اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی — به زبان ساده

۱۷۱۰۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی — به زبان ساده

در زبان انگلیسی، اسامی به دوسته «قابل شمارش» (Countable Nouns) و «غیر قابل شمارش» (Uncountable Nouns) تقسیم می‌شوند. یادگیری این اسامی ممکن است برای زبان‌آموزان کمی پیچیده باشد، زیرا در بعضی از زبان‌ها این تقسیم‌بندی وجود ندارد. از طرفی، برخی از اسم‌هایی که در زبان انگلیسی غیر قابل شمارش هستند، در زبان‌های دیگر قابل شمارش هستند. در این آموزش، قصد داریم ویژگی‌های اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش را به‌طور کامل بررسی کنیم و نکات مهم آن را یاد بگیریم.

997696

اسامی قابل شمارش

ویژگی‌های اسامی قابل شمارش به‌صورت زیر است:

 • اسامی قابل شمارش، اسم‌هایی هستند که می‌توان آن‌ها را شمرد. قبل از اسامی قابل شمارش، حروف تعریف «a» و «an» یا «عدد» می‌آید:
PluralSingular
two dogsone dog
two horsesone horse
two menone man
two ideasone idea
two shopsone shop
 • اسم قابل شمارش، می‌تواند «مفرد» یا «جمع» باشد (معمولاً در حالت جمع، به آن «s» یا «es-» اضافه می‌‌شود):

apple – apples

tree – trees

box – boxes

 • برای اسامی قابل شمارش مفرد، فعل مفرد به کار می‌رود:

There is a book on the table.

کتابی روی میز است.

That student is excellent!

آن دانش آموز عالی است!

 • برای اسامی قابل شمارش جمع، فعل به‌صورت جمع به کار می‌رود:

There are some students in the classroom.

تعدادی دانش‌آموز در کلاس هست.

Those houses are very big, aren’t they?

آن خانه‌ها خیلی بزرگ هستند، این‌طور نیست؟

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

 • با اسامی قابل شمارش جمع، می‌توانیم از «some» و «any» استفاده کنیم:

Some people think it's better to choose friends who always have the same opinions as them.

بعضی افراد فکر می‌کنند بهتر است دوستانی انتخاب کنند که همیشه عقایدی مشابه خودشان دارند.

Please put up your hand if you have any questions.

اگر سؤالی دارید، لطفاً دست خود را بالا بیاورید.

 • برای اسامی قابل شمارش جمع، از «many» و «few» استفاده می‌شود:

Many students now see university as a stepping stone to a good job.

امروزه، بسیاری از دانشجویان، دانشگاه را به‌عنوان سکوی پرتابی برای دستیابی به شغل خوب می‌دانند.

The country has relatively few cinemas.

کشور سینماهای خیلی کمی دارد.

 • برای اسامی قابل شمارش جمع، از «no» و «a lot of» استفاده می‌شود:

There is no friend as faithful as a good book.

هیچ دوستی به اندازه کتاب خوب وفادار نیست.

The store has a lot of regular customers.

فروشگاه، مشتریان دائمیِ زیادی دارد.

اسامی غیر قابل شمارش

ویژگی‌های اسامی غیر قابل شمارش به‌صورت زیر است:

 • اسامی غیر قابل شمارش، اسم‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را جمع بست:

information

water

understanding

wood

cheese

 • اسامی غیر قابل شمارش، همواره به‌شکل مفرد کاربرد دارند، بنابراین از فعل مفرد برای آن‌ها استفاده می‌‌شود:

There is some water in that pitcher.

مقداری آب در آن پارچ است.

That is the equipment we use for the project.

از آن وسیله‌ برای پروژه استفاده می‌کنیم.

اسامی غیر قابل شمارش

 • معمولاً از «a» و «an» برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده نمی‌کنیم. در عوض، «واحدهای شمارش» نظیر «a glass of water» و «a piece of music» به کار می‌رود:

A jar of honey

یک شیشه عسل

A bottle of water

یک بطری آب

A box of paper

یک جعبه کاغذ

A bar of soap

یک قالب صابون

A loaf of bread

یک قرص نان

 • برای اسامی غیر قابل شمارش، معممولاً از حرف تعریف استفاده نمی‌شود:

He taught music at a school in Edinburgh.

او در مدرسه‌ای در «ادینبورگ» موسیقی درس داد.

He put sugar in his tea and stirred it.

او در چای خود شکر ریخت و هم زد.

نکته: اگر درباره اسم خاصی صحبت کنیم، می‌توانیم برای اسامی غیر قابل شمارش، حرف تعریف «the» بیاوریم، مانند مثال‌ زیر:

Did you like the music they played at the party?

از موزیکی که در مهمانی پخش کردند، خوشت آمد؟

(در اینجا، منظور موزیک خاصی است که در مهمانی پخش شده بود.)

اسامی قابل شمارش

صفات شمارشی در انگلیسی

وقتی درباره تعداد یا مقدار چیزی صحبت می‌کنیم، از «صفات شمارشی» یا «کمیت‌سنج‌ها» (Quantifiers) کمک می‌گیریم که هم برای اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش به کار می‌رود. در ادامه این آموزش، انواع صفت‌های شمارشی را یاد می‌گیریم.

صفات شمارشی برای اسامی قابل شمارش

بعضی از صفت‌های شمارشی، فقط مختص اسامی قابل شمارش هستند. در جدول زیر آن‌ها را مشاهده می‌کنید. ردیف بالا، کلمه انگلیسی و ردیف پایین، ترجمه فارسی آن است.

a) few)eithereachnot) many)
کمی، برخیهر یک از دو تاهر کدام(نه) زیاد
fewerneitherbothseveral
کمترهیچ‌کدامهر دوچندین

به مثال‌های زیر توجه کنید تا کاربرد صفات شمارشی را بهتر یاد بگیرید.

Peter has few friends.

«پیتر» تقریباً هیچ دوستی ندارد.

Jack has many friends here.

«جو» دوستان زیادی در اینجا دارد.

There are not many people who know the answer to this.

افراد زیادی جواب این را نمی‌دانند.

Neither of the supermarkets was open.

هیچ‌کدام از سوپرمارکت‌ها باز نبود.

Each child was given a prize.

به هر بچه یک جایزه داده شد.

صفات شمارشی برای اسامی غیر قابل شمارش

بعضی از صفات شمارشی، فقط برای اسامی غیر قابل شمارش هستند، یعنی نباید با اسامی قابل شمارش بیایند. در جدول زیر آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

a) little)a bit of not) much)
کمیاندکی(نه) زیاد

به دو مثال زیر توجه کنید.

Lisa does not have much knowledge about this topic.

«لیسا» درباره این موضوع اطلاعات زیادی ندارد.

Mary drank a little water.

«ماری» کمی آب نوشید.

صفات شمارشی مشترک

بعضی از صفات شمارشی، هم برای اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش به کار می‌روند که در جدول زیر به آن‌ها اشاره کرده‌ایم. ردیف بالا، کلمه انگلیسی و ردیف پایین، ترجمه فارسی آن است.

enougha lot ofmoresomeall
کافیزیادبیشترتعدادی/مقداریهمه
lesslots ofmostanyno
کمترزیادبیشترینهیچ، هیچ‌گونههیچ

به چند مثال زیر توجه کنید.

Try to have some patience.

کمی صبر داشته باش.

We have lots of time.

ما زمان زیادی داریم.

Joe has lots of friends.

«جو» دوستان زیادی دارد.

I can't go out. I've got no money.

نمی‌توانم بیرون بروم. پول ندارم

There was a lot of food but no drinks.

غذای زیادی بود، اما نوشیدنی نبود.

صفات شمارشی در انگلیسی

کاربرد «some» و «any»

معمولاً از صفت شمارشی «some» در «جملات مثبت» (Affirmative Sentences) و از صفت شمارشی «any» در «جملات منفی» (Negative Sentences) و «پرسشی» (Questions) استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با نحوه استفاده از «some» و «any» در جمله بیشتر آشنا شوید. «some» و «any» هم برای اسامی قابل شمارش جمع و هم غیر قابل شمارش به کار می‌روند.

There's some milk in the fridge.

مقداری شیر در یخچال هست.

There are some pencils in the pencil case.

تعدادی مداد در جامدادی هست.

There isn't any coffee to drink.

قهوه برای نوشیدن وجود ندارد.

Is there any sugar in your coffee?

آیا در قهوه‌ات شکر هست؟

Are there any chairs in the classroom?

 آیا در کلاس درس صندلی هست؟

نکته: در جملات پرسشی، برای درخواست کردن یا پیشنهاد دادن، می‌توانیم از «some» استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Do you want some chocolate?

شکلات می‌خواهی؟

∗∗∗

Can we have some more chairs, please?

می‌توانم خواهش کنم چند صندلی دیگر به ما بدهید؟

کاربرد «much» و «many»

از «much» و «many» در جملات پرسشی و منفی استفاده می‌‌کنیم. در جملات مثبت و منفی، «much» و «many» در ترکیب با «too» و «so» به کار می‌رود. «much» برای اسامی غیر قابل شمارش و «many» برای اسامی قابل شمارش است.

نکته: کلمه «many» به‌تنهایی در جملات مثبت نیز به کار می‌رود، اما «much» فقط در جملات منفی و پرسشی کاربرد دارد. در جملات مثبت، به‌جای «much» از «a lot of» یا «lots of» استفاده می‌کنیم که به‌جای «many» هم به کار می‌روند.

در ادامه این آموزش، مثال‌هایی در رابطه با نحوه استفاده «many» و «much» در جملات مثبت، منفی و پرسشی آمده است.

How much sugar do you have?

چقدر شکر داری؟

How many people came to the concert?

چند نفر به کنسرت آمدند؟

There's not much sugar at the store.

شکر زیادی در مغازه نیست.

Not many people came to the concert.

افراد خیلی زیادی به کنسرت نیامده بودند.

I have too much sugar at home.

در خانه شکر خیلی زیادی دارم.

گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

There were too many people at the concert.

افراد زیادی در کنسرت بودند.

I don't know what to do with so much sugar.

نمیدانم با این‌همه شکر چه کار کنم.

It's a problem when there are so many people.

وجود افراد زیاد، مشکل‌ساز است.

There were not so many people at the concert last year.

سال گذشته، افراد زیادی در کنسرت نبودند.

There is a lot of sugar in candy.

شکر زیادی در آب‌نبات هست.

There are many people who want to come. = There are a lot of people who want to come.

افراد زیادی می‌خواهند بیایند.

تبدیل اسم غیر قابل شمارش به قابل شمارش

همان‌طور که اشاره کردیم، اسامی غیر قابل شمارش همیشه به‌صورت مفرد به کار می‌روند و نمی‌توان آن‌ها را شمارش کرد. اما اغلب از «واحدهای شمارش» (Units of Measurement) برای تبدیل اسامی غیر قابل شمارش به قابل شمارش استفاده می‌شود. به این واحدهای شمارش «Partitives» می‌گویند و در جدول زیر تعدادی از آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

واحد شمارش (Unit of Measurement)

اسامی غیر قابل شمارش

a spoonful of sugara piece of breada flake of snowa bag of sugar
a squirt of creama piece of cheesea glass of milka bar of chocolate
a stick of buttera pinch of salta gram of sugara bottle of milk
a sum of moneya pint of beera head of lettucea box of cereal
a tube of toothpastea pot of teaa jar of jama box of matches
a patch of oila ream of papera layer of dusta bunch of grapes
a drop of raina roll of tapea loaf of breada carton of milk
a cube of icea shower of raina lump of coala clap of thunder
a can of sardinesa slice of breada packet of biscuitsa can of soup

اسم قابل شمارش

تمرین اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

برای درک بهتر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش و نحوه به کار بردن Many و Much به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با Many یا Much پر کنید.

Q1: How ____ players are in a handball team?

جواب

Answer: How many players are in a handball team?

Q2: How ____ pocket money do you get per week?

جواب

Answer: How much pocket money do you get per week?

Q3: How ____ time is left?

جواب

Answer: How much time is left?

Q4: How ____ sisters does Ella have?

جواب

Answer: How many sisters does Ella have?

Q5: How ____ coins did you find yesterday?

جواب

Answer: How many coins did you find yesterday?

Q6: How ____ water is in this bottle?

جواب

Answer: How much water is in this bottle?

Q7: How ____ crosswords did she solve correctly?

جواب

Answer: How many crosswords did she solve correctly?

Q8: How ____ milk do they have for breakfast?

جواب

Answer: How much milk do they have for breakfast?

Q9: How ____ bikes were stolen last year?

جواب

Answer: How many bikes were stolen last year?

Q10: How ____ coffee do your parents drink per day?

جواب

Answer: How much coffee do your parents drink per day?

Q11: There is too ____ water in the bath tub.

جواب

Answer: There is too much water in the bath tub.

Q12: How ــــ brothers and sisters has Anne got?

جواب

Answer: How many brothers and sisters has Anne got?

Q13: I don't receive ____ letters nowadays.

جواب

Answer: I don't receive many letters nowadays.

Q14: How ____ rice do you eat per week?

جواب

Answer:  How much rice do you eat per week?

Q15: I put too ____ salt in the soup.

جواب

Answer: I put too much salt in the soup.

Q16: How ____ people were at the party?

جواب

Answer: How many people were at the party?

Q17: It doesn't make ____ sense.

جواب

Answer: It doesn't make much sense.

Q18: There wasn't ____ traffic on the motorway.

جواب

Answer: There wasn't much traffic on the motorway.

Q19: My grandfather does not have ____ hair, anymore.

جواب

Answer: My grandfather does not have much hair, anymore.

Q20: How ____ plates do we need?

جواب

Answer: How many plates do we need?

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. There aren't ____ cars parks in the centre of Oxford.
many
much
2. It's very quiet. There aren't ____ people here today.
many
much
3. I don’t have much money.
many
much
4. They own ____ houses.
many
much
5. Phillip owns ____ properties in France.
many
much
6. We didn’t earn ____ profit this year.
many
much
7. How ____ money have you got?
many
much
8. Sharon does not have ____ friends.
many
much
9. There are too ____ students in this class.
many
much
10. It doesn’t need ____ milk.
many
much
11. We had so ____ fun.
many
much
12. I spent ____ days there.
many
much
13. We saw ____ animals at the zoo.
many
much
14. How ____ oranges did you put in the box?
many
much
15. There isn’t ____ sugar in my coffee.
many
much

سوالات رایج درباره اسامی قابل شمارش در انگلیسی

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی، سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ دهیم.

مثال اسامی قابل شمارش چیست ؟

اسامی قابل شمارش به دسته‌ای از اسم‌ها گفته می‌شود که می‌توان آن‌ها را شمارش کرد. برای مثال، «book» یا «chair» جزو اسامی قابل شمارش به حساب می‌آیند. اسامی قابل شمارش را می‌توان به دو دسته مفرد و جمع تقسیم کرد. اسامی مفرد، معمولاً با حروف تعریف همراه می‌شوند و اسامی جمع نیازی به حرف تعریف ندارند.

«money» اسم قابل شمارش است یا غیر قابل شمارش؟

«money» اسم غیر قابل شمارش است و به همین دلیل هیچ‌وقت جمع بسته نمی‌شود. اما واحدهای پولی رایج مانند «dollar» یا «pound» اسم‌های قابل شمارش هستند و می‌توان آن‌ها را جمع بست.

قانون اسامی قابل شمارش چیست ؟

اسامی قابل شمارش را می‌توان شمرد، مانند «apple» که می‌توان برای مثال گفت «two apples» یا «three apples». اما اسامی قابل شمارش را نمی‌توان شمرد، مانند «rice» یا «water»، مگر این‌که همراه با آن‌ها از واحدهای شمارشی استفاده کنیم که آن‌ها را به حالت قابل‌شمارش تبدیل کند، مانند «a pack of rice» یا «a glass of water».

آیا اسمی می‌تواند هم قابل شمارش باشد و هم غیر قابل شمارش؟

برخی از اسم‌ها هم می‌توانند قابل شمارش باشند و هم غیر قابل شمارش. اما این مسئله به متنی بستگی دارد که این اسم‌ها در آن به کار رفته‌اند. مثال این اسم‌ها می‌تواند «light» یا «hair» و «art» باشد که با توجه به جایگاه استفاده آن‌ها، می‌توانند به صورت قابل شمارش و غیر قابل شمارش به کار بروند.

نکات مهم در رابطه با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

در بخش پایانی، به دو نکته مهم در رابطه با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش پرداخته‌ایم:

 • همان‌طور که در ابتدای این مقاله مطلب اشاره کردیم، بعضی از اسم‌ها در زبان انگلیسی غیر قابل شمارش، اما در زبان‌های دیگر قابل شمارش هستند. در جدول زیر، تعدادی از آن‌ها آمده است.

اسامی غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

(Non-count Nouns)

trafficfurnitureaccommodation
travelinformationadvice
troubleluggagebaggage
weathernewsbehavior
workprogressbread

در جمله‌های زیر، تمام اسم‌ها به‌صورت غیر قابل شمارش به کار رفته است.

I would like to give you some advice.

می‌خواهم تو را کمی نصیحت کنم.

How much bread should I bring?

چه مقدار نان باید بیاورم؟

I didn't make much progress today.

امروز [در کارم] زیاد پیشرفت نکردم.

This looks like a lot of trouble to me.

به نظر می‌رسد که این برای من دردسر فراوانی داشته باشد.

We did an hour of work yesterday.

دیروز خیلی کار انجام دادیم.

فهرست اسامی غیر قابل شمارش

 • کلمه «hair» در حالت کلی جزو اسامی غیر قابل شمارش است و به‌صورت جمع به کار نمی‌رود. اما اگر به تارهای مو اشاره کنیم، قابل شمارش می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

he has long blond hair.

او موی بلند و بلوندی دارد.

(در اینجا کلمه «hair» غیر قابل شمارش است.)

The child's hair was curly.

موهای بچه فر بود.

(در این مقال، کلمه «hair» غیر قابل شمارش است.)

I washed my hair yesterday.

من دیروز موهایم را شستم.

(در این مثال، کلمه «hair» غیر قابل شمارش است.)

My father is getting a few grey hairs now.

پدرم در حال حاضر چند تار موی سفید دارد.

(در این مثال، کلمه «hair» به چند تار مو اشاره دارد.)

I found a hair in my soup!

من در [بشقاب] سوپم مو پیدا کردم!

(در این مثال، کلمه «hair» به یک تار مو اشاره دارد.)

جمع‌بندی

در این مطلب، اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی را بررسی کردیم. در تعریف این اسامی به نکته‌های مهمی اشاره کردیم. یکی از این نکته‌ها این بود که اسامی قابل شمارش را می‌توان شمرد، اما اسامی غیر قابل شمارش همواره به صورت مفرد به کار می‌روند و نمی‌توانیم آن‌ها را شمارش کنیم.

علاوه بر این، برای اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش، چند صفت شمارشی معرفی کردیم و به صفات شمارشی مشترک بین آن‌ها نیز اشاره‌ای داشتیم و به کمک مثال توضیح دادیم. همچنین به نحوه تبدیل اسم غیر قابل شمارش به قابل شمارش پرداختیم و در انتهای مطلب، نکات مهمی را در خصوص نحوه استفاده از این اسامی در زبان انگلیسی آموزش دادیم. همچنین به تعدادی از پرسش‌های رایج در این زمینه پاسخ دادیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «انواع اسم در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۵۴ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
EF7ESLBritish CouncilExam English
۲ دیدگاه برای «اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی — به زبان ساده»

ممنونم خیلی خوب بود❤

عالی و کامل بود.ممنونم ازتون

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *