زبان انگلیسی ۱۹۶۷۶ بازدید

در آموزش‌های قبلی «فرادرس» با اجزاء کلام در زبان انگلیسی آشنا شدیم و به توصیف برخی از آن‌ها پرداختیم. اجزاء کلام به هشت دسته اسم، ضمیر، فعل، صفت، قید، حرف اضافه، حرف ربط و حرف ندا تقسیم می‌شوند و هر یک نقش مهمی را در جمله ایفا می‌کنند. در این آموزش می‌خواهیم بدانیم فعل در انگلیسی چیست و چگونه می‌توانیم آن را در جمله تشخیص دهیم. همچنین، انواع آن را بررسی خواهیم کرد.

فعل در انگلیسی چیست ؟

فعل یکی از مهم‌ترین «اجزاء کلام» (Parts of Speech) در زبان انگلیسی به شمار می‌رود و کلمه‌ای است که عمل یا موقعیتی را بیان می‌کند. به عبارت دیگر، فعل نشان می‌دهد که فاعل مشغول انجام چه کاری است. فعل نیز مانند اسم، بخش مهمی از جمله یا عبارت است و در مورد نحوه وقوع عمل اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهد. در واقع، بدون فعل، امکان انتقال افکار وجود ندارد و حتی در ساده‌ترین جملات مانند «Mina sings»، فعل وجود دارد. فعل، به خودی خود می‌تواند یک جمله باشد، حتی بدون فاعل، مانند جملات امری «!sing» و «!drive» که فاعل آن‌ها «you» است.

هنگام یادگیری گرامر زبان انگلیسی، اغلب فعل را به عنوان واژه‌ای در نظر می‌گیرند که بر انجام کاری دلالت دارد، به این مفهوم که به بخشی از جمله اشاره می‌کند که وقوع عملی را گزارش می‌دهد، مانند فعل‌های «ran» و «eats» در مثال‌های زیر:

He ran away.

او فرار کرد.

She eats chocolate cake on Sundays.

او یکشنبه‌ها کیک شکلاتی می‌خورد.

اما همه فعل‌ها را نمی‌توان به راحتی در این دسته قرار داد. برای مثال، فعل‌های «know» و «thought» در دو مثال زیر، افعال غیر حرکتی هستند، یعنی عملی را نشان نمی‌دهند، بلکه حالت، احساس، عواطف، مالکیت یا عقیده را نشان می‌دهند.

I know your name.

من اسمت را می‌دانم.

Jack thought about it.

«جک» درباره آن فکر کرد.

راه تشخیص فعل در انگلیسی

همان‌طور که در مثال‌های فوق مشاهده کردید، یکی از راه‌های تشخیص فعل در انگلیسی بررسی جایگاه آن در مقایسه با فاعل است. فعل‌ها اغلب بعد از اسم یا ضمیر می‌آیند که نقش فاعل را در جمله دارند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Mark eats his dinner quickly.

«مارک» شام خود را تند می‌خورد.

We went to the market.

ما به بازار رفتیم.

You write neatly in your notebook.

شما در دفترتان مرتب می‌نویسید.

They thought about all the prizes in the competition.

آن‌ها به همه جوایز مسابقه فکر کردند.

انواع فعل در انگلیسی

افعال فیزیکی در انگلیسی

«افعال فیزیکی» (Physical Verbs) همان «افعال حرکتی» (Action Verbs) هستند. اگر با بدن خود بتوانید حرکتی را انجام دهید، یعنی آن فعل فیزیکی است. به مثال‌های زیر و فعل‌های به‌کاررفته توجه کنید.

Let’s run to the park.

بیا تا پارک بدویم.

I hear the train coming.

صدای آمدن قطار را می‌شنوم.

Call me when you’re finished with class.

هر موقع کلاست تمام شد، با من تماس بگیر.

افعال ذهنی در انلگیسی

افعال ذهنی به مفاهیمی مانند کشف کردن، فهمیدن، فکر کردن یا برنامه‌ریزی کردن مربوط می‌شوند. در کل، فعل ذهنی به «حالت شناختی» (Cognitive State) اشاره دارد، مانند مثال‌های زیر:

I know the answer.

من پاسخ را می‌دانم.

She recognized me from across the room.

او مرا از آن طرف اتاق شناخت.

Do you believe everything people tell you?

آیا هر چه مردم بگویند باور می‌کنید؟

انواع فعل در انگلیسی

فعل در انگلیسی به چند دسته تقسیم می‌شود که در ادامه این مطلب به بررسی آن‌ها پرداخته‌ایم.

افعال حالتی در انگلیسی

«افعال حالتی» (Stative Verbs) همان‌طور که از اسم‌شان پیداست، نشان‌دهنده حالت فعل هستند نه عمل. در واقع افعال حالتی، به افکار، عواطف، روابط، احساسات و سنجش مرتبط هستند. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با مفهوم افعال حالتی در جمله بیشتر آشنا شوید.

The doctor disagrees with your analysis.

دکتر با تحلیل‌های شما مخالف است.

(در این جمله، «disagree» فعل است و حالت دکتر را توصیف می‌کند.)

John doubts the doctor’s opinion.

«جان» به نظر پزشک شک دارد.

I believe the doctor is right.

من معتقدم که دکتر درست می‌گوید.

She wanted another opinion.

او نظر دیگری می‌خواست.

افعال حرکتی در انگلیسی

«افعال حرکتی» (Action Verbs) عمل خاصی را نشان می‌دهند و هر زمانی که بخواهیم عملی را نشان دهیم یا در مورد کاری که کسی انجام می‌دهد صحبت کنیم، از افعال حرکتی استفاده می‌کنیم. در جدول زیر به تعدادی از افعال حرکتی اشاره شده است.

افعال حرکتی

Action Verbs

dance go run
رقصیدن رفتن دویدن
jump smile slide
پریدن لبخند زدن سر خوردن
do stand think
انجام دادن ایستادن فکر کردن
write leave listen
نوشتن ترک کردن گوش دادن

به مثال‌های زیر و کاربرد افعال حرکتی در جمله توجه کنید.

I run faster than David.

من از «دیوید» سریع‌تر می‌دوم.

He does it well.

او آن کار را به خوبی انجام می‌دهد.

She thinks about poetry all day long.

او تمام روز به شعر فکر می‌کند.

افعال کمکی در انگلیسی

افعال متعدی در انگلیسی

«افعال متعدی» (Transitive Verbs) افعالی هستند که همواره به عملی اشاره دارند که با شخص یا چیز دیگری مرتبط است یا آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای مثال، به مفعول مستقیم، اسم یا ضمیری اشاره می‌کنند که تحت تأثیر فعل قرار گرفته است. البته فعل‌های متعدی علاوه بر مفعول مستقیم، با مفعول غیر مستقیم نیز می‌آیند. در جمله‌ای که فعل متعدی دارد، شخص یا چیزی، دریافت‌کننده عمل فعل است. تعدادی از افعال متعدی همراه با معنی در جدول زیر آمده است.

افعال متعدی

Transitive Verbs

respect love
احترام گذاشتن دوست داشتن
maintain tolerate
نگه داشتن؛ حفظ کردن تحمل کردن
discuss believe
بحث کردن باور داشتن؛ اعتقاد داشتن

به چند مثال و کاربرد افعال متعدی در جمله توجه کنید.

Gary ate the cookies.

«گری» کلوچه‌ها را خورد.

(فعل متعدی در این جمله «ate» و فاعل «Gary» است، زیرا «گری» کاری را انجام داده و «cookies» مفعول مستقیم است.)

He kicked John.

او لگدی به «جان» زد.

John punches him.

«جان» به او مشت زد.

They sold the tickets.

آن‌ها بلیت‌ها را فروختند.

They sell him the tickets.

آن‌ها بلیت‌ها را به او می‌فروشند.

(در این مثال، فعل «sell» متعدی است و دو مفعول مستقیم و غیر مستقیم دارد. «tickets» مفعول مستقیم و «him» مفعول غیر مستقیم است.)

Mary baked her mother a pie.

«ماری» برای مادرش پای درست کرد.

(در این جمله، فعل متعدی «baked» است و «pie» مفعول مستقیم و «her mother» مفعول غیر مستقیم است.)

افعال لازم در انگلیسی

«افعال لازم» (Intransitive Verbs) افعالی هستند که به مفعول نیاز ندارند. اما در دسته افعال حرکتی به شمار می‌آیند و همواره فعالیت‌هایی را توصیف می‌کنند که قابل انجام دادن است. در جدول زیر به تعدادی از فعل‌های لازم و معنی آن‌ها اشاره شده است.

افعال لازم

Intransitive Verbs

cough walk
سرفه کردن راه رفتن
arrive laugh
رسیدن خندیدن
run play
دویدن بازی کردن

به چند مثال زیر و کاربرد فعل لازم در جمله توجه کنید.

We traveled to London.

ما به لندن مسافرت کردیم.

(در این جمله، فعل «travel» لازم است و فاعل جمله «we» است. اما «to London» مفعول مستقیم جمله به حساب نمی‌آید، زیرا دریافت‌کننده عمل فعل نیست.)

I sneeze in the mornings.

صبح‌ها عطسه می‌کنم.

He arrived with moments to spare.

او با چند لحظه‌ای فرصت برای استراحت کردن رسید.

Kathryn sat away from the others.

«کاترین» دور از دیگران نشست.

John eats before leaving for school.

«جان» قبل از رفتن به مدرسه غذا می‌خورد.

نکته: در مثال آخر، «eats» هم می‌تواند به عنوان فعل لازم و هم متعدی به کار رود. اگر مفعول مستقیم وجود داشته باشد، فعل متعدی خواهد بود و در غیر این صورت، مانند مثال بالا، فعل لازم در نظر گرفته می‌شود، مانند مثال زیر:

John eats the cookies before leaving for school.

«جان» قبل از رفتن به مدرسه، کلوچه‌ها را می‌خورد.

افعال ربطی در انگلیسی

افعال ربطی در انگلیسی

«افعال ربطی» (Linking Verbs) دسته‌ای از افعال حرکتی هستند که همان‌طور که از اسم‌شان پیداست، برای ارتباط دادن به کار می‌روند. افعال ربطی در زبان انگلیسی، فاعل را به «متمم فاعلی» (Subject Complement) ربط می‌دهد. متمم فاعلی فاعل جمله یا جمله واره را توصیف یا تعیین می‌کند. افعال ربطی مانند فعل‌های لازم در جمله عمل می‌کنند، یعنی مفعول مستقیم نمی‌گیرند. فهرستی از افعال ربطی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

نکته: در نظر داشته باشید که افعالی که در جدول مشاهده می کنید، در صورتی که فعل ربطی باشند، معنی فارسی آن‌ها به شکل زیر خواهد بود، در غیر این صورت، ممکن است معانی دیگری داشته باشند. برای مثال، فعل «grow» در حالت غیر ربطی به معنی «رشد کردن» است، اما در حالت غیر ربطی به معنی «شدن» است.

افعال ربطی

Linking Verbs

feel appear be
حس کردن به نظر رسیدن بودن
grow get become
شدن شدن شدن
taste look seem
چشیدن به نظر رسیدن به نظر رسیدن

به چند مثال زیر دقت کنید تا با کاربرد افعال ربطی در جمله بیشتر آشنا شوید.

Mike is a great dancer.

«مایک» رقصنده‌ای عالی است.

That gold watch looks expensive.

آن ساعت طلا به نظر خیلی گران است.

Suddenly, the mall got really crowded.

ناگهان، مرکز خرید واقعاً شلوغ شد.

افعال کمکی در انگلیسی

«افعال کمکی» (Auxiliary Verbs) همراه با فعل اصلی در جمله قرار می‌گیرند و برای نشان دادن زمان فعل یا منفی/پرسشی کردن جمله به کار می‌‌روند. رایج‌ترین افعال کمکی در انگلیسی «have»، «do» و «be» هستند. در ادامه، به کمک چند مثال با کاربرد افعال کمکی در انگلیسی بیشتر آشنا می‌شوید.

He is playing soccer.

او در حال فوتبال بازی کردن است.

I have had this car since last April.

من از آوریل گذشته این ماشین را داشته‌ام.

Does she do her homework every day.

آیا او تکالیفش را هر روز انجام می‌دهد؟

افعال وجهی در انگلیسی

«افعال وجهی» (Modal Verbs) برای بیان توانایی، احتمال، اجازه دادن/گرفتن و الزامات کاربرد دارند. تعدادی از افعال کمکی وجهی عبارت است از:

  • can
  • must
  • may
  • should
  • would

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار افعال وجهی در جمله آشنا شوید.

I should go home.

باید به خانه بروم.

You must not delay.

تو نباید تأخیر داشته باشی.

Sally would not recommend the sushi.

«سالی» سوشی را پیشنهاد نمی‌کند.

David may be late.

«دیوید» ممکن است دیر کند.

برای مطالعه بیشتر و آشنایی کامل با تمامی افعال کمکی وجهی در انگلیسی، مطالعه مطلب زیر از مجموعه مطالب زبان انگلیسی «مجله فرادرس» پیشنهاد می‌شود.

افعال عبارتی در انگلیسی

«افعال عبارتی» (Phrasal Verbs) از یک کلمه تشکیل نشده‌اند، در عوض ترکیبی از کلمات هستند که با هم به عنوان فعل در جمله به کار می‌روند و معنی متفاوتی با فعل اصلی دارند. برای مثال، فعل «make» به معنای «درست کردن» است، اما اگر به صورت «make up» به کار رود، به معنای «جبران کردن» خواهد بود. بنابراین، افعال عبارتی، معنای کاملاً متفاوتی به جمله می‌دهند و معمولاً از ترکیب فعل و قید یا حرف اضافه ساخته شده‌اند. به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد افعال عبارتی در جمله بیشتر آشنا شوید.

Mary looked forward to her high school reunion.

«ماری» منتظر دیدار مجدد دوستان دبیرستانش بود.

He brought up the same points again and again.

او بارها و بارها همین نکات را مطرح کرد.

Leroy handed in the wallet to the police.

«لروی» کیف پول را به پلیس تحویل داد.

I make up stories all the time.

من دائم از خودم داستان می‌سازم.

She pointed out Donald’s mistake.

او به اشتباه «دونالد» اشاره کرد.

افعال بی قاعده در انگلیسی

«افعال بی‌قاعده» (Irregular Verbs)، افعالی هستند که برای زمان حال و گذشته، از هیچ الگوی خاصی پیروی نمی‌کند. در زبان انگلیسی افعال بی‌قاعده زیادی وجود دارد، اما تعدادی از آن‌ها کاربرد چندانی ندارند. در ادامه، تعدادی از افعال بی‌قاعده انگلیسی در جدول آمده است.

شکل سوم فعل شکل گذشته فعل شکل ساده فعل
brought brought bring
bought bought buy
caught caught catch
come came come
felt felt feel
got got get
had had have
lost lost lose
made made make
said said say
found found find
kept kept keep
thought thought think
left left leave
won won win

برای دانلود فهرست افعال بی‌قاعده در انگلیسی، می‌توانید به لینکی که در ادامه آمده مراجعه کنید. لغات ستاره‌دار در نوشتار انگلیسی و آمریکایی ممکن است به صورت افعال باقاعده نوشته شوند.

افعال با قاعده در انگلیسی

افعال باقاعده در زبان انگلیسی، از قانون و قاعده خاصی برای تبدیل شدن به زمان گذشته یا زمان‌ حال ساده پیروی می‌کنند. برای مثال پسوند «s-» یا «ed-» می‌گیرند.  به همین خاطر به آن‌ها افعال باقاعده می‌گویند. به چند مثال زیر دقت کنید.

Rehana plays cricket.

«ریحانا» کریکت بازی می‌کند.

Tam called out my name.

«تم» اسم مرا صدا زد.

You really walked all the way back?

واقعاً همه راه را پیاده برگشتی؟

نکته: در تقسیم‌بندی فعل، در بعضی کتاب‌ها یا مقالات، اسم مصدر (Gerund) و مصدر با to را جزو فعل در نظر می‌گیرند، اما با این که از فعل تشکیل شده‌اند، اسم به شمار می‌روند و به همین خاطر در این مطلب در دسته‌بندی انواع فعل آن‌ها را توضیح نمی‌دهیم و صرفاً به چند مثال زیر اکتفا می‌کنیم.

یادگیری زبان انگلیسی

مثال اسم مصدر در انگلیسی

به چند مثال زیر توجه کنید.

Smoking is injurious to health.

سیگار کشیدن برای سلامتی مضر است.

Walking is good for health.

پیاده‌روی برای سلامتی مفید است.

I love swimming.

من شنا کردن را خیلی دوست دارم.

مثال مصدر با to

به مثال‌های زیر و کاربرد مصدر با to توجه کنید.

I wanted to help you out.

می خواستم به شما کمک کنم.

Are you trying to go there?

می خواهی به آنجا بروی؟

I just love to eat out with my new friend.

من فقط دوست دارم با دوست جدیدم بیرون غذا بخورم.

برای آشنایی بیشتر با اسم مصدر در انگلیسی، مطالعه مطالب زیر از «مجله فرادرس» پیشنهاد می‌شود:

جمع‌بندی

در این آموزش، فعل در انگلیسی را تعریف کردیم و مختصری درباره انواع فعل در انگلیسی توضیح دادیم. فعل مهم‌ترین عضو جمله به شمار می‌رود، بنابراین، تشخیص آن از اهمیت زیادی برخوردار است. به‌طور خلاصه، انواع فعل در انگلیسی در جدول زیر آورده شده است.

انواع فعل در انگلیسی

Verbs in English

افعال کمکی

Auxiliary Verbs

افعال حالتی

Stative Verbs

افعال وجهی

Modal Verbs

افعال حرکتی

Action Verbs

افعال عبارتی

Phrasal verbs

افعال لازم

Intransitive Verbs

افعال بی‌قاعده

Irregular Verbs

افعال متعدی

Transitive Verbs

افعال باقاعده

Regular Verbs

افعال ربطی

Linking Verbs

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۲۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.

3 نظر در “فعل در انگلیسی — به زبان ساده و با مثال

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.