افعال عبارتی در زبان انگلیسی – کامل + مثال و تمرین

۸۰۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
افعال عبارتی در زبان انگلیسی

در آموزش‌های قبلی «فرادرس»، افعال جداشدنی و جدانشدنی را توضیح دادیم و مثال‌هایی درباره هر یک از آن‌ها ارائه دادیم. در این مطلب قصد داریم افعال عبارتی در زبان انگلیسی را بررسی کنیم و کاربردهای آن‌ها را همراه با مثال و به زبان ساده یاد بگیریم. همچنین فهرستی از افعال عبارتی همراه با معنی و مثال در اختیار شما قرار داده‌ایم.

افعال عبارتی در زبان انگلیسی

«افعال عبارتی» (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی کاربردهای فراوانی دارند و بیشتر در موقعیت‌های غیررسمی به کار می‌روند. آن‌ها عمدتاً از ترکیب فعل و حرف اضافه یا فعل و قید تشکیل شده‌اند. در برخی موارد نیز ممکن است هم قید و هم حرف اضافه داشته باشند. نکته مهم در رابطه با افعال عبارتی این است که با افزودن حرف اضافه یا قید به فعل، معنی فعل تغییر می‌کند. به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها دقت کنید.

I called Janet to see how she was.

به «ژانت» زنگ زدم تا ببینم حالش چطور است.

(«call» در این جمله به معنای زنگ زدن است.)

They've called off the meeting.

آن‌ها جلسه را کنسل کرده‌اند.

(«call off» در این جمله به معنای کنسل کردن است.)

در مثال اول، فعل «call» به معنای زنگ زدن به کار رفته است، اما در مثال دوم با اضافه شدن «off» به فعل، معنی فعل کاملاً تغییر کرده است. «call off» به معنای کنسل کردن یا لغو کردن است.

انواع افعال عبارتی در زبان انگلیسی

افعال انگلیسی به دو دسته کلی «لازم» (Intransitive) و «متعدی» (Transitive) تقسیم می‌شوند. فعل لازم فعلی است که به مفعول نیز ندارد، در حالی که فعل متعدی به مفعول نیاز دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Hang up your jacket.

کت/کاپشنت را آویزان کن.

(مفعول این جمله «your jacket» است.)

Jill phoned. Please call her back.

«جیل» تماس گرفت. لطفاً به او زنگ بزن.

(مفعول جمله دوم «her» است.)

در این دو مثال، فعل‌های «hang up» و «call back» هر دو متعدی هستند، یعنی بدون مفعول مستقیم جمله کامل نیست و به آن احتیاج دارند. اما در دو مثال زیر، بدون مفعول نیز جمله کامل است، بنابراین در جملات زیر از افعال لازم استفاده شده است.

This car is terrible. It breaks down all the time!

این ماشین افتضاح است. تمام مدت خراب می‌شود!

Did you get the tickets?

No, they’d sold out.

بلیت گرفتی؟

نه، فروخته شده بود.

همان‌طور که در مثال‌های فوق مشاهده کردید، فعل‌های لازم و متعدیِ به‌کاررفته، افعال عبارتی هستند. بنابراین، افعال عبارتی هم می‌توانند لازم و هم متعدی باشند. آن دسته از افعال عبارتی که متعدی هستند، به دو دسته «جداشدنی» (Separable) و «جدانشدنی» (Inseparable) تقسیم می‌شوند. در ادامه این مطلب، هر یک از این افعال را به کمک مثال توضیح داده‌ایم.

افعال عبارتی جداشدنی

بعضی از افعال عبارتی در زبان انگلیسی جداشدنی هستند، یعنی می‌توانیم اجزاء فعل را از هم جدا کنیم. برای مثال، در جمله زیر، می‌توانیم اجزاء فعل عبارتی «call off» را توسط کلمه «the meeting» که مفعول است، از هم جدا کنیم.

They've called the meeting off. OR
They've called off the meeting.

آن‌ها را جلسه را کنسل کردند.

نکته: اگر از ضمیر مفعولی استفاده شود، فقط باید بین فعل عبارتی قرار بگیرد، مانند مثال زیر:

The meeting? They've called it off.

Not: They've called off it.

جلسه؟ آن را کنسل کردند.

در ادامه، به چند فعل عبارتی جداشدنی اشاره شده است که در زبان انگلیسی کاربرد زیادی دارند. به ساختار این افعال در جمله توجه کنید.

I didn't want to bring the situation up at the meeting.

من نمی‌خواستم شرایط را در جلسه مطرح کنم.

(«bring up» به معنای صحبت کردن درباره موضوع بخصوص است.)

Please can you fill this form in?

ممکن است لطفاً این فرم را پر کنید؟

(«fill in» به معنای نوشتن اطلاعات در فرم یا سند است.)

I'll pick you up from the station at 8 p.m.

من ساعت ۸ شما را از ایستگاه برمی‌دارم.

(«pick up» به معنای با ماشین به سراغ کسی آمدن و او را به جایی رساندن است.)

She turned the job down because she didn't want to move to Glasgow.

او کار را قبول نکرد، زیرا نمی‌خواست به «گلاسکو» نقل مکان کند.

(«turn down» به معنای رد کردن پیشنهاد است.)

انواع افعال عبارتی

افعال عبارتی جدانشدنی

برخی از افعال عبارتی، جدانشدنی هستند، به عبارت دیگر، اجزاء فعل را نمی‌توان از هم جدا کرد. به همین دلیل به آن‌‌ها افعال جدانشدنی می‌گویند. به مثال زیر دقت کنید.

Who looks after the baby when you're at work?

وقتی سر کار هستی، چه کسی از بچه مراقبت می‌کند؟

(در این مثال، «look after» فعل جدانشدنی است و نمی‌توانیم مفعول «the baby» را بین اجزاء فعل قرار دهیم.)

نکته: اجزاء فعل عبارتی جدانشدنی را تحت هیچ شرایطی نمی‌توانیم از هم جدا کنیم، حتی اگر ضمیر مفعولی داشته باشیم. به مثال زیر توجه کنید.

Who looks after her when you're at work?

وقتی سر کار هستی، چه کسی از او مراقبت می‌کند؟

به چند مثال دیگر با افعال عبارتی جدانشدنی توجه کنید.

I came across your email when I was clearing my inbox.

وقتی داشتم اینباکسم را خالی می‌کردم، تصادفاً با ایمیل شما برخورد کردم.

(«come across» به معنای اتفاقی چیزی را دیدن است.)

The caterpillar turned into a beautiful butterfly.

کاترپیلار (کرم صدپا) به پروانه زیبایی تبدیل شد.

(«turn into» به معنای تبدیل شدن است.)

It was quite a major operation. It took me months to get over it and feel normal again.

جراحی خیلی مهمی بود. چند ماه طول کشید تا من بر آن غلبه کردم و دوباره به حالت عادی برگشتم.

(«get over» به معنای ریکاوری و برگشتن به حالت نرمال است.)

We are aware of the problem and we are looking into it.

ما از وجود مشکل باخبریم و در حال بررسی آن هستیم.

(«look into» به معنای بررسی کردن است.)

نکته: برخی از افعال عبارتی، به این دلیل جدانشدنی هستند که مفعول نمی‌گیرند یا به عبارت دیگر جزو افعال لازم هستند، مانند مثال زیر:

I get up at 7 a.m.

من ساعت ۷ صبح از خواب بیدار می‌شوم.

Learn English

افعال عبارتی سه قسمتی

افعال عبارتی در زبان انگلیسی از یک فعل و اجزاء دیگری تشکیل شده‌اند که می‌تواند قید یا حرف اضافه باشد. در برخی موارد نیز فعل عبارتی هم قید دارد و هم حرف اضافه. در حالت آخر به آن «افعال عبارتی سه قسمتی» (Three-Word Phrasal Verbs) می‌گویند. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار افعال عبارتی سه قسمتی بیشتر آشنا شوید.

We have to put up with the cold weather.

باید هوای سرد را تحمل کنیم.

I think he's going to break up with me.

فکر کنم می‌خواهد از من جدا شود (رابطه‌اش را تمام کند).

You need to cut down on chocolate.

شما باید مصرف شکللات را کاهش دهید.

ساختار افعال عبارتی در انگلیسی

افعال عبارتی در زبان انگلیسی سه ساختار متفاوت دارند که می‌تواند دو یا سه قسمتی باشد. افعال عبارتی دوقسمتی، یا از «فعل و قید» و یا از «فعل و حرف اضافه» تشکیل شده‌اند. افعال عبارتی سه‌قسمتی از «فعل و قید و حرف اضافه» ساخته شده است.

بنابراین، در حالت کلی، سه ساختار متفاوت را برای افعال عبارتی در نظر می‌گیرند که عبارت‌اند از:

  • فعل + قید
  • فعل + حرف اضافه
  • فعل + قید + حرف اضافه

فعل + قید

ساختار افعال عبارتی دوقسمتی، معموالاً از فعل + قید ساخته شده است. این ساختارها هم می‌تواند با مفعول مستقیم بیاید و هم بدون مفعول. در این صورت آن‌ها را دو دسته لازم و متعدی تقسیم می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

We will have to put off the meeting.

باید جلسه را به بعد موکول کنیم.

(در این مثال، «the meeting» مفعول مستقیم است.)

They turned down my offer.

آن‌ها پیشنهاد من را رد کردند.

(در این مثال، «my offer» مفعول مستقیم و «turn down» فعل جداشدنی است.)

I don't like to get up.

دوست ندارم از جایم بلند شوم.

He was late because his car broke down.

او دیر کرد زیرا ماشینش خراب شد.

فعل + حرف اضافه

به این دسته از افعال عبارتی که از فعل و حرف اضافه تشکیل شده‌اند، «فعل حرف اضافه‌ای» (Prepositional Verbs) می‌‌گویند. به چند مثال زیر توجه کنید.

He is looking after the dog.

او دارد دنبال سگ می‌گردد.

Did you talk about me?

درباره من صحبت کردی؟

John is waiting for Mary.

«جان» منتظر «ماری» است.

فعل + قید + حرف اضافه

به این دسته از افعال عبارتی که از فعل و قید و حرف اضافه تشکیل شده‌اند، «افعال عبارتی سه قسمتی» یا «فعل عبارتی-حرف اضافه‌ای» (Phrasal-Prepositional Verbs) می‌گویند، مانند مثال‌های زیر:

He doesn't get on with his wife.

او با همسرش کنار نمی‌آید.

I can put up with the house being messy, but I hate it if it's not clean.

من خانه‌ به‌هم‌ریخته را می‌توانم تحمل کنم، اما از خانه‌ای که تمیز نباشد، بیزارم.

I look forward to seeing you.

بی‌صبرانه مشتاق دیدارتان هستم.

We have run out of eggs.

تخم‌مرغ ما تمام شده است.

لیست افعال عبارتی در زبان انگلیسی

برای آشنایی بیشتر با افعال عبارتی در زبان انگلیسی در لینک زیر می‌توانید تعدادی از افعال عبارتی رایج و پرکاربرد را همراه با معنی، مثال و ترجمه دانلود کنید. در این دسته‌بندی، افعال لازم در جدولی به طور جداگانه معرفی شده‌اند و افعال عبارتی متعدی در سه جدول مجزا در دسته‌بندی افعال جداشدنی، جدانشدنی و سه‌قسمتی قرار گرفته‌اند.

سوالات رایج درباره افعال عبارتی در انگلیسی

در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش های رایج در خصوص افعال عبارتی در انگلیسی پاسخ دهیم.

انواع افعال عبارتی در انگلیسی چیست؟

افعال انگلیسی به دو دسته کلی «لازم» (Intransitive) و «متعدی» (Transitive) تقسیم می‌شوند. فعل لازم فعلی است که به مفعول نیز ندارد، در حالی که فعل متعدی به مفعول نیاز دارد.

ساختار افعال عبارتی در انگلیسی چگونه است؟

افعال عبارتی در زبان انگلیسی سه ساختار متفاوت دارند که می‌تواند دو یا سه قسمتی باشد. افعال عبارتی دوقسمتی، یا از «فعل و قید» و یا از «فعل و حرف اضافه» تشکیل شده‌اند. افعال عبارتی سه‌قسمتی از «فعل و قید و حرف اضافه» ساخته شده است.

افعال عبارتی چگونه از هم جدا می‌شوند؟

افعال عبارتی معمولاً از دو جزء تشکیل شده‌ است. یک جزء آن فعل اصلی است و جزء دوم را «particle» می‌نامند. بین این دو جزء می‌توانیم مفعول قرار دهیم، اما این امر زمانی امکان‌پذیر است که فعل عبارتی جداشدنی باشد، یعنی بتوانیم اجزای آن را از هم جدا کنیم. در این صورت، با قرار دادن مفعول بین اجزای فعل می‌توانیم فعل عبارتی را از هم جدا کنیم.

آیا افعال عبارتی می‌توانند سه قسمتی باشند؟

پاسخ این سوال مثبت است. افعال عبارتی در زبان انگلیسی از یک فعل و اجزاء دیگری تشکیل شده‌اند که می‌تواند قید یا حرف اضافه باشد. در برخی موارد نیز فعل عبارتی هم قید دارد و هم حرف اضافه. در حالت آخر به آن «افعال عبارتی سه قسمتی» (Three-Word Phrasal Verbs) می‌گویند.

تمرین افعال عبارتی در انگلیسی

در بخش پایانی، نمونه تمرین‌هایی با افعال عبارتی در انگلیسی ارائه شده است که پاسخ آن‌ها را نیز می‌توانید مشاهده کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با فعل عبارتی مناسب کامل کنید.

Q1: Quick! _____ the bus. It's ready to leave.

جواب

Answer: Quick! Get on the bus. It’s ready to leave.

Q2: I don't know where my book is. I have to _____ it.

جواب

Answer: I don’t know where my book is. I have to look for it.

Q3: It's dark inside. Can you _____ the light, please?

جواب

Answer: It’s dark inside. Can you switch on the light, please?

Q4: _____ the form, please.

جواب

Answer: Fill in the form, please.

Q5: I need some new clothes. Why don't you _____ these jeans?

جواب

Answer: I need some new clothes. Why don’t you try on these jeans?

Q6: It's warm inside. _____ your coat.

جواب

Answer: It’s warm inside. Take off your coat.

Q7: This pencil is really old. You can _____ it _____.

جواب

Answer: This pencil is really old. You can throw it away.

Q8: It's so loud here. Can you _____ the radio a little?

جواب

Answer: It’s so loud here. Can you turn down the radio a little?

Q9: The firemen were able to _____ the fire on Church Street.

جواب

Answer: The firemen were able to put out the fire on Church Street.

Q10: Does your little brother ______ ghosts?

جواب

Answer: Does your little brother believe in ghosts?

تمرین دوم

جاهای خالی را به کمک افعال عبارتی داخل باکس کامل کنید.

made up called off look forward to do without passed away
keep up put up with run out break out carried away

Q1: Don't smoke in the forest. Fires ______ easily at this time of the year.

جواب

Answer: Don’t smoke in the forest. Fires break out easily at this time of the year.

Q2: I _____ seeing my friends again.

جواب

Answer: I look forward to seeing my friends again.

Q3: I'm afraid; we have ______ of apple juice. Will orange juice do?

جواب

Answer: I’m afraid; we have run out of apple juice. Will orange juice do?

Q4: Your website has helped me a lot to _____ the good work.

جواب

Answer: Your website has helped me a lot to keep up the good work.

Q5: A friend of mine has ______ her wedding.

جواب

Answer: A friend of mine has called off her wedding.

Q6: His mother can't _______ his terrible behavior anymore.

جواب

Answer: His mother can’t put up with his terrible behavior anymore.

Q7: As an excuse for being late, she ______ a whole story.

جواب

Answer: As an excuse for being late, she made up a whole story.

Q8: I got ______ by his enthusiasm.

جواب

Answer: I got carried away by his enthusiasm.

Q9: I just cannot _____ my mobile. I always keep it with me.

جواب

Answer: I just cannot do without my mobile. I always keep it with me.

Q10: She was very sad because her father _____ last week.

جواب

Answer: She was very sad because her father passed away last week.

جمع‌بندی

در این آموزش، با ساختار و کاربرد افعال عبارتی در زبان انگلیسی آشنا شدیم. در جدول زیر، انواع افعال عبارتی با «look» همراه با معنی و مثال آورده شده است.

افعال عبارتی

Phrasal Verbs

مثال معنی فعل
You must look before you leap. نگاه کردن look فعل ساده
You can look up the word in a dictionary. به دنبال چیزی گشتن look up فعل + قید افعال عبارتی
Who is looking after the baby? مراقبت کردن look after فعل + حرف اضافه
I look forward to meeting you. در انتظار چیزی بودن look forward to فعل + قید + حرف اضافه

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۴ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
English Club British Council Guide to Grammar

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *