افعال لازم و متعدی در انگلیسی — توضیح + مثال

۱۹۵۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه
انواع فعل در انگلیسی

در زبان انگلیسی کلمات در چند دسته اصلی قرار می‌گیرند که می‌توان مهم‌ترین گروه را فعل‌ها دانست. جملات بدون فعل، کامل نیستند یعنی مفهوم را به‌طور کامل انتقال نمی‌دهند. در بعضی جملات، علاوه بر فاعل و فعل، به مفعول نیز نیاز خواهد بود که در این حالت فعل جمله «متعدی» (Transitive) نامیده می‌شود. با توجه به اهمیت افعال لازم و متعدی در انگلیسی، در این آموزش قصد داریم به بررسی این فعل‌ها بپردازیم.

فعل در زبان انگلیسی

اولین سوالی که ممکن است با شنیدن کلمه «فعل» به ذهن افراد برسد این است که فعل چیست. در جملات انگلیسی، فعل واژه‌ای است که بعد از فاعل به جمله اضافه می‌شود. این کلمه علاوه بر بیان عمل انجام‌شده، زمان و چگونگی وقوع آن را نیز نشان می‌دهد. به چند مثال توجه کنید.

They are Speaking English.

آن‌ها انگلیسی صحبت می‌کنند.

I went to the museum

من به موزه رفتم

she checks her Emails everyday.

او هر روز ایمیل‌های خود را چک می‌کند.

در همه مثال‌ها، جملات دارای فعل و فاعل هستند. در اولین مثال فعل جمله «is teaching» است و با توجه به آن، می‌توان زمان و شیوه انجام فعل را نیز متوجه شد. این فعل نشان‌دهنده «حال استمراری» است. یعنی فاعل هم‌اکنون در حال انجام کار است. در ادامه در مثال دوم، فعل جمله «went» است. این فعل مربوط به زمان «گذشته ساده» است یعنی کار در زمان گذشته انجام شده است. در جمله سوم نیز، فعل جمله «checks» است که به حال ساده اشاره دارد.

افعال لازم و متعدی در انگلیسی

در یک نگاه کلی، در بعضی جملات علاوه بر فاعل به مفعول نیز نیاز است تا معنای جمله کامل شود. اما در بعضی دیگر از جملات، برای تکمیل شدن معنی جمله، تنها فاعل و فعل کافی هستند.

در ادامه به چند مثال توجه کنید.

We are running fast.

ما به سرعت در حال دویدن هستیم.

They worked hard.

.آن‌ها سخت کار کردند

He didn't like the game.

او بازی را دوست نداشت.

She read the newspaper.

او روزنامه را خواند.

در این چند مثال، افعال لازم و متعدی در انگلیسی در جملات دیده می‌شوند. در جمله اول، فاعل و فعل جمله به تنهایی معنی کامل را به مخاطب منتقل می‌کنند. حتی اگر قید «fast» نیز از جمله حذف شود، همچنان معنا کامل خواهد بود. در جمله دوم نیز فاعل و فعل بدون نیاز به مفعول، معنی کامل را می‌رسانند. اما در جمله سوم با حذف کلمه «game» معنی جمله، کامل نخواهد بود. پس می‌توان گفت برای انتقال معنی، فعل به این کلمه نیاز دارد. در مثال چهارم نیز معنای جمله بدون داشتن کلمه «newspaper» ناقص است.

در بین مثال‌های فوق، جمله سوم و چهارم برای داشتن معنای کامل علاوه بر فاعل و فعل به کلمه سومی نیاز دارند که به آن مفعول گفته می‌شود. این دسته از فعل‌ها «متعدی» (Transitive) یا «گذرا به مفعول» نام دارند. اما در مثال اول و دوم، فعلی که بدون مفعول نیز معنای کامل را به مخاطب می‌رساند «لازم» (Intransitive) یا «ناگذرا» نام دارند.

مفعول چیست ؟

همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، مفعول کلمه‌ای است با نقش دستوری اسم، که به همراه افعال متعدی استفاده می‌شوند تا جمله معنای کاملی داشته باشد. مهم‌ترین مسئله در مورد مفعول، جایگاه آن در جمله است. معمولا مفعول در دو جای جمله به کار می‌رود :

به چند مثال درباره جایگاه مفعول در جمله توجه کنید.

I will meet my friends next month.

من دوستانم را ماه آینده ملاقات خواهم کرد.

You listened to his words.

تو به حرف‌های او گوش دادی.

They don't know us.

آن‌ها ما را نمی‌شناسند.

She is looking at me.

او به من نگاه می‌کند.

در اولین جمله از مثال‌های بالا، فعل اصلی «meet» متعدی است و برای تکمیل معنی به کلمه «friends» در نقش مفعول نیاز داشته است. در دومین مثال، حرف اضافه «to» دیده می‌شود که برای تکمیل معنی جمله در این مثال از «his words» در نقش مفعول استفاده شده است. در مثال سوم فعل اصلی «know» متعدی است و با استفاده از ضمیر مفعولی «us» در جایگاه مفعول، معنی جمله کامل شده. در نهایت در جمله چهارم، بعد از حرف اضافه «at» به مفعول نیاز است که ضمیر مفعولی «me» در نقش مفعول در جمله قرار گرفته است.

انواع مفعول در انگلیسی

با در نظر گرفتن این نکته که بعد از فعل‌های متعدی به مفعول نیاز خواهد بود، لازم است کلماتی را که می‌توانند در نقش مفعول قرار بگیرند بشناسیم. توجه کنید همه کلماتی که در نقش مفعول جمله قرار می‌گیرند باید دارای نقش دستوری اسم باشند.

اسم‌ در نقش مفعول

نخستین گروه از کلماتی که می‌توانند در جایگاه مفعول قرار بگیرند، کلماتی با نقش دستوری اسم هستند. این کلمات ممکن است به اشیا، افراد یا حتی اسامی آن‌ها اشاره کنند . به چند مثال در این مورد توجه کنید.

She opened the box.

او جعبه را باز کرد.

I'm watching the sky.

من به آسمان نگاه می‌کنم

She was calling Mary.

او داشت «ماری» را صدا می‌زد.

We like Paris.

ما پاریس را دوست داریم.

در اولین مثال، بعد از فعل اصلی «opened»، کلمه «box» که یک اسم است، در نقش مفعول قرار گرفته است. در دومین مثال نیز کلمه «sky» در جایگاه مفعول است. اما در سومین جمله، مفعول نام یک فرد است. در جمله آخر نیز مفعول نام یک شهر است.

ضمایر مفعولی در نقش مفعول

دومین گروه، ضمایر مفعولی هستند. ضمایر نیز از نظر نقش دستوری، در گروه اسم‌ها قرار می‌گیرند. برای هر ضمیر فاعلی در انگلیسی، یک ضمیر مفعولی مطابق با آن وجود دارد. این ضمیر، در نبود اسم، جایگزین آن خواهد بود. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

She talked about me.

او از من سوال کرد.

His parents helped him.

پدر و مادر او به او کمک کردند.

My teacher doesn't remember me.

معلمم من را به یاد ندارد.

I waited for them.

من منتظر آن‌ها شدم.

در هر مثال یک ضمیر مفعولی بعد از فعل اصلی یا حرف اضافه قرار گرفته است.

نکته: ضمایر مفعولی با ضمایر فاعلی تفاوت دارند و نباید به اشتباه به جای یکدیگر استفاده شوند.

افعال لازم

در ادامه به لیست ضمایر فاعلی و مفعولی می‌پردازیم.

