گرامر Get — به زبان ساده و با مثال

۵۲۴۷ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۷ اسفند ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۲۰ دقیقه

در زبان انگلیسی فعل‌های پرکاربرد زیادی وجود دارند که معنی متعددی دارند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها فعل get است که مانند بیشتر این فعل‌ها اغلب در مکالمه و متون غیررسمی استفاده می‌شود. در این آموزش قصد داریم گرامر get را بررسی کنیم، معنی‌های مختلف آن را یاد بگیریم و روش استفاده از آن‌ها را با مثال یاد بگیریم. همچنین گرامر این فعل را در جمله‌های مجهول نیز توضیح خواهیم داد.

فعل Get

«get» یکی از افعال بی‌قاعده زبان انگلیسی است. افعال بی‌قاعده فعل‌هایی هستند که قسمت دوم و سوم آن‌ها طبق قاعده اصلی زبان انگلیسی، با اضافه شدن «ed-» ساخته نمی‌شود. قسمت‌های دوم و سوم این فعل «got» و «got» هستند. در انگلیسی آمریکایی به جای قسمت سوم از «gotten» هم استفاده می‌شود.

این فعل در زبان انگلیسی، به خصوص در متن‌ها و مکالمه‌های غیررسمی کاربرد زیادی دارد. get معنی‌های بسیاری دارد و اصطلاحات زیادی با استفاده از آن ساخته می‌شود که در این مطلب به مهم‌ترین موارد آن و ساختار هر کدام اشاره می‌کنیم.

ساختارهای گرامر Get

فعل get یکی از فعل‌های بسیار پرکاربرد زبان انگلیسی است که معانی متعددی دارد و بسته به ساختار گرامر جمله برای کاربردهای مختلفی از آن استفاده می‌شود. در ادامه این مطلب کاربردهای مختلف آن را از نظر گرامری و از نظر معنایی بررسی می‌کنیم.

یکی از معنی‌های پرکاربرد کلمه get‌ در گرامر زبان انگلیسی برای اشاره به گرفتن چیزی یا خریدن یا به دست آوردن آن است. فعل get در این کاربرد نیاز به «مفعول» (Object) مستقیم دارد. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Subject + To Get + Direct Object

در جملاتی که هم مفعول مستقیم و هم مفعول غیرمستقیم داشته باشیم، فرمول کلی get به شکل زیر است:

Subject + To Get + Indirect Object + Direct Object

به مثال‌های زیر از این کاربرد توجه کنید.

I got my passport last week.

هفته پیش پاسپورت خود را گرفتم.

She got her driving license last week.

او هفته پیش گواهینامه رانندگی خود را گرفت.

They got permission to live in Switzerland.

آن‌ها اجازه گرفتند در «سوئیس» زندگی کنند.

I got a letter from my friend in Nigeria.

از دوستم در «نیجریه» نامه‌ای گرفتم.

He gets $1,000 a year from his father.

او هر سال هزار دلار از پدرش می‌گیرد.

She got a new coat from Rome.

او کت جدیدی از «رم» خرید.

We got a new television for the sitting room.

ما تلویزیون جدیدی برای اتاق نشیمن خریدیم.

Can you get me an ice-cream?

می‌توانی برای من یک بستنی بخری؟

Can we stop here? I need to get Fiona and Steven some cash from the cash machine.

می‌توانیم اینجا توقف کنیم؟ باید برای «فیونا» و «استیون» کمی پول نقد از دستگاه خودپرداز بگیرم.

یکی دیگر از کاربردهای پراستفاده get برای اشاره به رسیدن به جایی است. ساختار این کاربرد شکل ساده‌ای دارد. پس از فعل get از یک اسم استفاده می‌کنیم که نام مکان یا جایی است. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Subject + To Get + Noun

مثال‌های زیر از این کاربرد را در نظر بگیرید.

How are you getting home tonight?

امشب چطور به خانه می‌رسی؟

We got to London around 6 p.m.

حدود ساعت شش عصر به لندن رسیدیم.

What time will we get there?

چه ساعتی به آنجا می‌رسیم؟

When did you get back from New York?

چه وقتی از نیویورک برگشتی؟

کاربرد دیگر گرامر get برای اشاره به تغییر یا تبدیل شدن است. وقتی وضعیتی تغییر می‌کند و به حالتی دیگر تبدیل می‌شود با استفاده از get در کنار یک صفت می‌توان آن را توصیف کرد. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Subject + To Get + Adjective

به این مثال‌ها دقت کنید.

I am getting old.

دارم پیر می‌شوم.

It's getting hotter.

هوا دارد گرم‌تر می‌شود.

ساختارهای گرامر Get

By the time they reached the house they were getting hungry.

وقتی به خانه رسیدند داشتند گرسنه می‌شدند.

I'm getting tired of all this nonsense.

دارم از تمام این مزخرفات خسته می‌شوم.

My mother's getting old and needs looking after.

مادرم دارد پیر می‌شود و نیاز دارد کسی مراقب او باشد.

It gets dark very early in the winter.

در زمستان هوا خیلی زود تاریک می‌شود.

Don't touch the stove until is gets cool.

به اجاق گاز دست نزن تا خنک شود.

Put your coat on or you’ll get cold.

کت خود را بپوش در غیر این صورت سردت می‌شود.

Let’s hope she gets better soon.

بیایید امیدوار باشیم او به زودی بهتر شود.

It’s getting dark.

هوا دارد تاریک می‌شود.

یکی دیگر از کاربردهای گرامر get برای اشاره به چیزی است که باعث رخ دادن اتفاقی یا انجام شدن کاری می‌شود. با استفاده از get در کنار «فاعل» (Subject) و مفعول جمله و شکل‌های مختلف فعل می‌توان به این کاربرد اشاره کرد. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Subject + To Get + Object + Past Participle/ To Infinitive/Verb -ing

به این مثال‌ها دقت کنید.

I’m getting the computer repaired on Monday.

دوشنبه کامپیوتر را به جایی می‌برم تا تعمیر شود.

I’m going to the supermarket so I’ll get your jacket cleaned if you like.

من دارم به سوپرمارکت می‌روم برای همین اگر بخواهی ژاکت تو را می‌برم تا شسته و تمیز شود.

They got me to talk to the police, even though I knew it wouldn’t help.

من را وادار کردند با پلیس حرف بزنم، حتی با اینکه می‌دانستم فایده‌ای نخواهد داشت.

Can you help me get this printer working?

می‌توانی به من کمک کنی این پرینتر را به کار بیندازم؟

گرامر Get در معانی مختلف

فعل get یکی از افعال بی‌قاعده انگلیسی است که بسیاری از زبان‌آموزان را سردرگم می‌کند. از آن‌جایی که این فعل معنی‌های زیادی دارد و در بیشتر مکالمه‌های انگلیسی‌زبان‌ها استفاده می‌شود، یادگیری آن اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این فعل get در کنار حرف اضافه یا قیدهای مختلف نیز معنی‌های متعددی دارد.

بهترین روش یادگیری این فعل از طریق تمرین و تکرار زیاد است تا با هر کدام از کاربردهای آن جداگانه آشنا شویم. در ادامه مثال‌های متنوعی از معنی‌های مختلف این فعل آمده است. به این مثال‌ها توجه کنید تا با کاربردهای get بهتر آشنا شوید.

I need to get some files from the archives.

باید چند فایل از آرشیو بردارم.

Can you get me some paper from the cupboard?

می‌توانایی چندتا کاغذ از روی قفسه برای من بیاوری؟

She gets the train to work every day.

او هر روز برای سر کار رفتن سوار قطار می‌شود.

We can get a cab back to the hotel.

می‌توانیم برای برگشتن به هتل سوار تاکسی بشویم.

Did you get my email yesterday?

دیروز ایمیل من به دستت رسید؟

John got a beautiful necklace for her birthday.

«جان» برای تولد او گردنبند زیبایی خرید.

We must get some milk. There isn’t any left.

باید کمی شیر بخریم. دیگر چیزی باقی نمانده است.

Shall we get some fruit too?

کمی میوه هم بخریم؟

It’s getting colder. Put on your jacket.

هوا دارد سردتر می‌شود. ژاکت خود را بپوش.

You can get better at English by practicing.

با تمرین کردن می‌توانی در انگلیسی بهتر شوی.

They left at 4:30 and got home at 5:30.

آن‌ها ساعت ۴:۳۰ رفتند و ساعت ۵:۳۰ به خانه رسیدند.

When do you think you’ll get here?

فکر می‌کنی چه وقتی به اینجا برسی؟

I didn’t get what he said. Did you?

متوجه نشدم او چه گفت. تو متوجه شدی؟

He got the joke but I didn’t.

او متوجه شوخی شد اما من متوجه نشدم.

You should get your hair cut. It’s really long.

باید موهای خود را کوتاه کنی. واقعا بلند شده است.

We’re getting the car checked before our holiday.

می‌خواهیم قبل از تعطیلات خود، ماشین را ببریم تا بررسی شود.

گرامر Get در جملات مجهول

برای یاد گرفتن حالت مجهول فعل get، قبل از هر چیز باید مروری بر روش مجهول کردن جمله‌ها در زبان انگلیسی داشته باشیم. به طور کلی در انگلیسی وقتی می‌خواهیم توجه مخاطب را به جای فاعل جمله به سوی مفعول جمله ببریم، از حالت مجهول استفاده می‌کنیم. علاوه بر این توجه داشته باشید جمله‌های مجهول با «افعال متعدی» (Transitive Verbs) یا افعالی ساخته می‌شوند که نیاز به مفعول دارند.

برای ساختن جملات مجهول معمولا از ساختار Be + Past Participle استفاده می‌کنیم. اما در جمله‌های مجهولی که با get ساخته می‌شوند، این فعل جایگزین فعل be می‌شود. مثال‌های زیر را در نظر گرفته و آن‌ها را مقایسه کنید.

The trees in the garden were damaged in the wind.

درخت‌های باغ در باد آسیب دیدند.

(جمله مجهول با فعل be.)

***

The trees in the garden got damaged in the wind.

درخت‌های باغ در باد آسیب دیدند.

(جمله مجهول با فعل get.)

Their car was stolen last night.

ماشین آن‌ها دیشب دزدیده شد.

(جمله مجهول با فعل be.)

Their car got stolen last night.

ماشین آن‌ها دیشب دزدیده شد.

(جمله مجهول با فعل get.)

استفاده از get برای توصیف اتفاقی ناخوشایند مانند مثال‌های بالا بسیار رایج است. اما توجه داشته باشید وقتی در مورد ساختن و خلق کردن چیزی حرف می‌زنیم، یا به طور کلی وقتی به انجام شدن هر کار مثبتی اشاره داریم، از get‌ در جمله‌های مجهول استفاده نمی‌کنیم. این مثال را در نظر بگیرید.

This house was built in 1978.

NOT: This house got built in 1978.

این خانه در سال ۱۹۷۸ ساخته شده است.

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم از گرامر get بیشتر در مکالمه و متن‌های غیررسمی استفاده می‌کنیم. جملات مجهولی که با get ساخته می‌شوند نیز همین خصوصیت را دارند. وقتی جمله را با get به حالت مجهول درمی‌آوریم روی خود عملی که انجام می‌شود یا فردی که عمل روی او تاثیر می‌گذارد، تاکید بیشتری داریم.

I’ve got good news for you. Jim finally got promoted.

برای تو خبرهای خوبی دارم. «جیم» بالاخره ارتقا گرفت.

(در این جمله اهمیتی ندارد چه کسی به «جیم» ارتقا داده است. بلکه فعل و مفعول جمله، یعنی «جیم» و ارتقا گرفتن او مهم هستند.)

They had only known each other for six months when they got married in Las Vegas.

آن‌ها وقتی در «لاس‌وگاس» ازدواج کردند، فقط شش ماه همدیگر را می‌شناختند.

حالت مجهول get معمولا موقع صحبت کردن از اتفاقاتی استفاده می‌شود که منفی هستند یا خوشایند کسی نیستند. به این مثال‌ها دقت کنید تا با این کاربرد بیشتر آشنا شوید.

They’ve worked there for three years but they still got fired.

آن‌ها سه سال بود که آن‌جا کار می‌کردند اما باز هم اخراج شدند.

He feels his paintings are always getting criticised.

او احساس می‌کند نقاشی‌هایش همیشه تحت انتقاد قرار می‌گیرند.

Our car got stolen last night.

ماشین ما دیشب دزدیده شد.

گاهی اوقات در کنار حالت مجهول فعل get از ضمایر انعکاسی استفاده می‌کنیم. این کاربرد نشان می‌دهد که فاعل حداقل تا حدی مسئول اتفاقی بوده که رخ داده است.

I got myself into a mess by telling a lie.

با گفتن دروغی خود را درگیر وضعیت ناخوشایندی کردم.

He's got himself into trouble again.

او دوباره خود را به دردسر انداخته است.

I was thinking what a tangle we had got ourselves into.

داشتم فکر می‌کردم خودمان را درگیر چه مخمصه‌ای کرده‌ایم.

گرامر get used to و be used to

برای درک بهتر تفاوت بین get used to و be used to در زبان انگلیسی، قبل از هر چیز باید با معنی used to آشنا شویم. ساختار used to در کنار مصدر در جمله انگلیسی نشان‌دهنده عمل یا وضعیتی تکراری در گذشته است که حالا دیگر تغییر کرده و به شکل دیگری است. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

He used to work here.

NOT: He used to working here.

او قبلا اینجا کار می‌کرد.

She used to run every day.

NOT: She used to running every day.

او قبلا هر روز می‌دوید.

We used to be good friends.

ما قبلا دوستان خوبی بودیم.

She used to be a long-distance runner when she was younger.

او وقتی جوان‌تر بود، دونده دو استقامت بود.

Did you use to come here as a child?

وقتی بچه بودی به اینجا می‌آمدی؟

همان‌طور که در مثال‌های بالا می‌بینید این ساختار همیشه در زمان گذشته به کار می‌رود. علاوه بر این، بعد از used to حالت پایه فعل قرار می‌گیرد.

به طور کلی ساختار get used to و be used to هر دو به معنی عادت کردن هستند. از be used to برای صحبت کردن در مورد چیزی حرف می‌زنیم که با آن آشنا هستیم و به آن عادت داریم. به مثال‌های زیر در مورد کاربرد این ساختار توجه کنید.

I am used to waking up early.

من به زود بیدار شدن عادت دارم.

He is used to the sound of their fighting now.

او حالا دیگر به سروصدای مشاجره آن‌ها عادت کرده است.

We are used to the smaller rooms in this apartment.

ما به اتاق‌های کوچک‌تر این آپارتمان عادت داریم.

She's used to the city now and doesn't get lost any more.

او حالا به شهر عادت کرده و دیگر گم نمی‌شود.

He wasn't used to walking so much and his legs hurt the day after.

او به این مقدار راه رفتن عادت نداشت و پاهایش روز بعد درد می‌کردند.

I'm a teacher so I'm used to speaking in public.

من معلم هستم به همین خاطر به صحبت کردن در میان جمع عادت دارم.

از ساختار get used to برای اشاره به کارها یا چیزهایی استفاده می‌کنیم که در حال آشنا شدن با آن‌ها یا عادت کردن به آن‌ها هستیم. به این مثال‌ها و ترجمه آن‌ها دقت کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

It was uncomfortable at first, but eventually, I got used to public speaking.

اول برایم سخت بود اما بالاخره به صحبت کردن در میان جمع عادت کردم.

I wasn’t used to the humidity when I first moved to Taiwan, but eventually I got used to it.

اوایل که به «تایوان» آمده بودم به رطوبت عادت نداشتم اما بالاخره به آن عادت کردم.

It took him a while to get used to the slower pace of life here.

برای او مدتی طول کشید تا به سرعت آهسته‌تر زندگی در اینجا عادت کند.

When I was younger, I hated waking up early. But eventually, I got used to it.

وقتی کوچک‌تر بودم از زود بیدار شدن متنفر بودم. اما بالاخره به آن عادت کردم.

Even though they have lived here for nine years, they still can’t get used to the winters.

با اینکه ۹ سال است که اینجا زندگی می‌کنند اما هنوز نمی‌توانند به زمستان‌ها عادت کنند.

گرامر Get به عنوان فعل عبارتی

همان‌طور که get به تنهایی در انگلیسی معانی زیادی دارد، فعل‌های عبارتی زیادی هم هستند که با get‌ ساخته می‌شوند و هر کدام ساختار و کاربرد متفاوتی دارند. احتمالا می‌دانید فعل عبارتی فعلی است که از دو یا سه کلمه تشکیل شده است و شامل فعل و حرف اضافه یا قید می‌شود.

تعدادی از فعل‌های عبارتی که با get ساخته می‌شوند، فعل‌هایی پرکاربردی هستند که احتمالا از قبل آن‌ها را یاد گرفته‌اید و استفاده می‌کنید. برای مثال فعل get up به معنی بیدار شدن بر اساس همین ساختار تشکیل شده است. تعدادی از فعل‌های عبارتی مهم با get موارد زیر هستند:

 • get on:

وقتی می‌خواهیم به سوار وسیله نقلیه‌ شدن اشاره کنیم از این فعل استفاده می‌کنیم.

Here’s the bus. Let’s get on.

اتوبوس اینجاست. بیا سوار شویم.

کاربرد دیگر آن برای اشاره به خوب بودن ارتباط کسی با فردی دیگر است.

Amy and I really get on well.

من و «ایمی» خوب با همدیگر کنار می‌آییم.

(با همدیگر رابطه خوبی داریم.)

 • get off:

این فعل برای اشاره به پیاده شدن از وسیله نقلیه به کار می‌رود.

We got off the plane and went to passport control.

از هواپیما پیاده شدیم و به سمت محل بازرسی پاسپورت رفتیم.

 • get in:

این فعل برای اشاره به سوار شدن به وسیله نقلیه شخصی استفاده می‌شود.

He got in the car and put on his seatbelt.

او سوار ماشین شد و کمربند ایمنی خود را بست.

 • get out:

این فعل به معنی بیرون رفتن از خودرو شخصی است.

Ok kids, we’ve arrived. You can get out now.

خب بچه‌ها، رسیدیم. الان می‌توانید پیاده شوید.

 • get up:

این فعل به بیدار شدن از خواب اشاره دارد.

They usually get up at 7:30.

آن‌ها معمولا ساعت ۷:۳۰ بیدار می‌شوند.

 • get back:

وقتی می‌خواهیم به برگشتن به جایی اشاره کنیم، از این فعل استفاده می‌کنیم.

We should get back by 7:30. Can you wait for us?

ما احتمالا تا ساعت ۷:۳۰ برمی‌گردیم. می‌توانید منتظر ما بمانید؟

کاربرد دیگر این فعل به معنی پس گرفتن است.

I got my books back from Tom.

کتاب‌های خود را از «تام» پس گرفتم.

گرامر Get به عنوان فعل عبارتی
 • get over:

به معنی بهبود پیدا کردن از بیماری یا گذراندن شرایطی سخت.

I had flu last week but I’ve got over it now.

هفته پیش آنفولانزا داشتم اما حالا دیگر بهبود پیدا کرده‌ام.

 • get on/along with:

هر دو این فعل‌ها به معنی داشتن ارتباط خوب و بدون مشکل هستند.

Do you get along with your colleagues?

با همکارهای خود کنار می‌آیی؟

(رابطه خوبی داری؟)

 • get across:

وقتی می‌خواهیم به رساندن منظور خود هنگام صحبت کردن اشاره کنیم از این فعل استفاده می‌کنیم.

I’m not sure I got my ideas across in the meeting.

مطمئن نیستم در جلسه توانستم منظور خود را برسانم یا نه.

 • get by:

این فعل به معنی از پس چیزی یا کاری سخت برآمدن است.

My French isn’t good but I know enough to get by.

زبان فرانسوی من خوب نیست اما آنقدر بلد هستم که کافی باشد.

کاربرد دیگر آن برای اشاره به گذراندن زندگی با خرج اندک است.

Sara gets by on just $1,000 a month.

سارا با ماهی فقط هزار دلار زندگی خود را می‌گذراند.

 • get through:

این فعل کاربردهای متعددی دارد. اولین کاربرد آن ارتباط پیدا کردن با کسی است.

She can’t get through to Mr. Black. The line’s engaged.

او نمی‌تواند با آقای «بلک» تماس برقرار کند. خط اشغال است.

کاربرد دیگر آن برای اشاره به تمام کردن چیزی است.

We've got through all the sugar. Can you buy some more?

همه شکر را تمام کرده‌ایم. می‌توانی کمی دیگر بخری؟

آخرین کاربرد آن وقتی استفاده می‌شود که بخواهیم بگوییم از پس کار سختی برآمدیم.

That was a difficult test to get through, wasn't it?

گذراندن آن آزمون کار سختی بود، این‌طور نیست؟

 • get away with:

از این فعل وقتی استفاده می‌شود که کسی کار خلاف قانونی انجام داده اما به نحوی موفق شده مجازات نشود.

He stole some money from the firm but no one found out so he got away with it.

او مقداری پول از کارخانه دزدید اما کسی نفهمید، به همین خاطر از مجازات فرار کرد.

 • get at:

از این فعل برای اشاره به تلاش برای بیان چیزی استفاده می‌شود.

I think I see what you're getting at. I agree.

فکر می‌کنم می‌فهمم چه چیزی می‌خواهی بگویی. موافقم.

 • get down:

وقتی بخواهیم بگوییم چیزی باعث ناراحتی و بی‌حوصلگی ما شده، از این فعل استفاده می‌کنیم.

This rain is really getting me down.

این باران واقعا دارد من را غمگین می‌کند.

 • get on with:

این فعل برای اشاره به شروع کردن و انجام دادن کاری استفاده می‌شود.

I have so much homework, I'd better get on with it.

تکلیف خیلی زیادی دارم، بهتر است انجام دادن آن را شروع کنم.

کاربرد دیگر این فعل برای اشاره به ارتباط بدون مشکل با فردی دیگر است.

I really get on well with Janet.

من واقعا رابطه خوبی با «ژانت» دارم.

 • get out of:

وقتی بخواهیم بگوییم کسی مسئولیتی را که به عهده دارد انجام نمی‌دهد از این فعل استفاده می‌کنیم.

She got out of the washing-up every day, even when it was her turn.

او هر روز از ظرف شستن فرار می‌کند، حتی وقتی نوبت خود او بود.

کاربرد دیگر آن برای اشاره به بیرون آمدن است.

I got out of class at 3:30.

ساعت ۳:۳۰ از کلاس بیرون آمدم.

 • get up to:

از این فعل برای اشاره به شروع کردن کاری استفاده می‌شود. توجه داشته باشید که این ساختار معنای ضمنی منفی دارد.

The children are very quiet. I wonder what they're getting up to.

بچه‌ها خیلی ساکت هستند. دارم فکر می‌کنم می‌خواهند چه کار کنند.

گرامر Get در اصطلاح‌های روزمره
 • get about:

از این فعل برای اشاره به کسی استفاده می‌شود که روابط اجتماعی خوبی دارد.

Tom really gets about, doesn't he?

«تام» واقعا با همه جور می‌شود، این‌طور نیست؟

(تام واقعا با همه به خوبی ارتباط برقرار می‌کند، این‌طور نیست؟)

 • get ahead:

این فعل به معنی موفق شدن در کاری یا چیزی است.

It's very difficult to get ahead nowadays.

این روزها پیشرفت کردن کار خیلی سختی است.

 • get into:

از این فعل وقتی استفاده می‌کنیم که بخواهیم بگوییم کسی در دانشگاه یا رشته‌ای قبول شده است.

He got into the university of his choice.

او در دانشگاهی که انتخاب خودش بود قبول شد.

گرامر Get در اصطلاح‌های روزمره

پیش‌تر اشاره کردیم که get یکی از افعال پرکاربرد زبان انگلیسی است که معمولا در محاوره از آن استفاده می‌شود. به همین علت این کلمه در ساختارهای مختلف معنی‌های متعددی دارد. علاوه بر این، از آن‌جایی که اصطلاح‌های روزمره هیچ زبانی از قواعد دستوری آن زبان پیروی نمی‌کنند، این فعل ساختارهای خاصی دارد که حتی بعضی از آن‌ها از نظر دستوری غلط محسوب می‌شوند. در جدول زیر به تعدادی از این کاربردها اشاره شده است.

مثال معنی فعل فعل با get

Let's get to it! It's late.

بیایید شروع کنیم! دیر شده است.

شروع انجام کاری

get to it

I gotta go it's late.

باید بروم، دیر شده است.

نشان‌دهنده الزام

gotta

I've got to hurry up!

باید عجله کنم.

نشان‌دهنده اجبار

have got to

Tom arrived at 12 and immediately got down to business.

«تام» ساعت ۱۲ رسید و بلافاصله سراغ کار رفت.

شروع کردن کار

get down to business

Let's get together this weekend.

بیایید آخر این هفته همه دور هم جمع شویم.

ملاقات کردن همدیگر

get together

Get it together, you are playing horrible tennis.

خودت را جمع‌وجور کن، داری افتضاح تنیس بازی می‌کنی.

بهتر کردن کیفیت کار خود get it together

Do you get what he means?

تو می‌فهمی منظور او چیست؟

درک کردن، فهمیدن get something

توجه داشته باشید فعل «gotta» از نظر گرامر زبان انگلیسی صحیح نیست. این فعل مخفف عبارت «have got to» است که در اصل این عبارت نیز فقط در محاوره زبان انگلیسی و متن‌های غیررسمی مانند چت و پیام‌های دوستانه به کار می‌رود.

گرامر have got

از حالت گذشته فعل get در کنار have استفاده می‌کنیم تا به داشتن چیزی اشاره کنیم. این ترکیب با فعل have در معنای مالکیت معنی یکسانی دارد. توجه داشته باشید که have‌ نیز فعل بی‌قاعده است و سه قسمت آن به شکل «had» ،«have» و «had» به کار می‌رود. حالت سوم‌شخص مفرد آن نیز «has» است. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این کاربرد بهتر آشنا شوید.

She’s got a new car. It’s beautiful.

او ماشین جدیدی خریده است. ماشین زیبایی است.

Have you got any brothers and sisters?

تو برادر و خواهری داری؟

I’ve got a cold. I need some tissues.

من سرما خورده‌ام. به چند دستمال کاغذی نیاز دارم.

فعل «have got» هم در انگلیسی آمریکایی و هم در انگلیسی بریتانیایی کاربرد دارد، البته در انگلیسی بریتانیایی از آن بیشتر استفاده می‌شود. به یاد داشته باشید که قسمت سوم فعل get در گرامر انگلیسی آمریکایی به شکل gotten است اما با این حال آمریکایی‌ها هم از have got برای اشاره به مالکیت استفاده می‌کنند. در معنی‌های دیگر این فعل در زمان گذشته کامل، قسمت سوم این فعل به همان شکل gotten استفاده می‌شود. به این مثال‌ها دقت کنید.

He's got a beautiful smile.

او لبخند زیبایی دارد.

They've got friends in Dallas.

آن‌ها در «دالاس» دوستانی دارند.

I haven't gotten through much of the work today.

امروز بخش زیادی از کار خود را انجام نداده‌ام.

Andy has gotten to work late every day this week.

«اندی» این هفته هر روز دیر به سر کار رسیده است.

ساختار «have got» در محاوره انگلیسی کاربرد زیادی دارد اما کمی غیررسمی‌تر از have محسوب می‌شود. به همین جهت در موقعیت‌های رسمی چه برای صحبت کردن و چه برای نوشتن از این فعل استفاده نمی‌کنیم. به مثال زیر دقت کنید.

We have all the material you need for the order.

Not: We’ve got all the material...

ما تمام مصالحی را که شما برای سفارش خود نیاز دارید، در اختیار داریم.

کاربردهای دیگر گرامر Get

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم فعل get‌ در گرامر زبان انگلیسی کاربردهای زیادی دارد که به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند. بعضی از این معنی‌ها، مانند get به معنی خریدن یا رسیدن در زبان انگلیسی کاربرد زیادی دارند، برخی دیگر جزو دسته‌بندی خاصی قرار نمی‌گیرند و فقط با تمرین و تکرار می‌توان آن‌ها را یاد گرفت. به همین علت در ادامه این مطلب چند مثال از معانی مختلف این فعل تهیه کرده‌ایم. این مثال‌ها را در نظر بگیرید.

Do you get what the teacher was explaining in class?

تو چیزی را که معلم در کلاس توضیح می‌داد فهمیدی؟

You can relax. It's my turn to get dinner tonight.

تو می‌توانی استراحت کنی. امشب نوبت من است که شام بخرم.

Put your wallet away! I'll get the bill.

کیف پول خود را کنار بگذار‍! من صورت‌حساب را می‌پردازم.

It really gets me when my sister shows up late.

وقتی خواهرم دیر به جایی می‌آید واقعا آشفته می‌شوم.

I'm going to get rid of all these old newspapers.

می‌خواهم از شر همه این روزنامه‌های قدیمی خلاص شوم.

She's getting her own back for all those rude things you said at the party last night.

او می‌خواهد تمام حرف‌های بی‌ادبانه‌ای را که دیشب در مهمانی به او زدی تلافی کند.

چه وقتی از Get استفاده نکنیم

هنگام استفاده از زبان انگلیسی اغلب اوقات می‌توانیم تصمیم بگیریم از فعل‌های معمولی استفاده کنیم یا فعل get را به عنوان جایگزین آن‌ها به کار ببریم. انگلیسی‌زبان‌های بومی معمولا در هر فرصتی از فعل get در جمله‌های خود استفاده می‌کنند، به خصوص هنگام صحبت کردن. اما توجه داشته باشید که این فعل در مکالمه‌های رسمی و متن‌های علمی به کار نمی‌رود و بهتر است به جای آن فعل‌های متنوع دیگری را به کار ببریم.

اگر از کاربرد یکی از معنی‌های get مطمئن نیستید، می‌توانید به جای آن از فعل‌های دیگر که معنی یکسانی دارند استفاده کنید. گاهی اوقات این فعل‌ها در مکالمه کمی رسمی به نظر می‌رسند و گاهی هم تفاوت خاصی در معنی و رسمی یا غیررسمی بودن جمله ایجاد نمی‌کنند. توجه داشته باشید که بهترین راه برای تشخیص کاربردهای درست فعل get، مانند دیگر فعل‌ها و گرامر زمان انگلیسی، تمرین و تکرار زیاد به خصوص با گوش دادن است.

چطور از گرامر Get استفاده کنیم

برای درک بهتر کاربردهای گرامر get و روش استفاده از معنی‌های مختلف آن در جایگاه درست، از بافت متن کمک بگیرید. بافت متن به کلمه‌هایی می‌گویند که در کنار کلمه مورد نظر ما استفاده شده‌اند و روی معنی آن تاثیر دارند یا برای بهتر فهمیدن معنی آن به ما کمک می‌کنند.

یکی دیگر از روش‌های استفاده بهتر از گرامر get این است که قبل و بعد از این فعل به دنیال قید یا صفتی بگردید و با استفاده از معنی این کلمات و نقش آن‌ها در جمله، معنی فعل را حدس بزنید.

در نهایت بهترین روش برای یادگیری زبان انگلیسی تمرین و تکرار است. با خواندن کتاب‌هایی که در دسترس دارید و گوش دادن به پادکست‌ها و فیلم‌هایی که در اختیار دارید می‌توانید با سرعت بسیار بیشتری متوجه معنی این فعل در جمله بشوید. از حدس زدن و اشتباه کردن نترسید و سعی کنید با به کار گرفتن مهارت‌های چهارگانه زبان انگلیسی به خصوص خواندن و شنیدن، گرامر خود را تقویت کنید.

سوالات رایج درباره گرامر Get

در ادامه این مطلب قصد داریم به چند سوال پرتکرار در مورد گرامر Get پاسخ دهیم.

معانی مختلف گرامر Get چیست؟

مهم‌ترین معنی فعل get در زبان انگلیسی به معنی «گرفتن» یا «دریافت کردن» است. همچنین از این فعل می‌توان به معنی رسیدن به جایی نیز استفاده کرد. کاربردهای دیگر این فعل به معنی «درک کردن» و «تحت تاثیر چیزی قرار گرفتن» است. همچنین دو ساختار get on و get off که به ترتیب به معنی «سوار شدن» و «پیاده شدن» هستند، در انگلیسی کاربرد زیادی دارند.

تفاوت get used to و be used to چیست؟

همان‌طور که می‌دانید used to به معنی عادت کردن است و برای اشاره به گذشته استفاده می‌شود. ساختار be used to برای اشاره به چیزی استفاده می‌شود که از گذشته تا کنون به آن عادت داریم اما get used to چیزی را نشان می‌دهد که در حال حاضر داریم به آن عادت می‌کنیم.

کاربرد گرامر Get در جملات مجهول چیست؟

به طور کلی برای ساخت جمله‌های مجهول در زبان انگلیسی از فعل to be در کنار اسم مفعول استفاده می‌کنیم. اما می‌توان از فعل get به جای آن استفاده کرد. توجه داشته باشید این ساختار بیشتر برای اشاره به اتفاقی ناخوشایند استفاده می‌شود.

معنی گرامر have got چیست؟

حالت گذشته فعل get یعنی got در کنار فعل کمکی Have استفاده می‌شود تا به داشتن چیزی در گذشته اشاره کنیم. در واقع کاربرد آن با have یکسان است. توجه داشته باشید که این ساختار در محاوره زبان انگلیسی کاربرد دارد و در متن‌های رسمی و تخصصی استفاده نمی‌شود.

جمع‌بندی گرامر Get

در این مطلب معنی‌های مختلف و ساختارهای متعدد گرامر فعل get را آموزش دادیم. علاوه بر این روش ساختن جمله‌های مجهول با این کلمه و ساختار get used to‌ را هم بررسی کردیم. مهم‌ترین معنی‌های این فعل در جدول زیر آمده‌اند.

معنی جمله مثال با get جمله مثال با get معنی get
او یک ساعت دیر به سر کار رسید. She got to work an hour late. رسیدن
برای تولدم کتابی گرفتم.

I got a book for my birthday.

دریافت کردن
من ساعتی هفت دلار حقوق می‌گیرم.

I get $7 an hour.

به دست آوردن
می‌توانی آن کتاب را برای من بیاوری؟

Can you get that book for me?

آوردن
تو درس را فهمیدی؟

Do you get the lesson?

درک کردن
او هفته پیش سرما خورد.

He got a cold last week.

تحت تاثیر قرار گرفتن
من سوار قطار ۴:۵۵ به سمت نیویورک شدم.

I got the 4:55 train to New York.

سوار شدن
با تلفن با او تماس گرفتم.

I got him by phone.

ارتباط گرفتن
آن فیلم واقعا من را تحت تاثیر قرار داد.

That film really got me.

تاثیر شدیدی داشتن
پلیس او را در ایستگاه گرفت.

The police got him at the station.

گرفتن یا دستگیر کردن

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Ef Cambridge Dictionary Cambridge Dictionary Wallstreetenglish Thoughtco

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *