گرامر as as – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۱۲۱۷۸ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۷ دی ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۳۹ دقیقه
گرامر as as – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

گرامر as as برای بیان مقایسه ویژگی‌های دو شخص، دو مکان یا دو شیء به کار می‌رود. بین دو as می‌توانیم صفت انگلیسی یا قید انگلیسی بیاوریم. همچنین می‌توانیم از اسم در انگلیسی کمک بگیریم که اگر قابل‌شمارش باشد با «many» و اگر غیرقابل‌شمارش باشد با «much» همراه می‌شود. گرامر as as برای بررسی شباهت‌ها کاربرد دارد. برای مثال، اگر بخواهیم قد دو نفر را که با هم هم‌قد هستند مقایسه کنیم، از «as as» استفاده می‌کنیم و صفت «tall» را بین آن‌ها قرار می‌دهیم. اما اگر یکی از دیگری بلندتر باشد، برای این‌که بگوییم هم‌قد نیستند، از «not as as» استفاده می‌کنیم. در این آموزش قصد داریم با تمام ساختارهای گرامر as as آشنا شویم و به کمک مثال و تمرین آن‌ها را یاد بگیریم. در ابتدای مطلب، انواع ساختارهایی که بین as as قرار می‌گیرد را بررسی می‌کنیم. سپس کاربرد گرامر as as را برای بیان احتمال توضیح می‌دهیم و در ادامه به چند اصطلاح انگلیسی با as as اشاره می‌کنیم. در انتهای مطلب نیز برای درک بهتر، می‌توانید از تمرین‌های گرامر as as کمک بگیرید و با دریافت پاسخ، عملکرد خود را ارزیابی کنید.

گرامر as as

یکی از راه‌هایی که به کمک آن می‌توانیم به توصیف شباهت یا یکسان بودن دو چیز بپردازیم، استفاده از گرامر as as است. برای این منظور، باید کلمه‌ای بین as as قرار بگیرد، چون درواقع ساختار اصلی آن «as...as» است. برای گرامر as as حالت‌های زیر تعریف شده است:

 • as + adjective + as
 • as + adverb + as
 • as + much / many noun(s) + as
 • as + much / many + as
 • so + adjective + as

پس با توجه به فرمول‌های زیر می‌توانیم بین as as از صفت، قید و اسم استفاده کنیم. در این مطلب قصد داریم به تمام ساختارهایی که با گرامر as as همراه می‌شوند اشاره کنیم و کاربرد هر یک را برای جملات مثبت، منفی و سوالی توضیح دهیم. اما قبل از آن به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار کلی گرامر as as کمی آشنایی پیدا کنید.

He is as fast as a tiger.

او به اندازه ببر سریع است.

(در این مثال، از صفت «fast» بین as as استفاده شده است.)

He runs as fast as a tiger.

او به اندازه ببر سریع می‌دود.

(در این مثال، از قید «fast» بین as as استفاده شده است.)

You can eat as much as you want.

می‌توانید هر چقدر می‌خواهید میل کنید.

She is not as tall as her friend.

او به اندازه دوستش قدبلند نیست.

(دوستش از او قدبلندتر است.)

گرامر as + adjective + as

با توصیف «کیفیت» (Quality) شروع می‌‌کنیم. وقتی از نفر کیفی به مقایسه دو شخص، دو مکان یا دو شیء می‌پردازیم، از ساختار «as + adjective + as» برای مقایسه کردن استفاده می‌کنیم. اگر جمله در حالت مثبت استفاده شود، برای بیان ویژگی مشابه یا یکسان به کار می‌رود، مانند مثال زیر:

I like them both. Benji is as playful as Charlie.

من هر دوی آن‌ها را دوست دارم. «بنجی» به اندازه «چارلی» بازیگوش است.

گوینده در این جمله از صفت «playful» برای بیان ویژگی دو سگ استفاده کرده و برای این‌که شباهت بین آن دو را نشان دهد، ساختار «as + adj + as» را به کار برده است. ساختار گرامر as as وقتی صفت بین آن‌‌ها قرار می‌گیرد، به شکل زیر تعریف می‌شود:

Subject + be verb + as + adjective + as

در ادامه ساختار فوق، اسم یا عبارت اسمی به کار می‌رود. فعل «to be» می‌تواند مفرد یا جمع باشد. در جدول زیر می‌توانید ساختار مثال فوق را ببینید.

noun or noun phraseas adjective asverbSubject 
Charlieas playful asisBenji
noun or noun phraseas adverb asverbSubject
Charlieas fast asrunsBenji

به مثال دیگری توجه کنید که در ادامه جمله از عبارت اسمی انگلیسی استفاده شده است.

The pasta dish is as tasty as the rice dish.

پاستا به اندازه برنج خوشمزه است.

در این جمله بعد از فاعل جمله، یعنی «the pasta dish»، از فعل «is» استفاده شده است. بعد از آن هم برای مقایسه از «as tasty as» کمک گرفته‌ایم و سپس عبارت اسمی «the rice dish» را به کار برده‌ایم تا هر دو غذا را با هم مقایسه کنیم. اکنون که با ساختار جملات مثبت as + adjective + as آشنا شدیم، ساختار جملات منفی و سوالی را نیز بررسی می‌کنیم.

ساختار جملات منفی با منفی‌کننده «not» تعیین می‌شود. فرمول آن را می‌توانیم به شکل زیر تعریف کنیم:

Subject + verb + not + as + adjective + as + object/complement

به مثال زیر توجه کنید.

The movie was not as interesting as I expected.

فیلم به اندازه‌ای که انتظار داشتم جالب نبود.

در مثال فوق، طبق فرمولی که برای جملات منفی تعریف شده است، ابتدا فاعل جمله را می‌آوریم که «the movie» است. سپس فعل «was» را قرار می‌دهیم که فعل «to be» در حالت گذشته است و در ادامه از منفی‌کننده «not»‌ قبل از ساختار «as + adjective + as» استفاده می‌کنیم.

و برای جملات سوالی می‌توانیم از فرمول‌ زیر استفاده کنیم:

To be + subject + as + adjective + noun/noun phrase?

به مثال زیر توجه کنید.

Is this restaurant as expensive as the one downtown?

آیا این رستوران به اندازه رستورانِ واقع در مرکز شهر گران است؟

ساختار جمله پرسشی فوق، با توجه به فرمولی که نوشته شده است (برای جملات پرسشی بله یا خیر)، با فعل «to be» شروع می‌شود. پس از آن فاعل (this restaurant)‌ را قرار می‌دهیم و در ادامه برای مقایسه گران بودن این رستوران در مقایسه با آن رستوران از «as expensive as» کمک می‌گیریم. سپس «the one downtown» را می‌آوریم که عبارت اسمی است.

به چند مثال دیگر توجه کنید تا با ساختار گرامر as as برای جملات مثبت، منفی و سوالی بیشتر آشنا شوید.

She is as intelligent as her classmates.

او به اندازه هم‌کلاسی‌اش باهوش است.

This painting is as beautiful as a work of art.

این نقاشی به اندازه یک اثر هنری زیباست.

The new car is as spacious as the old one.

ماشین جدید به اندازه ماشین قدیمی جادار است.

The concert was as entertaining as expected.

کنسرت همان اندازه که انتظار داشتیم جالب بود.

The solution is as simple as it seems.

راه‌حل به همان اندازه‌‌ای که به نظر می‌رسد، ساده است.

Unfortunately, the project is not as straightforward as we thought.

متأسفانه پروژه به اندازه‌ای که فکر می‌کردیم ساده و قابل‌فهم نیست.

The weather is not as warm as we had hoped.

هوا به اندازه‌ای که می‌خواستیم گرم نیست.

The performance was not as impressive as the previous ones.

اجرا به اندازه قبلی تأثیرگذار نبود.

This coffee is not as flavorful as I expected.

این قهوه به اندازه‌ای که انتظار داشتیم طعم‌دار نیست.

The instructions were not as clear as they should have been.

دستورالعمل‌ها به اندازه‌ای که باید واضح و شفاف نبود.

Is this assignment as difficult as the last one?

آیا این تکالیف به اندازه قبلی سخت است؟

Is the new software as user-friendly as the old version?

آیا نرم‌افزار جدید به اندازه قبلی کاربرپسند است؟

Are you feeling as confident as before the presentation?

آیا به اندازه قبل از ارائه احساس اعتمادبه‌نفس می‌کنی؟

Was the book as interesting as you thought it would be?

آیا کتاب به اندازه‌ای که فکر می‌کردی جالب است؟

Is the movie as captivating as the reviews suggest?

آیا فیلم به اندازه‌‌ای که نقدها می‌گویند جذب‌کننده است؟

تصویر یک دختر و یک پسر

گرامر as + adverb + as

از دیگر ساختارهای گرامر as as این است که بین آن‌ها قید بیاوریم. در این حالت، باید این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که حتماً از فعل اصلی در جمله استفاده کنیم. یعنی دیگر نمی‌توانیم قید را با فعل «to be» یا با «افعال ربطی» (Linking Verbs) بیاوریم. اگر بخواهیم به بررسی شباهت‌ها بپردازیم و بین as as قید بیاوریم، می‌توانیم از قیدهای مختلفی استفاده کنیم. در ادامه ساختار «as + adverb + as» را برای مقایسه در حالت‌های مختلف بررسی خواهیم کرد.

 • مقایسه شباهت‌ها. این ساختار را در مواقعی به کار می‌بریم که بخواهیم بگوییم فاعل و شخص یا شیء دومی که آن را با فاعل مقایسه می‌کنیم، در برخی ویژگی‌ها یا از نظر مقدار با هم برابرند. ساختار آن را نیز به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

as + adverb + as

***

He runs as fast as a cheetah.

او به اندازه یوزپلنگ سریع است.

 • قید حالت. قیدهای حالت در انگلیسی که رایج‌ترین آن‌ها «quickly» یا «efficiently» و «slowly» و... است، برای مقایسه نحوه یا چگونگی انجام دو عمل مختلف به کار می‌روند. ساختار آن به همان شکل «as + adverb + as» تعریف می‌شود و بین as as، قید می‌آوریم:

She works as efficiently as her colleague.

او به اندازه همکارش مفید کار می‌کند.

 • برای بیان تفاوت. در این حالت باید فعل اصلی را با فعل کمکی و «not» منفی کنیم. بنابراین، ساختار آن با در نظر گرفتن زمان فعل مشخص می‌شود. به مثال زیر دقت کنید.

He doesn't play as well as his component.

او به اندازه حریفش خوب بازی نمی‌کنند.

(حریفش از او بهتر بازی می‌کند.)

در مثال فوق «well» به عنوان قید به کار رفته است و زمان فعل حال ساده است. چون فاعل سوم‌شخص مفرد (he) است، بری منفی کردن از «doesn't» استفاده کرده‌ایم و بعد از آن شکل ساده فعل (play) به کار رفته است. فراموش نکنید که هر موقع شکل منفی گرامر as as داشته باشیم، شخص یا مکانی که آن را با فاعل مقایسه کرده‌ایم، ویژگی برتر را دارد.

به چند مثال دیگر با گرامر as + adverb + as توجه کنید تا بهتر بتوانید با این ساختار و نحوه به کار بردن آن در جمله انگلیسی آشنا شوید.

She danced as gracefully as a professional ballerina.

او به اندازه یک بالرین حرفه‌ای زیبا رقصید.

The car drove as smoothly as a luxury vehicle.

ماشین مانند یک وسیله نقلیه لوکس، راحت حرکت کرد.

The project progressed as efficiently as we had planned.

پروژه طبق برنامه‌ای که داشتیم، به شکلی مؤثر پیشرفت داشت.

He speaks French as fluently as a native speaker.

او زبان فرانسوی را مانند یک فرانسوی‌زبان روان و سلیس صحبت می‌کند.

The team worked as collaboratively as possible to meet the deadline.

تیم تا حد امکان مشارکتی پیش رفت تا به ضرب‌الاجل برسد.

Unfortunately, the computer didn't run as smoothly as expected.

متأسفانه کامپیوتر آن طوری که انتظارش را داشتیم خوب کار نکرد.

The new employee didn't adapt as quickly as we had hoped.

کارمند جدید آن‌طوری که می‌خواستیم خودش را زود وفق نداد.

The weather isn't changing as rapidly as predicted.

آب و هوا به اندازه‌ای که پیش‌بینی کرده بودیم، سریع در حال تغییر نیست.

The train doesn't travel as frequently as the metro.

تعداد دفعات تردد قطار به اندازه مترو نیست.

The plan didn't go as seamlessly as anticipated.

برنامه آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد، آرام و بدون دردسر پیش نرفت.

Did she finish the assignment as quickly as you did?

آیا او تکالیفش را به همان سرعتی که شما انجام دادید، تمام کرد؟

Is the new software running as efficiently as the old one?

آیا نرم‌افزار جدید به اندازه قبلی کارآمد است؟

Did the meeting progress as smoothly as planned?

آیا جلسه بر طبق برنامه به‌خوبی پیش رفت؟

Have you ever traveled as far as the other side of the country?

آیا تا به حال به سفری دورتر از آن سوی کشور رفته‌ای؟

Was the presentation delivered as effectively as expected?

آیا ارائه به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت تأثیرگذار بود؟

گرامر as + noun + as

وقتی اسمی بین گرامر as as قرار می‌گیرد، باید یک نکته مهمی را در نظر بگیریم. اگر اسم قابل‌شمارش باشد، یعنی بتوانیم آن را شمارش کنیم و برای جمع بستن، «s» جمع به آن اضافه کنیم، در این صورت ساختار آن به صورت «as + many nouns + as» خواهد بود. اما اسم قابل‌شمارش چیست؟

در آموزش‌های قبلی «مجله فرادرس» گرامر Countable Nouns را به طور کامل و با مثال توضیح دادیم. اسم قابل‌شمارش به اسمی گفته می‌شود که در صورتی که تعداد آن اگر بیشتر از یکی باشد، بتوانیم آن را شمارش کنیم. وقتی این اسم‌ها جمع بسته می‌شوند، به انتهای آن‌ها «s» جمع اضافه می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

There's a man at the door.

مردی پشت در است.

I have some friends in New York.

من چند دوست در نیویورک دارم.

اگر بخواهیم مثال‌های فوق را به جملات منفی تبدیل کنیم، به‌جای «some»‌ از «any» کمک می‌گیریم و برای اسامی مفرد، همان حرف تعریف نامعین (Indefinite) را به کار می‌بریم که «a» یا «an» است. بنابراین خواهیم داشت:

There isn't a man at the door.

مردی پشت در نیست.

I don't have any friends in New York.

من هیچ دوستی در نیویورک ندارم.

تا به اینجای مطلب درباره اسامی قابل‌شمارش توضیحات مختصری دادیم. برای این‌که اسم قابل‌شمارش بین as as قرار بگیرد، با در نظر گرفتن ساختار «as + many + nouns + as» خواهیم داشت:

My little brother likes to eat as many cookies as he can.

برادرم دوست دارد تا جایی که می‌تواند کلوچه بخورد.

اما اسم غیرقابل‌شمارش چیست؟ اسامی غیرقابل‌شمارش را همان‌طور که از اسم‌شان پیداست، نمی‌توانیم شمارش کنیم. به همین دلیل همواره به شکل مفرد به کار می‌روند و «s» جمع نمی‌گیرند. فعلی که برای آن‌ها استفاده می‌شود نیز فعل مفرد است، مانند مثال زیر:

There's some cheese in the refrigerator.

مقداری پنیر در یخچال هست.

اگر بخواهیم اسامی غیرقابل‌شمارش را با گرامر as as به کار ببریم، ساختار «as + much + noun + as» را برای آن تعریف می‌کنیم، مانند مثال زیر:

My cat eats as much food as my dog.

گربه‌ام به اندازه سگم غذا می‌خورد.

(در این مثال، «food» اسم غیرقابل‌شمارش است و به همین دلیل قبل از آن «much» آمده است.)

نکته اول: وقتی اسم قابل‌شمارش بین as as قرار می‌گیرد، حتماً باید به شکل جمع استفاده شود. به عبارت دیگر، باید به آن «s» جمع اضافه کنیم، چون قبل از آن «s» آمده و به صورت جمع به کار می‌رود. به شکل درست و نادرست مثال زیر توجه کنید.

I have as as many book as you do.

I have as many books as you do.

من به اندازه شما کتاب دارم.

نکته دوم: گاهی می‌توانیم قبل از اسم، صفت نیز استفاده کنیم، مانند مثال زیر:

I have seen as as many interesting movies as you have.

من به اندازه شما فیلم‌های جذاب دیده‌ام.

(در این جمله، «interesting» صفت است و آن را قبل از اسم «movies» می‌بینیم.)

در ادامه این مطلب، گرامر as as را به طور کامل و با مثال‌های متنوع برای اسامی قابل‌شمارش و غیرقابل‌شمارش توضیح می‌دهیم.

گرامر as as با اسامی قابل شمارش

برای این‌که تعداد یا کمیت دو چیز را با هم مقایسه کنیم، باید بین as as از اسم استفاده کنیم. اما اسم را به‌تنهایی نمی‌توانیم به کار ببریم؛ اگر اسم قابل‌شمارش باشد، قبل از آن «many» می‌آوریم و اگر غیرقابل‌شمارش باشد، قبل از آن «much» می‌آوریم. اما قبل از این‌که گرامر as as را برای اسامی قابل‌شمارش بررسی کنیم، ابتدا باید بدانیم که به چه اسمی قابل‌شمارش گفته می‌شود.

«اسامی قابل‌شمارش» (Countable Nouns) به آن دسته از اسم‌هایی گفته می‌شود که می‌توانیم آن‌ها را شمارش کنیم. یعنی می‌توانیم از نظر تعداد، آن‌ها را مورد ارزیابی کمی قرار دهیم. اسامی قابل‌شمارش به دو دسته مفرد و جمع تقسیم می‌شوند. در صورتی که با گرامر as as همراه شوند، آن‌ها را همراه با شکل جمع به کار می‌بریم و ساختار «as many as» را برای آن‌ها تعریف می‌کنیم. برای جمع بستن اسامی قابل‌شمارش از «s» جمع کمک می‌گیریم. برای مثال، «apple» یک اسم قابل‌شمارش مفرد است و شکل جمع آن «apples» خواهد بود. به چند مثال زیر توجه کنید تا ساختار گرامر as as با اسامی قابل‌شمارش را بهتر درک کنید.

She bought as many books as she could carry from the bookstore.

او آن‌قدر کتاب خرید که بتواند از کتاب‌فروشی با خودش حمل کند.

The teacher encouraged the students to ask as many questions as they needed for clarity.

معلم دانش‌آموزان را تشویق کرد تا برای متوجه شدن، تا جایی که می‌توانند سوال مطرح کنند.

The company hired as many employees as necessary to meet the increased demand.

شرکت تا حد نیاز کارمند استخدام کرد تا پاسخگوی افزایش تقاضا باشد.

The farmer planted as many seeds as the field could accommodate.

کشاورز آن‌قدری که جا داشت، در مزرعه دانه کاشت.

The event attracted as many participants as the organizers had expected.

رویداد به همان اندازه‌ای که برگزارکنندگان آن پیش‌بینی کرده بودند، شرکت‌کنندگان را جذب کرد.

The team completed the project using as many resources as were available to them.

تیم، پروژه را با استفاده از منابعی که در دسترس‌شان بود، کامل کرد.

ساختار جملات منفی با «as + many + nouns + as» برای بیان تفاوت‌ها به کار می‌رود. به دو مثال زیر و توضیحات داخل پرانتز توجه کنید.

I do not eat as many vegetables as my doctor recommends.

من به اندازه‌ای که دکترم سفارش کرده سبزیجات نمی‌خورم.

They did not read as many books as the teacher assigned.

آن‌ها به اندازه‌ای که معلم مشخص کرد، کتاب نخواندند.

گرامر as as با اسامی غیر قابل شمارش

اسامی غیرقابل‌شمارش (Uncountable Nouns) به آن دسته از اسم‌هایی گفته می‌شود که برای جمع بستن «s» نمی‌گیرند، زیرا نمی‌توانیم آن‌ها را تک‌تک بشمریم و اگر بخواهیم شمارش کنیم، باید از واحدهای شمارش در کنار آن‌ها استفاده کنیم. به جمله زیر دقت کنید.

I want some chocolate.

من شکلات می‌خواهم.

در مثال فوق، «chocolate» اسم غیرقابل‌شمارش است و به همین دلیل «s» جمع برای آن به کار نرفته است. همچنین از حرف تعریف نامعین «a» استفاده نشده و درعوض کمیت‌سنج «some» را قبل از آن قرار داده‌ایم.

از گرامر as as می‌توانیم با اسامی غیرقابل‌شمارش با ساختار «as + much + noun + as» استفاده کنیم، مانند مثال زیر:

She drinks as much coffee as her colleague every morning.

او هر روز صبح، به اندازه همکارش قهوه می‌نوشد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در مثال فوق از «as + much + noun + as» استفاده شده است و «coffee» به عنوان اسم غیر‌قابل‌شمارش بعد از «much» به کار رفته است. از این ساختار نیز برای بیان شباهت بین دو چیز، دو شخص یا دو مکان استفاده می‌کنیم. اگر جمله را منفی کنیم، به مقایسه تفاوت‌ها پرداخته‌ایم، مانند مثال زیر:

She doesn't drink as much coffee as her colleague every morning.

او هر روز صبح به اندازه همکارش قهوه نمی‌نوشد.

(همکارش بیشتر از او قهوه می‌خورد.)

She has as much energy as a young child.

او به اندازه یک بچه انرژی ندارد.

We've saved as much money as we planned for the vacation.

ما به اندازه‌ای که برای سفرمان برنامه‌ریزی کرده بودیم، پول پس‌انداز کرده‌ایم.

The new smartphone has as much storage as the latest model.

گوشی هوشمند به اندازه جدیدترین مدلش حافظه دارد.

Unfortunately, the project didn't receive as much attention as it needed.

متأسفانه پروژه آن‌قدر که باید، مورد توجه قرار نگرفت.

The restaurant didn't have as much variety as we expected.

رستوران به اندازه‌ای که انتظار داشتیم تنوع نداشت.

The book didn't offer as much information as I had hoped.

کتاب به اندازه‌ای که می‌خواستیم اطلاعات نداشت.

Do you have as much experience as the other candidates?

آیا به اندازه سایر متقاضیان تجربه داری؟

Did the movie provide as much entertainment as you anticipated?

آیا فیلم به اندازه‌ای که پیش‌بینی کرده بودید، سرگرمی ایجاد کرد؟

Have you ever faced as much difficulty as you did with this task?

آیا تا به حال به اندازه این کار، با سختی مواجه شده‌اید؟

یک کتاب باز روی میز به همراه چندین کتاب روی هم و پس زیمنه قفسه کتاب در یک اتاق

گرامر As much as, As many as

علاوه بر مواردی که بیان شد، گرامر as as را می‌توانیم فقط با «much» یا «many» (بدون اسم) به کار ببریم. در این حالت نیز برای مقایسه کمیت دو چیز از نظر مقدار یا تعداد به کار می‌رود. بنابراین، ساختار آن به شکل «am many as» برای اسامی قابل‌شمارش و «as much as» برای اسامی غیرقابل‌شمارش به کار می‌رود. نکته مهم این است که وقتی برای اسامی قابل‌شمارش از «as as» استفاده می‌کنیم، اسم همیشه به شکل جمع (معمولاً با افزودن s جمع) به کار می‌رود. مثال‌های زیر را ببینید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

Goerge makes as much money as Mick but not as much as Neil.

«جورج» به اندازه «میک» پول درمی‌آورد، اما به اندازه «نیل» پول درنمی‌آورد.

They try to give them as much freedom as they can.

آن‌ها سعی کردند که تا جایی که می‌توانند به آن‌ها آزادی بدهند.

There weren’t as many people there as I expected.

در آنجا به اندازه‌ای که انتظار داشتم افراد زیادی نبود.

می‌توانیم از «as much as» و «as many as» قبل از عدد نیز استفاده کنیم. در این حالت به تعداد زیادی اشاره می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Scientists have discovered a planet that weighs as much as 2,500 times the weight of Earth.

دانشمندان سیاره‌ای را کشف کردند که وزنش ۲۵۰۰ برابر وزن کره زمین است.

There were as many as 50 people crowded into the tiny room.

۵۰ نفر در اتاق کوچک جمع شده بودند.

گرامر so + adjective + as

از این ساختار برای بیان شباهت یا برابری بین دو چیز استفاده می‌کنیم و اغلب برای مقایسه کردن و به منظور تأکید بر این موضوع به کار می‌رود که بخواهیم بگوییم چیزی یا شخصی با دیگری برابری می‌کند. ساختار آن را در حالت کلی به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

so + adjective + as + [subject/thing] + [verb/adjective] + [additional information].

به چند مثال زیر دقت کنید.

The concert was so enchanting as to leave the audience speechless.

کنسرت آن‌قدری مسحورکننده بود که زبان حضار را بند بیاورد.

The weather is not so hot as to cancel outdoor activities.

هوا به اندازه‌ای گرم نیست که فعالیت‌های بیرون لغو شود.

The painting was so captivating as to draw crowds from afar.

نقاشی آن‌قدری مسحورکننده بود که توجه جمعیت را از دور به خود جلب کند.

سه نکته مهم را در رابطه با گرامر so + adjective +as به خاطر داشته باشید:

 • «so + adjective + as» شدت یا درجه برابری را نشان می‌دهد و به همین دلیل مقایسه با دقت بیشتری انجام می‌شود.
 • کاربرد «so + adjective + as»‌ در بیشتر موارد، در موقعیت‌های رسمی یا نوشتار انگلیسی، و برای انتقال میزان یا درجه بالایی از یک ویژگی از نظر کیفی خلاصه می‌شود.
 • «so + adjective + as» اغلب قبل از جمله‌واره اصلی یا در ابتدای جمله قرار می‌گیرد و لحن مقایسه‌ای دارد.

در حالت منفی برای نشان دادن عدم برابری میان دو ویژگی استفاده می‌شود، مانند مثال زیر:

The task is not so difficult as to be impossible.

کار آن‌‌قدرها هم سخت نیست که [انجام دادنش] محال به نظر برسد.

گرامر Just as as

از «just as as» برای تأکید بر برابری یا شباهت بین دو ماهیت، دو عمل، دو کیفیت یا دو حالت استفاده می‌شود که هم در انگلیسی محاوره و هم در نوشتار آن را می‌بینیم. تفاوت آن با گرامر as as در این است که به خاطر «just» شباهت دقیقی را نشان می‌دهد. یعنی می‌خواهد بگوید که آن دو شخص یا دو شیء کاملاً به هم شباهت دارند و کوچک‌ترین تفاوتی بین‌ آن‌ها نیست. مثال زیر و ترجمه آن را در نظر بگیرید.

She is just as intelligent as her older sister.

او دقیقاً به اندازه خواهر بزرگ‌ترش باهوش است.

در این مثال «just» نشان می‌دهد که او به اندازه خواهر بزرگ‌ترش باهوش است و از نظر هوش بین هیچ‌کدام تفاوتی وجود ندارد. به چند مثال زیر دقت کنید. در این جملات از «just as as» استفاده شده و بین as as صفت آمده است، به همین دلیل فعل جمله «to be» یا فعل ربطی (مانند «feel» یا «seem») است.

He is just as tall as his best friend.

او درست هم‌قد بهترین دوستش است.

(دقیقاً هم‌قد هستند.)

This cake is just as delicious as the one we had last week.

این کیک دقیقاً به اندازه کیکی که هفته پیش داشتیم خوشمزه است.

The new smartphone is just as expensive as the latest model.

گوشی هوشمند جدید به اندازه جدیدترین مدل آن گران است.

She is just as dedicated to her work as her colleagues.

او درست به اندازه همکارانش نسبت به کارش دلسوز است.

The movie was just as exciting as they had promised.

فیلم دقیقاً به همان اندازه‌ای که قولش را داده بودند، مهیج بود.

در تمام مثال‌های فوق از صفت استفاده شده است، اما گرامر just as as نیز می‌تواند با قید یا اسم به کار برود. فرمول آن دقیقا مانند گرامر as as است با این تفاوت که از «just» قبل از «as as» برای بیان شباهت خیلی زیاد استفاده می‌کنیم. به چند مثال زیر با «just + adverb + as» توجه کنید.

She sings just as beautifully as her favorite artist.

او دقیقاً به زیبایی هنرمند محبوبش آواز می‌خواند.

The athlete runs just as swiftly as the fastest competitor.

قهرمان درست به اندازه سریع‌ترین رقیبش می‌دود.

The car accelerates just as smoothly as its high-end counterpart.

خودرو درست به همان آرامی همتای رده‌بالایش شتاب می‌گیرد.

They complete their assignments just as efficiently as the top students in the class.

آن‌ها تکالیفشان را دقیقاً به اندازه بهترین دانش‌آموزان کلاس، به طور مؤثری انجام می‌دهند.

The chef cooks just as skillfully as the renowned chefs on television.

سرآشپز دقیقاً به اندازه سرآشپزهای مشهور تلویزیون، ماهرانه آشپزی می‌کند.

در تمام مثال‌های فوق چون از قید استفاده شده است، فعل اصلی در جمله مشاهده می‌شود و دیگر فعل «to be» نداریم. اما اگر بخواهیم just as as را با اسم به کار ببریم، از فرمول «just + as + many/much + noun(s) + as» کمک می‌گیریم که با توجه به نوع اسم (قابل‌شمارش یا غیرقابل‌شمارش) فرق می‌کند. به چند مثال زیر توجه کنید.

She ate just as many cookies as her brother.

او دقیقاً به اندازه برادرش کلوچه خورد.

The team practiced just as many hours as the champions.

تیم دقیقاً به اندازه ساعت‌های کاری قهرمانان تمرین کرد.

He read just as many books as the top student in the class.

او دقیقاً به اندازه بهترین دانش‌آموز کلاس کتاب خواند.

The children played just as many video games as their friends.

بچه‌ها دقیقاً به اندازه دوستانشان بازی ویدئویی تماشا کردند.

We drank just as much coffee as our coworkers.

ما دقیقاً به اندازه همکاران‌مان قهوه خوردیم.

نکته اول: در جملات منفی از «not quite»‌ استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم تفاوت ناچیز است، مانند مثال‌های زیر:

She is not quite as tall as I am.

او به اندازه من بلند نیست.

(کمی از من کوتاه‌تر است.)

***

They were not quite as expensive as I thought.

آن‌ها به اندازه‌ای که فکر می‌کردم، گران نبودند.

(فکر کردم ۱۰۰ دلار باشد، اما ۹۵ دلار بود.)

نکته دوم: برای این‌که نشان دهیم تفاوت زیادی بین دو شخص یا دو چیز وجود دارد، از «not nearly» استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

She is not nearly as tall as me.

او به بلندی من نیست.

(از من خیلی کوتاه‌تر است.)

***

They were not nearly as expensive as I thought.

آن‌ها به اندازه‌ای که فکر می‌کردم گران نبودند.

(فکر کردم ۱۰۰ دلار باشد، اما فقط ۲۰ دلار بود.)

یک پسر قد بلند در کنار یک دختر قد کوتاه

گرامر Not as as

از گرامر not as as برای مقایسه بین دو چیزی استفاده می‌کنیم که با هم برابر نیستند. پس حالت منفی گرامر as as دقیقاً برعکس حالت مثبت آن، برای توصیف دو چیز متفاوت به کار می‌رود. مثال‌های زیر را بررسی کنید.

It’s not as heavy as I thought it would be, actually.

راستش را بخواهی، به اندازه‌ای که فکر می‌کردم سنگین نیست.

Ronica hasn’t grown as tall as Tommy yet.

قد «رونیکا» هنوز به اندازه «تامی» بلند نیست.

She’s not singing as loudly as she can.

او به آن اندازه که می‌تواند، مشغول آواز خواندن با صدای بلند نیست.

They didn’t play as well as they usually do.

آن‌ها به خوبی همیشه بازی نمی‌‌‌کنند.

می‌توانیم از قیدهایی مانند «quite» و «nearly» نیز همراه با این ساختار استفاده کنیم که به معنای «تقریباً» است. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

The second race was not quite as easy as the first one.

دومین مسابقه به اندازه اولی راحت نبود.

(مسابقه دوم راحت بود، اما مسابقه اول راحت‌تر بود.)

These new shoes are not nearly as comfortable as my old ones.

این کفش‌‌ تقریباً به اندازه کفش‌ قدیمی‌ام راحت نیست.

(کفش‌ قدیمی من راحت‌تر از این کفش‌های جدید است.)

همچنین می‌توانیم از «not as...as» یا «not so...as» همراه با این ساختار استفاده کنیم، مانند مثال زیر:

The cycling was good but not so hard as skiing we did.

دوچرخه‌سواری خوب بود، اما به اندازه اسکی که انجام دادیم سخت نبود.

گرامر as as برای بیان احتمال

از گرامر as as برای بیان احتمال یا توانایی نیز می‌توانیم کمک بگیریم، مانند مثال‌های زیر:

Can you come as soon as possible?

ممکن است تا حد امکان زود بیایید؟

(در این مثال، «soon»‌ به عنوان قید بین as as قرار گرفته است.)

Go to as many places as you can.

تا جایی که می‌توانید به مکان‌های زیادی بروید.

(در این مثال، بین as as از اسم قابل‌شمارش استفاده «places» شده و قبل از آن «many» آمده است.)

We got here as fast as we could.

ما سریع‌تر از چیزی که می‌توانستیم به اینجا رسیدیم.

(در این مثال، «fast» به عنوان قید بین as as قرار گرفته است.)

سوالی کردن جمله با as as

همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، بین as as می‌توانیم از صفت، قید یا اسم استفاده کنیم. جملات مثبت و منفی را نیز برای هر یک از این ساختارها توضیح دادیم. در ادامه این مطلب قصد داریم نحوه سوالی کردن جمله با as as را توضیح دهیم.

جملات سوالی در زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارت است از:

در این بخش از مطلب گرامر as as از «مجله فرادرس»، نحوه سوال ساختن با «as + adjective + as» و سوال ساختن با «as + adverb + as» و «as + many/much + noun(s) + as» را برای هر یک از جملات سوالی بله یا خیر و سوالی با wh را توضیح می‌دهیم.

سوالی کردن با as + adjective + as

برای سوالی کردن جملات as as که بین آن‌ها صفت قرار گرفته است، فعل «to be» را ابتدای جمله قرار می‌دهیم، سپس فاعل و در ادامه ساختار «as + adjective + as» را می‌آوریم. ساختار آن را نیز می‌توانیم به شکل زیر توصیف کنیم

To be + subject + as + adjective + as + object/complement?

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جملات پرسشی گرامر as as با صفت بیشتر آشنا شوید. پاسخ هر یک از سوال‌‌ها را نیز در ادامه می‌توانید مشاهده کنید.

Is this task as challenging as the one you completed last week?

Yes, it is challenging. / No, it is not as challenging.

A: آیا این کار به اندازه کاری که هفته گذشته انجام دادی چالش‌برانگیز است؟

B: بله، چالش‌برانگیز است. / نه، آن‌قدرها چالش‌برانگیز است.

Was the presentation as informative as you expected it to be?

Yes, it was informative. / No, it was not as informative.

A: آیا ارائه به اندازه‌ای که انتظارش را داشتی آموزنده بود؟

B: بله، آموزنده بود. / نه، به آن اندازه آموزنده نبود.

Is the new employee as experienced as the one who left the team?

Yes, the new employee is experienced. / No, the new employee is not as experienced.

A: آیا کارمند جدید به اندازه کارمندی که گروه را ترک کرد باتجربه است؟

B: بله، کارمند جدید باتجربه است. / نه، کارمند جدید به اندازه قبلی باتجربه نیست.

Are you finding the course material as interesting as your friend does?

Yes, I find it interesting. / No, I do not find it as interesting.

A: آیا برنامه درسی را به همان اندازه‌ای جالب می‌دانی که دوستت جالب می‌داند؟

B: بله، به نظرم جالب است. / نه، به نظرم آن‌قدرها جالب نیست.

Was the movie as captivating as the reviews suggested?

Yes, it was captivating. / No, it was not as captivating.

A: آیا فیلم به اندازه‌ای که نقدها درباره آن می‌گفتند جذاب بود؟

B: بله، جذاب بود. / نه، به آن اندازه جذاب نبود.

In your opinion, is this novel as captivating as the bestseller you read last month?

Yes, it is captivating. / No, it is not as captivating.

A: به نظرت این رمان به اندازه نسخه پرفروشی که ماه گذشته خواندی جالب است؟

B: بله، جالب است. / نه، به آن اندازه جالب نیست.

برای سوال ساختن با wh، ابتدا باید از کلمه پرسشی استفاده کنیم و سپس همان ساختاری را می‌توانیم به کار ببریم که برای جملات بله یا خیر تعریف کردیم. فقط کلمه‌ای که پاسخ مدنظر است را از صورت سوال حذف می‌کنیم. به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار as + adjective + as برای جملات سوالی با wh بیشتر آشنا شوید. پاسخ سوال‌ها را نیز در ادامه می‌توانید ببینید.

What do you think about the new policy? Is it as effective as the previous one?

Yes, it is as effective. / No, it is not as effective.

A: نظرت درباره سیاست جدید چیست؟ آیا به اندازه قبلی مؤثر است؟

B: بله، به همان اندازه مؤثر است. / نه، به اندازه قبلی مؤثر نیست.

Which team do you consider as skilled as the championship-winning team last year?

Team A is as skilled. / Team B is not as skilled.

A: کدام تیم را به اندازه تیمی که پارسال در مسابقات قهرمانی اول شد، مجرب می‌دانی؟

B: تیم A به همان اندازه مجرب است. / تیم B به آن اندازه مجرب نیست.

How did you find the movie? Was it as entertaining as you expected?

Yes, it was entertaining. / No, it was not as entertaining.

A: فیلم چطور بود؟ به اندازه‌ای که انتظار داشتی جالب بود؟

B: بله، جالب بود. / نه، به آن اندازه جالب نبود.

What are your thoughts on the candidate's performance? Do you find them as qualified as the other applicants?

Yes, they are qualified. / No, they are not as qualified.

A: نظرت درباره اجرای متقاضی چیست؟ فکر می‌کنی به اندازه سایر متقاضیان واجد شرایط است؟

B: بله، لایق است. / نه، به آن اندازه لایق نیست.

سوالی کردن با as + adverb + as

برای سایر ساختارهایی گرامر as as نیز جملات سوالی تعریف شده است که هم می‌تواند بله یا خیر باشد و هم سوال با wh. ساختار سوالات بله یا خیر با as + adverb + as به شکل زیر است:

Auxiliary verb + subject + main verb + as + adverb + as + [rest of the sentence]?

فعل کمکی با توجه به زمان فعل اصلی شخص می‌شود. برای مثال، اگر فعل حال ساده انگلیسی باشد «do» یا «does» و اگر گذشته ساده باشد، «did» خواهد بود. به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جملات سوالی بله یا خیر با as + adverb + as آشنا شوید.

Can you run as fast as your friend?

می‌توانی به اندازه دوستت سریع بدوی؟

Is she speaking as fluently as her sister?

آیا او زبان را به اندازه خواهرش روان صحبت می‌کند؟

Did they finish the project as quickly as expected?

آیا آن‌ها پروژه را به اندازه‌ای که انتظار داشتند زود تمام کردند؟

Are you studying as diligently as your classmates?

آیا شما به اندازه هم‌کلاسی‌هایت با سعی و پشتکار درس می‌خوانی؟

Have you been working as efficiently as your supervisor suggested?

آیا به اندازه‌ای که سرپرست شما توصیه کرد، به طور مؤثر مشغول کار کردن بوده‌اید؟

برای سوال ساختن با wh نیز می‌توانیم با قرار دادن کلمه پرسشی در ابتدای جمله، از ساختار «as + adverb + as» استفاده کنیم. فرمول آن را به شکل زیر می‌نویسیم.

Wh-word + Auxiliary verb + subject + main verb + as + adverb + as + [rest of the sentence]?

به چند مثال زیر دقت کنید.

Why can't you speak as confidently as your brother does?

چرا او نمی‌تواند به اندازه برادرت با اعتمادبه‌نفس صحبت کند؟

What makes her complete the tasks as quickly as possible?

چه چیزی باعث می‌شود که او کارها را در اسرع وقت تمام کند؟

Where did you learn to play the piano as skillfully as that?

کجا یاد گرفتی که پیانو را به آن اندازه ماهرانه بنوازی؟

How has he managed to solve problems as creatively as his teacher?

او چگونه توانست مشکلات را به اندازه معلمش خلاقانه حل کند؟

When will they start working as collaboratively as the other teams?

آن‌ها چه زمانی مانند سایر تیم‌ها به طور مشترک کار را شروع خواهند کرد؟

تصویر خانمی در کتابخانه

سوالی کردن با as + many/much + noun(s) + as

فرمول جملات سوالی بله یا خیر با «as + many/much + noun(s) + as» به صورت زیر تعریف می‌شود:

Do/Did/Have + Subject + As + Many/Much + Noun(s) + As + [rest of the sentence]?

به مثال زیر دقت کنید.

Do you have as many friends as she does?

آیا شما به اندازه او دوستانی دارید؟

سوال فوق با فعل کمکی «do» شروع شده است و بعد از آن، طبق فرمول، از فاعل و ساختار «as + many/much + noun(s) + as» استفاده کرده‌ایم. «friends» در این مثال اسم قابل‌شمارش است که به صورت جمع به کار رفته است. به چند مثال دیگر توجه کنید تا با ساختار این نوع جملات سوالی بیشتر آشنا شوید. در این مثال‌ها هم از اسم قابل‌شمارش و هم از اسم غیر‌قابل‌شمارش استفاده شده است.

Do you have as many books as your sister does on her shelf?

آیا شما هم به اندازه‌ای که خواهرتان در قفسه‌اش کتاب دارد، کتاب دارید؟

Did he eat as much pizza as you suggested for the party?

آیا او به اندازه‌ای که برای مهمانی توصیه کردید پیتزا خورد؟

Have they visited as many countries as your friends have?

آیا آن‌ها به اندازه دوستتان از کشورهای مختلفی بازدید کرده‌اند؟

Did she spend as much time on the project as the teacher recommended?

آیا او به اندازه‌ای که معلمش پیشنهاد کرد برای پروژه وقت گذاشت؟

Do we need to buy as many ingredients as the recipe calls for?

آیا باید به اندازه‌‌ای که در دستور طبخ غذا گفته شده، مواد لازم بخریم؟

Have you practiced as much as the coach advised before the competition?

آیا به اندازه‌ای که مربی قبل از مسابقه توصیه کرد، تمرین کرده‌اید؟

برای سوال ساختن با wh، کلمه پرسشی را ابتدای جمله می‌آوریم و سپس از همان ساختار سوالات بله یا خیر کمک می‌گیریم و پاسخ را از صورت سوال حذف می‌کنیم. برای کلمات پرسشی «how many» و «whose» یا «which»، بلافاصله بعد از کلمه پرسشی، اسم می‌آید. به چند مثال زیر دقت کنید. در این مثال‌ها از انواع کلمات پرسشی استفاده شده است.

What subject does he enjoy studying as much as you do?

او از چه موضوعی به اندازه شما برای مطالعه کردن لذت می‌برد؟

Which book did you read as much as your friend did?

کدام کتاب را به اندازه‌‌ای خواندی که دوستت مطالعه کرد؟

Whose car can drive as fast as yours?

ماشین چه کسی به اندازه ماشین شما سریع حرکت می‌کند؟

Why did they bring as much luggage as we did?

چرا آن‌ها به اندازه ما چمدان آوردند؟

Where can you find as many restaurants as in this city?

کجا می‌توانی به اندازه این شهر رستوران پیدا کنی؟

گرامر as as با مثال

برای درک بهتر نحوه کاربرد گرامر as as در جملات انگلیسی، در ادامه این مطلب از «مجله فرادرس» به مثال‌‌های بیشتری اشاره خواهیم کرد. ترجمه هر مثال و تلفظ صوتی آن‌ها را نیز می‌توانید تمرین کنید.

She is as talented as her sister in playing the piano.

او به اندازه خواهرش در نواختن پیانو بااستعداد است.

This cake is as delicious as the one we had last week.

این کیک به اندازه آن کیکی که هفته گذشته خوردم خوشمزه است.

The movie was as exciting as I expected it to be.

فیلم به همان اندازه‌ای هیجان‌انگیز بود که انتظار داشتم.

The weather today is as beautiful as yesterday.

امروز هوا به اندازه دیروز خوب است.

The new smartphone is as powerful as the latest model.

گوشی هوشمند جدید مانند مدل قدیمی‌اش قوی است.

His performance was as flawless as always.

عملکردش مانند همیشه بی‌عیب‌ونقص بود.

My vacation was as relaxing as I had hoped.

سفرم به همان اندازه‌ای که آرزو داشتم آرامش‌بخش بود.

The garden looks as stunning as it did in spring.

باغ به اندازه فصل بهار زیبا و جذاب بود.

The exam was as challenging as I anticipated.

امتحان به اندازه‌ای که پیش‌بینی کرده بودم، چالش‌برانگیز بود.

Your essay is as well-written as your previous ones.

انشای شما مانند قبلی‌ها خیلی خوب نوشته شده است.

This book is not as interesting as the one I read last month.

این کتاب به اندازه آن کتابی که ماه گذشته خواندم جالب نیست.

The restaurant is not as crowded as it usually is on weekends.

رستوران به اندازه آخر هفته‌ها شلوغ نیست.

Unfortunately, the project is not progressing as smoothly as planned.

متأسفانه این پروژه به شکلی که برنامه‌ریزی شده بود، خوب پیش نمی‌رود.

The meeting did not go as smoothly as we expected.

جلسه آن‌طور که انتظارش را داشتیم، بدون مشکل پیش نرفت.

The traffic today is not as light as it was yesterday.

ترافیک امروز مانند دیروز سبک نیست.

This coffee is not as hot as I prefer.

این قهوه آن‌قدر که من ترجیح می‌دهم داغ نیست.

The new software is not as user-friendly as the old version.

نرم‌افزار جدید به اندازه قبلی کاربرپسند نیست.

The concert was not as enjoyable as we had hoped.

کنسرت به آن اندازه‌ای که می‌خواستیم لذت‌بخش نبود.

Her explanation was not as clear as it should have been.

توضیحات او آن‌طور که باید واضح نبود.

The movie was not as captivating as the reviews suggested.

فیلم به اندازه‌ای که نقدها گفته بودند، مجذوب‌کننده نبود.

Is this restaurant as expensive as the one downtown?

آیا این رستوران به اندازه آن رستورانِ واقع در مرکز شهر، گران است؟

 

Is the Internet connection here as reliable as at home?

آیا اتصال اینترنت در اینجا، به اندازه خانه قابل‌اعتماد است؟

Are you feeling as energetic as you did yesterday?

آیا به اندازه دیروز پرانرژی هستید؟

Was the presentation as informative as you expected?

آیا ارائه به همان اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، آموزنده و حاوی اطلاعات بود؟

Was the hike as challenging as you thought it would be?

آیا پیاده‌روی به اندازه‌ای که فکر می‌کردید چالش‌برانگیز بود؟

Is your new job as demanding as your previous one?

آیا شغل جدیدت مانند شغل قبلی پُرزحمت است؟

Are these shoes as comfortable as your old ones?

آیا این کفش‌‌ به اندازه کفش قدیمی راحت است؟

Was the test as difficult as you had anticipated?

آیا امتحان به اندازه‌ای که پیش‌بینی کرده بودید سخت بود؟

Is this camera as expensive as the one you were considering?

آیا این دوربین به اندازه دوربینی که مدنظرت بود، گران است؟

Are these headphones as good as the ones you had before?

آیا این هدفون به اندازه آن هدفونی که قبلاً داشتی خوب است؟

اصطلاحات انگلیسی با گرامر as as

تا به حال اصطلاح «as free as a bird» را شنیده‌اید؟ می‌توانید حدس بزنید که معادل فارسی آن چیست و برای چه موقعیت‌هایی به کار می‌رود؟ در زبان انگلیسی اصطلاحات زیادی داریم که با «as...as»‌ ساخته می‌شوند و بین آن صفت، قید یا اسم به کار می‌رود. برخی از آن‌ها در گفت‌وگو و محاوره‌های روزمره کاربرد زیادی دارد. به همین دلیل در این مطلب تصمیم داریم به برخی از آن‌ها اشاره کنیم. در جدول زیر می‌توانید برخی از این اصطلاحات رایج را با معنی و مثال مشاهده کنید. برای هر اصطلاح، معنی فارسی ارائه شده است و سپس به کمک مثال و ترجمه مثال، به توضیح بیشتر پرداخته‌ایم تا به درک معنی و کاربردش کمک کند.

اصطلاحات انگلیسی با گرامر as as
As Bad as All That
Definition: As bad something appears to be
به آن بدی

It isn't as bad as all that. You'll be fine tomorrow.

Losing the game isn't as bad as all that.

As Big as Life
Definition: An exaggerated way to state that someone appeared in a particular place.
به چه بزرگی

There I saw him as big as life!

John came into the room and stood there as big as life.

As Black as Pitch
Definition: Very dark
خیلی تاریک

I couldn't see a thing in the room because it was as black as pitch.

I can't see a thing. It's as black as pitch. Get a flashlight.

As Blind as a Bat
Definition: Very bad eyesight
مثل خفاش کور

He's as blind as a bat. You can believe what he says.

That ball was in! You're as blind as a bat!

As Busy as a Beaver / As Busy as a Bee
Definition: Very busy
خیلی سر شلوغ

I was as busy as a bee over the weekend. I got a lot done.

He's always as busy as a beaver. I wonder if he ever takes a break.

As Clean as a Whistle
Definition: Very clean
خیلی تمیز و مرتب

That car is as clean as a whistle now that you've washed it.

I like to keep my desk as clean as a whistle.

As Clear as Crystal
Definition: Very clear and understandable
خیلی ساده و بی‌ریا

Let me be as clear as crystal. Hurry up!

She was as clear as crystal about her intentions.

As Cool as a Cucumber
Definition: Calm and not nervous
خیلی خون‌سرد

You have to remain as cool as a cucumber to be successful.

I stayed as cool as a cucumber as I finished the exercise.

As Crazy as a Loon
Definition: Very crazy
خیلی نادان و احمق

She's as crazy as a loon. You can't believe a word she says.

I wouldn't worry about his opinion, he's as crazy as a loon.

As Easy as Pie
Definition: Very easy
مثل آب خوردن

You'll find the exercise is as easy as pie.

This game is as easy as pie.

As Far as Possible
Definition: As much as possible
تا حد امکان دور

I'll see what I can do as far as possible.

She went as far as possible in trying to get the project approved.

As Free as a Bird
Definition: Feeling very free and care easy
به آزادی پرنده/رها مانند پرنده

Our children are away for the weekend so we're as free as a bird.

I used to feel as free as a bird when I was younger.

As Happy as a Clam
Definition: Very happy and content
خیلی خوشحال

I'm as happy as a clam living in Portland.

She seemed as happy as a clam yesterday.

As Hard as Nails
Definition: Cruel and very hard
خیلی سخت و سفت

He's as hard as nails with his staff.

Don't work for her. She's as hard as nails.

As Hungry as a Bear
Definition: Very hungry
مثل یک خرس گرسنه

Do you have a sandwich? I'm as hungry as a bear.

When we arrived, I was as hungry as a bear.

As Innocent as a Lamb
Definition: Without guilt
خیلی بی‌گناه

There's no way she could have done that. She's as innocent as a lamb.

He's only pretending to be as innocent as a lamb.

As Quiet as a Mouse
Definition: Very quiet, shy
خیلی خجالتی

She sat in the corner and was as quiet as a mouse at the party.

Can you believe that he was as quiet as a mouse when he was a boy?

As Sick as a Dog
Definition: Very sick
به شدت بیمار

My brother is at home as sick as a dog.

I'm feeling as sick as a dog. I think I need to go home.

As Soon as Possible
Definition: At the earliest moment possible
در اسرع وقت

Could you reply to my request as soon as possible?

I'll get back to you as soon as possible with the information.

سوالات رایج درباره گرامر as as

در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص گرامر as as پاسخ دهیم.

کاربرد گرامر as as در انگلیسی چیست؟

ساختار «as…as» یکی از ساختارهایی است که برای مقایسه بین دو طرف به کار گرفته می‌شود. این ترکیب معمولا برای مقایسه‌هایی به کار می‌رود که در آن تلاش داریم یکسان بودن دو طرف مقایسه را به تصویر بکشیم. در دستور زبان انگلیسی، شیوه‌های متفاوتی برای صحبت از یکسان بودن وجود دارد اما این روش ساده‌ترین شیوه برای بیان شباهت به شمار می‌آید. در این ساختار حرف اضافه «as» دو بار تکرار می‌شود و نقش‌های دستوری اسم، صفت و قید بین دو حرف اضافه «as» قرار می‌گیرند.

در انواع دیگر مقایسه، مانند صفت‌های تفضیلی یا عالی، از کلماتی قبل یا بعد از این عبارت کمک می‌گیریم. برای مثال، در صفت‌های تفضیلی، از حرف ربط هم‌پایه‌ساز «than» کمک می‌گیریم یا پیش از صفات عالی، حرف تعریف معین «the» را اضافه می‌کنیم. اما قبل یا بعد از این ساختار، نیازی به افزودن حروف اضافه یا حروف تعریف نیست. تنها نکته مهمی که در گرامر as as نباید فراموش کنیم این است که با این ساختار، تساوی در مقدارها و اندازه‌های یکسان را مطرح می‌کنیم. این ترکیب در حالت منفی، معنی عکس پیدا می‌کند و عدم تساوی یا یکسان نبودن را نشان می‌دهد.

جایگاه اسم‌ها در گرامر as as چیست؟

با استفاده از اسم‌ها نیز می‌توانیم یکسان بودن و شباهت در مقدار و تعداد را نشان دهیم. برای قرار دادن اسم‌ها در ساختار «as…as» نمی‌توانیم مانند صفت‌ها یا قیدها عمل کنیم. در این مورد باید در ابتدا اسم‌ مورد نظر را به خوبی بشناسیم. بر اساس تقسیم‌بندی اسم‌ها می‌توانیم اسم‌ها را در دو گروه قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش قرار دهیم. به این ترتیب همه اسم‌ها و مصدرها در یکی از این دو گروه قرار دارند. با قرار دادن اسم‌ها در این گروه‌ها، کمیت‌‌سنج‌های خاصی را نیز باید برای هر یک به کار ببریم.

به این ترتیب برای بیان مقایسه در مورد اسامی قابل‌شمارش باید پیش از قرار دادن آن‌ها در جمله از کمیت‌سنج «many» و در مورد اسامی غیر قابل‌شمارش از کمیت‌سنج «much» کمک بگیریم. دقت کنید که در این حالت باید از شکل جمع اسامی قابل‌شمارش استفاده کنیم. اما در مورد اسامی غیر قابل‌شمارش نیازی به ایجاد تغییر در اسم نیست.

بین گرامر as as چه چیزی قرار می‌گیرد؟

بین as as هم می‌توانیم از صفت استفاده کنیم و هم از قید. اگر فعل «to be» یا افعال ربطی (Linking Verb) در جمله به کار برود، باید صفت را قرار دهیم، اما اگر فعل اصلی در جمله داشته باشیم، بین‌ as as قید می‌آوریم.

نقش اسم در گرامر as as چیست؟

به کمک اسم می‌توانیم به بیان یکسان بودن و شباهت در مقدار و تعداد اشاره کنیم. برای این کار می‌توانیم بین as as اسم قرار دهیم. اما قبل از هر چیز باید ابتدا با اسم به خوبی آشنایی داشته باشیم. اگر از اسم قابل‌شمارش بین گرامر as as استفاده کنیم، باید قبل از آن «many» بیاوریم که به شکل «as + many + nouns + as» خواهد بود. اما اگر از اسم غیرقابل‌شمارش استفاده کنیم، در آن صورت از «much» کمک می‌گیریم و ساختار آن را به صورت «as + much + noun +as» تعریف می‌کنیم.

تمرین گرامر as as

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر as as»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. She is _______ diligent ________ her sister when it comes to completing assignments.

more / than

as / as

so / like

2. The new computer is _________ expensive _________ the one we bought last year.

more / than

 so / than

 as / as

3. Do you run ________ fast ________ your friend in the morning?

so / as

as / as

more / than

4. he movie was _________ interesting _________ we expected.

 as / so

 more / as

 so / as

5. They have ________ many friends ________ we do.

more / as

so / like

as / as

6. Is your car ________ reliable ________ your old one?

so / as

more / than

 as / as

7. He speaks English _________ fluently _________ his colleagues.

as / so

so / like

more / as

8. The restaurant serves food that is ________ delicious ________ our favorite diner.

 as / as

so / than

more / like

9. The company's performance this quarter is _________ impressive _________ last quarter.

as / as

more / than

so / like

10. Did you solve the problem _________ quickly ________ your classmates?

more / as

as / as

so / like

تمرین دوم

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

Q1: John is (tall) as ______ as Glen.

جواب

Answer: John is as tall as Glen.

Q2: Janet is (beautiful) ______ Jeniffer.

جواب

Answer: Janet is as beautiful as Jeniffer.

Q3: You are (crazy) ______ my sister.

جواب

Answer: You are as crazy as my sister.

Q4: We can run (fast) ______ they can.

جواب

Answer: We can run as fast as they can.

Q5: My mom is (not / strict) _____ your mum.

جواب

Answer: My mom is not as strict as your mum.

Q6: Your mobile phone is (not / trendy) ______mine.

جواب

Answer: Your mobile phone is not as trendy as mine.

Q7: Matrix II was (not / interesting) ______ Matrix I.

جواب

Answer: Matrix II was not as interesting as Matrix I.

Q8: This yogurt (not / taste / good) ______ the one I bought yesterday.

جواب

Answer: This yogurt does not taste as good as the one I bought yesterday.

Q9: I can do (many / press-ups) _____ you.

جواب

Answer: I can do as many press-ups as you.

Q10: I (not / earn / much / money) ______ you do.

جواب

Answer: I do not earn as much money as you do.

یک مرد جوان در حال بیرون کشیدن جیب شلوار برای نشان دادن نداشتن پول درون آن ها

تمرین سوم

جاهای خالی را با as + adjective + as کامل کنید.

Q1: The blue car is ______ the red car. (fast)

جواب

Answer: The blue car is as fast as the red car.

Q2: Peter is ______ Fred. (tall)

جواب

Answer: Peter is not as tall as Fred.

Q3: The violin is not ______ the cello. (low)

جواب

Answer: The violin is not as low as the cello.

Q4: This copy is ______ the other one. (bad)

جواب

Answer: This copy is as bad as the other one.

Q5: Oliver is ______ Peter. (optimistic)

جواب

Answer: Oliver is as optimistic as Peter.

Q6: Today it's not _______ yesterday. (windy)

جواب

Answer: Today it's not as windy as yesterday.

Q7: The tomato soup was ______ the mushroom soup. (delicious)

جواب

Answer: The tomato soup was as delicious as the mushroom soup.

Q8: Grapefruit juice is not _______ lemonade. (sweet)

جواب

Answer: Grapefruit juice is not as sweet as lemonade.

Q9: Nick is ______ Kevin. (brave)

جواب

Answer: Nick is as brave as Kevin.

Q10: Silver is not ______ gold. (heavy)

جواب

Answer: Silver is not as heavy as gold.

تمرین چهارم

جملات زیر را با گرامر as as و کلمات داخل پرانتز کامل کنید.

Q1: The red house is 50 years old. The green house is 50 years old. (is/old)

جواب

Answer: The red house is as old as the green house.

Q2: Sam did not do well in the English test. Julia did better in the English test. (do/well)

جواب

Answer: Sam did not do as well as Julia.

Q3: The impala runs 90km per hour. The cheetah runs 120km per hour. (run/fast)

جواب

Answer: The impala does not run as fast as the cheetah.

Q4: The first exam was difficult. The second exam was difficult too. (was/difficult)

جواب

Answer: The first exam was as difficult as the second exam.

Q5: Roubaix is not very beautiful. Lyon is more beautiful. (is/beautiful)

جواب

Answer: Roubaix is not as beautiful as Lyon.

Q6: Tina is 1.60cms tall. Sarah is 1.60cms tall. (is/tall)

جواب

Answer: John is as tall as Dave.

Q7: Italy is 35ºC in summer. Croatia is 35ºC in summer. (is/hot)

جواب

Answer: Italy is as hot as Croatia.

Q8: Paul is not very patient. Claire is more patient. (is/patient)

جواب

Answer: Paul is not as patient as Claire.

Q9: My dad’s face was red. A tomato is red. (was/red)

جواب

Answer: My dad’s face was as red as a tomato.

Q10: Kevin talks very quietly. Tom talks more loudly. (talk/loudly)

جواب

Answer: Kevin does not talk as loudly as Tom.

جمع‌بندی

در این آموزش با گرامر as as و ساختارهای مختلف آن آشنا شدیم. در ابتدای مطلب به این نکته اشاره کردیم که بین دو as می‌توانیم از صفت، قید یا اسم استفاده کنیم و ساختار هر یک را با مثال‌های متعدد نشان دادیم. در ادامه، گرامر «just as as» را برای بیان شباهت دقیق‌تر نشان دادیم و راه‌های استفاده از as as را برای بیان احتمال بررسی کردیم. همچنین سوالی کردن با as as را برای جملات سوالی بله یا خیر و سوال با wh توضیح دادیم.

از دیگر مواردی که در این آموزش بررسی شد، برخی از اصطلاحات رایج انگلیسی با as as بود. همچنین برای درک بهتر و ارزیابی عملکرد خود، تمرین‌هایی را همراه با پاسخ ارائه دادیم. در بخش پایانی و در جدول زیر، خلاصه‌ای از گرامر as as را با مثال مشاهده می‌کنید.

گرامر as as
جملات سوالیجملات منفیجملات مثبتساختار
as + adjective/adverb + as + subjectnot as + adjective/adverb + asas + adjective/adverb + asComparative Equality

در ادامه چند مثال را با ساختارهای جدول فوق مشاهده می‌کنید.

He is as tall as his brother.

او به اندازه برادرش قدبلند است.

She is not as fast as her friend.

او به اندازه دوستش تر و فرز نیست.

Is she as talented as the other contestants?

آیا او به اندازه سایر رقبا بااستعداد است؟

She colored the picture as carefully as she could.

او تصویر را با دقت هر چه تمام رنگ‌آمیزی کرد.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Cambridge DictionaryThought CoTalk English
۳ دیدگاه برای «گرامر as as – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ»

ممنون گير كرده بودم تو قسمت noun و as as . كه برام حل و فصل شد ممنونم

واقعا دقیق و جامع با تمام جزئیات توضیح میدین. همیشه اولین سایتی هستید که برای رفع اشکال بهش مراجعه میکنم. موفق و مانا باشید..

بینظیر بود
همیشه توی سرچای گوگلم دنبال سایت شما میگردم چون خیلی جامع و دقیق توضیح میدید.
پاینده باشید.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *