زبان انگلیسی ۳۲۸۱ بازدید

«افعال عبارتی» (Phrasal Verbs) به افعالی گفته می‌شود که از از دو قسمت فعل و حرف اضافه یا قید تشکیل شده‌اند. در برخی موارد، می‌توان اجزاء فعل را از هم جدا کرد. در این صورت به آن‌ها «افعال جداشدنی» (Separable Verbs) می‌گویند. اما بعضی از آن‌ها را نمی‌توان جدا کرد، به همین خاطر به آن‌ها «افعال جدانشدنی» (Inseparable Verbs) می‌گویند. در آموزش‌های قبلی «مجله فرادرس» در مورد افعال جدانشدنی صحبت کردیم. در این مطلب، قصد داریم کاربرد و انواع افعال جداشدنی در انگلیسی را همراه با مثال بررسی کنیم.

افعال عبارتی در انگلیسی چیست ؟

همان‌طور که گفته شد، افعال عبارتی در انگلیسی از ترکیب فعل و حرف اضافه یا قید ساخته می‌شوند، به همین خاطر به آن‌ها افعال دو یا چندقسمتی نیز می‌گویند. افعال عبارتی، بخش مهمی از دستور زبان انگلیسی را تشکیل می‌دهند و یادگیری آن‌ها امری ضروری به شمار می‌رود. بدون شک، بسیاری از ما تا حدی با تعدادی از این افعال آشنا هستیم یا قبلاً از آن‌ها استفاده کرده‌ایم. به مثال‌های زیر و افعال عبارتی هر یک توجه کنید.

I woke up late this morning.

من امروز صبح دیر از خواب بیدار شدم.

Can you look after the kids while I do the shopping?

وقتی من در حال خرید کردن هستم، می‌توانی از بچه‌ها مراقبت کنی؟

If you’re going out, put on a coat.

اگر بیرون می‌روی، پالتو بپوش.

My Mum picks me up after school.

مادرم بعد از مدرسه به دنبالم می‌آید.

فیلم آموزشی مرتبط

ساختار افعال عبارتی در انگلیسی

  • ساختار کلی افعال عبارتی به صورت زیر است:

verb + adverb

این دسته از افعال عبارتی می‌توانند به دو دسته «متعدی» (Transitive) و‌ «لازم» (Intransitive) تقسیم شوند. دسته اول به مفعول مستقیم نیاز دارند و دسته دوم، مفعول مستقیم نمی‌گیرند. به کمک مثال‌های زیر، می‌توانید با این ساختار بیشتر آشنا شوید. در دو مثال اول از فعل متعدی و در دو مثال آخر فعل لازم به کار رفته است.

We will have to put off the meeting.

باید جلسه را به تعویق بیندازیم.

(در این جمله «the meeting» مفعول است.)

They refused my offer.

آن‌ها دعوت مرا رد کردند.

(در این جمله، «my offer» مفعول است.)

I don't like to get up.

من دوست ندارم [از رختخواب] بلند شوم.

He was late because his car broke down.

او دیرش شد، زیرا ماشینش خراب شده بود.

  • نوع دیگری از افعال عبارتی با ساختار زیر به کار می‌روند:

verb + preposition

به دلیل این‌که حرف اضافه همواره مفعول دارد، تمام افعال عبارتی در این دسته باید مفعول مستقیم داشته باشند. بنابراین، افعال عبارتی که در این تقسیم‌بندی قرار می‌گیرند، همه متعدی هستند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

He is looking after the dog.

او مراقب سگ است.

Did you talk about me?

در مورد من حرف زدی؟

John is waiting for Mary.

«جان» منتظر «ماری» است.

فیلم آموزشی مرتبط

افعال حرف اضافه‌ای از هم جدا نمی‌شوند. به عبارت دیگر، نمی‌توانیم مفعول مستقیم را بین دو جزء فعل قرار دهیم. به مثال زیر دقت کنید.

Who is looking after the baby?

Who is looking the baby after?

چه کسی در حال مراقبت کردن از بچه است؟

  • دسته سوم افعال عبارتی با فرمول زیر به کار می‌روند:

verb + adverb + preposition

به چند مثال زیر توجه کنید.

He doesn't get on with his wife.

او با همسرش کنار نمی‌آید.

I look forward to seeing you.

مشتاق دیدار تو هستم.

We have run out of eggs.

تخم‌مرغ ما تمام شده است.

کاربرد افعال جداشدنی

افعال جداشدنی در انگلیسی

اگر افعال عبارتی با ساختار «verb + adverb» مفعول مستقیم داشته باشند، معمولاً می‌توانیم دو جزء فعل را از هم جدا کنیم. به این دسته از افعال عبارتی، «افعال جداشدنی» (Separable Verbs) می‌گویند. برای مثال، «turn down» به معنای «رد کردن»، فعل جداشدنی است که به دو شکل زیر به کار می‌رود:

They turned down my offer.

They turned my offer down.

آن‌ها پیشنهاد مرا رد کردند.

اما اگر مفعول مستقیم در نقش «ضمیر» ظاهر شود، راهی نداریم جز این‌که دو جزء فعل را از هم جدا کنیم و وسط آن‌ها ضمیر را قرار دهیم. به مثال زیر توجه کنید تا این موضوع را به خوبی درک کنید.

John switched on the radio. (درست)

John switched the radio on. (درست)

John switched it on. (درست)

John switched on it. (نادرست)

فیلم آموزشی مرتبط

لیست افعال جداشدنی در انگلیسی

در ادامه این مطلب، به تعدادی از پرکاربردترین افعال جداشدنی در انگلیسی اشاره کرده‌ایم که در جدول زیر همراه با معنی مشاهده می‌کنید.

افعال جداشدنی در انگلیسی

Separable Phrasal Verbs

اضافه کردن add up
موجب شدن bring about
تربیت کردن bring up
لغو کردن call off
ادامه دادن carry on
شاد کردن؛ خوشحال بودن cheer up
حذف کردن cut out
لباس رسمی پوشیدن dress up
سر در آوردن figure out
تکمیل کردن (فرم) fill out
تعمیر کردن fix up
پخش کردن give out
تسویه کردن pay off
ساختن put up
تخریب کردن run down
قال گذاشتن stand up
دور انداختن throw away
امتحان کردن try out
حل کردن work out
حمایت کردن back up
انجام دادن carry out
کاهش دادن cut down
کاملاً پر کردن fill up
ترک کردن؛ دست کشیدن give up
از قلم انداختن؛ نادیده گرفتن leave out
انتقال دادن pass on
یادداشت کردن، نوشتن write down
منفجر کردن blow up
تسکین دادن calm down
موکول کردن carry over
تمیز کردن؛ پاک کردن clean up
چیزی را جدا کردن cut off
پس دادن؛ بازگرداندن give back
مأیوس کردن let down
پس دادن (پول) pay back
پوشیدن put on
پول جمع کردن save up
مسئولیتی را به عهده گرفتن take over
پوشیدن؛ امتحان کردن try on
تولید کردن؛ بیرون دادن turn out
خرد کردن chop up

ترتیب کلمات برای افعال جداشدنی در انگلیسی

ترتیب کلمات برای افعال جداشدنی در انگلیسی به صورت زیر است.

  • زمانی که مفعول مستقیم، اسم شخص یا چیزی باشد، می‌تواند بعد از فعل عبارتی یا وسط آن قرار بگیرد:

I threw away the old pizza.

= I threw the old pizza away.

من پیتزای مانده را دور انداختم.

  • اگر مفعول مستقیم اسم نباشد و به‌جای آن از ضمایر مفعولی استفاده شود، باید بین دو جزء فعل قرار بگیرد:

I threw it away.

Not: I throw away it.

من آن را دور انداختم.

مثال افعال جداشدنی در انگلیسی

برای درک بهتر ساختار افعال جداشدنی در انگلیسی در ادامه این مطلب چند مثال همراه با ترجمه آن‌ها آورده‌ایم.

Please put the lamp on the desk.

لطفاً لامپ را روی میز بگذارید.

They tore down the old building.

ساختمان قدیمی را خراب کردند.

I decided to throw out my old jeans.

تصمیم گرفتم شلوار جین قدیمی‌ام را دور بیندازم.

The report is due today. Stop putting it off.

موعد گزارش امروز است. آن را به تعویق نیندازید.

Mom had to get us up every day for school.

مادر باید ما را هر روز صبح برای مدرسه بیدار می‌کرد.

The union took on the huge oil company.

اتحادیه، مسئولیت شرکت بزرگ نفت را به عهده گرفت.

The recipe says to take three onions and chop them up.

دستور غذا می‌گوید سه عدد پیاز را بردارید و آن‌ها را خرد کنید.

Could you help me with this math problem? I can’t figure it out.

ممکن است در مورد این مسئله ریاضی به من کمک کنی؟ سر در نمی‌آورم.

The tour company will pick you up at the airport and take you to your hotel.

شرکت گردشگری شما را از فرودگاه برمی‌دارد و به هتل خود می‌برد.

لیست افعال جداشدنی در انگلیسی

After you’re done reading those magazines, please put them away.

بعد از این که آن مجله‌ها را خواندی، لطفاً آن‌ها را کنار بگذار.

I really like this dress. Can I try it on?

من واقعاً این لباس را دوست دارم. می‌توانم آن را پرو کنم؟

Could you tell me your e-mail address again? I didn’t write it down.

ممکن است آدرس ایمیل خود را دوباره بگویید؟ آن را یادداشت نکردم.

She got a job offer from a big company, but she turned it down to pursue a career in music.

او پیشنهاد کاری از شرکت بزرگی دریافت کرد، اما آن را رد کرد تا حرفه موسیقی را دنبال کند.

فیلم آموزشی مرتبط

افعال جدا نشدنی در انگلیسی

برخی از افعال عبارتی انگلیسی جدانشدنی هستند، مانند مثال زیر:

Who looks after the baby when you're at work?

چه کسی وقتی سر کار هستید از کودک مراقبت می‌کند؟

حتی در صورتی که ضمیر داشته باشیم، باز هم نمی‌توانیم اجزاء فعل را از هم جدا کنیم، مانند مثال زیر:

Who looks after her when you're at work?

چه کسی وقتی سر کار هستید از او مراقبت می‌کند؟

در آموزش‌های قبلی «فرادرس» به طور کامل با افعال جدانشدنی در انگلیسی آشنا شدیم. در این آموزش، اشاره مختصری به آن‌ها می‌کنیم و در ادامه چند مثال با تعدادی از افعال پرکاربرد جدانشدنی ارائه خواهیم کرد. لینک افعال جدانشدنی در انگلیسی را در زیر مشاهده می‌کنید.

مثال افعال جدا نشدنی در انگلیسی

به چند مثال با افعال جدانشدنی در انگلیسی توجه کنید.

I came across your email when I was clearing my inbox.

وقتی داشتم اینباکس خود را پاک می‌کردم، تصادفی ایمیل شما را دیدم.

The caterpillar turned into a beautiful butterfly.

کاترپیلار به پروانه زیبایی تبدیل شد.

It was quite a major operation. It took me months to get over it and feel normal again.

عمل جراحی خیلی مهمی بود. ماه‌ها طول کشید تا بر آن غلبه کنم و دوباره به حالت عادی برگردم.

Can you hear that noise all the time? I don't know how you put up with it.

آن صدا را تمام مدت می‌شنوی؟ نمی‌دانم چطور تحملش می‌کنی.

The concert's on Friday. I'm really looking forward to it.

کنسرت جمعه است. بی‌صبرانه منتظرش هستم.

فعل در انگلیسی

روش تشخیص افعال جداشدنی و جدانشدنی

افعال گذرا به مفعول یا متعدی، هم می‌توانند جدانشدنی باشند و هم جداشدنی. یکی از راه‌های تشخیص افعال جدانشدنی و افعال جداشدنی در انگلیسی این است که اجزاء فعل عبارتی را از هم جدا کنیم. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم و در ساختار و معنی جمله مشکلی ایجاد نشود، در آن صورت فعل جداشدنی است. اما اگر نتوانیم اجزاء فعل را از هم جدا کنیم، فعل جدانشدنی است. به مثال زیر دقت کنید.

Please turn off the TV.

Please turn the TV off.

لطفاً تلویزیون را خاموش کن.

(در مثال فوق، می‌توانیم «the TV» را بین دو جزء فعل قرار دهیم، بنابراین فعل جداشدنی است.)

I’ll look after your dog while you’re on vacation.

I’ll look your dog after while you’re on vacation.

وقتی در سفر هستید، من مراقب سگ شما خواهم بود.

(در این مثال، نمی‌توانیم «your dog» را وسط فعل قرار دهیم، بنابراین، فعل جدانشدنی است.)

تشخیص افعال جداشدنی و جدانشدنی کار ساده‌ای نیست. در مواردی که نمی‌توانیم به روش فوق آن‌ها را از هم تفکیک کنیم، بهترین راه مراجعه به دیکشنری است.

بهترین راه برای یادگیری افعال عبارتی چیست ؟

صدها فعل عبارتی در زبان انگلیسی وجود دارد که بدون شک همه آن‌ها را نمی‌توانیم حفظ کنیم. بنابراین، بهتر است مانند افعال دیگر انگلیسی با آن‌ها برخورد کنیم. برای مثال، زمانی که با فعل عبارتی جدید «break into» مواجه می‌شوید، به آن توجه کنید. برای درک معنی آن، ابتدا سعی کنید از طریق متن یا بافت جمله (Context) آن را تشخیص دهید. اگر باز هم متوجه مفهوم آن نشدید، از دیکشنری کمک بگیرید. به مرور و با تمرین و تکرار می‌توانید بر آن‌ها مسلط شوید و در موقعیت‌های درست به کار ببرید.

در نظر داشته باشید که در بیشتر موارد، افعال عبارتی از نظر معنایی تفاوت زیادی با فعل خود دارند. برای مثال فعل «come» به معنی آمدن است، اما فعل دوقسمتی آن «come across» به معنای «کسی را اتفاقی دیدن» است. بنابراین، نمی‌توان خارج از متن یا بدون کمک دیکشنری معنی آن‌ها را حدس زد. در این مطلب، به تعدادی از پرکاربردترین افعال جداشدنی در انگلیسی و معنی آن‌ها اشاره کرده‌ایم که می‌توانید برای شروع یادگیری از آن‌ها کمک بگیرید. همچنین مثال‌هایی نیز در این خصوص آورده شده تا با کاربرد آن‌ها در جمله بیشتر آشنا شوید.

فیلم آموزشی مرتبط

کی و کجا از افعال عبارتی استفاده نمی‌کنیم؟

افراد انگلیسی‌زبان از افعال عبارتی، هم در محاوره و هم در موقعیت‌های رسمی استفاده می‌کنند. اما در نوشتار رسمی، بهتر است تا حد امکان از به کار بردن افعال عبارتی خودداری کرد و به‌جای آن از فعل‌های رسمی‌تر کمک گرفت.

جمع‌بندی

در این مطلب، افعال عبارتی در زبان انگلیسی را توضیح دادیم و به انواع ساختارهای آن اشاره کردیم. در حقیقت، سه ساختار اصلی برای افعال عبارتی در نظر گرفته شده که عبارت است از:

  • فعل + قید
  • فعل + حرف اضافه
  • فعل + قید + حرف اضافه

در مورد افعال عبارتی که در دسته اول قرار می‌گیرند، می‌توانیم دو جزء فعل را از هم جدا کنیم. به این دسته از افعال عبارتی، افعال جداشدنی می‌گوییم. اما اجزاء دو ساختار دیگر را نمی‌توانیم از هم جدا کنیم. به همین خاطر به‌ آن‌ها افعال جدانشدنی می‌‌گوییم. نکته مهم در رابطه با افعال جداشدنی این است که اگر به‌جای مفعولِ مستقیم، از ضمیر استفاده شود، حتماً باید بین دو جزء فعل عبارتی قرار بگیرد.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.