زبان انگلیسی ۲۲۳۱۳ بازدید

آشنایی با کاربردهای do و does، کمک زیادی به یادگیری زبان انگلیسی خواهد کرد، زیرا در بسیاری از جملاتی که در انگلیسی روزمره به کار می‌بریم، از آن‌ها در کنار فعل اصلی استفاده می‌شود. در این آموزش، قصد داریم به آموزش گرامر do و does بپردازیم و تفاوت میان آن‌ها را بررسی کنیم. همچنین، کاربرد هر یک را در قالب مثال‌های گوناگون توضیح می‌دهیم.

مقایسه do و does در زبان انگلیسی

کاربرد گرامر do و does بیشتر در جملات منفی و پرسشی زمان حال ساده است. همچنین در پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های بله یا خیر نیز از آن‌ها استفاده می‌شود. در حالت منفی با افزودن «not» به do و does، جمله را منفی می‌کنیم. در بیشتر موارد، افعال do و does به عنوان فعل کمکی کاربرد دارند و همراه با فعل اصلی در جمله می‌آیند. اما در جملات مثبت نیز دیده می‌شوند که در این مطلب، به طور مفصل به آن اشاره خواهیم کرد.

شباهت do و does

قبل از هر چیز، به بررسی شباهت‌های do و does می‌پردازیم. شباهت میان do و does را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • هر دو جزو افعال حرکتی هستند:

What do you do on days off?

در روزهای تعطیل چه کار می‌کنی؟

How does that clock work?

آن ساعت چگونه کار می‌کند؟

 • هر دو برای زمان حال استفاده می‌شوند:

I do love this game.

من واقعاً عاشق این بازی هستم.

(«do» برای تأکید استفاده شده است.)

She does want to come over now.

او الآن می‌خواهد بیاید.

(«does» برای تأکید به کار رفته است.)

 • هر دو به عنوان فعل اصلی نیز می‌توانند در جمله به کار بروند:

I do my hair before school.

من قبل از مدرسه موهایم را مرتب می‌کنم.

She does her hair before school.

او موهایش را قبل از مدرسه مرتب می‌کند.

 • هر دو جایگاه مشابهی در جملات پرسشی دارند:

Do you like chicken nuggets?

ناگت مرغ دوست داری؟

Does your mom like chicken nuggets?

مادرت ناگت مرغ دوست دارد؟

 • اگر مفهوم جمله واضح باشد، هر دو می‌توانند جایگزین فعل اصلی شوند:

How do you do that?

چطور آن را انجام می‌دهی؟

How does he do that?

او چطور آن را انجام می‌دهد؟

فیلم آموزشی مرتبط
یادگیری زبان انگلیسی

تفاوت do و does

علاوه بر شباهت‌هایی که ذکر شد، do و does در بعضی موارد با هم تفاوت دارند. این تفاوت‌ها در موارد زیر خلاصه می‌شود:

 • «do» برای فاعل‌های جمع و همین‌طور ضمیر فاعلی «I» استفاده می‌شود:

They do not like snakes.

آن‌ها از مار خوششان نمی‌آید.

How much do these chairs cost?

قیمت این صندلی‌ها چقدر است؟

در جدول زیر، فاعل‌های جمع را مشاهده می‌کنید.

فاعل‌های جمع

Plural Subjects

those you
آن‌ها شما
these we
این‌ها ما
John and I they
من و «جان» آن‌ها
 • «does» برای فاعل‌های مفرد به کار می‌رود:

John does not like ice cream.

«جان» بستنی دوست ندارد.

در جدول زیر، فاعل‌های مفرد را مشاهده می‌کنید.

فاعل‌های مفرد

Singular Subjects

this he
این او (مذکر)
that she
آن او (مؤنث)
John it
جان آن
 • «do» در جملات امری یا دستوری کاربرد دارد («does» هیچ‌وقت در جملات دستوری به کار نمی‌رود):

Do your homework.

تکالیفت را انجام بده.

Don't be late.

دیر نکن.

آموزش گرامر do و does
فیلم آموزشی مرتبط

کاربرد گرامر do در انگلیسی

«do» در دسته افعال بی‌قاعده قرار می‌گیرد و سه شکل مختلف دارد که عبارت است از:

 • do
 • did
 • done

«does» شکل ساده سوم‌شخص مفرد فعل «do» به شمار می‌آید و هدف از این آموزش، بررسی گرامر do و does است. به چند مثال زیر توجه کنید.

Will you do a job for me?

یک کاری برای من انجام می‌دهی؟

I did some shopping this morning.

امروز صبح خرید کردم.

Have you done your essay yet؟

هنوز مقاله خود را انجام نداده‌اید؟

He usually does his homework in front of the television.

او معمولاً تکالیفش را جلوی تلویزیون انجام می‌دهد.

کاربرد «do» را می‌توان در سه مورد زیر خلاصه کرد:

 • به عنوان فعل اصلی
 • به عنوان فعل کمکی
 • به عنوان فعل جایگزین

do به عنوان فعل اصلی

از «do» به عنوان فعل اصلی، برای بیان فعالیت‌های کلی استفاده می‌شود که معمولاً اطلاعی درباره آن عمل نداریم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

What have you been doing today?

امروز چه کار می‌کردی؟

There is nothing we can do except wait and see what happens.

هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم جز این‌که صبر کنیم و ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

Can I do anything to help?

کمکی از دستم برمی‌آید؟

do به عنوان فعل کمکی

در زبان انگلیسی سه فعل کمی داریم که «do» یکی از آن‌هاست. دو فعل کمکی دیگر شامل «be» و «have» هستند. از «do» به عنوان فعل کمکی در جملات منفی و پرسشی و همچنین برای جملات تأکیدی استفاده می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

I didn’t see you at the concert the other night.

آن شب شما را در کنسرت ندیدم.

Do they open at nine o’clock on weekdays?

آیا در روزهای کاری (روزهای غیر تعطیل) ساعت ۹ شروع به کار می‌کنند؟

He does look smart in his new suit.

او در کت‌وشلوار جدیدش واقعاً شیک به نظر می‌رسد.

Do you play football?

فوتبال بازی می‌کنی؟

Doesn’t he phone you now and then?

هر از گاهی با شما تماس نمی‌گیرد؟

I don’t want to wait for a bus. Let’s get a taxi.

نمی‌خواهم منتظر اتوبوس بمانم. بیا تاکسی بگیریم.

فیلم آموزشی مرتبط

do به عنوان فعل جایگزین

در بعضی موارد از «do» به عنوان جایگزینی برای فعل اصلی استفاده می‌شود و هدف آن جلوگیری از تکرار فعل در جمله است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

A: We went to the concert this year.

B: Yes, we did too. (Yes, we went to the concert in the park too.)

A: ما امسال به کنسرت رفتیم.

B: بله، ما هم همین‌طور.

نکته: از do و does در جملات پرسشی که افعال کمکی وجهی دارند (مانند «can» یا «might») استفاده نمی‌کنیم.

Learn English

کاربرد گرامر do و does در جملات منفی

کاربرد زمان حال ساده در توصیف کارهای روزمره یا تکراری است. برای ساختن جملات مثبت نیازی به do و does نیست، اما در جملات منفی از آن‌ها استفاده می‌شود. در این حالت، به کمک منفی‌کننده «not» می‌توانیم جمله را از حالت مثبت به منفی تغییر دهیم. «do not» و «does not» در حالت غیر رسمی و محاوره به شکل کوتاه «don't»‌ و «doesn't» نوشته می‌شوند. در ادامه این مطلب چند مثال همراه با ترجمه آمده که به یادگیری بهتر شما کمک می‌کند.

I do not like golf.

من گلف دوست ندارم.

We do not play video games.

ما بازی‌های ویدئویی انجام نمی‌دهیم.

They don’t eat vegetables.

آن‌ها سبزیجات نمی‌خورند.

Those don’t taste good.

آن‌ها طعم خوبی ندارند.

She does not speak Spanish.

او اسپانیایی صحبت نمی‌کند.

Jane does not want to swim.

«جین» نمی‌خواهد شنا کند.

It doesn’t sound very good.

خیلی خوب به نظر نمی‌رسد.

This doesn’t look like a fish.

این شبیه ماهی نیست.

کاربرد گرامر do و does در جملات پرسشی

بیشترین کاربرد گرامر do و does در جملات پرسشی زمان حال ساده است. در زبان انگلیسی جملات پرسشی به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:

 • «جملات پسشی بله یا خیر» (Yes/No Questions)
 • «جملات پرسشی با کلمه پرسشی» (Wh-questions)

در ادامه، کاربرد گرامر do و does را برای هر دو جمله پرسشی توضیح داده‌ایم.

کاربرد گرامر do و does در جملات پرسشی بله یا خیر

برای سؤال ساختن در زبان انگلیسی، اغلب از do و does استفاده می‌کنیم و آن را در ابتدای کلمه پرسشی (قبل از فاعل) می‌آوریم. به مثال زیر دقت کنید.

Affirmative: You speak Spanish.

جمله مثبت: شما اسپانیایی صحبت می‌کنید.

Question: Do you speak Spanish?

سؤال: آیا شما اسپانیایی صحبت می‌کنید؟

در این مثال، «do» به ابتدای جمله مثبت اضافه شده و آن را به حالت پرسشی تبدیل کرده است. «do» برای ضمایر فاعلی زیر به کار می‌رود:

 • I
 • You
 • We
 • They

اگر فاعل جمله «she» ،«he» یا «it» باشد، از «does» در ابتدای جمله پرسشی استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که در حالت سؤالی، «s» سوم‌شخص از انتهای فعل در جمله مثبت حذف می‌شود.

فیلم آموزشی مرتبط

ساختار جملات پرسشی با do و does

در جدول زیر، ساختار و ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات پرسشی با do و does آمده است.

the rest of the sentence verb subject Do/Does
cereal for breakfast? have

buy

eat

I

you

we

they

Do
he

she

it

Does

یک نکته خیلی مهم: فعل اصلی در جملات پرسشی با do و does به شکل ساده یا به صورت مصدر بدون to می‌آید.

برای درک بهتر ساختار جملات پرسشی با do و does، به چند مثال زیر توجه کنید.

Do you speak English?

آیا شما انگلیسی صحبت می‌کنید؟

Does John speak French?

آیا «جان» فرانسوی صحبت می‌کند؟

Do we have time for a drink?

آیا ما برای نوشیدنی وقت داریم؟

Does it rain a lot in the South?

آیا در جنوب باران زیادی می‌بارد؟

Do they want to come with me?

آیا آن‌ها می‌خواهند با من بیایند؟

Does she like chocolate?

آیا او شکلات دوست دارد؟

کاربرد do برای تاکید

پاسخ‌های کوتاه و بلند با do و does

برای پاسخ دادن به جملات پرسشی بله یا خیر، دو نوع پاسخ کوتاه و بلند وجود دارد. در پاسخ‌های کوتاه از گرامر do و does استفاده می‌شود. برای آشنایی بیشتر، می‌توانید از جدول زیر کمک بگیرید.

پاسخ کوتاه (منفی) پاسخ کوتاه (مثبت) سؤال
No, I don't. Yes, I do. Do you speak English?
No, you don't. Yes, you do. Do I need a dictionary?
No, we don't. Yes, we do. Do you both speak English?
No, they don't. Yes, they do. Do they speak English?
No, he doesn't. Yes, he does. Does he speak English?
No, she doesn't. Yes, she does. Does she speak English?
No, it doesn't. Yes, it does. Does it have four legs?

نکته: اگر جمله پرسشی با یکی از کلمات پرسشی زیر شروع شود، در آن صورت، دیگر نمی‌توانیم از پاسخ‌های کوتاه فوق استفاده کنیم.

فیلم آموزشی مرتبط

کاربرد گرامر do و does در جملات پرسشی با کلمه پرسشی

برای جملات پرسشی با کلمه پرسشی، ابتدا کلمه پرسشی را می‌آوریم. سپس از do یا does و در نهایت از فاعل و فعل استفاده می‌کنیم. به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار گرامر do و does در جملات پرسشی بیشتر آشنا شوید.

What do you have for breakfast?

صبحانه چه چیزی دارید؟

What does he do on the weekends?

آخر هفته‌ها چه کار می‌کند؟

(«does» فعل کمکی و «do» فعل اصلی است.)

Where do you live?

شما کجا زندگی می‌کنید؟

When does she study?

او چه موقعی درس می‌خواند؟

How do you spell your name?

شما چگونه نام خود را هجی می‌کنید؟

How often do you go to the gym?

چند وقت یک بار به باشگاه می‌روید؟

Why does he play loud music?

چرا او با صدای بلند موسیقی پخش می‌کند؟

کاربرد do و does در جملات مثبت

کاربرد do و does به عنوان فعل کمکی، فقط در جملات منفی و پرسشی است. اما اگر به عنوان فعل اصلی به کار بروند، در جملات مثبت نیز می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. در مثال‌های زیر do و does به عنوان فعل اصلی به کار رفته است.

I do my best to go to school every day.

تمام تلاشم را می‌کنم که هر روز به مدرسه بروم.

You do whatever you want.

تو هر کاری دلت می‌خواهد انجام می‌دهی.

We do our homework after dinner.

بعد از شام تکالیف خود را انجام می‌دهیم.

They do the dishes after dessert.

آن‌ها بعد از [خوردن] دسر، ظرف‌ها را می‌شویند.

She does her exams every Summer.

او هر تابستان امتحاناتش را می‌دهد.

He does a good job cleaning his room.

او نظافت اتاق خود را به خوبی انجام می‌دهد.

It does not sound good.

خوب به نظر نمی‌رسد.

John does his laundry on Sundays.

«جان» روزهای یکشنبه لباس‌هایش را می‌شوید.

روشهای یادگیری لغات انگلیسی
فیلم آموزشی مرتبط

نقش do در جملات امری

do و do not در «جملات امری یا دستوری» (Imperative Forms) نیز کاربرد فراوانی دارند. این جملات شامل امر و نهی، دستورالعمل، درخواست کردن، هشدار دادن و عذرخواهی کردن می‌شوند. برای ساختن آن‌ها از «do» یا «don't» در ابتدای جمله استفاده می‌کنیم. برای درک بهتر، به چند مثال و کاربرد آن در موقعیت‌های مختلف توجه کنید.

Do your homework!

تکالیفت را انجام بده! (دستور)

Do not walk on the grass.

روی چمن راه نروید. (دستورالعمل)

Do come to visit us when you’re in town, please.

لطفاً وقتی در شهر هستید، به ما سر بزنید. (درخواست)

Don’t touch that.

به آن دست نزن! (امر و نهی)

Don’t be late or you’ll miss the bus!

دیر نکنید وگرنه از اتوبوس جا می‌مانید! (هشدار)

Do forgive me, I forgot it was your birthday.

من را ببخش، روز تولدت را فراموش کردم. (عذرخواهی)

نکته: اگر «do» در جملات مثبت دستوری همراه با فعل اصلی بیاید، صرفاً برای تأکید بیشتر است، مانند مثال‌های زیر:

Do come to visit us when you’re in town, please.

Do forgive me, I forgot it was your birthday.

کاربرد do و does برای تاکید

از do و does (زمان حال ساده) و did (زمان گذشته ساده) برای تأکید بیشتر در جملات نیز استفاده می‌شود. در این حالت، فعل اصلی به صورت مصدر بدون to می‌آید و موقع بیان جمله، «تکیه» (Stress) بر روی «do/does/did» است. به کمک مثال‌های زیر می‌توانید با کاربرد do و does و did در حالت تأکیدی، بیشتر آشنا شوید.

I like your new jacket.

من کت تو را دوست دارم.

I do like your new jacket.

من کت تو را خیلی دوست دارم.

She looks tired.

او خسته به نظر می‌رسد.

She does look tired.

او خیلی خسته به نظر می‌رسد.

I didn’t recognize your dad, but I recognized your mum.

من پدرت را نشناختم، ولی مادرت را شناختم.

I didn’t recognize your dad, but I did recognize your mum.

من پدرت را نشناختم، ولی مادرت را کاملاً شناختم.

علاوه بر موارد فوق، do برای تأکید در جملات دستوری نیز به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

Do come and have dinner with us some time.

حتماً بیا و مدتی را با ما شام بخور.

Do stop talking, Harry! You’re boring everybody!

دیگر حرف نزن، «هری»! داری حوصله همه را سر می‌بری!

تفاوت do و does
فیلم آموزشی مرتبط

گرامر do و does با مثال

برای آشنایی بیشتر با گرامر do و does در انگلیسی، در ادامه این مطلب، مثال‌های متعددی را همراه با ترجمه ارائه کرده‌ایم. به جایگاه do و does در هر یک از جملات توجه کنید.

What does Jenny want for breakfast?

«جنی» برای صبحانه چه چیزی می‌خواهد؟

Do chickens usually fly?

آیا معمولاً جوجه‌ها پرواز می‌کنند؟

Why does your coat have ten zippers?

چرا پالتوی شما دارای ده زیپ است؟

Does California have many beaches?

آیا کالیفرنیا سواحل زیادی دارد؟

Where do you find dolphins?

دلفین‌ها را کجا پیدا می‌کنید؟

Does watching TV make kids violent?

آیا تماشای تلویزیون بچه‌ها را خشن می‌کند؟

When does she normally come home from work?

او معمولاً کی از سر کار به خانه می‌آید؟

Do we enter from the front door?

آیا از درِ جلو وارد می‌شویم؟

Who does he think he is?

فکر کرده کیه؟

Do they know they’re being watched?

آیا آن‌ها می‌دانند که تحت نظر هستند؟

جمع‌بندی

در این آموزش با گرامر do و does آشنا شدیم و کاربردهای آن را در انواع جملات حال ساده بررسی کردیم. به طور خلاصه، زمانی که از do و does استفاده می‌کنیم، باید موارد زیر را در نظر داشته باشیم:

 • هنگامی که در جمله‌ای از do یا does استفاده می‌کنید، فعل اصلی به «s» نیاز ندارد.
 • از do و does فقط در ابتدای آن دسته از جملات پرسشی استفاده می‌کنیم که پاسخ آن‌ها بله یا خیر است.
 • اگر در جمله فعل «to be» به کار رفته باشد، از do و does استفاده نمی‌کنیم.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۲۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.

یک نظر ثبت شده در “آموزش گرامر Do و Does — با مثال و به زبان ساده