کمیت سنج ها در انگلیسی – به زبان ساده + مثال و تمرین

۳۲۸۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۲ دقیقه
یادگیری زبان انگلیسی

کمیت‌سنج‌ها نشان‌دهنده تعداد یا مقدار هستند و قبل از اسم در جمله به کار می‌روند. زبان انگلیسی از کمیت‌سنج‌های گوناگونی تشکیل شده و هر یک کاربردهای مختلفی دارد. در واقع کمیت‌‌سنج‌ها برای پاسخ دادن به سؤال «چه تعداد» یا «چه مقدار» مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای آشنایی بیشتر، در این آموزش قصد داریم با کمیت سنج ها در انگلیسی آشنا شویم و به کاربردهای آن‌ها در قالب مثال اشاره کنیم.

فهرست مطالب این نوشته

تعریف کمیت سنج ها در انگلیسی

«کمیت‌سنج‌ها» (Quantifiers) نوعی صفت اشاره هستند که برای دادن اطلاعات درباره تعداد یا مقدار کمیتی در عبارت اسمی مورد استفاده قرار می‌گیرند و در پاسخ به جملاتی به کار می‌روند که با «How many» و «How much» شروع می‌شوند. در واقع در مقیاسی بین ۰ تا ۱۰۰ درصد به کار می‌روند.

همان‌طور که گفته شد، کمیت سنج ها در انگلیسی قبل از اسم قرار می‌گیرند. برخی از آن‌ها فقط برای توصیف اسامی قابل‌شمارش استفاده می‌شوند و برخی فقط با اسمی غیر قابل‌شمارش کاربرد دارند. برخی دیگر نیز برای هر دو به کار می‌روند. به دو مثال زیر توجه کنید تا با مفهوم کمیت سنج ها در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

I have a few friends.

من دوستان کمی دارم.

I have a little money.

من پول کمی دارم.

در مثال اول، «friends» اسم قابل‌شمارش است، به همین دلیل برای آن از «a few» استفاده کرده‌ایم. در واقع، «a few» کمیت‌سنجی است که فقط برای اسامی قابل‌شمارش به کار می‌رود. در مثال دوم، «money» اسم غیر قابل‌شمارش است و به همین دلیل برای آن از کمیت سنج « a little» استفاده کردیم که مختص اسامی غیر قابل‌شمارش است. در این مطلب قصد داریم انواع کمیت سنج ها در انگلیسی را توضیح دهیم و مانند مثال‌های فوق، کاربرد هر یک را برای اسامی مختلف توصیف کنیم.

انواع کمیت سنج ها در انگلیسی

کمیت سنج ها در انگلیسی را به سه دسته تقسیم می‌کنند. دسته اول آن‌هایی هستند که قبل از اسامی قابل‌شمارش به کار می‌روند و آن‌ها را توصیف می‌کنند. دسته دوم برای دادن اطلاعات بیشتر درباره اسامی غیر قابل‌شمارش به کار می‌روند و دسته سوم به طور مشترک برای هر دو اسم قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش به کار می‌روند.

برای این‌که با انواع کمیت سنج ها در انگلیسی بیشتر آشنا شوید، به سه مثال زیر توجه کنید.

There are some books on the desk.

تعدادی کتاب روی میز هست.

He's got only a few dollars.

او فقط مقدار کمی پول دارد.

There's a little sugar in my coffee.

کمی شکر در قهوه من هست.

She had so much work to do.

او کارهای زیادی برای انجام دادن داشت.

کمیت‌سنج «some» هم برای اسامی قابل‌شمارش و هم برای اسامی غیر قابل‌شمارش به کار می‌رود. در مثال اول، «some» قبل از «books» قرار گرفته که اسم قابل‌شمارش است و باید به صورت جمع به کار برود. در مثال دوم، از «a few» استفاده شده که مختص اسامی قابل‌شمارش است و قبل از «dollars» قرار گرفته است. در مثال سوم، «a little» کمیت‌سنج دیگری است که فقط برای اسامی غیر قابل‌شمارش کاربرد دارد و قبل از «sugar» آمده که اسم غیر قابل‌شمارش به حساب می‌آید. در مثال چهارم، «much» کمیت سنج غیر قابل‌شمارش است و قبل از «work» به کار رفته است.

در ادامه، در جدولی، کمیت سنج ها در انگلیسی را دسته‌بندی کرده‌ایم و هر یک را به طور جداگانه برای اسامی قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش قرار داده‌ایم.

کمیت سنج ها در انگلیسی

(Quantifiers)

برای اسامی قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش برای اسامی غیر قابل‌شمارش برای اسامی قابل‌شمارش
all much many
enough a little/little/very little a few/few/very few
more/most a bit (of) a number (of)
less/least a great deal of several
no/none a large number of a large number of
not any a large quantity of a great number of
some a majority of
a lot of
lots of
plenty of

کمیت سنج ها در انگلیسی برای اسامی قابل شمارش

همان‌طور که اشاره شد، برخی از کمیت سنج ها در انگلیسی فقط برای اسامی قابل‌شمارش به کار می‌روند. در جدول زیر آن‌ها را با معنی آورده‌ایم.

کمیت سنج های اسامی قابل‌شمارش
تعداد زیادی many
تعداد کمی/تعداد خیلی کم a few/few/very few
تعدادی (از) a number (of)
چندین several
تعداد زیادی a large number of
تعداد زیادی a great number of
بسیاری از a majority of

برای آشنایی بیشتر با انواع کمیت سنج ها در انگلیسی به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

Jack mentioned few things during the discussion.

«جک» در طول بحث به چند نکته اشاره کرد.

I bought many commodities from the fair.

من اجناس زیادی از نمایشگاه خریدم.

A number of people supported Jim in the meeting.

تعدادی از مردم در جلسه از «جیم» حمایت کردند.

Rick asked several questions.

«ریک» چند سؤال مطرح کرد.

Few people attended the program.

افراد کمی در این برنامه شرکت کردند.

Tom traveled to many countries.

تام به کشورهای زیادی سفر کرد.

We visited many places during the vacation.

ما در طول تعطیلات جاهای زیادی را دیدیم.

I liked a number of books in the book fair.

من تعدادی از کتاب‌ها را در نمایشگاه کتاب دوست داشتم.

Alice had been to that place several times.

«آلیس» چند بار به آن مکان رفته بود.

I have bought several dresses from this shop.

من چندین لباس از این مغازه خریدم.

Many people liked this movie.

افراد زیادی این فیلم را دوست داشتند.

A number of people opposed this matter.

تعدادی از مردم با این موضوع مخالفت کردند.

You have to remember few things.

شما باید چند چیز را به خاطر بسپارید.

Bob forbid Jim several times to go there.

باب چندین بار جیم را از رفتن به آنجا منع کرد.

کمیت سنج ها در انگلیسی

Aric has many friends on the varsity.

«آریک» دوستان زیادی در دانشگاه دارد.

Several issues were discussed in the meeting.

چند مسئله در جلسه مورد بحث قرار گرفت.

Ann has been living in this place for many years.

«آن» سال‌هاست که در این مکان زندگی می‌کند.

I have several works to do.

من چند کار برای انجام دادن دارم.

Susan read few books on this topic.

سوزان کتاب‌های کمی در این زمینه خواند.

I saw a number of apple trees in the garden.

تعدادی درخت سیب در باغ دیدم.

سایر کمیت‌سنج‌های اسامی قابل‌شمارش

علاوه بر مواردی که به عنوان کمیت‌سنج برای اسامی قابل‌شمارش معرفی شد، سه کمیت سنج دیگر نیز در زبان انگلیسی وجود دارد که در موارد متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرند و عبارت‌اند از:

 • One
 • Each
 • Every

برای این‌که با کاربرد این کمیت‌ سنج ها در انگلیسی بیشتر آشنا شوید، به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

One movie that I enjoy is “Gone with the Wind.”

یکی از فیلم‌هایی که از آن لذت می‌برم «بربادرفته» است.

Each child had to give a short speech to the rest of the class.

هر کودک باید برای بقیه کلاس سخنرانی کوتاهی می‌کرد.

There are two boys. Each is smiling.

دو پسر هست. هر کدام لبخند می‌زند.

Every glass in my recent order was chipped.

هر لیوانی در سفارش اخیر من لب‌پر شده بود.

The manager wants to speak to every employee in his office.

مدیر می‌خواهد با همه کارمندان دفترش صحبت کند.

They enjoyed every minute of their holidays.

آن‌ها از هر دقیقه تعطیلات خود لذت می‌بردند.

نکته: در مورد کمیت‌سنج‌های «one/each/every»، در صورتی که با اسامی جمع استفاده شوند، باید بین آن‌ها و اسمی که توصیفشان می‌کند، «of the» به کار ببریم، مانند مثال‌های زیر:

One of the boys tripped over and crashed into a tree.

یکی از پسرها سر خورد و به درخت برخورد کرد.

∗∗∗

Each of the cars has air conditioning.

هر یک از ماشین‌ها تهویه مطبوع دارند.

∗∗∗

Every one of the students is intelligent.

هر یک از دانش‌آموزان باهوش هستند.

کمیت سنج ها در انگلیسی برای اسامی غیر قابل‌شمارش

برخی از کمیت‌سنج‌ها فقط برای اسامی غیر قابل‌شمارش کاربرد دارند. در جدول زیر تعدادی از آن‌ها را همراه با معنی مشاهده می‌کنید.

کمیت سنج های اسامی غیر قابل‌شمارش
مقدار زیاد much
مقدار کم/خیلی کم a little/little/very little
کمی؛ اندکی از a bit (of)
مقدار زیادی از a great deal of
مقدار زیادی از a large number of
مقدار زیادی از a large quantity of

به چند مثال توجه کنید تا با ساختار کمیت سنج ها در انگلیسی آشنا شوید.

Jeff is a bit tired.

«جف» کمی خسته است.

Jim has much patience.

«جیم» صبر زیادی دارد.

Alice had a little juice and nothing else.

«آلیس» کمی آب‌میوه داشت و هیچ‌چیز دیگری نداشت.

We have much time to complete the project.

زمان زیادی برای تکمیل پروژه داریم.

David has much experience.

دیوید تجربه زیادی دارد.

Diana is a bit anxious.

«دیانا» کمی مضطرب است.

Sandra is a bit busy.

«سندرا» کمی شلوغ است.

Allen is much talented.

«آلن» بسیار بااستعداد است.

Alan was a little worried.

«آلن» کمی نگران بود.

Give me a little water.

کمی آب به من بده.

آزمون تافل

Peter has much wealth.

پیتر ثروت زیادی دارد.

Wait a bit! I am coming.

کمی صبر کن! دارم می‌آیم.

Jack is a bit worried.

«جک» کمی نگران است.

Put a little salt in the curry.

داخل خورش کاری کمی نمک بریزید.

There is a little water in the bottle.

کمی آب در بطری هست.

You look a little exhausted.

شما کمی خسته به نظر می‌رسید.

Paul is much happy.

پل بسیار خوشحال است.

Tom has much power.

تام قدرت زیادی دارد.

Be a little patient.

کمی صبور باش.

کمیت سنج های مشترک بین اسامی قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش

کمیت‌سنج‌هایی که هم برای اسامی قابل‌شمارش و هم غیر قابل‌شمارش به کار می‌روند، در جدول زیر همراه با معنی آورده شده است.

کمیت سنج های مشترک بین اسامی قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش
همه all
کافی enough
بیشتر/بیشترین more/most
کمتر/کمترین less/least
هیچ no/none
هیچ not any
تعدادی/مقداری some
تعداد زیادی/مقدار زیادی a lot of
تعداد زیادی/مقدار زیادی lots of
تعداد زیادی/مقدار زیادی plenty of

به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد کمیت سنج ها در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

There is some bread apart from the milk. (غیر قابل‌شمارش)

به غیر از شیر، مقداری نان هست.

We’ve got some oranges. (قابل‌شمارش)

ما تعدادی پرتقال داریم.

Paul has strong opinions on most subjects. (قابل‌شمارش)

«پال» عقاید محکمی درباره بیشتر موضوعات دارد.

Don’t worry. We have plenty of time. (غیر قابل‌شمارش)

نگران نباشید. وقت زیاد داریم.

Send me an e-mail when you have any news. (غیر قابل‌شمارش)

هر موقع خبری داشتی برای من ایمیل کن.

کمیت‌سنج‌های «Much/Many/A lot of»

از «many/much/a lot of» برای اشاره به کمیت سنج ها در مقادیر زیاد استفاده می‌کنیم. «many» با اسامی قابل‌شمارش و «much» با اسامی غیر قابل‌شمارش به کار می‌رود. «a lot of» هم برای هر دو قابل استفاده است. «a lot of» به صورت «a lot» نیز استفاده می‌شود. به طور کلی، در زبان انگلیسی، استفاده از «a lot of» به‌جای «much» و «many» در جملات مثبت کاربرد بیشتری دارد. در جدول زیر این کمیت‌سنج‌ها را به طور خلاصه معرفی کرده‌ایم.

Much + uncountables Many + countables
much money many pens
a lot of + uncountables a lot of + countables
a lot of money a lot of pens

برای آشنایی بیشتر با این کمیت سنج ها در انگلیسی به مثال‌های زیر توجه کنید.

There are many things to do today.

امروز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.

We have a lot of time left, don’t worry.

زمان زیادی داریم، نگران نباشید.

Many people take the subway to work.

بسیاری از مردم با مترو به سر کار می‌روند.

She plays a lot of sports.

او خیلی ورزش می‌کند.

نکته اول: وقتی تأکید روی کمیت خیلی بزرگی باشد، از «so» قبل از «many» و «much» کمک می‌گیریم، مانند مثال‌های زیر:

There were so many passengers on the train, it was difficult to get off.

آن‌قدر مسافر در قطار بود که پیاده شدن سخت بود.

∗∗∗

She had so much work to do, she stayed at the office until midnight.

او خیلی کار داشت، تا نیمه‌شب در دفتر ماند.

نکته دوم: در مواقعی که درباره اسم اطلاعاتی از قبل داشته باشیم و بدانیم در مورد چه چیزی صحبت شده است، می‌توانیم اسم را بعد از «much/many/a lot of/lots of» حذف کنیم، مانند مثال‌های زیر:

A: Would you like some cake?

B: Yes, please but not too much.

(not too much cake)

A: کیک میل دارید؟

B: بله، اما نه زیاد.

∗∗∗

A: Can you give me some envelopes?

B: How many?

(how many envelopes?)

A: ممکن است چند پاکت نامه به من بدهید؟

B: چند تا؟

∗∗∗

A: How many people came?

B: A lot.

(or Lots.)

A: چند نفر آمدند؟

B: خیلی.

کاربرد کمیت‌سنج‌های «Too much» و «Too many»

از «too» قبل از کمیت‌سنج‌های «many» و «much» برای بیان مقدار یا تعداد بیش از حد مورد نیاز استفاده می‌کنیم. «much» با اسامی غیر قابل‌شمارش و «many» با اسامی قابل‌شمارش به کار می‌رود. در مواقعی که درباره اسم از قبل اطلاعاتی داریم، می‌توانیم آن را حذف کنیم. به چند مثال زیر توجه کنید.

I bought too much food. We had to throw some of it away.

بیش از اندازه غذا خریدم. مجبور شدیم مقداری از آن را دور بریزیم.

They had a lot of work to do. Too much.

آن‌ها کارهای خیلی زیادی برای انجام دادن داشتند. خیلی زیاد.

(در این مثال به‌جای «too much work» از «too much» استفاده شده و اسم حذف شده است.)

There are too many cars on the road. More people should use public transport.

بیش از حد ماشین در خیابان است. افراد بیشتری باید از وسیله نقلیه استفاده کنند.

There are 35 children in each class. It’s too many.

۳۵ دانش‌آموز در هر کلاس هست. خیلی زیاد است.

(در این مثال، به‌جای «too many children» از «too many» استفاده شده و اسم حذف شده است.)

کاربرد کمیت‌سنج‌های «Much of» و «Many of»

از «many of» و «much of» قبل از برخی از اجزای کلام استفاده می‌کنیم که در زیر به آن‌ها اشاره شده است.

 • قبل از حروف تعریف «a/an/the»
 • قبل از اسامی اشاره (Demonstratives) مانند «this» و «that»
 • قبل از صفات ملکی مانند «my» و «your»
 • قبل از ضمایر مفعولی مانند «him» و «them»

به چند مثال زیر توجه کنید تا کاربرد «many of» و «much of» را در جمله بهتر یاد بگیرید.

How much of this book is fact and how much is fiction?

چه مقدار از [داستان] این کتاب واقعی و چه مقدار آن غیرواقعی است؟

Claude, the seventeenth-century French painter, spent much of his life in Italy.

«کلود»، نقاش فرانسوی قرن هفدهم، بیشتر عمر خود را در ایتالیا گذراند.

Unfortunately, not many of the photographers were there.

متأسفانه تعداد زیادی از عکاس‌ها آنجا نبودند.

How many of them can dance, sing and act?

چند نفر از آن‌ها می‌توانند برقصند، آواز بخوانند و اجرا کنند؟

کمیت‌سنج‌های «This much» و «That much»

هنگامی که رودررو با کسی صحبت می‌کنیم، از زبان بدن و «this much» و «that much» برای رساندن منظور خود استفاده می‌کنیم. این دو کمیت‌سنج در مواقعی کاربرد دارند که برای بیان کمیت یا مقدار چیزی از آن‌ها استفاده کنیم. بنابراین، «this much» و «that much» در انگلیسی محاوره و غیررسمی کاربرد فراوانی دارد. مثال زیر را به گونه‌ای تصور کنید که گوینده با دستش به کیک اشاره می‌کند و درباره مقداری که خورده حرف می‌زند.

I only ate this much cake.

من فقط همین‌قدر کیک خوردم.

تفاوت A lot of و Lots of

از «a lot of» و «lots of» به عنوان دو کمیت سنج در انگلیسی برای موقعیت‌های غیررسمی استفاده می‌کنیم. «lots of» در مقایسه با «a lot of» غیررسمی‌تر است. هر دوی این کمیت‌سنج‌ها می‌توانند هم با اسامی قابل‌شمارش و هم اسامی غیر قابل‌شمارش به کار بروند. همچنین در انواع جملات مثبت، منفی و پرسشی می‌توانیم از این کمیت‌سنج‌ها کمک بگیریم. در مثال‌های زیر از «a lot of» و «lots of» استفاده شده است.

We’ve got lots of things to do.

ما کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.

That’s a lot of money.

آن پول زیادی است.

There weren’t a lot of choices.

انتخاب‌های زیادی وجود نداشت.

Can you hurry up? I don’t have a lot of time.

ممکن است عجله کنی؟ من وقت زیادی ندارم.

Are there a lot of good players at your tennis club?

آیا بازیکنان خوب زیادی در باشگاه تنیس شما هست؟

Have you eaten lots of chocolate?

شکلات زیاد خورده‌ای؟

کاربرد «Many/Much/a lot of/lots of» در جملات پرسشی منفی

هنگامی که از «many» و «much» در جملات پرسشی منفی استفاده می‌کنیم، معمولاً انتظار نمی‌رود که مقدار یا تعداد زیادی از چیزی وجود داشته باشد. وقتی «a lot of» و «lots of» را در جملات پرسشی منفی به کار می‌بریم، اغلب انتظار می‌رود که مقدار زیادی از چیزی وجود داشته باشد. در مثال‌های زیر سعی کرده‌ایم به طور کامل این نکته را شرح دهیم.

Haven't they sold many tickets?

بلیت زیادی نفروختند؟

(در این جمله گوینده انتظار دارد که آن‌ها بلیت زیادی نفروخته باشند. به همین دلیل از جمله پرسشی منفی همراه با «many» استفاده کرده است. در واقع تصور می‌کند که پاسخ به این سؤال «No, they haven't» باشد.)

Haven't they sold a lot of/lots of tickets?

بلیت زیادی نفروختند؟

(در این مثال، گوینده انتظار دارد که بلیت زیادی فروخته باشند، برای همین از جمله پرسشی منفی همراه با «a lot of» استفاده کرده است. در واقع تصور می‌کند که پاسخ به این سؤال «Yes, they have» باشد.)

Isn’t there much food left?

غذای زیادی نمانده است؟

(«much» برای اسم غیر قابل‌شمارش «food» به کار رفته و و گوینده انتظار دارد که مقدار کمی از غذا مانده باشد. به تصورش پاسخ این سؤال منفی است.)

Isn’t there a lot of/lots of food left?

غذای زیادی نمانده است؟

(در این مثال، گوینده انتظار دارد که مقدار زیادی از غذا مانده باشد. بنابراین، تصور می‌کند که پاسخ این سؤال مثبت است.)

Learn English

کاربرد «Much» با صفت‌ها و قیدهای تفضیلی

از «much» می‌توانیم قبل از صفات تفضیلی و صفات عالی استفاده کنیم که در این صورت برای بیان تفاوت‌ها یا مقایسه در مقیاس زیاد استفاده می‌شود. به بیان ساده‌تر، وقتی بخواهیم درباره تفاوت زیاد بین دو شخص یا دو شیء صحبت کنیم، «much» قبل از صفت قرار می‌گیرد و معنای «خیلی/به‌مراتب» دارد. برای درک بهتر این نکته، به چند مثال زیر توجه کنید.

Sometimes the prices in the local shop are much better than the supermarket’s prices.

بعضی وقت‌ها قیمت‌‌ها در مغازه‌های محلی به‌مراتب بهتر از قیمت‌های سوپرمارکت است.

I feel much calmer now I know she’s safe.

اکنون احساس آرامش بیشتری می‌کنم و می‌دانم که او در امان است.

She’s walking much more slowly since her operation.

از وقتی عمل جراحی کرده، خیلی آهسته‌تر راه می‌رود.

نکات مهم در استفاده از «Many/Much/A lot of/Lots of»

معمولاً زبان‌آموزان در به کار بردن برخی از کمیت‌سنج‌ها ممکن است دچار سردگمی شوند. در ادامه این مطلب به تعدادی از اشتباهات رایج در استفاده از «Many/Much/A lot of/Lots of» اشاره کرده‌ایم.

 • از «much» برای اسامی غیر قابل‌‌شمارش و از «many» برای اسامی قابل‌شمارش استفاده می‌کنیم:

It doesn't need much effort.

Not: It doesn’t need many effort.

به تلاش زیادی نیاز ندارد.

 • معمولاً از «a lot of» و «lots of» به‌جای «much» و «many» در جمله‌واره‌های مثبت استفاده می‌کنیم:

There are a lot of monuments in Rome.

Not: There are many monuments in Rome.

بناهای تاریخی زیادی در رم وجود دارد.

She gave me a lot of information.

Not: She gave me much information.

او به من اطلاعات زیادی داد.

 • در صورتی که «many» و «much» بلافاصله بعد از اسمی بدون حرف تعریف، اسامی اشاره، صفات و ضمایر ملکی قرار بگیرند، بعد از این کمیت‌سنج‌ها «of» نمی‌آید:

They haven’t made many friends here.

Not: They haven’t made many of friends here.

آن‌ها اینجا دوستان زیادی پیدا نکردند.

 • هنگامی که «a lot of» به کار می‌رود، حتماً بعد از آن باید اسم بیاید:

A: Do many people work in your building?

B: Yes. Quite a lot. (quite a lot of people)

Not: Quite a lot of.

A: آیا افراد زیادی در ساختمان شما کار می‌کنند؟

B: بله، خیلی زیاد.

کمیت‌سنج‌های «A few/A little/A bit»

برای صحبت کردن درباره مقادیر کوچک و ناچیز، از «a few» و «a little» استفاده می‌کنیم. «a few» برای اسامی قابل‌شمارش جمع و «a little» برای اسامی غیر قابل‌شمارش به کار می‌رود. همچنین می‌توان از «a bit» برای اسامی غیر قابل‌شمارش استفاده کرد، اما غیررسمی‌تر است. در جدول زیر چند مثال در این رابطه را مشاهده می‌کنید.

a little + uncountables a few + countables

 a little water

a bit of salt

a few students

به چند جمله زیر توجه کنید تا با نحوه استفاده از کمیت‌سنج‌ها بیشتر آشنا شوید.

We need a few coins for the car park.

چند سکه برای پارکینگ می‌خواهیم.

Would you like a little milk in your coffee?

کمی شیر در قهوه خود می‌خواهید؟

They ate a few biscuits with their tea.

آن‌ها با چای خود چند بیسکویت خوردند.

The engine needs a little oil.

موتور به کمی روغن نیاز دارد.

فرق a few و few

هنگامی که درباره مقدار خیلی کمی صحبت می‌کنیم، از «few» و «a few» برای اسامی قابل‌شمارش استفاده می‌شود. بنابراین، «few» و «a few» به عنوان کمیت‌سنج‌هایی در نظر گرفته می‌شوند که مقدار خیلی کمی از چیزی را نشان می‌دهند. اما بین این دو کمیت‌سنج تفاوتی وجود دارد. «a few» به معنای «تعداد کمی» و بار معنایی مثبت دارد، در حالی که «few» به معنای «خیلی کم» است و بار معنایی منفی به جمله می‌دهد.

برای مثال، اگر تعدادی پرتقال در یخچال داشته باشیم، از «a few» برای توصیف آن استفاده می‌کنیم. «a few» یعنی تعداد کمی پرتقال وجود دارد، اما به اندازه‌ای هست که کفایت می‌کند. حال اگر به‌جای «a few»، کمیت‌سنج «few» را به کار ببریم، بار معنایی جمله کاملاً تغییر می‌کند و می‌گوییم «تقریباً هیچ پرتقالی در یخچال نیست». پس می‌بایست هنگام استفاده از این دو کمیت‌سنج، شرایط را در نظر بگیریم تا بتوانیم به درستی از آن‌ها استفاده کنیم. به دو مثال زیر و ترجمه دقت کنید.

A few trains arrive on time.

تعداد کمی از قطارها به‌موقع رسیدند (تعداد قطارها زیاد نبود، اما کفایت می‌کرد).

(در این مثال، جمله معنای مثبتی دارد.)

Few trains arrive on time.

تعداد خیلی کمی از قطارها به‌موقع رسیدند (تقریباً هیچ قطاری به‌موقع نرسید).

(در این مثال، جمله معنای منفی دارد.)

فرق a little و little

کمیت‌سنج‌های «little» و «a little» نیز برای توصیف مقادیر بسیار کم به کار می‌روند و تنها تفاوت آن‌ها با «a few» و «few» این است که برای اسامی غیر قابل‌شمارش به کار می‌روند. بنابراین، تفاوت میان «little» و «a little» در این است که «a little» بار معنایی مثبت دارد و به مقدار کمی اشاره می‌کند که در شرایط فعلی کفایت می‌کند، در حالی که «little» بار معنایی منفی دارد و نشان می‌دهد که مقدار خیلی کم یا تقریباً نزدیک به صفر وجود دارد. به دو مثال زیر دقت کنید تا این تفاوت را بهتر درک کنید.

A little attention is given to the problem of parking.

به مشکل پارکینگ اندکی توجه شده است.

(باید بیشتر از این‌ها به آن توجه شود، اما همین حد هم قابل‌قبول است.)

Little attention is given to the problem of parking.

توجه خیلی خیلی کمی به مشکل پارکینگ شده است.

(تقریباً هیچی توجهی به مشکل پارکینگ نشده است.)

کمیت‌سنج‌های «Some/Any»

وقتی به اسم جمع یا اسم غیر قابل‌شمارشی اشاره می‌کنیم و نمی‌خواهیم کمیت دقیق آن را ذکر کنیم، از «some» و «any»‌ کمک می‌گیریم. از «some» در جملات مثبت و «any» در جملات منفی و پرسشی استفاده می‌کنیم.

نکته: ققط برای اسامی قابل‌شمارش جمع و غیر قابل‌شمارش از «some» و «any» کمک می‌گیریم. به بیان دیگر، برای اسامی قابل‌شمارش مفرد از «some» و «any» استفاده نمی‌کنیم. مثال های زیر در درک بهتر این موضوع به شما کمک خواهند کرد.

There is an apple in the basket.

سیبی در سبد هست.

(در ترجمه فارسی، به‌ندرت از معادل «یک» برای حرف تعریف «a/an» استفاده می‌شود، بنابراین به جای این که بگوییم «یک سیب هست»، می‌گوییم «سیبی هست».)

∗∗∗

There are some apples in the basket.

تعدادی سیب در سبد هست.

(در این مثال، به تعداد مشخصی اشاره نشده، به همین خاطر «some» به کار رفته است.)

∗∗∗

There isn't an apple in the basket.

سیبی در سبد نیست.

(در این مثال به یک سیب اشاره کرده‌ایم که اسم قابل‌شمارش مفرد است و نیازی به «any» نداریم.)

∗∗∗

There aren't any apples in the basket.

هیچ سیبی در سبد نیست.

(در این مثال، «apples» اسم قابل‌شمارش جمع است و چون در جمله منفی به کار رفته، از «any» کمک می‌گیریم.)

یادگیری زبان انگلیسی

کمیت‌سنج‌های «Enough/Plenty of»

همان‌طور که پیش تر اشاره شد، «enough» و «plenty of» از جمله کمیت‌سنج‌هایی هستند که هم برای اسامی قابل‌شمارش و هم غیر قابل‌شمارش به کار می‌روند. این دو کمیت‌سنج برای بیان تعداد یا مقادیر کافی یا زیاد از چیزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از «enough» زمانی استفاده می‌کنیم که به چیزی بیشتر از مقدار مورد نیاز اشاره داشته باشیم و از «plenty of» در مواقعی کمک می‌گیریم که تعداد یا مقدار کافی از چیزی وجود داشته یا نداشته باشد. به کمک مثال‌های زیر می‌توانید کاربرد کمیت‌سنج‌های «enough» و «plenty of» را بهتر متوجه شوید.

A: I need more plates.

B: No, we don’t. There are plenty!

A: به بشقاب‌های بیشتری نیاز دارم.

B: نه، این‌طور نیست. تعداد زیادی هست!

Don't hurry. We’ve got plenty of time to get to the station.

عجله نکن. تا رسیدن به ایستگاه وقت زیادی داریم.

I think we have enough vegetables so I won’t buy any more.

فکر می‌کنم به اندازه کافی سبزیجات داریم، پس دیگر نمی‌خرم.

We don’t have enough fruit. Let’s get some more.

میوه به اندازه کافی نداریم. بیایید بیشتر بگیریم.

پرسیدن درباره کمیت سنج ها در انگلیسی

اگر بخواهیم درباره کمیت چیزی بپرسیم، از کلمه‌های پرسشی «how many» و «how much» استفاده می‌کنیم. در جدول زیر دو مثال با اسم قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش زده شده است.

How much + uncountables How many + countables
How much orange juice is there? How many forks are there?

به چند مثال بیشتر و توضیحات مربوط به آن‌ها توجه کنید تا با نحوه سؤالی کردن این نوع جملات بیشتر آشنا شوید.

How many times have you visited Rome?

چند بار از «رم» دیدن کرده‌اید؟

(در این جمله، «time» به معنای «تعداد دفعات» به کار رفته و اسم قابل‌شمارش به حساب می‌آید. به همین دلیل از «how many» برای آن استفاده شده است.)

How many people were at the meeting?

چند نفر در جلسه بودند؟

(«people» اسم جمع قابل‌شمارش است و «how many» کلمه پرسشی مناسب آن به شمار می‌رود.)

How many chairs do we need?

چند صندلی احتیاج داریم؟

(«chairs» اسم قابل‌شمارش است و به همین دلیل از «how many» استفاده شده است.)

How much time have you got?

چقدر زمان داری؟

How much bread does he eat?

او چه مقدار نان می‌خورد؟

How much petrol shall I buy?

چه مقدار بنزین باید تهیه کنم؟

یک نکته مهم: بعد از «how many» همواره از اسم قابل‌شمارش جمع استفاده می‌کنیم. به مثال زیر و شکل درست و نادرست آن دقت کنید.

How many restaurants are there around here?

Not: How many reastaurant are there around here?

چند رستوران در این حوالی وجود دارد؟

سوالات رایج درباره کمیت سنج ها در انگلیسی

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر کمیت سنج ها در انگلیسی به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

تعریف کمیت سنج ها در انگلیسی چیست؟

«کمیت‌سنج‌ها» (Quantifiers) نوعی صفت اشاره هستند که برای دادن اطلاعات درباره تعداد یا مقدار کمیتی در عبارت اسمی مورد استفاده قرار می‌گیرند و در پاسخ به جملاتی به کار می‌روند که با «How many» و «How much» شروع می‌شوند. در واقع در مقیاسی بین ۰ تا ۱۰۰ درصد به کار می‌روند. همان‌طور که گفته شد، کمیت سنج ها در انگلیسی قبل از اسم قرار می‌گیرند. برخی از آن‌ها فقط برای توصیف اسامی قابل‌شمارش استفاده می‌شوند و برخی فقط با اسمی غیر قابل‌شمارش کاربرد دارند. برخی دیگر نیز برای هر دو به کار می‌روند.

انواع کمیت سنج ها در انگلیسی چیست؟

کمیت سنج ها در انگلیسی را به سه دسته تقسیم می‌کنند. دسته اول آن‌هایی هستند که قبل از اسامی قابل‌شمارش به کار می‌روند و آن‌ها را توصیف می‌کنند. دسته دوم برای دادن اطلاعات بیشتر درباره اسامی غیر قابل‌شمارش به کار می‌روند و دسته سوم به طور مشترک برای هر دو اسم قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش به کار می‌روند.

فرق a few و few چیست؟

هنگامی که درباره مقدار خیلی کمی صحبت می‌کنیم، از «few» و «a few» برای اسامی قابل‌شمارش استفاده می‌شود. بنابراین، «few» و «a few» به عنوان کمیت‌سنج‌هایی در نظر گرفته می‌شوند که مقدار خیلی کمی از چیزی را نشان می‌دهند. اما بین این دو کمیت‌سنج تفاوتی وجود دارد. «a few» به معنای «تعداد کمی» و بار معنایی مثبت دارد، در حالی که «few» به معنای «خیلی کم» است و بار معنایی منفی به جمله می‌دهد.

برای مثال، اگر تعدادی پرتقال در یخچال داشته باشیم، از «a few» برای توصیف آن استفاده می‌کنیم. «a few» یعنی تعداد کمی پرتقال وجود دارد، اما به اندازه‌ای هست که کفایت می‌کند. حال اگر به‌جای «a few»، کمیت‌سنج «few» را به کار ببریم، بار معنایی جمله کاملاً تغییر می‌کند و می‌گوییم «تقریباً هیچ پرتقالی در یخچال نیست». پس می‌بایست هنگام استفاده از این دو کمیت‌سنج، شرایط را در نظر بگیریم تا بتوانیم به درستی از آن‌ها استفاده کنیم.

فرق Some و Any چیست؟

وقتی به اسم جمع یا اسم غیر قابل‌شمارشی اشاره می‌کنیم و نمی‌خواهیم کمیت دقیق آن را ذکر کنیم، از «some» و «any»‌ کمک می‌گیریم. از «some» در جملات مثبت و «any» در جملات منفی و پرسشی استفاده می‌کنیم.

ساختار جملات پرسشی با کمیت سنج ها در انگلیسی چگونه است؟

اگر بخواهیم درباره کمیت چیزی بپرسیم، از کلمه‌های پرسشی «how many» و «how much» استفاده می‌کنیم. ساختار آن برای اسامی قابل‌شمارش به صورت «How many + nouns» و برای اسامی غیرقابل‌شمارش به صورت «How much + noun» است.

تمرین کمیت سنج ها در انگلیسی

در بخش پایانی این مطلب، تعدادی تمرین ارائه کرده‌ایم که به درک بهتر شما از مبحث گرامری کمیت سنج ها در انگلیسی کمک می‌کند. پاسخ هر تمرین را نیز می‌توانید مشاهده کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با «little/a little» و «few/a few» کامل کنید.

Q1: We must be quick. We have _____ time.

جواب

Answer: We must be quick. We have little time.

Q2: Listen carefully. I'm going to give you _____ advice.

جواب

Answer: Listen carefully. I’m going to give you a little advice.

Q3: Do you mind if I ask you _____ questions?

جواب

Answer: Do you mind if I ask you a few questions?

Q4: This town is not a very interesting place to visit, very_____ tourists come here.

جواب

Answer: This town is not a very interesting place to visit, very few tourists come here.

Q5: I don't think Jill would be a good teacher. She's got _____ patience.

جواب

Answer: I don’t think Jill would be a good teacher. She’s got little patience.

Q6: 'Would you like milk in your coffee?' 'Yes, please _____.’

جواب

Answer: ‘Would you like milk in your coffee?’ ‘Yes, please a little.’

Q7: This is a very boring place to live. There's _____ to do.

جواب

Answer: This is a very boring place to live. There’s little to do.

Q8: 'Do you ever go to Atlantic City?' 'Yes, I go there _____ times every year.'

جواب

Answer: ‘Do you ever go to Atlantic City?’ ‘Yes, I go there a few times every year.’

تمرین دوم

جاهای خالی را با «a/an» و «some» یا «any» کامل کنید.

Q1: Are there _____ computers in the library?

جواب

Answer: Are there any computers in the library?

Q2: Are there _____ ripe cherries on the tree?

جواب

Answer: Are there any ripe cherries on the tree?

Q3: A: Excuse me, is this _____ English apple or _____ French apple?

B: Actually, it’s South African. We haven’t got ______ French or English apples today.

جواب

Answer: A: Excuse me, is this an English apple or a French apple?

B: Actually, it’s South African. We haven’t got any French or English apples today.

Q4: Is there ______ lake in the middle of London?

جواب

Answer: Is there a lake in the middle of London?

Q5: A: Oh! These chips are horrible. There isn’t _____ salt on them.

B: Well, there’s _____ in the pot over there.

جواب

Answer: A: Oh! These chips are horrible. There isn’t any salt on them.

B: Well, there’s some in the pot over there.

Q6: There are _____  people at the bus stop.

جواب

Answer: There are some people at the bus stop.

Q7: There is _____ bridge over the river.

جواب

Answer: There is a bridge over the river.

Q8: There is _____ milk in the bottle.

جواب

Answer: There is some milk in the bottle.

Q9: There is _____ big airport in Holland.

جواب

Answer: There is a big airport in Holland.

Q10: There isn’t _____ furniture at home.

جواب

Answer: There isn’t any furniture at home.

جمع‌بندی کمیت سنج ها در انگلیسی

در این آموزش با انواع کمیت سنج ها در انگلیسی آشنا شدیم و کاربرد هر یک را یاد گرفتیم. همچنین آموختیم که کمیت‌سنج‌ها برای اسامی قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش انواع مختلفی دارند و برخی از آن‌ها نیز هم برای اسامی قابل‌شمارش و هم غیر قابل‌شمارش به کار می‌روند. برای پرسیدن درمورد کمیت‌سنج‌ها از «How many» و «How much» کمک می‌گیریم که به ترتیب برای اسامی قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش کاربرد دارند. کمیت سنج ها در انگلیسی قبل از اسم قرار می‌گیرند و در واقع اطلاعات زیادی درباره اسم در اختیار ما قرار می‌دهند.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Cambridge Dictionary Wall Street English My English Page 7esl
۳ thoughts on “کمیت سنج ها در انگلیسی – به زبان ساده + مثال و تمرین

عالیییییییییییییییییی

بسیار جامع و کامل. ممنون از شما

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *