زبان انگلیسی ۵۲۸ بازدید

در آموزش‌های قبلی «فرادرس»، افعال جداشدنی و جدانشدنی را توضیح دادیم و مثال‌هایی درباره هر یک از آن‌ها ارائه دادیم. در این مطلب قصد داریم افعال عبارتی در زبان انگلیسی را بررسی کنیم و کاربردهای آن‌ها را همراه با مثال و به زبان ساده یاد بگیریم. همچنین فهرستی از افعال عبارتی همراه با معنی و مثال در اختیار شما قرار داده‌ایم.

افعال عبارتی در زبان انگلیسی

«افعال عبارتی» (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی کاربردهای فراوانی دارند و بیشتر در موقعیت‌های غیررسمی به کار می‌روند. آن‌ها عمدتاً از ترکیب فعل و حرف اضافه یا فعل و قید تشکیل شده‌اند. در برخی موارد نیز ممکن است هم قید و هم حرف اضافه داشته باشند. نکته مهم در رابطه با افعال عبارتی این است که با افزودن حرف اضافه یا قید به فعل، معنی فعل تغییر می‌کند. به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها دقت کنید.

I called Janet to see how she was.

به «ژانت» زنگ زدم تا ببینم حالش چطور است.

(«call» در این جمله به معنای زنگ زدن است.)

They've called off the meeting.

آن‌ها جلسه را کنسل کرده‌اند.

(«call off» در این جمله به معنای کنسل کردن است.)

در مثال اول، فعل «call» به معنای زنگ زدن به کار رفته است، اما در مثال دوم با اضافه شدن «off» به فعل، معنی فعل کاملاً تغییر کرده است. «call off» به معنای کنسل کردن یا لغو کردن است.

انواع افعال عبارتی در زبان انگلیسی

افعال انگلیسی به دو دسته کلی «لازم» (Intransitive) و «متعدی» (Transitive) تقسیم می‌شوند. فعل لازم فعلی است که به مفعول نیز ندارد، در حالی که فعل متعدی به مفعول نیاز دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Hang up your jacket.

کت/کاپشنت را آویزان کن.

(مفعول این جمله «your jacket» است.)

Jill phoned. Please call her back.

«جیل» تماس گرفت. لطفاً به او زنگ بزن.

(مفعول جمله دوم «her» است.)

در این دو مثال، فعل‌های «hang up» و «call back» هر دو متعدی هستند، یعنی بدون مفعول مستقیم جمله کامل نیست و به آن احتیاج دارند. اما در دو مثال زیر، بدون مفعول نیز جمله کامل است، بنابراین در جملات زیر از افعال لازم استفاده شده است.

This car is terrible. It breaks down all the time!

این ماشین افتضاح است. تمام مدت خراب می‌شود!

Did you get the tickets?

No, they’d sold out.

بلیت گرفتی؟

نه، فروخته شده بود.

همان‌طور که در مثال‌های فوق مشاهده کردید، فعل‌های لازم و متعدیِ به‌کاررفته، افعال عبارتی هستند. بنابراین، افعال عبارتی هم می‌توانند لازم و هم متعدی باشند. آن دسته از افعال عبارتی که متعدی هستند، به دو دسته «جداشدنی» (Separable) و «جدانشدنی» (Inseparable) تقسیم می‌شوند. در ادامه این مطلب، هر یک از این افعال را به کمک مثال توضیح داده‌ایم.

فیلم آموزشی مرتبط

افعال عبارتی جداشدنی

بعضی از افعال عبارتی در زبان انگلیسی جداشدنی هستند، یعنی می‌توانیم اجزاء فعل را از هم جدا کنیم. برای مثال، در جمله زیر، می‌توانیم اجزاء فعل عبارتی «call off» را توسط کلمه «the meeting» که مفعول است، از هم جدا کنیم.

They've called the meeting off. OR
They've called off the meeting.

آن‌ها را جلسه را کنسل کردند.

نکته: اگر از ضمیر مفعولی استفاده شود، فقط باید بین فعل عبارتی قرار بگیرد، مانند مثال زیر:

The meeting? They've called it off.

Not: They've called off it.

جلسه؟ آن را کنسل کردند.

در ادامه، به چند فعل عبارتی جداشدنی اشاره شده است که در زبان انگلیسی کاربرد زیادی دارند. به ساختار این افعال در جمله توجه کنید.

I didn't want to bring the situation up at the meeting.

من نمی‌خواستم شرایط را در جلسه مطرح کنم.

(«bring up» به معنای صحبت کردن درباره موضوع بخصوص است.)

Please can you fill this form in?

ممکن است لطفاً این فرم را پر کنید؟

(«fill in» به معنای نوشتن اطلاعات در فرم یا سند است.)

I'll pick you up from the station at 8 p.m.

من ساعت ۸ شما را از ایستگاه برمی‌دارم.

(«pick up» به معنای با ماشین به سراغ کسی آمدن و او را به جایی رساندن است.)

She turned the job down because she didn't want to move to Glasgow.

او کار را قبول نکرد، زیرا نمی‌خواست به «گلاسکو» نقل مکان کند.

(«turn down» به معنای رد کردن پیشنهاد است.)

انواع افعال عبارتی

افعال عبارتی جدانشدنی

برخی از افعال عبارتی، جدانشدنی هستند، به عبارت دیگر، اجزاء فعل را نمی‌توان از هم جدا کرد. به همین دلیل به آن‌‌ها افعال جدانشدنی می‌گویند. به مثال زیر دقت کنید.

Who looks after the baby when you're at work?

وقتی سر کار هستی، چه کسی از بچه مراقبت می‌کند؟

(در این مثال، «look after» فعل جدانشدنی است و نمی‌توانیم مفعول «the baby» را بین اجزاء فعل قرار دهیم.)

نکته: اجزاء فعل عبارتی جدانشدنی را تحت هیچ شرایطی نمی‌توانیم از هم جدا کنیم، حتی اگر ضمیر مفعولی داشته باشیم. به مثال زیر توجه کنید.

Who looks after her when you're at work?

وقتی سر کار هستی، چه کسی از او مراقبت می‌کند؟

فیلم آموزشی مرتبط

به چند مثال دیگر با افعال عبارتی جدانشدنی توجه کنید.

I came across your email when I was clearing my inbox.

وقتی داشتم اینباکسم را خالی می‌کردم، تصادفاً با ایمیل شما برخورد کردم.

(«come across» به معنای اتفاقی چیزی را دیدن است.)

The caterpillar turned into a beautiful butterfly.

کاترپیلار (کرم صدپا) به پروانه زیبایی تبدیل شد.

(«turn into» به معنای تبدیل شدن است.)

It was quite a major operation. It took me months to get over it and feel normal again.

جراحی خیلی مهمی بود. چند ماه طول کشید تا من بر آن غلبه کردم و دوباره به حالت عادی برگشتم.

(«get over» به معنای ریکاوری و برگشتن به حالت نرمال است.)

We are aware of the problem and we are looking into it.

ما از وجود مشکل باخبریم و در حال بررسی آن هستیم.

(«look into» به معنای بررسی کردن است.)

نکته: برخی از افعال عبارتی، به این دلیل جدانشدنی هستند که مفعول نمی‌گیرند یا به عبارت دیگر جزو افعال لازم هستند، مانند مثال زیر:

I get up at 7 a.m.

من ساعت ۷ صبح از خواب بیدار می‌شوم.

Learn English

افعال عبارتی سه قسمتی

افعال عبارتی در زبان انگلیسی از یک فعل و اجزاء دیگری تشکیل شده‌اند که می‌تواند قید یا حرف اضافه باشد. در برخی موارد نیز فعل عبارتی هم قید دارد و هم حرف اضافه. در حالت آخر به آن «افعال عبارتی سه قسمتی» (Three-Word Phrasal Verbs) می‌گویند. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار افعال عبارتی سه قسمتی بیشتر آشنا شوید.

We have to put up with the cold weather.

باید هوای سرد را تحمل کنیم.

I think he's going to break up with me.

فکر کنم می‌خواهد از من جدا شود (رابطه‌اش را تمام کند).

You need to cut down on chocolate.

شما باید مصرف شکللات را کاهش دهید.

فیلم آموزشی مرتبط

ساختار افعال عبارتی در انگلیسی

افعال عبارتی در زبان انگلیسی سه ساختار متفاوت دارند که می‌تواند دو یا سه قسمتی باشد. افعال عبارتی دوقسمتی، یا از «فعل و قید» و یا از «فعل و حرف اضافه» تشکیل شده‌اند. افعال عبارتی سه‌قسمتی از «فعل و قید و حرف اضافه» ساخته شده است. بنابراین، در حالت کلی، سه ساختار متفاوت را برای افعال عبارتی در نظر می‌گیرند که عبارت‌اند از:

  • فعل + قید
  • فعل + حرف اضافه
  • فعل + قید + حرف اضافه

فعل + قید

ساختار افعال عبارتی دوقسمتی، معموالاً از فعل + قید ساخته شده است. این ساختارها هم می‌تواند با مفعول مستقیم بیاید و هم بدون مفعول. در این صورت آن‌ها را دو دسته لازم و متعدی تقسیم می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

We will have to put off the meeting.

باید جلسه را به بعد موکول کنیم.

(در این مثال، «the meeting» مفعول مستقیم است.)

They turned down my offer.

آن‌ها پیشنهاد من را رد کردند.

(در این مثال، «my offer» مفعول مستقیم و «turn down» فعل جداشدنی است.)

I don't like to get up.

دوست ندارم از جایم بلند شوم.

He was late because his car broke down.

او دیر کرد زیرا ماشینش خراب شد.

فعل + حرف اضافه

به این دسته از افعال عبارتی که از فعل و حرف اضافه تشکیل شده‌اند، «فعل حرف اضافه‌ای» (Prepositional Verbs) می‌‌گویند. به چند مثال زیر توجه کنید.

He is looking after the dog.

او دارد دنبال سگ می‌گردد.

Did you talk about me?

درباره من صحبت کردی؟

John is waiting for Mary.

«جان» منتظر «ماری» است.

فیلم آموزشی مرتبط

فعل + قید + حرف اضافه

به این دسته از افعال عبارتی که از فعل و قید و حرف اضافه تشکیل شده‌اند، «افعال عبارتی سه قسمتی» یا «فعل عبارتی-حرف اضافه‌ای» (Phrasal-Prepositional Verbs) می‌گویند، مانند مثال‌های زیر:

He doesn't get on with his wife.

او با همسرش کنار نمی‌آید.

I can put up with the house being messy, but I hate it if it's not clean.

من خانه‌ به‌هم‌ریخته را می‌توانم تحمل کنم، اما از خانه‌ای که تمیز نباشد، بیزارم.

I look forward to seeing you.

بی‌صبرانه مشتاق دیدارتان هستم.

We have run out of eggs.

تخم‌مرغ ما تمام شده است.

لیست افعال عبارتی در زبان انگلیسی

برای آشنایی بیشتر با افعال عبارتی در زبان انگلیسی در لینک زیر می‌توانید تعدادی از افعال عبارتی رایج و پرکاربرد را همراه با معنی، مثال و ترجمه دانلود کنید. در این دسته‌بندی، افعال لازم در جدولی به طور جداگانه معرفی شده‌اند و افعال عبارتی متعدی در سه جدول مجزا در دسته‌بندی افعال جداشدنی، جدانشدنی و سه‌قسمتی قرار گرفته‌اند.

جمع‌بندی

در این آموزش، با ساختار و کاربرد افعال عبارتی در زبان انگلیسی آشنا شدیم. در جدول زیر، انواع افعال عبارتی با «look» همراه با معنی و مثال آورده شده است.

افعال عبارتی

Phrasal Verbs

مثال معنی فعل
You must look before you leap. نگاه کردن look فعل ساده
You can look up the word in a dictionary. به دنبال چیزی گشتن look up فعل + قید افعال عبارتی
Who is looking after the baby? مراقبت کردن look after فعل + حرف اضافه
I look forward to meeting you. در انتظار چیزی بودن look forward to فعل + قید + حرف اضافه

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.