زبان انگلیسی ۱۴۸۹ بازدید

مصدر در زبان انگلیسی کاربردهای متفاوتی دارد و در بیشتر موارد با to به کار می‌رود. اما در برخی موارد از مصدر بدون to نیز استفاده می‌شود. در آموزش‌های قبلی «فرادرس»، مصدر با to را یاد گرفتیم و کاربرد آن را به کمک مثال توضیح دادیم. در این مطلب قصد داریم به بررسی کاربرد مصدر بدون to در زبان انگلیسی بپردازیم و به نکات مهمی در رابطه با آن اشاره کنیم.

مصدر در زبان انگلیسی چیست ؟

مصدر به شکل پایه فعل یا همان ریشه فعل گفته می‌شود. در زبان فارسی معمولاً با افزودن پسوند «ن» به بن فعل گذشته می‌توانیم مصدر بسازیم، مانند نوشتن، خواندن. در زبان انگلیسی مصدرها به چهار شکل مختلف تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

 • «مصدر کامل» (The Perfect Infinitive)
 • «مصدر استمراری» (The Continuous Infinitive)
 • «مصدر کامل استمراری» (The Perfect Continuous Infinitive)
 • «مصدر مجهول» (The Passive Infinitive)

ویژگی مشترک میان تمام مصدرها این است که با استفاده از ریشه فعل ساخته می‌شوند. برخی از مصدرها با to همراه می‌شوند و برخی بدون to کاربرد دارند. در آموزش‌های قبلی «فرادرس»، با کاربرد مصدر با to و گرامر Infinitive آشنا شدیم. در این مطلب، به طور ویژه به بررسی مصدر بدون to می‌پردازیم و کاربردهای آن را به کمک مثال یاد می‌گیریم.

انواع مصدر در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی مصدرها به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

 • مصدر با to
 • مصدر بدون to
فیلم آموزشی مرتبط

مصدر با to، همان‌طور که از اسمش پیداست، از to و شکل ساده فعل تشکیل شده و مصدر بدون to همان شکل ساده فعل است که قبل و بعد آن چیزی نمی‌آید. در بیشتر موارد از مصدر با to استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

I want to go.

من می‌خواهم بروم.

She wants to sing.

او می‌خواهد آواز بخواند.

It is nice to meet you.

از دیدارتان خوشوقتم.

اما در برخی موارد نیز مصدر بدون to کاربرد دارد که به صورت شکل ساده فعل در جمله به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

She made us wait for half an hour.

او ما را مجبور کرد نیم ساعت منتظر بمانیم.

John lets the dog sleep on the sofa.

«جان» اجازه می‌دهد که سگ روی کاناپه بخوابد.

یادگیری زبان انگلیسی

مصدر با to در زبان انگلیسی

مصدر با to از شکل ساده فعل و to تشکیل شده است. to همواره قبل از فعل قرار می‌گیرد، بنابراین ساختار آن به صورت زیر خواهد بود:

to + verb

فیلم آموزشی مرتبط

به چند مثال زیر و ساختار مصدر با to در جمله توجه کنید.

I want to speak to you.

من می‌خواهم با شما صحبت کنم.

We arranged to see the bank manager and applied for a loan.

قرار گذاشتیم مدیر بانک را ببینیم و درخواست وام کنیم.

Mrs. Harding asked us to call in on our way home.

خانم «هاردینگ» از ما خواست که در راه خانه با او تماس بگیریم.

Did you remember to post the letter to your mother?

یادت بود که نامه را برای مادرت پست کنی؟

He just wants everyone to be happy.

او فقط می‌خواهد همه خوشحال باشند.

ساختار منفی جملاتی که در آن‌ها مصدر با to به کار رفته به صورت زیر است:

not + to + verb

برای آشنایی بیشتر با ساختار منفی مصدر با to به مثال‌های زیر دقت کنید.

We came here to work, not to play.

ما برای کار کردن به اینجا آمدیم نه بازی کردن.

I decided not to go to London.

تصمیم گرفتم به لندن نروم.

He asked me not to be late.

از من خواست که دیر نکنم.

فیلم آموزشی مرتبط

لیست فعل‌هایی که بعد از آن‌ها مصدر با to می‌‌آید

در مبحث آموزش گرامر Gerund و Infinitive، فعل جمله اهمیت زیادی دارد، زیرا بعد از برخی از آن‌ها «Gerund» و بعد از برخی «Infinitive» می‌آید. در ادامه این مطلب، جدولی ارائه شده است و تعدادی از فعل‌های پرکاربرد انگلیسی را معرفی می‌کند که بعد از آن‌ها مصدر با to می‌آید.

لیست فعل‌هایی که بعد از آن‌ها مصدر با to می‌آید
pretend long demand agree
promise love fail aim
propose manage forget arrange
refuse mean hate ask
remember need help begin
try offer hope choose
want plan intend claim
wish prefer learn continue
prepare like decide

مصدر بدون to در زبان انگلیسی

ساختار مصدر بدون to در زبان انگلیسی به صورت شکل ساده فعل است، یعنی نه چیزی قبل از فعل می‌آید و نه چیزی بعد از آن. بنابراین همراه با فعل‌های خاصی مانند «افعال کمکی وجهی» در جمله به کار می‌رود.

کاربردهای مصدر بدون to در زبان انگلیسی

 • بعد از افعال کمکی/کمکی وجهی:

It might rain later in the evening.

NOT: It might to rain later in the evening.

ممکن است عصر باران ببارد.

I must go now.

NOT: I must to go now.

من باید الآن بروم.

She should have resigned.

NOT: She should have to resigned.

او باید استعفا می‌داد.

You mustn't smoke here.

شما نباید اینجا سیگار بکشید.

You should stay in bed.

باید استراحت کنی.

She would cook a meal for Jack's birthday.

او برای تولد «جک» غذا می‌پخت.

فیلم آموزشی مرتبط

Do you think she is ready?

فکر می‌کنی حاضر است؟

I do admit that I was wrong.

اعتراف می‌کنم که اشتباه کردم.

(در این جمله، «do» برای تأکید به کار رفته است.)

 • بعد از «had better»:

You had better study for your exam.

بهتر است برای امتحانت درس بخوانی.

We had better take some warm clothing.

بهتر است لباس گرم با خودمان ببریم.

We had better reserve a room in the hotel.

بهتر است اتاقی در هتل رزرو کنیم.

 • بعد از «would rather»:

I would rather stay here, but I have to go.

ترجیح می‌دهم اینجا بمانم، اما باید بروم.

I'd rather drink some coffee than tea.

ترجیح می‌دهم قهوه بخورم تا چای.

1

فیلم آموزشی مرتبط
 • بعد از «why/why not»:

Why call when you send them an email?

چرا زنگ بزنی وقتی می‌توانی به آن‌ها ایمیل بزنی؟

Why not try doing it yourself?

چرا خودت سعی نمی‌کنی آن را انجام دهی؟

Why wait until tomorrow?

چرا تا فردا صبر کنیم؟

Why not ask him now?

چرا الآن از او نپرسیم؟

Why leave before the end of the game?

چرا قبل از پایان بازی برویم؟

 • بعد از «why should we/why should we not»:

Why should we go by car?

چرا باید با ماشین برویم؟

Why should we not go by car?

چرا نباید با ماشین برویم؟

مصدر در انگلیسی چیست
 • بعد از «افعال حسی + مفعول» و در مواقعی که عمل به طور کامل انجام شده باشد:

I saw him steal the car.

او را دیدم که ماشین را دزدید.

I hear you want to get a promotion.

شنیدم می‌خواهی ترفیع بگیری.

I saw Peter cross the street.

دیدم که «پیتر» از خیابان رد شد.

Mandy noticed the boy climb the tree.

«مندی» متوجه بالا رفتن پسر از درخت شد.

فیلم آموزشی مرتبط
 • بعد از «let»:

Sandy let her child go out alone.

سندی به فرزندش اجازه داد که تنها بیرون برود.

The mother let her daughter decide on her own.

مادر به دخترش اجازه داد که خودش تصمیم بگیرد.

We don’t let the children play video games during the week.

ما اجازه نمی‌دهیم بچه‌ها در طول هفته بازی ویدئویی انجام دهند.

 • بعد از «let's»:

Let's go for a walk through the park.

بیا در پارک قدم بزنیم.

let's watch a movie this afternoon.

بیا این بعدازظهر فیلمی تماشا کنیم.

 • بعد از «make» (در ساختار چنین جملاتی، بعد از «make»، مفعول می‌آید):

Don't make me study that boring book!

مجبورم نکن آن کتاب خسته‌کننده را بخوانم.

She made Peggy and Samantha clean the room.

او «پگی» و «سامانتا» را مجبور کرد اتاق را تمیز کنند.

 • بعد از «help»:

The book helped him stop smoking.

کتاب به او کمک کرد که سیگار را ترک کند.

I helped him carry the heavy suitcase up the stairs.

من به او کمک کردم تا چمدانش را از پله‌ها بالا ببرد.

نکته اول: فعل «help» هم می‌تواند با to و هم بدون to به کار برود. معمولاً در حالت غیررسمی و محاوره، to حذف می‌شود. بنابراین، هر دو مثال زیر درست است.

She helped him choose some new clothes.

She helped him to choose some new clothes.

من به او کمک کردم تا چند لباس جدید انتخاب کند.

نکته دوم: در حالت مجهول از مصدر با to استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

She was heard to sing a song.

شنیده شد که او آهنگی می‌خواند.

∗∗∗

He was helped to lift the box.

به او کمک شد تا جعبه را بلند کند.

∗∗∗

She was made to pay back the money.

او مجبور شد پول را پس بدهد.

فیلم آموزشی مرتبط
 • بعد از «and/or/but/than/as/like»:

Do you want to come with us to the cinema tonight or stay at home?

می‌خواهی امشب با ما به سینما بیایی یا در خانه بمانی؟

I’d prefer to do something else like play online games.

ترجیح می‌دهم کار دیگری انجام دهم، مانند بازی‌های آنلاین.

Learn English

اشتباهات رایج در استفاده از مصدر با to و مصدر بدون to در زبان انگلیسی

در بسیاری از موارد، هنگام استفاده از مصدر با to و بدون to، زبان‌آموزان با مشکلاتی مواجه می‌شوند. در ادامه این مطلب، به دو مورد از اشتباهات رایج در استفاده از مصدر با to و بدون to اشاره شده است.

 • بعد از افعال کمکی وجهی از مصدر بدون to استفاده نمی‌کنیم:

We might buy a new sofa.

Not: We might to buy a new sofa.

شاید کاناپه جدیدی بخریم.

 • از مصدر با to و بدون to بعد از حرف اضافه استفاده نمی‌کنیم:

I'm sorry for breaking your vase.

بابت شکستن گلدانت متأسفم.

Thank you for helping me.

ممنون که کمکم کردی.

فیلم آموزشی مرتبط

جمع‌بندی

در این آموزش با گرامر مصدر بدون to در زبان انگلیسی آشنا شدیم. همچنین به کمک مثال، کاربرد‌های مختلف آن را بررسی کردیم. به طور خلاصه، کاربرد مصدر بدون to را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • بعد از افعال کمکی وجهی
 • بعد از «had better» و «would rather»
 • بعد از افعال حسی
 • بعد از «help» ،«let» و «make»

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.