گرامر Past Perfect — توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۴۸۳۳۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۳۷ دقیقه
گرامر Past Perfect — توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

یکی از زمان‌های کاربردی در زبان انگلیسی، زمان گذشته است. از زمان گذشته برای توصیف عملی استفاده می‌کنیم که در گذشته شروع شده و تمام شده است. اما زمان گذشته خود به چهار دسته مختلف تقسیم می‌شود که یکی از آن‌ها «گذشته کامل» (Past Perfect) است. در این آموزش قصد داریم به طور کامل با ساختار و کاربرد گرامر Past Perfect آشنا شویم و به کمک مثال و تمرین، تفاوت آن را با زمان‌های دیگر در جمله یاد بگیریم.

997696

گرامر Past Perfect

از گرامر Past Perfect که در زبان انگلیسی به آن گذشته کامل یا ماضی بعید گفته می‌شود، هم در محاوره و هم در نوشتار و موقعیت‌های رسمی استفاده می‌کنیم. فرض کنید مادرتان دیروز ساعت ۶ مشغول پختن شام شده است و ساعت ۷ پختن شام تمام شده است. ساعت ۷:۳۰ شب تلفن زنگ زده و مادرتان به تلفن جواب داده است.

بیایید این دو اتفاق را در کنار هم بررسی کنیم. هر دو در گذشته رخ داده‌اند. اما آیا هم‌زمان اتفاق افتاده‌اند؟ کدام‌یک قبل از دیگری شروع شده است؟ آیا مادرتان مشغول پختن شام بوده که تلفن زنگ خورده و به آن پاسخ داده است؟ یا عمل شام پختن تمام شده و بعد از آن تلفن زنگ خورده است؟

پاسخ دادن به تمام این سوال‌ها می‌تواند به ما در درک بهتر گرامر Past Perfect کمک کند. برای این منظور، مروری کوتاه بر دو عملی که در گذشته رخ داده می‌کنیم. مادر شما اول غذا پخته است و بعد از آن‌که کارش تمام شده، تلفن زنگ خورده و به آن پاسخ داده است. بنابراین، دو عمل در گذشته رخ داده‌اند، اما یکی قبل از دیگری شروع و تمام شده است. سپس عمل دیگر رخ داده است. پس دو جمله داریم که در زبان انگلیسی به صورت زیر نوشته می‌شود:

My mother cooked dinner at 6:00.

مادرم ساعت ۶ شام پخت.

The phone rang at 7:30.

تلفن ساعت ۷:۳۰ زنگ خورد.

اگر بخواهیم این دو عمل را در یک جمله کنار هم قرار دهیم، می‌توانیم آن را به صورت زیر بنویسیم:

My mother had cooked dinner before the phone rang.

قبل از این‌که تلفن زنگ بزند، مادرم شام پخته بود.

این جمله سه بخش مهم دارد که عبارتند از:

 • My mother had cooked dinner
 • before
 • the phone rang

بخش اول همان عملی است که زودتر از عمل دیگر شروع و کامل شده است، به همین دلیل به آن گذشته کامل می‌گوییم. اما جمله دوم را به صورت گذشته ساده می‌نویسیم. برای این‌که این دو جمله را به هم مرتبط کنیم، از «before» استفاده کرده‌ایم که قید زمان گرامر Past perfect است. می‌توانیم به‌جای «before» از قید «after» کمک بگیریم. اما در ساختار فعل تغییری صورت نمی‌گیرد. بنابراین خواهیم داشت:

The phone rang after my mom had cooked dinner.

بعد از این‌که مادرم شام پخت، تلفن زنگ خورد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، فعل گرامر Past Perfect به صورت «had + p.p» تعریف می‌شود. «had» به عنوان فعل کمکی و «p.p» به عنوان فعل اصلی به کار می‌رود که به آن شکل سوم فعل گفته می‌شود. در زبان فارسی، فعل گذشته کامل به صورت «پخته بود» صرف شده است. در جدول زیر می‌توانید صرف فعل «رفتن» را برای گذشته کامل در زبان فارسی مشاهده کنید تا بهتر بتوانید آن را با زبان انگلیسی مقایسه کنید.

صرف فعل «رفتن» در زمان گذشته کامل
رفته بودمرفته بودیم
رفته بودیرفته بودید
رفته بودرفته بودند

اکنون همین فعل «رفتن» را برای گذشته کامل در زبان انگلیسی صرف می‌کنیم. در جدول زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید.

صرف فعل «go» در زمان گذشته کامل
We had goneI had gone
You had gone (plural)You had gone (Singular)
They had goneHe had gone
She had gone
It had gone

به چند مثال زیر با گرامر Past Perfect توجه کنید. معنی آن‌ها را نیز در نظر بگیرید.

I had eaten breakfast before I went to work.

قبل از این‌که به سر کار بروم، صبحانه خورده بودم.

I didn't know who he was. I had never seen him before.

نمی‌دانستم او چه کسی بود. هیچ‌وقت قبلاً او را ندیده بودم.

A: Mary wasn't at home when I arrived.

B: Really? Where had she gone?

A: وقتی رسیدم، «ماری» در خانه نبود.

B: واقعاً؟ کجا رفته بود؟

آموزش گرامر Past perfect

ساختار گرامر Past Perfect

ساختار گرامر Past Perfect بسیار ساده است. مهم‌ترین بخش آن فعل جمله است که به صورت «had + p.p» نوشته می‌شود. مانند سایر جملات انگلیسی، ابتدا فاعل، سپس فعل و در ادامه مفعول را می‌آوریم. به چند جمله زیر با زمان گذشته کامل توجه کنید.

I had finished my work.

من کارم را تمام کرده بودم.

You had stopped before me.

شما قبل از من ایستاده بودی.

She had not gone to school.

او به مدرسه نرفته بود.

We had not left.

ما نرفته بودیم.

Had you arrived?

شما رسیده بودید؟

Had they eaten dinner?

آن‌ها شام خورده بودند؟

در این جمله‌ها هم می‌توانید جمله مثبت و هم منفی و سوالی را ببینید. در ادامه به طور کامل به هر یک از این ساختارها اشاره خواهیم کرد.

 

جملات مثبت

ساختار جملات مثبت به صورت «فاعل + فعل + مفعول» تعریف می‌شود. در واقع برای ساختن جملات گذشته کامل در حالت مثبت می‌توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

Subject + had + p.p + object

به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد گرامر Past Perfect برای جملات مثبت بیشتر آشنا شوید.

She had met Sam back in college.

او «سام» را دوباره در کالج دیده بود.

The plane had left by the time I got to the airport.

وقتی من به فرودگاه رسیدم، هواپیما رفته بود.

I had written the email before he apologized.

قبل از این‌که عذرخواهی کند، من ایمیل را نوشته بودم.

Kate had wanted to see the movie, but she arrived too late.

«کیت» می‌خواست فیلم را ببیند، اما خیلی دیر رسید.

She had been to the symphony only once before.

او فقط یک بار قبلاً به سمفونی رفته بود.

Mark knew Philadelphia so well because he had lived there for five years.

«مارک» با فیلادلفیا به‌خوبی آشنا بود، زیرا ۵ سال آنجا زندگی کرده بود.

He understood the math test because he had been tutored all week.

او تست ریاضی را خوب می‌فهمید، زیرا تمام هفته به صورت خصوصی آموزش داده شده بود.

(در این جمله، ساختار فعل گذشته کامل به صورت مجهول استفاده شده است.)

I did not have any cash because I had lost my purse.

من هیچ پول نقدی با خودم نداشتم چون کیفم را گم کرده بودم.

جملات منفی

برای ساختن جملات منفی گذشته کامل، به فعل کمکی منفی‌کننده «not» را اضافه می‌کنیم. بنابراین فرمول آن به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + had not + p.p + object

البته در مواقعی که از «فعل لازم» (Intransitive Verbs) استفاده می‌کنیم، یعنی فعلی که به مفعول نیازی ندارد، می‌توانیم گذشته کامل را با فاعل و فعل بسازیم و دیگر نیازی به مفعول نخواهیم داشت. به مثال‌های زیر با جملات منفی گذشته کامل توجه کنید.

