قید مقدار در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۵۸۹۰ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۴ دقیقه
قید مقدار در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

قیدها در زبان انگلیسی شامل کلماتی می‌شوند که جمله، جمله‌واره یا دیگر عناصر جمله‌واره‌ها را توصیف می‌کنند. قید، اطلاعات زیادی درباره اجزاء جمله در اختیار ما قرار می‌دهد. زبان انگلیسی از قیدهای متنوعی تشکیل شده است که در آموزش‌های قبلی «مجله فرادرس» به آن اشاره کردیم. در این آموزش، قصد داریم قید مقدار در انگلیسی را توضیح دهیم و به ساختار، کاربرد و ویژگی‌های مهم آن در جمله اشاره کنیم.

997696

انواع قید در انگلیسی

قید نیز مانند صفت‌ و اسم انواع گوناگونی دارد. مهم‌ترین قیدهای انگلیسی به پنج دسته زیر تقسیم می‌‌شوند:

 • «قید زمان» (Adverbs of Time)
 • «قید مکان» (Adverbs of Place)
 • «قید حالت» (Adverbs of Manner)
 • قید تکرار» (Adverbs of Frequency)
 • «قید مقدار» (Adverbs of Degree)

در آموزش‌های قبلی «فرادرس»، قیدهای زمان، مکان، حالت و تکرار را به‌طور جداگانه و با مثال توضیح دادیم. در این آموزش، به بررسی «قید مقدار» می‌پردازیم. برای مطالعه انواع قید در زبان انگلیسی، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه مطالب انواع قید در زبان انگلیسی مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آمده است.

توضیح قید مقدار در انگلیسی

«قید مقدار» (Adverbs of Degree) برای برشمردن ویژگی‌های چیزی به کار می‌رود که درباره آن صحبت می‌کنیم. به جمله زیر دقت کنید.

I'm happy.

من خوشحالم.

در این جمله شخص گوینده به این اشاره کرده که خوشحال است. حال اگر بخواهد مقدار خوشحالی‌اش را نشان دهد، می‌تواند از قید مقدار استفاده کند. بنابراین، جمله فوق را به دو شکل اصلاح می‌کنیم:

I'm really happy.

I'm quite happy.

من واقعاً خوشحال هستم.

«really» و «quite» قید مقدار هستند که قبل از صفت آمده‌اند و بیانگر میزان خوشحالی گوینده هستند. همچنین می‌توان از قید مقدار در جملات منفی استفاده کرد، مانند مثال زیر:

I'm not very happy.

من زیاد خوشحال نیستم.

انواع قید مقدار در انگلیسی

قیدهای مقدار در زبان انگلیسی به دو گروه مهم تقسیم می‌شوند:

 • قیدهایی که بر شدت چیزی اضافه می‌کنند.
 • قیدهایی که از شدت چیزی کم می‌کنند.

به دو مثال زیر دقت کنید.

I'm absolutely sure that Sam will quit his job.

من کاملاً مطمئنم که «سام» از شغلش استعفا خواهد داد.

(در این جمله از قید مقدار «absolutely» استفاده شده که شدت عمل را نشان می‌دهد.)

I’m fairly certain it will rain tomorrow.

تقریباً مطمئنم که فردا باران می‌بارد.

(در این جمله از قید مقدار «fairly» استفاده شده که در مقایسه با «absolutely» شدت کمتری دارد.)

لیست انواع قید مقدار در انگلیسی

در ادامه این مطلب، فهرستی از قیدهای مقدار در زبان انگلیسی را آورده‌ایم که شدت وقوع عمل را نشان می‌دهند.

معنی

قید مقدار

Adverb of Degree

معنی

قید مقدار

Adverb of Degree

به‌شدت؛ بسیار زیادhighlyتقریباًalmost
به چه صورت؛ چگونهhowکاملاًabsolutely
به‌طور باورنکردنیincrediblyبه‌طرز افتضاحawfully
درواقعindeedبدbadly
به‌شدتintenselyبه‌سختیbarely
فقطjustبه‌طور کامل؛ کاملاًcompletely
کمترینleastقاطعانهdecidedly
کمترlessعمیقاًdeeply
مقدار کمlittleبه‌اندازه کافیenough
اغلبmostبسیار زیادlots
تقریباًnearlyزیاد؛ خیلیmuch
مسلماً؛ یقیناًpositivelyکاملاًperfectly
تا حدیprettyعملاًpractically
کاملاًquiteکاملاً؛ تماماًpurely
واقعاًreallyنسبتاًrather
به‌سادگی؛ صرفاًsimplyبه‌ مقدار ناچیزscarcely
تا حدیsomewhatخیلیso
به‌طرز افتضاحterriblyشدیداًstrongly
بیش از حدtooکاملاًthoroughly
مطلقاًutterlyروی‌ هم‌ رفتهtotally
کمابیش؛ عملاًvirtuallyخیلیvery
خیلی؛ به‌طور افراطیextremelyبه‌خوبیwell

نکته: از میان قیدهای ذکر‌شده، کلمات زیر کاربرد غیر رسمی دارند:

awfully

badly

pretty

terribly

کاربرد قید مقدار در انگلیسی

کاربرد قید مقدار، با در نظر گرفتن نقشی که در جمله دارد، شامل موارد زیر می‌گردد.

 • قیدهایی که صفت را توصیف می‌کنند:

She is very tall.

او خیلی قدبلند است.

(در این جمله، «very» قید مقدار است و صفت «tall» را توصیف می‌کند.)

 • قیدهایی که قید دیگری را توصیف می‌کنند:

He walked quite slowly.

او کاملاً آهسته راه رفت.

(در این جمله، «quite» قید مقدار است و قید «slowly» را توصیف می‌کند.)

 • قیدهایی که فعل را توصیف می‌کنند:

I really like that film.

من آن فیلم را واقعاً دوست دارم.

(در این جمله، «really» قید مقدار است و فعل «like» را توصیف می‌کنند.)

انواع قید در انگلیسی

تقسیم‌بندی قیدهای مقدار

همان‌طور که در ابتدای این مطلب اشاره کردیم، قیدهای مقدار را به دو گروه تقسیم می‌کنند: قیدهایی که شدت عمل را افزایش یا کاهش می‌دهند. در جدول زیر، قیدهای مقدار بر اساس شدت وقوع عمل از متوسط تا خیلی شدید تقسیم‌بندی شده‌اند.

قید مقدار
Adverbs of Degree
خیلی شدیدشدیدمتوسطضعیف
totallyremarkablyfairlya little
utterlyawfullyprettya bit
completelyextremelyquiteslightly
absolutelyhighlyrather
entirelyterriblysomewhat
perfectlya lot
thoroughlyreally
incredibly
practically
deeply
enormously
greatly
incredibly
lots
most
strongly
very

ساختار قید مقدار در انگلیسی

با توجه به کاربردهای قید مقدار در انگلیسی، ساختارهای متفاوتی در جمله برای آن تعریف شده است. در ادامه، به این ساختارها اشاره کرده‌ایم.

 • فرمول قیدهای مقداری که صفت یا قید را توصیف می‌کنند، به صورت زیر است:

Subject + main verb + adverb of degree + adjective

Subject + main verb + adverb of degree + adverb

به دو مثال زیر توجه کنید تا با ساختار قید مقدار در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

Jane is very happy.

«جین» خیلی خوشحال است.

(در این مثال، «very» صفت «happy» را توصیف کرده است.)

Tom walks extremely quickly.

«تام» خیلی تند راه می‌رود.

(در این مثال، «extremely» قید «quickly» را توصیف کرده است.)

 • فرمول قیدهایی که فعل را توصیف می‌کنند، به صورت زیر است:

Subject + adverb of degree + main verb

به مثال زیر دقت کنید تا ساختار قید مقدار برای توصیف فعل را بهتر یاد بگیرید.

The boys thoroughly enjoyed their trip to the theater.

پسرها کاملاً از رفتن به تئاتر لذت بردند.

 • اگر قید مقدار با «فعل کمکی وجهی» (Modal Auxiliary Verb) همراه شود، با توجه به مفهوم جمله، یا قبل از فعل کمکی می‌آید یا قبل از فعل اصلی. فرمول آن نیز به صورت زیر خواهد بود:

Subject + adverb of degree + modal + main verb

Subject + modal + adverb of degree + main verb

در دو مثال زیر، قید مقدار «really»، به‌ترتیب، قبل از فعل کمکی «should» و قبل از فعل اصلی «look» آمده است.

You really should look where you are going!

باید واقعاً حواست باشد که کجا می‌روی.

You should really look at the instructions first.

راستش، اول باید دستورالعمل‌ها را ببینی.

 • اگر قید مقدار با «فعل کمکی» (Auxiliary Verb) به کار رود، اغلب قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرد و فرمول آن به شکل زیر است:

Subject + auxiliary verb + adverb of degree + past participle

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار فعل کمکی در کنار قید مقدار بیشتر آشنا شوید.

I have really enjoyed studying at this school.

من از درس خواندن در مدرسه واقعاً لذت برده‌ام.

(در این مثال، «have» فعل کمکی و «enjoyed» شکل سوم فعل است.)

I have totally forgotten to bring my phone.

من به‌کل فراموش کرده‌ام تفلن همراهم را با خودم بیاورم.

(در این مثال، «have» فعل کمکی است.)

گرامر زبان انگلیسی

کالوکیشن‌های قید مقدار

یکی از نکات مهم در رابطه با استفاده از قید مقدار در انگلیسی این است که بدانیم قیدهای مقدار با چه صفات یا قیدهایی بهتر جفت و جور می‌شوند. کنار هم قرار گرفتن دو یا چند کلمه را در زبان انگلیسی «کالوکیشن» (Collocation) می‌گویند که در فارسی معادل «همایند» برای آن در نظر گرفته شده است.

کاربرد بعضی از قیدها و صفت‌ها در کنار هم، در برخی موارد نادرست به نظر می‌رسد. برای نمونه، قید مقدار «very» در کنار بیشتر صفات قرار می‌گیرد، مانند «very beautiful» یا «very hungry». اما قیدهای دیگر به این راحتی کنار صفت یا قید دیگر نمی‌نشینند. مثلاً می‌توانیم قید مقدار «highly» را با «intelligent» بیاوریم و بگوییم «highly intelligent»، اما نمی‌توانیم بگوییم «highly clever».

برای آشنایی بیشتر با این کالوکیشن‌ها، چند قید مقدار را همراه با صفت یا قید دیگر آورده‌ایم که در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

کالوکیشن‌های قید مقدار

Collocations with Adverbs of Degree

terribly difficultpretty goodhighly intelligent
فوق‌العاده سختتا حدی خوببه‌شدت باهوش
totally brilliantremarkably wellperfectly well
کاملاً برجستهبه‌ مقدار قابل‌توجهی خوبفوق‌العاده خوب
perfectly simpleabsolutely amazingutterly awful
فوق‌العاده سادهکاملاً جالبعملاً افتضاح

لیست قیدهای مقدار در انگلیسی با مثال

در ادامه، برای درک بهتر کاربرد قید مقدار در انگلیسی، انواع آن‌ها را همراه با مثال و ترجمه آورده‌ایم.

A (little) bit

(غیر رسمی)

He arrived a little bit late.

او کمی دیر رسید.

I’m a bit worried about Tom.

من کمی نگران «تام» هستم.

A little

I feel a little tired.

من کمی خسته‌ام.

He looked a little confused.

او کمی سردرگم به نظر می‌رسید.

A lot

.I go out with my friends a lot

من با دوستم زیاد بیرون می‌روم.

I eat pasta quite a lot.

من پاستا زیاد می‌خورم.

Absolutely

I absolutely love chocolate cake.

من کیک شکلاتی خیلی دوست دارم.

I’m not absolutely sure what time she left.

من کاملاً مطمئن نیستم که او چه ساعتی رفت.

Almost

We have almost arrived at the station.

ما تقریباً به ایستگاه رسیده‌ایم.

.I can almost imagine what it is like there

من تقریباً می‌توانم تصور کنم که آنجا چه شکلی است.

Awfully

There is an awfully big cut on his leg.

بریدگی بسیار بزرگی روی پای او هست.

The nurse was awfully kind to me.

پرستار خیلی با من مهربان بود.

completely

I completely understand why you are worried.

من دلیل نگرانی شما را کاملاً می‌فهمم.

That is a completely different situation.

آن وضعیت کاملاً متفاوتی است.

Deeply

I am deeply grateful to everyone who helped me at that time.

من از همه کسانی که در آن زمان کمکم کردند بسیار سپاس‌گزارم.

He became deeply involved in politics.

او عمیقاً درگیر سیاست شد.

Enough

Is that jacket big enough?

آیا سایز آن کت به اندازه کافی بزرگ است؟

Did she run quickly enough to win the race?

آیا او آن‌قدر سریع دوید تا در مسابقه برنده شود؟

Do you think you worked hard enough to pass the exam?

آیا فکر می‌کنی برای قبولی در امتحان به‌ اندازه کافی تلاش کردی؟

Enormously

The film was enormously successful.

فیلم فوق‌العاده موفقی بود.

I enormously appreciate your help with that.

من از کمک شما در این رابطه بسیار قدرادنی می‌کنم.

Entirely

That is an entirely different situation.

این وضعیتی کاملاً متفاوت است.

I’m not entirely sure what you mean!

من کاملاً مطمئن نیستم که منظور شما چیست!

Learn English

Extremely

That is an extremely difficult question.

این سؤال فوق‌العاده سخت است.

She did extremely well in the exam.

او در امتحان فوق‌العاده خوب عمل کرد.

Fairly

I’m fairly sure I saw Sarah next to the Post Office.

من نسبتاً مطمئنم که «سارا» را در اداره پست دیدم.

I play the piano fairly well.

من نسبتاً خوب پیانو می‌زنم.

Greatly

I greatly appreciate your help.

من از کمک شما بسیار قدردانی می‌کنم.

She is greatly admired for her work on nuclear physics.

او به دلیل کاری که در زمینه فیزیک هسته‌ای کرده، بسیار تحسین می‌شود.

Highly

He is a highly skilled engineer.

او مهندس بسیار ماهری است.

It is highly likely that Sue will get the job.

به احتمال زیاد «سو» شغل جدید را به دست می‌آورد.

Incredibly

That exam was incredibly difficult.

آن امتحان به‌شکلی باورنکردنی سخت بود.

He walks incredibly slowly!

او به‌طرز باورنکردنی آهسته راه می‌رود.

Loads/Lots

(غیر رسمی)

I see my friends loads at the weekend.

آخر هفته دوستانم را زیاد می‌بینم.

I missed you lots when you went away!

وقتی رفتی خیلی دلم برایت تنگ شد!

Most

(خیلی رسمی)

You are most kind.

خیلی لطف دارید.

That was most generous of him.

این سخاوت زیاد او را می‌رساند.

نکته: «most» در مثال‌های فوق، با حالتی که برای «صفت عالی» (Superlative Adjective) به کار می‌رود فرق دارد. «most» در اینجا به معنی «خیلی» است و بیشتر در انگلیسی قدیم کاربرد داشته است.

توضیح قید مقدار در انگلیسی

Not at all

I’m not at all happy about that!

من اصلاً از این بابت خوشحال نیستم!

It is not at all clear how to answer the question.

نحوه پاسخگویی به سؤال اصلاً مشخص نیست.

Particularly

That was a particularly good film.

آن فیلم به‌طور منحصربه‌فردی خوب بود.

I thought she sang particularly well.

من فکر کردم او به‌طور ویژه‌‌ای خوب آواز می‌خواند.

Perfectly

I can read the road sign perfectly.

من می‌توانم علامت را به‌‌طور کامل بخوانم.

I understand perfectly well why he left his job.

من به‌خوبی درک می‌کنم که او چرا از شغلش استعفا داد.

Practically

I think I can score 100% in the Math exam. That is practically impossible!

من فکر می‌کنم می‌توانم در امتحان ریاضی نمره کامل بگیرم. آن عملاً غیرممکن است!

She practically lives at our house.

او عملاً در خانه ما زندگی می‌کند.

Pretty

I’m pretty sure she will pass the exam.

مطمئنم که او در امتحان قبول می‌شود.

I thought it was a pretty good film.

به نظرم فیلم نسبتاً خوبی بود.

Quite

It was quite difficult to choose the right present for Sonia.

انتخاب هدیه مناسب برای «سونیا» کار بسیار سختی بود.

Tim is quite tall.

«تیم» کاملاً قدبلند است.

Rather

I thought her first novel was rather good.

فکر می‌کردم اولین رمانش نسبتاً خوب باشد.

He seemed rather quiet when I saw him last week.

وقتی هفته گذشته او را دیدم، نسبتاً ساکت به نظر می‌رسید.

Remarkably

He played remarkably well in the final.

او در فینال بازی فوق‌العاده‌ای انجام داد.

There were remarkably few applications for the job.

 درخواست برای این شغل به‌طرز قابل‌توجهی کم بود (تقریباً درخواستی وجود نداشت).

Slightly

I will earn slightly more money in my new job.

در شغل جدیدم کمی بیشتر درآمد خواهم داشت.

A: How do you feel about the interview?

B: I am slightly nervous actually!

A: در مورد مصاحبه چه حسی دارید؟

B: در واقع کمی عصبی هستم!

لیست قید مقدار در انگلیسی

Somewhat

I was somewhat surprised that Joe got the promotion.

از این‌که «جو» ترفیع گرفت، تا حدی تعجب کردم.

It was somewhat late when the show started.

وقتی برنامه شروع شد، تا حدودی دیر شده بود.

Strongly

I strongly believe animals should not be exploited.

من شدیداً معتقدم که نباید از حیوانات سوء‌استفاده کرد.

He was strongly opposed to the new law on driving speeds.

او به‌شدت با قانون جدید رانندگی پرسرعت مخالف بود.

Terribly

The experiment went terribly wrong.

آزمایش به‌طرز افتضاحی اشتباه شد.

What happened to Chris was terribly sad.

اتفاقی که برای «کریس» افتاد، خیلی بد بود.

Thoroughly

I thoroughly enjoyed the film.

من کاملاً از فیلم لذت بردم.

I thoroughly approve of loans for students.

من وام [گرفتن] برای دانشجویان را کاملاً تأیید می‌کنم.

Too

It was too hot for me in that room!

آن اتاق برای من بیش از حد گرم بود.

That shelf is too high for me to reach.

آن قفسه بیش از حد بلند است و دستم به آن نمی‌رسد.

Totally

I feel too tired to come out tonight.

برای بیرون رفتن بیش از حد خسته‌ام.

That’s OK, I totally understand.

اشکالی ندارد، من کاملاً درک می‌کنم.

Paul’s behavior was totally unreasonable.

رفتار «پاول» کاملاً غیر منطقی بود.

Utterly

I was utterly devastated when Grandma died.

وقتی مادربزرگ فوت کرد، حالم کاملاً خراب بود.

That party was utterly fantastic!

آن مهمانی در کل فوق‌العاده بود!

Very

Martina is very tall.

«مارتا» خیلی قدبلند است.

They walked very quickly.

آن‌ها خیلی تند راه رفتند.

Virtually

Running a marathon every day for a week! That is virtually impossible!

دوی ماراتون هر روز به مدت یک هفته! این کار عملاً غیرممکن است!

Tim and Tom are not quite the same height, but they are virtually identical.

«تیم» و «تام» کاملاً هم‌‌قد نیستند، اما تقریباً هم‌قد هستند.

گرامر adverbs of degree

در این آموزش با تعریف قید مقدار در انگلیسی آشنا شدیم. قید مقدار، اطلاعات زیادی درباره شدت وقوع عمل به ما می‌دهد و معمولاً قبل از صفت یا قید دیگری قرار می‌گیرد. همچنین می‌تواند بعد از فعل کمکی یا فعل کمکی وجهی و قبل از فعل‌های دیگر بیاید.

مهم‌ترین قیدهای مقدار در انگلیسی عبارت‌اند از:

 • almost
 • too
 • very
 • quite
 • extremely
 • fully

برای استفاده از این قیدها، بعد از فاعل و فعل «to be» یا «have»، قید مقدار می‌آوریم. همچنین می‌توانیم بعد از فاعل، از قید مقدار و فعل استفاده کنیم. در این آموزش، مثال‌های متعددی برای درک بهتر کاربرد قید مقدار ارائه شد، اما برای جمع‌بندی، دو مثال آورده‌ایم که در آن‌ها از فعل «to be» و قید مقدار «extremely» استفاده شده است.

I’m extremely confused.

من شدیداً گیج شده‌ام.

The glass is extremely full.

لیوان خیلی پر است.

سوالات رایج درباره قید مقدار در انگلیسی

در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص قید مقدار در انگلیسی پاسخ دهیم.

قید مقدار در انگلیسی چند نوع است؟

قید مقدار در زبان انگلیسی را به دو گروه مهم تقسیم می‌کنند. دسته اول قیدهایی هستند که بر شدت چیزی اضافه می‌کنند و دسته دوم به قیدهایی گفته می‌شود که از شدت چیزی کم می‌کنند. برای مثال، «absolutely»‌ یا «fairly» دو نمونه از قیدهای مقدار هستند که شدت آن‌ها با هم فرق دارد.

کاربرد قید مقدار در انگلیسی چیست؟

قید مقدار برای توصیف صفت در جمله به کار می‌روند. برای مثال، کلمه «very» در «very tall» قید مقدار است که صفت «tall» را توصیف می‌کند. همچنین قید مقدار برای توصیف قیدهای دیگر در جمله نیز به کار می‌روند، مانند «quite slowly»‌. دسته دیگری از آن‌ها فعل را توصیف می‌کنند، مانند «I really like that film» که «really» برای توصیف فعل «like» به کار رفته است.

تقسیم بندی قید مقدار در انگلیسی چگونه است؟

قید مقدار در انگلیسی با توجه به این‌‌که برای توصیف افزایش شدت عمل یا کاهش آن به کار می‌روند، به دو دسته تقسیم می‌شوند. اما در کل می‌توان آن‌ها را بر حسب شدت توصیف عمل به چهار دسته ضعیف، متوسط، شدید و خیلی شدید تقسیم‌بندی کرد.

تمرین قید مقدار در انگلیسی

در ادامه به چند نمونه‌سوال از کاربرد قید مقدار در انگلیسی می‌پردازیم.

تمرین اول

جمله‌های زیر را به کمک کلمه‌های ارائه شده کامل کنید.

barely, too, thoroughly, quite, just, enough, very, widely, more, nearly, highly, so, slightly, absolutely

Q1: If you didn't walk _____ slowly, we would get there much faster.

جواب

Answer: If you didn't walk so slowly, we would get there much faster.

Q2: I'm _____ ready. I just need to brush my teeth.

جواب

Answer: I'm almost ready. I just need to brush my teeth.

Q3: He _____ sleeps. It's not surprising that he's always tired.

جواب

Answer: He hardly sleeps. It's not surprising that he's always tired.

Q4: It was _____ hot to play football, so we went swimming instead.

جواب

Answer: It was too hot to play football, so we went swimming instead.

Q5: I'm _____ starving! When's lunch?

جواب

Answer: I'm absolutely starving! When's lunch?

Q6: He's a _____ respected scientist. I'm sure you must have heard of him.

جواب

Answer: He's a highly respected scientist. I'm sure you must have heard of him.

Q7: I'm _____ exhausted from the trek. I need to lie down.

جواب

Answer: I'm completely exhausted from the trek. I need to lie down.

Q8: I'm _____ sure that's the answer, but you should probably ask someone else.

جواب

Answer: I'm fairly sure that's the answer, but you should probably ask someone else.

Q9: You don't exercise _____ That's why you're so unfit.

جواب

Answer: You don't exercise enough That's why you're so unfit.

Q10: I _____ suggest you consult a lawyer about this matter

جواب

Answer: I strongly suggest you consult a lawyer about this matter

Q۱1: I understand _____ well why he left his job. The pay was terrible.

جواب

Answer: I understand perfectly well why he left his job. The pay was terrible.

Q۱2: They were _____ in love. I've never met such a happy couple.

جواب

Answer: They were deeply in love. I've never met such a happy couple.

Q۱3: The house is made _____ of recycled materials. It's amazing!

جواب

Answer: The house is made entirely of recycled materials. It's amazing!

Q۱4: The battery should be _____ charged so you can use it straight away.

جواب

Answer: The battery should be fully charged so you can use it straight away.

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با مطلب قید مقدار در انگلیسی، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل 6 سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. The situation is _____ serious.

very

much

too

2. You are _____ kind.

too

much

too much

3. Today is _____ colder than yesterday.

very

much

many

4. My boyfriend is _____ older than me.

very

much

5. I have been to _____ too many countries recently.

rather

quite

6. I like your dress _____.

very

much

very much

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «انواع قید در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۴ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Books For LanguagesOTUKEnglish Club
۲ دیدگاه برای «قید مقدار در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ»

عالی بود واقعا …‌از این بهتر نمیشه

از توجه شما سپاس‌گزاریم.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *