مجموعه مقالات Machine Learning

روش های بهینه سازی در یادگیری ماشین — راهنمای کاربردی