مجموعه مقالات Data Science

مهارت های مهم برای دانشمندان داده در سال ۹۹ — به همراه منابع یادگیری
داکر (Docker) و کاربرد آن در علم داده — راهنمای کاربردی
نوشتن اپلیکیشن وب با پایتون برای علم داده — راهنمای کاربردی
متون آموزشی پیشنهادی دانشمندان داده برای یادگیری ماشین — فهرست کاربردی