برچسب: gradient descent

روش های بهینه سازی در یادگیری ماشین — راهنمای کاربردی