قید حالت در انگلیسی — آموزش Adverbs of Manner — به زبان ساده

۱۰۶۳۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
قید حالت در انگلیسی — آموزش Adverbs of Manner — به زبان ساده

برای یادگیری زبان انگلیسی، روش‌های مختلفی وجود دارد. اما مهم این است که در نهایت بتوانیم انگلیسی را درست و روان صحبت کنیم. به همین منظور، آشنایی با دستور زبان انگلیسی، چه در سطوح مبتدی و چه پیشرفته، همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. استفاده درست از «اجزاء کلام» (Parts of Speech) می‌تواند باعث بهبود مهارت‌های زبان انگلیسی شود و از میان آن‌ها، قیدهای انگلیسی، در بهبود مهارت‌های مکالمه و نگارشی تأثیر بسزایی دارد. در این مطلب از مجموعه مطالب زبان انگلیسی مجله «فرادرس»، به کاربرد و نحوه استفاده از قید حالت در انگلیسی (Adverbs of Manner) می‌پردازیم.

997696

قید در انگلیسی چیست ؟

قید در زبان انگلیسی، یکی از «اجزاء کلام» به شمار می‌رود. همان طور که در مبحث یادگیری زبان انگلیسی اشاره کردیم، اجزاء کلام شامل «اسم»، «فعل»، «صفت»، «قید»، «ضمیر»، «حرف اضافه»، «حرف ربط» و «حرف ندا» می‌شود. قید کلمه‌ای است که فعل، صفت یا قید دیگری را توضیح می‌دهد. به بیان دیگر، قید چگونگی انجام کار است. بیشتر قیدهای زبان انگلیسی با افزودن پسوند «ly-» به انتهای کلمه ساخته می‌شوند، مانند مثال‌های زیر:

She swims quickly.

او سریع شنا می‌کند.

(در این جمله، قید «quickly» توضیحی به فعل «swim» اضافه می‌کند.)

She is an extremely quick swimmer.

او شناگر بسیار سریعی است.

(در این جمله، قید «extremely» صفت «quick» را توضیح می‌دهد.)

She swims extremely quickly.

او بسیار سریع شنا می‌کند.

(در این جمله، قید «extremely» توضیحی به قید «quickly» اضافه می‌کند.)

کاربرد قید در انگلیسی

وقتی قیدها توضیحی به فعل اضافه می‌کنند، در واقع به ما می‌گویند که عملی «چگونه» (How)، «چه موقع» (when)، «کجا» (where)، «چرا» (why)، «هر چند وقت یک بار» (how often) و «چه مقدار» (how much) انجام می‌شود. در ادامه این آموزش، با چند مثال، این موارد را به طور کامل بررسی می‌کنیم.

How: He runs quickly.

چگونه: او سریع می‌دود.

When: He ran yesterday.

چه موقع: او دیروز دوید.

Where: He ran here.

کجا: او اینجا دوید.

How often: He runs daily.

هر چند وقت یک بار: او روزانه می‌دود.

How much: He ran the fastest.

چه مقدار: او از همه سریع‌تر دوید.

توضیح قید حالت در انگلیسی

انواع قید در انگلیسی

قیدها نیز مانند صفت‌ها در زبان انگلیسی، انواع گوناگونی دارند. مهم‌ترین قیدهای انگلیسی شامل موارد زیر است:

 • «قید حالت» (Adverbs of Manner): چگونگی وقوع عملی را نشان می‌دهد. بسیاری از قیدهای حالت در انگلیسی پسوند «ly-» می‌‌گیرند:

He plays the flute beautifully.

او به زیبایی فلوت می‌نوازد.

The brothers were badly injured in the fight.

برادرها در درگیری، به‌شدت آسیب دیدند.

Will you come quietly?

ممکن است آهسته بیایید؟

 • «قید زمان» (Adverbs of Time): به زمان وقوع عمل اشاره دارد:

I tell him daily.

من هر روز به او می‌گویم.

What you plant now, you will harvest later.

هر چه امروز بکاری، فردا برداشت می‌کنی.

نکته: قید زمان همچنین به ما می‌گوید که عمل هر چند وقت یک بار انجام شده است. در این صورت، به آن «قید تکرار» (Adverb of Frequency) می‌گوییم.

 • «قید مکان» (Adverbs of Place): به مکان وقوع عمل اشاره دارد:

I did not put it there.

من آن را آنجا نگذاشتم.

They built a house nearby.

آن‌ها در آن حوالی خانه‌ای خریدند.

 • «قید مقدار» (Adverbs of degree): به شدت وقوع عمل اشاره دارد:

He works smarter.

او هوشمندانه‌تر کار می‌کند.

She doesn't enjoy the movie at all.

او اصلاً از دیدن فیلم لذت نمی‌برد.

قید حالت در انگلیسی چیست ؟

همان‌طور که اشاره کردیم، قید حالت در انگلیسی یکی از انواع قیدها است و نحوه انجام کار را توضیح می‌دهد. برای مثال، در جمله «سارا آهسته قدم می‌زند»، کلمه «آهسته» قید حالت است و نحوه قدم زدن سارا را توصیف می‌کند. قید حالت در انگلیسی کاربردهای زیادی دارد، زیرا اطلاعات مفیدی درباره جمله می‌دهد و آن را برای شنونده یا خواننده، دلنشین‌تر و زیباتر می‌کند. در جملات زیر، قیدهای حالت به کار رفته است.

They dress elegantly.

آنها شیک لباس می پوشند.

Some elderly people drive slowly.

برخی از افراد مسن آهسته رانندگی می‌کنند.

She works very hard.

او خیلی سخت کار می‌کند.

ساختار قید حالت در انگلیسی

ساختار قید حالت در انگلیسی

پیش‌تر اشاره کردیم که بیشتر قیدهای حالت در انگلیسی با افزودن پسوند «ly-» به انتهای کلمه ساخته می‌شوند. اما قوانین خاصی برای ساختن هر یک از قیدهای حالت وجود دارد که در ادامه این آموزش به بررسی آن می‌‌پردازیم.

قانون اول

در حالت اول، پسوند «ly-» به انتهای صفت اضافه می‌شود و قید حالت را شکل می‌دهد. در جدول زیر چند صفت و قید حالت را مشاهده می‌کنید که از قانون اول تبعیت کرده‌اند.

قید (Adverb)صفت (Adjective)
cheaplycheap
quicklyquick
stronglystrong
suddenlysudden
speciallyspecial

در ادامه، به چند مثال توجه کنید تا ساختار و کاربرد این نوع قید حالت در انگلیسی را یاد بگیرید.

They found a way to make clothes more cheaply.

آنها راهی پیدا کردند تا لباس ها را به‌مراتب ارزان‌تر تولید کنند.

Many locals are strongly opposed to the development.

بسیاری از مردم محلی، به‌شدت مخالف توسعه هستند.

I suddenly realized what I’d said, but it was too late.

ٰمن ناگهان متوجه شدم که چه حرفی زده‌ام، اما خیلی دیر شده بود.

قانون دوم

اگر صفت به «y-» ختم شود، «i-» جایگزین «y-» می‌شود و سپس «ly-» اضافه می‌گردد. در جدول زیر به چند مورد از این نوع قید حالت در انگلیسی اشاره شده است.

قید (Adverb)صفت (Adjective)
readilyready
merrilymerry
easilyeasy
crazilycrazy
happilyhappy
lazilylazy
hungrilyhungry

در ادامه، به چند نوع قید حالت در انگلیسی و کاربرد آن‌ها در جمله توجه کنید.

He readily agreed to help.

او به راحتی موافقت کرد که کمک کند.

Her eyes sparkled merrily.

چشمانش از شدت خوشحالی برق زد.

I can easily be home early tonight if you want.

اگر بخواهید، می‌توانم امشب به‌راحتی، زود در منزل باشم.

Palm trees swayed lazily in the soft breeze.

درختان نخل با نسیم ملایم، به آرامی تاب خوردند.

They sat down and ate hungrily.

آن‌ها نشستند و با گرسنگی غذا خوردند.

جایگاه قید حالت در انگلیسی

قانون سوم

اگر صفت به «le-» ختم شود، «e-» از انتهای کلمه حذف می‌شود و به‌جای آن «y-» قرار می‌گیرد. در جدول زیر چند نمونه از این قیدهای حالت را مشاهده می‌کنید.

قید (Adverb)صفت (Adjective)
understandablyunderstandable
forciblyforcible
possiblypossible
terriblyterrible
comfortablycomfortable

در ادامه، به چند مثال زیر و کاربرد قید حالت در انگلیسی توجه کنید.

He is understandably reluctant to talk about his medical history.

او به‌طرز قابل درکی، تمایلی ندارد که در مورد سابقه پزشکی خود صحبت کند.

Several rioters were forcibly removed from the town square.

چندین اغتشاش‌گر به‌زور از میدان شهر خارج شدند.

He may possibly decide not to come, in which case there’s no problem.

او ممکن است تصمیم بگیرد که نیاید، در این صورت مشکلی وجود ندارد.

I slept terribly last night.

دیشب خیلی بد خوابیدم.

Are you sitting comfortably? Then I’ll begin.

آیا راحت نشسته‌اید؟ در این صورت، من شروع ‌می‌کنم.

قانون چهارم

اگر صفت به «ic-» ختم شود، پسوند «ally-» اضافه می‌شود. در جدول زیر، چند نمونه از این قیدهای حالت را مشاهده می‌کنید.

قید (Adverb)صفت (Adjective)
idioticallyidiotic
tragicallytragic
basicallybasic
ironicallyironic
realisticallyrealistic
enthusiasticallyenthusiastic

برای درک بهتر این نوع قید حالت در انگلیسی، به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

Tragically, the side effects of the drug were not discovered until many people had been seriously hurt by it.

به‌طرز غم‌انگیزی، عوارض جانبی این دارو کشف نشد تا زمانی که بسیاری از افراد به‌طور جدی صدمه دیدند.

The two cars are basically the same.

این دو ماشین، در اصل شبیه هم هستند.

Realistically speaking, he hadn’t a hope, but that didn’t stop him trying.

واقع‌بینانه بگویم، او امیدی نداشت، اما این مانع تلاش او نشد.

She was welcomed enthusiastically by the crowd.

جمعیت با شور و شوق از او استقبال کرد.

قانون پنجم

برخی از صفت‌ها وقتی به قید تبدیل می‌شوند، تغییری نمی‌کنند. در جدول زیر، به چند نمونه از آن‌ها اشاره شده است.

قید (Adverb)صفت (Adjective)
fastfast
straightstraight
hardhard
highhigh
latelate
wrongwrong

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با کاربرد این قیدها بیشتر آشنا شوید.

You’ll have to act fast.

باید سریع عمل کنید.

I got home and went straight to bed.

به خانه رسیدم و مستقیم به رختخواب رفتم.

I’m not surprised he failed his exam. he didn’t try very hard!

تعجب نمی‌کنم که او در امتحان رد شد. تلاش خیلی زیادی نکرد!

You’ll have to hit the ball quite high to get it over that net.

شما باید توپ را خیلی بالا بیندازید تا از روی آن تور رد شود.

Kathryn’s just phoned to say she’s working late this evening.

کاترین همین چند لحظه پیش تماس گرفت و گفت که امروز تا دیروقت کار می‌کند.

You’ve spelled my name wrong.

اسم من را اشتباه نوشته‌اید.

محل قرارگیری قید حالت در انگلیسی

محل قرار گرفتن قید حالت در انگلیسی

قیدهای حالت در انگلیسی جایگاه‌های مختلفی در جمله دارند. در ادامه این آموزش، به بررسی محل قرار گرفتن قید حالت در جمله می‌پردازیم.

 • قید حالت در انگلیسی معمولاً یا بعد از فعل اصلی قرار می‌گیرد یا بعد از مفعول. در دو مثال آخر، قید حالت بعد از مفعول قرار گرفته است:

He swims well.

او خوب شنا می‌کند.

He ran quickly.

او سریع دوید.

She spoke softly.

او آرام (با ملایمت) صحبت کرد.

James coughed loudly to attract her attention.

«جیمز» برای جلب توجه او، با صدای بلند سرفه کرد.

He plays the flute beautifully.

او به‌زیبایی فلوت می‌زند.

He ate the chocolate cake greedily.

او کیک شکلاتی را با ولع خورد.

 • قید حالت بین فعل و مفعول قرار نمی‌گیرد. قید حالت در انگلیسی یا باید قبل از فعل بیاید یا در انتهای عبارت. به مثال‌های زیر و جایگاه درست و نادریست قیدها توجه کنید:

He ate greedily the chocolate cake. [نادرست]

He ate the chocolate cake greedily. [درست]

He greedily ate the chocolate cake. [درست]

او کیک شکلاتی را با ولع خورد.

He gave us generously the money. [نادرست]

He gave us the money generously. [درست]

He generously gave us the money. [درست]

او سخاوتمندانه به ما پول داد.

 • اگر قبل از مفعولِ فعل، حرف اضافه باشد، می‌توان قید حالت را یا قبل از حرف اضافه آورد یا بعد از مفعول، مانند مثال زیر:

The child ran happily towards his mother.

The child ran towards his mother happily.

کودک با خوشحالی به‌سمت مادرش دوید.

 • قید حالت در انگلیسی همواره باید بلافاصله بعد از «فعل لازم» (Intransitive Verb) بیاید. فعل لازم، فعلی است که به مفعول نیاز ندارد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

The town grew quickly after 1997.

این شهر پس از سال 1997 به‌سرعت رشد کرد.

He waited patiently for his mother to arrive.

او با حوصله منتظر آمدن مادرش بود.

 • چند قید حالت در انگلیسی وجود دارند که بسیار متداول هستند و همواره بلافاصه بعداز فعل می‌آیند. این قیدها عبارت‌اند از:

well

badly

hard

fast

مثال‌های زیر، کاربرد این نوع قید حالت در انگلیسی را نشان می‌دهند.

He swam well despite being tired.

او با وجود خستگی، خوب شنا کرد.

The rain fell hard during the storm.

حین توفان، باران به‌شدت بارید.

 • در مواقعی که بیش از یک فعل در جمله وجود دارد، محل قرار گرفتن قید حالت اهمیت پیدا می‌کند. اگر قید، قبل یا بعد از فعل اصلی قرار بگیرد، فقط همان فعل را توصیف می‌کند. اما اگر بعد از عبارت قرار بگیرد، کل عبارت را توصیف می‌کند. به تفاوت‌های معنایی جملات زیر توجه کنید تا این موضوع را بهتر درک کنید:

She quickly agreed to re-type the letter.

او سریع موافقت کرد که نامه را دوباره تایپ کند.

(در این مثال، عمل «موافقت کردن»، سریع صورت گرفته است.)

She agreed quickly to re-type the letter. the agreement is quick.

او سریع موافقت کرد که نامه را دوباره تایپ کند.

(در این مثال، عمل «موافقت کردن»، سریع صورت گرفته است.)

She agreed to re-type the letter quickly.

او موافقت کرد که نامه را سریع دوباره تایپ کند.

(در این مثال، عمل «دوباره تایپ کردن»، سریع انجام شده است.)

He quietly asked me to leave the house.

او آهسته از من خواست تا از خانه خارج شوم.

(در این مثال، عمل «درخواست کردن» آهسته انجام شده است.)

He asked me quietly to leave the house.

او آهسته از من خواست تا از خانه خارج شوم.

(در این مثال، عمل «درخواست کردن» آهسته انجام شده است.)

He asked me to leave the house quietly.

او از من خواست تا آهسته از خانه خارج شوم.

(در این مثال، عمل «خارج شدن از خانه» آهسته انجام شده است.)

 • بعضی وقت‌ها، برای تأکید بیشتر، قید حالت در انگلیسی قبل از «فعل + مفعول» قرار می‌گیرد، مانند مثال‌های زیر:

He gently woke the sleeping woman.

او زن خوابیده را به‌آرامی بیدار کرد.

She angrily slammed the door.

او با عصبانیت در را محکم کوبید.

مثال قید حالت در انگلیسی

 • برخی از نویسندگان انگلیسی‌زبان، برای جلب توجه خواننده یا برانگیختن حس کنجکاوی او، قید حالت را در ابتدای جمله می‌آورند، مانند مثال‌های زیر:

Slowly she picked up the knife.

آهسته چاقو را برداشت.

Roughly he grabbed her arm.

محکم بازوی او را گرفت.

سوالات رایج درباره قید حالت در انگلیسی

در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش ‌های رایج در خصوص قید حالت در انگلیسی پاسخ دهیم.

کاربرد قید حالت در انگلیسی چیست؟

وقتی قیدها توضیحی به فعل اضافه می‌کنند، در واقع به ما می‌گویند که عملی «چگونه» (How)، «چه موقع» (when)، «کجا» (where)، «چرا» (why)، «هر چند وقت یک بار» (how often) و «چه مقدار» (how much) انجام می‌شود.

انواع قید در انگلیسی کدام است؟

قیدها در زبان انگلیسی به چهار دسته «قید حالت» (Adverbs of Manner)، «قید مکان» (Adverbs of Place)، «قید مقدار» (Adverbs of degree) و «قید زمان» (Adverbs of Time) تقسیم می‌کنند.

ساختار قید حالت در انگلیسی چیست؟

برای ساختن قید حالت معمولاً پسوند «» را به انتهای کلمه اضافه می‌کنیم، مانند «cheaply». همچنین اگر صفت به «y-» ختم شود، «i-» جایگزین «y-» می‌شود و سپس «ly-» اضافه می‌گردد، مانند «readily». به  علاوه، اگر صفت به «le-» ختم شود، «e-» از انتهای کلمه حذف می‌شود و به‌جای آن «y-» قرار می‌گیرد، مانند «understandably».

اگر صفت به «ic-» ختم شود، پسوند «ally-» اضافه می‌شود، مانند «basically». البته در برخی از صفت‌ها وقتی به قید تبدیل می‌شوند، تغییری نمی‌کنند. برای مثال «fast» در حالت قید هم به شکل «fast» نوشته می‌شود.

جایگاه قید حالت در جمله کجاست؟

قید حالت در انگلیسی معمولاً یا بعد از فعل اصلی قرار می‌گیرد یا بعد از مفعول. قید حالت بین فعل و مفعول قرار نمی‌گیرد. قید حالت در انگلیسی یا باید قبل از فعل بیاید یا در انتهای عبارت.

تمرین قید حالت در انگلیسی

در ادامه این مطلب چند نمونه سوال برای تمرین بیشتر گرامر این درس تهیه شده است.

تمرین اول

Q1: I want my children to behave _____ to every person that they meet.

(nice / nicily/ nicely)

جواب

Answer: I want my children to behave nicely to every person that they meet.

Q2: I wish that I could explain things _____ my teacher. I always understand what he says in class.

(as clearly as / clear / clearly)

جواب

Answer: I wish that I could explain things as clearly as my teacher. I always understand what he says in class.

Q3: Do you think you speak English _____?

(good / well / goodly)

جواب

Answer: : Do you think you speak English well?

Q4: Do you think men drive _____ women in your country?

(more dangerously than / more dangerously / dangerously)

جواب

Answer: Do you think men drive more dangerously than women in your country?

Q5: My teacher said that Warren works _____ in our class.

(the hardest / hardly / herder than)

جواب

Answer: My teacher said that Warren works the hardest in our class.

Q6: When he was a child, Tony spoke very _____ and his friends couldn't understand him.

(quietly / quiet / quieter)

جواب

Answer: When he was a child, Tony spoke very quietly and his friends couldn't understand him.

Q7: Angelina is a _____ student. She is kind and pleasant.

(lovely / love)

جواب

Answer: Angelina is a lovely student. She is kind and pleasant.

Q8: The girls had to finish their work _____ because the teacher told them to stop.

(quickly / quick)

جواب

Answer: The girls had to finish their work quickly because the teacher told them to stop.

Q9: When they heard the bad news, they were very _____ .

(sadly / sadder /sad)

جواب

Answer: When they heard the bad news, they were very sad.

Q10: Megan is a very _____ athlete. She loves sports.

(seriously / serious)

جواب

Answer: Megan is a very serious athlete. She loves sports.

Q11: The group found their hotel _____ after they bought the map of the city.

(easly / easily / easy)

جواب

Answer: The group found their hotel easily after they bought the map of the city.

Q12: Barbara swims _____ than Anna because she has stronger arms.

(fastlier / fast / faster)

جواب

Answer: Barbara swims faster than Anna because she has stronger arms.

جدول جمع‌بندی

در بخش پایانی این آموزش، قوانین مربوط به ساختن قید حالت در انگلیسی را در جدول زیر جمع‌بندی کرده‌ایم.

قید (Adverb)صفت (Adjective)
cheaplycheap
quicklyquick
stronglystrong
قید (Adverb)صفت (Adjective)
readilyready
merrilymerry
easilyeasy
قید (Adverb)صفت (Adjective)
understandablyunderstandable
forciblyforcible
possiblypossible
قید (Adverb)صفت (Adjective)
idioticallyidiotic
tragicallytragic
basicallybasic
قید (Adverb)صفت (Adjective)
fastfast
straightstraight
hardhard

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «انواع قید در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Grammar MonsterWall Street EnglishEFESL Grammar
۲ دیدگاه برای «قید حالت در انگلیسی — آموزش Adverbs of Manner — به زبان ساده»

سلام مرسی بابت آموزش عالیتون
ی سوالی داشتم تو مثال
He waited patiently for his mother to arrive.
فکر کنم waited یک فعل transitive هست ولی تو مثل شما به عنوان intransitive استفاده کردید

با سلام؛
در حالت کلی «wait» به عنوان فعل لازم شناخته شده است و به مفعول مستقیم نیازی ندارد. اما بر حسب این که شخص منتظر چه چیزی باشد، می‌توانیم آن را به فعل متعدی نیز تغییر دهیم. در دیکشنری لانگ‌من نیز از آن به عنوان فعل لازم یاد شده است.
از توجه شما سپاس‌گزاریم.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *