منفی کردن جمله در انگلیسی — توضیح کامل + مثال و تمرین

۱۱۸۹۷ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۴۸ دقیقه
منفی کردن جمله در انگلیسی

زبان انگلیسی نیز مانند سایر زبان‌ها از جمله‌های مثبت، منفی و پرسشی تشکیل شده است. هر یک از این جمله‌ها ساختارهای متفاوتی دارد و برای منفی شدن باید به فعل آن‌ها توجه کرد. علاوه بر این، برخی از قیدهای انگلیسی به جمله معنی منفی می‌دهند. منفی کردن جمله در انگلیسی برای انواع زمان‌ها امکان‌پذیر است و معمولاً به کمک منفی‌کننده «not» صورت می‌گیرد. اما ساختارهای منفی دیگری نیز در زبان انگلیسی وجود دارند که در این آموزش به طور مفصل و به کمک مثال و تمرین آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

فهرست مطالب این نوشته

جمله منفی در انگلیسی چیست ؟

جمله منفی در زبان انگلیسی به جمله‌ای گفته می‌شود که به کمک یکی از کلمه‌های زیر، ایده یا نظری منفی را نشان دهد یا برای ابراز مخالفت با عقیده‌ای به کار برود.

 • Not
 • No
 • Never
 • Nothing

بیشتر جملات منفی در زبان انگلیسی به کمک منفی‌کننده «not» به جمله منفی تبدیل می‌شوند. اما ساختارهای منفی در زبان انگلیسی صرفاً به «not» محدود نمی‌شود. در این آموزش قصد داریم با این ساختارها آشنا شویم و در قالب مثال و تمرین را یاد بگیریم.

منفی‌کننده «not» معمولاً به فعل «to be» یا فعل کمکی اضافه می‌شود. اما در برخی موارد، از قیدهای زمان مانند «never» نیز برای منفی کردن جمله استفاده می‌شود. برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

I am not a doctor.

من پزشک نیستم.

She wasn't home last week.

او هفته گذشته خانه نبود.

They haven't arrived yet.

آن‌ها هنوز نرسیده‌اند.

He didn't accept my invitation.

او دعوت من را نپذیرفت.

You won't be able to buy it unless you save enough money.

تو نمی‌توانی آن را بخری مگر این‌که پول کافی پس‌انداز کرده باشی.

I have never seen him in my life.

من در کل زندگی‌ام هیچ‌وقت او را ندیده‌ام.

منفی کردن جمله در انگلیسی

برای منفی کردن جمله در انگلیسی لازم است ابتدا با ساختار جمله مثبت آشنا شویم. ساختار کلی جمله مثبت معمولاً به صورت «فاعل+فعل+مفعول» توصیف می‌شود. اگر بخواهیم جمله‌ای با این ساختار را منفی کنیم، می‌توانیم به کمک کلمه‌های منفی‌کننده که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، این کار را انجام دهیم. یکی از کلمه‌های منفی‌کننده رایج در زبان انگلیسی «not» است که به دو شکل کوتاه «n't» و بلند «not» به فعل اضافه می‌شود. شکل کوتاه آن برای محاوره و موقعیت‌‌‌های غیررسمی کاربرد دارد، اما شکل بلند آن برای موقعیت‌های رسمی استفاده می‌شود.

اما ساختار فعل در جمله‌های انگلیسی متفاوت است. برخی از جمله‌ها «فعل اصلی» (Main Verb) و برخی دیگر «فعل کمکی» (Auxiliary Verb) دارند. بنابراین با در نظر گرفتن این دو فاکتور مهم می‌توانیم منفی‌کننده «not» را اضافه کنیم. در ادامه بیشتر به این موضوع اشاره خواهیم کرد.

منفی کردن جمله با فعل «be»

زبان انگلیسی سه فعل کمکی مهم دارد که عبارتند از:

 • be
 • have
 • do

هر یک از این فعل‌ها در زمان‌های مختلف به شکل‌های مختلفی به کار برده می‌شود. برای مثال، فعل «be» برای زمان حال ساده به صورت «am/is/are» و برای گذشته ساده به صورت «was/were» نوشته می‌شود. یا فعل «have» به دو شکل «has» و «had» نیز برای زمان حال (سوم‌شخص مفرد) و گذشته کاربرد دارد.

به غیر از فعل‌های کمکی، زبان انگلیسی از فعل‌های دیگری نیز تشکیل شده که به آن‌ها افعال کمکی وجهی (Modal Auxiliary Verbs) گفته می‌شود. این فعل‌ها همواره در کنار فعل اصلی قرار می‌گیرند و معنی و زمان آن‌ها را عوض می‌کنند. مهم‌ترین فعل‌های کمکی وجهی در زبان انگلیسی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید. هر یک از این فعل‌ها ممکن است بیشتر از یک کاربرد داشته باشند.

فعل‌های کمکی وجهی

(Modal Auxiliary Verbs)

may will
could can
would should
must ought to
might shall

برخی از فعل‌های کمکی، نقش فعل اصلی را در جمله دارند. در ادامه، به چند مثال اشاره خواهیم کرد که در آن‌ها از فعل «to be» به عنوان فعل اصلی در جمله استفاده شده است. به این مثال‌ها توجه کنید و شکل مثبت و منفی آن‌ها را با هم مقایسه کنید.

I am a chemical engineer.

I am not a chemical engineer.

من مهندس شیمی هستم.

من مهندس شیمی نیستم.

You are an honest person.

You are not an honest person.

شما آدم صادقی هستید.

شما آدم صادقی نیستید.

He is in Ohio.

He is not in Ohio.

او در «اوهایو» است.

او در «اوهایو» نیست.

They were happy to move to the city.

They were not happy to move to the city.

آن‌ها از رفتن به شهر راضی بودند.

آن‌ها از رفتن به شهر راضی نبودند.

She was happy to be left alone in the desert.

She was not happy to be left alone in the desert.

از این‌که در بیابان تنها مانده بود، خوشحال بود.

از تنها ماندن در بیابان خوشحال نبود.

در هر یک از مثال‌های فوق، فعل «to be» به عنوان فعل اصلی به کار رفته است و برای منفی کردن از «not» بعد از فعل استفاده شده است. در ادامه، به مثال‌های زیر درباره فعل‌های کمکی وجهی و ترجمه آن‌ها توجه کنید. هر یک از این فعل‌ها برای زمان‌های مختلفی کاربرد دارند.

We will not stay long.

ما زیاد نمی‌مانیم.

He can not eat pork.

او نمی‌تواند گوشت خوک بخورد.

They should not worry much.

آن‌ها نباید زیاد نگران باشند.

You had not eaten dinner when I came home.

وقتی من به خانه آمدم،‌ آن‌‌ها شام نخورده بودند.

کاربرد جمله منفی در انگلیسی

شکل کوتاه فعل منفی

منفی کردن فعل در زبان انگلیسی به دو شکل کوتاه و بلند رایج است. «شکل کوتاه» (Short Form) بیشتر برای گفت‌وگوهای روزمره و غیرسمی کاربرد دارد، در حالی که «شکل بلند» (Long Form) برای موقعیت‌های رسمی یا در نوشتار انگلیسی استفاده می‌شود.

فعل «to be» در حالت منفی دو شکل کوتاه دارد که در جدول زیر مشخص شده است.

شکل کوتاه و بلند فعل «be» در حالت منفی
شکل کوتاه شکل کوتاه شکل بلند
____ 'm not am not
isn't 's not is not
aren't 're not are not
wasn't was not
weren't were not

نکته: همان‌طور که در جدول فوق مشخص شده است، «am not» فقط یک شکل کوتاه دارد و نمی‌توان ساختار منفی «amn't» را برای آن به کار برد. در حالی که برای سایر فعل‌های «to be»، هر دو حالت کوتاه استفاده می‌شود. به مثال زیر و شکل درست و نادرست آن توجه کنید.

I'm not a perfect man.

Not: I amn't a perfect man.

من آدم کاملی نیستم.

فعل‌ «to be» اگر به عنوان فعل کمکی هم به کار برود، برای منفی کردن، از «not» بعد از آن استفاده می‌کنیم، مانند زمانی که به عنوان فعل اصلی به کار می‌رود. به مثال‌های زیر دقت کنید.

You aren't going there alone.

تنها به آنجا نمی‌روی.

(در این مثال، «going» فعل اصلی و «aren't» در نقش فعل کمکی ظاهر شده است.)

The house wasn't painted.

خانه رنگ نشد.

(در این مثال، «painted» در نقش فعل اصلی و «was» به عنوان فعل کمکی به کار رفته و جمله به صورت مجهول است.)

برای منفی کردن سایر فعل‌های کمکی و مُدال، «not» را به آن‌ها اضافه می‌کنیم. در جدول زیر می‌توانید شکل منفی این فعل‌ها را مشاهده کنید.

فعل‌های کمکی در حالت منفی
شکل کوتاه شکل بلند
aren't are not
can't cannot
couldn't could not
daren't dare not
didn't did not
doesn't does not
don't do not
hasn't has not
haven't have not
hadn't had not
isn't is not
may not may not
might not might not
mustn't must not
needn't need not
ought not / oughtn't ought not
shan't shall not
shouldn't should not
wasn't was not
weren't were not
won't will not
wouldn't would not

منفی کردن جمله‌ بدون فعل کمکی

برخی از جمله‌های انگلیسی فعل کمکی ندارند، بنابراین برای منفی شدن باید از «do + not» یا «does + not» استفاده شود. بعد از آن هم شکل ساده فعل اصلی به کار می‌رود. «do» برای ضمایر فاعلی «I/you/we/they» و «does» برای «she/he/it» به کار می‌رود. برای زمان گذشته نیز ساختار «did» کاربرد دارد. مثال‌های زیر شکل مثبت و منفی منفی کردن جمله در انگلیسی را نشان می‌دهد.

Sarah studies every day.

Sarah does not study every day.

«سارا» هر روز مطالعه می‌کند.

«سارا» هر روز مطالعه نمی‌کند.

Bob cooks three meals per week.

Bob does not cook three meals per week.

«باب» هر هفته سه وعده غذا می‌پزد.

«باب» هر هفته سه وعده غذا نمی‌پزد.

My dog loves to walk in this neighborhood.

My dog does not love to walk in this neighborhood.

سگم عاشق پیاده‌روی در این محله است.

سگم پیاده‌روی در این محله را دوست ندارد.

Marina and Nancy work in the central bank.

Marina and Nancy do not work in the central bank.

«مارینا» و «نانسی» در بانک مرکزی کار می‌کنند.

«مارینا» و «نانسی» در بانک مرکزی کار می‌کنند.

We live on Main Street.

We do not live on Main Street.

ما در خیابان «ماین» زندگی می‌کنیم.

ما در خیابان «ماین» زندگی نمی‌‌کنیم.

You get to see your cousins every Thanksgiving.

You do not get to see your cousins every Thanksgiving.

شما هر بار در روز شکرگزاری دختر/پسرعموهای خود را می‌بینید.

شما هر بار در روز شکرگزاری دختر/پسرعموهای خود را نمی‌بینید.

They spend their holiday at the beach.

They do not spend their holiday at the beach.

آن‌ها تعطیلات را کنار دریا می‌گذرانند.

آن‌ها تعطیلات را کنار دریا نمی‌گذرانند.

روش های منفی کردن جمله در انگلیسی

پنج روش مختلف برای منفی کردن جمله در انگلیسی وجود دارد که عبارتند از:

 • استفاده از فعل کمکی با منفی‌کننده «not»:

My guests are not arriving now.

مهمانان من الآن نمی‌رسند.

 • استفاده از کلمه ‌منفی‌کننده «no»:

Jimmy has some money.

«جیمی» کمی پول دارد.

Jimmy has no money.

«جیمی» هیچ پولی ندارد.

 • استفاده از شکل کوتاه منفی‌کننده «not»:

Janet did not miss the bus.

Janet didn't miss the bus.

«ژانت» دلش برای مادرش تنگ نمی‌شود.

 • استفاده از قیدهای تکرار «never» ،«rarely» و «hardly ever»:

I never go to the gym after work.

من هیچ‌قت بعد از کار به باشگاه ورزشی نمی‌روم.

I rarely go to the gym after work.

من بعد از کار به‌ندرت به باشگاه ورزشی می‌روم.

 • استفاده از منفی‌کننده «nobody»:

Everybody gets the day off.

همه مرخصی می‌گیرند.

Nobody gets the day off.

هیچ‌کس مرخصی نمی‌گیرد.

ساختار جمله منفی در انگلیسی

منفی کردن جمله برای انواع زمان‌ها

منفی کردن جمله برای زمان‌های مختلف به کمک منفی‌کننده «not» امکان‌پذیر است. برای منفی کردن، باید آن را به فعل کمکی یا فعل to be اضافه کنیم. «do» ،«have» و «will» از فعل‌های کمکی هستند که برای زمان حال، گذشته (did / had) و آینده استفاده می‌شوند. با افزودن «not» به این فعل‌ها، می‌توانیم جمله را منفی کنیم. در ادامه این مطلب، منفی کردن جمله در انگلیسی را برای تک‌تک زمان‌ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

منفی کردن جمله در زمان حال

در این بخش از مطلب منفی کردن جمله در انگلیسی به نحوه ساختن جملات منفی برای چهار زمان حال اشاره می‌کنیم. زبان انگلیسی از چهار زمان حال تشکیل شده که شامل موارد زیر می‌شود.

منفی کردن جملات حال ساده

از زمان حال ساده برای صحبت کردن درباره وقایع روزمره و تکراری یا عادت‌‌ها استفاده می‌شود. فرمول جملات مثبت حال ساده به صورت زیر است:

Subject + verb + object

برای منفی کردن جملات حال ساده دو حالت وجود دارد. حالت اول زمانی است که فعل «to be» به کار رفته باشد و حالت دوم برای فعل اصلی مانند «listen» یا «walk» است. در ادامه هر یک از این حالت‌ها را برای منفی کردن جمله حال ساده توضیح خواهیم داد.

منفی کردن جمله حال ساده با فعل «to be»

برای منفی کردن جمله حال ساده با فعل «to be» از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

Subject + am/is/are + not + complement

منفی کردن جمله حال ساده با فعل اصلی

برای منفی کردن جمله حال ساده با فعل اصلی، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

Subject + do/does + not + base form of verb

از «do not» برای ضمایر فاعلی «I/you/we/they» و از «does not» برای ضمایر فاعلی «he/she/it» استفاده می‌شود. به چند فعل زیر و شکل منفی آن‌ها در زمان حال ساده توجه کنید.

 • To use: use / do not use
 • To have: have / do not have
 • To work: work / do not work
 • To ask: ask / do not ask

به چند مثال زیر توجه کنید تا با منفی کردن جمله در انگلیسی برای زمان حال ساده بیشتر آشنا شوید.

I am not a teacher.

من معلم نیستم.

You are not home.

تو در خانه نیستی.

She is not happy.

او خوشحال نیست.

They aren't on a trip.

آن‌ها در سفر نیستند.

We aren't at the museum.

ما در موزه نیستیم.

The player does not hit the ball.

بازیکن به توپ ضربه نمی‌زند.

Vegetarians do not eat meat.

گیاهخواران گوشت نمی‌خورند.

I do not usually wake up at 8 o’clock.

من معمولاً ساعت 8 بیدار نمی‌شوم.

The princess doesn’t want to get married.

پرنسس نمی‌خواهد ازدواج کند.

Don’t go straight and don’t turn left.

مستقیم نروید و به چپ نپیچید.

She doesn’t work in a police station.

او در اداره پلیس کار نمی‌کند.

The exam period doesn’t end on December 24.

زمان امتحان در 24 دسامبر به پایان نمی‌رسد.

I do not promise to be with you forever.

قول نمی‌دهم تا ابد با تو باشم.

The plane doesn’t land at 9 o’ clock.

هواپیما ساعت ۹ به زمین نمی‌نشیند.

کاربرد حال ساده در حالت منفی، برای نفی کردن موارد زیر است:

 • برای عملی که در لحظه‌ صحبت کردن کامل شده است.
 • برای بیان حقایق
 • برای بیان عادت‌ها یا کارهای روزمره
 • برای داستان تعریف کردن
 • برای توصیف وقایع طولانی
 • برای توصیف آینده‌ای که از قبل برنامه‌ریزی شده است
 • برای قول دادن
 • برای توصیف جدول زمانی

جدول جملات منفی حال ساده با مثال

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل «to be» جمله حال ساده را در حالت منفی مشاهده کنید.

جملات منفی حال ساده (با فعل to be)
verb do/does + not Subject
sick am not I
sick are not You
sick is not He
sick is not She
sick is not It
sick are not We
sick are not You (plural)
sick are not They

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل اصلی جمله حال ساده را در حالت منفی مشاهده کنید.

جملات منفی حال ساده (با فعل اصلی)
verb do/does + not Subject
work do not I
work do not You
work does not He
work does not She
work does not It
work do not We
work do not You (plural)
work do not They

منفی کردن جملات حال استمراری

از زمان حال استمراری برای توصیف عملی استفاده می‌شود که در لحظه صحبت کردن در حال وقوع است. همچنین برای توصیف عملی قطعی و از قبل برنامه‌ریزی شده در زمان آینده نیز حال استمراری کاربرد دارد. فرمول زمان حال استمراری برای جملات مثبت به صورت زیر است:

Subject + be + verb + ing

برای منفی کردن جمله در انگلیسی با حال استمراری، به فعل «to be» منفی‌کننده «not» اضافه می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + be (not) + verb + ing

به مثال‌های زیر توجه کنید.

She isn’t watching TV at the moment.

او در حال حاضر تلویزیون تماشا نمی‌کند.

I‘m not using the dictionary.

من در حال استفاده از فرهنگ لغت نیستم.

I‘m not working this weekend.

من این آخر هفته کار نمی‌کنم.

She isn’t going to school next week.

او هفته آینده به مدرسه نمی‌رود.

I’m not getting better at English.

من در زبان انگلیسی بهتر نمی‌شوم.

They‘re not improving the situation.

آن‌ها وضعیت را بهبود نمی‌بخشند.

I‘m not always doing homework.

من همیشه در حال انجام تکالیف نیستم.

He is not going to work again.

او دیگر سر کار نمی‌رود.

She isn’t looking for a job now.

او در حال حاضر به دنبال کار نیست.

They are not cooking at the moment.

آن‌ها در حال حاضر آشپزی نمی‌کنند.

انواع جمله منفی در انگلیسی

از جملات منفی حال استمراری برای نفی موارد زیر استفاده می‌شود:

 1. عملی که در لحظه صحبت کردن در حال وقوع است.
 2. عملی که در آینده اتفاق خواهد افتاد.
 3. عملی که موقتی است، حتی اگر در حال حاضر اتفاق نیفتاده باشد.
 4. برای بیان عادت‌های جدید یا موقت

جدول جملات منفی حال استمراری با مثال

در جدول زیر می‌توانید شکل منفی جملات حال استمراری در انگلیسی را برای انواع ضمایر فاعلی مشاهده کنید.

جملات منفی حال استمراری
verb + ing to be + not Subject
working am not I
working are not You
working is not He
working is not She
working is not It
working are not We
working are not You (plural)
working are not They

منفی کردن جملات حال کامل

حال کامل که به آن ماضی نقلی نیز گفته می‌شود، برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و پایان یافته است، اما اثر آن تا به این لحظه باقی مانده است. همچنین ممکن است تا زمان حال ادامه داشته باشد. فرمول جملات حال کامل در حالت مثبت به صورت زیر تعریف می‌شد:

Subject + have/has + p.p

برای منفی کردن جمله در انگلیسی در زمان حال کامل از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + have/has (not) + p.p

شکل کوتاه فعل منفی حال کامل «haven't» و «hasn't» است. «haven't» برای ضمایر فاعلی «I/you/we/they» و «hasn't» برای ضمایر «he/she/it» به کار می‌رود. به چند مثال زیر دقت کنید تا با کاربرد جملات منفی حال کامل در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

I haven’t been elected yet.

من هنوز انتخاب نشده‌ام.

(در این جمله از مجهول حال کامل استفاده شده است.)

You haven’t heard from him.

تو از او نشنیده‌ای.

He hasn’t done his homework.

او تکالیفش را انجام نداده است.

We haven’t studied for the exam.

ما برای امتحان درس نخوانده‌ایم.

I haven’t been to Rome.

من به رم نرفته‌ام.

You‘ve never traveled abroad.

شما هرگز به خارج از کشور سفر نکرده‌اید.

He hasn’t visited this museum.

او از این موزه بازدید نکرده است.

They haven’t traveled without their computer.

آن‌ها بدون کامپیوتر خود به مسافرت نرفته‌اند.

از جملات منفی حال کامل برای نفی موارد زیر استفاده می‌شود:

 1. موقعیت‌هایی در گذشته با نتایجی در زمان حال
 2. عمل کامل‌شده‌ای که به تجربه زندگی از گذشته تا به حال مربوط می‌شود.

جدول جملات منفی حال کامل با مثال

در جدول زیر می‌توانید شکل منفی جملات حال کامل در انگلیسی را برای انواع ضمایر فاعلی مشاهده کنید.

جملات منفی حال کامل
Past Participle Have/Has + not Subject
worked have not I/You
worked has not He/She/It
worked have not We/You/They

منفی کردن جملات حال کامل استمراری

از زمان حال کامل استمراری برای بیام موقعیتی در زمان گذشته استفاده می‌شود که اثر آن همچنان تا زمان حال ادامه دارد. فرمول جملات مثبت حال کامل استمراری به صورت زیر تعریف می‌شود.

Subject + has/have + been + present participle

برای منفی کردن حال کامل استمراری از منفی‌کننده «not» بعد از فعل کمکی «have/has» استفاده می‌کنیم، بنابراین خواهیم داشت:

Subject + has/have + not + been + present participle

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جمله منفی حال کامل استمراری بیشتر آشنا شوید.

It's not been raining since last month.

از ماه گذشته باران نباریده است.

She hasn’t been working on the project lately.

او این اواخر مشغول کار کردن روی پروژه‌اش نبوده است.

He has not been feeling well.

حال او خوب نبوده است.

Julie has not been taking her dog to the park lately.

«جولی» سگش را این اواخر به پارک نبرده است.

He hasn't been working in the garden for the past 30 minutes.

او طی نیم ساعت گذشته در باغ مشغول کار کردن نبوده است.

Tom hasn’t been working since 9 a.m.

«تام» از ساعت نه صبح مشغول کار کردن نبوده است.

جدول جملات منفی حال کامل استمراری با مثال

در جدول زیر می‌توانید شکل منفی جملات حال کامل استمراری در انگلیسی را برای انواع ضمایر فاعلی مشاهده کنید.

جملات منفی حال کامل استمراری
verb + ing Have/Has + not + been Subject
working  have not been I/You
working has not been He/She/It
working have not been We/You/They

منفی کردن جمله در زمان گذشته

منفی کردن جمله در زمان گذشته برای چهار زمان زیر کاربرد دارد:

در ادامه مطلب منفی کردن جمله در انگلیسی، روش‌های منفی کردن انواع زمان‌های گذشته را توضیح خواهیم داد.

منفی کردن جملات گذشته ساده

از زمان گذشته ساده برای توصیف عملی استفاده می‌شود که در در گذشته شروع شده و در همان گذشته پایان یافته است. فرمول گذشته ساده برای جملات مثبت به صورت زیر تعریف می‌شود.

Subject + past simple verb + object

منفی کردن زمان گذشته ساده نیز مانند حال ساده به دو شکل است: در حالت اول با «was/were» و در حالت دوم با فعل اصلی منفی می‌شود. در ادامه هر یک از این دو حالت را برای منفی کردن جمله در انگلیسی برای زمان گذشته توضیح داده‌ایم.

منفی کردن جمله گذشته ساده با فعل «to be»

برای منفی کردن جمله گذشته ساده با فعل «to be» از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

Subject + was/were + not + complement

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جملات منفی گذشته ساده با فعل «to be» بیشتر آشنا شوید.

I wasn't sleepy.

من خوابم نمی‌آمد.

You weren't on the bus.

شما سوار اتوبوس نبودی.

He wasn't at school.

او در مدرسه نبود.

They weren't tired.

آن‌ها خسته نبودند.

We weren't at work.

ما سر کار نبودیم.

It wasn't cold.

هوا سرد نبود.

منفی کردن جمله گذشته ساده با فعل اصلی

برای منفی کردن جملات گذشته ساده با فعل اصلی، از «did not» استفاده می‌کنیم که برای تمام ضمایر فاعلی به کار می‌رود. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + didn't + verb + object

برای درک بهتر جملات منفی گذشته ساده با فعل اصلی، به چند مثال زیر توجه کنید.

I didn’t plant some trees.

من چند درخت نکاشتم.

You didn’t go to work.

تو سر کار نرفتی.

I didn’t play volleyball when I was a child.

بچه که بودم، والیبال بازی نمی‌کردم.

We didn’t smoke when we were younger.

وقتی جوان‌تر بودیم، سیگار نمی‌کشیدیم.

She didn’t come to my birthday party last year.

او پارسال به جشن تولد من نیامد.

They didn’t eat at the restaurant yesterday.

آن‌ها دیروز در رستوران غذا نخوردند.

از جملات منفی گذشته ساده، برای نفی کردن موارد زیر استفاده می‌شود:

 1. عمل، موقعیت یا واقعه‌ای که در گذشته شروع شده و در گذشته پایان یافته است.
 2. وقایع تکراری و عادت‌هایی که در گذشته رخ داده‌اند.
 3. توصیف وقایع گذشته با قیدهای زمان مانند «last» یا «ago»

نکته: بعد از «didn't» از شکل ساده فعل استفاده می‌شود. به شکل درست و نادرست مثال زیر توجه کنید.

He didn't go to the party last night.

Not: He didn't went to the party last night.

او دیشب به مهمانی نرفت.

جدول جملات منفی گذشته ساده با مثال

در جدول زیر می‌توانید شکل منفی جملات گذشته ساده در انگلیسی را برای انواع ضمایر فاعلی مشاهده کنید.

جملات منفی گذشته ساده
verb did + not / didn't Subject
work did not I
work did not You
work did not He
work did not She
work did not It
work did not We
work did not You (plural)
work did not They

منفی کردن جملات گذشته استمراری

از گذشته استمراری برای توصیف عملی استفاده می‌کنیم که در زمان گذشته، طی مدت زمان مشخصی در حال تداوم بوده است. در واقع می‌توان گفت که عمل استمرار داشته و تمام نشده است، بلکه عمل دیگری آن را قطع کرده است. فرمول گذشته استمراری برای جملات مثبت به صورت زیر تعریف می‌شود.

Subject + was/were + [verb + -ing]

برای منفی کردن جمله گذشته استمراری، به «was/were» منفی‌کننده «not» اضافه می‌کنیم، بنابراین خواهیم داشت:

Subject + was/were + not + [verb + -ing]

برای درک بهتر منفی کردن جمله در انگلیسی برای زمان گذشته استمراری به چند مثال توجه کنید.

I wasn’t studying when you called me.

وقتی به من زنگ زدی، مشغول درس خواندن نبودم.

When they arrived at 11 o’clock, we weren't listening to music.

وقتی ساعت 11 رسیدند، موسیقی گوش نمی‌کردیم.

She wasn’t working.

او مشغول کار کردن نبود.

I wasn’t living here at that time.

من آن زمان اینجا زندگی نمی‌‌کردم.

یادگیری زبان انگلیسی

I wasn’t sleeping while she was working.

وقتی او مشغول کار کردن بود، خوابم نمی‌برد.

When they arrived I wasn’t cleaning the house, my children weren’t playing and my

sister wasn’t making a phone call.

وقتی آن‌ها رسیدند، من در حال تمیز کردن خانه نبودم، بچه‌هایم بازی نمی‌کردند و خواهرم در حال تلفن کردن نبود.

They weren’t always asking me questions.

آن‌ها همیشه از من سؤال نمی‌کردند.

جدول جملات منفی گذشته استمراری

در جدول زیر می‌توانید شکل منفی جملات گذشته استمراری در انگلیسی را برای انواع ضمایر فاعلی مشاهده کنید.

جملات منفی گذشته استمراری
verb + ing was/were + not Subject
working was not I
working were not You
working was not He
working was not She
working was not It
working were not We
working were not You (plural)
working were not They

منفی کردن جملات گذشته کامل

از زمان گذشته کامل برای توصیف عملی استفاده می‌کنیم که در زمان گذشته، قبل از وقوع عمل دیگری کامل شده است. فرمول جملات گذشته ساده در حالت کلی به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + had + p.p

برای منفی کردن جمله در انگلیسی برای گذشته کامل از منفی‌کننده «not» بعد از فعل کمکی «had» استفاده می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + had + not + p.p

برای درک بهتر جملات منفی گذشته کامل به چند مثال زیر توجه کنید.

She said she hadn't given up smoking.

او گفت که سیگار کشیدن را ترک نکرده است.

When we arrived the party hadn’t started yet.

وقتی ما رسیدیم، مهمانی هنوز شروع نشده بود.

You said you hadn’t seen her.

تو گفتی که او را ندیده‌ای.

He hadn’t left a message before he came to my house.

قبل از آن‌که به خانه من بیاید، برایم پیغامی نگذاشته بود.

If he hadn’t written that essay, he wouldn’t have achieved a good grade.

اگر آن «essay» را ننوشته بود، نمی‌توانست نمره خوبی بگیرد.

جمله منفی گذشته کامل برای نفی کردن موارد زیر به کار می‌رود:

 1. کاری که در گذشته اتفاق افتاده اما در آن لحظه که درباره آن صحبت می‌کنیم، اهمیت پیدا می‌کند.
 2. در نقل‌قول غیرمستقیم
 3. برای صحبت کردن درباره عملی که در گذشته، قبل از عمل دیگری کامل شده است.
 4. برای صحبت کردن درباره عملی طولانی مدت در زمان گذشته
 5. هنگام اشاره به وقایعی که در گذشته اتفاق افتاده است.
 6. همراه با جملات شرطی نوع سوم

جدول جملات منفی گذشته کامل با مثال

در جدول زیر می‌توانید شکل منفی جملات گذشته کامل در انگلیسی را برای انواع ضمایر فاعلی مشاهده کنید.

جملات منفی گذشته کامل
p.p had + not Subject
worked had not I
worked had not You
worked had not He
worked had not She
worked had not It
worked had not We
worked had not You (plural)
worked had not They

منفی کردن جملات گذشته کامل استمراری

از گذشته استمراری برای توصیف عملی در گذسته استفاده می‌شود که خیلی وقت پیش شروع شده و تا وقوع عمل دیگر، طی مدت زمان مشخصی ادامه داشته است. فرمول گذشته کامل استمراری برای جملات مثبت به صورت زیر تعریف می‌شود.

Subject + had + been + v + (-ing)

برای منفی کردن گذشته کامل استمراری، «not» را به فعل کمکی «had» اضافه می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + had not/hadn't been + v + (-ing)

برای درک بهتر گذشته کامل استمراری در حالت منفی به چند جمله زیر توجه کنید.

She hadn't been speaking for nearly an hour before her father arrived.

او نزدیک به یک ساعت قبل از آمدن پدرش مشغول صحبت کردن نبود.

He didn't do well on his exam because he hadn't been studying for months.

امتحانش را خوب نداد چون ماه‌ها بود که درس نخوانده بود.

I had not been studying English for very long before I moved to America.

قبل از این‌که به آمریکا نقل‌مکان کنم، مدت زیادی بود که انگلیسی مطالعه نکرده بودم.

He hadn’t been working there very long before they decided to lay off 1,000 workers.

قبل از آن‌که تصمیم بگیرند ۱۰۰۰ کارگر را تعدیل کنند، مدت زیادی می‌شد که در آنجا کار نکرده بود.

Sarah hadn’t been attending class very often when the accident happened.

وقتی آن اتفاق افتاد، سارا خیلی وقت بود که در کلاس حاضر نشده بود.

They hadn't been speaking to each other for years.

خوشبختانه من یک سال قبل از بارداری سیگار نکشیده بودم.

They had not been taking good care of their health.

آن‌ها به خوبی مراقب سلامتی خود نبودند.

Thankfully, I had not been smoking for a year before I got pregnant.

خوشبختانه یک سال قبل از باراداری‌ام سیگار نمی‌کشیدم.

I hadn't been eating fast food for a long time either.

من هم خیلی وقت بود که فست فود نخورده بودم.

My dog hadn't been sleeping well before he died.

سگ من قبل از مرگش خوب نخوابیده بود.

Our children had not been doing their chores so we took away their iPads.

بچه‌های ما کارهایشان را انجام نداده بودند، بنابراین آی‌پدهایشان را از آن‌ها گرفتیم.

جدول جملات منفی گذشته کامل استمراری با مثال

در جدول زیر می‌توانید شکل منفی جملات گذشته کامل استمراری در انگلیسی را برای انواع ضمایر فاعلی مشاهده کنید.

جملات منفی گذشته کامل استمراری
v + ing had not + been Subject
working  had not been I
working had not been You
working had not been He
working had not been She
working had not been It
working had not been We
working had not been You (plural)
working had not been They

نکته: برای زمان گذشته کامل استمراری، علاوه بر این‌که می‌توانیم از شکل کوتاه «not» استفاده کنیم و فعل را به صورت «hadn't» صرف کنیم، فعل «had» را نیز می‌توانیم به شکل کوتاه «d'» بنویسیم، مانند مثال زیر:

She'd not been sleeping well before I arrived.

او قبل از آمدن من خوب نخوابیده بود.

منفی کردن جمله در زمان آینده

زمان آینده به چهار شکل زیر کاربرد دارد:

در ادامه این مطلب به منفی کردن جمله در انگلیسی برای هر کی از این زمان‌ها اشاره خواهیم کرد.

منفی کردن جملات آینده ساده

از زمان آینده ساده برای توصیف عملی در زمان آینده انجام می‌شود. فرمول جمله آینده ساده در حالت مثبت به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will + verb

برای منفی کردن جمله آینده ساده، «not» را به «will» اضافه می‌کنیم. شکل کوتاه آن به صورت «won't» و شکل بلند آن به صورت «will not» است. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + will + not + verb

Subject + won't + verb

برای درک بهتر آینده ساده در حالت منفی به مثال‌های زیر توجه کنید.

I won’t go there, I promise!

به آنجا نخواهم رفت، قول می‌دهم!

We won’t tell anyone.

ما به کسی نخواهیم گفت.

It’s raining, I won’t walk home.

باران می‌بارد، من تا خانه پیاده نخواهم رفت.

We won’t go to the party tonight.

امشب به مهمانی نمی‌رویم.

I hope you won’t leave me.

امیدوارم ترکم نکنی.

I think she won’t pay with cash.

فکر می‌کنم نقدی پرداخت نخواهد کرد.

Water won’t boil at 0ºC.

آب در صفر درجه به جوش نمی‌آید.

The dog won’t bite you if you leave him alone.

اگر کاری به سگ نداشته باشی، تو را گاز نمی‌گیرد.

کاربرد آینده ساده در جملات منفی، برای نفی کردن موارد زیر است:

 • قول دادن
 • تصمیمات آنی
 • بیان کردن آرزو، عقاید یا پیش‌بینی
 • برای توصیف حقایقی که همواره اتفاق می‌افتند

جدول جملات منفی آینده ساده با مثال

در جدول زیر می‌توانید شکل منفی جملات آینده ساده در انگلیسی را برای انواع ضمایر فاعلی مشاهده کنید.

جملات منفی آینده ساده
verb will + not / won't Subject
work will not I/You/He/She/It
work will not We/You/They

منفی کردن جملات آینده استمراری

زمان آینده استمراری در مواقعی به کار می‌رود که بخواهیم درباره چیزی صحبت کنیم که در زمان مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت. برای مثال می‌توانیم بگوییم سال دیگر همین موقع مشغول ادامه تحصیل در دانشگاه خواهم بود. در واقع این جمله نشان می‌دهد که شخص گوینده در حال حاضر در دانشگاه تحصیل نمی‌کند، اما طبق برنامه‌ریزی‌هایش سال آینده این اتفاق می‌افتد و البته همچنان ادامه خواهد داشت، یعنی تمام نخواهد شد. فرمول جمله‌های آینده استمراری در حالت مثبت به صورت زیر تعریف می‌شود.

Subject + will be + v + ing

برای منفی کرن جمله در انگلیسی با زمان آینده استمراری، منفی‌کننده «not» را به «will» اضافه می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + will not be + v + ing

برای درک بهتر جمله منفی آینده استمراری، به چند مثال زیر توجه کنید.

He'll be coming to the meeting, I expect.

انتظار دارم به جلسه بیاید.

I won't be going to bed late.

من دیر به رختخواب نخواهم رفت.

You won't be doing much cooking this week.

این هفته زیاد آشپزی نخواهید کرد.

The children will not be walking to school when it's snowing.

وقتی برف می‌بارد، بچه‌ها پیاده به مدرسه نمی‌روند.

انواع جمله در انگلیسی

My friend won't be reading my emails anymore.

دوستم دیگر ایمیل‌های من را نمی‌خواند.

They will not be telling us much about next week's test.

آن‌ها چیز زیادی در مورد آزمون هفته آینده به ما نمی‌گویند.

She won't be planning any trips until after graduation.

او تا پس از فارغ‌التحصیلی هیچ سفری را برنامه‌ریزی نخواهد کرد.

They won't be opening the library until 2:00 pm today.

آن‌ها امروز تا ساعت 2 بعدازظهر کتابخانه را باز نمی‌کنند.

جدول جملات منفی آینده استمراری با مثال

در جدول زیر می‌توانید شکل منفی جملات آینده استمراری در انگلیسی را برای انواع ضمایر فاعلی مشاهده کنید.

جملات منفی آینده استمراری
verb + ing will not + be Subject
working will not be I
working will not be You
working will not be He
working will not be She
working will not be It
working will not be We
working will not be You (plural)
working will not be They

منفی کردن جملات آینده کامل

آینده کامل برای توصیف عملی به کار می‌رود که تا قبل از زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد. برای مثال، می‌توانیم بگوییم تا قبل از سال آینده درسم تمام خواهد شد. در این مثال، شخص گوینده مشغول درس خواندن است و تا سال آینده تمام می‌شود. فرمول جملات آینده کامل در انگلیسی در حالت مثبت به صورت زیر تعریف می‌شود.

Subject + will have + p.p

برای ساختن جملات منفی آینده کامل، از «not» بعد از «will» استفاده می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + will not have + p.p

به چند مثال زیر توجه کنید تا ساختار آینده کامل در حالت منفی را بهتر یاد بگیرید.

Don't worry. They won't have arrived at my house before I get there.

نگران نباشید. قبل از رفتن من به خانه، به آنجا نرسیده‌اند.

They will not have found the cure for cancer by the end of this century.

آن‌ها تا پایان این قرن درمانی برای سرطان پیدا نخواهند کرد.

I will not have started cleaning the house until tomorrow.

تا فردا نظافت خانه را شروع نخواهم کرد.

It's only 3 AM in Bangkok. My mother will not have heard from her sister yet.

در «بانکوک»، ساعت 3 صبح است. مادرم هنوز خبری از خواهرش ندارد.

Ten years from now, my son still will not have gotten married.

از حالا تا ده سال آینده، پسرم هنوز ازدواج نکرده است.

By the time my parents read the note, I will have already boarded the plane.

قبل از این‌که والدینم یادداشت را بخوانند، من خیلی وقت است که سوار هواپیما شده‌ام.

جدول جملات منفی آینده کامل با مثال

در جدول زیر می‌توانید شکل منفی جملات آینده کامل در انگلیسی را برای انواع ضمایر فاعلی مشاهده کنید.

جملات منفی آینده کامل
p.p  will not / won't + have Subject
worked  will not have I
worked will not have You
worked will not have He
worked will not have She
worked will not have It
worked will not have We
worked will not have You (plural)
worked will not have They

منفی کردن جملات آینده کامل استمراری

آینده کامل استمراری برای توصیف عمل ادامه‌داری به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و در زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد. فرمول جملات آینده کامل استمراری در حالت مثبت به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will have been + v (-ing)

برای منفی کردن جمله در انگلیسی با زمان آینده کامل استمراری از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

Subject + will not have been + v (-ing)

برای درک بهتر به چند مثال زیر توجه کنید که در حالت منفی ساخته شده است.

This summer they'll not have been living here for even a year.

تابستان امسال، آن‌ها حتی یک سال هم در اینجا زندگی نکرده‌اند.

They will not have been cooking for very long.

آن‌ها برای مدت طولانی آشپزی نخواهند کرد.

I'll not have been running long enough to try a marathon this year.

امسال آن‌قدر ندویده‌‌ام که بتوانم در ماراتون شرکت کنم.

I will not have been smoking for a year at the end of September.

تا پایان سپتامبر، یک سال است که سیگار نکشیده‌ام.

She will not have been working a year before she goes on maternity leave.

او قبل از آن‌که مرخصی زایمان بگیرد، یک سال می‌شد که کار نکرده بود.

You won't have been working here long enough to collect unemployment.

شما آن‌قدر اینجا کار نکرده‌اید که بتوانید [مشکل] بیکاری را جمع (برطرف) کنید.

جدول جملات منفی آینده کامل استمراری با مثال

در جدول زیر می‌توانید شکل منفی جملات آینده کامل استمراری در انگلیسی را برای انواع ضمایر فاعلی مشاهده کنید.

جملات منفی آینده کامل استمراری
verb + ing will not / won't have + been Subject
working  will not have been I
working will not have been You
working will not have been He
working will not have been She
working will not have been It
working will not have been We
working will not have been You (plural)
working will not have been They

منفی کردن جمله با فعل کمکی وجهی

همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، برخی از فعل‌ها در زبان انگلیسی در دسته کمکی وجهی قرار می‌گیرند. به این فعل‌ها «مُدال» نیز گفته می‌شود. افعال مُدال قبل از فعل اصلی در جمله قرار می‌گیرند و برای افزودن معنی یا تغییر زمان فعل به کار می‌روند. برای منفی کردن جمله‌‌هایی با فعل کمکی وجهی، به فعل کمکی وجهی «not» اضافه می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + modal + not + verb

در جدول زیر می‌توانید شکل منفی فعل‌های کمکی وجهی را مشاهده کنید.

فعل‌های کمکی وجهی در حالت منفی

won't  will not
can't cannot
shouldn't should not
ought not to ought not to
shan't shall not
may not may not
couldn't could not
wouldn't would not
mustn't must not
might not might not

نکته اول: برخی از ساختارهای منفی در جدول فوق، شکل کوتاه ندارند یا اگر دارند، فقط در حالت غیررسمی کاربرد دارند. برای مثال «mightn't» یا «oughtn't to» فقط در موقع محاوره وغیررسمی به کار می‌رود.

نکته دوم: شکل کوتاه فعل کمکی «will» در حالت منفی به صورت «won't» است و با سایر فعل‌های مُدال فرق دارد.

نکته سوم: فعل «can» در حالت منفی، بدون فاصله با «not» به عنوان منفی‌کننده (cannot) نوشته می‌شود. بنابراین «cannot» نادرست است.

به چند مثال زیر با افعال مُدال توجه کنید.

I can't swim.

من نمی‌توانم شنا کنم.

I may not finish my paper tonight.

شاید امشب مقاله‌ام را تمام نکنم.

It might not be helpful to have a map in this desert!

شاید داشتن نقشه در این بیابان کمکی نکند!

Students must not hand in their homework late.

دانش‌آموزان باید تکالیف خود را دیر تحویل دهند.

You ought not to see her if she doesn't want to.

اگر نمی‌خواهد، نباید او را ببینی.

Children should never play with fire.

کودکان هرگز نباید آتش‌بازی کنند.

(در این مثال از قید تکرار «never» به‌جای «not» برای منفی کردن جمله استفاده شده است.)

I don't have to buy new shoes. These ones are still good.

نیازی به خریدن کفش نو ندارم. این‌ها هنوز خوب‌اند.

You need to study harder or you will not pass your exams.

شما باید بیشتر مطالعه کنید وگرنه در امتحانات قبول نمی‌شوید.

The train won't arrive in an hour.

قطار تا یک ساعت دیگر نمی‌رسد.

I wouldn't do that if I were you.

اگر جای شما بودم، این کار را نمی‌کردم.

You shouldn't eat so much chocolate!

نباید این‌قدر شکلات بخوری!

He does not have to go to work today.

او امروز مجبور نیست سر کار برود.

You would like to go to the cinema tonight, wouldn't you?

دوست داری امشب به سینما بروی، نه؟

This bill can't be right. £200 for two cups of coffee!

امکان ندارد این صور‌ت‌حساب درست باشد. 200 پوند برای دو فنجان قهوه!

You shouldn't smoke in this area.

در این مکان نباید سیگار بکشی.

I won't swim in this pool.

من در این استخر شنا نخواهم کرد.

You must not smoke here, look at the no-smoking sign!

اینجا نباید سیگار بکشید، به تابلوی سیگار ممنوع نگاه کنید!

ساختارهای منفی در انگلیسی

سایر ساختارهای منفی در انگلیسی

منفی کردن جمله در انگلیسی علاوه بر «not» می‌تواند با ساختارهای دیگری نیز صورت بگیرد. در ادامه به سایر ساختارهای منفی در انگلیسی اشاره کرده‌ایم و کاربرد هر یک را در جمله توضیح داده‌ایم.

 • Negative verb conjugation: در این حالت که به آن «صرف فعل‌ منفی» گفته می‌شود، مانند مثال‌هایی که برای انواع زمان‌ها ارائه شد، با افزودن «not» به فعل اصلی آن را به جمله منفی تبدیل می‌کنیم و در واقع آن را نفی می‌کنیم.
 • Negative imperative: این حالت «جمله دستوری منفی» است و به طرف مقابل دستور به انجام ندادن کاری داده می‌شود. در این حالت، چون فاعل جمله «you» است، برای منفی کردن از «do not» کمک می‌گیریم.
 • No" and "not + any" negative sentences": واژه‌های «no» و «any» دو کلمه‌ای هستند که جمله را منفی می‌کنند. در جمله‌هایی که «any» دارد، «not» نیز به کار رفته است و همچنین از فعل منفی استفاده شده است. در حالی که جمله‌هایی که با «no» ساخته می‌شوند، فعل مثبت دارند، اما معنی جمله منفی است.
 • Double negatives: ساختارهایی با «دو کلمه منفی» را ساختارهای نادرستی می‌نامند که از ترکیب دو منفی‌کننده در جمله ایجاد می‌شود تا آن را به عبارت مثبتی تبدیل کند. بهتر است از این نوع جمله‌ها استفاده نکنیم.
 • Never" negative sentences": برای این جمله‌های منفی، از قید تکرار «never» استفاده می‌شود و به معنی «هرگز» است.
 • Neither...nor" negative sentences": کلمه‌های «neither» و «nor» دو جمله را به هم وصل می‌کند و برای بیان عقیده منفی استفاده می‌شود. فعل هر دو جمله‌واره مثبت است اما معنی منفی دارد.

صرف فعل‌های منفی

رایج‌ترین حالت منفی کردن جمله در انگلیسی استفاده از فعل همراه با منفی‌کننده «not» است. فعل‌های اصلی با افزودن «not» به بعد از فعل کمکی، منفی می‌شوند. بنابراین ساختار آن‌ها به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + auxiliary verb + "not" + main verb + object[s]

در این مطلب، با انواع صرف فعل منفی در انگلیسی آشنا شدیم و ساختار و کاربردهای هر یک را برای زمان‌های توضیح دادیم. در ادامه به چند مثال دیگر توجه کنید.

She won't come to the party tomorrow.

او فردا به مهمانی نمی‌آید.

Tom has not finished the report.

«تام» گزارش را تمام نکرده است.

We aren't studying Russian this semester.

ما این ترم زبان روسی نمی‌خوانیم.

فعل‌های دستوری منفی

جمله‌های دستوری منفی برای دستور دادن یا امرونهی کردن به کار می‌روند. فاعل همه این جمله‌ها «you» است، زیرا مخاطب دوم‌شخص را خطاب قرار می‌دهد و به او می‌گوید که کاری را انجام دهد یا ندهد. به همین دلیل در جمله دیگر به فاعل اشاره‌ای نمی‌شود و با فعل شروع می‌شود. برای ساختن جمله دستوری منفی از «don't» در ابتدای جمله استفاده می‌کنیم و نیازی به آوردن فاعل نیست، مانند مثال‌های زیر:

Do not begin without me.

بدون من شروع نکن.

Don't waste any time.

وقت را هدر نده.

Do not touch the glass.

به لیوان دست نزن.

It's cold in here. Do not open the window.

هوای اینجا سرد است. پنجره را باز نکن.

استفاده از دو کلمه منفی در جمله

استفاده از دو کلمه منفی در جمله، از نظر دستوری نادرست است. بیشتر افراد از این ساختارها به‌اشتباه استفاده می‌کنند و در برخی موارد برای تآکید بیشتر دو منفی‌کننده به جمله‌های خود اضافه می‌کنند. به این ساختارها «Double Negatives» گفته می‌شود و نباید در نوشتار یا گفتار انگلیسی از آن‌ها استفاده کنیم. زیرا دو کلمه یا عبارت منفی یکدیگر را نفی می‌کنند و نباید با هم در یک جمله قرار بگیرند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

He doesn't like nothing.

او هیچ‌چیزی را دوست ندارد.

Angela has not visited no one this month.

«آنجلا» هیچ‌کسی را این ماه ندیده است.

They aren't traveling nowhere for the holidays.

آن‌ها برای تعطیلات هیچ‌کجا نمی‌روند.

همان‌طورکه گفته شد، در زبان انگلیسی هیچ‌یک از این ساختارها درست نیست و نباید به کار برود.

جمله منفی با Not + any

یکی از کاربردهای «any»، به عنوان کمیت‌سنج در جمله‌های منفی است. فعل جمله نیز به شکل منفی می‌آید و برای همه زمان‌ها می‌تواند استفاده شود. فرمول جمله‌ با «any» به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + auxiliary verb + "not" + main verb + "any" word + object[s]

به چند مثال زیر توجه کنید که با «any» نوشته شده است و برای زمان‌های مختلفی به کار رفته است.

Mary isn't going to eat any dinner.

«ماری» نمی‌خواهد شام بخورد.

Peter hasn't done anything for the past three days.

«پیتر» در سه روز گذشته هیچ کار خاصی نکرده است.

I'm not meeting anyone tomorrow.

من کسی را فردا ملاقات نمی‌کنم.

کاربرد No در انگلیسی

No در انگلیسی برای منفی کردن جملات انگلیسی استفاده می‌شود و برای موارد زیر به کار می‌رود:

 • برای پاسخ دادن به سؤال‌های بله یا خیر:

A: Would you like a coffee?

B: No thanks.

A: قهوه می‌خواهی؟

B: نه، ممنون.

 • از «no» همچنین قبل از اسم بدون حرف تعریف استفاده می‌شود:

Subject + verb + no + uncountable noun

The desert has no water.

بیابان آب ندارد.

He has no time.

او وقت ندارد.

We've no energy left.

دیگر انرژی نمانده است.

 • قبل از صفت + اسم:

Subject+ verb+ no + adjective + uncountable noun

There are no new books.

هیچ کتاب جدیدی نیست.

I have no white shirts.

هیچ پیراهن سفیدی ندارم.

No smoking.

سیگار ممنوع.

No rollerblading.

اسکیت بازی ممنوع.

کاربرد Not در انگلیسی

کاربرد «not» در انگلیسی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • قبل از اسمی که با حرف تعریف به کار رفته است:

Subject + verb + not + countable noun

This is not an apple.

این سیب نیست.

That isn't my car.

این ماشین من نیست.

 • قبل از «any/many/much/enough»:

There's isn't much time.

وقت زیادی نمانده است.

There aren't many people.

افراد زیادی نیستند.

There isn't enough time.

زمان به قدر کافی نیست.

There isn't anyone home.

هیچ‌کس خانه نیست.

 • برای منفی کردن فعل:

I didn’t do it.

کار من نبود.

I haven’t done it.

کار من نبوده است.

I won’t do it.

من آن را انجام نمی‌دهم.

I wasn’t doing it.

من آن را انجام نمی‌دادم.

 • برای منفی کردن قید:

Not surprisingly...

 • قبل از ضمیر یا اسم در پاسخ‌‌های کوتاه:

A: Who came to the party?

B: Not me.

A: چه کسب به مهمانی آمد؟

B: من که نبودم.

A: Should I put this down here?

B: No, not there.

A: آیا باید این را اینجا بگذارم؟

B: نه، آنجا نه.

یادگیری زبان انگلیسی

جمله منفی با Never

«Never» قید تکرار است و چیزی را توصیف می‌کند که اتفاق نمی‌افتد. این کلمه معنی منفی دارد، به همین دلیل برای آن از فعل مثبت استفاده می‌‌کنیم تا معنی معنی خودش را منتقل کند. بنابراین، به هیچ فعل کمکی در این گونه جمله‌ها نیاز نداریم. ساختار جمله‌هایی که با «Never» همراه می‌شوند، به دو شکل تعریف می‌شود. این ساختارها به نوع فعل در جمله بستگی دارد. اگر فعل «to be» به عنوان فعل اصلی در جمله به کار رفته باشد، «Never» را بعد از آن می‌آوریم و اگر از فعل اصلی استفاده شده باشد، آن را قبل از فعل قرار می‌دهیم. بنابراین فرمول آن را به دو شکل زیر توصیف می‌کنیم:

Subject + be + never + complement

Subject + never + verb

اگر فعل اصلی در ترکیب با فعل کمکی به کار رفته باشد، در این صورت «never» بین فعل کمکی و اصلی قرار می‌گیرد و فرمول آن به صورت زیر خواهد بود:

Subject + auxiliary verb + never + verb + object[s]

به چند مثال با «never» توجه کنید تا کاربرد آن را در جمله بهتر یاد بگیرید.

She never takes time off work.

او هیچ‌وقت مرخصی نمی‌گیرد.

Mary has never returned my calls.

«ماری» هیچ‌وقت تماس‌های من را جواب نداده است.

(در این جمله از فعل ماضی نقلی استفاده شده و «never» بین فعل کمکی «have» و فعل اصلی «returned» قرار گرفته است.)

Peter never walked to school when he was young.

«پیتر» در جوانی هیچ‌وقت پیاده به مدرسه نرفت.

جمله منفی با Not ever

علاوه بر «never» که به عنوان قید تکرار برای منفی کردن جمله به کار می‌رود، می‌توانیم از «ever» هم استفاده کنیم. معنی هر دو یکسان است؛ تنها تفاوت در این است که «never» با فعل مثبت در جمله می‌آید، اما «not ever» به معنی «هیچ‌وقت» است و با فعل منفی همراه می‌شود. به دو مثال زیر توجه کنید تا با تفاوت «never» و «ever» برای منفی کردن جمله در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

She never goes to work on Saturdays.

She doesn't ever go to work on Saturdays.

او هیچ‌وقت شنبه‌ها به سر کار نمی‌رود.

به چند مثال دیگر با «not ever» در زمان‌های مختلف توجه کنید.

Don't ever talk to me like that!

دیگر با من این‌طوری حرف نزن!

(در این جمله از «don't ever» برای امر و نهی کردن استفاده شده است.)

He hasn't ever seen a nose so big.

او تا حالا دماغی به این بزرگی ندیده است!

I haven't ever been here before.

من هرگز قبلاً اینجا نبوده‌ام.

He doesn't ever take any exercise.

او هیچ‌وقت کلاس ورزشی برنداشته است.

I don't ever go jogging on hot days.

من هیچ‌وقت روزهای گرم به پیاده‌روی نمی‌روم.

She doesn't ever talk to me.

او هیچ‌وقت با من حرف نمی‌زند.

جمله منفی با Neither...nor

از «neither...nor» برای ارتباط میان دو جمله‌واره منفی استفاده می‌شود. برخلاف سایر جمله‌های منفی، در این نوع جمله‌ها، از هیچ منفی‌کننده‌ای برای بیان منظور شخص استفاده نمی‌شود. بلکه دو عبارت با فعل مثبت به کار می‌رود که «neither» و «nor» به آن مفهوم منفی را منتقل می‌کند. در زبان فارسی، «neither...nor» را «نه این و نه آن» ترجمه می‌کنند. فرمول جمله‌های «neither...nor» به صورت زیر است:

Subject + auxiliary verb + neither + direct object + nor + direct object + infinitive verb + subject complement

برای درک بهتر منفی کردن جمله در انگلیسی با «neither...nor» به چند مثال زیر توجه کنید.

I have neither had the time nor the desire to do my work.

من نه وقت و نه تمایلی برای انجام کارم داشته‌ام.

She has neither the time nor the money to help her friends.

او برای کمک به دوستانش نه وقت و نه پول دارد.

Alex has neither the means nor does he have the ability to find a new job.

«الکس» نه امکاناتی دارد و نه توانایی یافتن شغل جدید را دارد.

Neither Janet nor Merlin attended the meeting.

نه «ژانت» و نه «مرلین» در جلسه شرکت کردند.

جمله منفی با Yet

هنگامی که از «yet» در جمله‌های منفی استفاده می‌کنیم، در واقع قصد داریم از واقعه‌ای در آینده صحبت کنیم که انتظار وقوع آن را داریم، اما هنوز رخ نداده است. بنابراین، «yet» در زبان فارسی به معنای «هنوز» است و علاوه بر جمله منفی، در جمله‌های پرسشی نیز کاربرد دارد. به دو مثال زیر توجه کنید.

Jason hasn’t phoned yet.

«جیسون» هنوز تماس نگرفته است.

(انتظار دارم که او زنگ بزند.)

I haven’t seen ‘Who Framed Roger Rabbit’ yet.

من هنوز [فیلم] «Who Framed Roger Rabbit» را ندیده‌ام.

(قصد دارم آن را ببینم.)

A: Have you finished your homework yet?

B: I haven't finished it yet. I'll do it after dinner.

A: هنوز تکالیفت را انجام نداده‌ای؟

B: هنوز انجام نداده‌ام. بعد از شام انجام می‌دهم.

A. Where's Sam?

B: He hasn't arrived yet.

A: «سام» کجاست؟

B: هنوز نرسیده است.

تغییر دادن جمله منفی به مثبت

جملات منفی و مثبت در زبان انگلیسی کاملا متضاد هم هستند. برای مثال، هنگامی که گوینده می‌گوید «او به مدرسه نمی‌رود»، منظورش این است که به جای دیگری می‌رود یا در منزل می‌ماند. یا زمانی که می‌گوییم «او پیتزا نمی‌خورد»، منظور ما این است که او غذای دیگری می‌خورد. بنابراین، تغییر دادن جمله منفی به مثبت کار سختی نیست. برای این کار علاوه بر این‌‌که فعل جمله را از حالت منفی به مثبت تغییر می‌دهیم، مفعول یا فاعل جمله را نیز در صورت نیاز به کلمه دیگری تبدیل می‌کنیم.

جمله‌های مثبت معمولاً کوتاه‌تر از جمله‌های منفی هستند. در جدول زیر می‌توانید نحوه تغییر تعدادی از جمله منفی در انگلیسی را به جمله‌های مثبت و برای زمان‌های مختلف مشاهده کنید.

جمله مثبت جمله منفی
I am sailing to England. I am not flying to England.
That is the way to Memphis. That isn't the way to Nashville.
They are from Venezuela. They are not from Ecuador.
He was eating cauliflower rice. He wasn't eating white rice.
We were happy when he moved away. We were not sad when he moved away.
They practice yoga. They don't practice yoga.
She liked yoga. She did not like meditation.
He has to commute to work. He doesn't have to commute to work.
They will be joining us for dinner tonight. They will not be joining us for dinner tonight.
She will be attending the Met Gala this year. She won't be attending the Met Gala this year.
These are macadamia nuts. These aren't pistachios.
They were playing gin rummy. They weren't playing poker.

سوالات رایج درباره منفی کردن جملات انگلیسی

در این مطلب به روش‌های منفی کردن جمله در انگلیسی اشاره شد و منفی کردن انواع جمله برای زمان‌های انگلیسی آموزش داده شد. همچنین ساختارهای منفی فعل نیز مورد بررسی قرار گرفت و نکات لازم و کلیدی در این رابطه توضیح داده شد. در ادامه، به تعدادی از سؤال‌های رایج پیرامون منفی کردن جملات انگلیسی پرداخته‌ایم.

جمله منفی در انگلیسی چیست ؟

جمله منفی بیانگر منفی بودن ایده یا نظر است و برای بیان مخالفت، نپذیرفتن یا انکار آن به کار می‌رود. در جمله منفی معمولاً از کلمه‌هایی نظیر «not»، «neither» یا «nothing» استفاده می‌شود. ساختارهای منفی برای فعل با زمان‌های مختلف فرق دارد و به دو شکل کوتاه و بلند «n't» و «not» به کار می‌رود. علاوه بر جمله منفی در زبان انگلیسی، برخی از ساختارهای پرسشی، مانند جملات پرسشی منفی نیز به صورت منفی استفاده می‌شوند. در برخی موارد، برخی از قیدها مانند «never» یا «rarely» نیز به جمله معنی منفی می‌دهند.

چگونه جمله‌ای را منفی می‌‌کنیم؟

اگر جمله مثبت فعل کمکی داشته باشد، مانند «have»، با افزودن «not» به فعل کمکی، جمله منفی خواهد شد. اگر در جمله فعل کمکی نداشته باشیم، «do not» و «does not» قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرد. در جمله‌هایی که فعل اصلی «to be» است، چه در زمان حال و چه گذشته، منفی‌کننده «not» را بعد از آن قرار می‌دهیم، مانند «is not»‌ و «were not».

روش های منفی کردن جمله چیست ؟

در زبان انگلیسی، اغلب از منفی‌کننده «not» برای منفی کردن جمله در انگلیسی استفاده می‌شود. اما روش‌های دیگری مانند استفاده از «any» ،«no»‌ یا قیدهای تکرار مانند «never» و «ever» نیز وجود دارد که به کمک آن‌ها می‌توانیم جمله را منفی کنیم. همچنین از عبارت «neither...nor» برای ایجاد ارتباط میان دو جمله منفی می‌توانیم استفاده کنیم.

تقویت گرامر

تمرین منفی کردن جمله در انگلیسی

برای درک بهتر منفی کردن جمله در انگلیسی در ادامه این مطلب چند تمرین ارائه شده است. با انجام هر تمرین و مشاهده پاسخ آن‌ها می‌توانید به نقاط ضعف خود بهتر پی ببرید. علاوه بر این، برای برخی از سؤال‌ها امتیاز نیز در نظر گرفته شده است و می‌‌توانید در انتها نتیجه آن را نیز مشاهده کنید.

تمرین اول

جملات زیر را منفی کنید.

Q1: I watch TV.

جواب

Answer: I do not watch TV.

Q2: We play football.

جواب

Answer: We do not play football.

Q3: It is boring.

جواب

Answer: It is not boring.

Q4: She cleans her room.

جواب

Answer: She does not clean her room.

Q5: You ride your bike every weekend.

جواب

Answer: You do not ride your bike every weekend.

Q6: Sandy takes nice photos.

جواب

Answer: Sandy does not take nice photos.

Q7: They open the windows

جواب

Answer: They do not open the windows.

Q8: He buys a new CD.

جواب

Answer: He does not buy a new CD.

Q9: I am late.

جواب

Answer: I am not late.

Q10: She has a cat.

جواب

Answer: She does not have a cat.

تمرین دوم

جاهای خالی را با فعل منفی «to be» پر کنید.

Q1: He ____ here right now.

جواب

Answer: He isn’t here right now.

Q2: They _____ ready to go yet.

جواب

Answer: They aren’t ready to go yet.

Q3: It _____ very snowy outside.

جواب

Answer: It isn’t very snowy outside.

Q4: We _____ at school today.

جواب

Answer: We aren’t at school today.

Q5: I _____ on the phone.

جواب

Answer: I am not on the phone.

Q6: Mr. Sebel ____ in the classroom.

جواب

Answer: Mr. Sebel isn’t in the classroom.

Q7: My friend John _____ in his kitchen.

جواب

Answer: My friend John isn’t in his kitchen.

Q8: You _____ in the queue.

جواب

Answer: You aren’t in the queue.

Q9: These shirts _____ on sale.

جواب

Answer: These shirts aren’t on sale.

Q10: Maria _____ in the garden.

جواب

Answer: Maria isn’t in the garden.

Q11: Sarah _____ a good choice for that role.

جواب

Answer: Sarah isn’t a good choice for that role.

Q12: There _____ any pupils in the classroom.

جواب

Answer: There aren’t any pupils in the classroom.

Q13: You _____ at the party yet.

جواب

Answer: You aren’t at the party yet.

Q14: He _____ happy with his new car.

جواب

Answer: He isn’t happy with his new car.

روشهای منفی کردن جمله در انگلیسی

تمرین سوم

جمله‌های زیر را منفی کنید.

Q1: Peter woke up at seven.

جواب

Answer: Peter did not wake up at seven.

Q2: The children ran home.

جواب

Answer: The children did not run home.

Q3: I forgot to take the book with me.

جواب

Answer: I did not forget to take the book with me.

Q4: We turned off the computer.

جواب

Answer: We did not turn off the computer.

Q5: My friend looked after the baby.

جواب

Answer: My friend did not look after the baby.

Q6: Anne dropped a bottle of Coke.

جواب

Answer: Anne did not drop a bottle of Coke.

Q7: The boys jumped into the water.

جواب

Answer: The boys did not jump into the water.

Q8: He finished his homework.

جواب

Answer: He did not finish his homework.

Q9: They brushed their teeth.

جواب

Answer: They did not brush their teeth.

Q10: The lady sent invitation cards.

جواب

Answer: The lady did not send invitation cards.

تمرین چهارم

برای این که عملکرد خود را در رابطه با مطلب منفی کردن جمله در انگلیسی ارزیابی کنید، می‌توانید از نمونه سؤالات چندگزینه‌ای در این بخش استفاده کنید و در انتها، با کلیک بر روی «دریافت نتیجه آزمون» امتیاز خود را مشاهده کنید.

1. I _____ like to read science fiction.
do not
has not
not
2. Dogs _____ chase cats.
not
does not
do not
3. Dogs_____ like to chase cats.
not
do not
does not
4. Pete _____ not want to talk with Ann.
does
do
does not
5. Alice _____ not work for an insurance company.
does
do
has
6. I _____ not like this wine very much.
do
does
was
7. I _____ not enjoy playing with my kids.
do
does
have
8. Sharon _____ not make models from clay.
do
does
has
9. I _____ practice the violin every morning.
does not
have not
do not
10. My brother _____ not earn two hundred dollars a week.
does
do
has
11. Our team _____ not play well yesterday.
did
do
does
12. He _____ not go to school by bus.
does
has
do

تمرین پنجم

جمله‌های زیر را منفی کنید.

Q1: I'm afraid I _____ (not/be) able to come tomorrow.

جواب

Answer: I’m afraid I won’t be able to come tomorrow.

Q2: Because of the train strike, the meeting _____ (not/take place) at 9 o'clock.

جواب

Answer: Because of the train strike, the meeting won’t take place at 9 o’clock..

Q3: A: Go and tidy your room!

B: I _____ (not/do) it.

جواب

Answer: A: Go and tidy your room!

B: I won’t do it.

Q4: If it rains, we _____ (not/go) to the beach.

جواب

Answer: If it rains, we won’t go to the beach.

Q5: In my opinion, she _____ (not/pass) the exam.

جواب

Answer: In my opinion, she won’t pass the exam.

Q6: A: I'm driving to the party, would you like a lift?

B: Okay, I _____ (not/take) the bus, I'll come with you.

جواب

Answer: A: I’m driving to the party, would you like a lift?

B: Okay, I won’t take the bus, I’ll come with you.

Q7: He _____ (not/buy) the car if he can't afford it.

جواب

Answer: He won’t buy the car if he can’t afford it.

Q8: I've tried everything but he ______ (not/eat).

جواب

Answer: I’ve tried everything but he won’t eat.

Q9: According to the weather forecast, it ______ (not/snow) tomorrow.

جواب

Answer: According to the weather forecast, it won’t snow tomorrow.

Q10: A: I'm really hungry.

B: In that case we ______ (not/wait) for John.

جواب

Answer: A: I’m really hungry.

B: In that case we won’t wait for John.

زمانهای انگلیسی

تمرین ششم

در تمرین‌های زیر، از فعل منفی گذشته کامل استفاده کنید.

Q1: The driver _____ at the traffic lights, so the police car chased him. (not/stop)

جواب

Answer: The driver had not stopped at the traffic lights, so the police car chased him.

Q2: The budgie flew away because Jim _____ the window. (not/closed)

جواب

Answer: The budgie flew away because Jim had not closed the window.

Q3: When we came home, Frank _____ the ceiling yet. (not/painted)

جواب

Answer: When we came home, Frank had not painted the ceiling yet.

Q4: Eric _____ his friends, so he was alone on Saturday evening. (not/invited)

جواب

Answer: Eric had not invited his friends, so he was alone on Saturday evening.

Q5: I _____ Olivia for three years before I met her in Spain. (not/see)

جواب

Answer: I had not seen Olivia for three years before I met her in Spain.

Q6: He told me that he _____ to his brother since yesterday. (not/speak)

جواب

Answer: He told me that he had not spoken to his brother since yesterday.

Q7: Lisa _____ the book, so she didn't understand the film. (not/read)

جواب

Answer: Lisa had not read the book, so she didn’t understand the film.

Q8: The Smiths _____ the new camera, so they could spend the money on new furniture. (not/buy)

جواب

Answer: The Smiths had not bought the new camera, so they could spend the money on new furniture.

Q9: I didn't find my keys because I _____ under the bed. (not/look)

جواب

Answer: I didn’t find my keys because I had not looked under the bed.

Q10: We _____ enough, so we lost the match. (not/practice)

جواب

Answer: We had not practiced enough, so we lost the match.

تمرین هفتم

متن زیر را بخوانید و 5 اشتباه مربوط به فعل و زمان‌ها را پیدا کنید.

Question: Celeste no did call me when she reached North Carolina. I was worried because she not drove alone before. She was going to meet her friend, Terry, who lived in a town called Asheville, North Carolina. I did never want to worry, but she said she is going to call when she reached there. Finally, four hours later, she called and said, “Mom, I’m sorry I did not call. I am losing track of time because I was so happy to see Terry!” I was relieved.

جواب

Answer: Celeste did not call me when she reached North Carolina. I was worried because she hadn’t driven alone before. She was going to meet her friend, Terry, who lived in a town called Asheville, North Carolina. I never wanted to worry, but she said she was going to call when she reached there. Finally, four hours later, she called and said, “Mom, I’m sorry I did not call. I lost track of time because I was so happy to see Terry!” I was relieved.

تمرین هشتم

در جمله‌های زیر، «double negative» را پیدا کنید و شکل درست آن‌ را حدس بزنید.

Q1: Jose didn’t like none of the choices on the menu.

جواب

Answer: Jose liked none of/didn’t like any of the choices on the menu.

Q2: Brittany can’t make no friends with nobody.

جواب

Answer: Brittany can’t make any friends with nobody.

Q3: The Southwest hardly had no rain last summer.

جواب

Answer: The Southwest hardly had rain last summer.

Q4: My kids never get into no trouble.

جواب

Answer: My kids never get into trouble.

Q5: I could not do nothing about the past.

جواب

Answer: I could not do anything about the past.

آموختن زبان انگلیسی

تمرین نهم

جاهای خالی را با فعل منفی آینده کامل پر کنید.

Q1: Jordan _____ (finish) the marathon by 1 p.m. Perhaps he might have by 1:15 pm.

جواب

Answer: Jordan will not have finished the marathon by 1 p.m. Perhaps he might have by 1:15 pm.

Q2: Professor Josh Hendricks _____ (deliver) his lecture by noon as he has been delayed.

جواب

Answer: Professor Josh Hendricks will not have delivered his lecture by noon as he has been delayed.

Q3: Don't come at 5 p.m. Our plane _____ (land) by then.

جواب

Answer: Don’t come at 5 p.m. Our plane will not have landed by then.

Q4: My father _____ (retire) by next year, but he may the year after.

جواب

Answer: My father will not have retired by next year, but he may the year after.

Q5: It’s a busy day at the office, so I ____ (call) my attorney before lunch.

جواب

Answer: It’s a busy day at the office, so I will not have called my attorney before lunch.

Q6: Unfortunately, she _____ (practice) enough before the test, so she may fail.

جواب

Answer: Unfortunately, she will not have practiced enough before the test, so she may fail.

Q7: By next week, Jason _____ (achieve) his professional goals. He needs an extra week.

جواب

Answer: By next week, Jason will not have achieved his professional goals. He needs an extra week.

Q8: I _____ (eat) before the wedding as I won't have time.

جواب

Answer: I will not have eaten before the wedding as I won’t have time.

Q9: The movie _____ (end) at 7 o’clock.

جواب

Answer: The movie will not have ended at 7 o’clock.

Q10: By tomorrow, the client _____ (submit) their invoice payment.

جواب

Answer: By tomorrow, the client will not have submitted their invoice payment.

تمرین دهم

جاهای خالی را با فعل منفی آینده ساده پر کنید.

Q1: Tim _____ the teacher. (not/to tell)

جواب

Answer: Tim will not tell the teacher.

Q2: I hope I _____ the train to Manchester. (not/to miss)

جواب

Answer: I hope I will not miss the train to Manchester.

Q3: She _____ her hair green. (not/to dye)

جواب

Answer: She will not dye her hair green.

Q4: He _____ breakfast tomorrow morning. (not/to prepare)

جواب

Answer: He will not prepare breakfast tomorrow morning.

Q5: The manager _____ trees in front of the office building. (not/to plant)

جواب

Answer: The manager will not plant trees in front of the office building.

Q6: Melissa _____ jeans at her party. (not/to wear)

جواب

Answer: Melissa will not wear jeans at her party.

Q7: My friends _____ in the city. (not/to live)

جواب

Answer: My friends will not live in the city.

Q8: We _____ about the bad weather. (not/to worry)

جواب

Answer: We will not worry about the bad weather.

Q9: I _____ in this lake. (not/to swim)

جواب

Answer: I will not swim in this lake.

Q10: You _____ the vase on the shelf without a ladder. (not/to reach)

جواب

Answer: You will not reach the vase on the shelf without a ladder.

جمع‌بندی

در این آموزش، منفی کردن جملات انگلیسی را مورد بررسی قرار دادیم و درباره هر یک از زمان‌ها مثال‌های متعددی ارائه کردیم. در مجموع، زمان‌های انگلیسی به سه دسته گذشته، حال و آینده تقسیم می‌شوند و برای هر یک از این زمان‌ها، چهار حالت ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری تعریف شده است. در هر یک از این زمان‌ها، برای منفی کردن فعل، از منفی‌کننده «not» استفاده می‌کنیم. در برخی موارد نیز از قیدهای تکرار مانند «never» یا «hardly ever» استفاده می‌کنیم که معنی جمله را منفی می‌کند.

منفی کردن برای انواع زمان‌های انگلیسی تقریباً یکسان است. «not» به فعل کمکی در جمله اضافه می‌شود که می‌تواند یکی از فعل‌‌های کمکی زیر باشد:

 • be
 • have
 • will

در این آموزش منفی کردن جمله در انگلیسی را برای انواع زمان‌ها شرح دادیم و مثال‌هایی در این زمینه ارائه کردیم. همچنین صرف فعل منفی را در جدول‌های مختلف برای زمان‌های گذشته، حال و آینده توضیح دادیم. به‌ علاوه، منفی کردن با فعل کمکی وجهی را نیز توضیح دادیم و شکل کوتاه هر یک از آن‌ها را نیز در جدول معرفی کردیم. در ادامه، به سایر ساختارهای منفی اشاره کردیم و منفی کردن فعل‌های امری را نیز مورد بررسی قرار دادیم. همچنین به کاربرد «not» در انواع جمله‌های انگلیسی اشاره کردیم و به کمک مثال آن را توضیح دادیم.

از دیگر مواردی که در این آموزش توضیح داده شد، تغییر دادن جمله منفی به مثبت بود. همچنین به نکته‌های مهمی در خصوص منفی کردن جمله در انگلیسی پرداختیم. در انتهای مطلب نیز به تعدادی از سؤال‌های رایج در این رابطه پاسخ دادیم و برای درک بهتر انواع ساختارهای منفی، ده تمرین مختلف را برای انواع زمان‌ها طراحی کردیم که پاسخ آن‌ها نیز قابل مشاهده است. علاوه بر این، می‌توانید بعد از زدن هر یک از تست‌ها، امتیاز خود را نیز مشاهده کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Study.com British Council Number One Institute English Grammar Thought Co English Grammar Online Open Books

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *