قید مکان در انگلیسی — آموزش Adverbs of Place — به زبان ساده

۲۲۱۷ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۸ دقیقه

زبان انگلیسی از قیدهای متنوعی تشکیل شده است؛ بعضی از آن‌‌ها چگونگی انجام فعل را نشان می‌دهند. برخی دیگر تعداد دفعات انجام کار و برخی هم زمان وقوع فعل را تعیین می‌کنند. اگر بخواهیم درباره مکان وقوع فعل صحبت کنیم، از «قید مکان» (Adverbs of Place) استفاده می‌کنیم. قیدهای مکان نیز انواع مختلفی دارند و محل قرار گرفتن آن‌ها در جمله بسیار مهم است. در این مطلب از مجموعه مطالب زبان انگلیسی مجله «فرادرس»، قید مکان در انگلیسی را تعریف می‌کنیم و کاربرد و جایگاه آن را در جمله مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قید در انگلیسی چیست ؟

یکی از «اجزاء کلام» (Parts of Speech) در زبان انگلیسی، «قید» (Adverb) است. در مبحث یادگیری زبان انگلیسی اشاره کردیم که اجزاء کلام شامل «اسم»، «فعل»، «صفت»، «قید»، «ضمیر»، «حرف اضافه»، «حرف ربط» و «حرف ندا» می‌شوند. قید کلمه‌ای است که فعل، صفت یا قید دیگری را توضیح می‌دهد. در واقع، قید در زبان انگلیسی، چگونگی انجام فعل را مشخص می‌کند. بیشتر قیدهای انگلیسی با افزودن پسوند «ly-» به انتهای کلمه ساخته می‌شوند، مانند مثال‌های زیر:

She swims quickly.

او سریع شنا می‌کند.

(در این جمله، قید «quickly» فعل «swim» را توضیح می‌دهد.)

She is an extremely quick swimmer.

او شناگر بسیار سریعی است.

(در این جمله، قید «extremely» صفت «quick» را توضیح می‌دهد.)

She swims extremely quickly.

او بسیار سریع شنا می‌کند.

(در این جمله، قید «extremely» توضیحی به قید «quickly» اضافه می‌کند.)

کاربرد قید در انگلیسی

قید در زبان انگلیسی به ما می‌گوید که وقوع عمل «چگونه» (How)، «چه موقع» (when)، «کجا» (where)، «چرا» (why)، «هر چند وقت یک بار» (how often) و «چه مقدار» (how much) صورت می‌گیرد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

How: He runs quickly.

چگونه: او سریع می‌دود.

When: He ran yesterday.

چه موقع: او دیروز دوید.

Where: He ran here.

کجا: او اینجا دوید.

How often: He runs daily.

هر چند وقت یک بار: او روزانه می‌دود.

How much: He ran the fastest.

چه مقدار: او از همه سریع‌تر دوید.

مثال برای قید مکان در انگلیسی

انواع قید در انگلیسی

در ادامه، مهم‌ترین قیدهای انگلیسی را با مثال‌های متعدد معرفی می‌کنیم.

 • «قید حالت» (Adverbs of Manner) چگونگی وقوع عمل را نشان می‌دهد. بسیاری از قیدهای حالت پسوند «ly-» می‌‌گیرند:

He plays the flute beautifully.

او به زیبایی فلوت می‌نوازد.

They were terribly injured in the fight.

آن‌ها در درگیری، به‌شدت آسیب دیدند.

Will you come quietly?

ممکن است آهسته بیایید؟

 • «قید زمان» (Adverbs of Time) به زمان وقوع عمل اشاره دارد:

I exercise daily.

من هر روز ورزش می‌کنم.

What you plant now, you will harvest later.

هر چه امروز بکاری، فردا برداشت می‌کنی.

 • «قید مکان» (Adverbs of Place) به مکان وقوع عمل اشاره دارد:

I did not go there.

من به آنجا نرفتم.

They live in a house nearby.

آن‌ها در خانه‌ای در همین حوالی زندگی می‌کنند.

 • «قید مقدار» (Adverbs of degree) به شدت وقوع عمل اشاره دارد:

He works smarter.

او هوشمندانه‌تر کار می‌کند.

He doesn't enjoy the movie at all.

او اصلاً از دیدن فیلم لذت نمی‌برد.

قید مکان در انگلیسی چیست ؟

در حالت کلی، قید مکان در انگلیسی را می‌توان با در نظر گرفتن موارد زیر تعریف کرد:

 • قید مکان همواره به مکان وقوع فعل اشاره دارد.
 • قید مکان معمولاً بعد از «مفعول» (Object) یا «فعل اصلی» (Main Verb) قرار می‌گیرد.
 • قید مکان می‌تواند به «جهت» یا «مسیر» (Direction) اشاره کند، مانند قیدهای زیر:
around down up
اطراف پایین بالا
southwest north away
جنوب غربی شمال دور از، بیرون از
 • قید مکان می‌تواند به «مسافت» (Distance) اشاره کند. مانند قیدهای زیر:
miles apart far away nearby
خیلی دور دور نزدیک
 • قید مکان می‌تواند به «موقعیتِ» (Location) یک شیء با توجه به شیء دیگری اشاره کند، مانند قیدهای زیر:
above between below
بالا بین زیر
around through behind
اطراف از میان پشت
 • قید مکان در انگلیسی می‌تواند نشان‌دهنده «جابه‌جایی» (Movement) در مسیر بخصوصی باشد و به پسوندهای «ward-» و «wards-» ختم شود، مانند قیدهای زیر:
backward forward toward
به عقب به جلو به‌ سوی
eastward westward homeward
رو به شرق رو به غرب به‌سوی مقصد
onwards
رو به جلو

در ادامه این آموزش، به‌کمک مثال‌های متعدد، با کاربرد قید مکان در انگلیسی بیشتر آشنا می‌شوید.

کاربرد قید مکان در انگلیسی

محل قرار گرفتن قید مکان در انگلیسی

قید مکان در جمله می‌تواند جایگاه‌های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن اشاره کرده‌ایم:

 • قید مکان در انگلیسی معمولاً بعد از فعل اصلی یا بعد از عبارتی قرار می‌گیرد که آن را توصیف می‌کند. فرمول آن هم در جملات مثبت به‌صورت زیر است:

Subject + main verb + adverb of place

در جمله‌های زیر، قید مکان به کار رفته است.

John looked around, but he couldn't see the monkey.

«جان» به اطراف نگاه کرد، اما نتوانست میمون را ببیند.

I searched everywhere I could think of.

هر جایی که به فکرم می‌رسید، گشتم.

I'm going back to school.

من دارم به مدرسه برمی‌گردم.

Come in!

بفرمایید داخل (بیا تو)!

They built a house nearby.

آن‌ها در همان حوالی، خانه‌ای ساختند.

She took the child outside.

او کودک را به بیرون برد.

نکته: در جملات منفی جایگاه قید مکان تغییر نمی‌کند:

She didn’t walk away.

او دور نشد.

 • قید مکان می‌تواند بعد از مفعول نیز بیاید. فرمول این جملات به‌صورت زیر است:

Subject + main verb + object + adverb of place

به مثال زیر توجه کنید تا محل قرارگیری قید مکان بعد از مفعول را بهتر درک کنید.

She didn’t find the book there.

او کتاب را آنجا پیدا نکرد.

(در این مثال، «book» مفعول و «there» قید مکان است.)

یک نکته مهم: قید مکان نباید بین فعل و مفعول قرار بگیرد، بنابراین جمله زیر نادرست است:

She didn’t find there the book. (نادرست)

 • در جملاتی که «فعل کمکی» (Modal Verb) به کار رفته است، قید مکان بعد از فعل اصلی یا بعد از مفعول ظاهر می‌شود. بنابراین فرمول آن به دو شکل زیر خواهد بود:

Subject + modal + main verb + adverb of place

Subject + modal + main verb + object + adverb of place

به دو مثال زیر توجه کنید تا با محل قرار گرفتن قید مکان در جملاتی که فعل کمکی دارند، بیشتر آشنا شوید.

You mustn’t run away.

نباید فرار کنی.

You should put that book there.

نباید آن کتاب را آنجا بگذاری.

 • در برخی از نوشته‌های ادبی، برای جلب توجه مخاطب و برانگیختن حس کنجکاوی او، قید مکان را در ابتدای جمله می‌آورند. فرمول آن هم به‌صورت زیر است:

Adverb of place + Subject + main verb

به مثال زیر توجه کنید تا با نحوه قرار گرفتن قید مکان در این جملات بیشتر آشنا شوید.

At the end of the garden, there was a very tall tree.

در انتهای باغ، درخت بسیار بلندی قرار داشت.

 1. Nearby, a dog barked loudly.

آن حوالی، سگی با صدای بلند پارس کرد.

انواع قید مکان در انگلیسی

انواع قید مکان در انگلیسی

قید مکان در انگلیسی بسیار متنوع است. در ادامه این آموزش، به انواع قید مکان می‌پردازیم و در قالب مثال هر یک را توضیح می‌دهیم.

قیدهای مکان «here» و «there»

رایج‌ترین و پرکاربردترین قید مکان در انگلیسی، «here» و «there» است. برای دادن اطلاعات درباره موقعیت مکانی به مخاطب، از این دو قید استفاده می‌شود. این قیدها معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرند، مانند مثال‌های زیر:

Mr. Jones, your nine o’clock appointment is here.

آقای جونز، قرار ملاقات ساعت ۹ شبِ شما اینجاست.

Where’s my pen? Oh, here it is!

خودکار من کجاست؟ اوه، اینجاست!

The documents are here.

اسناد اینجاست.

I’ll sit here, and you can sit there.

من ایجا می‌نشینم و شما می‌توانید آنجا بنشینید.

The socket is there, under the window.

پریز برق، آنجا، زیر پنجره است.

نکته: قیدهای مکان «here» و «there» می‌توانند در ابتدای جمله نیز بیایند، مانند مثال‌های زیر:

Here comes the train!

این هم از قطار!

∗∗∗

There’s my coat, on the back of the chair.

کت من آنجا، پشت صندلی است.

قید مکان یا حرف اضافه؟

بسیاری از قیدهای مکان در زبان انگلیسی، نقش «حرف اضافه» (Preposition) نیز دارند. اگر به‌عنوان حرف اضافه به کار بروند، بعد از آن‌ها اسم می‌آید. به مثال‌های زیر توجه کنید تا تفاوت میان کلمات را به‌عنوان حرف اضافه و قید مکان بهتر درک کنید.

Hurry! You are getting behind.

زود باش! داری عقب می‌مانی.

(در این مثال، «behind» قید مکان است.)

Let's hide behind the shed.

بیا پشت آلونک پنهان شویم.

(در این مثال، «behind» نقش حرف اضافه را دارد و بعد از آن اسم آمده است.)

He turned over and went back to sleep.

او رویش را برگرداند و دوباره به خواب رفت.

(در این جمله، «over» قید مکان است.)

I think I will hang the picture over my bed.

فکر کنم عکس را بالای تختم بزنم.

(در این جمله، «over» حرف اضافه است و بعداز آن اسم آمده است.)

قید مکان با پسوند «where-»

برای بیان موقعیت مکانی، صرف‌نظر از این‌که موقعیت یا مسیر خاصی باشد، می‌توانیم از پسوند «where-» در انتهای قید مکان در انگلیسی استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

I would like to go somewhere warm for my vacation.

دوست دارم برای تعطیلاتم به جای گرمی بروم.

Is there anywhere I can find a perfect plate of spaghetti around here?

آیا در اینجا جایی هست که بتوانم یک بشقاب پر از اسپاگتی پیدا کنم؟

I have nowhere to go.

من جایی برای رفتن ندارم.

I keep running into Sally everywhere!

هر جا که می‌روم، تصادفاً «سالی» را می‌بینم!

قید مکان در انگلیسی

قید مکان با پسوند «wards-»

بعضیی از قیدهای مکان در انگلیسی که جابه‌جایی یا حرکت در مسیر خاصی را نشان می‌دهند، پسوند «wards-» می‌گیرند و معمولاً بعد از فعل می‌آیند. مانند مثال‌های زیر:

Be careful! the car is going backwards!

مراقب باشید! ماشین دارد به عقب می‌رود!

All of us looked upwards as the helicopter flew by.

هنگام پرواز هلیکوپتر، همه ما به بالا نگاه کردیم.

We need to head westwards to get to the exit of the park.

برای رسیدن به خروجی پارک، باید به‌سمت غرب حرکت کنیم.

قید مکان برای جابه‌جایی و موقعیت

بعضی از قیدهای مکان، هم جابه‌جایی و هم موقعیت را هم‌زمان نشان می‌دهند، مانند مثال‌های زیر:

The child went indoors.

کودک به داخل خانه رفت.

He lived and worked abroad.

او در خارج از کشور زندگی و کار کرد.

Water always flows downhill.

آب همیشه در سراشیبی جریان دارد.

The wind pushed us sideways.

باد ما را به اطراف هل داد.

قید مکان برای موقعیت‌های نامشخص

از بعضی از قیدهای مکان برای اشاره به مکان‌های نامشخص استفاده می‌شود. این قیدها عبارت‌‌اند از:

 • somewhere
 • everywhere
 • anywhere
 • nowhere

به مثال‌های زیر توجه کنید.

We want to go somewhere hot this summer.

می‌خواهیم تابستان امسال به جای گرمی برویم.

Look outside! There’s snow everywhere!

به بیرون نگاه کن! همه‌جا [پوشیده از] برف است!

Do you know anywhere that sells stamps near here?

آیا جایی را این اطراف می‌شناسید که تمبر بفروشد؟

The cabinet is so full that there’s nowhere to put anything.

کابینت آن‌قدر پر است که دیگر جایی برای گذاشتن چیزی وجود ندارد.

ترتیب قید مکان در انگلیسی

ترتیب قید مکان و زمان در جمله

در جمله‌ای که بیشتر از یک قید به کار رفته است، ترتیب قرار گرفتن قیدها باید رعایت شود. برای مثال، اگر در جمله‌ای هم قید مکان و هم قید زمان داشته باشیم، قید مکان قبل از قید زمان ظاهر می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

I’m moving abroad soon.

من به‌زودی به خارج از کشور می‌روم.

(در این مثال، «abroad» قید مکان و «soon» قید زمان است.)

I’m taking the dog out this morning.

من امروز صبح سگ را بیرون می‌برم.

(در این مثال، «out» قید مکان و «this morning» قید زمان است.)

تمرین قید مکان در انگلیسی

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. An adverb of place tells us _______ the verb's action happens.
how
when
where
2. Which is correct? When it's raining, the kids have to stay _______ .
indoors
indoor
insides
3. After it stops raining, they can go _______ .
outdoor
outside
outsides
4. The office was closed, so we waited _______ until it opened.
near
nearly
nearby
5. There was nowhere to sit, so we had to just stand _______ .
there
where
thereby
6. If the tickets aren't numbered, it means you can sit _______ .
elsewhere
anywhere
nowhere
7. I hate looking _______ from high places. I have a fear of heights.
under
underneath
down
8. If something is moving _______ you, it's getting closer and closer.
nearby
inwards
towards
9. It was 6 a.m. and the sun was already ________ .
up
out
over
10. The search party didn't find anything here, so now they're looking _______ .
elsewhere
anywhere
nowhere
11. Engine always lays _____ of the wagons.
ahead
backwards
Inside
12. His performance was ______ our expectations.
Eastward
there
beyond
13. Due to the inclement weather, everyone stayed ________.
backwards
indoors
west
14. The happiness we seek lays ______ of our materialistic obsessions.
outside
downwards
eastwards
15. My school is ______ from my home.
far
visible
distance
16. My uncle lives _______ the railway station.
distance
outside
near
17. I took the turn and started walking ________ my school.
towards
inside
East
18. Working ______ him, I gained good experience.
away
under
outside
19. _____ is Ramesh? He is supposed to be here by now.
Where
Near
Outside
20. The wind was moving ______ , making it difficult for climbers.
away
East
downwards

جدول جمع‌بندی

در بخش پایانی، مهم‌ترین قیدهای مکان در جدول زیر ارائه شده است.

قیدهای مکان (Adverbs of Place)
in/out towards here/there
on/off upwards/downwards somewhere/anywhere/nowhere
up/down forwards/backwards upstairs/downstairs
over around inside/outside
next to about north/east/south/west
between away near/far

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «انواع قید در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Wall Street English OTUK EF

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *