زبان انگلیسی ۱۳۳۶ بازدید

در زبان انگلیسی شیوه‌های متفاوتی برای مقایسه وجود دارد. در برخی موارد، مقایسه‌ها بیان‌کننده تفاوت هستند و در برخی دیگر برای صحبت کردن درباره شباهت‌ها به کار می‌روند. یکی از شیوه‌های بیان شباهت در زبان0 انگلیسی استفاده از گرامر as as است. این ساختار منحصر به نقش دستوری خاصی نیست و می‌توانیم در مورد اسم‌ها، صفت‌ها و قید‌ها از آن استفاده کنیم. تنوع در جمله‌هایی که می‌توانیم با گرامر as as بسازیم گاهی برای زبان‌آموزان سوال برانگیز می‌شود. در این آموزش قصد داریم با تمرکز بر این ساختار، ترکیب‌های مختلف آن را با ذکر مثال بیان کنیم.

گرامر as as

ساختار «as … as» یکی از ساختارهایی است که برای مقایسه بین دو طرف به کار گرفته می‌شود. این ترکیب معمولا برای مقایسه‌هایی به کار می‌رود که در آن تلاش داریم یکسان بودن دو طرف مقایسه را به تصویر بکشیم. در دستور زبان انگلیسی، شیوه‌های متفاوتی برای صحبت از یکسان بودن وجود دارد اما این روش ساده‌ترین شیوه برای بیان شباهت به شمار می‌آید. در این ساختار حرف اضافه «as» دو بار تکرار می‌شود و نقش‌های دستوری اسم، صفت و قید بین دو حرف اضافه «as» قرار می‌گیرند.

در انواع دیگر مقایسه، مثلا صفت‌های تفضیلی یا عالی از کلماتی قبل یا بعد از این عبارت کمک می‌گیریم. مثلا در صفت‌های تفضیلی، از حرف ربط هم‌پایه‌ساز «than» کمک می‌گیریم یا پیش از صفات عالی، حرف تعریف معین «the» را اضافه می‌کنیم. اما قبل یا بعد از این ساختار، نیازی به افزودن حروف اضافه یا حروف تعریف نیست. تنها نکته مهمی که در گرامر as as نباید فراموش کنیم این است که با این ساختار، تساوی در مقدارها و اندازه‌های یکسان را مطرح می‌کنیم. این ترکیب در حالت منفی، معنی عکس پیدا می‌کند و عدم تساوی یا یکسان نبودن را نشان می‌دهد. در ادامه به چند مثال از کاربرد این گرامر توجه کنید.

I am as tall as my brother.

من هم‌قد برادرم هستم.

She can eat as much food as she likes.

او می‌تواند هر چقدر دوست دارد غذا بخورد.

His feet were as cold as ice.

پاهای او به سردی یخ بود.

These books are as old as the hills.

این کتاب‌ها قدیمی هستند.

You drove as fast as you could.

تو با تمام سرعتی که می‌توانستی رانندگی کردی.

There were as many students as I expected.

آنجا همان تعداد که انتظار داشتم شاگرد بود.

در این مثال‌ها ساختارهای یکسانی از گرامر as as را مشاهده می‌کنید. در هر ساختار، کلمه‌ای بین دو حرف اضافه «as» قرار داده‌ایم و مقایسه را در مورد آن کلمه انجام داده‌ایم. در مثال اول، کلمه «tall» صفتی محسوب می‌شود که دو فاعل «I» و «My brother» در آن یکسان هستند و به فارسی «هم‌قد» ترجمه کرده‌‌ایم. در دومین مثال، ترکیب «as much food as» را در عبارت قرار داده‌ایم که به مقایسه‌ در مورد مقدار غذا می‌پردازد. مثال سوم، اصطلاحی در انگلیسی به شمار می‌آید و صفت «cold» را در ساختار as as گذاشته‌ایم.

فیلم آموزشی مرتبط

در چهارمین مثال نیز، مانند مثال سوم صفت «old» را به جمله اضافه کرده‌ایم. مثال پنجم قید «fast» را در جمله نشان می‌دهد و آخرین مثال نیز اسم «students» را به کمک گرامر as as مقایسه کرده است. در ادامه به کاربرد گرامر as as به همراه نقش‌های دستوری مختلف می‌پردازیم و اصول هر یک را بررسی می‌کنیم.

آموزش زبان انگلیسی

صفت‌ها در گرامر as as

با توجه به مثال‌هایی که در قسمت قبل دیدیم، یکی از کاربردهای گرامر as as را در کنار صفت‌ها است. در این ساختار تعداد بخش‌های صفت اهمیتی ندارد و ترکیب یکسانی را برای صفت‌های یک یا چند بخشی به کار می‌بریم. اما در سایر روش‌های مقایسه مانند صفت‌های تفضیلی یا عالی، تعداد بخش‌های صفت‌ مهم است و در ساختار تغییر ایجاد می‌کند. در ادامه به چند مثال توجه کنید.

Her watch is as expensive as mine.

ساعت او به گرانی ساعت من است.

This exam was as hard as the last one.

این امتحان به دشواری امتحان قبل بود.

My room is as big as your room.

اتاق من به بزرگی اتاق تو است.

The black horse was as fast as the brown one.

اسب سیاه به سرعت اسب قهوه‌ای است.

در مثال اول صفت «expensive» را در جمله به کاربرده‌ایم که بیش از یک بخش دارد اما در مثال دوم صفت «hard» تنها یک سیلاب دارد. به عبارت دیگر، ساختار یکسانی را در هر دو حالت به کار برده‌ایم. با دقت به مثال‌ها متوجه خواهید شد، که چون مقایسه‌ای درباره صفت‌ها انجام داده‌ایم، فعل‌هایی که در جمله‌ها به کار برده‌ایم، فعل‌های کمکی «to be» هستند.

همان طور که مشاهده می‌کنید، بعد از ساختار «as … as» جمله را ادامه داده‌ایم و فاعل و فعل «to be» پس از آن قرار گرفته‌اند. علاوه بر این ساختار، می‌توانیم تنها به فاعل بسنده کنیم یعنی حتی بدون اضافه کردن فعل «to be» در ادامه ساختار «as … as»، وجود فاعل کافی خواهد بود.

ساختارهای هم معنی

برای بیان شباهت در انگلیسی می‌توانیم از گرامر as as کمک بگیریم و بین دو حرف اضافه «as» صفت به کار ببریم. اما شیوه دیگری نیز وجو دارد که با کلماتی متفاوت، معنی یکسانی منتقل می‌شود. در این ساختار، ترکیب «The same» یا «The same... as» را به جمله اضافه می‌کنیم. در این ترکیب به صفت‌ها نیازی نداریم و در عوض، همان معنی را به کمک اسم‌ها می‌سازیم. در ادامه به چند مثال توجه کنید.

We are the same age.

ما هم‌سن هستیم.

∗∗∗

She is as old as I am.

او هم‌سن من است.

They are the same height.

آن‌ها هم‌قد هستند.

∗∗∗

The young nurse is as tall as the old one is.

پرستار جوان هم‌قد پرستار پیر است.

The roads are the same width.

جاده‌ها هم‌عرض هستند.

∗∗∗

This old road was as wide as the new road.

جاده قدیمی هم‌عرض جاده جدید بود.

They are the same price.

آن‌ها هم‌قیمت هستند.

∗∗∗

My jacket is as expensive as yours.

ژاکت من هم‌قیمت ژاکت تو است.

در این جمله‌ها، ترکیب «the same» و اسم، هم‌معنی با ساختار «as + adj + as» محسوب میشود. در مثال اول بعد از عبارت «the same»، اسم «age» را در جمله قرار داده‌ایم و در ادامه بعد از حرف اضافه «as»، صفت «old» را به جمله‌ اضافه کرده‌ایم. در مثال دوم در جمله اول اسم «height» و در جمله دوم صفت «tall» و در مثال سوم از اسم «width» و صفت «wide» استفاده کرده‌ایم. در آخرین مثال نیز اسم «price» و صفت «expensive» را می‌بینید که به جملات اضافه شده‌اند.

فیلم آموزشی مرتبط

کوتاه کردن جملات در گرامر as as

یکی از شیوه‌های کوتاه کردن جمله‌‌ها در ساختارهایی که با «as … as» ساخته می‌شوند، حذف کردن برخی از قسمت‌های جمله است. در این حالت،‌ می‌توانیم بخشی را حذف کنیم که شنونده با توجه به قسمت قبل جمله می‌تواند حدس بزند. در ادامه به چند حالت توجه کنید.

حذف فعل بعد از as as

بر اساس آنچه تا اینجا گفتیم، بعد از ساختار «as … as» فاعل و فعلی به جمله اضافه می‌کنیم که نشان دهنده سوی دیگر مقایسه است. برای کوتاه کردن جمله‌ها، ما می‌توانیم فعلی را حذف کنیم که بعد از ساختار «as as» در جمله قرار می‌گیرد. در واقع وجود فاعل دوم در جمله تا حد زیادی به شنونده کمک می‌کند که فعل دوم را حدس بزند.

She is as tall as I.

او هم‌قد من است.

They are concerned as we.

آن‌ها مانند ما نگران هستند.

You are as timid as he.

تو مانند او ترسو هستی.

She is as fat as her friend.

او مانند دوستش چاق است.

حذف فعل و فاعل بعد از as as

علاوه بر حذف فعلی که در ادامه ساختار «as as» قرار می‌دهیم، می‌توانیم فاعل را نیز حذف کنیم. این نوع حذف تنها به شرطی ممکن خواهد بود که پیش از این ساختار، طرف دیگر مقایسه به روشنی در جمله گفته شده باشد. به این ترتیب، شنونده می‌داند در مقایسه، چه افراد یا اشیائی ر ا داشته‌ایم و حتی اگر در جمله نیز ذکر نشود، شنونده آن را حدس خواهد زد. در این ساختارها، صفت بعد از حرف اضافه «as» قرار می‌گیرد اما پس از آن مجددا حرف اضافه «as» را اضافه نمی‌کنیم. در ادامه به چند مثال در مورد این ساختار توجه کنید.

I really like action movies. Comedies are not as exciting.

من واقعا فیلم‌های اکشن را دوست دارم. فیلم‌های کمدی به آن اندازه هیجان انگیز نیستند.

I finally bought the brown shoes because the black ones were not as comfortable.

در نهایت کفش‌‌های قهوه‌ای رنگ را خریدم چون کفش‌های مشکی به آن اندازه راحت نبودند.

She prefers the old menu since the new one is not as varied.

او منوی قدیمی را ترجیح می‌دهد چون منوی جدید به آن اندازه متنوع نیست.

We finally took a taxi, for the bus was not as fast.

در نهایت، ما تاکسی گرفتیم چون اتوبوس به سرعت تاکسی نبود.

قیدها در گرامر as as

قیدها معمولا با افزودن «ly» به صفت‌ها ساخته می‌شوند. این کلمات در جمله‌ها به منظور کامل کردن معنی فعل اصلی به کار می‌روند در نتیجه در این جمله‌ها، فعل باید چیزی غیر از فعل‌های کمکی «to be» باشد.

در برخی جمله‌ها، برای بیان شباهت، قید را در ساختار «as … as» قرار می‌دهیم. جایگاه قیدها در ساختار «as ...as» مانند صفت‌ها است یعنی قیدها نیز، بدون در نظر گرفتن تعداد سیلاب‌ها بین دو حرف اضافه «as» به کار می‌روند.

دقت داشته باشید که برخی قیدها در ظاهر، تفاوتی با صفت‌ها ندارند اما با توجه به کاربرد فعل اصلی متوجه می‌شویم که قید هستند. مثلا کلمه «fast» صفت و قید است. به این دو مثال توجه کنید.

He works hard.

او سخت کار می‌کند.

∗∗∗

The new lesson was hard .

درس جدید سخت بود.

قیدها بعد از فعل اصلی قرار می‌گیرند اما بعد از قرار دادن قیدها بین دو حرف اضافه «as»، می‌توانیم جمله را ادامه دهیم و فاعل و فعل را در جمله بگذاریم. در ادامه به چند مثال توجه کنید.

We checked everything as quickly as we could.

ما همه چیز را با تمام سرعتی که می‌توانستیم چک کردیم.

She worked as carefully as I expected.

او با همان دقتی که انتظار داشتم کار کرد.

He worked as well as he could.

او به بهترین نحوی که می‌توانست کار کرد.

I was running as fast as a rabbit.

من مانند خرگوش سریع می‌دویدم.

فیلم آموزشی مرتبط

اسم‌ها در گرامر as as

با استفاده از اسم‌ها نیز می‌توانیم یکسان بودن و شباهت در مقدار و تعداد را نشان دهیم. برای قرار دادن اسم‌ها در ساختار «as … as» نمی‌توانیم مانند صفت‌ها یا قیدها عمل کنیم. در این مورد باید در ابتدا اسم‌ مورد نظر را به خوبی بشناسیم.

بر اساس تقسیم‌بندی اسم‌ها می‌توانیم اسم‌ها را در دو گروه قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش قرار دهیم. به این ترتیب همه اسم‌ها و مصدرها در یکی از این دو گروه قرار دارند. با قرار دادن اسم‌ها در این گروه‌ها، کمیت‌‌سنج‌های خاصی را نیز باید برای هر یک به کار ببریم.

به این ترتیب برای بیان مقایسه در مورد اسامی قابل‌شمارش باید پیش از قرار دادن آن‌ها در جمله از کمیت‌سنج «many» و در مورد اسامی غیر قابل‌شمارش از کمیت‌سنج «much» کمک بگیریم.

دقت کنید که در این حالت باید از شکل جمع اسامی قابل شمارش استفاده کنیم. اما در مورد اسامی غیر قابل‌شمارش نیازی به ایجاد تغییر در اسم نیست. درادامه به چند مثال در این مورد توجه کنید.

I went to as many shops as I knew.

.به هر چند مغازه‌ای که می‌شناختم سر زدم

You can buy as many flowers as you wish.

می‌توانی هر چند گل که می‌خواهی بخری.

Try to write as many sentences as you can.

سعی کنید هر چند جمله که می‌توانید بنویسید.

She doesn't earn as much money as her sister.

او به اندازه خواهرش پول در نمی‌آورد.

You can find as much information as you need here.

اینجا می‌توانی هر مقدار اطلاعاتی که نیاز داری به دست آوری.

children have as much freedom as they wish on the playground.

بچه‌ها در زمین بازی هر اندازه که بخواهند آزادی دارند.

در این مثال‌ها، اسم‌هایی از هر دو گروه قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش آورده‌ایم. در مثال اول، اسم قابل‌شمارش «shop» را می‌بینید که به شکل جمع و به همراه کمیت‌سنج «many» آمده است. در مثال دوم اسم قابل‌شمارش «flower» را داریم که مانند مثال اول در حالت جمع و با کمیت سنج «many» در جمله قرار داده‌ایم. در مثال سوم نیز، اسم قابل شمارش جمع و کمیت‌سنج «many» به جمله اضافه شده‌اند. اما در سه مثال بعد، سه اسم غیر قابل‌شمارش می‌بینیم که به ترتیب «money» ،«information» و «freedom» هستند و به همین دلیل در هر سه جمله، پیش از اسم‌های مفرد غیر قابل‌شمارش از کمیت‌سنج «much» استفاده کرده‌ایم.

گرامر as as

استفاده از ساختار as much as به عنوان قید جمله

تا اینجا درباره ساختار مورد نیاز برای اسم‌ها به همراه گرامر as as صحبت کردیم. اما در برخی موارد جمله‌هایی می‌بینیم که بعد از کمیت‌سنج «much» اسمی وجود ندارد. در عوض ممکن است بعد از عبارت «as … as» جمله‌ای با فعل و فاعل یا تنها اسمی بینیم. در ادامه به چند مثال از این ساختار توجه کنید.

She likes candies as much as ice creams.

او آب‌نبات را به اندازه بستنی دوست دارد.

He tried as much as he could.

او تا آنجا که می‌توانست تلاش کرد.

You earn as much as you work.

همان اندازه که کار کنی پول می‌گیری.

He doesn't play as much as he used to.

او به اندازه قبل، بازی نمی‌کند.

They complain as much as before.

آن‌ها به اندازه گذشته شکایت می‌کنند.

فیلم آموزشی مرتبط

شیوه‌ای مشابه با این گرامر

برای اسم‌ها نیز می‌توانیم از شیوه‌ای مشابه با گرامر as as کمک بگیریم تا همین معنی را با کلماتی متفاوت بیان کنیم. در مورد صفت‌ها گفتیم که می‌توانیم از ساختار «The same» به همراه اسم استفاده کنیم. در مورد اسم‌ها نیز می‌توانیم از ترکیب زیر استفاده کنیم و همان معنی را به مخاطب انتقال دهیم.

There are as many people here as I told you.

There is the same number of people.

همان تعداد افراد اینجا هستند.

She lent me as much money as I needed.

She lent me the same amount of money as I needed.

او همان اندازه پول که نیاز داشتم به من قرض داد.

There are as many candles on the cake as you said.

There is the the same number of candles on the cake as you said.

همان تعداد شمع که گفتی روی کیک هست.

There are as many players here as in your team.

There is the same number of players as your team.

در تیم همان اندازه بازیکن هست که در تیم شما وجود دارد.

در این ساختار، برای اسم‌ها کمیت‌سنج‌های «much» و «many» را به کار نمی‌بریم. و به این ترتیب این ساختار به تنهایی نشان‌دهنده تعداد یا مقدار نیست. اما می‌توانیم دو کلمه «number» و «amount» را به همین ترکیب اضافه کنیم تا این دو ساختار دقیقا یک معنی را منتقل کنند.

ضرب المثل با گرامر as as

با توجه به مطالبی که در این بحث مطرح شد، می‌توانیم از گرامر as as برای بیان تشابه و یکسان بودن استفاده کنیم. در زبان انگلیسی ضرب المثل‌های مشهوری وجود دارند که به کمک همین ساختار شکل گرفته‌اند. در ادامه به چند مورد از این ضرب المثل‌ها اشاره خواهیم کرد.

As busy as a bee

خیلی پرمشغله

As cool as a cucumber

خیلی خون‌سرد

As easy as pie

خیلی آسان

As free as a bird

خیلی آزاد

As plain as day

مثل روز، روشن

As sly as a fox

خیلی موذی

 gentle as a lamb

خیلی معصوم

stubborn as a mule

خیلی لجباز

As quiet as a mouse

خیلی ساکت و خجالتی

As strong as an ox

خیلی قوی و قدرتمند

دستور زبان انگلیسی

عبارت‌های پرکاربرد

در زبان انگلیسی عبارت‌های زیادی وجود دارند که به کمک گرامر as as ساخته می‌شوند و به مرور زمان به اصطلاح تبدیل شده‌اند. از این جمله می‌توان به عبارت‌های «as long as» ،«as soon as possible» و «as far as» اشاره کرد. در ادامه به توضیح درباره این سه عبارت می‌پردازیم و برای هریک مثال‌هایی بیان خواهیم کرد.

فیلم آموزشی مرتبط

عبارت As Soon as Possible

این عبارت، در نتیجه اضافه کردن صفت «possible» به گرامر as as و به معنی در اسرع وقت یا در اولین فرصت است، این عبارت در زبان انگلیسی کاربردهای زیادی دارد که گاهی در مکالمه‌ها یا نوشته‌های غیررسمی از آن به «ASAP» یاد می‌شود و شکل مخفف عبارت «as soon as possible» به شمار می‌آید. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

I will call you as soon as possible.

من در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرم.

She will visit us as soon as possible.

او در اولین فرصت به ما سر می‌زند.

We will let you know about it as soon as possible.

ما در اسرع وقت به شما اطلاع خواهیم داد.

They need to see you as soon as possible.

لازم است که آن‌ها در اولین فرصت شما را ببینند.

عبارت As long as

یکی دیگر از عباراتی که مانند «as soon as» در نتیجه ترکیب صفت با ساختار «as as» می‌سازیم عبارت «As long as» است. این عبارت، معنی «مادامی که» یا «تا وقتی که» دارد و از عبارات ربطی به شمار می‌آید.

He respects you as long as you behave politely.

مادامی که مودبانه رفتار کنید او به شما احترام می‌گذارد.

You can borrow my car as long as you drive carefully.

تا وقتی با دقت رانندگی کنی می‌توانی ماشین من را نگه داری.

I will remember it as long as I am alive.

تا وقتی زنده‌ام این اتفاق را به یاد خواهم داشت.

We won't complain as long as you keep your promise.

تا وقتی سر قولت باشی ما اعتراض نخواهیم کرد.

عبارت as far as

این عبارت نیز، به معنی «تا حدی» یا «تا جایی که» است یعنی با این‌که در این ساختار صفت «far» به معنی «دور» را به کار برده‌ایم، این عبارت به بُعد مسافت ارتباطی ندارد. به چند مثال در ادامه توجه کنید.

As far as we know, the project is environmentally safe.

تا جایی که ما می‌دانیم، این پروژه از نظر زیست‌محیطی بی‌خطر است.

As far as the problem goes, they have been successful in solving it.

در مورد حل مسئله تا حدی موفق بوده‌اند.

As far as I remember, I have never met Mike.

تا جایی که به یاد دارم تا به حال «مایک» را ملاقات نکرده‌ام.

He has no worries as far as time is concerned.

در مورد زمان، او هیچ نگرانی ندارد.

شکل منفی گرامر as as

تا اینجا درباره جمله‌هایی صحبت کردیم که بیان‌کننده تساوی و یکسان بودن هستند. در ادامه به سایر جمله‌هایی می‌پردازیم که در آن‌ها فعل منفی به کار می‌بریم و در نتیجه منفی هستند. چنین جمله‌هایی نه تنها از شباهت یا یکسان بودن نشانی ندارند، بلکه یکسان نبودن و تفاوت را به تصویر می‌کشند. در این جمله‌ها از فعل منفی استفاده می‌کنیم.

در ادامه به چند مثال توجه کنید.

He is not as clever as you.

او به زرنگی تو نیست.

Adults are not as curious as children.

بزرگسالان به کنجکاوی کودکان نیستند.

Cars are not as fast as airplanes.

ماشین‌ به سرعت هواپیما نیست.

My shoes are not as new as yours.

کفش‌های من مانند کفش‌های تو نو نیستند.

در این عبارت‌ها پیش از ساختار «as as» از فعل منفی استفاده کرده‌ایم که حکایت از تفاوت دو سوی مقایسه دارد.

فیلم آموزشی مرتبط

گرامر as as با ساختار nowhere near

یکی دیگر از شیوه‌های ساخت جملات منفی استفاده از ساختار «nowhere near» است. هدف از کاربرد این ترکیب، تاکید بیشتر بر تفاوت و یکسان نبودن دو سوی مقایسه است. به عبارت دیگر این عبارت کمترین تشابه را نیز رد می‌کند.

Winter in Canada is nowhere near as cold as my city.

زمستان در کانادا اصلا به سردی زمستان در شهر من نیست.

You are nowhere near as popular as your rivals

تو اصلا به اندازه رقیب‌هایت محبوب نیستی.

The new performance was nowhere near as good as the previous one.

اجرای جدید اصلا به خوبی اجرای قبلی نبود.

Having a flat tire was nowhere near as irritating as losing the baseball game.

لاستیک پنچر اصلا به بدی باختن بازی بیسبال نیست.

فیلم آموزشی مرتبط

جمع‌بندی

در این آموزش به بررسی یکی از شیوه‌های بیان یکسان بودن و تساوی در زبان انگلیسی پرداختیم. در این روش با استفاده از گرامر as as ساختارهایی می‌سازیم که یکسان بودن دو فرد یا دو شئ را از نظر یک ویژگی مطرح می‌کنیم. در این ساختار، می‌توانیم صفت‌ها، اسم‌ها یا قیدها را بین دو حرف اضافه «as» قرار دهیم و قبل یا بعد از این ساختار حرف اضافه‌ای قرار نمی‌دهیم. در گرامر as as، برخلاف ساختارهایی که در حالت‌های تفضیلی یا عالی می‌سازیم،‌ تعداد سیلاب‌‌های کلمات اهمیتی ندارند.

بعد از ساختار «as as» می‌توانیم جمله را با فاعل و فعل ادامه دهیم، اما حذف یکی از این دو یا هر دو آن‌ها به شرطی که شنونده یا خواننده از مضمون بحث مطلع باشد نیز صحیح است.

در ادامه شکل منفی گرامر as as را معرفی کردیم که با استفاده از «not» ساخته می‌شود. علاوه بر این، عبارت «nowhere near» نیز به یکسان نبودن و شباهت نداشتن دو سوی جمله تاکید دارد.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«مهدیه معیا»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینه تدریس، ترجمه و تولید محتوای انگلیسی بوده است و در حال حاضر با «مجله فرادرس» همکاری می‌کند.