I had not eaten at that restaurant before.

من قبلاً در آن رستوران غذا نخورده بودم.

Samantha hadn’t had time to explain her story.

«سامانتا» زمانی برای توضیح دادن داستانش نداشت.

My friends hadn’t ever gone to France.

دوستانم هرگز به فرانسه نرفته بودند.

My friends had never gone to the USA either.

دوستانم هرگز به آمریکا هم نرفته بودند.

جملات سوالی

برای سوال ساختن با گرامر Past perfect دو حالت وجود دارد که در زبان انگلیسی به صورت زیر شناخته شده است:

 • «جملات سوالی بله یا خیر» (Yes/No Questions)
 • «جملات پرسشی با کلمه پرسشی» (Wh-questions)

 

جملات سوالی بله یا خیر

برای ساختن جملات سوالی بله یا خیر، ابتدا فعل کمکی «had» را می‌آوریم، سپس از فاعل و در ادامه از «p.p» کمک می‌گیریم. بنابراین فرمول آن به صورت زیر خواهد بود:

Had + subject + p.p?

به چند مثال با گرامر Past Perfect در حالت سوالی بله یا خیر توجه کنید.

Had you cleaned up the mess by the time they came home?

وقتی آن‌ها به خانه رسیدند، شما به بی‌نظمی‌ها سروسامان داده بودید؟

Had Adam ever spoken to the CEO before he was fired?

آیا اصلاً «آدام» قبل از اخراج شدن با مدیرعامل صحبت کرده بود؟

جملات سوالی با wh

برای ساختن جملات سوالی با wh، ابتدا کلمه پرسشی را می‌آوریم. سپس مانند جملات سوالی بله یا خیر عمل می‌کنیم. بنابراین فرمول آن به صورت زیر خواهد بود:

Wh-word + had + subject + p.p?

به چند مثال زیر توجه کنید.

What had they said that made him so angry?

آن‌ها چه چیزی گفته بودند که او را این‌قدر عصبانی کرد؟

Why had he agreed to work for that salary?

چرا او با آن حقوق موافقت کرد که کار کند؟

How much had he eaten before you took him to the hospital?

قبل از این‌که او را به بیمارستان برسانی، چقدر غذا خورده بود؟

شکل کوتاه Past Perfect

گرامر Past perfect در حالت مثبت می‌تواند به دو شکل کوتاه و بلند نوشته شود. در حالت بلند فعل کمکی «had» به طور کامل نوشته می‌شود. اما در حالت کوتاه، «had» به «d'» تبدیل می‌شود که بیشتر برای حالت محاوره و انگلیسی روزمره به کار می‌رود. به مثال‌های زیر توجه کنید که به دو شکل کامل و کوتاه نوشته شده است.

I had met Carlos back in college. (Full Form)

I’d met Carlos back in college. (Short Form)

من «کارلوس» را دو بار در کالج دیده بودم.

You had promised not to be late. (Full form)

You’d promised not to be late. (Short Form)

شما قول داده بودید که دیر نکنید.

She had lived in California before moving to Texas. (Full Form)

She’d lived in California before moving to Texas. (Short Form)

او قبل از آمدن به تگزاس، در کالیفرنیا زندگی کرده بود.

ساختار گرامر Past perfect

Past Participle چیست ؟

هر فعلی می‌تواند دو شکل گذشته داشته باشد. یکی از آن‌ها گذشته ساده است و دیگری «شکل سوم فعل» (Past Participle) است که مخفف آن «p.p» نامیده می‌شود. به جمله زیر دقت کنید.

We went to the park yesterday at 5:00.

ما دیروز ساعت ۵ به پارک رفتیم.

در این جمله از فعل «went» استفاده شده که شکل گذشته ساده «go» است. اکنون به مثال دیگری توجه کنید.

We have gone to the park twice this week.

ما این هفته دو بار به پارک رفته‌ایم.

در این مثال، از فعل «have gone» استفاده شده که «زمان حال کامل» (Present Perfect) را نشان می‌دهد. «gone» در این مثال، شکل سوم فعل «go» است که در واقع به صورت کامل به کار رفته است. «p.p» همان شکل سوم فعل است که برای فعل‌های مختلف می‌تواند شکل‌‌های متفاوتی نیز داشته باشد. به جدول زیر دقت کنید. در این جدول شکل ساده، گذشته و کامل «be» را مشاهده می‌کنید.

Past ParticiplePast SimpleInfinitive
beenwas/werebe

از Past Participle می‌توانیم در دو حالت زیر استفاده کنیم:

 1. برای تبدیل فعل به حالت گذشته
 2. به عنوان صفت

در جدول زیر می‌توانید تمام زمان‌هایی را مشاهده کنید که از Past Participle برای ساختن آن‌ها استفاده می‌شود. برای هر یک مثالی نیز آورده شده است.

زمان‌هایی که فعل p.p دارند
مثالزمان
You’ve met Bill before.

زمان حال کامل

The present Perfect Tense

We had already seen the film.

زمان گذشته کامل

The Past Perfect Tense

She’ll have finished by 12:00.

زمان آینده کامل

The Future Perfect Tense

If the train had arrived on time, I wouldn’t have been late.

جملات شرطی نوع سوم

The Third Conditionals

She could have studied more.

افعال کمکی وجهی در حالت گذشته

Modals in the Past

The mobile phone was invented by Motorola.

حالت مجهول

The Passive Form

همان‌طور که اشاره شد، صفت‌های گوناگونی در زبان انگلیسی وجود دارند که از Past Participle شکل می‌گیرند. در این حالت، p.p نقش کلمه‌ای را دارد که اسم را توصیف می‌کند. این اسم می‌تواند شخص یا شیء باشد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

broken – This computer is broken. It doesn’t work.

این کامپیوتر خراب شده است. کار نمی‌کند.

interested – She was really interested in the presentation.

او واقعاً به ارائه علاقه‌مند بود.

bored – I was bored, waiting for the bus.

من خسته شده بودم، منتظر اتوبوس بودم.

excited – The children are excited about the party.

بچه‌ها درباره مهمانی هیجان‌زده بودند.

motivated – Young graduates are motivated to work hard.

فارغ‌التحصیلان شما برای کار بیشتر، ترغیب شده‌اند.

surprised – We were very surprised to hear the news.

ما از شنیدن اخبار خیلی متعجب شدیم.

tired – He was tired after the match.

او بعد از بازی خسته بود.

فعل‌های انگلیسی به دو دسته «افعال باقاعده» (Regular Verbs) و «افعال بی‌قاعده» (Irregular Verbs) تقسیم می‌شوند. دسته اول برای تبدیل شدن به حالت گذشته یا p.p از قاعده و قانون مشخصی پیروی می‌کنند، برای مثال، «ed» یا «d» به عنوان پسوند گذشته به آن‌ها اضافه می‌شود. اما دسته دوم از قانون مشخصی تبعیت نمی‌کنند. به همین دلیل یادگیری دسته دوم در مقایسه با افعال باقاعده سخت‌تر است. در جدول زیر می‌توانید تعدادی از فعل‌های باقاعده را مشاهده کنید.

Past ParticiplePast SimpleInfinitive
lookedlookedto look
talkedtalkedto talk
workedworkedto work
practicedpracticedto practice

در جدول زیر نیز می‌توانید جدول افعال بی‌قاعده انگلیسی را مشاهده کنید.

Past ParticiplePast SimpleInfinitive
beenwas/wereto be
comecameto come
donedidto do
eatenateto eat
mademadeto make
seensawto see
takentookto take
writtenwroteto write

 

به چند مثال زیر توجه کنید با افعال باقاعده و بی‌قاعده ساخته شده است.

