زبان انگلیسی ۸۵۹۳ بازدید

در زبان انگلیسی، اسامی به دوسته «قابل شمارش» (Countable Nouns) و «غیر قابل شمارش» (Uncountable Nouns) تقسیم می‌شوند. یادگیری این اسامی ممکن است برای زبان‌آموزان کمی پیچیده باشد، زیرا در بعضی از زبان‌ها این تقسیم‌بندی وجود ندارد. از طرفی، برخی از اسم‌هایی که در زبان انگلیسی غیر قابل شمارش هستند، در زبان‌های دیگر قابل شمارش هستند. در این آموزش، قصد داریم ویژگی‌های اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش را به‌طور کامل بررسی کنیم و نکات مهم آن را یاد بگیریم.

اسامی قابل شمارش

ویژگی‌های اسامی قابل شمارش به‌صورت زیر است:

 • اسامی قابل شمارش، اسم‌هایی هستند که می‌توان آن‌ها را شمرد. قبل از اسامی قابل شمارش، حروف تعریف «a» و «an» یا «عدد» می‌آید:
Plural Singular
two dogs one dog
two horses one horse
two men one man
two ideas one idea
two shops one shop
 • اسم قابل شمارش، می‌تواند «مفرد» یا «جمع» باشد (معمولاً در حالت جمع، به آن «s» یا «es-» اضافه می‌‌شود):

apple – apples

tree – trees

box – boxes

 • برای اسامی قابل شمارش مفرد، فعل مفرد به کار می‌رود:

There is a book on the table.

کتابی روی میز است.

That student is excellent!

آن دانش آموز عالی است!

 • برای اسامی قابل شمارش جمع، فعل به‌صورت جمع به کار می‌رود:

There are some students in the classroom.

تعدادی دانش‌آموز در کلاس هست.

Those houses are very big, aren’t they?

آن خانه‌ها خیلی بزرگ هستند، این‌طور نیست؟

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

 • با اسامی قابل شمارش جمع، می‌توانیم از «some» و «any» استفاده کنیم:

Some people think it's better to choose friends who always have the same opinions as them.

بعضی افراد فکر می‌کنند بهتر است دوستانی انتخاب کنند که همیشه عقایدی مشابه خودشان دارند.

Please put up your hand if you have any questions.

اگر سؤالی دارید، لطفاً دست خود را بالا بیاورید.

فیلم آموزشی مرتبط
 • برای اسامی قابل شمارش جمع، از «many» و «few» استفاده می‌شود:

Many students now see university as a stepping stone to a good job.

امروزه، بسیاری از دانشجویان، دانشگاه را به‌عنوان سکوی پرتابی برای دستیابی به شغل خوب می‌دانند.

The country has relatively few cinemas.

کشور سینماهای خیلی کمی دارد.

 • برای اسامی قابل شمارش جمع، از «no» و «a lot of» استفاده می‌شود:

There is no friend as faithful as a good book.

هیچ دوستی به اندازه کتاب خوب وفادار نیست.

The store has a lot of regular customers.

فروشگاه، مشتریان دائمیِ زیادی دارد.

اسامی غیر قابل شمارش

ویژگی‌های اسامی غیر قابل شمارش به‌صورت زیر است:

 • اسامی غیر قابل شمارش، اسم‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را جمع بست:

information

water

understanding

wood

cheese

 • اسامی غیر قابل شمارش، همواره به‌شکل مفرد کاربرد دارند، بنابراین از فعل مفرد برای آن‌ها استفاده می‌‌شود:

There is some water in that pitcher.

مقداری آب در آن پارچ است.

That is the equipment we use for the project.

از آن وسیله‌ برای پروژه استفاده می‌کنیم.

اسامی غیر قابل شمارش

 • معمولاً از «a» و «an» برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده نمی‌کنیم. در عوض، «واحدهای شمارش» نظیر «a glass of water» و «a piece of music» به کار می‌رود:

A jar of honey

یک شیشه عسل

A bottle of water

یک بطری آب

A box of paper

یک جعبه کاغذ

A bar of soap

یک قالب صابون

A loaf of bread

یک قرص نان

 • برای اسامی غیر قابل شمارش، معممولاً از حرف تعریف استفاده نمی‌شود:

He taught music at a school in Edinburgh.

او در مدرسه‌ای در «ادینبورگ» موسیقی درس داد.

He put sugar in his tea and stirred it.

او در چای خود شکر ریخت و هم زد.

اسامی قابل شمارش

صفات شمارشی در انگلیسی

وقتی درباره تعداد یا مقدار چیزی صحبت می‌کنیم، از «صفات شمارشی» یا «کمیت‌سنج‌ها» (Quantifiers) کمک می‌گیریم که هم برای اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش به کار می‌رود. در ادامه این آموزش، انواع صفت‌های شمارشی را یاد می‌گیریم.

صفات شمارشی برای اسامی قابل شمارش

بعضی از صفت‌های شمارشی، فقط مختص اسامی قابل شمارش هستند. در جدول زیر آن‌ها را مشاهده می‌کنید. ردیف بالا، کلمه انگلیسی و ردیف پایین، ترجمه فارسی آن است.

a) few) either each not) many)
کمی، برخی هر یک از دو تا هر کدام (نه) زیاد
fewer neither both several
کمتر هیچ‌کدام هر دو چندین

به مثال‌های زیر توجه کنید تا کاربرد صفات شمارشی را بهتر یاد بگیرید.

Peter has few friends.

«پیتر» تقریباً هیچ دوستی ندارد.

Jack has many friends here.

«جو» دوستان زیادی در اینجا دارد.

There are not many people who know the answer to this.

افراد زیادی جواب این را نمی‌دانند.

Neither of the supermarkets was open.

هیچ‌کدام از سوپرمارکت‌ها باز نبود.

Each child was given a prize.

به هر بچه یک جایزه داده شد.

صفات شمارشی برای اسامی غیر قابل شمارش

بعضی از صفات شمارشی، فقط برای اسامی غیر قابل شمارش هستند، یعنی نباید با اسامی قابل شمارش بیایند. در جدول زیر آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

a) little) a bit of  not) much)
کمی اندکی (نه) زیاد

به دو مثال زیر توجه کنید.

Lisa does not have much knowledge about this topic.

«لیسا» درباره این موضوع اطلاعات زیادی ندارد.

Mary drank a little water.

«ماری» کمی آب نوشید.

صفات شمارشی مشترک

بعضی از صفات شمارشی، هم برای اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش به کار می‌روند که در جدول زیر به آن‌ها اشاره کرده‌ایم. ردیف بالا، کلمه انگلیسی و ردیف پایین، ترجمه فارسی آن است.

enough a lot of more some all
کافی زیاد بیشتر تعدادی/مقداری همه
less lots of most any no
کمتر زیاد بیشترین هیچ، هیچ‌گونه هیچ

به چند مثال زیر توجه کنید.

Try to have some patience.

کمی صبر داشته باش.

We have lots of time.

ما زمان زیادی داریم.

Joe has lots of friends.

«جو» دوستان زیادی دارد.

I can't go out. I've got no money.

نمی‌توانم بیرون بروم. پول ندارم

There was a lot of food but no drinks.

غذای زیادی بود، اما نوشیدنی نبود.

صفات شمارشی در انگلیسی

کاربرد «some» و «any»

معمولاً از صفت شمارشی «some» در «جملات مثبت» (Affirmative Sentences) و از صفت شمارشی «any» در «جملات منفی» (Negative Sentences) و «پرسشی» (Questions) استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با نحوه استفاده از «some» و «any» در جمله بیشتر آشنا شوید. «some» و «any» هم برای اسامی قابل شمارش جمع و هم غیر قابل شمارش به کار می‌روند.

There's some milk in the fridge.

مقداری شیر در یخچال هست.

There are some pencils in the pencil case.

تعدادی مداد در جامدادی هست.

There isn't any coffee to drink.

قهوه برای نوشیدن وجود ندارد.

Is there any sugar in your coffee?

آیا در قهوه‌ات شکر هست؟

Are there any chairs in the classroom?

 آیا در کلاس درس صندلی هست؟

فیلم آموزشی مرتبط

نکته: در جملات پرسشی، برای درخواست کردن یا پیشنهاد دادن، می‌توانیم از «some» استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Do you want some chocolate?

شکلات می‌خواهی؟

∗∗∗

Can we have some more chairs, please?

می‌توانم خواهش کنم چند صندلی دیگر به ما بدهید؟

کاربرد «much» و «many»

از «much» و «many» در جملات پرسشی و منفی استفاده می‌‌کنیم. در جملات مثبت و منفی، «much» و «many» در ترکیب با «too» و «so» به کار می‌رود. «much» برای اسامی غیر قابل شمارش و «many» برای اسامی قابل شمارش است.

نکته: کلمه «many» به‌تنهایی در جملات مثبت نیز به کار می‌رود، اما «much» فقط در جملات منفی و پرسشی کاربرد دارد. در جملات مثبت، به‌جای «much» از «a lot of» یا «lots of» استفاده می‌کنیم که به‌جای «many» هم به کار می‌روند.

در ادامه این آموزش، مثال‌هایی در رابطه با نحوه استفاده «many» و «much» در جملات مثبت، منفی و پرسشی آمده است.

How much sugar do you have?

چقدر شکر داری؟

How many people came to the concert?

چند نفر به کنسرت آمدند؟

There's not much sugar at the store.

شکر زیادی در مغازه نیست.

Not many people came to the concert.

افراد خیلی زیادی به کنسرت نیامده بودند.

I have too much sugar at home.

در خانه شکر خیلی زیادی دارم.

گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

There were too many people at the concert.

افراد زیادی در کنسرت بودند.

I don't know what to do with so much sugar.

نمیدانم با این‌همه شکر چه کار کنم.

It's a problem when there are so many people.

وجود افراد زیاد، مشکل‌ساز است.

There were not so many people at the concert last year.

سال گذشته، افراد زیادی در کنسرت نبودند.

There is a lot of sugar in candy.

شکر زیادی در آب‌نبات هست.

There are many people who want to come.  = There are a lot of people who want to come.

افراد زیادی می‌خواهند بیایند.

فیلم آموزشی مرتبط

تبدیل اسم غیر قابل شمارش به قابل شمارش

همان‌طور که اشاره کردیم، اسامی غیر قابل شمارش همیشه به‌صورت مفرد به کار می‌روند و نمی‌توان آن‌ها را شمارش کرد. اما اغلب از «واحدهای شمارش» (Units of Measurement) برای تبدیل اسامی غیر قابل شمارش به قابل شمارش استفاده می‌شود. به این واحدهای شمارش «Partitives» می‌گویند و در جدول زیر تعدادی از آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

واحد شمارش (Unit of Measurement)

اسامی غیر قابل شمارش

a spoonful of sugar a piece of bread a flake of snow a bag of sugar
a squirt of cream a piece of cheese a glass of milk a bar of chocolate
a stick of butter a pinch of salt a gram of sugar a bottle of milk
a sum of money a pint of beer a head of lettuce a box of cereal
a tube of toothpaste a pot of tea a jar of jam a box of matches
a patch of oil a ream of paper a layer of dust a bunch of grapes
a drop of rain a roll of tape a loaf of bread a carton of milk
a cube of ice a shower of rain a lump of coal a clap of thunder
a can of sardines a slice of bread a packet of biscuits a can of soup

اسم قابل شمارش

نکات مهم در رابطه با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

در بخش پایانی، به دو نکته مهم در رابطه با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش پرداخته‌ایم:

 • همان‌طور که در ابتدای این مقاله مطلب اشاره کردیم، بعضی از اسم‌ها در زبان انگلیسی غیر قابل شمارش، اما در زبان‌های دیگر قابل شمارش هستند. در جدول زیر، تعدادی از آن‌ها آمده است.

اسامی غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

(Non-count Nouns)

traffic furniture accommodation
travel information advice
trouble luggage baggage
weather news behavior
work progress bread

در جمله‌های زیر، تمام اسم‌ها به‌صورت غیر قابل شمارش به کار رفته است.

I would like to give you some advice.

می‌خواهم تو را کمی نصیحت کنم.

How much bread should I bring?

چه مقدار نان باید بیاورم؟

I didn't make much progress today.

امروز [در کارم] زیاد پیشرفت نکردم.

This looks like a lot of trouble to me.

به نظر می‌رسد که این برای من دردسر فراوانی داشته باشد.

We did an hour of work yesterday.

دیروز خیلی کار انجام دادیم.

فهرست اسامی غیر قابل شمارش

 • کلمه «hair» در حالت کلی جزو اسامی غیر قابل شمارش است و به‌صورت جمع به کار نمی‌رود. اما اگر به تارهای مو اشاره کنیم، قابل شمارش می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

he has long blond hair.

او موی بلند و بلوندی دارد.

(در اینجا کلمه «hair» غیر قابل شمارش است.)

The child's hair was curly.

موهای بچه فر بود.

(در این مقال، کلمه «hair» غیر قابل شمارش است.)

I washed my hair yesterday.

من دیروز موهایم را شستم.

(در این مثال، کلمه «hair» غیر قابل شمارش است.)

My father is getting a few grey hairs now.

پدرم در حال حاضر چند تار موی سفید دارد.

(در این مثال، کلمه «hair» به چند تار مو اشاره دارد.)

I found a hair in my soup!

من در [بشقاب] سوپم مو پیدا کردم!

(در این مثال، کلمه «hair» به یک تار مو اشاره دارد.)

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «انواع اسم در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.

یک نظر ثبت شده در “اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی — به زبان ساده

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب‌ها

مشاهده بیشتر