ضمایر مفعولی

(Objective Pronouns)

ضمایر فاعلی

(Subjective Pronouns)

Me I
You You
Her She
Him He
It It
Us We
Them They

مصدرها در نقش مفعول

آخرین گروه واژگانی که می‌توانند به همراه فعل‌های متعدی در جایگاه مفعول قرار بگیرند، مصدرها هستند. مصدرها نیز نقش دستوری اسم دارند، پس می‌توانند مفعول جمله باشند. در ادامه به چند مصدر توجه کنید.

To go

رفتن

To study

مطالعه کردن

Understanding

متوجه شدن

Waking up

بیدار شدن

در مثال‌های بالا دو نوع مصدر دیده می‌شود. نوع اول با فعل ساده به همراه حرف اضافه «to» ساخته شده که به آن «Infinitive» گفته می‌شود. در نوع دوم، مصدر با صورت ساده فعل به همراه «ing» ساخته شده که این نوع مصدر «Gerund» نامیده می‌شود. هر دو نوع مصدری که در جملات فوق آمده‌اند، دارای نقش دستوری اسم هستند. بنابراین، هر دو می‌توانند در جایگاه مفعول جمله قرار بگیرند. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

I enjoyed biking.

من از دوچرخه‌سواری لذت بردم.

He stopped smoking.

او سیگار کشیدن را ترک کرد.

We plan to travel.

ما تصمیم داریم سفر کنیم.

They forgot to repair the car.

آن‌ها فراموش کردند ماشین را تعمیر کنند.

افعال متعدی با مفعول مستقیم و غیرمستقیم

طبق آنچه تا اینجا در مورد فعل‌های لازم و متعدی در انگلیسی گفته شد، فعل‌های متعدی حتما علاوه بر فاعل، به مفعول نیز نیاز دارند تا مفهوم جمله را به طور کامل منتقل کنند. این کلمه باید دارای نقش دستوری اسم باشد و علاوه بر اسم‌ها، ضمایر مفعولی و مصدرها نیز می‌توانند نقش مفعول جمله را داشته باشند.

در بعضی فعل‌های متعدی، برای انتقال مفهوم و تکمیل معنی جمله به دو مفعول نیاز خواهد بود. در این فعل‌ها می‌توان از انواع اسم‌ها استفاده کرد. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

They gave him a Medal.

آن‌ها به او مدال دادند.

(در این جمله، «him» مفعول مستقیم و «medal» مفعول غیرمستقیم است.)

She bought me a gift.

او برای من یک هدیه خرید.

I sold them an old car.

من یک ماشین قدیمی به آن‌ها فروختم.

I made you a soup.

من برای تو سوپ درست کردم.

در این مثال‌ها بعد از فعل متعدی دو مفعول دیده می‌شود. اولین مفعول، «مفعول مستقیم» (Direct Object) نامیده می‌شود که در همه جملات بالا ضمیر مفعولی است. دومین مفعول، «مفعول غیرمستقیم» (Indirect Object) نام دارد و در این مثال‌ها دارای نقش دستوری اسم است.

در جدول زیر به تعدادی از پرکاربردترین فعل‌های متعدی که به مغعول مستقیم و غیرمستقیم نیاز دارند، توجه کنید.

معنی مثال

فعل متعدی

(Transitive Verb)

او یک نامه به من داد. She gave me a letter. give
آن‌ها یک پیام برای ما فرستادند. They sent us a message. send
او توپ را برای من فرستاد. He passed me the ball. pass
من توپ را به او پرتاب کردم. I threw him the ball. throw
من دست‌هایم را به او نشان دادم. I showed them my hands. show
من به آن‌ها ریاضی یاد دادم. I will teach them math. teach
او رازی را به من گفت. He told me a secret. tell
او کتابی برای بچه‌ها نوشته است. He has written a book for kids. write
آن‌ها به مردم، گل می‌فروشند. They sell flowers to people. sell
ما ماشین‌مان را به آن‌ها قرض داده‌ایم. We have lent them our car. lend
از تو می‌خواهم بدوی. I want you to run. want
من زندگی‌ام را به تو مدیونم. I owe you my life. owe
آن‌ها برای من هدیه‌ای آوردند. They brought me a gift. bring
آن‌ها ما را متقاعد کردند تکالیف‌مان را انجام دهیم. She got us to do our homework. get
آن‌ها از من سوالی پرسیدند. They asked us a question. ask
او برای تو شغلی پیدا کرد. She found you a job. find
آن‌ها ما را مجبور کردند آواز بخوانیم. They made us sing. make
تو برای ما هیچ غذایی درست نکردی. You didn't cook us any food cook
آن‌ها برای اهالی روستا، پل ساختند. They built bridge for the villagers build
این به قیمت زندگی ما تمام شد. It cost us a life. cost

در برخی موارد نیز می‌توان با استفاده از حروف اضافه «to» و «for»، مفعول غیر مستقیم را پس از مفعول مستقیم آورد. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

They sent me a notice.

=

They sent a notice to me.

آن‌ها برای من اطلاعیه‌ای فرستادند.

She wrote us a letter.

=

She wrote a letter to us.

او نامه‌ای به ما نوشت.

He poured me some tea.

=

He poured some tea for me.

او مقداری چای برای من ریخت

I bought her a jacket.

=

I bought a jacket for her.

من برای او ژاکتی خریدم.

در مثال‌های فوق نشان داده شد که می‌توان دو مفعول را پشت سر هم و یا با استفاده از حرف اضافه «to» یا «for» با فاصله استفاده کرد. در مقابل، دسته دیگری از فعل‌های متعدی وجود دارند که بعد از آن‌ها نمی‌توان از مفعول غیرمستقیم استفاده کرد. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

I borrowed his car.

من ماشین او را قرض کردم.

They described their parents.

آن‌ها والدین خود را توصیف کردند.

She took my advice.

او به نصیحت من گوش داد.

I said the correct answer.

من پاسخ صحیح را گفتم.

افعال لازم در انگلیسی

چند فعل مشترک بین افعال لازم و متعدی در انگلیسی

استفاده از فعل‌های لازم در جمله به این معنی است که مفعول به جمله اضافه نخواهد شد، چون اجزای جمله برای انتقال مفهوم کافی هستند. استفاده از فعل متعدی نیز، یعنی استفاده از مفعول ضروری است. چون بدون مفعول این جملات مفهوم کاملی نخواهند داشت.

اما در این میان فعل‌هایی نیز وجود دارند که بین این دو گروه قرار دارند. یعنی در برخی جملات در نقش فعل لازم و در برخی دیگر در نقش فعل متعدی ظاهر می‌شوند. در جدول زیر پرکاربردترین فعل‌های این مجموعه با مثال آورده شده‌اند.

معنی فعل 
 حرکت دادن/ حرکت کردن move
شروع شدن/ شروع کردن start
تغییر دادن/ تغییر کردن change
بستن/ تعطیل شدن close
باز کردن/ بازشدن open
متوقف شدن/ متوقف کردن stop
انجام دادن/ کار کردن do
چیدن/ غروب کردن set
اداره کردن/دویدن run
زندگی کردن/ زیستن live
شستن/ حمام کردن wash
نوشتن/ نوشتن write

به کاربرد این فعل‌ها در چند مثال توجه کنید.

He moved his chair.

او صندلی‌اش را حرکت داد.

∗∗∗

The cars are moving in the street.

ماشین‌ها در خیابان در حال حرکت‌اند.

He started a conversation.

او گفت‌و‌گو را شروع کرد.

∗∗∗

The class starts at 8:00.

کلاس ساعت 8:۰۰ شروع می‌شود.

People change through time.

افراد در طول زمان تغییر می‌کنند.

∗∗∗

He changed his clothes.

او لباس‌هایش را عوض کرد.

I closed the windows.

او پنجره‌ها را بست.

∗∗∗

The banks close at 2:00.

بانک‌ها ساعت 2:00 تعطیل می‌شوند.

Open your books to page 100.

کتا‌ب‌های خود را باز کنید و به صفحه 100 بروید.

∗∗∗

The gallery opens at 6:00 P.M.

گالری ساعت 6:00 باز می‌شود.

I stopped the music.

من موسیقی را قطع کردم.

∗∗∗

The car stopped.

ماشین متوقف شد.

She did her homework fast.

او به سرعت تکالیفش را انجام داد.

∗∗∗

If you do better, you'll get the prize.

اگر بهتر کارکنی، جایزه را می‌گیری.

I'll call the children after I set the table.

بعد از این‌که میز را بچینم، بچه‌ها را صدا خواهم زد.

∗∗∗

The Sun sets in west.

خورشید در مغرب، غروب می‌کند.

The young boy has been running a shop for years.

پسر جوان سال‌هاست مغازه را اداره می‌کند.

∗∗∗

The faster you run, the sooner you'll arrive.

هر چقدر سریع‌تر بدوی، زودتر می‌رسی.

He lived a life of honors and success.

او زندگی پر از افتخار و موفقیت را تجربه کرد.

∗∗∗

We live in a large city.

ما در شهر بزرگی زندگی می‌کنیم.

you wash the dishes everyday.

تو هر روز ظرف‌ها را می‌شویی.

∗∗∗

If you wash before breakfast, you will feel much better.

اگر قبل از صبحانه حمام کنی، حس بهتری خواهی داشت.

He wrote some words on the board.

او روی تخته چند کلمه نوشت.

∗∗∗

Do you know how to read and write?

آیا خواندن و نوشتن بلدی؟

افعال لازم و متعدی در انگلیسی

کاربرد ویژه افعال متعدی در انگلیسی

مهمترین کاربرد افعال متعدی در انگلیسی در ساخت جملات مجهول است. برای ساخت جملات مجهول، به فعل متعدی احتیاج است. در جملات مجهول، وقتی فاعل از جمله حذف می‌شود، مفعول به جای آن می‌نشیند. پس به شرطی می‌توان جمله معلوم را به مجهول تبدیل کرد که مفعول در جمله وجود داشته باشد. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

They chose me.

آن‌ها من را انتخاب کردند.

∗∗∗

I was chosen.

من انتخاب شدم.

We found the missing child.

ما کودک گمشده را پیدا کردیم.

∗∗∗

The missing child was found.

کودک گمشده پیدا شد.

He accepted my offer.

او پیشنهاد مرا قبول کرد.

∗∗∗

My offer was accepted.

پیشنهاد من قبول شد.

افعال لازم در انگلیسی

در ادامه مبحث افعال لازم و متعدی در انگلیسی، ممکن است به این سوال برسید که همراه با فعل‌های لازم از چه کلماتی می‌توان استفاده کرد. افعال لازم به مفعول نیاز ندارند پس معنای جمله تنها با فاعل و فعل منتقل می‌شود. اما می‌توان برای بیان «چگونگی انجام کار» از قیدها استفاده کرد. به چند مثال در این زمینه توجه کنید.

He walks slowly.

او آهسته راه می‌رود.

She thought shortly.

.او اندکی فکر کرد

They shouted angrily.

آن‌ها با عصبانیت فریاد می‌زدند.

I am talking loudly.

من با صدای بلند صحبت می‌کنم.

در مثال‌های بالا، در ادامه فعل‌های لازم از مفعول استفاده نشد اما در عوض، در جمله اول «slowly»، در جمله دوم «shortly»، در جمله سوم «angrily» و در آخرین مثال «loudly» درباره چگونگی انجام فعل توضیح می‌دهند.

نکته: مفعول یکی از اجزای ضروری جمله است و بدون آن معنای جمله کامل نمی‌شود. قیدها از اجزای ضروری جمله نیستند و با وجود آن‌ها فقط اطلاعات بیشتری درباره جمله به مخاطب داده می‌شود.

سوالات رایج درباره افعال لازم و متعدی در انگلیسی

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر افعال لازم و متعدی در انگلیسی به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

تعریف افعال لازم و متعدی در انگلیسی چیست؟

بعضی جملات علاوه بر فاعل به مفعول نیز نیاز است تا معنای جمله کامل شود. اما در بعضی دیگر از جملات، برای تکمیل شدن معنی جمله، تنها فاعل و فعل کافی هستند. فعل متعدی یا گذرا به فعلی گفته می‌شود که برای فهماندن کامل عملی که فاعل در جمله انجام می دهد به مفعول نیاز دارد. فعل لازم یا ناگذر به فعلی گفته می شود که برای معنا دادن به عملی که فاعل جمله انجام می دهد لزوما به مفعول نیازی ندارد.

با این حال برخی افعال اسثتنایی هم این وسط وجود دارد که هم می توانند متعدی باشند و هم لازم. مهمترین کاربرد افعال متعدی در انگلیسی در ساخت جملات مجهول است. برای ساخت جملات مجهول، به فعل متعدی احتیاج است. در جملات مجهول، وقتی فاعل از جمله حذف می‌شود، مفعول به جای آن می‌نشیند. پس به شرطی می‌توان جمله معلوم را به مجهول تبدیل کرد که مفعول در جمله وجود داشته باشد.

کاربرد افعال لازم و متعدی در انگلیسی چیست؟

مهمترین کاربرد افعال متعدی در انگلیسی در ساخت جملات مجهول است. برای ساخت جملات مجهول، به فعل متعدی احتیاج است. در جملات مجهول، وقتی فاعل از جمله حذف می‌شود، مفعول به جای آن می‌نشیند. پس به شرطی می‌توان جمله معلوم را به مجهول تبدیل کرد که مفعول در جمله وجود داشته باشد. از سوی دیگر، افعال لازم به مفعول نیاز ندارند پس معنای جمله تنها با فاعل و فعل منتقل می‌شود. اما می‌توان برای بیان «چگونگی انجام کار» از قیدها استفاده کرد.

مفعول در انگلیسی چیست؟

مفعول کلمه‌ای است با نقش دستوری اسم، که به همراه افعال متعدی استفاده می‌شوند تا جمله معنای کاملی داشته باشد. مهم‌ترین مسئله در مورد مفعول، جایگاه آن در جمله است. معمولا مفعول در دو جای جمله به کار می‌رود که عبارت است از: بعد از فعل اصلی جمله و بعد از حروف اضافه.

تمرین

برای درک بهتر ... به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با افعال لازم یا متعدی پر کنید.

(bought, will be going, likes ,bring, carries, gave, sneezed, prescribed, yelled, bought, was, goes, sat, baked, lives, will stay, are kept, will walk, found, love

Q1: When I came back from Ethiopia, I ________ some keepsakes for my friends and family. ()

جواب

Answer: When I came back from Ethiopia, I brought some keepsakes for my friends and family.

Q2: The little girl ________ excited to see the number of gifts she had received on her birthday.

جواب

Answer: The little girl was excited to see the number of gifts she had received on her birthday.

Q3: My friends ________ me an unexpected gift for my birthday.

جواب

Answer: My friends gave me an unexpected gift for my birthday.

Q4: Srinivasan ________ for a walk every evening after work.

جواب

Answer: Srinivasan goes for a walk every evening after work.

Q5: The little girl ________ having mangoes after every meal.

جواب

Answer: The little girl likes having mangoes after every meal.

Q6: He ________ in a very comfortable position.

جواب

Answer: He sat in a very comfortable position.

Q7: Sushil ________ the moment he smelt the flowers.

جواب

Answer: Sushil sneezed the moment he smelt the flowers.

Q8: The doctor ________ some medicines for my fatigue.

جواب

Answer: The doctor prescribed some medicines for my fatigue.

Q9: My father ________ at me because I broke the glasses.

جواب

Answer: My father yelled at me because I broke the glasses.

Q10: Can you ________ me a glass of water?

جواب

Answer: Can you bring me a glass of water?

Q11: The captain ________ new jerseys for all the players.

جواب

Answer: The captain bought new jerseys for all the players.

Q12: Tessa ________ a cake for her mom’s birthday.

جواب

Answer: Tessa baked a cake for her mom’s birthday.

Q13: The new manager ________ in Whitefield.

جواب

Answer: The new manager lives in Whitefield.

Q14: Niya ________ to work by bus tomorrow.

جواب

Answer: Niya will be going to work by bus tomorrow.

Q15: I ________ here until you come back.

جواب

Answer: I will stay here until you come back.

Q16: Srilakshmi and Vinod ________ watching feel-good movies.

جواب

Answer: Srilakshmi and Vinod love watching feel-good movies.

Q17: Marley ________ the solution to the problem.

جواب

Answer: Marley found the solution to the problem.

Q18: I ________ with you to the bus stand.

جواب

Answer: I will walk with you to the bus stand.

Q19: Swetha ________ an umbrella in her bag every day.

جواب

Answer: Swetha carries an umbrella in her bag every day.

Q20: The footballs and basketballs ________ in the third cupboard.

جواب

Answer: The footballs and basketballs are kept in the third cupboard.

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب افعال لازم و متعدی در انگلیسی»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل ۱۰ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. جملات زیر را بخوانید و تشخیص دهید که افعال داده شده لازم هستند یا متعدی.

1. She advised me to consult a doctor.

Transitive

Intransitive

2. Let’s invite your cousins as well.

Transitive

Intransitive

3. I waited for an hour.

Transitive

Intransitive

4. I received your letter in the morning.

Transitive

Intransitive

5. I am going to send her some flowers.

Transitive

Intransitive

6. He has changed a lot since he got married.

Transitive

Intransitive

7. Suddenly the child woke up.

Transitive

Intransitive

8. The loud noise woke me.

Transitive

Intransitive

9. The wind was blowing fiercely.

Transitive

Intransitive

10. Can you lend me a few pounds?

Transitive

Intransitive

جمع‌بندی افعال لازم و متعدی در انگلیسی

در این آموزش به بررسی افعال لازم و متعدی در انگلیسی پرداختیم و با معرفی انواع مفعول و جایگاه آن به ضرورت استفاده از مفعول به همراه افعال متعدی تاکید کردیم. بر اساس آنچه گفته شد در جملاتی که فعل متعدی دارند می‌توان از انواع اسم‌ها، ضمایر مفعولی و مصدرها در جایگاه مفعول استفاده کرد. در ادامه با بیان برخی استثناها، چند فعل متعدی معرفی شدند که در جملات به دو مفعول مستقیم و غیرمستقیم نیاز دارند. در بخش بعد، مجموعه فعل‌هایی که به هر دو حالت لازم و متعدی نیاز دارند مطرح شدند و برای هر یک مثالی ارائه شد. در پایان راهکاری برای کامل‌تر شدن جملات با فعل لازم مطرح شد.

بر اساس رای ۴۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
In English with Love Lexico English Club
۳ thoughts on “افعال لازم و متعدی در انگلیسی — توضیح + مثال

سلام و عرض ادب
کمال تشکر را دارم از شما بزرگوار بابت قرار دادن این مطالب مفید روی سایت. همچنین خواستم اشاره کنم به اینکه فکر کنم یکی از دوتا از مثال ها مشکل داشت.
I call the children after I set the table.
بعد از این‌که میز را بچینم، بچه‌ها را صدا خواهم زد.

اگر نوشتید “بچه ها را صدا خواهم زد(I will call)” پس باید بگیم :
.I’ll call the children after I set the table

با سلام؛
متن اصلاح شد. از بازخورد شما متشکریم.

واقعا عالی بود.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *