ضمیر کلمه‌ای است که برای جلوگیری از تکرار اسم در جمله به کار می‌رود. ضمایر انگلیسی انواع گوناگونی دارند که در آموزش‌های قبلی «فرادرس» با آن‌ها آشنا شدیم. در این مطلب، قصد داریم «ضمایر ملکی» (possessive Pronouns) را به‌طور کامل و با مثال‌های گوناگون آموزش دهیم و به نکات مهمی در مورد استفاده از ضمایر ملکی در انگلیسی اشاره کنیم. ضمایر ملکی، هم در موقعیت‌های رسمی و هم در انگلیسی روزمره کاربرد دارند. علاوه بر این، در یادگیری زبان انگلیسی نقش بسزایی دارند و درک جملاتی را که اطلاعات زیادی به نویسنده یا گوینده می‌دهند، ساده‌تر می‌سازند.

ضمایر ملکی در انگلیسی چیست ؟

در آموزش‌های قبلی، به انواع ضمایر انگلیسی و کاربرد آن‌ها اشاره مختصری کردیم. ضمایر ملکی برای صحبت کردن درباره مالکیت و روابط بین افراد به کار می‌روند و با توجه به کاربرد و نحوه استفاده، انواع گوناگونی دارند. بنابراین ضمایر ملکی به ما می‌گویند که چه چیزی به چه کسی یا چه چیزی تعلق دارد. در جمله زیر از ضمیر ملکی استفاده شده است.

 I found John's key but I couldn't find yours.

من کلید «جان» را پیدا کردم، اما کلید تو را نتوانستم پیدا کنم.

ضمایر ملکی در انگلیسی کاربرد فراوانی دارند. به ندرت جمله‌ای پیدا می‌شود که در آن ضمیر ملکی نباشد. ضمایر ملکی به دو شکل «مفرد» (Singular) و «جمع» (Plural) به کار می‌روند و به روش‌های گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در جدول زیر، انواع ضمایر ملکی در انگلیسی را مشاهده می‌کنید.

ضمایر ملکی

Possessive Pronouns

شخص

Person

تعداد

Number

mine اول شخص مفرد
yours دوم‌شخص
his سوم‌شخص
hers
its
ours اول‌شخص جمع
yours دوم‌شخص
theirs سوم‌شخص

نکته: در زبان انگلیسی پیشرفته، به ندرت از «its» به عنوان ضمیر ملکی استفاده می‌شود، بلکه بیشتر در نوشته‌‌های «شکسپیر» و به طور کلی در زبان انگلیسی قدیم کاربرد داشته است.

کاربرد ضمایر ملکی در انگلیسی

کاربرد ضمایر ملکی در انگلیسی در دو مورد زیر خلاصه می‌شود:

 • برای بیان مالکیت
 • برای جلوگیری از تکرار کلمه یا عبارت‌

در جملات زیر، از ضمایر ملکی برای نشان دادن مالکیت استفاده شده است.

The cat is mine.

گربه مال من است.

This book is yours.

این کتاب مال شماست.

Those shoes are his.

آن کفش‌های اوست.

همچنین از ضمایر ملکی برای صحبت کردن درباره شخص، مکان یا چیزی استفاده می‌کنیم که قبلاً توضیح داده شده است. بنابراین، یکی از کاربردهای اصلی ضمایر ملکی، جلوگیری از تکرار در جمله است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Those are my sneakers. They are not your sneakers.

آن‌ کفش‌ ورزشی من است. کفش‌ ورزشی شما نیست.

Those are my sneakers. They are not yours.

آن‌ کفش‌ ورزشی من است. مال شما نیست.

همان‌طور که در مثال دوم می‌بینید، برای جلوگیری از تکرار کلمه «کفش ورزشی»، در جمله دوم از ضمیر ملکی به جای آن استفاده شده است.

I didn't have my book for English class, so Brian lent me his book.

من برای کلاس زبان انگلیسی کتاب نداشتم، به همین خاطر «برایان» کتابش را به من قرض داد.

I didn't have my book for English class, so Brian lent me his.

من برای کلاس زبان انگلیسی کتاب نداشتم، به همین خاطر «برایان» مال خودش را به من قرض داد.

Your travel plans sound just as exciting as my travel plans!

برنامه‌های سفر شما به اندازه برنامه‌های سفر من هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد.

Your travel plans sound just as exciting as mine!

برنامه‌های سفر شما به اندازه مال من هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد.

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی با توجه به سه مورد زیر در جمله مورد استفاده قرار می‌گیرند:

 • مفرد یا جمع بودن
 • اول‌شخص، دوم‌شخص یا سوم‌شخص بودن
 • مؤنث یا مذکر بودن

همچنین ضمایر ملکی با توجه به کاربردی که در جمله دارند، می‌توانند در نقش «فاعل» یا «مفعول» ظاهر شوند یا به «مرجع» (Antecedent) اشاره کنند که می‌تواند مفرد یا جمع باشد. در ادامه، این موضوع را به‌طور کامل بررسی کرده‌ایم.

مرجع ضمیر ملکی در انگلیسی

همان‌طور که اشاره شد، ضمایر ملکی انواع گوناگونی دارند و همه آن‌ها نشان می‌دهند که چه چیزی به چه کسی یا چه چیزی تعلق دارد. اما قبل از این‌که از ضمایر ملکی استفاده کنیم، ابتدا باید بدانیم که دقیقاً به چه چیزی اشاره می‌کنند. در حقیقیت باید ابتدا «مرجع» آن را در جمله پیدا کنیم. مرجع ضمیر، به اسمی گفته می‌شود که ضمیر به جای آن آمده است. بدون دانستن این موضوع، نمی‌توان به‌طور دقیق مشخص کرد که ضمیر به چه چیزی یا چه کسی اشاره می‌کند. برای مثال، در جمله زیر، مرجع ضمیر «hers»، کلمه «my mother» است.

My mother loves to paint. All of the paintings are hers.

مادر من نقاشی کردن را دوست دارد. همه نقاشی‌ها برای اوست.

ضمایر ملکی در انگلیسی

ضمیر ملکی در نقش فاعل و مفعول

همان‌طور که اشاره کردیم، ضمایر ملکی می‌توانند در نقش فاعل یا مفعول واقع شوند. در ادامه این مطلب، برای درک بهتر جایگاه ضمایر ملکی در انگلیسی، چند مثال آورده‌ایم.

Look at these pictures. Mine is the big one.

(فاعل = My picture)

به این عکس‌ها نگاه کن. مال من آن [عکس] بزرگ است.

I like your flowers. Do you like mine?

(مفعول = my flowers)

من گل‌های تو را دوست دارم. تو هم مال من را دوست داری؟

I looked everywhere for your key. I found John's key but I couldn't find yours.

(مفعول = your key)

همه‌جا را دنبال کلیدت گشتم. کلید «جان» را پیدا کردم اما کلید شما را پیدا نکردم.

My flowers are dying. Yours are lovely.

(فاعل = Your flowers)

گلهای من دارند پژمرده می‌شوند. مال شما زیباست.

All the essays were good but his was the best.

(فاعل = his essay)

همه مقاله‌ها خوب بودند اما مال او بهترین بود.

John found his passport but Mary couldn't find hers.

(مفعول = her passport)

«جان» گذرنامه خود را پیدا کرد اما «ماری» مال خودش را پیدا نکرد.

John found his clothes but Mary couldn't find hers.

(مفعول = her clothes)

«جان» لباس‌هایش را پیدا کرد، اما «ماری» مال خودش را پیدا نکرد.

Here is your car. Ours is over there.

(فاعل = Our car)

ماشین شما اینجاست. مال ما آنجاست.

Your photos are good. Ours are terrible.

(فاعل = Our photos)

عکس‌های شما خوب است. مال ما افتضاح است.

Each couple's books are color-coded. Yours are red.

(فاعل = Your books)

کتاب‌های هر زوج دارای کد رنگی است. مال شما قرمز است.

I don't like this garden but I like yours.

(مفعول = your garden)

من این باغ را دوست ندارم، اما مال شما را دوست دارم.

These aren't John and Mary's children. Theirs have black hair.

(فاعل = Their children)

این‌ها فرزندان «جان» و «ماری» نیستند. [فرزندان] آن‌ها موی مشکی دارند.

(اگر دو اسم برای نشان دادن مالکیت به کار برود، «آپاستروف» یا «s'» همواره بعد از کلمه آخر قرار می‌گیرد.)

John and Mary don't like your car. Do you like theirs?

(مفعول = their car)

«جان» و «ماری» ماشین شما را دوست ندارند. آیا شما مال آن‌ها را دوست دارید؟

کاربرد ضمیر ملکی با of

یکی دیگر از کاربردهای ضمایر ملکی در انگلیسی، استفاده از حرف اضافه «of» است و فرمول آن به‌ صورت زیر خواهد بود:

a friend/some friend + of + possessive pronouns

هر دو مثال زیر در زبان انگلیسی بسیار رایج است.

I saw one of your friends last night.

I saw a friend of yours last night.

من دیشب یکی از دوستان تو را دیدم.

کاربرد ضمیر ملکی yours در انتهای نامه

در انتهای نامه یا ایمیل نیز می‌توان از ضمیر ملکی «yours» استفاده کرد. در این حالت معمولاً به دو صورت زیر به کار می‌رود و به معنای «ارادتمند شما» است:

 • Yours faithfully (در مواردی که شخص مقابل را نمی‌شناسید.)
 • Yours sincerely (در مواردی که شخص مقابل را می‌شناسید.)

ضمایر ملکی انگلیسی در جدول

برای درک بهتر انواع ضمایر ملکی در انگلیسی در جدول زیر، ضمایر ملکی در انگلیسی را در کنار ضمایر فاعلی مشاهده می‌کنید.

ضمایر ملکی

Possessive Pronouns

ضمایر فاعلی

Subject Pronouns

mine I
yours you (مفرد)
his he
hers she
its it
ours we
yours you (جمع)
theirs they

ضمیر در انگلیسی چیست

مثال ضمایر ملکی در انگلیسی

برای آشنایی بیشتر با نحوه استفاده از ضمایر ملکی، به مثال‌های زیر دقت کنید.

Your cat is adorable, but not as cute as ours.

گربه شما دوست‌داشتنی است، اما به زیبایی مال ما نیست.

My pen won't work, can I borrow yours?

خودکار من نمی‌نویسد، می‌توانم مال شما را قرض بگیرم؟

Jim burned his food, so he asked Tina if he could share hers.

«جیم» غذایش را سوزاند، به همین دلیل از «تینا» خواهش کرد که مال خودش را با او شریک شود.

Their mother gets along well with yours.

مادر آن‌ها با [مادر] شما خوب کنار می‌آید.

What's mine is yours, my friend.

هر چیزی که مال من است، متعلق به توست دوست من.

I didn't have my umbrella so Marta lent me hers.

من چترم را با خودم نبردم، برای همین «مارتا» مال خودش را به من قرض داد.

That food is ours and not theirs.

آن غذا برای ماست نه آن‌ها.

Her car is faster than mine.

ماشین او سریع‌تر از مال من است.

ساختار ملکی در جملات پرسشی

برای پرسیدن درباره مالکیت، از کلمه پرسشی whose استفاده می‌شود. whose به معنای «مال چه کسی» است و برای ساختن آن، دو فرمول زیر به کار می‌رود:

Whose + noun(s) + is/are + this/that/it/these/those/they?

Whose + is/are + this/that/these/those + noun(s)?

برای درک بهتر هر دو ساختار، مثال‌های زیر را با هم مقایسه کنید.

Whose is this laptop?

Whose laptop is this?

این لپ‌تاپ برای چه کسی است؟

Whose are these laptops?

Whose laptops are those?

آن لپ‌تاپ‌ها مال چه کسانی است؟

نکته اول: یکی از اشتباهاتی که زبان‌آموزان موقع به کار بردن کلمه پرسشی «whose» مرتکب می‌شوند، استفاده از «who's» به جای «whose» است. «who's» شکل کوتاه‌شده «who is» است و برای مالکیت استفاده نمی‌شود. در واقع «who's» به معنی «چه کسی» است، در حالی که «whose» معنی «مال چه کسی» می‌دهد. به کمک دو مثال زیر، تفاوت بین «whose» و «who's» را بهتر درک خواهید کرد.

Who’s there?

Not: Whose there?

چه کسی آنجاست؟

Whose brother is he?

Not: Who’s brother is he?

او برادر چه کسی است؟

نکته دوم: «who's» شکل کوتاه شده «who has» نیز هست. به دو مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد آن در جمله آشنا شوید.

who's she?

او کیست؟

(در این مثال، «who's» شکل کوتاه «who is» است.)

Who's done the dishes?

چه کسی ظرف‌ها را شسته است؟

(در این مثال از «زمان حال کامل» استفاده شده و «who's» شکل کوتاه «who has» است.)

کاربرد ضمایر ملکی در انگلیسی

نکات مهم درباره ضمایر ملکی

در ادامه این مطلب، به نکات مهمی در رابطه با نحوه استفاده از ضمایر ملکی در انگلیسی اشاره کرده‌ایم که در یادگیری بهتر آن‌ها کمک زیادی به شما خواهد کرد.

 • از ضمایر ملکی به جای عبارت اسمی استفاده می‌شود تا از تکرار کلمات جلوگیری شود:

Is that Adam's house?

No, It's mine. (Not it's [my house])

آیا آن خانه «آدام» است؟

نه، مال من است.

Whose coat is this?

Is it yours? (NOT Is it [your coat]?)

آن پالتو برای کیست؟

برای شماست؟

Her hat is gray.

Mine is brown. (NOT [My hat] is brown.)

کلاه او خاکستری است.

مال من قهوه‌ای است.

نکته: برای نشان دادن مالکیت اسم، از «apostrophe + s» استفاده می‌کنیم و آن را به صورت «s'» می‌نویسیم، مانند «Sarah's bag» به معنای «کیف سارا».

Is that Adam's house?

No, it's John's.

آیا آن خانه «آدام» است؟

نه، برای «جان» است.

(در این مثال، «John's» به جای «John's house» به کار رفته است.)

 • برای ضمایر ملکی، «آپاستروف» به کار نمی‌رود:

Is that car yours/hers/ours/theirs?

(NOT Is that car your's/her's/our's/their's?)

آیا آن ماشین برای توست؟

 • «its» ضمیر ملکی و «it's» شکل کوتاه «it is» است و نباید آن‌ها را به جای هم به کار برد:

Don’t judge a book by it’s cover. (نادرست)

Don’t judge a book by its cover. (درست)

از روی ظاهر چیزی/کسی آن را قضاوت نکن.

 • بعد از ضمایر ملکی «اسم» به کار نمی‌رود:

This is mine house. (نادرست)

This is mine. (درست)

This house is mine. (درست)

این خانه برای من است.

جدول مقایسه ضمایر ملکی و صفات ملکی

یکی از مواردی که ممکن است زبان‌آموزان را هنگام استفاده از ضمایر ملکی با مشکل مواجه کند، تفاوت آن با صفات ملکی است. مهم‌ترین تفاوت ضمیر ملکی با صفت ملکی این است که بعد از صفات ملکی همیشه «اسم» می‌آید، اما بعد از ضمایر ملکی، اسم به کار نمی‌رود. در جدول زیر، صفات و ضمایر ملکی در انگلیسی را همراه با مثال در کنار هم قرار داده‌ایم تا راحت‌تر بتوانید آن‌ها را با هم مقایسه کنید.

مثال

ضمایر ملکی

Possessive Pronouns

مثال

صفات ملکی

Possessive Adjectives

This house is bigger than mine. mine This house is bigger than my house. my
Is this yours? yours Is this your wallet? your
Use his tomorrow morning. his Use his car tomorrow morning. his
I like hers. hers I like her painting. her
- - I can see its tail. its
You can use ours. ours You can use our lawnmower. our
Did they show you theirs? theirs Did they show you their plan?  their

هدف از این آموزش، معرفی ضمایر ملکی در زبان انگلیسی است. اما به منظور مقایسه ضمایر ملکی با صفات ملکی و همچنین آشنایی بیشتر با انواع صفات ملکی در انگلیسی، مطلب زیر از «مجله فرادرس» پیشنهاد می‌شود.

تمرین ضمایر ملکی در انگلیسی

یکی از بهترین راه‌ها برای درک بهتر گرامر جدید زبان انگلیسی تمرین و تکرار است. به همین دلیل در ادامه چند نمونه‌سوال از ضمایر ملکی در انگلیسی آماده کرده‌ایم.

تمرین اول

با توجه به کلمه‌هایی که در ادامه آمده‌اند، جمله‌های زیر را کامل کنید.

his, our, their, its, my, your, your, her

Q1: My dad likes to brush _____ teeth after every meal.

جواب

Answer: My dad likes to brush his teeth after every meal.

Q2: We're flying very early tomorrow so we should pack _____ bags tonight.

جواب

Answer: We’re flying very early tomorrow so we should pack our bags tonight.

Q3: When you go swimming, do you open _____ eyes underwater?

جواب

Answer: When you go swimming, do you open your eyes underwater?

Q4: Lucy's always talking about _____ new friend. It's really boring.

جواب

Answer: Lucy’s always talking about her new friend. It’s really boring.

Q5: Good morning, children. Please open _____ books on page 87.

جواب

Answer: Good morning, children. Please open your books on page 87.

Q6: Ruth and Steven have a very close relationship with _____ grandparents.

جواب

Answer: Ruth and Steven have a very close relationship with their grandparents.

Q7: I can't touch _____ toes any more. It's time to start going to the gym!

جواب

Answer: I can’t touch my toes any more. It’s time to start going to the gym!

Q8: The dog wagged _____ tail when it saw the postman.

جواب

Answer: The dog wagged its tail when it saw the postman.

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با مطلب ضمایر ملکی در انگلیسی، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل ۱۰ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. We gave them _____ telephone number, and they gave us _____.
ours, their
our, their
ours, theirs
our, theirs
2. My telephone is out of order, but _____ is working.
your
our
his
their
3. These grammar books are different. ______ has 278 pages, but _____ has only 275.
Yours, mine
Your, my
Yours, my
Your, mine
4. Was _____ grammar book expensive?
your
yours
your's
you
5. _____ pencil is broken. Can I borrow _____?
Mine, yours
Your, mine
My, yours
Yours, mine
6. _____ computer is a Mac, but _____ is a PC.
Your, mine
Yours, mine
Your, my
Yours, my
7. You can't have any chocolate! It's ________!
your
its
her
mine
8. This bird has broken _____ wing.
it's
its'
hers
its
9. Junko has eaten her lunch already, but I'm saving _____ until later.
hers
her
my
mine
10. Jody has lost _____ book.
mine
her
hers
theirs

جمع‌بندی

در این آموزش، با انواع ضمایر ملکی آشنا شدیم و کاربرد آن‌ها را در جمله یاد گرفتیم و در قالب مثال با آن‌ها آشنا شدیم. همچنین به نکات مهم و اشتباهات رایج در مورد نحوه استفاده از این ضمایر اشاره کردیم. در ادامه مطلب، کاربرد کلمه پرسشی «whose» را نیز برای سؤالی کردن جملاتی که مالکیت را نشان می‌دهند، توضیح دادیم. در انتها نیز در یک جدول جمع‌بندی، ضمایر ملکی و صفات ملکی را با هم مقایسه کردیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «انواع ضمایر انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۲۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.

یک نظر ثبت شده در “ضمایر ملکی در انگلیسی | به زبان ساده و با مثال — گرامر Possessive Pronouns

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *