قضیه کوشی — به زبان ساده

۲۵۲۴ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه
قضیه کوشی — به زبان ساده

قضیه کوشی یا به طور دقیق‌تر، «قضیه مقدار میانگین کوشی» (Cauchy’s Mean Value Theorem) تعمیم قضیه مقدار میانگین لاگرانژ است. این قضیه، قضیه مقدار میانگین گسترش یافته یا دوم نیز نامیده می‌شود و رابطه بین مشتق دو تابع و تغییرات این توابع را در یک بازه متناهی بیان می‌کند.

997696
آگوستین لویی کوشی (۱۷۸۹-۱۸۵۷)
شکل ۱: آگوستین لویی کوشی (۱۷۸۹-۱۸۵۷)

قضیه کوشی

دو تابع f(x) f ( x ) و g(x) g ( x ) در بازه [a,b][a , b ] پیوسته و در بازه (a,b) ( a , b ) مشتق‌پذیر هستند و برای همه x(a,b) x \in \left( {a,b} \right) ، مقدار g(x)0 g’\left( x \right) \ne 0 را داریم. طبق قضیه کوشی، نقطه x=c x = c در این بازه به گونه‌ای وجود دارد که

f(b)f(a)g(b)g(a)=f(c)g(c). \large { \frac { { f \left ( b \right ) – f \left ( a \right ) } }{ { g \left ( b \right ) – g \left ( a \right ) } } } = { \frac { { f’ \left ( c \right ) } } { { g’ \left ( c \right ) } } . }

اثبات: ابتدا باید گفت که مخرج کسر سمت چپ تساوی صفر نیست: g(b)g(a)0{g\left( b \right) – g\left( a \right)} \ne 0. در واقع، اگر g(b)=g(a) {g\left( b \right) = g\left( a \right)} باشد، طبق قضیه رول، نقطه d(a,b) d \in \left( {a,b} \right) وجود خواهد داشت که در آن، g(d)=0g’\left( {d} \right) = 0 است. این موضوع با فرض g(x)0 g’\left( x \right) \ne 0 برای همه x(a,b) x \in \left( {a,b} \right) در تعارض است.

تابع کمکی زیر را معرفی می‌کنیم:

F(x)=f(x)+λg(x) \large F \left ( x \right ) = f \left ( x \right ) + \lambda g \left ( x \right )

و λ \lambda را به گونه‌ای انتخاب می‌کنیم که شرط F(a)=F(b) { F \left ( a \right ) = F \left ( b \right ) } برقرار باشد. در این حالت، خواهیم داشت:‌

amp;f(a)+λg(a)=f(b)+λg(b),    amp;f(b)f(a)=λ[g(a)g(b)],    amp;λ=f(b)f(a)g(b)g(a). \large \begin {align*} & f \left ( a \right ) + \lambda g \left ( a \right ) = f \left ( b \right ) + \lambda g \left ( b \right ) , \; \; \\ & \Rightarrow { f \left ( b \right ) – f \left ( a \right ) = \lambda \left [ { g \left ( a \right ) – g \left ( b \right ) } \right ] , \; \; } \\ & \Rightarrow { \lambda = – \frac { { f \left ( b \right ) – f \left ( a \right ) } }{ { g \left ( b \right ) – g \left ( a \right ) } } . } \end {align*}

و تابع F(x) F ( x ) نیز به صورت زیر خواهد بود:

F(x)=f(x)f(b)f(a)g(b)g(a)g(x). \large { F \left ( x \right ) } = { f \left ( x \right ) – \frac { { f \left ( b \right ) – f \left ( a \right ) } } { { g \left ( b \right ) – g \left ( a \right ) } } g \left ( x \right ) . }

این تابع در بازه بسته [a,b] [ a , b ] پیوسته و در بازه باز (a,b)( a , b ) مشتق‌پذیر است و به ازای مقدار λ \lambda انتخاب شده، در مرزها مقدار یکسانی خواهد داشت. در نتیجه، طبق قضیه رول، نقطه  c  c در بازه (a,b) ( a , b ) به گونه‌ای وجود دارد که

F(c)=0. \large F’\left( c \right) = 0.

بنابراین، داریم:

f(c)f(b)f(a)g(b)g(a)g(c)=0 \large { f’ \left ( c \right ) } - { \frac { { f \left ( b \right ) – f \left ( a \right ) } } { { g \left ( b \right ) – g \left ( a \right ) } } g’ \left ( c \right ) = 0 }

یا

f(b)f(a)g(b)g(a)=f(c)g(c). \large { \frac { { f \left ( b \right ) – f \left ( a \right ) } }{ { g \left ( b \right ) – g \left ( a \right ) } } } = { \frac { { f’ \left ( c \right ) } } { { g’ \left ( c \right ) } } . }

با قرار دادن g(x)=x g ( x ) = x در فرمول کوشی، فرمول لاگرانژ به دست می‌آید:

f(b)f(a)ba=f(c). \large \frac { { f \left ( b \right ) – f \left ( a \right ) } } { { b – a } } = f’ \left ( c \right ) .

تعبیر هندسی قضیه مقدار میانگین کوشی را نیز می‌توان بیان کرد. فرض کنید منحنی γ\gamma با معادلات پارامتری x=f(t)x = f\left( t \right) و y=g(t) y = g \left ( t \right ) تعریف شده باشد که در آن، پارامتر t t در بازه [a,b][a , b ] قرار دارد. وقتی پارامتر t t تغییر می‌کند، نقطه روی منحنی شکل ۲ از A(f(a),g(a)) A\left( {f\left( a \right), g\left( a \right)} \right) به B(f(b),g(b))B\left( {f\left( b \right),g\left( b \right)} \right) جابه‌جا می‌شود.

منحنی <span class=γ\gamma" width="394" height="374">
شکل ۲: منحنی γ\gamma

مثال‌های قضیه کوشی

در این بخش، چند مثال را از قضیه کوشی حل می‌کنیم.

مثال ۱

تابع f(x) f ( x ) در بازه [a,b] [ a , b ] مشتق‌پذیر بوده و a b &gt; 0 است. نشان دهید تساوی زیر برای این تابع برقرار است (c(a,b)c \in \left( {a,b} \right)):

\large { \frac { 1 } { { a – b } } \left | { \begin {array} { * { 2 0 } { c } } a &amp; b \\ { f \left ( a \right ) } &amp; { f \left ( b \right ) } \end {array} } \right | } = { f \left ( c \right ) – c f’ \left ( c \right ) }

حل: از آنجا که a b &gt; 0 است، بازه [a,b] [ a , b ] شامل نقطه x=0 x = 0 نیست. دو تابع F(x) F( x ) و G(x) G ( x ) را به فرم زیر در نظر می‌گیریم:

F(x)=f(x)x,      G(x)=1x. \large { F \left ( x \right ) = \frac { { f \left ( x \right ) } }{ x } , } \; \; \; \kern-0.3pt { G \left ( x \right ) = \frac { 1 } { x } . }

فرمول کوشی برای این توابع به شکل زیر نوشته می‌شود:

F(b)F(a)G(b)G(a)=F(c)G(c), \large { \frac { { F \left ( b \right ) – F \left ( a \right ) } } { { G \left ( b \right ) – G \left ( a \right ) } } } = { \frac { { F’ \left ( c \right ) } } { { G’ \left ( c \right ) } } , }

که در آن، x=c x = c در بازه (a,b) ( a , b ) قرار دارد.

مشتق دو تابع را محاسبه می‌کنیم:

F(x)=(f(x)x)=f(x)xf(x)x2,      G(x)=(1x)=1x2. \large { F’ \left ( x \right ) = { \left ( { \frac { { f \left ( x \right ) } } { x} } \right ) ^ \prime } = \frac { { f’ \left ( x \right ) x – f \left ( x \right ) } } { { { x ^ 2 } } } , } \; \; \; \kern-0.3pt { G’ \left ( x \right ) = { \left ( { \frac { 1 } { x } } \right ) ^ \prime } = – \frac { 1 } { { { x ^ 2 } } } . }

با جایگذاری در فرمول کوشی، خواهیم داشت:

amp;f(b)bf(a)a1b1a=cf(c)f(c)c21c2,    amp;af(b)bf(a)ababab=cf(c)f(c)c21c2,    amp;af(b)bf(a)ab=f(c)cf(c) \large \begin {align*} &amp; \frac { { \frac { { f \left ( b \right ) } } { b } – \frac { { f \left ( a \right ) } } { a } } } { { \frac { 1 } { b } – \frac { 1 } { a } } } = { \frac { { \frac { { c f’ \left ( c \right ) – f \left ( c \right ) } } { { { c ^ 2 } } } } } { { – \frac { 1 } { { {c ^ 2 } } } } } , \; \; } \\ &amp; \Rightarrow { \frac { { \frac { { a f \left ( b \right ) – b f \left ( a \right ) } } { { a b } } } } { { \frac { { a – b } } { { a b } } } } } = { – \frac { { \frac { { c f’ \left ( c \right ) – f \left ( c \right ) } }{ { { c ^ 2 } } } } } { { \frac { 1 } { { { c ^ 2 } } } } } , \; \; } \\ &amp; \Rightarrow { \frac { { a f \left ( b \right ) – b f \left ( a \right ) } } { { a – b } } = f \left ( c \right ) – c f’ \left ( c \right ) } \end {align*}

دترمینان سمت چپ تساوی به صورت زیر نوشته شده و تساوی اثبات می‌شود:

\large { \frac { 1 } { { a – b } } \left | { \begin {array} { *{ 2 0 } { c } } a &amp; b \\ { f \left ( a \right ) } &amp; { f \left ( b \right ) } \end {array} } \right | } = { f \left ( c \right ) – c f’ \left ( c \right ) . }

مثال ۲

قضیه مقدار میانگین کوشی را برای دو تابع f(x)=x4 f\left( x \right) = {x^4} و g(x)=x2g\left( x \right) = {x^2} در بازه [1,2][ 1 , 2 ] بررسی کنید.

حل: مشتق این دو تابع به صورت زیر است:

f(x)=(x4)=4x3,      g(x)=(x2)=2x. \large { f’ \left ( x \right ) = \left ( { { x ^ 4 } } \right ) = 4 { x ^ 3 } , } \; \; \; \kern-0.3pt { g’ \left ( x \right ) = \left ( { { x ^ 2 } } \right ) = 2 x . }

توابع و مشتق‌های آن‌ها را در فرمول کوشی قرار داده و خواهیم داشت:

\requirecancelamp;f(b)f(a)g(b)g(a)=f(c)g(c),    b4a4b2a2=4c32c,    amp;(b2a2)(b2+a2)b2a2=2c2,    c2=a2+b22,    amp;c=±a2+b22. \large \begin {align*} \require {cancel} &amp; { \frac { { f \left ( b \right ) – f \left ( a \right ) } } { { g \left ( b \right ) – g \left ( a \right ) } } = \frac { { f’ \left ( c \right ) } } { { g’ \left ( c \right ) } } , \; \; } \Rightarrow { \frac { { { b ^ 4 } – { a ^ 4 } } } { { { b ^ 2 } – { a ^ 2 } } } = \frac { { 4 { c ^ 3 } } } { { 2 c } } , \; \; } \\ &amp; \Rightarrow { \frac { { \cancel { \left ( { { b ^ 2 } – { a ^ 2 } } \right ) } \left ( { { b ^ 2 } + { a ^ 2 } } \right ) } } { \cancel { { b ^ 2 } – { a ^ 2 } } } = 2 { c ^ 2 } , \; \; } \Rightarrow { { c ^ 2 } = \frac { { { a ^ 2 } + { b ^ 2 } } }{ 2 } , \; \; } \\ &amp; \Rightarrow { c = \pm \sqrt { \frac { { { a ^ 2 } + { b ^ 2 } } } { 2 } } . } \end {align*}

با در نظر گرفتن مرزهای a=1 a = 1 و b=2 b = 2 ، داریم:

c=±12+222=±52±1.58. \large { c = \pm \sqrt { \frac { { { 1 ^ 2 } + { 2 ^ 2 } } } { 2 } } } = { \pm \sqrt { \frac { 5 } { 2 } } \approx \pm 1.58.}

در اینجا، مقدار مثبت c=521.58 c = \sqrt {\large\frac{5}{2}\normalsize} \approx 1.58 ریشه را در نظر می‌گیریم.

بدیهی است که این عدد در بازه (1,2) ( 1 , 2 ) قرار دارد، یعنی قضیه کوشی برقرار است.

مثال ۳

قضیه کوشی را برای دو تابع f(x)=x3f\left( x \right) = {x^3} و g(x)=arctanxg\left( x \right) = \arctan x در بازه [0,1][ 0 , 1 ] بررسی کنید.

حل: ابتدا مشتق دو تابع را می‌نویسیم:

f(x)=(x3)=3x2,      g(x)=(arctanx)=11+x2. \large { f’ \left ( x \right ) = { \left ( { { x ^ 3 } } \right ) ^ \prime } = 3 { x ^ 2 } , } \; \; \; \kern-0.3pt { g’ \left ( x \right ) = { \left ( { \arctan x } \right ) ^ \prime } = \frac { 1 } { { 1 + { x ^ 2 } } } . }

توابع f(x) f ( x ) و g(x) g ( x ) و مشتق آن‌ها را در فرمول کوشی قرار می‌دهیم:

amp;f(b)f(a)g(b)g(a)=f(c)g(c),    b3a3arctanbarctana=3c211+c2,    amp;b3a3arctanbarctana=1+c23c2. \large \begin {align*} &amp; \frac { { f \left ( b \right ) – f \left ( a \right ) } } { { g \left ( b \right ) – g \left ( a \right ) } } = \frac { { f’ \left ( c \right ) } } { { g’ \left ( c \right ) } } , \; \; \Rightarrow { \frac { { { b ^ 3 } – { a ^ 3 } } } { { \arctan b – \arctan a } } = \frac { { 3 { c ^ 2 } } } { { \frac { 1 } { { 1 + { c ^ 2 } } } } } , \; \; } \\ &amp; \Rightarrow { \frac { { { b ^ 3 } – { a ^ 3 } } } { { \arctan b – \arctan a } } = \frac { { 1 + { c ^ 2 } } } { { 3 { c ^ 2 } } } . } \end {align*}

برای a=0 a = 0 و b=1 b = 1 خواهیم داشت:

amp;1303arctan1arctan0=1+c23c2,    10π40=1+c23c2,     amp;4π=1+c23c2,    12c2=π+πc2,    (12π)c2=π,    amp;c2=π12π,    c=±π12π. \large \begin {align*} &amp; \frac { { { 1 ^ 3 } – { 0 ^ 3 } } } { { \arctan 1 – \arctan 0 } } = \frac { { 1 + { c ^ 2 } } } { { 3 { c ^ 2 } } } , \; \; \Rightarrow { \frac { { 1 – 0 } } { { \frac { \pi } { 4 } – 0 } } = \frac { { 1 + { c ^ 2 } } } { { 3 { c ^ 2 } } } , \; \; } \\\ &amp; \Rightarrow { \frac { 4 } { \pi } = \frac { { 1 + { c ^ 2 } } } { { 3 { c ^ 2 } } } , \; \; } \Rightarrow { 1 2 { c ^ 2 } = \pi + \pi { c ^ 2 } , \; \; } \Rightarrow { \left ( { 1 2 – \pi } \right ){ c ^ 2 } = \pi , \; \; } \\ &amp; \Rightarrow { { c ^ 2 } = \frac { \pi }{ { 1 2 – \pi } } , \; \; } \Rightarrow { c = \pm \sqrt { \frac { \pi } { { 1 2 – \pi } } } . } \end {align*}

از آنجا که بازه [ 0,1] [  0 , 1 ] را داریم، مقدار مثبت را برای c c انتخاب می‌کنیم. مطمئن می‌شویم که c c در بازه (0,1) ( 0 , 1 ) قرار دارد:

c=π12π3.148.860.60. \large { c = \sqrt { \frac { \pi } { { 1 2 – \pi } } } } { \approx \sqrt { \frac { { 3 . 1 4 } } { { 8 . 8 6 } } } \approx 0 . 6 0 . }

در نتیجه، قضیه مقدار میانگین کوشی بری توابع و بازه داده شده برقرار است.

مثال ۴

قضیه کوشی را برای دو تابع f(x)=cosxf\left( x \right) = \cos x و g(x)=sinxg\left( x \right) = \sin x در بازه [a,b] [ a , b ] بررسی کنید.

حل: فرمول کوشی برای این توابع به صورت زیر نوشته می‌شود:

amp;f(b)f(a)g(b)g(a)=f(c)g(c),    cosbcosasinbsina=(cosc)(sinc),    amp;cosbcosasinbsina=sinccosc=tanc, \large \begin {align*} &amp; \frac { { f \left ( b \right ) – f \left ( a \right ) } } { { g \left ( b \right ) – g \left ( a \right ) } } = \frac { { f’ \left ( c \right ) } } { { g’ \left ( c \right ) } } , \; \; \Rightarrow { \frac { { \cos b – \cos a } } { { \sin b – \sin a } } = \frac { { { { \left ( { \cos c } \right ) } ^ \prime } } } { { { { \left ( { \sin c } \right ) } ^ \prime } } } , \; \; } \\ &amp; \Rightarrow { \frac { { \cos b – \cos a } } { { \sin b – \sin a } } = – \frac { { \sin c } } { { \cos c } } } = { - \tan c , } \end {align*}

که در آن، نقطه c c در بازه (a,b) ( a , b ) واقع شده است.

با استفاده از اتحادهای جمع به ضرب مثلثاتی، داریم:

\requirecancelamp;2sinb+a2sinba22cosb+a2sinba2=tanc,    tana+b2=tanc,    amp;c=a+b2+πn,  nZ. \large \begin {align*} \require {cancel} &amp; { \frac { { – \cancel { 2 } \sin \frac { { b + a } } { 2 } \cancel { \sin \frac { { b – a } } { 2 } } } } { { \cancel { 2 } \cos \frac { { b + a } } { 2 } \cancel { \sin \frac { { b – a } } { 2 } } } } = – \tan c , \; \; } \Rightarrow { - \tan \frac { { a + b } } { 2 } = – \tan c , \; \; } \\ &amp; \Rightarrow { c = \frac { { a + b } } { 2 } + \pi n , \; n \in Z . } \end {align*}

با توجه به مسئله، می‌خواهیم جواب را در n=0 n = 0 به دست آوریم. بنابراین، داریم:

c=a+b2. \large c = \frac { { a + b } } { 2 } .

همان‌طور که می‌بینیم، c c در میانه بازه (a,b) ( a , b ) قرار دارد و در نتیجه، قضیه کوشی برقرار است.

جواب بالا تنها در صورتی صحیح است که a a و b b در شرایط زیر صدق کنند:‌

amp;{cosb+a20sinba20,    {b+a2π2+πnba2πk,    amp;{a+bπ+2πnba2πk,    {aπ2+πnbπ2+πk, \large \begin {align*} &amp; { \left \{ \begin {array} { l } \cos \frac { { b + a } } { 2 } \ne 0 \\ \sin \frac { { b – a } } { 2 } \ne 0 \end {array} \right. , \; \; } \Rightarrow { \left \{ \begin {array} { l } \frac { { b + a } } { 2 } \ne \frac { \pi } { 2 } + \pi n \\ \frac { { b – a } } { 2 } \ne \pi k \end {array} \right. , \; \; } \\ &amp; \Rightarrow { \left \{ \begin {array} { l } a + b \ne \pi + 2 \pi n \\ b – a \ne 2 \pi k \end {array} \right. , \; \; } \Rightarrow { \left \{ \begin {array} { l } a \ne \frac { \pi } { 2 } + \pi n \\ b \ne \frac { \pi } { 2 } + \pi k \end {array} \right . , } \end {align*}

که در آن، n,kZn, k \in \mathbb{Z} است.

مثال ۵

نشان دهید به ازای x0 x \neq 0 نامساوی زیر برقرار است:‌

1x22<cosx \large 1 – \frac { { { x ^ 2 } } } { 2 } \lt \cos x

حل: توابع زیر را در نظر می‌گیریم:

f(x)=1cosx,      g(x)=x22 \large { f \left ( x \right ) = 1 – \cos x , } \; \; \; \kern-0.3pt { g \left ( x \right ) = \frac { { { x ^ 2 } } } { 2 } }

و فرمول کوشی را در بازه [0,x][ 0 , x ] اعمال می‌کنیم. بنابراین، داریم:

amp;f(x)f(0)g(x)g(0)=f(ξ)g(ξ),    amp;1cosx(1cos0)x220=sinξξ,    amp;1cosxx22=sinξξ, \large \begin {align*} &amp; \frac { { f \left ( x \right ) – f \left ( 0 \right ) } } { { g \left ( x \right ) – g \left ( 0 \right ) } } = \frac { { f’ \left ( \xi \right ) } } { { g’ \left ( \xi \right ) } } , \; \; \\ &amp; \Rightarrow { \frac { { 1 – \cos x – \left ( { 1 – \cos 0 } \right ) } }{ { \frac { { { x ^ 2 } } } { 2 } – 0 } } = \frac { { \sin \xi } } { \xi } , \; \; } \\ &amp; \Rightarrow { \frac { { 1 – \cos x } } { { \frac { { { x ^ 2 } } } { 2 } } } = \frac { { \sin \xi } } { \xi } , } \end {align*}

که ξ\xi در بازه (0,1) ( 0 , 1 ) قرار دارد.

عبارت sinξξ {\large\frac{{\sin \xi }}{\xi }\normalsize} ξ0) {\xi \ne 0} )) در سمت راست معادله همواره کوچک‌تر از یک است. در واقع، مطابق شکل ۳، ξ \xi طول کمان حاصل از زاویه ξ \xi در دایره واحد است و sinξ\sin \xi تصویر بردار شعاع OMOM روی محور y y است. در این حالت، می‌توان نوشت:

1cosxx22=sinξξ<1,    1cosx<x22    1x22<cosx. \large { \frac { { 1 – \cos x } } { { \frac { { { x ^ 2 } }} { 2 } } } = \frac { { \sin \xi } } { \xi } \lt 1 , \; \; } \Rightarrow { 1 – \cos x \lt \frac { { { x ^ 2 } } } { 2 } \; \; } \Rightarrow { 1 – \frac { { { x ^ 2 } } } { 2 } \lt \cos x . }

دایره واحد
شکل ۳: دایره واحد

اگر علاقه‌مند به یادگیری مباحث مشابه مطلب بالا هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Math24
۳ دیدگاه برای «قضیه کوشی — به زبان ساده»

لطفاً اثبات قضیه ریس انجام شود

با سلام و تشکر از شما . خیلی عالی است که اینطور تخصصی وارد موضوع مهجور آموزش شده اید واقعا باید دست مریزاد گفت . فقط به نویسنده ی عزیز مقاله یاداوری می کنم نام توابع و خروجی توابع دو چیز متفاوتند . باید بگوییم تابع f نه تابع f(x) . در واقع اشتباه بکار بردن این دو بجای هم همانقدر اشتباه است که چرخ گوشت و گوشت چرخکرده را به جای هم استفاده کنیم.

سلام.
از توجه و دلگرمی‌تان بسیار خوشحال و سپاسگزاریم.
این نوع نگارش در ریاضیات معمول و تأکیدی بر متغیر مستقل بودن xx است.
در مثالتان، چرخ‌گوشت نیز در اصل چرخی است که اغلب گوشت را چرخ می‌کند. اما چنین رایج شده که به آن چرخ‌گوشت می‌گوییم. رابطه xx و گوشت نیز چنین است.
سالم و سربلند باشید.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *