I painted my bedroom. (get)

جواب

Answer: I got my bedroom painted.

Q6: I cut the grass. (have)

جواب

Answer: I had the grass cut.

Q7: I painted my bedroom. (get)

جواب

Answer: I got my bedroom painted.

Q8: I repaired my fridge. (have)

جواب

Answer: I had my fridge repaired.

Q9: I tidied my garden. (get)

جواب

Answer: I got my garden tidied.

Q10: I edited the article. (have)

جواب

Answer: I had the article edited.

Q11: I cleaned the carpets. (get)

جواب

Answer: I got the carpets cleaned.

Q12: I cleaned the windows. (have)

جواب

Answer: I had the windows cleaned.

Q13: I checked my teeth. (get)

جواب

Answer: I got my teeth checked.

Q14: I printed the photo. (have)

جواب

Answer: I had the photo printed.

Q15: I made the necklace. (get)

جواب

Answer: I got the necklace made.

Q16: I delivered the furniture. (have)

جواب

Answer: I had the furniture delivered.

Q17: I wrote the report. (have)

جواب

Answer: I had the report written.

Q18: I repaired the roof. (get)

جواب

Answer: I got the roof repaired.

Q19: I built the shed. (get)

جواب

Answer: I got the shed built.

Q20: I dyed my hair. (get)

جواب

Answer: I got my hair dyed.

Q21: I sent the money. (have)

جواب

Answer: I had the money sent.

آزمون زبان انگلیسی

تمرین دوم

برای این که عملکرد خود را در رابطه با مطلب «اسم خاص در انگلیسی» ارزیابی کنید، می‌توانید از نمونه سؤالات چندگزینه‌ای در این بخش استفاده کنید و در انتها، با کلیک بر روی «دریافت نتیجه آزمون» امتیاز خود را مشاهده کنید.

1. Sally made me ---- my shoes before I went into her house. She said she wanted to keep the carpet clean.
take off
to take off
2. I see that you have no time to clean the house on your own so you had better get somebody ---- it for you.
done
to do
3. What you should do before an emergency occurs is to get your fire alarm ---- that will also make you feel safer.
to fix
fixed
4. She had to have her phone number ---- because she was receiving obscene calls from a stranger.
change
changed
5. Her dress was too long, so she had it ----.
shorten
shortened

6. You'd better have a plumber ---- the leak in the bathroom.

repair

repaired

7. Instead of buying a new pair of shoes, I had my old ones ----.
repair
repaired
8. I got everyone in the family ---- Mary's birthday card before I sent it to her.
sign
to sign
9. I didn't have any time so I had my sister ---- my paper last night.
type
to type
10. The teacher got the students ---- the first quatrain of the poem to make it easy to memorize.
write
to write
11. Regular repetition makes one ---- new words easily.
learn
to learn
تمرین سوم

برای این که عملکرد خود را در رابطه با مطلب «اسم خاص در انگلیسی» ارزیابی کنید، می‌توانید از نمونه سؤالات چندگزینه‌ای در این بخش استفاده کنید و در انتها، با کلیک بر روی «دریافت نتیجه آزمون» امتیاز خود را مشاهده کنید.

1. Which is correct?
Where can I have fixed my watch?
Where can I have my watch fixed?
2. Which is correct?
I wish I could have my laundry done. I hate doing it myself.
I wish I need to done my washing by someone. I hate doing it myself.
3. Which is correct?
Jane is at the hairdresser at the moment. She has her hair done.
Jane is at the hairdresser at the moment. She's having her hair done.
4. Which is correct?
This is the third time I've had the air conditioner repaired in four days.
This is the third time I have the air conditioner repaired in four days.
5. Which is correct?
Joan had made a new dress for the wedding.
Joan had a new dress made for the wedding.
6. Which is correct?
Sarah is going to take her TV to have it repaired.
Sarah is going to take her TV to had it repaired.
تمرین چهارم

جاهای خالی را با شکل درست فعل سببی مجهول و کلمه داخل پرانتز کامل کنید.

Q1: We usually _____ (the bedrooms / redecorate) every two years.

جواب

Answer: We usually have the bedrooms redecorated every two years.

Q2: Sarah isn't making her own wedding dress, she _____ (it / make) by a designer in Italy.

جواب

Answer: Sarah isn’t making her own wedding dress, she‘s having it made by a designer in Italy.

Q3: _____ (you / ever/ anything / steal) from your house?

جواب

Answer: Have you ever had anything stolen from your house?

Q4: He didn't fix his car himself, he _____ (it / fix) at the garage.

جواب

Answer: He didn’t fix his car himself, he had it fixed at the garage.

Q5: Your hair is too long. You need _____ (it / cut).

جواب

Answer: Your hair is too long. You need to have it cut.

Q6: I'm going to do my food shopping online and I ______ (the food / deliver) to my house.

جواب

Answer: I’m going to do my food shopping online and I‘m going to have the food delivered.

Q7: If you can't see properly, you should _____ (your eyes / test).score

جواب

Answer: If you can’t see properly, you should have your eyes tested.

Q8: Are they going to paint the kitchen themselves, or _____ (it / paint)?

جواب

Answer: Are they going to paint the kitchen themselves, or are they going to have it painted?

جمع‌بندی

در این آموزش به کاربرد جملات سببی در انگلیسی اشاره کردیم و به کمک مثال و تمرین آن‌ها را در جمله مورد بررسی قرار دادیم. جملات سببی زمانی به کار می‌روند که قصد داشته باشیم کاری را به شخص دیگری واگذار کنیم تا برای ما انجام دهد. همچنین در مواقعی که خودمان نمی‌توانیم کاری را انجام دهیم و باید از شخص دیگری کمک بگیریم، از جملات سببی استفاده می‌کنیم (مانند تعمیر کردن ماشین). جملات سببی در زبان انگلیسی در دو حالت معلوم و مجهول استفاده می‌شوند، مانند دو مثال زیر:

I had the repairman repair my vacuum cleaner.

من جاروبرقی‌ام را به تعمیرکار دادم تا آن را تعمیر کند.

I had my vacuum cleaner repaired.

جاروبرقی‌ام را دادم تعمیر کنند.

همچنین با انواع فعل‌های جملات سببی در انگلیسی آشنا شدیم و برای هر یک مثال‌های متعددی زدیم. علاوه بر این به افعال سببی و شبه سببی نیز اشاره‌ای کردیم و آن‌ها را توضیح دادیم. در بخش پایانی، خلاصه‌ای از انواع جملات سببی را با فعل‌های سببی در جدول زیر همراه با مثال و ترجمه، برای حالت معلوم و مجهول ارائه کرده‌ایم.

جملات سببی در انگلیسی

(Causative Sentences)

Let
Subject + LET + person + verb
اجازه انجام کار به شخص دیگر معنی
Henry let me drive his new car. مثال
Make
Subject + MAKE + person + verb
مجبور کردن یا وادار کردن شخص به انجام کار معنی
My parents always make me do my homework before I go out. مثال
Have
Subject + HAVE + person + verb
مسئولیت کاری را به عهده کسی گذاشتن معنی
The president had his secretary make copies of the report. مثال
Get
Subject + GET + person + to + verb
توضیح دادن یا درخواست کردن از کسی برای انجام کاری معنی

The students got the teacher to dismiss class early.

We couldn't get him to sign the agreement.

مثال
HELP
Subject + HELP + person + verb

OR

Subject + HELP + person + to + verb

به کسی کمک کردن معنی

I helped her clean the house.

I helped her to clean the house.

مثال

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.

2 نظر در “جملات سببی در انگلیسی — توضیح گرامر + مثال، تمرین و تلفظ

 • سلام
  خیلی عالی بود
  فقط تمرین دوم سوال ۶ فکر کنم پاسخ رو اشتباهی نوشتید.
  گزینه اول پاسخ صحیح هستچون جمله مجهول نیست و زمان حاله
  پس میشه repair

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب‌ها

مشاهده بیشتر