We’ve been here for an hour.

ما یک ساعت است که اینجا هستیم.

You should have come earlier. We’re late now.

شما باید زودتر می‌آمدید. الآن دیرمان شده است.

Have you done your homework yet?

هنوز تکالیفت را انجام نداده‌ای؟

When I got home my family had already eaten lunch.

وقتی به خانه برسم، خانواده‌ام ناهار خورده‌اند.

This bag was made in Switzerland.

این کیف ساخت سوییس است.

The managers will have seen all the candidates by the end of the day.

مدیران تا آخر روز داوطلبان را دیده‌اند.

She’s taken a day off to do some jobs at home.

او یک روز مرخصی گرفت تا بعضی از کارهایش را در خانه انجام دهد.

Has he written the report?

او گزارش را نوشته است؟

قوانین املایی گرامر Past perfect

قوانین املایی Past Participle

برای نوشتن شکل سوم فعل، در رابطه با افعال بی‌قاعده، به قوانین املایی خاصی نیاز است که در ادامه این مطلب به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

 • اگر فعل باقاعده به «حرف صدادار + y» ختم شود، به آن «ed» اضافه می‌کنیم:

Play → Played

Employ → Employed

 • اگر فعلی به حرف بی‌صدا + y ختم شود، «y» به «i» تغییر می‌‌کند و سپس «ed» به آن اضافه می‌شود:

Study → Studied

Hurry → Hurried

 • اگر فعلی به حرف صدادار «e» ختم شود، فقط به انتهای آن «d» اضافه می‌کنیم:

Live → Lived

Dance → Danced

 • اگر فعل تک‌سیلابی به «حرف بی‌صدا + حرف صدادار + حرف بی‌صدا» (CVC) ختم شود، حرف بی‌صدای آخر را تکرار می‌کنیم و سپس به آن «ed» اضافه می‌کنیم:

Stop → Stopped

Plan → Planned

 • اگر فعلی بیش از یک سیلاب داشته باشد، فقط در صورتی که سیلاب آخر استرس داشته باشد، حرف بی‌صدای آخر را تکرار می‌کنیم و سپس به آن «ed» اضافه می‌کنیم:

Permit → Permitted

Prefer → Preferred

 • اگر سیلاب آخر استرس نداشته باشد، حرف بی‌صدای آخر را تکرار نمی‌کنیم، فقط به آن «ed» اضافه می‌کنیم:

Listen → Listened

Develop → Developed

 

کاربرد گرامر Past Perfect

از گرامر Past Perfect همان‌طور که اشاره شد، برای توصیف عملی در گذشته استفاده می‌کنیم که قبل از عمل دیگری در گذشته کامل شده است. اما کاربرد آن فقط به همین مورد خلاصه نمی‌شود. در ادامه این مطلب به تمام کاربردهای گذشته کامل در انگلیسی پرداخته‌ایم.

 • برای توصیف کاری که قبل از کار دیگری در گذشته انجام شده است:

She stayed up all night because she had received bad news.

او تمام شب را بیدار ماند.

They won many of the games because they had practiced.

او در بازی‌های زیادی برنده شد، چون تمرین کرده بود.

Anthony had met Ryan before you introduced him to us at the party.

قبل از این‌که «رایان» را به ما در مهمانی معرفی کنی، «آنتونی» او را دیده بود.

You had studied Italian before you moved to Rome.

قبل از این‌که به رم بروی، ایتالیایی خوانده بودی.

 • برای توصیف عملی که بلافاصله قبل از عمل دیگری رخ داده است (در این حالت قید زمان «just» کاربرد زیادی دارد):

She had just left the scene when the ambulance arrived.

او درست زمانی صحنه را ترک کرده بود که آمبولانس رسید.

He had just put the dog on the leash when we got there.

وقتی ما به آنجا رسیدیم، او اندکی قبل به سگ قلاده بسته بود.

The bus had just left when we got to the stop.

وقتی به ایستگاه رسیدیم، اتوبوس اندکی قبل رفته بود.

I had just gone outside when it started to rain.

وقتی باران شروع به باریدن کرد، من اندکی قبل بیرون رفته بودم.

 • برای نشان دادن عملی که قبل از عمل دیگر صورت نگرفته است. در این حالت می‌توانیم از جمله‌‌های منفی گذشته کامل استفاده کنیم. منفی‌کننده «not» را به فعل «had» اضافه کنیم یا از قیدهای تکرار «ever» و «never» کمک بگیریم، مانند مثال‌های زیر:

We had not seen that movie before.

ما آن فیلم را قبلاً ندیده بودیم.

Kyle had never been to Mexico.

«کایل» هرگز به مکزیک نرفته بود.

You had not asked me for permission before going out.

شما قبل از بیرون رفتن از من اجازه نگرفته بودید.

I had never seen such a beautiful sunset.

من هرگز چنین غروب زیبایی را ندیده بودم.

I had not ever been to England before I met you.

قبل از این‌که شما را ببینم، به انگلیس نرفته بودم.

 • برای توصیف عملی که قبل از زمان مشخصی در گذشته رخ داده است:

She had established her company before 2008.

او شرکت را قبل از ۲۰۰۸ تأسیس کرده بود.

He had never played football until last week.

او تا هفته گذشته، هیچ‌وقت بازی نکرده بود.

They had gotten engaged before last year.

آن‌ها قبل از سال گذشته نامزد بودند.

I had fallen asleep before eight o'clock.

من قبل از ساعت ۸ خواب بودم.

یادگیری زبان انگلیسی

قیدهای زمان Past Perfect

مانند سایر زمان‌های انگلیسی، برای ساختن جملات گذشته کامل نیز باید از قید زمان استفاده کنیم. در این حالت، از قیدهایی کمک می‌گیریم که بیانگر عملی باشد که در زمان گذشته قبل از عمل دیگری تمام شده است. با زمان گذشته کامل در انگلیسی، قیدهای زمان متنوعی به کار می‌رود که در جدول زیر به آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

قیدهای زمان Past Perfect
alwaysneverfinally
alreadyeverrecently
previouslyjustsimply

برای درک بهتر جایگاه قیدهای زمان به چند مثال زیر توجه کنید.

Before I came here, I had just finished my military service in the Korean Army.

قبل از این‌که به اینجا بیایم، به‌تازگی خدمت سربازی را در ارتش کرده تمام کرده بودم.

Even though my friend had already helped me, he helped me again.

گرچه دوستم قبلاً به من کمک کرده بود، دوباره کمکم کرد.

I had always wanted to go to London.

همیشه می‌خواستم به لندن بروم.

No one had ever heard of a cell without a toilet.

هیچ‌کس درباره سلولی بدون توالت نشنیده بود.

We had just called home when my mom texted us about returning the car.

ما فقط وقتی به خانه زنگ زدیم که مادرم درباره برگرداندن ماشین به من پیام داد.

He had previously worked for McConnell Electric in Spring Valley.

او قبلاً برای «McConnell Electric» در «Spring Valley» کار کرده بود.

Instead of going out as she had originally planned, Jain celebrated her 21st birthday at home with her family.

به‌جای این‌که طبق برنامه‌ریزی اولیه‌ای که کرده بود به بیرون برود، «جین» تولد ۲۱ سالگی‌اش را در خانه با خانواده‌اش جشن گرفت.

گرامر Past Perfect برای جملات سوالی منفی

برخی از سوال‌ها در زبان انگلیسی به عنوان جملات سوالی منفی شناخته شده‌اند. این نوع سوال‌ها مانند جملات پرسشی معمولی هستند، با این تفاوت که به صورت منفی مطرح می‌شوند، یعنی برای آن‌ها منفی‌کننده «not» به فعل کمکی اضافه می‌شود. برای زمان گذشته کامل هم این نوع سوال‌ها وجود دارند. در این حالت، باید به «had» منفی‌کننده «not» اضافه کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

Hadn't he decided to leave before sarah came?

تصمیم نگرفته بود قبل از آمدن سارا برود؟

همان‌طور که در مثال فوق مشاهده می‌کنید، «hadn't» در ابتدای جمله به کار رفته و آن را به جمله سوالی منفی تبدیل کرده است. از این حالت برای محاوره استفاده می‌کنیم، اما اگر بخواهیم برای موقعیت‌های رسمی از جمله سوالی منفی استفاده کنیم، به شکل «had + subject + not» به کار می‌رود. بنابراین دو فرمول زیر را می‌توانیم برای آن تعریف کنیم:

Hadn't + subject + p.p?

Had + subject + not + p.p?

به چند مثال زیر توجه کنید.

Hadn't he written the email before he apologized?

قبل از این‌که عذرخواهی کند، ایمیل را ننوشته بود؟

Hadn't she gone to the hospital for a checkup?

او برای معاینه کلی به بیمارستان نرفته بود؟

Had he not wanted to see the movie?

آیا او نخواسته بود فیلم را ببیند؟

Had they not decided to travel to Africa?

آیا آن‌ها تصمیم نگرفته بودند به آفریقا سفر کنند؟

Had the dog not barked before the police arrived?

آیا قبل از آن‌که پلیس برسد، سگ پارس نکرده بود؟

Had he not planned for his birthday party?

او برای جشن تولدش برنامه‌ریزی نکرده بود؟

گرامر Past Perfect برای تگ کوئسشن

برخی از جملات در زبان انگلیسی، با جملات سوالی بله یا خیر یا wh فرق دارند. در واقع، علت پرسیدن آن‌ها، گرفتن تأیید از شخص مقابل یا کسب اطلاعات بیشتر است. به این نوع جملات پرسشی «تگ کوئسشن» (Tag Question) گفته می‌شود. تلفظ درست آن /kwestʃən'/ است، اما در زبان فارسی به این صورت در میان افراد جا افتاده است.

برای ساختن تگ کوئسشن، ابتدا جمله را در حالت خبری می‌آوریم. جمله می‌تواند مثبت یا منفی باشد. سپس از علامت ویرگول استفاده می‌کنیم و بعد از آن تگ کوئسشن را می‌سازیم. بدین صورت که ابتدا از فعل کمکی (مانند «do/does» و «did») یا افعال مُدال (مانند «can» و «should») یا افعال «to be» کمک می‌گیریم که به نوع فعل جمله خبری بستگی دارد. سپس از ضمیر فاعلی استفاده می‌کنیم.

 

در رابطه با گرامر Past Perfect فعل کمکی ما «had» است. اگر جمله خبر مثبت باشد، در بخش سوال از «hadn't» و اگر فعل کمکی منفی باشد از «had» استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با ساختار تگ کوئسشن برای گذشته کامل بیشتر آشنا شوید.

He had studied in the library before he came to the class, hadn't he?

او قبل از آمدن به کلاس در کتابخانه درس خوانده بود، این‌طور نیست؟

We had shopped in that shop before we came home, hadn't we?

قبل از این‌که به خانه بیاییم، به آن مغازه سر زده بودیم، مگر نه؟

She hadn't practiced the songs before the program started, had she?

او قبل از شروع برنامه آهنگ‌ها را تمرین نکرده بود، درست است؟

I had not watched the cricket match on television before you came, had I?

قبل از آمدن شما من بازی کریکت را در تلویزیون تماشا نکرده بودم، مگر نه؟

گرامر انگلیسی

کاربرد گرامر Past Perfect در نقل قول

یکی از کاربردهای گذشته کامل در «نقل‌قول غیرمستقیم» (Reported Speech) است. وقتی جمله شخصی را عیناً بازگو می‌کنیم، آن را داخل گیومه می‌گذاریم و بدون هیچ تغییری نقل می‌کنیم. به این حالت نقل‌قول مستقیم گفته می‌شود. اما وقتی شخص حرفی را می‌زند و اندکی بعد آن را به نقل از او بیان می‌کنیم، در واقع به شکل غیرمستقیم جمله او را از قول خودمان بازگو کرده‌ایم. به این حالت نقل‌قول غیرمستقیم گفته می‌شود که در جملات انگلیسی کاربردهای فراوانی دارد. به دو مثال زیر دقت کنید.

Mary: "I study Engish on the weekends."

ماری: «من آخر هفته‌ها انگلیسی می‌خوانم.»

***

Mary said that she studied English on the weekends.

ماری گفت که آخر هفته‌ها انگلیسی می‌خواند.

جمله اول نقل‌قول مستقیم است که در واقع عین جمله شخص را داخل گیومه قرار داده‌ایم. هیچ تغییری هم در ساختار جمله ایجاد نشده است. در جمله دوم نقل‌قول از شخص دیگری است و گوینده هم شخص دیگری است که آن را نقل کرده. به همین دلیل به آن نقل‌قول غیرمستقیم می‌گوییم. بنابراین دیگر آن را داخل گیومه نمی‌گذاریم و تغییراتی نیز در اجزای جمله ایجاد می‌کنیم. برای مثال، ضمایر فاعلی «I» به «she» تبدیل شده است و فعل نیز به یک زمان عقب‌تر تغییر کرده است. یعنی از حال ساده به گذشته ساده تبدیل شده است.

نقل‌قول غیرمستقیم برای انواع زمان‌های انگلیسی کاربرد دارد. یکی از آن‌ها در زمان گذشته کامل است. اگر جمله‌ای در نقل‌قول مستقیم با فعل «گذشته ساده» (Past Simple) یا «حال کامل» (Past Perfect) به کار برود، برای تبدیل شدن به نقل‌قول غیرمستقیم، هر دو به گذشته کامل تغییر می‌کنند. به دو مثال‌ زیر در حالت نقل‌قول مستقیم و غیرمستقیم با زمان‌های گذشته ساده و گذشته کامل توجه کنید.

"I needed help."

«من به کمک احتیاج دارم.»

***

She said that she had needed help.

او گفت که به کمک احتیاج دارد.

"I have visited different countries."

من از کشورهای مختلفی بازدید کرده‌ام.

***

George said that he had visited different countries.

«جورج» گفت که از کشورهای مختلفی بازدید کرده است.

به چند مثال دیگر با نقل‌قول غیرمستقیم در زمان گذشته کامل توجه کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

He told us that the bus had left.

او به ما گفت که اتوبوس رفته است.

I thought I had met her before, but I was wrong.

فکر می‌کردم قبلاً او را ملاقات کرده‌ام، اما اشتباه می‌کردم.

He explained that he had closed the window because of the rain.

او توضیح داد که پنجره را به خاطر باران بسته است.

I wondered if I had been there before.

می‌خواستم بدانم که قبلاً آنجا بوده‌ام یا نه.

I asked them why they had not finished.

از آن‌ها پرسیدم که چرا تمام نکرده‌اند.

The teacher asked if I had studied for the exam.

معلم پرسید که آن‌ها برای امتحان مطالعه کرده‌اند یا نه.

The usher reminded us that we had paid for different tickets.

راهنما به ما یادآوری کرد که پول بلیت‌های مختلفی را پرداخت کرده‌ایم.

My neighbor asked if Tim had seen her dog.

همسایه‌ام پرسید که «تیم» سگش را دیده است یا نه.

The boss said that we had done a wonderful job on the presentation.

رئیس گفت که ما سخنرانی بسیار خوبی ارائه کرده‌ایم.

کاربرد گرامر Past Perfect در جملات شرطی نوع سوم

یکی دیگر از کاربردهای گرامر Past Perfect در جملات شرطی نوع سوم است. جملات شرطی در زبان انگلیسی به پنج دسته تقسیم می‌شوند که هر یک برای موقعیت‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از آن‌ها - نوع سوم - برای توصیف موقعیتی غیرواقعی در گذشته به کار می‌رود که اکنون که درباره آن صحبت می‌کنیم، دیگر نمی‌توانیم به عقب برگردیم و آن را تغییر دهیم. برای ساختن جملات شرطی، دو نوع جمله‌واره داریم که با «if» به هم وصل می‌شوند. این دو جمله‌واره عبارتند از:

 • جمله‌واره if که به آن «If Clause» می‌گوییم.
 • جمله‌واره اصلی که به آن «Result Clause» یا «Main Clause» می‌گوییم.

«if» به معنای اگر است و شرایطی در گذشته را توصیف می‌کند که پیامدی داشته است. این پیامد در جمله‌واره اصلی مطرح می‌شود. در بیشتر موارد، جمله شرطی نوع سوم برای بیان افسوس یا حسرت انجام دادن یا انجام ندادن کارهایی در گذشته به کار می‌رود. برای مثال، ممکن است در گذشته قصد داشته‌اید کاری را انجام دهید، اما از انجام آن منصرف شده‌اید. اکنون که به آن فکر می‌کنید، پشیمان شده‌اید و با خود می‌گویید اگر آن کار را انجام داده بودم، شرایط بهتری داشتم. مثلاً اگر درسم را ادامه داده بودم، الآن شغل بهتری داشتم. همین جمله را به زبان انگلیسی می‌نویسیم:

If I had continued my studies, I would have had a better job.

اگر درسم را ادامه داده بودم، شغل بهتری داشتم.

مفهوم جمله فوق این است که من در گذشته درسم را ادامه ندادم، به همین دلیل نتوانستم شغل بهتری پیدا کنم. بنابراین از پیشامدی در گذشته صحبت می‌کند که در حال حاضر، گوینده حسرتش را می‌خورد. همان‌طور که در ساختار جمله‌واره if مشاهده می‌کنید، فعل آن به شکل «had + p.p» استفاده شده است. یکی از کاربردهای گرامر Past Perfect در جملات شرطی نوع سوم است. در جمله‌واره اصلی هم از «would have + p.p» استفاده شده که فعل کمکی وجهی در زمان گذشته را نشان می‌دهد.

به چند مثال دیگر با جملات شرطی نوع سوم توجه کنید.

If I had seen him, I would have told him the news.

اگر او را می‌دیدم، این خبر را به او می‌دادم.

If we had called ahead, we would not have needed to wait so long for a table.

اگر از قبل زنگ می‌زدیم، نیازی نبود که این‌قدر برای یک میز منتظر بمانیم.

The movie wouldn’t have flopped if it had had Steve in it.

اگر «استیو» در آن حضور داشت، فیلم شکست نمی‌خورد.

I would have believed her lies if you had not shown her pictures with the man.

اگر عکس‌هایش را با آن مرد نشان نداده بودید، دروغ‌هایش را باور می‌کردم.

If he had taken medicines on time, he would not have died.

اگر داروها را به‌موقع مصرف می‌کرد، نمی‌مرد.

I would have joined you on the trip if you guys had informed me about it.

اگر شما بچه‌ها در این مورد به من اطلاع داده بودید، در سفر به شما ملحق می‌شدم.

If he had not been in debt, he wouldn’t have sold his house.

اگر او «آرون» را برای پرونده استخدام می‌کرد، ما برنده پرونده بودیم.

We would have won the case if he had hired Arun for the case.

اگر بدهکار نبود، خانه‌اش را نمی‌فروخت.

If I had known you all were at the park, I would have taken the day off and been there.

اگر می‌دانستم همه شما در پارک هستید، مرخصی می‌گرفتم و به آنجا می‌آمدم.

آموزش زبان انگلیسی

گرامر Past Perfect به عنوان Subjunctive

«Subjunctive» که در زبان فارسی آن را با نام «وجه التزامی» می‌شناسیم، در مواقعی به کار می‌رود که آرزو، خواسته یا پیشنهادی را مطرح کنیم. وجه التزامی معمولاً بعد از فعل، صفت یا اسم می‌آید و مانند شکل ساده فعل مورد استفاده قرار می‌گیرد. به سه مثال زیر توجه کنید.

John suggested that they watch a movie.

«جان» پیشنهاد داد که آن‌ها فیلم ببینند.

(در این مثال، وجه التزامی بعد از فعل آمده است.)

It is important that she see the doctor.

مهم است که او به دیدن دکتر برود.

(در این مثال، وجه التزامی بعد از صفت آمده است.)

He made a suggestion that we arrive on time.

او پیشنهاد داد که ما به‌موقع برسیم.

(در این مثال، وجه التزامی بعد از اسم آمده است.)

کاربرد گرامر Past Perfect در جمله‌هایی که گرامر Subjunctive به کار رفته، در بیان وقایعی است که موقع نوشتن در حالت التزامی، اتفاق نیفتاده‌اند. یعنی درباره آرزو یا موقعیتی کاملاً خیالی صحبت می‌کنیم. به چند مثال زیر توجه کنید.

We wished we had purchased the ticket.

کاش بلیت را خریده بودیم.

I wished I had told the truth.

کاش حقیقت را گفته بودم.

She wished she had seen her friend.

کاش دوستش را دیده بود.

The boy wished he had asked another question.

پسر آرزو می‌کرد سوال دیگری مطرح کرده بود.

گرامر Past Perfect Continuous

یکی از مواردی که به دلیل شباهتی که با گرامر Past Perfect دارد، معمولاً در کنار آن آموزش داده می‌شود، «Past Perfect Continuous» است که در زبان فارسی به آن «گذشته کامل استمراری» گفته می‌شود. کاربرد این زمان نیز برای گذشته است و به عملی مربوط می‌شود که در زمان گذشته رخ داده است. اما تفاوت آن با «Past Perfect» این است که گذشته کامل استمراری، برخلاف گذشته کامل، در زمان گذشته، برای مدتی در حال استمرار بوده است و اندکی قبل از زمان حال کامل شده است.

آن چیزی که در زمان گذشته کامل استمراری برای ما اهمیت دارد، تداوم عمل است، یعنی مدت زمانی که عمل در زمان گذشته ادامه داشته است. به مثال زیر دقت کنید.

They had been playing tennis.

آن‌ها مشغول تنیس بازی کردن بوده‌اند.

در این مثال، هدف گوینده این است که بگوید آن‌ها در گذشته بازی تنیس را شروع کرده بودند و برای مدتی در حال بازی کرده بوده‌اند. به همین دلیل از فعل با «ing» استفاده شده است. فرمول Past Perfect Continuous برای جملات مثبت و منفی به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + had (not) been + verb + ing

به مثالی در حالت منفی نیز توجه کنید.

She hadn't been cooking before you arrived.

قبل از آمدن شما او در حال آشپزی کردن نبوده است.

We hadn't been cleaning the house by the time the guests arrived.

وقتی مهمان‌ها رسیدند، ما مشغول تمیز کردن خانه نبودیم.

برای سوالی کردن هم فعل کمکی «had» را بر سر جمله می‌آوریم، سپس فاعل و بعد از آن «been» و «فعل + ing» را قرار می‌دهیم. بنابراین فرمول آن به صورت زیر است:

Had + subject + been + verb +ing?

به مثال‌های زیر دقت کنید.

Had you been jogging?

شما در حال دویدن آهسته بودید؟

Had the boys been playing soccer when it started to rain?

پسرها در حال فوتبال بازی کردن بودند که باران شروع به باریدن کرد؟

برای سوال ساختن با wh نیز کلمه پرسشی را ابتدای جمله قرار می‌دهیم و در ادامه از همان فرمول سوال بله یا خیر استفاده می‌کنیم. برای زمان گذشته کامل استمراری، چون هدف بیشتر مدت زمان انجام کار است، کلمه پرسشی «how long» کاربرد زیادی دارد. در ادامه، چند مثال گذشته کامل استمراری با کلمه پرسشی اشاره کرده‌ایم.

How long had you been listening to music?

چه مدت بود که مشغول گوش دادن به موسیقی بودند؟

Who had been talking to the teacher when the principal arrived?

چه کسی مشغول حرف زدن با معلم بود که مدیر آمد؟

Where had they been going before I called?

قبل از این‌که من زنگ بزنم، آن‌ها کجا داشتند می‌رفتند؟

کابرد گرامر Past perfect

تفاوت Past Perfect و Present Perfect

برای این‌که بتوانیم Past Perfect و Present Perfect را با هم مقایسه کنیم، ابتدا باید تعریف و ساختار هر یک را بدانیم. گذشته کامل، همان‌طور که به آن در این مطلب اشاره شد، برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته، قبل از شروع عمل دیگری کامل شده است. ساختار فعل هم به صورت «had + p.p» تعریف می‌شود.، مانند مثال زیر:

I had talked to my boss before I saw him.

قبل از این‌که رئیسم را ببینم، با او صحبت کرده بودم.

در این مثال، هر دو عمل در زمان گذشته رخ داده است، اما گذشته کامل، یعنی جمله اول، قبل از عمل بعدی تمام شده است. اکنون جمله زیر را در نظر بگیرید.

I have talked to my boss recently.

من به‌تازگی با رئیسم صحبت کرده‌ام.

این جمله به عملی اشاره دارد که در زمان گذشته انجام شده است، اما اثر آن در این لحظه مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر، ارتباطی با زمان حال دارد. شاید بر فرض، گوینده درباره موضوع مهمی با رئیسش صحبت کرده و این گفت‌وگو نتیجه‌ای در بر داشته است. ساختار فعل هم به صورت «have + p.p» تعریف می‌شود.

تفاوت Past Perfect و Simple Past

Past Simple به عمل گفته می‌شود که در زمان مشخصی در گذشته شروع شده و در زمان شخصی تمام شده است. برای ساختن گذشته ساده، فعل به دو شکل باقاعده (مانند «played») و بی‌قاعده (مانند «told») به کار می‌رود. اما در گرامر Past Perfect نه‌تنها ساختار فعل تغییر می‌کند و به صورت «had + p.p» به کار می‌رود، بلکه عملی که در زمان گذشته شروع شده، قبل از شروع عمل دیگری در گذشته تمام می‌شود. دو مثال زیر را با هم مقایسه کنید.

He played basketball yesterday.

او دیروز بسکتبال بازی کرد.

He had played basketball before it started to rain.

قبل از این‌که باران ببارد، او بسکتبال بازی کرده بود.

در مثال اول، درباره عملی صحبت شده است که دیروز، یعنی در زمان مشخصی شروع و تمام شده است. بعد از آن هم به عمل دیگری اشاره نشده است. اما در مثال دوم می‌بینیم که ابتدا بازی بسکتبال انجام شده، بعد از آن باران شروع به باریدن کرده است. عملی که بعد از عمل اول صورت گرفته را با گذشته ساده نشان می‌دهیم. به مثال دیگری مانند مثال فوق توجه کنید که در آن همه از گذشته کامل و هم از گذشته ساده استفاده شده است.

By the time Doris got to the party, everyone had gone home.

وقتی «دوریس» به مهمانی رسید، همه به خانه رفته بودند.

تفاوت Past Perfect و Past Continuous

تفاوت Past Perfect و Past Continuous در این است که Past Perfect در گذشته قبل از عمل دیگری تمام شده است. اما Past Continuous در زمان گذشته و در بازه زمان مشخصی در حال استمرار بوده که توسط عمل دیگری متوقف می‌شود. بنابراین، گذشته کامل، همان‌طور که از اسمش پیداست در گذشته تمام شده است، درحالی‌که گذشته استمراری در زمان گذشته نیمه‌کاره مانده است. دو مثال زیر را با هم مقایسه کنید.

I had watched a movie before the phone rang.

وقتی تلفن زنگ زد، من فیلم تماشا کرده بودم.

I was watching a movie when the phone rang.

من در حال تماشای تلویزیون بودم که تلفن زنگ زد.

در مثال اول، گوینده با به کار بردن فعل «had watched» نشان می‌دهد که اول فیلم تماشا کرده است، بعد از تماشای فیلم، تلفن زنگ خورده است. اما در مثال دوم، گوینده در حال دیدن فیلم بوده که تلفن زنگ خورده است. بنابراین، مجبور شده دست از تماشای فیلم بکشد و به تلفن پاسخ دهد. به همین دلیل از «was watching» استفاده کرده است. این همان تفاوت بین گذشته ساده و گذشته استمراری است. برای درک بهتر به دو مثال دیگر توجه کنید.

I had planned a vacation before they invited us to their party.

قبل از این‌که آن‌ها ما را به مهمانی خود دعوت کنند، من سفری را برنامه‌ریزی کرده بودم.

I was planning a vacation when they invited us to their party.

من داشتم سفری را برنامه‌ریزی می‌کردم که آن‌ها ما را به مهمانی خود دعوت کردند.

مجهول گرامر Past perfect

جمله‌ای که «معلوم» (Active Voice) باشد، از سه بخش اصلی «فاعل + فعل + مفعول» تشکیل شده است. در این جمله، تأکید بیشتر بر روی شخص یا چیزی است که کاری را انجام می‌دهد. به همین دلیل، اولین جزء جمله فاعل و هدف اصلی مخاطب است. اما در جمله «مجهول» (Passive Voice) این ساختار تغییر می‌کند. چون تأکید جمله دیگر بر روی فاعل نیست، بلکه بر روی فعل و شخص یا چیزی است که عمل بر روی آن واقع شده است، یعنی همان مفعول جمله.

برای این‌که نشان دهیم هدف ما در جمله مجهول، مفعول جمله است، جای آن را با فاعل عوض می‌کنیم، چون دیگر فاعل برای ما اهمیت چندانی ندارد، شاید اصلاً ندانیم چه کسی کار را انجام داده یا شاید هم چون همه می‌دانند چه کسی انجام‌دهنده عمل بود، دیگر نیازی به آوردن آن در ابتدای جمله نباشد. بنابراین، مفعول را ابتدای جمله می‌آوریم و فاعل را یا به انتهای جمله منتقل می‌کنیم یا در نهایت آن را از جمله حذف می‌کنیم.

اما موضوع مهم دیگر در رابطه با ساختار فعل است. ساختار فعل کاملاً با حالت معلوم فرق می‌کند. برای زمان‌های مختلف، ساختارهای مجهول متفاوتی در نظر گرفته شده که زمان فعل را تعیین می‌کند. در این آموزش قصد داریم حالت مجهول را برای گرامر Past Perfect نشان دهیم. جمله زیر را در نظر بگیرید.

I had studied Geography before I played tennis.

قبل از این‌که تنیس بازی کنم، جغرافی خوانده بودم.

در این مثال، از جمله معلوم استفاده شده است و هدف گوینده تأکید بر این بوده که درس جغرافی را خوانده است. حال اگر بخواهیم جمله‌واره اول را که در زمان گذشته کامل گفته شده است به مجهول تبدیل کنیم، باید آن را به صورت زیر بنویسیم:

Geography had been studied (by me) before I played tennis.

قبل از این‌که تنیس بازی کنم، جغرافی (توسط من) خوانده شده بود.

در این مثال، «Geography» که مفعول جمله معلوم بود، به اول جمله آمده و در جایگاه فاعل قرار گرفته است. همچنین «by me» داخل پرانتز قرار گرفته، یعنی ضرورتی به آوردن فاعل در جمله نیست. مهم این است که جغرافی خوانده شده است.

همان‌طور که در ترجمه جمله مجهول مشاهده می‌کنید، «خواندم» به «خوانده شد» تغییر کرده است. در زبان فارسی فعل مجهول را به همین شکل صرف می‌کنم. برای مثال، در حالت معلوم می‌گوییم «کتاب را برایم آوردند»، اما در حالت مجهول می‌گوییم «کتاب آورده شد». یا در حالت معلوم می‌گوییم «استاد درس جدید را آموزش داد»، اما در حالت مجهول می‌گوییم «درس جدید آموزش داده شد».

برای ساختن فعل مجهول گذشته کامل، از «had been + p.p» استفاده می‌کنیم، یعنی «had + p.p» در حالت معلوم به «had been + p.p» در حالت مجهول تبدیل می‌شود. به مثال‌های زیر در حالت مجهول Past Perfect توجه و آن‌ها را با هم مقایسه کنید.

The dog had been carried outside by the time she arrived.

وقتی او رسید، سگ به بیرون منتقل شده بود.

Lunch had been prepared before any guests were hungry.

قبل از آن‌که گرسنه شوند، غذا آماده شده بود.

Had the bank been robbed before the shop was robbed?

آیا قبل از به سرقت رفتن مغازه، از بانک سرقت شده بود؟

I had not been asked to dance before he decided to ask me.

قبل از این‌که او از من برای رقصیدن درخواست کند، درخواستی از من نشده بود.

آموزش زبان انگلیسی

گرامر Past Perfect با مثال

برای درک بهتر گرامر Past Perfect در ادامه چند مثال مختلف ارائه کرده‌ایم.

My kids were really exhausted and ready for sleep because they had both played soccer for hours that afternoon.

بچه‌های من واقعاً خسته و آماده خواب بودند، زیرا هر دو آن بعدازظهر ساعت‌ها فوتبال بازی کرده بودند.

My daughter had won the two previous spelling bees which made her feel very disappointed when she lost this year to another student.

دختر من دو جایزه قبلی مسابقه املا را برده بود و وقتی امسال به دانش‌آموز دیگری باخت، بسیار ناامید شد.

I had just arrived at the airport gate when I saw the attendant closing the gate.

تازه به در ورودی فرودگاه رسیده بودم که دیدم مهماندار مشغول بستن در است.

My teacher thought she had sent out letters to all the parents about the upcoming field trip until she found all the papers sitting in the copy tray.

معلمم فکر می‌کرد که نامه‌هایی را برای همه والدین در مورد سفر آینده فرستاده است تا این‌که تمام کاغذها را در دستگاه کپی پیدا کرد.

I had paid my son an allowance last year but asked him to get a job this year instead.

من سال گذشته به پسرم کمک‌هزینه داده بودم، اما از او خواستم که امسال در پی شغلی باشد.

My son had volunteered to help me in the garden all summer until he realized how much work it actually was.

پسرم تمام تابستان داوطلبانه به من در باغ کمک کرده بود تا این‌که متوجه شد واقعاً چقدر کار زیاد است.

Had you concentrated harder on learning your ABCs in elementary school, these reports would not be as difficult for you to write now that you have an office job.

اگر بیشتر روی یادگیری حروف الفبا در مدرسه ابتدایی تمرکز کرده بودید، نوشتن این گزارش‌ها، اکنون که شغل اداری دارید، برایتان دشوار نبود.

Can you tell me how much money you had saved up before your student loan became due?

می‌توانید به من بگویید قبل از موعد وام دانشجویی، چقدر پول پس‌انداز کرده‌اید؟

I had played a trick on my neighbors this past Halloween, but then they called the police and reported me.

من در هالووین گذشته با همسایگانم «قاشق‌زنی» بازی کرده بودم، اما آن‌ها با پلیس تماس گرفتند و گزارشم را دادند.

My friend had slept over at my house for the last two weeks and then I spent the next two weekends at his place.

دوستم دو هفته در خانه‌ام مانده بود و سپس من دو آخر هفته بعد را در منزل او بودم.

مکالمه با گرامر Past Perfect

از آنجا که یادگیری زمان‌های انگلیسی در قالب جمله و مثال سریع‌تر اتفاق می‌افتد، برای درک بهتر گرامر Past perfect در ادامه این مطلب، مکالمه‌ای را نوشته‌ایم که به زمان گذشته و گذشته کامل اشاره می‌کند. با خواندن این مکالمه می‌توانید کاربرد گرامر past Perfect را در گفت‌وگوهای روزمره بهتر یاد بگیرید. ترجمه آن نیز در ادامه قرار داده شده است.

Sarah: Did you enjoy the party?

Mark: Not at all. I had never been to such a party before. It was a disaster.

Sarah: A disaster?

Mark: Exactly. When I arrived at the party, they had eaten all the sausages. There was nothing to eat.

Sarah: Hadn't they bought enough sausages for everyone?

Mark: No, they hadn't. The house was full of people I had never met before.

Sarah: So you were hungry all afternoon.

Mark: I was pretty hungry. I hadn't eaten anything before I left home.

Sarah: Did you dance?

Mark: No, I didn't. There was a DJ at the party, but after he had played a couple of songs, he disappeared.

Sarah: What did you do then?

Mark: Fortunately, they had not eaten all the cake before I came. I ate some cake and a drink.

ترجمه مکالمه

سارا: از مهمونی لذت بردی؟

مارک: نه اصلاً. من قبلاً به چنین مهمونی نرفته بودم. افتضاح بود.

سارا: افتضاح؟

مارک: دقیقاً. وقتی به مهمونی رسیدم، همه سوسیس‌ها رو خورده بودن. هیچی برای خوردن نبود.

سارا: به اندازه کافی سوسیس برای همه نخریده بودن؟

مارک: نه، نخریده بودن. خونه پر از آدم‌هایی بود که تا حالا ندیده بودم.

سارا: پس تمام بعدازظهر گرسنه بودی.

مارک: من خیلی گرسنه بودم. قبل از این‌که از خونه بیرون بروم، چیزی نخورده بودم.

سارا: رقصیدی؟

مارک: نه، نرقصیدم. یه دی‌جی توی مهمونی بود، اما پس از پخش چند تا آهنگ، ناپدید شد.

سارا: پس چی کار کردی؟

مارک: خوشبختانه قبل از اومدن من همه کیک رو نخورده بودن. یه کم کیک خوردم با یه نوشیدنی.

سوالات گرامر Past perfect

سوالات رایج درباره گرامر Past Perfect

برای درک بهتر گرامر Past Perfect در ادامه به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

کاربرد گرامر Past Perfect چیست؟

از «Past Perfect» یا «گذشته کامل» برای توصیف عملی در زمان گذشته استفاده می‌شود که قبل از عمل دیگری کامل شده باشد. از دیگر کاربردهای آن در جملات شرطی است که برای بیان حسرت یا افسوس خوردن درباره عملی که در گذشته اتفاق افتاده، به کار می‌رود.

تفاوت Past Perfect و Simple Past چیست ؟

«Simple Past» برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان مشخصی در گذشته شروع و تمام شده است. اما «Past Perfect» برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته قبل از وقوع عمل دیگری تمام شده است. ساختار فعل گذشته کامل به صورت «had + p.p» است، اما فعل گذشته ساده به دو شکل باقاعده (walked) و بی‌قاعده (wrote) به کار می‌رود.

ساختار گرامر Past Perfect چگونه است؟

برای ساختن جمله Past Perfec، ابتدا فاعل را می‌آوریم، سپس از فعل با ساختار «had + p.p» کمک می‌گیریم و در ادامه هم مفعول را قرار می‌دهیم. برای منفی کردن، به «had» منفی‌کننده «not» اضافه می‌کنیم که شکل بلند آن «had not» و شکل کوتاه آن‌ «hadn't»‌ است. برای سوالی کردن هم ابتدا «had» را بر سر جمله می‌آوریم، سپس فاعل و در ادامه از «p.p» کمک می‌گیریم.

تمرین گرامر Past Perfect

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Past Perfect»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. My neighbor _____ his lawn before he came over to mow mine.

Mows

Had mowed

Has mowed

is mowing

2. I ______ an apple on my teacher’s desk before noticing the fifteen other apples in the basket next to her.

am placing

had placed

has placed

had been placed

3. My son _______ his sister to her friend’s house before he went to the movies himself.

had driven

has driven

drives

is driving

4. I ______ a report on how plants grow last year for class and built a diorama for this year’s final project instead.

had written

writes

writing

am writing

5. Last year, I __________ a Whitney Houston song for the talent show followed by a rendition of Bohemian Rhapsody.

am singing

was singing

had sang

had sung

6. My cat _______ at the moon before he sang (or thought he sang) to the neighbor cat.

was howling

had howled

is howling

has howled

7. After I ______ taking the SAT exam, my friends grilled me for hours on what questions I saw on the test.

 

had completed

am completing

completed

have completed

8. Dad _________ me in for bed before I grew big enough to go to sleep by myself.

has been tucked by

had tucked

has tucked

tucks

9. I _____ the newspaper every morning during breakfast until I bought a smart watch and started getting the news all day long!

had read

was reading

has read

am reading

10. Had you ______ kept your promise, we would be at the ball game right now!

kept

keep

keeps

keeping

تمرین دوم

جاهای خالی را با فعل مناسب کامل کنید.

Q1: After Fred _____ (to spend) his holiday in Italy he _____ (to want) to learn Italian.

جواب

Answer: After Fred had spent his holiday in Italy he wanted to learn Italian.

Q2: Jill _____ (to phone) Dad at work before she _____ (to leave) for her trip.

جواب

Answer: Jill had phoned Dad at work before she left for her trip.

Q3: Susan _____ (to turn on) the radio after she _____ (to wash) the dishes.

جواب

Answer: Susan turned on the radio after she had washed the dishes.

Q4: When she _____ (to arrive) the match already ______ (to start).

جواب

Answer: When she arrived the match had already started.

Q5: After the man _____ (to come) home he _____ (to feed) the cat.

جواب

Answer: After the man had come home he fed the cat.

Q6: Before he _____ (to sing) a song he _____ (to play) the guitar.

جواب

Answer: Before he sang a song he had played the guitar.

Q7: She _____ (to watch) a video after the children _____ (to go) to bed.

جواب

Answer: She watched a video after the children had gone to bed.

Q8: After Eric _____ (to make) breakfast he _____ (to phone) his friend.

جواب

Answer: After Eric had made breakfast he phoned his friend.

Q9: I _____ (to be) very tired because I _____ (to study) too much.

جواب

Answer: I was very tired because I had studied too much.

Q10: They _____ (to ride) their bikes before they _____ (to meet) their friends.

جواب

Answer: They had ridden their bikes before they met their friends.

تمرین سوم

جمله‌های زیر را با فعل گذشته کامل مثبت یا منفی پر کنید.

Q1: When I arrived at the cinema, the film _____ (start).

جواب

Answer: When I arrived at the cinema, the film had started.

Q2: She _____ (live) in China before she went to Thailand.

جواب

Answer: She had lived in China before she went to Thailand.

Q3: After they _____ (eat) the shellfish, they began to feel sick.

جواب

Answer: After they had eaten the shellfish, they began to feel sick.

Q4: If you _____ (listen) to me, you would have got the job.

جواب

Answer: If you had listened to me, you would have got the job.

Q5: Julie didn't arrive until after I ______ (leave).

جواب

Answer: Julie didn't arrive until after I had left.

Q6: When we _____ (finish) dinner, we went out.

جواب

Answer: When we had finished dinner, we went out.

Q7: The garden was dead because it ______ (be) dry all summer.

جواب

Answer: The garden was dead because it had been dry all summer.

Q8: He _____ (meet) her somewhere before.

جواب

Answer: He had met her somewhere before.

Q9: We were late for the plane because we ______ (forget) our passports.

جواب

Answer: We were late for the plane because we had forgotten our passports.

Q10: She told me she _____ (study) a lot before the exam.

جواب

Answer: She told me she had studied a lot before the exam.

Q11: The grass was yellow because it _____ (not/rain) all summer.

جواب

Answer: The grass was yellow because it hadn't rained all summer.

Q12: The lights went off because we _____ (not/pay) the electricity bill.

جواب

Answer: The lights went off because we had't paid the electricity bill.

Q13: The children _____ (not/do) their homework, so they were in trouble.

جواب

Answer: The children hadn't done their homework, so they were in trouble.

Q14: They _____ (not/eat) so we went to a restaurant.

جواب

Answer: They hadn't eaten so we went to a restaurant.

Q15: We couldn't go into the concert because we _____ (not/bring) our tickets.

جواب

Answer: We couldn't go into the concert because we hadn't brought our tickets.

Q16: She said that she _____ (not/visit) the UK before.

جواب

Answer: She said that she hadn't visited the UK before.

Q17: Julie and Anne hadn't met before the party.

جواب

Answer:

Q18: I hadn't had breakfast when he arrived.

جواب

Answer:

Q19: He hadn't used email before, so I showed him how to use it.

جواب

Answer:

Q20: You _____ (not/study) for the test, so you were very nervous.

جواب

Answer: You hadn't studied for the test, so you were very nervous.

جمع بندی گرامر Past perfect

جمع‌بندی

در این آموزش به گرامر Past Perfect اشاره کردیم و به کمک مثال و تمرین‌های مختلف، با ساختار و کاربردهای آن در زبان انگلیسی آشنا شدیم. همچنین ساختار و کاربرد آن را برای جملات سوالی منفی و تگ کوئسشن یاد گرفتیم. در ادامه مطلب، «p.p» را توصیح دادیم و کاربردهای مختلف آن را بررسی کردیم. علاوه بر این، به تفاوت گرامر ‌Past perfect و برخی از زمان‌ها که برای زبان‌آموزان چالش‌برانگیز است، مانند «Past Continuous» و «Past Simple» و «Present Perfect» اشاره کردیم.

علاوه بر این، قوانین املایی «Past Participle» را توضیح دادیم و مثال‌های متعددی ارائه کردیم. همچنین به برخی از سوالات رایج در خصوص گرامر Past Perfect پاسخ دادیم. در انتها نیز، تمرین‌های مختلفی ارائه کردیم و پاسخ آن‌ها را نیز قرار دادیم. در جدول زیر می‌توانید خلاصه‌ای از ساختار گرامر Past Perfect را همراه با مثال مشاهده کنید.

گرامر Past Perfect
جملات مثبت
Subject + had + p.p
Example: I had finished the work.
جملات منفی
Subject + had not (hadn't) + p.p
Example: I hadn’t met him before
جملات سوالی
Had + subject + p.p?
Example: Had you worked there for 10 years?
جملات سوالی منفی
Hadn't + subject + p.p?
Example: Hadn't the movie started before you arrived?
تگ کوئسشن
Example: The children had learned a new lesson. hadn't they?

در جدول زیر می‌توانید با چند فعل رایج انگلیسی، مثال‌هایی در زمان گذشته کامل مشاهده کنید.

مثالفعل
The lawyer won her case because she had prepared for many weeks.prepare
I had learned the basics of algebra before I started trigonometry.learn
We had known the truth for quite a while before Carl confessed.know
Kelly had seen her parents a few days ago.see
You had had a question before I finished talking.have

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Your DictionaryWall Street EnglishLangeek
۲ دیدگاه برای «گرامر Past Perfect — توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ»

سلام ممنون برای مطالب مفیدتون
میخوام سطح زبانمو به صورت خودخوان از c1 ببرم روی c2. شما چه منابعی رو پیشنهاد میدین(ترجیها کتاب باشه)؟

با سلام؛
برای سطح پیشرفته، کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کنیم:
Viewpoint 2
Summit 2
Passages 2
برای بهبود دامنه واژگان و گرامر هم می‌توانید از کتاب‌های Oxford Word Skills و English Vocabulary in Use سطح پیشرفته و Practical English یا Advanced Grammar in Use کمک بگیرید. برای تقویت کالوکیشن نیز کتاب «English Collocations in Use» را معرفی می‌کنیم.
موفق باشید.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *