زبان انگلیسی ۵۹۶۵ بازدید

یکی از مهم‌ترین مباحث زبان انگلیسی مبحث سوال ساختن است. روش‌های زیادی برای تشکیل جملات سوالی در انگلیسی وجود دارد که یکی از آن‌ها سوال ساختن با کلمات پرسشی wh است. در این مطلب از مجموعه مطالب زبان انگلیسی «مجله فرادرس»، قصد داریم یکی از این کلمات پرسشی، یعنی who را آموزش دهیم، روش‌های مختلف سوال ساختن با who را بررسی کنیم و مثال‌های متعددی از کاربردهای آن بزنیم.

روش سوال ساختن با Who

یکی از کلمات پرسشی wh در انگلیسی کلمه who‌ است. با who می‌توانیم در مورد اشخاص سوال بپرسیم. این اشخاص معمولا نقش فاعل را در جمله دارند اما از طرفی دیگر، سخن‌ورهای زبان انگلیسی هر روزه کمتر از کلمه پرسشی مفعول یعنی whom‌ استفاده می‌کنند و به جای آن نیز who را به کار می‌برند. به همین جهت در ادامه این مطلب روش‌های سوال ساختن با who را در جایگاه فاعل و مفعول به طور جداگانه بررسی می‌کنیم.

سوال ساختن با Who در جایگاه فاعل

همان‌طور که در مطلب فاعل در انگلیسی اشاره شد، فاعل در زبان انگلیسی فردی یا چیزی است که کاری را انجام داده یا فعل آن را توصیف کرده است. در زبان انگلیسی می‌توان با کلمه پرسشی who در مورد فاعل جمله سوالی پرسید. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Who + main verb?

به مثال‌های زیر دقت کنید.

A: Who has just called?

B: My old friend from high school has just called.

A: چه کسی تماس گرفته است؟

B: دوست قدیمی دبیرستانم تماس گرفته است.

A: Who is knocking at the door?

B: A postman is knocking at the door.

A: چه کسی در می‌زند؟

B: پستچی در می‌زند.

A: Who made this armchair?

B: My grandfather made it himself.

A: چه کسی این صندلی را درست کرد؟

B: پدربزرگم خودش آن را درست کرد.

A: Who knows the answer?

B: Jennifer knows the answer.

A: چه کسی جواب را می‌داند؟

B: «جنیفر» جواب را می‌داند.

سوال ساختن با Who در جایگاه مفعول

همان‌طور که می‌دانید، مفعول در زبان انگلیسی کلمه‌ای است که عمل فعل به دست فاعل روی آن تاثیر می‌گذارد. جمله‌هایی را که مفعول آن‌ها شخص است می‌توان با به کار بردن who سوالی کرد. توجه کنید که بر خلاف سوال ساختن با who در جایگاه فاعل، در این کاربرد برای پرسشی کردن جمله به فعل کمکی نیاز داریم. فرمول کلی سوال ساختن با who در جایگاه مفعول به شکل زیر است:

Who + auxiliary verb + subject + main verb

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید. توجه کنید که در این مثال‌ها زیر فعل کمکی خط کشیده شده است.

A: Who have you just called?

B: I’ve called my mother.

A: با چه کسی تماس گرفتی؟

B: با مادرم تماس گرفتم.

A: Who is Amanda calling now?

B: She is calling a friend of hers.

A: «آماندا» الان به چه کسی زنگ می‌زند؟

B: او به یکی از دوستانش زنگ می‌زند.

A: Who do we believe?

B: We believe them.

A: ما حرف چه کسی را باور داریم؟

B: ما حرف آن‌ها را باور داریم.

A: Who did they sell their car to?

B: They sold it to the Fishers.

A: آن‌ها ماشین خود را به چه کسی فروختند؟

B: آن‌ها ماشین را به خانواده «فیشر» فروختند.

نکته: در این روش می‌توان به جای who از whom نیز استفاده کرد. این ساختار رسمی‌تر و از نظر گرامری صحیح‌تر است اما کاربرد آن در زبان انگلیسی پیوسته کمتر می‌شود. به این مثال‌ها توجه کنید.

Whom are you going out with?

با چه کسی بیرون می‌روی؟

***

Whom did they offer the job to?

آن‌ها شغل را به چه کسی پیشنهاد کردند؟

با توجه به اهمیت یادگیری زبان انگلیسی «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم آموزش زبان انگلیسی – اصطلاحات رایج در مکالمه و احوالپرسی رسمی و غیر رسمی کرده که لینک آن در ادامه آمده است.

 • برای مشاهده فیلم آموزش زبان انگلیسی – اصطلاحات رایج در مکالمه و احوالپرسی رسمی و غیر رسمی + اینجا کلیک کنید.
انواع جمله پرسشی

به طور کلی دو نوع ساختار سوالی در زبان انگلیسی وجود دارد: سوال‌های بله یا خیر و سوال‌ با کلمات -wh. سوال‌های بله یا خیر با نام سوال‌های بسته نیز شناخته می‌شوند. سوال‌های -wh از کلماتی ساخته می‌شوند که با wh شروع می‌شوند. نام دیگر آن‌ها سوالات باز است.

 

سوال با کلمات پرسشی -wh

به طول کلی نه کلمه پرسشی -wh در زبان انگلیسی وجود دارد که فهرست آن‌ها به شکل زیر است:

 • what به معنی چه چیزی
 • when به معنی چه زمانی
 • where به معنی کجا
 • who به معنی چه کسی (فاعل)
 • whom به معنی چه کسی (مفعول)
 • which به معنی کدام
 • whose به معنی مال چه کسی
 • why به معنی چرا، به چه دلیل
 • how به معنی چطور

نام دیگر این سوال‌ها، سوالات باز است چراکه می‌توان به شکل‌های بسیار متنوعی به آن‌ها جواب داد. در جدول زیر مثالی از هر کدام این کلمات پرسشی و کاربرد آن‌ها آمده است.

مثال کاربرد کلمه پرسشی

What are you doing?

چه کار می‌کنی؟

***

What do you think about the movie?

نظرت درمورد فیلم چیست؟

برای سوال پرسیدن در مورد چیزی What

When will the meeting start?

جلسه چه زمانی شروع می‌شود؟

***

When are you leaving?

چه زمانی می‌روی؟

برای سوال پرسیدن در مورد زمان When

Where’s my bag?

کیف من کجاست؟

***

Where do you live?

کجا زندگی می‌کنی؟

برای سوال پرسیدن در مورد مکان Where

Who do you love the most in your family?

چه کسی را در خانواده‌ات از همه بیشتر دوست داری؟

***

Who told you that story?

چه کسی این قصه را برایت تعریف کرد؟

برای سوال پرسیدن در مورد اشخاص (فاعل) Who

Whom did you see in the morning?

صبح چه کسی را دیدی؟

***

Whom was Jim talking to?

جیم با چه کسی حرف می‌زد؟

برای سوال پرسیدن در مورد اشخاص (مفعول) Whom

Which one do you choose? The left or right?

کدام را انتخاب می‌کنی؟ چپ یا راست؟

***

Of all the drinks in the menu, which one would you like?

از بین تمام نوشیدنی‌های داخل منو کدام را دوست داری؟

برای سوال پرسیدن در مورد انتخاب فرد Which

Whose pencil is this? Is it yours?

این مداد کیست؟ مال تو است؟

***

Whose books are these?

این‌ها کتاب‌های چه کسی هستند؟

برای سوال پرسیدن در مورد مالکیت Whose

Why did it happen? I didn’t understand.

چرا این اتفاق افتاد؟ من متوجه نشدم.

***

Why is he crying?

چرا او گریه می‌کند؟

برای سوال پرسیدن در مورد علت و دلیل Why

How can you explain this problem? Please tell us.

چطور می‌توانی این مسئله را توضیح بدهی؟ لطفا به ما بگو.

***

How can we get here?

چطور می‌توانیم به آنجا برسیم؟

برای سوال پرسیدن در مورد روش و شیوه How

تفاوت سوال ساختن با who و whom

همان‌طور که بالاتر اشاره کردیم از who برای سوال پرسیدن در مورد فاعل و مفعول جمله استفاده می‌کنیم و با whom فقط در مورد مفعول سوال می‌پرسیم. در پاسخ به این سوال‌ها از ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی یا اسم‌های خاص استفاده می‌کنیم. به همین جهت قبل از اشاره به روش‌های تشخیص این دو نوع سوال، باید ضمایر فاعلی و مفعولی را یاد بگیریم. در جدول زیر این دو ضمیر همراه با معنی فهرست شده‌اند.

ضمایر فاعلی

(Subject Pronouns)

ضمایر مفعولی

(Object Pronouns)

I Me
You You
She Her
He Him
It It
We Us
They Them

در جملات سوالی زبان انگلیسی معمولا who در جایگاه فاعل جمله قرار می‌گیرد تا با آن در مورد فاعل جمله سوالی بپرسیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

A: Who would like to go on vacation?

B: We would like to go on vacation.

A: چه کسی می‌خواهد به تعطیلات برود؟

B: ما می‌خواهیم به تعطیلات برویم.

A: Who made these awesome sandwiches?

B: I made those sandwiches.

A: چه کسی این ساندویچ‌های بی‌نظیر را درست کرد؟

B: من آن ساندویچ‌ها را درست کردم.

همان‌طور که می‌بینید در پاسخ به سوالی که با who‌ پرسیده شده از ضمایر فاعلی استفاده کردیم.

کلمه پرسشی whom در جایگاه مفعول مستقیم، مفعول غیرمستقیم یا مفعول حرف اضافه قرار می‌گیرد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

To whom was the letter addressed?

نامه خطاب به چه کسی بود؟

Whom do you believe?

حرف چه کسی را باور می‌کنی؟

I do not know with whom I will go to the party.

نمی‌دانم با چه کسی به مهمانی می‌روم.

تفاوت بین who و whom

تفاوت بین who و whom

روش تشخیص اینکه کلمه پرسشی ذکر شده فاعل جمله محسوب می‌شود یا مفعول آن، بسیار ساده است. در این روش هنگام پاسخ دادن به سوال، باید به جای کلمه پرسشی از ضمیرهای «he» و «she» یا «him» و «her» استفاده کنیم. اگر ضمیرهای «he» و «she» که ضمیرهای فاعلی هستند در جمله معنی صحیحی می‌دادند، یعنی کلمه پرسشی در جایگاه فاعل بوده، در غیر این صورت یعنی در جایگاه مفعول بوده است. به مثال‌ زیر توجه کنید.

A: Who ate my sandwich?

NOT: Whom ate my sandwich

B: She ate my sandwich.

A: چه کسی ساندویچ من را خورد؟

B: او ساندویچ من را خورد.

همان‌طور که می‌بینید در جمله بالا She که ضمیر فاعلی است در جمله معنی صحیحی می‌دهد، بنابراین باید از کلمه پرسشی who‌ استفاده کنیم.

شیوه ساخت سوال با کلمات -wh

سوالاتی که با کلمات پرسشی -wh شروع می‌شوند برای درخواست اطلاعات پرسیده می‌شوند، به همین علت نمی‌توان به آن‌ها فقط با بله یا خیر جواب داد. روش ساختن این سوال‌ها به دو شیوه مختلف با افعال کمکی و بدون افعال کمکی است که در ادامه هر کدام را با مثال‌های مربوط بررسی می‌کنیم.

ساخت سوال با افعال کمکی

معمولا سوالات -wh را با استفاده از «افعال کمکی» (Auxiliary Verbs) و یا «افعال کمکی وجهی» (Modal Auxiliary Verbs) می‌سازیم. افعال کمکی در زبان انگلیسی سه فعل «be» و «do» و «have» هستند که هر کدام کاربرد جداگانه‌ای در جمله دارند. فرمول کلی جمله سوالی با کلمات پرسشی -wh به شکل زیر است:

Wh-word + auxiliary + subject + main verb?

در مکالماتی که در ادامه می‌خوانید، زیر فعل‌های کمکی و کمکی وجهی خط کشیده شده است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

A: What do you do for a living?

B: I’m a high school teacher.

A: شغل تو چیست؟

B: معلم دبیرستان هستم.

A: Why should we read books?

B: We should read books to understand the world better.

A: چرا باید کتاب بخوانیم؟

B: باید کتاب بخوانیم تا دنیا را بهتر درک کنیم.

A: When is she coming?

B: She comes at midnight.

A: او چه زمانی می‌آید؟

B: او نیمه‌شب می‌آید.

ساخت سوال بدون افعال کمکی

تعدادی از کلمات پرسشی -wh یعنی «which» ،«who» ،«what» و «whose» می‌توانند در جایگاه فاعل جمله سوالی قرار بگیرند. در این صورت نیازی به فعل کمکی وجهی نخواهیم داشت.

Wh-word + main verb?

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

A: What happened to Peter?

B: A bad accident happened to him today.

A: چه اتفاقی برای «پیتر» افتاد؟

B: تصادف بدی امروز برای او رخ داد.

A: Who won the game?

B: John won the game.

A: چه کسی بازی را برنده شد؟

B: «جان» بازی را برنده شد.

A: Which horse won?

B: The black horse won.

A: کدام اسب برنده شد؟

B: اسب سیاه برنده شد.

A: Whose phone rang?

B: Sara’s phone rang.

A: تلفن چه کسی زنگ زد؟

B: تلفن سارا زنگ زد.

کاربردهای سوال ساختن با who

همان‌طور که می‌دانید از who برای سوال پرسیدن در مورد شخص استفاده می‌شود. این کلمه در جمله انگلیسی می‌تواند نقش فاعل یا مفعول را داشته باشد. در ادامه روش‌های سوال ساختن با who در کنار افعال مختلف را همراه با مثال‌های متعدد بررسی می‌کنیم.

سوال ساختن با who is

پرکاربردترین روش سوال ساختن با who در جملاتی است که فاعل آن‌ها مفرد است، و به فعل is در جایگاه فعل اصلی نیاز دارد. در ترکیب چنین پرسشی‌هایی who در جایگاه فاعل جمله پرسشی قرار می‌گیرد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Who is this boy with black hair?

این پسر که موهای مشکی دارد چه کسی است؟

Who is your family doctor?

دکتر خانوادگی شما کیست؟

Who is sitting next to you?

چه کسی کنار تو نشسته است؟

Who is your neighbor?

همسایه شما چه کسی است؟

Who is your class teacher?

معلم مدرسه شما کیست؟

Who is your favorite actor?

بازیگر محبوب شما کیست؟

سوال در مورد هویت فرد

سوال در مورد هویت فرد

یکی از کاربردهای سوال ساختن با who is برای پرسش در مورد هویت فرد است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Who is he?

او چه کسی است؟

Who is that girl sitting over there?

آن دختری که آنجا نشسته است کیست؟

Who is your best friend?

صمیمی‌ترین دوست تو چه کسی است؟

Who is on the phone?

چه کسی پای تلفن است؟

Who is the speaker?

سخنران چه کسی است؟

نکته: گاهی در جمله‌های سوالی با who، زمان جمله گذشته است. در چنین ساختارهایی کاربرد جمله تغییر خاصی نمی‌کند.

Who was calling you?

چه کسی داشت به تو زنگ می‌زد؟

سوال در مورد برتری

از دیگر کاربردهای سوال پرسیدن با who is، سوال در مورد فردی است که در ویژگی خاصی از فرد یا افرادی دیگر برتر است. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این کاربرد بیشتر آشنا شوید.

Who is stronger? John or Mike?

چه کسی قوی‌تر است؟ «جان» یا «مایک»؟

Who is faster? You or your sister?

چه کسی سریع‌تر است؟ تو یا خواهرت؟

Who is the most beautiful?

چه کسی از همه زیباتر است؟

Who is the fastest?

چه کسی از همه سریع‌تر است؟

سوال در مورد شغل فرد

یکی از کاربردهای مهم این ساختار، سوال پرسیدن در مورد شغل افراد است. به مثال‌هایی که در ادامه آمده توجه کنید.

Who is a singer?

چه کسی خواننده است؟

Who is a doctor here?

چه کسی اینجا دکتر است؟

Who is a teacher?

چه کسی معلم است؟

سوال ساختن با who are

یکی دیگر از روش‌های پرکاربرد سوال ساختن با who وقتی است که فاعل جمله جمع است، یعنی یکی از ضمایر «you» یا «we» یا «they». در این جملات از فعل are در جایگاه فصل اصلی استفاده می‌کنیم تا در مورد فاعل جمله سوالی بپرسیم. در این ساختار معمولا در مورد هویت فرد یا شغل او سوال می‌پرسیم. توجه کنید که در این کاربرد با وجود اینکه در مورد چند نفر سوال می‌پرسیم، who تغییری نمی‌کند. در واقع who از فاعل تبعیت نمی‌کند، بلکه فقط فعل به مفرد یا جمع بودن آن بستگی دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Who are you?

تو کی هستی؟

Who are they?

آن‌ها چه کسانی هستند؟

نکته: گاهی در جمله‌های سوالی با who are، زمان جمله به گذشته برمی‌گردد. توجه داشته باشید که در این ساختار هم گوینده صرفا در مورد هویت یا شغل فرد سوال می‌پرسد.

Who were you talking to?

با چه کسی صحبت می‌کردی؟

سوال ساختن با who did

سوال ساختن با who did

همان‌طور که بالاتر اشاره شد، گاهی برای سوال ساختن با who نیاز به افعال کمکی داریم. یکی از این افعال did است که نشان‌دهنده زمان گذشته فعل است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Who did he call?

او با چه کسی تماس گرفت؟

Who did you meet?

با چه کسی ملاقات کردی؟

فعل did می‌تواند به عنوان فعل اصلی جمله هم در این ساختار به کار برود. مثال زیر را در نظر بگیرید.

Who did not do their homework?

چه کسی تکلیف خود را انجام نداده است؟

سوال ساختن با who do

همان‌طور که بالاتر اشاره شد، برای سوال ساختن درمورد مفعول نیاز به فعل کمکی داریم. فعل do نیز در ساختار برای سوال پرسیدن در مورد مفعول جمله استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Who do you like?

از چه کسی خوشت می‌آید؟

Who do you think will win?

فکر می‌کنی چه کسی برنده می‌شود؟

مثال‌های ساده از سوال ساختن با who

همان‌طور که بالاتر اشاره کردیم، مهم‌ترین کاربرد سوال ساختن با who برای سوال کردن در مورد فاعل است. در این ساختار نیازی به فعل کمکی نداریم و بلافاصله بعد از کلمه پرسشی who از فعل اصلی استفاده می‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

Who made this cake?

چه کسی این کیک را درست کرد؟

Who wants some ice cream?

چه کسی بستنی می‌خواهد؟

Who said that?

چه کسی آن حرف را زد؟

Who am I?

من چه کسی هستم؟

Who writes poems?

چه کسی شعر می‌نویسد؟

Who wrote this book?

چه کسی این کتاب را نوشت؟

Who called up? Who is on the line?

چه کسی تلفن زد؟ چه کسی پشت خط است؟

Who went to the bank?

چه کسی به بانک رفت؟

Who goes to college?

چه کسی به دانشگاه می‌رود؟

معرفی فیلم آموزش زبان انگلیسی – اصطلاحات رایج در مکالمه و احوالپرسی رسمی و غیر رسمی

زبان انگلیسی زبانی بین‌المللی محسوب می‌شود و اهمیت یادگیری آن هرروزه بیشتر می‌شود. یکی از مهم‌ترین بخش‌های یادگیری زبان انگلیسی در جامعه امروزی، یادگیری مکالمه روان و اصطلاحات رایج در مکالمه است. در همین راستا «فرادرس» اقدام به تهیه فیلم آموزش زبان انگلیسی – اصطلاحات رایج در مکالمه و احوالپرسی رسمی و غیر رسمی کرده است.

این آموزش که در ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه تهیه شده، برای زبان‌آموزانی که آشنایی با زبان انگلیسی دارند مناسب است. در درس اول با تعریف‌های اصطلاح، ضرب‌المثل، کلیشه و مکالمه آشنا می‌شویم. در درس دوم برخوردهای پایه‌ای اجتماعی مانند سلام و احوال‌پرسی، معارفه، موافقت و مخالفت، مشاجره و مسائل پیچیده توضیح داده می‌شود. درس سوم به برخوردهای مودبانه و بازدیدها مانند درخواست کردن، نشان دادن سپاس، عذرخواهی کردن و مکالمه درمورد آب و هوا اختصاص دارد. درس چهارم به موضوعات شخصی و خانوادگی مانند سلامتی و ظاهر، ناخوشی، تحصیلات و احساسات می‌پردازد. درس پنجم مکالمات رایج در رستوران، خرید کردن، تعارف کردن و مکالمه‌های دیگر درمورد غذا، نوشیدنی و خرید را آموزش می‌دهد.

 • برای مشاهده فیلم آموزش زبان انگلیسی – اصطلاحات رایج در مکالمه و احوالپرسی رسمی و غیر رسمی + اینجا کلیک کنید.

جمع‌بندی

در این مطلب روش‌های مختلف سوال ساختن با who در جایگاه فاعل و در جایگاه مفعول را بررسی کردیم. همچنین تفاوت who و whom را توضیح دادیم. در نهایت کاربردهای مختلف سوال ساختن با who را بررسی کرده و از هر کدام مثال‌های متعددی ارائه کردیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

سمانه افشارحاتم دانش‌آموخته زبان و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه تهران است. فعالیت‌هایش در حوزه تدریس و ترجمه کتاب بوده و در حال حاضر در زمینه زبان انگلیسی و اسپانیایی در مجله فرادرس مطلب می‌نویسد.