آموزش گرامر Did – به زبان ساده و با مثال، تمرین و تلفظ صوتی

۴۲۹۶۲ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۳ دی ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه
آموزش گرامر Did – به زبان ساده و با مثال، تمرین و تلفظ صوتی

زمان گذشته از جمله مباحث دستور زبان انگلیسی است که کاربرد فراوانی دارد و در عین حال، از قوانین و ساختارهای بخصوصی پیروی می‌کند. در آموزش‌های قبلی «فرادرس»، زمان گذشته ساده را به طور کامل توضیح دادیم و به کاربرد did در جملات منفی و پرسشی اشاره کردیم. در این آموزش از مجله فرادرس قصد داریم به طور جداگانه، به آموزش گرامر did بپردازیم و ساختار و کاربردهای آن را با مثال‌های متعدد بررسی کنیم.

ساختار فعل کمکی Do

فعل کمکی «do» در زبان انگلیسی به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا ساختارهای مختلف دارد و هر یک برای زمان‌های خاصی به کار می‌رود. این ساختارها عبارت‌اند از:

مثال با فعل‌های کمکی Do / Does

برای درک بهتر ساختار «do/does» در جملات حال ساده، به چند مثال زیر توجه کنید.

I do my laundry on Saturdays.

من شنبه‌ها لباس‌هایم را می‌شویم.

They do their chores when they arrive home.

آن‌ها وقتی به خانه می‌رسند، کارهای خود را انجام می‌دهند.

He does nothing all day.

او تمام روز هیچ کاری نمی‌کند.

She does charity work when she has time.

او هر موقع فرصت کند کارهای خیر انجام می‌دهد.

مثال با فعل کمکی Did

در مثال‌های زیر «did» به عنوان فعل اصلی به کار رفته است.

I did my homework in record time.

من تکالیفم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دادم.

We did everything we could to help.

ما هر کاری که می‌توانیستم برای کمک کردن انجام دادیم.

He did a somersault on the trampoline.

او روی ترامپولین پشتک زد.

مثال با فعل کمکی Done

در جملات زیر از شکل شوم فعل یعنی «done» برای زمان حال کامل و مجهول به کار رفته است.

I have done my homework.

من تکالیفم را انجام داده‌ام.

He has done a good job.

او کار خوبی انجام داده است.

The video will show you how it is done.

ویدئو نحوه کار را به شما نشان خواهد داد.

The report was done on time.

گزارش به‌موقع انجام شد.

ساعت قدیمی بین گل ها

از گرامر Did چه زمانی استفاده می شود ؟

در مبحث زمان‌ها در زبان انگلیسی، به انواع زمان‌های انگلیسی از جمله زمان گذشته ساده اشاره کردیم و آن‌ را به طور کامل مورد بررسی قرار دادیم. اگر بخواهیم به طور خلاصه زمان گذشته را تعریف کنیم، می‌توانیم بگوییم که زمان گذشته به عملی اشاره دارد که در زمان گذشته انجام شده و پایان یافته است.

همچنین برای توصیف مجموعه‌ای از حوادث در گذشته به کار می‌رود. «did» فعل کمکی زمان گذشته و در واقع شکل گذشته ساده «do» و «does» است. برای جملات مثبت، از شکل گذشته فعل نظیر «walked» یا «spoke» استفاده می‌کنیم که به ترتیب در دسته افعال باقاعده و بی‌قاعده قرار می‌گیرند. اما برای ساختارهای منفی از «did» و منفی‌کننده «not» قبل از شکل ساده فعل کمک می‌گیریم، مانند مثال زیر:

I didn't go to the party last night.

من شب گذشته به مهمانی نرفتم.

همچنین در جملات پرسشی از «did» در ابتدای جمله استفاده می‌شود، مانند مثال زیر:

Did You go to the party last night?

آیا دیشب به مهمانی رفتی؟

ساختار گرامر Did

برای جملات مثبت معمولاً از ساختار گذشته فعل به صورت «verb + ed» استفاده می‌شود. برای جملات منفی، «did not» یا «didn't» به کار می‌رود. به مثال زیر و شکل منفی آن دقت کنید.

Alex arrived yesterday.

«الکس» دیروز رسید.

Alex didn't arrive yesterday.

«الکس» دیروز نرسید.

زنی در حال نوشتن در دفترش

جمله منفی با Did

همان‌طور که گفته شد، برای جملات منفی در زمان گذشته ساده از «did not» یا شکل کوتاه آن «didn't» استفاده می‌شود. فرمول این جملات به صورت زیر است:

Subject + did not/didn't + verb

در ادامه، برای درک بهتر گرامر did به چند مثال توجه کنید.

He did not want tea.

او چای نمی‌خواست.

We didn’t wait for the bus.

ما منتظر اتوبوس نشدیم.

I didn’t use your pen.

من از خودکار تو استفاده نکردم.

Susan didn’t lie.

سوزان دروغ نگفت.

جمله سوالی با Did

جملات پرسشی در زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  • جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Questions)
  • جملات پرسشی با کلمه پرسشی (Wh-questions)

فرمول جملات پرسشی برای گرامر did به صورت زیر است:

Did + subject + verb?

Wh-word + did + subject + verb?

در ادامه به چند مثال توجه کنید تا ساختار گرامر did را در جملات پرسشی بهتر درک کنید. توجه داشته باشید که در تمام مثال‌ها، فعل اصلی به شکل ساده به کار رفته است.

Did you enjoy your holiday?

آیا از تعطیلات خود لذت بردید؟

Did she write an email?

آیا او ایمیل نوشت؟

Where did Yuta go?

«یوتا» کجا رفت؟

What did Max want to do?

«مکس» می‌خواست چه کار کند؟

How long did you study English?

چند سال انگلیسی خواندی؟

How often did he smoke cigarettes?

چند بار سیگار می‌کشید؟

Where did your mother live when she was 20?

مادرت وقتی ۲۰ ساله بود کجا زندگی می‌کرد؟

Why did you do that?

چرا این کار را کردی؟

Who did he bring to the party yesterday?

او دیروز چه کسی را به مهمانی آورده بود؟

What did the girl have in her bag?

دختر در کیفش چه داشت؟

جدول ساختار گرامر Did با مثال

در جدول زیر، ساختار گرامر did را در جملات منفی و پرسشی همراه با مثال مشاهده می‌کنید.

جملات پرسشی (؟)جملات منفی (-)جملات مثبت (+)
Did I play?I didn't playI played
Did You play?You didn't playYou played
Did he play?He didn't playHe played
Did she play?She didn't playShe played
Did it play?It didn't playIt played
Did we play?We didn't playWe played
Did they play?They didn't playThey played

کاربرد Did در جملات مثبت

همان‌طور که گفته شد، از گرامر did برای جملات منفی و پرسشی استفاده می‌شود، اما اگر بخواهیم درباره چیزی تأکید کنیم، did را در جملات مثبت نیز به کار می‌بریم، مانند مثال‌های زیر:

Nearly everyone was away on holiday, but I did manage to see Brenda.

تقریباً همه در تعطیلات بودند، اما من موفق شدم «برندا» را ببینم.

I don't play much sport now, but I did play a lot of tennis when I was younger.

من در حال حاضر زیاد ورزش نمی‌کنم، اما در جوانی تنیس زیادی بازی می‌کردم.

I'm so worried at the moment that I don't sleep well at night, but I did manage to sleep for six hours last night.

در حال حاضر آن‌قدر نگران هستم که شب‌ها خوب نمی‌خوابم، اما دیشب موفق شدم شش ساعت بخوابم.

تصویر دو پسربچه در زمان گذشته

کاربرد did در گرامر Used to

از گرامر used to نیز برای گذشته استفاده می‌شود و کاربرد آن در بیان عادت‌هایی است که در گذشته برای مدتی انجام می‌دادیم، اما در حال حاضر دیگر انجام نمی‌دهیم. همچنین برای بیان حقایقی که در گذشته درست بوده‌اند، اما دیگر صحت ندارند، used to به کار می‌رود، مانند مثال زیر:

John used to play soccer when he was 17.

«جان» در هفده‌سالگی فوتبال بازی می‌کرد.

برای منفی و سؤالی کردن جملاتی که used to به کار رفته است، از did استفاده می‌کنیم. بنابراین، یکی دیگر از کاربردهای گرامر did برای منفی و سؤالی کردن این جملات است. به مثال‌‌های زیر توجه کنید.

Did John use to play soccer when he was 17?

«جان» در هفده‌سالگی فوتبال بازی می‌کرد؟

Did Maria use to speak English a lot in the previous company?

«ماریا» در شرکت قبلی انگلیسی زیاد حرف می‌زد؟

گرامر Didn't have

به سؤال زیر دقت کنید و پاسخ درست را حدس بزنید.

  1. He … breakfast yesterday.
  1. hadn't
  2. doesn't have
  3. no had
  4. didn't have

در توضیح این سؤال باید در نظر داشته باشید که هر وقت فعل اصلی ما در جمله مثبت «had» باشد، نمی‌توانیم آن را با «not» منفی کنیم. به عبارت دیگر، ساختار «hadn't» در انگلیسی پیشرفته جایگاهی ندارد و بیشترین کاربرد آن به زمان‌های قدیم برمی‌گردد. گرچه امروزه همچنان در انگلیسی بریتانیایی کاربرد دارد. بهترین راه برای منفی کردن فعل «had»، استفاده از فعل کمکی «did» و منفی‌کننده «not» است. بنابراین، پاسخ درست گزینه «d» خواهد بود. به چند مثال دیگر با «didn't have» توجه کنید تا با این ساختار بیشتر آشنا شوید.

He didn't have any money.

(Not: He hadn't any money.)

او هیچ پولی نداشت.

She didn't have a house in New York.

(Not: She hadn't a house in New York.)

او در نیویورک خانه‌ای نداشت.

تصویر یک پسر در کلاس درس در حال امتحان دادن

گرامر Did با مثال

برای درک بهتر گرامر did چند مثال همراه با ترجمه در ادامه آمده است.

مثال جمله منفی با Did

She liked the film but she didn’t like the music.

او فیلم را دوست داشت اما موسیقی را دوست نداشت.

I did not eat breakfast this morning.

امروز صبح صبحانه نخوردم.

I did not go to the gym yesterday.

دیروز به ورزشگاه نرفتم.

I didn't sleep well last night.

دیشب خوب نخوابیدم.

I didn't play poker with my friends last week.

هفته گذشته با دوستانم پوکر بازی نکردم.

You did not call me back.

تو با من تماس نگرفتی.

You did not ruin it.

تو آن را خراب نکردی.

You didn't do a good job.

کار خوبی نکردی.

We did not go on the trip.

ما به مسافرت نرفتیم.

We did not find a solution to the problem.

ما راه‌ حلی برای مشکل پیدا نکردیم.

We didn't see her at the party.

او را در مهمانی ندیدیم.

We didn't turn off the TV all night.

تمام شب تلویزیون را خاموش نکردیم.

He did not get a good score on the test.

او در آزمون نمره خوبی نگرفت.

He did not win the competition.

او برنده مسابقه نشد.

Chris didn't like the hotel.

«کریس» هتل را دوست نداشت.

تصویر زنی در ایستگاه اتوبوس

مثال جمله سوالی با Did

Did you like the film?

Yes, I liked it very much.

آیا فیلم را دوست داشتی؟

بله، آن را خیلی دوست داشتم.

Did they give her a present after the ceremony?

Yes, they gave her a new camera.

آیا بعد از مراسم به او هدیه دادند؟

بله، آن‌ها یک دوربین جدید به او دادند.

When did you start playing the guitar?

I started playing the guitar when I was nine.

نوازندگی گیتار را از کی شروع کردید؟

نوازندگی را از نه‌سالگی شروع کردم.

When did you leave school?

I left school when I was sixteen.

کی مدرسه را ترک کردی؟

در شانزده‌سالگی مدرسه را ترک کردم.

Who invented the radio?

Guglielmo Marconi did.

چه کسی رادیو را اختراع کرد؟

«گولیلمو مارکونی».

When did you give your first concert?

We gave our first concert in a wedding in Liverpool.

اولین کنسرت خود را کی برگزار کردید؟

ما اولین کنسرت خود را در یک جشن عروسی در «لیورپول» برگزار کردیم.

How many sandwiches did he eat?

He ate 2 sandwiches.

چند ساندویچ خورد؟

دو ساندویچ خورد.

What did she do with the book?

She sat on a bench and started reading.

او با کتاب چه کرد؟

روی نیمکت نشست و شروع به خواندن کرد.

سوالات رایج درباره گرامر Did

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر گرامر Did به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

از گرامر Did چه زمانی استفاده می شود ؟

در مبحث زمان‌ها در زبان انگلیسی، به انواع زمان‌های انگلیسی از جمله زمان گذشته ساده اشاره کردیم و آن‌ را به طور کامل مورد بررسی قرار دادیم. اگر بخواهیم به طور خلاصه زمان گذشته را تعریف کنیم، می‌توانیم بگوییم که زمان گذشته به عملی اشاره دارد که در زمان گذشته انجام شده و پایان یافته است.

همچنین برای توصیف مجموعه‌ای از حوادث در گذشته به کار می‌رود. «did» فعل کمکی زمان گذشته و در واقع شکل گذشته ساده «do» و «does» است. برای جملات مثبت، از شکل گذشته فعل نظیر «walked» یا «spoke» استفاده می‌کنیم که به ترتیب در دسته افعال باقاعده و بی‌قاعده قرار می‌گیرند. اما برای ساختارهای منفی از «did» و منفی‌کننده «not» قبل از شکل ساده فعل کمک می‌گیریم،

کاربرد Did در گرامر Used to چیست؟

از گرامر used to نیز برای گذشته استفاده می‌شود و کاربرد آن در بیان عادت‌هایی است که در گذشته برای مدتی انجام می‌دادیم، اما در حال حاضر دیگر انجام نمی‌دهیم. همچنین برای بیان حقایقی که در گذشته درست بوده‌اند، اما دیگر صحت ندارند، used to به کار می‌رود.

جمع‌بندی

در این مطلب با گرامر did و کاربرد آن در جمله آشنا شدیم. «did» در جملات منفی و پرسشی به عنوان فعل کمکی به کار می‌رود، اما برای تأکید در جملات مثبت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین آموختیم که فعل کمکی did شکل گذشته ساده do/does است و به همین دلیل کاربرد زیادی در زبان انگلیسی دارد. «done» شکل سوم فعل do است و برای حالت‌های مجهول و زمان حال کامل به کار می‌رود.

تمرین گرامر Did

برای درک بهتر گرامر Did به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با شکل صحیح فعل Do پر کنید.

Q1: _____ she understand the importance of working hard?

جواب

Answer: Does she understand the importance of working hard?

Q2: _____ she say anything when you told her that you were leaving?

جواب

Answer: Did she say anything when you told her that you were leaving?

Q3: Martha and Samuel _____ not appreciate the dignity of labor.

جواب

Answer: Martha and Samuel do not appreciate the dignity of labor.

Q4: We _____ not like children who do not respect their elders.

جواب

Answer: We do not like children who do not respect their elders.

Q5: _____ the shops usually close at six in your town?

جواب

Answer: Do the shops usually close at six in your town?

Q6: _____ they leave without saying goodbye last night?

جواب

Answer: Did they leave without saying goodbye last night?

Q7: How _____ they react when they heard the news?

جواب

Answer: How did they react when they heard the news?

Q8: _____ the shop close earlier last weekend?

جواب

Answer: Did the shop close earlier last weekend?

Q9: _____ you understand the consequences of your action?

جواب

Answer: Do you understand the consequences of your action?

Q10: My parents _____ not support my desire to become an actor.

جواب

Answer: My parents do/did not support my desire to become an actor.

Q11: _____ they like the fish you prepared for them?

جواب

Answer: Did they like the fish you prepared for them?

Q12: Walter _____ fly to Rome, he flies to Venice.

جواب

Answer: Walter doesn't fly to Rome, he flies to Venice.

Q13: When _____ the first lesson start at your school?

جواب

Answer: When does the first lesson start at your school?

Q14: Yesterday Rick _____ forget his homework.

جواب

Answer: Yesterday Rick didn't forget his homework.

Q15: What have you _____ with your money, Jack?

جواب

Answer: What have you done with your money, Jack?

Q16: _____ Amy come to school by bike this morning?

جواب

Answer: Did Amy come to school by bike this morning?

Q17: He _____ not understand the need to stay united.

جواب

Answer: He does not understand the need to stay united.

Q18: _____ she understand the importance of working hard?

جواب

Answer: Does she understand the importance of working hard?

Q19: _____ she say anything when you told her that you were leaving?

جواب

Answer: Did she say anything when you told her that you were leaving?

Q20: Martha and Samuel _____ not appreciate the dignity of labor.

جواب

Answer: Martha and Samuel do not appreciate the dignity of labor.

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Did از مجله فرادرس»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل ۱۰ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. ______ Mark wake up at 6 o'clock every morning?

Do

Does

Did

2. ______ Mark and Tom wake up at 6 o'clock every day?

Do

Does

Did

3. ______ Ted have a toast for breakfast last Wednesday?

Do

Does

Did

4. ______ Mary and Ben go to school on foot every morning?

Do

Does

Did

5. ______ you draw a nice picture two weeks ago?

Do

Does

Did

6. ______ we decorate a Christmas tree every Christmas?

Do

Does

Did

7. ______ we decorate a Christmas tree last Christmas?

Do

Does

Did

8. ______ Terese and Sandra dance well at every class party?

Do

Does

Did

9. ______ Hellen buy an ice-cream last summer?

Do

Does

Did

10. ______ George and Greg swim in the river every summer?

Do

Does

Did

بر اساس رای ۸۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
ٍٍٍEnglish learn-onlinePractical English Usage
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *