قیدهای زمان حال ساده در انگلیسی — به زبان ساده و با مثال

۱۰۵۷۰ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۷ آبان ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
قیدهای زمان حال ساده در انگلیسی — به زبان ساده و با مثال

قید یکی از اجزای مهم جمله است که فعل یا صفت را تعریف می‌کند و معنایی به آن اضافه می‌کند. مهم‌ترین قیدها، «قید زمان» (Adverbs of Time)، «قید مکان» (Adverbs of Place)، «قید تکرار» (Adverbs of Frequency)، «قید حالت» (Adverbs of Manner) و «قید مقدار» (Adverbs of Degree) است که بعضی از آن‌ها برای زمان حال ساده نیز به کار می‌روند. در این مطلب قصد داریم انواع قیدهای حال ساده در انگلیسی را بررسی کنیم، کاربرد و جایگاه آن‌ها در جمله را یاد بگیریم و همچنین روش سوال کردن درباره این قیدها را بیاموزیم.

997696

قیدهای زمان حال ساده در انگلیسی چیست ؟

قید بخش مهمی از زبان است که نشان‌دهنده چگونگی یا حالت انجام فعل است. برای مثال قیدهای حال ساده یا قیدهای تکرار در انگلیسی نشان می‌دهند که عملی چند وقت یک بار انجام می‌شود یا اتفاقی چند وقت یک بار رخ می‌دهد. از قیدهای حال ساده در انگلیسی برای صحبت کردن در مورد عادت‌ها نیز استفاده می‌کنیم.

در این مطلب قصد داریم با قیدهای زمان حال ساده در انگلیسی آشنا شویم، اما قبل از آن ابتدا اشاره‌ای به زمان حال ساده و کاربردهای آن خواهیم کرد.

حال ساده در انگلیسی

«زمان حال ساده» (Present Simple Tense) حال ساده شکل اصلی و اولیه فعل است و چهار کاربرد مهم دارد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود.

  • برای بیان حقایق کلی:

People need food.

مردم به غذا نیاز دارند.

It snows in winter here.

در زمستان اینجا برف می‌آید.

Two and two make four.

دو به علاوه دو، چهار می‌شود.

  • برای اشاره به شرایطی که تقریبا دائمی و کلی است:

Where do you live?

کجا زندگی می‌کنی؟

She works in a bank.

او در بانک کار می‌کند.

I don't like mushrooms.

از قارچ خوشم نمی‌آید.

  • برای صحبت درباره عادت‌ها و کارهایی که به طور منظم انجام می‌شوند:

Do you smoke?

سیگار می‌کشی؟

I play tennis every Tuesday.

هر سه‌شنبه تنیس بازی می‌کنم.

I don't travel very often.

چندان زیاد به سفر نمی‌روم.

  • برای اشاره به برنامه‌های قطعی و زمان‌بندی‌شده برای آینده:

School begins at nine tomorrow.

مدرسه فردا ساعت نه شروع می‌شود.

What time does the film start?

فیلم چه ساعتی شروع می‌شود؟

The plane doesn't arrive at seven. It arrives at seven thirty.

هواپیما ساعت هفت نمی‌رسد. ساعت هفت و نیم می‌رسد.

سوالی کردن حال ساده

برای سوالی کردن فعل در زمان حال ساده از فعل «do» برای ضمیرهای «I/You/We/They» و از فعل «does» برای ضمیرهای «He/She/It» استفاده می‌کنیم. فرمول کلی سوالی کردن حال ساده به این ترتیب است:

?Do/Does + Subject + Verb

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با روش سوالی کردن جمله در حال ساده آشناتر شوید.

Do you play the piano?

پیانو می‌زنی؟

Does Jack play football?

جک فوتبال بازی می‌کند؟

Do Rita and Angela live in Manchester?

«ریتا» و «آنجلا» در «منچستر زندگی می‌کنند؟

Where do they work?

آن‌ها کجا کار می‌کنند؟

برای سوال کردن جمله‌هایی که به کلماتی مثل «Where/What/When» نیاز دارند هم از «do» و «does» استفاده می‌کنیم.

Where do Angela and Rita live?

«آنجلا» و «ریتا» کجا زندگی می‌کنند؟

What does Angela do?

«آنجلا» چه کار می‌کند؟

When does Rita usually get up?

«ریتا» معمولا چه ساعتی بیدار می‌شود؟

Where do you live?

کجا زندگی می‌کنی؟

Where does he come from?

او اهل کجاست؟

اما برای سوالی کردن جمله‌هایی که نیاز به کلمه «who» دارند از «do» و «does» استفاده نمی‌کنیم.

Who lives in London?

چه کسی در لندن زندگی می‌کند؟

Who plays football at the weekend?

چه کسی آخر هفته‌ها فوتبال بازی می‌کند؟

Who works at Liverpool City Hospital?

چه کسی در بیمارستان «لیورپول سیتی» کار می‌کند؟

منفی کردن حال ساده

برای منفی کردن فعل در زمان حال ساده از فعل «don't» برای ضمیرهای «I/You/We/They» و از فعل «doesn't» برای ضمیرهای «He/She/It» استفاده می‌کنیم. فرمول کلی منفی کردن در زمان حال ساده به ترتیب زیر است:

Subject + Don't/Doesn't +Verb

I like tennis but I don't like football.

از تنیس خوشم می‌آید اما از فوتبال خوشم نمی‌آید.

I don't live in London now.

الان در لندن زندگی نمی‌کنم.

I don't play the piano but I play the guitar.

پیانو نمی‌زنم ولی گیتار می‌زنم.

John doesn't live in Manchester.

«جان» در منچستر زندگی نمی‌کند.

Angela doesn't drive to work. She goes by bus.

«آنجلا» با ماشین به سر کار نمی‌رود. با اتوبوس می‌رود.

قیدهای حال ساده در انگلیسی

فعل حال ساده برای کارهایی که به طور منظم انجام می‌شوند نیاز به قیدی دارد که نشان بدهد این کار هر چه مدت یک بار تکرار می‌شود. به این قیدها، قید تکرار می‌گوییم.

قیدهای تکرار در انگلیسی دو دسته هستند. «قیدهای تکرار نامعین» (Adverbs of Indefinite Frequency) که تصوری کلی درباره دفعات تکرار آن‌ها به ما می‌دهد. دسته دوم «قیدهای تکرار معین» (Adverbs of Definite Frequency) هستند که به ما زمان انجام کاری را به طور منظم و مکرر نشان می‌دهد.

کاربرد قیدهای تکرار نامعین

این قیدها به نوعی دفعات تکرار عمل را نشان می‌دهند و اشاره دقیق به زمان تکرار فعل ندارند. در جدول زیر چند مورد از قیدهای حال ساده پرکاربرد به ترتیب از تکرار زیاد تا کم آورده شده است.

قیدهای تکرار نامعین

(Adverbs of Indefinite Frequency)

معنی
Alwaysهمیشه
Normally/Frequently/Usuallyمعمولا
Oftenاغلب
Sometimesگاهی اوقات
Occasionallyهر از گاهی
Rarely/Hardly Everبه ندرت
Neverهرگز

قیدهای تکرار نامعین معمولا در وسط جمله، قبل از فعل اصلی می‌آیند. فرمول قید تکرار نامعین معمولا به شکل زیر است:

Subject + Adverb of Frequency + Verb

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

Sara always goes out on Saturday evenings.

سارا همیشه شنبه عصر بیرون می‌رود.

Jane’s friend usually picks her up and they drive into the city centre.

دوست جین معمولا او را سوار می‌کند و با ماشین به مرکز شهر می‌روند.

Ben and Emma often go for lunch together.

«بن» و «اِما» اغلب با هم ناهار می‌خورند.

In the winter Sara sometimes goes Skiing.

سارا گاهی اوقات در زمستان اسکی می‌کند.

James and Stephen rarely go to the cinema in the summer because they prefer to go swimming.

«جیمز» و «استفان» به ندرت در تابستان به سینما می‌روند چون ترجیح می‌دهند به شنا بروند.

As Marta is so busy she never gets home from work before 7.

«مارتا» آن‌قدر سرش شلوغ است که هیچ‌وقت قبل از ساعت هفت از سر کار به خانه نمی‌رسد.

اغلب این قیدهای تکرار، به جز «Always» (به معنی همیشه) و «Never» (به معنی هرگز) می‌توانند برای تاکید بیشتر اول یا آخر جمله هم بیایند.

Sometimes they come and stay with us.

گاهی آن‌ها می‌آیند و پیش ما می‌مانند.

I play tennis occasionally.

من هرازگاهی تنیس بازی می‌کنم.

نکته: قیدهای Rarely و seldom، هر دو به معنی به ندرت، نمی‌توانند اول جمله بیایند.

We rarely see them.

ما به ندرت آن‌ها را می‌بینیم.

***

We see them rarely.

ما به ندرت آن‌ها را می‌بینیم. (تاکید بیشتر)

***

Not: Rarely we see them.

کاربرد قیدهای تکرار با فعل کمکی

کاربرد قیدهای تکرار با فعل کمکی

اگر در جمله «فعل کمکی» (Auxiliary Verb) داشته باشیم، قید تکرار بین فعل کمکی و فعل اصلی می‌آید. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I have never visited Turkey.

من هیچ‌وقت به ترکیه نرفته‌ام.

He’s always taking things from my desk. It’s really annoying.

او همیشه وسایل من را از روی میزم برمی‌دارد. این کار خیلی آزاردهنده است.

You had rarely arrived late at work until yesterday.

تا دیروز به ندرت دیر سر کار آمده بودی.

اگر در جمله «فعل کمکی وجهی» (Modal Verb) هم داشته باشیم، به همین صورت عمل می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

You must always try your best.

باید همیشه تمام تلاشت را بکنی.

We can usually find a seat on our train.

معمولا در قطار می‌توانیم صندلی پیدا کنیم.

They should never be rude to customers.

هیچ‌وقت نباید به مشتری‌ها بی‌ادبی کنی.

نکته: اگر فعل اصلی جمله «to be» باشد، قید حال ساده پس از آن می‌آید.

He is often late for work.

او معمولا دیر به سر کار می‌رسد.

قیدهای تکرار معین

این نوع قیدها برای اشاره به کارهایی هستند که به صورت کاملا منظم، همیشه طبق برنامه خاصی انجام می‌شوند. چند مورد از این قیدها در جدول زیر آمده است.

قیدهای تکرار معین

(Adverbs of Definite Frequency)

Hourly

هر ساعت

Every Second

هر لحظه

Once

یک بار

Daily

هر روز/روزانه

Once a Minute

دقیقه‌ای یک بار

Twice

دو بار

Weekly

هر هفته/هفتگی

Once a Week

هفته‌ای یک بار

Once or Twice

یکی دو بار

Monthly

هر ماه/ماهانه

Every Three Month

هر سه ماه یک بار

Three Times

سه بار

Yearly

هر سال/سالانه

Twice a Year

دو بار در سال

Wednesdays

چهارشنبه‌ها

قیدهای تکرار معین معمولا بعد از فعل اصلی جمله قرار می‌گیرند. برای درک بهتر این ساختار به جمله‌های زیر توجه کنید.

Most companies pay taxes yearly.

بیشتر شرکت‌ها سالانه مالیات می‌پردازند.

The manager checks the cameras every hour.

مدیر هر ساعت دوربین‌ها را وارسی می‌کند.

The directors meet weekly to review progress.

هیئت‌مدیره هر هفته جلسه دارند تا پیشرفت کار را بررسی کنند.

گاهی برای تاکید بیشتر روی این قیدها، آن‌ها را اول جمله می‌آوریم. به مثال زیر دقت کنید.

Every day, more than five thousand people die on the roads.

روزانه، بیش از پنج هزار نفر در جاده‌ها می‌میرند.

قیدهای تکرار معین

سوالی کردن قیدهای زمان حال ساده در انگلیسی

برای سوالی کردن درباره این‌که عملی چند وقت یک بار انجام می‌شود، از دو روش استفاده می‌کنیم. روش اول برای وقتی است که خودمان هیچ تصوری از دفعات تکرار فعل نداریم. در این صورت از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

How often + Do/Does + Subject + Verb?

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این ساختار بیشتر آشنا شوید.

How often do you watch films?

چند وقت یک بار فیلم می‌بینی؟

How often does he play tennis?

او چند وقت یک بار تنیس بازی می‌کند؟

How often do the trains arrive late?

قطارها هر چند وقت یک بار با تاخیر می‌رسند؟

اما اگر خودمان حدسی بزنیم که فعل مد نظر ما هر چند وقت یک بار انجام می‌شود از فرمول زیر استفاده می‌کنیم. پاسخ این سوال‌ها معمولا بله یا خیر است.

Do/Does + Subject + Adverb of Frequency + Verb

Do you often come here?

اغلب اوقات به اینجا می‌آیی؟

Does she always work so hard?

او همیشه این‌قدر سخت کار می‌کند؟

Do they ever pay on time?

آیا هیچ‌وقت حقوق را به‌موقع پرداخت می‌کنند؟

قیدهای حال ساده در انگلیسی با معنای منفی

تعدادی از قیدهای حال ساده به طور ضمنی معنای منفی دارند، به همین خاطر همیشه آن‌ها را با فعل مثبت می‌آوریم. قیدهای «hardly ever» و «never» دو مورد از پرکاربردترین قیدهای حال ساده هستند که معنی منفی دارند. به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید تا بیشتر با این ساختار آشنا شوید.

She hardly ever comes to my parties.

او تقریبا هیچ‌وقت به مهمانی‌های من نمی‌آید.

They never say 'thank you'.

آن‌ها هیچ‌وقت «تشکر» به زبان نمی‌آورند.

وقتی می‌خواهیم بدانیم کاری تا به حال انجام شده یا نه، از «ever» استفاده می‌کنیم. به مثال زیر دقت کنید.

Have you ever been to New Zealand?

تا به حال به نیوزیلند رفته‌ای؟

برای پاسخ دادن به این سوال‌ها هم می‌توان از «never» و هم می‌توان از «ever» استفاده کرد. با این تفاوت که «ever» همراه با «not» در جملات منفی استفاده می‌شود.

I haven't ever been to Switzerland.

***

 I have never been to Switzerland.

هیچ‌وقت به نیوزیلند نرفته‌ام.

سوالات رایج درباره قیدهای زمان حال ساده

در ادامه به چند سوال پرتکرار در مورد قیدهای زمان حال ساده در زبان انگلیسی پاسخ داده‌ایم.

کاربرد حال ساده در انگلیسی چیست؟

حال ساده یکی از زمان‌های زبان انگلیسی است که برای اشاره به عادات، کارهای تکراری و کارهایی که همین حالا انجام می‌شوند استفاده می‌شود. کاربرد دیگر این زمان برای اشاره به آینده و بیان حقایق کلی است.

قید زمان حال ساده چیست؟

همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین کاربرد زمان حال ساده برای اشاره به کارهای تکراری و عادات است. قیدهای زمان حال ساده در زبان انگلیسی قیدهایی هستند که به میزان تکرار شدن این کارها می‌پردازند و به دو دسته معین و نامعین تقسیم می‌شوند.

انواع مختلف قیدهای زمان حال ساده در انگلیسی چیست؟

قیدهای زمان حال ساده در زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول شامل قیدهای نامعین (Indefinite adverbs of frequency) هستند که به مقدار دقیق تکرار شدن این کارها اشاره‌ای نمی‌کنند. دسته دوم قیدهای معین (Definite adverbs of frequency) هستند که مقدار دقیق تکرار شدن کاری یا رخ دادن اتفاقی را بیان می‌کنند.

تفاوت قید زمان و قیدهای زمان حال ساده در انگلیسی چیست؟

همان‌طور که می‌دانید قیدهای زمان در زبان انگلیسی به زمان رخ دادن اتفاقی یا انجام شدن کاری اشاره می‌کنند. قیدهای زمان حال ساده علاوه بر این ویژگی، به میزان تکرار شدن این اتفاق یا کار نیز اشاره می‌کنند.

جایگاه قیدهای زمان حال ساده در جمله چیست؟

قیدهای زمان حال ساده در بخش‌های مختلفی از جمله قرار می‌گیرند. به طور کلی اگر جمله فقط یک فعل اصلی داشته باشد، قید زمان حال ساده در وسط جمله، قبل از فاعل و بعد از فعل قرار می‌گیرد. اگر فعل اصلی جمله «to be» باشد، قید حال ساده بعد از فعل و فاعل جمله می‌آید. اگر در جمله بیش از یک فعل داشته باشیم، یعنی از فعل کمکی در جمله استفاده شده باشد، قید زمان حال ساده بعد از فاعل و فعل کمکی و قبل از فعل اصلی می‌آید.

تمرین قیدهای زمان حال ساده

برای درک بهتر مبحث انواع قیدهای زمان حال ساده، لازم است تمرین‌هایی در این زمینه داشته باشید. به همین دلیل در ادامه این مطلب چند تمرین مختلف ارائه کرده‌ایم که پاسخ آن‌ها را نیز می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با قید زمان مناسب کامل کنید.

Q1: Our teacher, Mrs. Jones, _____ (never / be) late for lessons.

جواب

Answer: Our teacher, Mrs. Jones, is never late for lessons.

Q2: I ______ (often / clean) my bedroom at the weekend.

جواب

Answer: I often clean my bedroom at the weekend.

Q3: My brother ______ (hardly ever / help) me with my homework.

جواب

Answer: My brother hardly ever helps me with my homework.

Q4: I ______ (sometimes / be) bored in the maths lessons.

جواب

Answer: I am sometimes bored in the maths lessons.

Q5: We ______ (rarely / watch) football on TV.

جواب

Answer: We rarely watch football on TV.

Q6: You and Tony _____ (never / play) computer games with me.

جواب

Answer: You and Tony never play computer games with me.

Q7: You _____ (usually / be) at the sports center on Sunday.

جواب

Answer: You are usually at the sports center on Sunday.

Q8: The school bus ______ (always / arrive) at half past eight.

جواب

Answer: The school bus always arrives at half past eight.

تمرین دوم

جمله‌های زیر با قیدهای زمان حال ساده دوباره بنویسید.

Q1: Mary goes shopping to the mall. (usually)

جواب

Answer: Mary always goes shopping to the mall.

Q2: Amalia helps her parents with the housework. (sometimes)

جواب

Answer: Amalia sometimes helps her parents wit the housework.

Q3: We are late for school. (never)

جواب

Answer: We are always late for school.

Q4: My sister goes swimming (often)

جواب

Answer: My sister often goes swimming.

Q5: Our teacher is very friendly (usually)

جواب

Answer: Our teacher is usually very friendly.

Q6: David doesn't study grammar references before his tests. (often)

جواب

Answer: David doesn't often study grammar references before his tests.

Q7: I am happy. (always)

جواب

Answer: I am always happy.

Q8: Elena reads the newspaper. (hardly ever)

جواب

Answer: Elena hardly ever reads the newspaper.

Q9: Laura has breakfast with her family. (usually)

جواب

Answer: Laura usually has breakfast with her family.

Q10: My friends are quite punctual. (often)

جواب

Answer: My friends are often quite punctual.

Q11: The girls buy new clothes at Christmas. (always)

جواب

Answer: The girls always buy new clothes at Christmas.

Q12: Mike and his sister are fighting for the remote. (always)

جواب

Answer: Mike and his sister are always fighting for the remote.

جمع‌بندی

به طور کلی جایگاه قید حال ساده در انگلیسی به فعل بستگی دارد. در جدول‌های زیر هر کدام از حالت‌های موجود را با چند مثال آورده‌ایم.

  • در حالت کلی قید حال ساده قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرد:
Subject + adverb + main verb

I always remember to do my homework.

من همیشه یادم می‌ماند تکلیفم را انجام بدهم.

He normally gets good marks in exams.

او معمولا نمره‌های خوبی در امتحان‌هایش می‌گیرد.

  • اگر فعل اصلی ما «to be» باشد، قید بعد از آن قرار می‌گیرد:
Subject + to be + adverb

They are never pleased to see me.

آن‌ها هیچ‌وقت از دیدن من خوشحال نیستند.

She isn't usually bad tempered.

او همیشه بدخلق نیست.

  • وقتی در جمله فعل کمکی داشته باشیم، قید زمان حال ساده بین فعل کمکی و فعل اصلی می‌آید:
Subject + auxiliary + adverb + main verb

She can sometimes beat me in a race.

او گاهی می‌تواند من را در مسابقه شکست بدهد.

I would hardly ever be unkind to someone.

من به ندرت به کسی نامهربانی می‌کنم.

They might never see each other again.

شاید آن‌ها دیگر هیچ‌وقت همدیگر را نبینند.

They could occasionally be heard laughing.

هرازگاهی صدای خندیدن آن‌ها شنیده می‌شد.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
EnglishclubWallstreetenglish
۱ دیدگاه برای «قیدهای زمان حال ساده در انگلیسی — به زبان ساده و با مثال»

بسیار عالی ، کامل و قابل فهم توضیح داده شده است. از نویسنده ارجمند سپاسگزارم. همیشه تندرست و سرافراز باشید.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *