گرادیان کاهشی (Gradient Descent) و پیاده سازی آن در پایتون — راهنمای کاربردی

۴۹۷۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۷ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۶ دقیقه
گرادیان کاهشی (Gradient Descent) و پیاده سازی آن در پایتون — راهنمای کاربردی

«گرادیان کاهشی» (Gradient Descent) یک الگوریتم بهینه‌سازی برای پیدا کردن کمینه یک تابع است. در این الگوریتم کار با یک نقطه تصادفی روی تابع آغاز می‌شود و روی جهت منفی از گرادیان تابع حرکت می‌کند تا به کمینه محلی/سراسری برسد.

گرادیان کاهشی

مثال ملموس

پرسش: کمینه محلی تابع 2(y=(x+5 که از نقطه x=3 آغاز می‌شود برابر چه مقداری است؟

گرادیان کاهشی

راهکار: پاسخ صرفا با نگاه کردن به نمودار مشخص است. 2(y=(x+5 هنگامی به کمینه خود می‌رسد که x = -5 (یعنی x=-5, y=0). بنابراین، x=-5 کمینه محلی و سراسری تابع است. اکنون، می‌توان دید که چگونه مقدار مشابهی به صورت عددی حاصل می‌شود.

گام اول: مقداردهی اولیه با x=۳ انجام می‌شود. سپس، باید گرادیان تابع (dy/dx = 2*(x+5 را پیدا کرد

گام دوم: حرکت در جهت گرادیان منفی صورت می‌پذیرد. پرسشی که در این وهله مطرح می‌شود آن است که به چه میزان باید حرکت کرد؟ برای محاسبه این میزان نیاز به یک نرخ یادگیری است. فرض می‌کنیم که نرخ یادگیری برابر با ۰/۰۱ است.

گام ۳: اکنون دو تکرار از گرادیان کاهشی انجام می‌شود.

گام ۴: می‌توان مشاهده کرد که مقدار X به آهستگی کاهش پیدا می‌کند و باید به ۵- همگرا شود (کمینه محلی). اما سوال این است که چه تعداد تکرار باید انجام شود؟

در راستای پاسخگویی به این سوال، ابتدا یک متغیر دقت در الگوریتم تنظیم می‌شود که تفاوت بین دو مقدار متوالی x را محاسبه می‌کند. اگر تفاوت بین مقادیر x از دو تکرار متوالی کمتر از دقتی باشد که تعیین شده (توسط کاربر)، باید الگوریتم را متوقف کرد.

گرادیان کاهشی در پایتون

گام اول: مقداردهی اولیه

1cur_x = 3 # The algorithm starts at x=3
2rate = 0.01 # Learning rate
3precision = 0.000001 #This tells us when to stop the algorithm
4previous_step_size = 1 #
5max_iters = 10000 # maximum number of iterations
6iters = 0 #iteration counter
7df = lambda x: 2*(x+5) #Gradient of our function

گام دوم: اجرای یک حلقه به منظور اجرای گرادیان کاهشی

نکته: هنگامی که تفاوت بین مقادیر x از دو تکرار متوالی کمتر از 0.000001 باشد یا هنگامی که تعداد تکرارها از ۱۰۰۰۰ بیشتر شود، باید الگوریتم را متوقف کرد.

1while previous_step_size > precision and iters < max_iters:
2  prev_x = cur_x #Store current x value in prev_x
3  cur_x = cur_x - rate * df(prev_x) #Grad descent
4  previous_step_size = abs(cur_x - prev_x) #Change in x
5  iters = iters+1 #iteration count
6  print("Iteration",iters,"\nX value is",cur_x) #Print iterations
7  
8print("The local minimum occurs at", cur_x)

خروجی: از خروجی زیر می‌توان مقادیر x را برای اولین ۱۰ تکرار  مشاهده کرد که با محاسبات بالا قابل بررسی متقابل است. الگوریتم برای ۵۹۵ تکرار پیش از آنکه متوقف شود اجرا می‌شود. کد و خروجی آن به منظور قابل ارجاع بودن در زیر قرار گرفته‌اند.

گرادیان کاهشی

In [3]:

1cur_x = 3 # The algorithm starts at x=3
2rate = 0.01 # Learning rate
3precision = 0.000001 #This tells us when to stop the algorithm
4previous_step_size = 1 #
5max_iters = 10000 # maximum number of iterations
6iters = 0 #iteration counter
7df = lambda x: 2*(x+5) #Gradient of our function

In [4]:

1while previous_step_size > precision and iters < max_iters:
2  prev_x = cur_x #Store current x value in prev_x
3  cur_x = cur_x - rate * df(prev_x) #Grad descent
4  previous_step_size = abs(cur_x - prev_x) #Change in x
5  iters = iters+1 #iteration count
6  print("Iteration",iters,"\nX value is",cur_x) #Print iterations
7  
8print("The local minimum occurs at", cur_x)
Iteration 1 
X value is 2.84
Iteration 2 
X value is 2.6832
Iteration 3 
X value is 2.529536
Iteration 4 
X value is 2.37894528
Iteration 5 
X value is 2.2313663744
Iteration 6 
X value is 2.0867390469119997
Iteration 7 
X value is 1.9450042659737599
Iteration 8 
X value is 1.8061041806542846
Iteration 9 
X value is 1.669982097041199
Iteration 10 
X value is 1.5365824551003748
Iteration 11 
X value is 1.4058508059983674
Iteration 12 
X value is 1.2777337898784
Iteration 13 
X value is 1.152179114080832
Iteration 14 
X value is 1.0291355317992152
Iteration 15 
X value is 0.9085528211632309
Iteration 16 
X value is 0.7903817647399662
Iteration 17 
X value is 0.6745741294451669
Iteration 18 
X value is 0.5610826468562635
Iteration 19 
X value is 0.44986099391913825
Iteration 20 
X value is 0.3408637740407555
Iteration 21 
X value is 0.23404649855994042
Iteration 22 
X value is 0.1293655685887416
Iteration 23 
X value is 0.026778257216966764
Iteration 24 
X value is -0.07375730792737258
Iteration 25 
X value is -0.1722821617688251
Iteration 26 
X value is -0.2688365185334486
Iteration 27 
X value is -0.36345978816277963
Iteration 28 
X value is -0.45619059239952403
Iteration 29 
X value is -0.5470667805515336
Iteration 30 
X value is -0.6361254449405029
Iteration 31 
X value is -0.7234029360416929
Iteration 32 
X value is -0.8089348773208591
Iteration 33 
X value is -0.8927561797744419
Iteration 34 
X value is -0.9749010561789531
Iteration 35 
X value is -1.055403035055374
Iteration 36 
X value is -1.1342949743542665
Iteration 37 
X value is -1.2116090748671813
Iteration 38 
X value is -1.2873768933698377
Iteration 39 
X value is -1.361629355502441
Iteration 40 
X value is -1.4343967683923922
Iteration 41 
X value is -1.5057088330245443
Iteration 42 
X value is -1.5755946563640535
Iteration 43 
X value is -1.6440827632367725
Iteration 44 
X value is -1.711201107972037
Iteration 45 
X value is -1.7769770858125964
Iteration 46 
X value is -1.8414375440963444
Iteration 47 
X value is -1.9046087932144176
Iteration 48 
X value is -1.9665166173501292
Iteration 49 
X value is -2.0271862850031264
Iteration 50 
X value is -2.0866425593030637
Iteration 51 
X value is -2.1449097081170025
Iteration 52 
X value is -2.2020115139546625
Iteration 53 
X value is -2.257971283675569
Iteration 54 
X value is -2.312811858002058
Iteration 55 
X value is -2.3665556208420164
Iteration 56 
X value is -2.419224508425176
Iteration 57 
X value is -2.4708400182566725
Iteration 58 
X value is -2.521423217891539
Iteration 59 
X value is -2.570994753533708
Iteration 60 
X value is -2.619574858463034
Iteration 61 
X value is -2.667183361293773
Iteration 62 
X value is -2.713839694067898
Iteration 63 
X value is -2.75956290018654
Iteration 64 
X value is -2.804371642182809
Iteration 65 
X value is -2.8482842093391527
Iteration 66 
X value is -2.8913185251523696
Iteration 67 
X value is -2.9334921546493224
Iteration 68 
X value is -2.974822311556336
Iteration 69 
X value is -3.015325865325209
Iteration 70 
X value is -3.055019348018705
Iteration 71 
X value is -3.093918961058331
Iteration 72 
X value is -3.1320405818371646
Iteration 73 
X value is -3.1693997702004215
Iteration 74 
X value is -3.206011774796413
Iteration 75 
X value is -3.2418915393004846
Iteration 76 
X value is -3.277053708514475
Iteration 77 
X value is -3.3115126343441856
Iteration 78 
X value is -3.345282381657302
Iteration 79 
X value is -3.378376734024156
Iteration 80 
X value is -3.4108091993436727
Iteration 81 
X value is -3.4425930153567994
Iteration 82 
X value is -3.4737411550496633
Iteration 83 
X value is -3.50426633194867
Iteration 84 
X value is -3.534181005309697
Iteration 85 
X value is -3.563497385203503
Iteration 86 
X value is -3.5922274374994325
Iteration 87 
X value is -3.620382888749444
Iteration 88 
X value is -3.6479752309744553
Iteration 89 
X value is -3.675015726354966
Iteration 90 
X value is -3.7015154118278666
Iteration 91 
X value is -3.7274851035913095
Iteration 92 
X value is -3.7529354015194833
Iteration 93 
X value is -3.7778766934890937
Iteration 94 
X value is -3.8023191596193118
Iteration 95 
X value is -3.8262727764269258
Iteration 96 
X value is -3.8497473208983872
Iteration 97 
X value is -3.8727523744804193
Iteration 98 
X value is -3.895297326990811
Iteration 99 
X value is -3.917391380450995
Iteration 100 
X value is -3.939043552841975
Iteration 101 
X value is -3.9602626817851356
Iteration 102 
X value is -3.981057428149433
Iteration 103 
X value is -4.001436279586445
Iteration 104 
X value is -4.021407553994716
Iteration 105 
X value is -4.040979402914822
Iteration 106 
X value is -4.060159814856525
Iteration 107 
X value is -4.078956618559395
Iteration 108 
X value is -4.097377486188207
Iteration 109 
X value is -4.115429936464443
Iteration 110 
X value is -4.133121337735154
Iteration 111 
X value is -4.150458910980451
Iteration 112 
X value is -4.167449732760842
Iteration 113 
X value is -4.1841007381056246
Iteration 114 
X value is -4.200418723343512
Iteration 115 
X value is -4.216410348876642
Iteration 116 
X value is -4.2320821418991095
Iteration 117 
X value is -4.247440499061128
Iteration 118 
X value is -4.262491689079905
Iteration 119 
X value is -4.277241855298307
Iteration 120 
X value is -4.291697018192341
Iteration 121 
X value is -4.305863077828494
Iteration 122 
X value is -4.319745816271924
Iteration 123 
X value is -4.333350899946486
Iteration 124 
X value is -4.3466838819475555
Iteration 125 
X value is -4.359750204308605
Iteration 126 
X value is -4.372555200222433
Iteration 127 
X value is -4.385104096217984
Iteration 128 
X value is -4.3974020142936245
Iteration 129 
X value is -4.409453974007752
Iteration 130 
X value is -4.421264894527597
Iteration 131 
X value is -4.432839596637045
Iteration 132 
X value is -4.444182804704305
Iteration 133 
X value is -4.4552991486102185
Iteration 134 
X value is -4.466193165638014
Iteration 135 
X value is -4.4768693023252535
Iteration 136 
X value is -4.487331916278748
Iteration 137 
X value is -4.497585277953173
Iteration 138 
X value is -4.50763357239411
Iteration 139 
X value is -4.517480900946228
Iteration 140 
X value is -4.527131282927304
Iteration 141 
X value is -4.536588657268758
Iteration 142 
X value is -4.545856884123382
Iteration 143 
X value is -4.5549397464409145
Iteration 144 
X value is -4.563840951512097
Iteration 145 
X value is -4.572564132481855
Iteration 146 
X value is -4.581112849832218
Iteration 147 
X value is -4.589490592835574
Iteration 148 
X value is -4.597700780978863
Iteration 149 
X value is -4.605746765359285
Iteration 150 
X value is -4.6136318300521
Iteration 151 
X value is -4.621359193451058
Iteration 152 
X value is -4.628932009582036
Iteration 153 
X value is -4.636353369390395
Iteration 154 
X value is -4.643626302002588
Iteration 155 
X value is -4.650753775962536
Iteration 156 
X value is -4.657738700443285
Iteration 157 
X value is -4.664583926434419
Iteration 158 
X value is -4.671292247905731
Iteration 159 
X value is -4.6778664029476165
Iteration 160 
X value is -4.684309074888664
Iteration 161 
X value is -4.6906228933908904
Iteration 162 
X value is -4.696810435523073
Iteration 163 
X value is -4.702874226812612
Iteration 164 
X value is -4.708816742276359
Iteration 165 
X value is -4.714640407430832
Iteration 166 
X value is -4.720347599282215
Iteration 167 
X value is -4.725940647296571
Iteration 168 
X value is -4.731421834350639
Iteration 169 
X value is -4.736793397663627
Iteration 170 
X value is -4.742057529710355
Iteration 171 
X value is -4.747216379116147
Iteration 172 
X value is -4.752272051533824
Iteration 173 
X value is -4.757226610503148
Iteration 174 
X value is -4.762082078293084
Iteration 175 
X value is -4.766840436727223
Iteration 176 
X value is -4.771503627992678
Iteration 177 
X value is -4.776073555432824
Iteration 178 
X value is -4.780552084324168
Iteration 179 
X value is -4.784941042637685
Iteration 180 
X value is -4.7892422217849315
Iteration 181 
X value is -4.793457377349233
Iteration 182 
X value is -4.7975882298022485
Iteration 183 
X value is -4.801636465206204
Iteration 184 
X value is -4.805603735902079
Iteration 185 
X value is -4.809491661184038
Iteration 186 
X value is -4.813301827960357
Iteration 187 
X value is -4.81703579140115
Iteration 188 
X value is -4.820695075573127
Iteration 189 
X value is -4.824281174061665
Iteration 190 
X value is -4.827795550580431
Iteration 191 
X value is -4.831239639568823
Iteration 192 
X value is -4.834614846777447
Iteration 193 
X value is -4.837922549841898
Iteration 194 
X value is -4.84116409884506
Iteration 195 
X value is -4.844340816868159
Iteration 196 
X value is -4.847454000530796
Iteration 197 
X value is -4.85050492052018
Iteration 198 
X value is -4.853494822109776
Iteration 199 
X value is -4.85642492566758
Iteration 200 
X value is -4.859296427154229
Iteration 201 
X value is -4.862110498611145
Iteration 202 
X value is -4.864868288638922
Iteration 203 
X value is -4.867570922866143
Iteration 204 
X value is -4.87021950440882
Iteration 205 
X value is -4.872815114320644
Iteration 206 
X value is -4.875358812034231
Iteration 207 
X value is -4.877851635793546
Iteration 208 
X value is -4.880294603077676
Iteration 209 
X value is -4.882688711016122
Iteration 210 
X value is -4.8850349367958
Iteration 211 
X value is -4.887334238059884
Iteration 212 
X value is -4.8895875532986866
Iteration 213 
X value is -4.891795802232712
Iteration 214 
X value is -4.893959886188058
Iteration 215 
X value is -4.896080688464297
Iteration 216 
X value is -4.898159074695011
Iteration 217 
X value is -4.9001958932011105
Iteration 218 
X value is -4.902191975337089
Iteration 219 
X value is -4.904148135830347
Iteration 220 
X value is -4.90606517311374
Iteration 221 
X value is -4.907943869651465
Iteration 222 
X value is -4.909784992258436
Iteration 223 
X value is -4.911589292413267
Iteration 224 
X value is -4.913357506565002
Iteration 225 
X value is -4.915090356433702
Iteration 226 
X value is -4.9167885493050285
Iteration 227 
X value is -4.918452778318928
Iteration 228 
X value is -4.920083722752549
Iteration 229 
X value is -4.921682048297498
Iteration 230 
X value is -4.923248407331548
Iteration 231 
X value is -4.9247834391849175
Iteration 232 
X value is -4.926287770401219
Iteration 233 
X value is -4.927762014993195
Iteration 234 
X value is -4.929206774693331
Iteration 235 
X value is -4.930622639199464
Iteration 236 
X value is -4.932010186415474
Iteration 237 
X value is -4.933369982687164
Iteration 238 
X value is -4.934702583033421
Iteration 239 
X value is -4.936008531372753
Iteration 240 
X value is -4.937288360745298
Iteration 241 
X value is -4.938542593530392
Iteration 242 
X value is -4.939771741659784
Iteration 243 
X value is -4.940976306826588
Iteration 244 
X value is -4.942156780690056
Iteration 245 
X value is -4.943313645076255
Iteration 246 
X value is -4.94444737217473
Iteration 247 
X value is -4.945558424731236
Iteration 248 
X value is -4.946647256236611
Iteration 249 
X value is -4.947714311111879
Iteration 250 
X value is -4.9487600248896415
Iteration 251 
X value is -4.949784824391848
Iteration 252 
X value is -4.950789127904011
Iteration 253 
X value is -4.951773345345931
Iteration 254 
X value is -4.952737878439012
Iteration 255 
X value is -4.953683120870232
Iteration 256 
X value is -4.954609458452827
Iteration 257 
X value is -4.955517269283771
Iteration 258 
X value is -4.956406923898095
Iteration 259 
X value is -4.957278785420133
Iteration 260 
X value is -4.958133209711731
Iteration 261 
X value is -4.958970545517496
Iteration 262 
X value is -4.959791134607146
Iteration 263 
X value is -4.960595311915003
Iteration 264 
X value is -4.9613834056767026
Iteration 265 
X value is -4.962155737563169
Iteration 266 
X value is -4.962912622811905
Iteration 267 
X value is -4.963654370355667
Iteration 268 
X value is -4.964381282948554
Iteration 269 
X value is -4.965093657289583
Iteration 270 
X value is -4.965791784143791
Iteration 271 
X value is -4.966475948460915
Iteration 272 
X value is -4.967146429491697
Iteration 273 
X value is -4.967803500901863
Iteration 274 
X value is -4.968447430883826
Iteration 275 
X value is -4.969078482266149
Iteration 276 
X value is -4.969696912620826
Iteration 277 
X value is -4.970302974368409
Iteration 278 
X value is -4.970896914881041
Iteration 279 
X value is -4.97147897658342
Iteration 280 
X value is -4.972049397051752
Iteration 281 
X value is -4.972608409110717
Iteration 282 
X value is -4.973156240928502
Iteration 283 
X value is -4.973693116109932
Iteration 284 
X value is -4.974219253787734
Iteration 285 
X value is -4.974734868711979
Iteration 286 
X value is -4.975240171337739
Iteration 287 
X value is -4.975735367910985
Iteration 288 
X value is -4.976220660552765
Iteration 289 
X value is -4.976696247341709
Iteration 290 
X value is -4.977162322394875
Iteration 291 
X value is -4.977619075946977
Iteration 292 
X value is -4.978066694428038
Iteration 293 
X value is -4.978505360539477
Iteration 294 
X value is -4.978935253328687
Iteration 295 
X value is -4.979356548262113
Iteration 296 
X value is -4.979769417296871
Iteration 297 
X value is -4.980174028950934
Iteration 298 
X value is -4.980570548371915
Iteration 299 
X value is -4.980959137404477
Iteration 300 
X value is -4.981339954656387
Iteration 301 
X value is -4.981713155563259
Iteration 302 
X value is -4.982078892451994
Iteration 303 
X value is -4.9824373146029535
Iteration 304 
X value is -4.982788568310895
Iteration 305 
X value is -4.983132796944677
Iteration 306 
X value is -4.983470141005784
Iteration 307 
X value is -4.983800738185668
Iteration 308 
X value is -4.984124723421955
Iteration 309 
X value is -4.984442228953515
Iteration 310 
X value is -4.984753384374445
Iteration 311 
X value is -4.985058316686956
Iteration 312 
X value is -4.9853571503532175
Iteration 313 
X value is -4.985650007346153
Iteration 314 
X value is -4.9859370071992295
Iteration 315 
X value is -4.986218267055245
Iteration 316 
X value is -4.98649390171414
Iteration 317 
X value is -4.986764023679857
Iteration 318 
X value is -4.98702874320626
Iteration 319 
X value is -4.987288168342134
Iteration 320 
X value is -4.987542404975292
Iteration 321 
X value is -4.987791556875786
Iteration 322 
X value is -4.98803572573827
Iteration 323 
X value is -4.988275011223505
Iteration 324 
X value is -4.988509510999035
Iteration 325 
X value is -4.988739320779054
Iteration 326 
X value is -4.988964534363473
Iteration 327 
X value is -4.989185243676204
Iteration 328 
X value is -4.98940153880268
Iteration 329 
X value is -4.989613508026626
Iteration 330 
X value is -4.989821237866094
Iteration 331 
X value is -4.990024813108772
Iteration 332 
X value is -4.9902243168465965
Iteration 333 
X value is -4.990419830509665
Iteration 334 
X value is -4.990611433899471
Iteration 335 
X value is -4.990799205221482
Iteration 336 
X value is -4.990983221117052
Iteration 337 
X value is -4.991163556694711
Iteration 338 
X value is -4.991340285560817
Iteration 339 
X value is -4.9915134798496
Iteration 340 
X value is -4.991683210252608
Iteration 341 
X value is -4.991849546047556
Iteration 342 
X value is -4.992012555126605
Iteration 343 
X value is -4.992172304024073
Iteration 344 
X value is -4.992328857943591
Iteration 345 
X value is -4.99248228078472
Iteration 346 
X value is -4.992632635169025
Iteration 347 
X value is -4.9927799824656445
Iteration 348 
X value is -4.992924382816332
Iteration 349 
X value is -4.993065895160005
Iteration 350 
X value is -4.993204577256805
Iteration 351 
X value is -4.993340485711669
Iteration 352 
X value is -4.993473675997436
Iteration 353 
X value is -4.993604202477487
Iteration 354 
X value is -4.993732118427937
Iteration 355 
X value is -4.993857476059379
Iteration 356 
X value is -4.993980326538191
Iteration 357 
X value is -4.9941007200074266
Iteration 358 
X value is -4.994218705607278
Iteration 359 
X value is -4.994334331495133
Iteration 360 
X value is -4.994447644865231
Iteration 361 
X value is -4.994558691967926
Iteration 362 
X value is -4.994667518128567
Iteration 363 
X value is -4.994774167765996
Iteration 364 
X value is -4.9948786844106765
Iteration 365 
X value is -4.994981110722463
Iteration 366 
X value is -4.995081488508014
Iteration 367 
X value is -4.995179858737854
Iteration 368 
X value is -4.995276261563097
Iteration 369 
X value is -4.995370736331835
Iteration 370 
X value is -4.9954633216051985
Iteration 371 
X value is -4.995554055173095
Iteration 372 
X value is -4.995642974069633
Iteration 373 
X value is -4.99573011458824
Iteration 374 
X value is -4.995815512296476
Iteration 375 
X value is -4.995899202050547
Iteration 376 
X value is -4.995981218009535
Iteration 377 
X value is -4.996061593649345
Iteration 378 
X value is -4.996140361776358
Iteration 379 
X value is -4.996217554540831
Iteration 380 
X value is -4.996293203450014
Iteration 381 
X value is -4.996367339381013
Iteration 382 
X value is -4.996439992593393
Iteration 383 
X value is -4.996511192741525
Iteration 384 
X value is -4.996580968886694
Iteration 385 
X value is -4.99664934950896
Iteration 386 
X value is -4.9967163625187805
Iteration 387 
X value is -4.996782035268405
Iteration 388 
X value is -4.996846394563037
Iteration 389 
X value is -4.996909466671776
Iteration 390 
X value is -4.996971277338341
Iteration 391 
X value is -4.997031851791574
Iteration 392 
X value is -4.997091214755742
Iteration 393 
X value is -4.997149390460628
Iteration 394 
X value is -4.997206402651415
Iteration 395 
X value is -4.997262274598387
Iteration 396 
X value is -4.997317029106419
Iteration 397 
X value is -4.997370688524291
Iteration 398 
X value is -4.997423274753805
Iteration 399 
X value is -4.997474809258729
Iteration 400 
X value is -4.997525313073554
Iteration 401 
X value is -4.997574806812083
Iteration 402 
X value is -4.997623310675841
Iteration 403 
X value is -4.997670844462324
Iteration 404 
X value is -4.997717427573078
Iteration 405 
X value is -4.997763079021617
Iteration 406 
X value is -4.997807817441185
Iteration 407 
X value is -4.997851661092361
Iteration 408 
X value is -4.997894627870514
Iteration 409 
X value is -4.997936735313104
Iteration 410 
X value is -4.9979780006068415
Iteration 411 
X value is -4.998018440594705
Iteration 412 
X value is -4.998058071782811
Iteration 413 
X value is -4.998096910347155
Iteration 414 
X value is -4.998134972140212
Iteration 415 
X value is -4.998172272697408
Iteration 416 
X value is -4.9982088272434595
Iteration 417 
X value is -4.998244650698591
Iteration 418 
X value is -4.998279757684619
Iteration 419 
X value is -4.998314162530927
Iteration 420 
X value is -4.998347879280309
Iteration 421 
X value is -4.998380921694703
Iteration 422 
X value is -4.998413303260809
Iteration 423 
X value is -4.998445037195593
Iteration 424 
X value is -4.998476136451681
Iteration 425 
X value is -4.998506613722648
Iteration 426 
X value is -4.998536481448195
Iteration 427 
X value is -4.998565751819231
Iteration 428 
X value is -4.998594436782846
Iteration 429 
X value is -4.998622548047189
Iteration 430 
X value is -4.998650097086245
Iteration 431 
X value is -4.9986770951445205
Iteration 432 
X value is -4.99870355324163
Iteration 433 
X value is -4.998729482176797
Iteration 434 
X value is -4.998754892533261
Iteration 435 
X value is -4.998779794682596
Iteration 436 
X value is -4.998804198788944
Iteration 437 
X value is -4.998828114813166
Iteration 438 
X value is -4.998851552516903
Iteration 439 
X value is -4.998874521466565
Iteration 440 
X value is -4.998897031037234
Iteration 441 
X value is -4.998919090416489
Iteration 442 
X value is -4.99894070860816
Iteration 443 
X value is -4.998961894435997
Iteration 444 
X value is -4.998982656547277
Iteration 445 
X value is -4.999003003416331
Iteration 446 
X value is -4.999022943348004
Iteration 447 
X value is -4.999042484481044
Iteration 448 
X value is -4.999061634791423
Iteration 449 
X value is -4.999080402095594
Iteration 450 
X value is -4.999098794053682
Iteration 451 
X value is -4.999116818172609
Iteration 452 
X value is -4.999134481809157
Iteration 453 
X value is -4.999151792172974
Iteration 454 
X value is -4.999168756329515
Iteration 455 
X value is -4.999185381202924
Iteration 456 
X value is -4.999201673578866
Iteration 457 
X value is -4.999217640107289
Iteration 458 
X value is -4.999233287305143
Iteration 459 
X value is -4.9992486215590395
Iteration 460 
X value is -4.999263649127859
Iteration 461 
X value is -4.999278376145302
Iteration 462 
X value is -4.999292808622396
Iteration 463 
X value is -4.999306952449948
Iteration 464 
X value is -4.999320813400949
Iteration 465 
X value is -4.99933439713293
Iteration 466 
X value is -4.999347709190272
Iteration 467 
X value is -4.9993607550064665
Iteration 468 
X value is -4.999373539906337
Iteration 469 
X value is -4.99938606910821
Iteration 470 
X value is -4.9993983477260455
Iteration 471 
X value is -4.999410380771525
Iteration 472 
X value is -4.999422173156094
Iteration 473 
X value is -4.9994337296929725
Iteration 474 
X value is -4.999445055099113
Iteration 475 
X value is -4.999456153997131
Iteration 476 
X value is -4.999467030917188
Iteration 477 
X value is -4.9994776902988445
Iteration 478 
X value is -4.999488136492867
Iteration 479 
X value is -4.99949837376301
Iteration 480 
X value is -4.99950840628775
Iteration 481 
X value is -4.999518238161995
Iteration 482 
X value is -4.999527873398756
Iteration 483 
X value is -4.99953731593078
Iteration 484 
X value is -4.999546569612165
Iteration 485 
X value is -4.999555638219921
Iteration 486 
X value is -4.999564525455523
Iteration 487 
X value is -4.999573234946412
Iteration 488 
X value is -4.9995817702474845
Iteration 489 
X value is -4.999590134842535
Iteration 490 
X value is -4.999598332145684
Iteration 491 
X value is -4.99960636550277
Iteration 492 
X value is -4.999614238192715
Iteration 493 
X value is -4.999621953428861
Iteration 494 
X value is -4.999629514360284
Iteration 495 
X value is -4.999636924073078
Iteration 496 
X value is -4.999644185591617
Iteration 497 
X value is -4.999651301879784
Iteration 498 
X value is -4.999658275842188
Iteration 499 
X value is -4.999665110325345
Iteration 500 
X value is -4.999671808118838
Iteration 501 
X value is -4.9996783719564615
Iteration 502 
X value is -4.999684804517332
Iteration 503 
X value is -4.999691108426985
Iteration 504 
X value is -4.999697286258446
Iteration 505 
X value is -4.9997033405332765
Iteration 506 
X value is -4.999709273722611
Iteration 507 
X value is -4.999715088248159
Iteration 508 
X value is -4.999720786483196
Iteration 509 
X value is -4.999726370753532
Iteration 510 
X value is -4.999731843338461
Iteration 511 
X value is -4.999737206471692
Iteration 512 
X value is -4.999742462342258
Iteration 513 
X value is -4.999747613095413
Iteration 514 
X value is -4.999752660833504
Iteration 515 
X value is -4.999757607616834
Iteration 516 
X value is -4.999762455464498
Iteration 517 
X value is -4.999767206355208
Iteration 518 
X value is -4.999771862228104
Iteration 519 
X value is -4.999776424983542
Iteration 520 
X value is -4.9997808964838715
Iteration 521 
X value is -4.999785278554194
Iteration 522 
X value is -4.9997895729831106
Iteration 523 
X value is -4.999793781523448
Iteration 524 
X value is -4.999797905892979
Iteration 525 
X value is -4.999801947775119
Iteration 526 
X value is -4.999805908819617
Iteration 527 
X value is -4.999809790643225
Iteration 528 
X value is -4.99981359483036
Iteration 529 
X value is -4.999817322933753
Iteration 530 
X value is -4.999820976475077
Iteration 531 
X value is -4.999824556945576
Iteration 532 
X value is -4.999828065806665
Iteration 533 
X value is -4.9998315044905315
Iteration 534 
X value is -4.999834874400721
Iteration 535 
X value is -4.999838176912706
Iteration 536 
X value is -4.999841413374452
Iteration 537 
X value is -4.999844585106963
Iteration 538 
X value is -4.999847693404824
Iteration 539 
X value is -4.999850739536727
Iteration 540 
X value is -4.999853724745993
Iteration 541 
X value is -4.999856650251073
Iteration 542 
X value is -4.999859517246051
Iteration 543 
X value is -4.99986232690113
Iteration 544 
X value is -4.999865080363108
Iteration 545 
X value is -4.999867778755846
Iteration 546 
X value is -4.999870423180729
Iteration 547 
X value is -4.999873014717115
Iteration 548 
X value is -4.999875554422772
Iteration 549 
X value is -4.999878043334316
Iteration 550 
X value is -4.99988048246763
Iteration 551 
X value is -4.999882872818278
Iteration 552 
X value is -4.999885215361912
Iteration 553 
X value is -4.999887511054674
Iteration 554 
X value is -4.999889760833581
Iteration 555 
X value is -4.999891965616909
Iteration 556 
X value is -4.999894126304571
Iteration 557 
X value is -4.999896243778479
Iteration 558 
X value is -4.999898318902909
Iteration 559 
X value is -4.999900352524851
Iteration 560 
X value is -4.9999023454743545
Iteration 561 
X value is -4.999904298564868
Iteration 562 
X value is -4.9999062125935705
Iteration 563 
X value is -4.999908088341699
Iteration 564 
X value is -4.9999099265748645
Iteration 565 
X value is -4.999911728043367
Iteration 566 
X value is -4.9999134934825
Iteration 567 
X value is -4.99991522361285
Iteration 568 
X value is -4.999916919140593
Iteration 569 
X value is -4.999918580757781
Iteration 570 
X value is -4.999920209142625
Iteration 571 
X value is -4.999921804959773
Iteration 572 
X value is -4.9999233688605775
Iteration 573 
X value is -4.999924901483366
Iteration 574 
X value is -4.999926403453699
Iteration 575 
X value is -4.999927875384625
Iteration 576 
X value is -4.999929317876933
Iteration 577 
X value is -4.999930731519394
Iteration 578 
X value is -4.999932116889006
Iteration 579 
X value is -4.999933474551226
Iteration 580 
X value is -4.999934805060202
Iteration 581 
X value is -4.999936108958998
Iteration 582 
X value is -4.999937386779818
Iteration 583 
X value is -4.999938639044221
Iteration 584 
X value is -4.999939866263337
Iteration 585 
X value is -4.99994106893807
Iteration 586 
X value is -4.999942247559309
Iteration 587 
X value is -4.999943402608123
Iteration 588 
X value is -4.9999445345559606
Iteration 589 
X value is -4.999945643864842
Iteration 590 
X value is -4.999946730987545
Iteration 591 
X value is -4.999947796367794
Iteration 592 
X value is -4.999948840440438
Iteration 593 
X value is -4.999949863631629
Iteration 594 
X value is -4.999950866358997
Iteration 595 
X value is -4.9999518490318176
The local minimum occurs at -4.9999518490318176

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۱۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
towardsdatascience
۵ دیدگاه برای «گرادیان کاهشی (Gradient Descent) و پیاده سازی آن در پایتون — راهنمای کاربردی»

سلام. من يه چيزي رو متوجه نشدم. ما كه همون اول فرمول مشتق رو داريم. برا چي همون اول برابر با صفر قرارش نميديم؟!

سلام
اگر بخواهیم برنامه رو جوری بنویسیم که تابع متغیر باشه یعنی هر تابع چند متغیره دلخواهی رو بشه بهش بدیم باید چه کاری انجام بدیم؟

بسیار عالی

بابا شیرافکن کارت درسته!!
🙂

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *