گرامر Either و Too — توضیح + مثال و تلفظ

۲۹۷۰ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۷ اسفند ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۱۴ دقیقه
گرامر Either و Too — توضیح + مثال و تلفظ

در زبان انگلیسی قیدهای زیادی وجود دارند که با اضافه شدن به جمله معنی صفت، فعل یا قید دیگری را تغییر می‌دهند. دو قید either و too کاربردهای زیادی دارند. در این مطلب از مجموعه مطالب مجله «فرادرس» قصد داریم کاربردهای مشترک گرامر either و too را بررسی کنیم و تفاوت‌های آن‌ها را آموزش بدهیم. علاوه بر این به کاربردهای مخصوص هر کدام از این دو نیز اشاره می‌کنیم.

کاربرد گرامر Either و Too

کلمه‌های either و too در آخر جمله یا جمله‌واره می‌آیند و نشان می‌دهند چیزی که برای فرد دیگری صحت دارد، برای ما هم صحیح است. به طور کلی کلمه too موافقت ما با جمله‌ای مثبت را نشان می‌دهد و کلمه either نشان‌دهنده موافقت ما با جمله‌ای منفی است. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این کاربردها بهتر آشنا شوید.

I have seen the film too.

من هم آن فیلم را دیده‌ام.

I am living in London too.

من هم در لندن زندگی می‌کنم.

Peter can speak Italian too.

«پیتر» هم می‌تواند ایتالیایی صحبت کند.

Danny is really tired and I am tired too.

«دنی» خیلی خسته است و من هم خسته‌ام.

We were at the concert too.

ما هم در کنسرت بودیم.

I don't speak French and Sarah doesn't speak French either.

من فرانسوی حرف نمی‌زنم و سارا هم فرانسوی حرف نمی‌زند.

Peter is busy tonight and Danny can't come either.

«پیتر» امشب سرش شلوغ است و «دنی» هم نمی‌تواند بیاید.

So you didn't go to the concert. Well, we didn’t either.

پس شما به کنسرت نرفتید. خب، ما هم نرفتیم.

I don't like sushi either.

من نبر از سوشی خوشم نمی‌آید.

I am not studying accounting either.

من هم حسابداری نمی‌خوانم.

I am not coming either.

من هم نمی‌آیم.

نکته: در متن‌ها یا سخنرانی‌های رسمی انگلیسی می‌توانیم کلمه too را وسط جمله یعنی بعد از فاعل جمله بیاوریم تا تاکید بیشتری روی شدت آن داشته باشیم. توجه داشته باشید که در این کاربرد بعد از فاعل و بعد از کلمه too باید از ویرگول استفاده کنیم.

I, too, am tired of the incessant noise coming from the restaurants in the area.

من نیز از سروصدای بی‌وقفه‌ای که از رستوران‌های این محوطه می‌آید خسته‌ هستم.

***

Mr. Rossi is pleased with the project. Mr. Martin, too, expressed his satisfaction.

آقای «راسی» از پروژه راضی است. آقای مارتین نیز رضایت خود را ابراز کرد.

گرامر Either و Too در جملات با فعل کمکی وجهی

در مکالمه زبان انگلیسی وقتی به کسی پاسخی می‌دهیم، معمولا تمام جمله او را تکرار نمی‌کنیم. در عوض در این شرایط بخش مهم‌تر جمله او، یعنی بخشی را که زمان فعل را مشخص می‌کند در پاسخ خود استفاده می‌کنیم. مخاطب صحبت ما نیز با توجه به مکالمه‌ای که داشتیم و اطلاعاتی که ردوبدل می‌شود، منظور ما را به خوبی درک می‌کند.

برای پاسخ دادن به جمله‌هایی که با «افعال کمکی وجهی» (Modal Auxiliary Verbs) ساخته می‌شوند، از همان فعل که در جمله اصلی آمده بود استفاده می‌کنیم. توجه کنید که either و too هر دو در آخر جمله به کار می‌روند. برای درک بهتر این ساختار مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

A: We have been to London.

B: I have, too.

A: ما به لندن رفته‌ایم.

B: من هم همین‌طور.

***

A: They haven’t been to London.

B: I haven’t either.

A: آن‌ها به لندن نرفته‌اند.

B: من هم نرفته‌ام.

گرامر I do, too و I don’t either

A: Sara will return the clothes tomorrow.

B: I will, too.

A: سارا فردا لباس‌ها را برمی‌گرداند.

B: من هم همین‌طور.

***

A: I won’t return the clothes tomorrow.

B: I won’t either.

A: من فردا لباس‌ها را برنمی‌گردانم.

B: من هم برنمی‌گردانم.

A: I would enjoy playing an instrument.

B: I would, too.

A: [اگر می‌توانستم] از ساز زدن لذت می‌بردم.

B: من هم همین‌طور.

***

A: She wouldn’t enjoy playing an instrument.

B: I wouldn’t either.

A:  او [اگر می‌توانست ساز بزند] از ساز زدن لذت نمی‌برد.

B: من هم همین‌طور.

A: She can stand on her hands.

B: I can, too.

A:  او می‌تواند روی دست‌های خود بایستد.

B: من هم می‌توانم.

***

A: I can’t stand on my hands.

B: I can’t either.

A: من نمی‌توانم روی دست‌های خود بایستم.

B: من هم نمی‌توانم.

گرامر I do too و I don’t either

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم پاسخی که با کلمات too و either در مکالمه‌های انگلیسی می‌دهیم، به زمان فعل بستگی دارد. هنگام جواب دادن به جملات فردی با پاسخ کوتاه، بخش کمکی فعلی را که او استفاده کرده به همراه کلمات دیگری که دیدگاه ما را نشان بدهند، تکرار می‌کنیم.

به همین علت از عبارت‌های «I do, too» و «I don’t either» برای نشان دادن موافقت خود با جمله‌هایی استفاده می‌کنیم که در زمان حال ساده ساخته شده‌اند. در واقع از آنجایی که زمان حال ساده انگلیسی فعل کمکی ندارد، از فعل کمکی do برای جواب دادن به آن استفاده می‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

A: She speaks a second language.

B: I do, too.

A: او به زبان دوم هم صحبت می‌کند.

B: من هم همین‌طور.

***

A: She doesn’t speak a second language.

B: I don’t either.

A: او به زبان دوم صحبت نمی‌کند.

B: من هم صحبت نمی‌کنم.

گرامر I am, too و I’m not either

گرامر I am too و I’m not either

برای پاسخ دادن به جمله‌هایی که در آن‌ها از فعل be استفاده می‌شود، ساختارهای «I am, too» و «I’m not either» را به کار می‌بریم. یکی از این کاربردها وقتی است که فعل اصلی جمله در زمان حال ساده be باشد. با وجود اینکه این جملات در زمان حال ساده هستند، اما برای پاسخ دادن به آن‌ها از فعل کمکی استفاده نمی‌کنیم و در عوض از be کمک می‌گیریم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

A: Ivan is an international student.

B: I am, too.

A: «ایوان» دانشجوی بین‌المللی است.

B: من هم همین‌طور.

***

A: Ivan is not an international student.

B: I’m not either.

A: «ایوان» دانشجوی بین‌المللی نیست.

B: من هم نیستم.

کاربرد دیگر این ساختار وقتی است که می‌خواهیم به جمله‌ای در زمان حال استمراری پاسخ بدهیم. همان‌طور که می‌دانید فعل در زمان حال استمراری با فرمول be + -ing ساخته می‌شود. be در این ساختار نفش فعل کمکی را دارد و برای پاسخ کوتاه به کار می‌رود. به این مثال‌ها دقت کنید.

A: Sara is going to watch the new show.

B: I am, too.

A: سارا به دیدن نمایش جدید می‌رود.

B: من هم همین‌طور.

***

A: Sara isn’t going to watch the new show.

B: I’m not either.

A: سارا به دیدن نمایش جدید نمی‌رود.

B: من هم نمی‌روم.

گرامر I did too و I didn’t either

برای نشان دادن موافقت خود با جمله‌هایی که در زمان گذشته ساده ساخته می‌شوند، یعنی did فعل کمکی آن‌ها محسوب می‌شود، از این ساختار استفاده می‌کنیم. با توجه به مثال‌های زیر با کاربرد گرامر «I did, too» و «I didn’t either» بهتر آشنا می‌شوید.

A: We watched The Simpsons yesterday.

B: I did, too.

A: دیروز سریال «سیمپسون‌ها» را تماشا کردیم.

B: من هم همین‌طور.

***

A: We didn’t watch The Simpsons yesterday.

B: I didn’t either.

A: دیروز سریال «سیمپسون‌ها» را تماشا نکردیم.

B: من هم تماشا نکردم.

گرامر I was too و I wasn’t either

برای موافقت کردن با جمله‌هایی که در زمان گذشته ساده و با فعل be در نقش فعل اصلی ساخته می‌شوند، از گرامر «I was, too» و «I wasn’t either» استفاده می‌کنیم. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم اگر جمله ما فعل کمکی داشته باشد، از همان فعل برای پاسخ دادن استفاده می‌کنیم و نیازی به فعل کمکی دیگری نداریم. به این مثال‌ها توجه کنید.

A: I was happy about the book.

B: I was, too.

A: من بابت کتاب خوشحال بودم.

B: من هم همین‌طور.

***

A: I wasn’t happy about the book.

B: I wasn’t either.

A:‌ من بابت کتاب خوشحال نبودم.

B: من هم نبودم.

ساختار گرامر Either و Too

همان‌طور که می‌دانید هر دو کلمه either و too در نقش قید در جمله برای نشان دادن هم‌نظر بودن در موردی خاص هستند. به طور کلی بعد از اشاره به ایده یا حقیقی در جمله‌ای مثبت، جمله یا جمله‌واره مثبت دیگری را نیز با استفاده از too به جمله اول اضافه می‌کنیم. بعد از اشاره به ایده یا حقیقتی در جمله‌ای منفی، جمله یا جمله‌واره منفی دیگری را هم همراه با either به آن اضافه می‌کنیم. در جدول زیر به تفاوت‌های ساختار گرامر Either و Too اشاره شده است.

ساختار either در جملهساختار too در جمله

I am not a child, and my cousin isn't either.

من بچه نیستم، پسر عمویم هم نیست.

I am eight today, and my cousin is too.

من امروز هشت سالم است، پسر عمویم هم همین‌طور.

I am not worrying, and my cousins aren't either.

من نگران نیستم، پسرعموهایم هم نیستند.

I am waiting for our new school to open, and my cousin is too.

من منتظر مدرسه جدیدمان هستم تا باز شود، پسرعموهایم هم همین‌طور.

I don't have a desk, and my classmates don't either.

من میز ندارم، همکلاسی‌هایم هم ندارند.

I have a new book, and my classmates do too.

من کتاب جدیدی دارم و همکلاسی‌هایم هم همینطور.

I didn't want to be uneducated, and my friends didn't either.

من نمی‌خواستم بی‌سواد باشم، دوست‌هایم هم نمی‌خواستند.

I wished for a new school, and my parents did too.

من آرزوی مدرسه جدیدی را داشتم، پدر و مادرم هم همین‌طور.

I won't be late, and my classmates won't either.

من دیر نمی‌کنم، همکلاسی‌هایم هم همین‌طور.

I will work very hard, and my classmates will too.

من خیلی سخت کار می‌کنم و همکلاسی‌هایم هم همین‌طور.

گرامر Either و Too برای فاعل‌های دیگر

برای استفاده از این دو قید در کنار فاعل‌های دیگر به جز اول‌شخص مفرد، فقط باید به زمان جمله توجه کنیم. از آنجایی که زمان جمله در ساختار پاسخ کوتاهی که با استفاده از گرامر either و too می‌دهیم اهمیت زیادی دارد، برای اشاره به فاعل‌های دیگر نیز باید به زمان جمله توجه کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این روش بهتر آشنا شوید.

A: I hate mushrooms.

B: Laura does too.

A: من از قارچ بدم می‌آید.

B: «لائورا» هم همین‌طور.

A: I don't live in London.

B: David doesn't either.

A: من در لندن زندگی نمی‌کنم.

B: «دیوید» هم زندگی نمی‌کند.

گرامر Either و Too برای فاعل‌های دیگر

Emily loves tennis. Jill and Laura do too.

«امیلی» عاشق تنیس است. «جیل» و «لائورا» هم همین‌طور.

گرامر Either و Too و Also

همان‌طور که می‌دانید از either و too‌ در زبان انگلیسی برای نشان دادن هم‌نظر بودن خود در مورد موضوعی خاص استفاده می‌کنیم. هر دو این کلمه‌ها در انتهای جمله به کار می‌روند. also نیز کاربرد مشترکی دارد که بسیار شبیه به کاربرد too‌ است. در جملات مثبت از also‌ استفاده می‌کنیم تا چیزی به جمله اضافه کنیم که با جمله‌واره یا کلمات قبلی هماهنگ و هم‌رای محسوب می‌شود. به این مثال‌ها توجه کنید.

Marco speaks Italian. Peter also speaks Italian.

«مارکو» ایتالیایی صحبت می‌کند. «پیتر» هم ایتالیایی صحبت می‌کند.

I love Japanese food and I also like Indian cuisine.

من عاشق غذای ژاپنی هستم، از خوراک‌های هندی هم خوشم می‌آید.

Sarah is also coming to the station to see James off.

سارا هم به ایستگاه می‌آید تا «جیمز» را بدرقه کند.

برعکس either و too کلمه also معمولا قبل از فعل اصلی در وسط جمله یا جمله‌واره به کار می‌روند. اما اگر فعل جمله be‌ باشد، کلمه also‌ پس از آن در جمله قرار می‌گیرد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

I have also seen that film.

من هم آن فیلم را تماشا کرده‌ام.

I am also living in London at the moment.

من هم در حال حاضر در لندن زندگی می‌کنم.

Danny is really tired and I am also exhausted.

«دنی» خیلی خسته است و من هم به شدت خسته هستم.

We were also at the concert.

ما هم در کنسرت بودیم.

گرامر either

کلمه either‌ در زبان انگلیسی می‌تواند نقش‌های متفاوتی داشته باشد. در جمله‌های متفاوت این کلمه می‌تواند «معرف اسمی» (Determiner)، ضمیر، قید یا «حرف ربط» (Conjunction) باشد. در ادامه گرامر این کلمه را در هر کدام از این نقش‌ها بررسی می‌کنیم.

either در نقش معرف اسمی

می‌توانیم از either به عنوان معرف اسمی قبل از «اسم» (Noun) در جمله انگلیسی استفاده کنیم تا در مورد دو گزینه یا دو احتمال حرف بزنیم. اسم‌هایی که بعد از either در جمله می‌آیند باید مفرد و قابل شمارش باشند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Personally, I don’t like either jacket.

Not: Personally, I don’t like either jackets.

بشخصه از هیچ‌کدام ژاکت‌ها خوشم نمی‌آید.

Either restaurant will be okay, as they both serve vegetarian food.

هر دو رستوران مشکلی نخواهند داشت، چون هر دو غذای گیاهی سرو می‌کنند.

همان‌طور که در مثال‌های بالا می‌بینید کلمه either در فارسی معادل مشخصی ندارد. در واقع اگر این کلمه را در جمله منفی به کار ببریم، می‌توان آن را «هیچ‌کدام» معنی کرد و اگر در جمله مثبت از آن استفاده کنیم، معادل «هر دو» برای آن مناسب است.

either of‌

اگر بخواهیم با استفاده از either در جمله به دو چیز اشاره کنیم که یک دسته خاص را تشکیل می‌دهند، باید آن را قبل از حرف تعریف the و ضمایر اشاره جمع these و those یا «ضمایر ملکی» (Possessive Pronouns) در کنار اسم جمع بیاوریم. مثال‌های زیر را همراه با معنی آن‌ها در نظر بگیرید تا با کاربرد این ساختار بیشتر آشنا شوید.

I don’t want either of my parents to know I’ve lost my job.

Not: I don’t want either my parents…

نمی‌خواهم هیچ‌کدام از والدینم بفهمند شغل خود را از دست داده‌ام.

Either of the children can come with us; we don’t mind which.

هر کدام از بچه‌ها می‌توانند با ما بیایند؛ برای ما فرقی ندارد کدام یکی بیاید.

کلمه either می‌تواند به عنوان معرف اسمی قبل از اسم‌های قابل شمارش به کار برود. در این کاربرد either معنی هر دو می‌دهد. به مثال زیر دقت کنید.

There were shops on either side of the street.

در هر دو سمت خیابان فروشگاه بود.

either در نقش ضمیر

either در نقش ضمیر

یکی دیگر از کاربردهای either در نقش ضمیر جمله است. درواقع در این جمله‌ها either جایگزین دو اسم یا عبارت اسمی موجود در جمله اول می‌شود تا از تکرار آن‌ها جلوگیری کند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

A: Which sweater do you like, the green one or the blue one?

B: I don’t like either.

A: از کدام ژاکت خوشت می‌آید، آن که سبز است یا آن که آبی است؟

B: از هیچ‌کدام خوشم نمی‌آید.

A: Which one do you like, coffee or tea?

B: Either. It doesn’t matter.

A: کدام را دوست داری، قهوه یا چای؟

B:  هر کدام. فرقی ندارد.

either در نقش قید

می‌توانیم از either به عنوان قید بعد از فعل منفی استفاده کنیم. در این کاربرد either در آخر جمله‌واره می‌آید و به هماهنگ بودن آن با جمله یا جمله‌واره قبلی اشاره می‌کند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

It was a really nice hotel, and it wasn’t very expensive either.

هتل واقعا خوبی بود، خیلی هم گران نبود.

She doesn’t like eggs and she doesn’t like fish either.

او از تخم‌‌مرغ خوشش نمی‌آید، از ماهی هم خوشش نمی‌آید.

either در نقش حرف ربط

می‌توانیم از either در کنار or به عنوان حرف ربط استفاده کنیم تا دو کلمه یا جمله‌واره را به همدیگر وصل کنیم. این کاربرد معمولا برای انتخاب بین دو چیز استفاده می‌شود. به این مثال‌ها دقت کنید.

It’s either black or grey. I can’t remember.

یا مشکی است یا خاکستری. به یاد ندارم.

You can stay either with me or with Janet.

می‌توانی با من بمانی یا با «ژانت».

Either I drive to the airport or I get a taxi.

یا من تا فرودگاه رانندگی می‌کنم یا تاکسی می‌گیرم.

either در نقش حرف ربط

گرامر too

کلمه too‌ در انگلیسی قید است و قبل از صفت و قیدهای دیگر قرار می‌گیرد تا آن‌ها را تغییر بدهد. به طور کلی این قید قبل از هر کلمه‌ای که قرار بگیرد معنی «بیش از حد» می‌دهد. مثال های زیر را در نظر بگیرید.

This coffee is too sweet.

Not: This coffee is too much sweet.

این قهوه بیش از حد شیرین است.

I can’t sleep. It’s too hot.

نمی‌توانم بخوابم. هوا بیش از حد گرم است.

It happened too quickly, so I just didn’t see it.

Not: It happened too much quickly...

خیلی سریع اتفاق افتاد، به همین خاطر آن را ندیدم.

The car was travelling too fast and went out of control.

ماشین داشت با سرعت بیش از حد پیش می‌رفت و از کنترل خارج شد.

در این ساختار می‌توان بعد از قید یا صفت از مصدر با to هم استفاده کرد. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

The water was too cold to swim in.

هوا سردتر از آن بود که بتوان در آن شنا کرد.

Two hours is too long to wait.

دو ساعت برای منتظر ماندن بیش از حد طولانی است.

این قید را می‌توان قبل از اسم‌ها نیز به کار برد. وقتی بخواهیم در مورد کمیت چیزی حرف بزنیم که کمتر یا بیشتر از حد کافی است از too much و too little‌ برای اسامی غیر قابل‌شمارش و از too many و too few برای اسامی قابل‌شمارش استفاده می‌کنیم. به این مثال‌ها توجه کنید.

There’s too much salt in this soup.

نمک زیادی در این سوپ است.

I have too little time to finish this work.

من آن‌قدر وقت کمی دارم که نمی‌توانم این کار را تمام کنم.

There are too many mistakes in this essay.

اشتباهات بسیار زیادی در این انشا هست.

I don’t like this book because there are too few pictures in it.

از این کتاب خوشم نمی‌آید چون تعداد عکس‌های خیلی کمی داخل آن وجود دارد.

too برای موافقت

یکی دیگر از کاربردهای too‌ برای وقتی است که می‌خواهیم تاکید کنیم در ویژگی یا حالت خاصی یا انجام دادن کاری با فردی دیگر هم‌رای و هماهنگ هستیم. too در این کاربرد در انتهای جمله یا جمله‌واره قرار می‌گیرد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

A: Have you decided?

B: I think I’ll have the soup.

C: I’ll have that too.

A: تصمیم گرفته‌اید؟

B: فکر می‌کنم سوپ بخورم.

C: من هم همان را می‌خورم.

Catherine decided to join us for dinner, and her husband came along too.

«کاترین» تصمیم گرفت برای شام پیش ما بیاید، شوهرش هم همراه او آمد.

نکته: وقتی در مکالمه بخواهیم موافقت خود را با فردی نشان بدهیم، معمولا از ساختار me too استفاده می‌کنیم.

A: I love that colour.

B: Me too.

Not: I too.

A: عاشق این رنگ هستم.

B: من هم همین‌طور.

سوالات رایج درباره گرامر either و too

در ادامه این مطلب قصد داریم به سوالات پر تکراری در مورد کاربرد گرامر Either و Too پاسخ دهیم.

کاربرد گرامر Either و Too چیست؟

این دو کلمه در انتهای جمله یا جمله‌واره می‌آیند تا نشان دهند چیزی که برای فرد دیگری صحیح است، برای ما هم صحت دارد. در این کاربرد Either موافقت با جمله‌ای منفی را نشان می‌دهد و Too موافقت با جمله‌ای مثبت.

ساختار گرامر Either و Too چیست؟

به طور کلی این دو ساختار برای نشان دادن تجربه‌ای مشترک استفاده می‌شوند. فعل همراه این دو کلمه در زبان انگلیسی، با توجه به فعلی انتخاب می‌شود که در جمله قبلی گفته شده است. همچنین هر دو این کلمات در آخر جمله استفاده می‌شوند.

کاربرد گرامر Either و Too در زمان حال ساده چیست؟

به طور کلی برای پاسخ دادن و نشان دادن موالفقت با تجربه‌ای که فرد دیگری به آن اشاره کرده، از همان زمان فعل استفاده می‌کنیم. برای موافقت کردن با جمله‌هایی که در زمان حال ساده ساخته می‌شوند از دو ساختار «I do, too» و «I don’t either» استفاده می‌کنیم.

کاربرد گرامر Either و Too با فعل to be چیست؟

برای نشان دادن موافقت خود با تجربه فردی دیگر، در جمله هایی که با فعل to be ساخته می‌شوند، یعنی جمله‌هایی که در زمان حال ساده با این فعل ساخته می‌شوند و جمله‌هایی که ساختار استمراری دارند ساختارهای «I am, too» و «I’m not either» را به کار می‌بریم.

کاربرد گرامر Either و Too در زمان گذشته ساده چیست؟

برای نشان دادن تجربه یا احساس مشابه در جمله‌هایی که در زمان گذشته ساده هستند از دو ساختار «I did, too» و «I didn’t either»  استفاده می‌کنیم.

کاربرد گرامر Either و Too با فعل to be در گذشته چیست؟

برای نشان دادن موافقت خود و ابراز تجربه مشترک با فرد دیگر در زمان گذشته استمراری یا در زمان گذشته ساده که با فعل to be در جایگاه فعل اصلی ساخته می‌شود از دو ساختار «I was, too» و «I wasn’t either» استفاده می‌کنیم.

جمع‌بندی

در این مطلب گرامر either و too را به طور جداگانه آموزش دادیم. سپس کاربرد مشترک آن دو را با یکدیگر مقایسه کردیم و دانستیم که either در جملات منفی به کار می‌رود و از too‌ در جملات مثبت استفاده می‌کنیم. همچنین کاربرد هر دو این قیدها را با also که معنای مشابهی دارد بررسی کردیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
EcenglishCambridge DictionaryCambridge Dictionary
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *