زبان انگلیسی ۵۳۲ بازدید

جملات شرطی در زبان انگلیسی انواع متعددی دارند و هر یک برای زمان‌های مختلفی به کار می‌روند. اما نوعی از آن‌ها به نام «جملات شرطی میکس» (Mixed Conditionals) از ترکیب دو جمله شرطی نوع دوم و سوم ساخته شده‌اند. در آموزش‌های قبلی «فرادرس» به بررسی انواع جملات شرطی در انگلیسی پرداختیم و کاربرد آن‌ها را توضیح دادیم. در این مطلب، قصد داریم جملات شرطی میکس در انگلیسی را توضیح دهیم و با ساختار و کاربردهای آن آشنا شویم.

انواع جملات شرطی در انگلیسی

در زبان انگلیسی، پنج نوع جمله شرطی تعریف شده که عبارت است از:

هر یک از جملات شرطی از دو بخش مجزا تشکیل شده‌اند که در مجموع یک جمله شرطی را می‌سازند. به این بخش‌ها «جمله‌واره» (Clause) گفته می‌شود. به عبارت دیگر، جمله‌واره بخشی از جمله است که از فعل و فاعل تشکیل شده است. جملات شرطی شامل جمله‌واره «if» یا (If Clause) و «جمله‌واره اصلی» (Main Clause) می‌شوند. جمله‌واره «if» شرایط وقوع احتمال را مطرح می‌کند و با «if» به معنای «اگر» آغاز می‌شود. جمله‌واره اصلی نیز نتیجه آن احتمال را توصیف می‌کند. مثال زیر را در نظر بگیرید.

If I had enough money, I would buy a new house.

اگر پول کافی داشتم، خانه جدیدی می‌خریدم.

این مثال از دو جمله‌‌واره ساخته شده است که عبارت‌اند از:

  • If I had enough money
  • I would buy a new house

در جمله‌واره «if» شرایطی مطرح شده که احتمال وقوع آن در حال حاضر بسیار کم یا تقریباً صفر است. در جمله‌واره اصلی، نتیجه حاصل از آن احتمال در صورت وقوع نشان داده شده است. به بیان ساده‌تر، اگر احتمال اول (داشتن پول کافی) وجود داشته باشد، عمل خریدن خانه را به دنبال دارد. اما چنین شرایطی در حال حاضر امکان‌پذیر نیست و به همین خاطر شرایط غیر واقعی یا خیالی در نظر گرفته می‌شود. به این نوع جملات، جملات شرطی نوع دوم گفته می‌شود. مثال دیگری را در نظر بگیرید که با جملات شرطی نوع سوم ساخته شده است.

If I had studied harder, I would have passed the exam.

اگر بیشتر درس خوانده بودم، در امتحان قبول می‌شدم.

در این جمله، شرایطی توصیف شده که مربوط به زمان گذشته می‌شود و نتیجه آن نیز در همان زمان اتفاق افتاده است. اما شخص گوینده در حال حاضر درباره آن صحبت می‌کند و به‌نوعی از اتفاقی که افتاده پشیمان است. در واقع، خوب درس نخوانده و نتیجه آن هم قبول نشدن در امتحان بوده است. او از این بابت پشیمان است، اما دیگر نمی‌توان به گذشته برگشت و آن را تغییر داد. به این نوع جملات، جملات شرطی نوع سوم گفته می‌شود.

در آموزش‌های قبلی «فرادرس»، جملات شرطی را به طور کامل توضیح دادیم، اما برای دانستن جملات شرطی میکس، لازم است خلاصه‌ای از جملات شرطی نوع دوم و سوم را ارائه دهیم. بنابراین، با توجه به توضیحات فوق می‌توانیم به جمع‌بندی زیر برسیم:

  • جملات شرطی نوع دوم برای توصیف موقعیتی فرضی یا خیالی در زمان حال یا آینده به کار می‌روند:

If I had enough money, I would buy a new house.

اگر پول داشتم، خانه جدیدی می‌خریدم.

(پول ندارم، در نتیجه نمی‌توانم خانه جدیدی بخرم.)

فیلم آموزشی مرتبط

فعل جمله‌واره «if» به صورت گذشته ساده و فعل جمله‌واره دوم به صورت «would + verb» است. مفهوم آن این است که گوینده در حال حاضر پول ندارد، درنتیجه نمی‌تواند خانه جدیدی بخرد. بنابراین، شرایطی که توصیفش می‌کند، غیر واقعی یا فرضی است که مروبط به زمان حال یا آینده می‌شود.

  • جملات شرطی نوع سوم برای توصیف موقعیتی در گذشته به کار می‌روند که در حال حاضر غیر واقعی به شمار می‌رود، زیرا امکان برگشت و تغییر آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، از جملات شرطی نوع سوم برای بیان حسرت‌های گذشته یا پشیمانی از انجام دادن یا ندادن کاری در گذشته استفاده می‌شود:

If I had studied harder, I would have passed the exam.

اگر بیشتر درس خوانده بودم، در انتحان قبول می‌شدم.

(خوب درس نخواندم، در نتیجه در امتحان قبول نشدم.)

در این مثال، عمل درس خواندن مربوط به گذشته می‌شود و چون شخص گوینده خوب درس نخوانده، نتوانسته در امتحان قبول شود. بنابراین، در حال حاضر، شرایطی غیر واقعی به حساب می‌آید. پس به طور کلی، جملات شرطی نوع دوم برای بیان موقعیتی غیر واقعی در زمان حال یا آینده و جملات شرطی نوع سوم برای بیان موقعیتی غیر واقعی در زمان گذشته به کار می‌روند.

  • ساختار جملات شرطی نوع دوم به صورت زیر تعریف می‌شود:

If + subject + past simple, subject + would/could + verb

  • ساختار جملات شرطی نوع سوم به صورت زیر تعریف می‌شود:

If + subject + had + p.p, subject + would have + p.p

اکنون که با جملات شرطی نوع دوم و سوم‌ آشنا شدیم، می‌توانیم ساختار و کاربرد جملات شرطی میکس را بررسی کنیم. این نوع از ترکیب دو جمله شرطی (نوع دوم و سوم) ساخته شده‌اند. به همین خاطر به آن‌ها جملات شرطی میکس یا ترکیبی گفته می‌شود، مانند مثال زیر:

If I had worked harder at school, I would have a better job now.

اگر در مدرسه بیشتر درس خوانده بودم، اکنون شغل بهتری داشتم.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، جمله‌واره «if» شرطی نوع سوم و جمله‌واره اصلی، شرطی نوع دوم است. در زبان انگلیسی دو نوع جمله شرطی میکس داریم که در ادامه این مطلب، با ساختار هر یک به طور کامل آشنا خواهید شد.

انواع جملات شرطی میکس

ساختار و کاربرد جملات شرطی میکس در انگلیسی

همان‌طور که اشاره شد، دو نوع جمله شرطی میکس داریم. در حالت اول، می‌توانیم شرایطی غیر واقعی در گذشته را در نظر بگیریم و تأثیر یا نتیجه آن را در زمان حال بررسی کنیم. در حالت دوم، می‌توانیم زمانی فرضی یا خیالی را در زمان حال در نظر بگیریم و نتیجه‌ای را که می‌توانست در گذشته داشته باشد، بررسی کنیم. در ادامه این مطلب قصد داریم به هر دو حالت اشاره کنیم که به طور خلاصه عبارت‌اند از:

فیلم آموزشی مرتبط

نتیجه فعلیِ عملی در زمان گذشته

در این نوع جملات شرطی میکس فعل جمله‌واره «if» به صورت گذشته کامل (شرطی نوع سوم) و فعل جمله‌واره اصلی به صورت «would + verb» است. در جدول زیر ساختار و توضیحات آن آمده است.

جمله‌واره اصلی

(Main Clause)

جمله‌واره if

(If Clause)

would/could + verb If + past perfect
[الآن] آن اتفاق می‌افتاد اگر این اتفاق افتاده بود
ترتیب جمله‌واره‌ها به فارسی:
اگر این اتفاق افتاده بود، [الآن] آن اتفاق می‌افتاد.

مانند سایر جملات شرطی، ترتیب جمله‌واره‌ها ثابت نیست. یعنی می‌توان جای جمله‌واره‌ها را عوض کرد. اگر جمله‌واره اصلی به ابتدای جمله منتقل شود، دیگر نیازی به ویرگول انگلیسی نیست. به چند مثال زیر توجه کنید.

If I had worked harder at school, I would have a better job now.

I would have a better job now if I had worked harder at school.

اگر در مدرسه بیشتر تلاش می‌کردم، الآن شغل بهتری داشتم.

If we had looked at the map we wouldn't be lost.

We wouldn't be lost if we had looked at the map.

اگر به نقشه نگاه کرده بودیم گم نمی‌شدیم.

If you had been on that plane you would be dead now.

You would be dead now if you had been on that plane.

اگر سوار آن هواپیما شده بودی، الآن مرده بودی.

این نوع جملات شرطی میکس به شرایطی غیر واقعی در گذشته و نتایج احتمالی آن در زمان حال اشاره دارد. این نوع جملات موقعیتی را توصیف می‌‌کنند که چه در زمان گذشته و چه در زمان حال، به صورت غیر واقعی در نظر گرفته می‌شود. در این نوع جملات شرطی میکس، زمان «If Clause» گذشته و زمان «Main Clause» حال است. برای درک بهتر کاربرد نوع اول جملات شرطی میکس به چند مثال بیشتر و توضیحات مربوط به آن‌ها توجه کنید.

If I had studied, I would graduate from university.

اگر درس خوانده بودم، از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شدم.

(اما درس نخواندم و در حال حاضر فارغ‌التحصیل نشده‌ام.)

I would be a millionaire now if I had taken that job.

اگر آن شغل را به دست آورده بودم، الآن میلیونر بودم.

(اما آن شغل را به دست نیاوردم و الآن میلیونر نیستم.)

If you had spent all your money, you wouldn't buy this jacket.

اگر کل پولت را خرج کرده بودی، نمی‌توانستی این کت را بخری.

(اما کل پولت را خرج نکردی و الآن می‌توانی این کت را بخری.)

یادگیری زبان انگلیسی

نتیجه گذشته عمل حال ساده یا استمراری

در این نوع جملات شرطی نوع میکس زمان جمله‌‌واره «if» گذشته ساده و زمان جمله‌واره اصلی شرطی کامل «would + have + p.p» است. در جدول زیر توضیح این نوع جملات شرطی و فرمول آن آمده است.

جمله‌واره اصلی

(Main Clause)

جمله‌واره if

(If Clause)

would/could + have + p.p If + simple past
آن اتفاق افتاده بود اگر این اتفاق می‌افتاد

ترتیب جمله‌واره‌ها به فارسی:

اگر این اتفاق می‌افتاد، آن اتفاق افتاده بود.

فیلم آموزشی مرتبط

مانند سایر جملات شرطی، ترتیب جمله‌واره‌ها ثابت نیست و می‌توان آن‌ها را جابه‌جا کرد. در صورتی که جمله‌واره اصلی به ابتدای جمله منتقل شود، دیگر نیازی به «ویرگول انگلیسی» نیست. برای درک بهتر به چند مثال زیر توجه کنید.

If I weren't afraid of spiders, I would have picked it up.

I would have picked it up if I weren't afraid of spiders.

اگر از عنکبوت نمی‌ترسیدم، آن را برمی‌داشتم.

If we didn't trust him, we would have sacked him months ago.

We would have sacked him months ago if we didn't trust him.

اگر به او اعتماد نداشتیم، ماه‌ها پیش اخراجش کرده بودیم.

If I weren't in the middle of another meeting, I would have been happy to help you.

I would have been happy to help you if I weren't in the middle of another meeting.

اگر سر جلسه دیگری نبودم، خوشحال می‌شدم که کمکت کنم.

این نوع جملات شرطی به موقعیتی در زمان حال و نتایج احتمالی آن در گذشته (اما غیر واقعی) اشاره می‌کنند. در این نوع جملات شرطی میکس، زمان جمله‌واره «if»، حال است و زمان جمله‌واره اصلی، به قبل از حال برمی‌گردد. برای مثال، جمله‌واره «if» درباره شرایطی فرضی صحبت می‌کند که در حال حاضر، موقعیتی غیر واقعی به حساب می‌آید. در مثال فوق، شخص گوینده از عنکبوت می‌ترسد. در جمله‌واره اصلی، از زمان گذشته غیر واقعی استفاده شده است و منظور گوینده این است: «من از عنکبوت می‌ترسم. به همین خاطر آن را برنداشتم.» به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها دقت کنید.

If she weren't afraid of flying, she wouldn't have traveled by train.

اگر از پرواز کردن نمی‌ترسید، با قطار به مسافرت نرفته بود.

(از هواپیما می‌ترسد، در نتیجه با قطار سفر کرد.)

I'd have been able to translate the letter if my Italian were better.

اگر زبان ایتالیایی‌ام بهتر بود، می‌توانستم نامه را ترجمه کنم.

(زبان ایتالیایی‌ام خوب نیست، در نتیجه نتوانستم نامه را ترجمه کنم.)

If I were a good cook, I'd have invited them to lunch.

اگر آشپز خوبی بودم، آن‌ها را برای ناهار دعوت می‌کردم.

(آشپز خوبی نیستم، در نتیجه آن‌ها را برای ناهار دعوت نکردم.)

نکته: در جملات شرطی میکس می‌توانیم به‌جای «would» در جمله‌واره اصلی، از افعال کمکی وجهی دیگری نظیر «could» یا «might» نیز استفاده کنیم. این افعال برای بیان قطعیت، اجازه دادن یا توصیه کردن درباره نتایج به کار می‌روند، مانند دو مثال زیر:

If he had enough money, he could have done this trip to Hawaii.

اگر پول داشت، می‌توانست به این سفر هاوایی برود.

(پول ندارد، در نتیجه نتواست به سفر هاوایی برود.)

∗∗∗

If he’d gone to university, he might have a better job.

اگر به دانشگاه رفته بود، شاید شغل بهتری داشت.

(به دانشگاه نرفت، در نتیجه الآن شغل خوبی ندارد.)

Learn English

مثال جملات شرطی میکس

برای درک بهتر انواع جملات شرطی میکس در انگلیسی در ادامه این مطلب، چند مثال همراه با ترجمه و توضیحات مربوط به آن آمده است.

If I had studied in school, I would have a diploma right now.

اگر در مدرسه درس خوانده بودم، الآن [مدرک] دیپلم داشتم.

(در مدرسه درس نخواندم، در نتیجه مدرک دیپلم ندارم.)

If I were you, I would have bought the red dress.

اگر جای تو بودم، آن لباس را می‌خریدم.

(جای تو نیستم، در نتیجه آن لباس را نخریدم.)

If the students had more time, they would have finished their work yesterday.

اگر دانش‌آموزان زمان بیشتری داشتند، تکالیف خود را انجام داده بودند.

(دانش‌آموزان زمان بیشتری ندارند، در نتیجه دیروز تکالیف خود را تمام نکردند.)

If the teacher were here, she would have turned on the heater this morning.

اگر معلم اینجا بود، امرزو صبح بخاری را روشن می‌کرد.

(معلم اینجا نیست، در نتیجه بخاری امروز صبح روشن نبود.)

If I had listened to your advice, I wouldn’t be in the mess.

اگر به نصیحتت گوش داده بودم، الآن به دردسر نمی‌افتادم.

(به نصیحتت گوش ندادم، در نتیجه الآن به دردسر افتاده‌ام.)

If I had gone to university, I would be a doctor now.

اگر به دانشگاه رفته بودم، الآن دکتر بودم.

(به دانشگاه نرفتم، در نتیجه الآن دکتر نیستم.)

If you were better at speaking in public, the presentation would have been more successful.

اگر در جمع بهتر صحبت می‌‌کردید، ارائه با موفقیت‌ بیشتری همراه بود.

(در جمع خوب صحبت نمی‌کنید، در نتیجه ارائه موفقیت‌آمیزی نداشتید.)

If I had gone with Tito, I would not be so lonely now!

اگر با «تیتو» رفته بودم، الآن این‌قدر تنها نبودم.

(با «تیتو» نرفتم، در نتیجه الآن تنها هستم.)

I would have learned Spanish if my life were not so busy.

اگر زندگی‌ام این‌قدر پرمشغله نبود، اسپانیایی یاد می‌گرفتم.

(زندگی پرمشغله‌ای دارم، در نتیجه هیچ‌وقت اسپانیایی یاد نگرفتم.)

If I had enough money, I would have gone with him.

اگر پول کافی داشتم، با او می‌رفتم.

(پول کافی ندارم، به همین دلیل با او نرفتم.)

If I had quit my job I would not have enough money to live in Colombia.

اگر کارم را رها کرده بودم، پول کافی برای زندگی در «کلمبیا» نداشتم.

(کارم را رها نکردم، در نتیجه الآن پول کافی دارم.)

فیلم آموزشی مرتبط

جمع‌بندی

در این آموزش با ساختار و کاربرد جملات شرطی میکس در انگلیسی آشنا شدیم. در بخش پایانی، خلاصه مطلب در جدولی ارائه شده است.

«جملات شرطی میکس»

شرطی نوع سوم/دوم

If + past perfect, present conditional ساختار
نتیجه فعلیِ شرایطی در گذشته کاربرد
If I had listened to your advice, I wouldn't be in a mess. مثال
If he had checked the map, he wouldn't be lost.
If I had gone to university, I would be a doctor now.

«جملات شرطی میکس»

شرطی نوع دوم/سوم

If + past simple, perfect conditional ساختار
نتیجه گذشته عمل حال یا حال استمراری کاربرد
If I were a good cook, I would have invited the, to dinner. مثال
If you weren't such a poor dancer, you would have got a job in the chorus line in that musical.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.