زبان انگلیسی ۱۵۴۹۲ بازدید

در یادگیری زبان انگلیسی، استفاده درست از زمان‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد. در زبان انگلیسی، سه زمان اصلی «گذشته»، «حال» و «آینده» وجود دارد که هر یک ساختار و کاربردهای متفاوتی دارند. یادگیری زمان‌ها، به‌ویژه در سطوح بالاتر، از ابزار مهم برای بالا بردن دانش و مهارت‌های زبان است. در این آموزش، به‌طور ویژه، به بررسی زمان آینده در انگلیسی می‌پردازیم. روش‌های مختلفی برای صحبت کردن درباره آینده وجود دارد، اما نحوه استفاده آن‌ها در موقعیت‌های گوناگون با هم فرق می‌کند. در این مطلب قصد داریم ساختار و کاربرد آینده ساده در انگلیسی (Simple Future Tense) را با مثال‌های متعدد آموزش دهیم. علاوه بر این، در بخش‌های پایانی، به تفاوت will و going to و به نکات مهمی در رابطه با زمان آینده در انگلیسی اشاره خواهیم کرد.

کاربرد زمان آینده ساده در انگلیسی

در آموزش‌های قبلی فرادرس، زمان‌های «گذشته» و «حال» را به‌طور کامل بررسی کردیم. در این آموزش، به بررسی زمان آینده ساده می‌پردازیم. از آینده ساده در انگلیسی برای موارد زیر استفاده می‌کنیم:

  • برای توصیف آینده:

We’ll be at the hotel until 8 p.m.

ما تا ساعت ۸ شب در هتل خواهیم بود.

The trains will be late today because of the bad weather.

امروز قطارها به دلیل هوای نامساعد دیر می‌آیند.

(در ترجمه فارسی، معمولاً زمان آینده ساده به‌صورت «حال ساده» (Present Simple) ترجمه می‌‌شود، اما مفهوم آینده را دارد.)

How long will you stay in Hong Kong?

چه مدت در «هنگ کنگ» اقامت خواهید داشت؟

He’ll send us the report when he has all the data.

وقتی همه داده‌ها را داشته باشد، گزارش را برای ما ارسال می‌کند.

فیلم آموزشی مرتبط
  • برای پیش‌بینی عملی در آینده که از احتمال وقوع آن‌ صد در صد مطمئن نیستیم:

I will live in a big house when I’m older.

وقتی بزرگ‌تر شوم، در خانه بزرگ‌تری زندگی خواهم کرد.

I don't think he'll come tonight.

فکر نمی کنم امشب بیاید.

توضیح گرامر آینده ساده در انگلیسی

  • برای درخواست کردن:

Will you bring some more water please?

ممکن است مقدار بیشتری آب برایم بیاورید؟

Will you come to the appointment with me?

آیا با من به قرار ملاقات می‌آیی؟

Will you be quiet please? I’m trying to make an important phone call.

می‌شود خواهش کنم ساکت باشی؟ دارم سعی می‌کنم تماس تلفنی مهمی برقرار کنم.

You’ll talk to her, won’t you?

با او حرف می‌زنی، این‌طور نیست؟

  • برای قول‌ دادن و پیشنهاد دادن:

I'll help you with your homework.

در انجام تکالیفت به تو کمک خواهم کرد.

Will you give me a hand?

ممکن است کمکم کنی؟

We’ll send you the goods as soon as possible.

ما در اسرع وقت کالاها را برای شما می‌فرستیم.

Lee and Kim will show you around the city.

«لی» و «کیم» اطراف شهر را به شما نشان خواهند داد.

زمان آینده ساده در انگلیسی یا مثال

  • برای گرفتن تصمیمات آنی. در این حالت، معمولاً پیشنهاد یا قول انجام کاری را می‌دهیم:

A: I'm cold.

B: I'll close the window.

A: سردم است.

B: من در را می‌بندم.

So that’s the plan – we’ll check the sales figures and you check the expenses.

پس برنامه این است: ما ارقام فروش را چک می‌کنیم و شما هزینه‌ها را بررسی می‌کنید.

Jean’s over there. I’ll just go and say ‘hello’ before we leave.

«جین» آنجاست. قبل از آن‌که اینجا را ترک کنیم، می‌روم و سلامی به او می‌کنم.

فیلم آموزشی مرتبط

نکته: اغلب برای زمان آینده ساده در انگلیسی از عبارت «I think» در ابتدای جمله استفاده می‌شود.

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با نحوه استفاده از «I think» در جمله آینده ساده در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

I think I'll go to the gym tomorrow.

فکر کنم فردا به باشگاه ورزشی بروم.

I think I will have a holiday next year.

فکر کنم سال آینده تعطیلات داشته باشم.

I don't think I'll buy that car.

فکر نمی‌کنم آن ماشین را بخرم.

  • برای حقایقی که وقوع آن‌ها در زمان آینده قطعی است:

Sarah is 23 years old. Next year, she'll be 24.

«سارا» ۲۳ سال دارد. سال آینده ۲۴ ساله خواهد شد.

Today is Sunday. Tomorrow will be Monday.

امروز یکشنبه است. فردا دوشنبه خواهد بود.

If it doesn't rain, we'll go to the park.

اگر باران نبارد، به پارک می‌رویم.

He'll pass the exam if he studies hard.

اگر خوب درس بخواند، در امتحان قبول می‌‌‌‌شود.

آینده ساده در انگلیسی

کاربرد shall در زمان آینده

«shall» اغلب به‌شکل «shall I» یا «shall we» در جملات پرسشی و در «انگلیسی بریتانیایی» (British English) کاربرد دارد. وقتی درباره عقاید افراد، خصوصاً در رابطه با پیشنهاد یا انتقاد صحبت می‌کنیم، «shall» به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

Shall I open the window? (= Do you want me to open the window?)

می‌توانم پنجره را باز کنم؟ ( = می‌خواهی من پنجره را باز کنم؟)

Where shall we go tonight? (= What's your opinion?)

امشب کجا برویم؟ ( = نظر تو چیست؟)

Who shall we invite to the party?

چه کسی را به مهمانی دعوت کنیم؟

نکته: از «shall» برای تعهدات یا وظایف در موقعیت‌های رسمی نیز استفاده می‌شود، مانند مثال زیر:

Guests shall not remove anything from the rooms.

مهمانان نباید چیزی را از اتاق‌ها خارج کنند.

فیلم آموزشی مرتبط

ساختار زمان آینده ساده در انگلیسی

ساختار زمان آینده ساده در انگلیسی از دو بخش تشکیل شده است: «will» و «مصدر بدون to». در جدول زیر، ساختار زمان آینده ساده در انگلیسی با مثال، برای جملات مثبت، منفی و سؤالی آمده است.

مصدر بدون to

Infinitive without to

will

فاعل

Subject

جملات مثبت (Affirmative Sentences)
go will I
go will you
جملات منفی (Negative Sentences)
see will not They
see won't You
جملات پرسشی (Questions)
ask? she Will
جملات پرسشی منفی (Negative Questions)
try? they Won't

شکل کوتاه و بلند فعل زمان آینده ساده در انگلیسی

فعل کمکی «will» در زمان آینده ساده، به دو شکل کوتاه و بلند نوشته می‌‌شود. شکل کوتاه «will» در جملات مثبت به‌صورت «ll'» است:

I will = I'll

You will = You'll

He will = He'll

She will = She'll

We will = We'll

They will = They'll

نکته: شکل کوتاه «It will» به‌صورت «It'll» چندان رایج نیست.

در جملات منفی، شکل کوتاه «will not» به‌صورت «won't» است که در زبان محاوره کاربرد فراوانی دارد.

I will not = I won't

You will not = You won't

He will not = He won't

She will not = She won't

It will not = It won't

We will not = We won't

They will not = They won't

مثال شکل کوتاه will

در ادامه این آموزش، چند مثال با شکل کوتاه «will» آمده است.

I'll meet him later.

بعداً او را ملاقات خواهم کرد.

It'll rain tomorrow.

فردا باران خواهد آمد.

She'll be late.

او دیر خواهد کرد.

He'll help us later.

او بعداً به ما کمک خواهد کرد.

I won't let anything hurt her.

نمی‌گذارم چیزی به او آسیب بزند.

I won't see him today.

امروز او را نمی‌بینم.

She won't quit her job.

او شغلش را رها نمی‌کند.

They won't send their son to art school.

آن‌ها پسرشان را به هنرستان نمی‌فرستند.

فیلم آموزشی مرتبط

فرمول جملات آینده ساده در انگلیسی

برای ساختن جملات آینده ساده در انگلیسی از «will» و «شکل ساده فعل» (Base Form of the Verb) استفاده می‌کنیم. فرمول جملات آینده ساده در انگلیسی در حالت کلی به‌صورت زیر است:

Subject + will + verb

برای این‌که با ساختار زمان آینده ساده در انگلیسی بیشتر آشنا شوید، به مثال‌های زیر توجه کنید.

He will come here tomorrow.

او فردا به اینجا می‌آید.

She will buy a laptop at the end of this month.

او در پایان این ماه لپ‌تاپ می‌خرد.

She'll take her exam at the end of this year.

او در پایان امسال امتحانش را می‌دهد.

I'll meet him in his office tomorrow.

من فردا او را در دفتر کارش ملاقات خواهم کرد.

آموزش زمان آینده ساده در انگلیسی

We'll move to a new house next month.

ماه آینده به خانه جدید نقل مکان خواهیم کرد.

I'll give him a nice gift.

من به او هدیه خوبی خواهم داد.

He'll marry he next month.

او ماه آینده ازدواج می‌کند.

 He will give me a book as a gift on my birthday.

او در روز تولدم، کتابی به من هدیه خواهد داد.

منفی کردن آینده ساده در انگلیسی

برای منفی کردن جملات آینده ساده در انگلیسی از منفی‌کننده «not» استفاده می‌کنیم. بنابراین، فرمول جملات منفی به‌صورت زیر است:

Subject + will not/won't + verb

به مثال‌های زیر و نحوه منفی شدن زمان آینده ساده دقت کنید.

I won’t go there, I promise!

من به آنجا نمی‌روم، قول می‌دهم!

We won’t tell you if he shows up.

اگر آمد، چیزی به او نمی‌گوییم.

I’m not cold, I won’t put my gloves on.

سردم نیست، دستکش نمی‌پوشم.

He won’t come tonight.

او امشب نمی‌آید.

I hope you won’t leave soon.

امیدوارم زود [از اینجا] نروی.

I think she won’t pay with cash.

فکر کنم نقد پرداخت نمی‌کند.

In my opinion, they won’t start this business.

به نظرم، آن‌ها این کسب و کار را شروع نخواهند کرد.

نکته: در جملاتی که از عبارت «I think» در ابتدای جمله استفاده می‌شود، برای منفی کردن باید فعل «think» را منفی کنیم. بنابراین به «will»، منفی‌کننده «not» اضافه نمی‌کنیم، مانند مثال زیر:

I don't think it'll rain tonight.

فکر نمی‌کنم امشب باران ببارد.

تفاوت will و going to

سوالی کردن آینده ساده در انگلیسی

در زبان انگلیسی، دو نوع جمله پرسشی وجود دارد:

  • جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Questions)
  • جملات پرسشی با کلمه پرسشی (Wh-questions)

جملات پرسشی بله یا خیر

برای ساختن جملات پرسشی بله یا خیر، فقط کافی‌ست جای فاعل و «will» را عوض کنید. فرمول جملات پرسشی به‌صورت زیر خواهد بود:

Will + subject + verb?

در ادامه با چند مثال، کاربرد جملات پرسشی زمان آینده ساده را مشاهده می‌کنید.

Will they send an invitation card?

آیا آن‌ها کارت دعوت می‌فرستند؟

Will she marry George?

آیا او با «جورج» ازدواج می‌کند؟

Will they buy a new chair?

آیا آن‌ها صندلی جدیدی خواهند خرید؟

Will you help me?

کمکم می‌کنی؟

Will he come tomorrow?

آیا او فردا می‌آید؟

Will she bring some fruits for the guests?

آیا او برای مهمان‌ها میوه می‌آورد؟

Will he go to the office tomorrow?

آیا او فردا به دفتر می‌آید؟

Will they go to the Americas the next year?

آیا آن‌ها سال آینده به آمریکا خواهند رفت؟

Will they plan to start a business?

آیا آن‌ها برای شروع کسب و کار برنامه‌ریزی خواهند کرد؟

تعریف زمان آینده ساده در انگلیسی

جملات پرسشی با کلمه پرسشی

برای ساختن جملات پرسشی با کلمه پرسشی از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Wh-word + will + subject + verb?

فیلم آموزشی مرتبط

با چند مثال زیر، با انواع جملات پرسشی زمان آینده ساده آشنا خواهید شد.

Now where will he go?

حالا او کجا خواهد رفت؟

What will they do?

آن‌ها چه کار خواهند کرد؟

Who will you see in New York?

چه کسی را در «نیویورک» ملاقات خواهی کرد؟

What time will we play tennis?

ما چه ساعتی تنیس بازی می‌کنیم؟

When will the boxers fight again?

چه موقع مشت‌زن‌ها دوباره به مصاف یکدیگر خواهند رفت؟

Why won't you tell your parents about it?

چرا درباره آن به والدینت چیزی نمی‌گویی؟

(در این مثال، از جمله پرسشی منفی استفاده شده است.)

How many times will you read that email?

چند بار آن ایمیل را می خوانی؟

نکته: می‌توانیم از فرمول زیر در مواقعی استفاده کنیم که حق انتخاب وجود دارد:

Will + subject + verb + choice A + or + choice ‌B

به دو مثال زیر توجه کنید تا کاربرد آن را بهتر یاد بگیرید.

Will the Moscow State Circus perform in Oxford or Cambridge?

سیرک ایالت «مسکو» در «آکسفورد» اجرا خواهد داشت یا در «کمبریج»؟

Will we celebrate our anniversary on Friday or Saturday?

ما سالگرد ازدواج خود را جمعه جشن می‌گیریم یا شنبه؟

تفاوت will و going to

«will» و «be going to» برای زمان آینده در انگلیسی به کار می‌رود. اما تفاوت‌هایی با هم دارند. برای این‌که تفاوت میان آن‌ها را بهتر درک کنید، در جدول زیر به‌طور کامل به آن اشاره کرده‌ایم.

Be going to + infinitive Will + infinitive

تصمیمی که از قبل گرفته شده است:

Julie: There's no milk.
John: I know. I'm going to go and get some when this TV program finishes.

تصمیمی که در لحظه گرفته شده است:

Julie: There's no milk.

John: really? I'll go and get some.

پیش‌بینی بر اساس آنچه می‌بینیم یا می‌شنویم:

The Conservatives are going to win the election. They already have most of the votes.

پیش‌بینی بر اساس نظریات:

I think the Conservatives will win the next election.

حقیقتی در آینده:

The sun will rise tomorrow.

برای قول دادن، درخواست و پیشنهاد کردن:

I'll help you tomorrow, if you like.

نکات مهم درباره زمان آینده در انگلیسی

علاوه بر «will» و «be going to»، از زمان‌های دیگری نیز برای بیان وقوع عمل در آینده استفاده می‌‌‌شود. در ادامه این مطلب به آن اشاره می‌کنیم.

زمان حال استمراری برای آینده

از زمان حال استمراری برای صحبت کردن درباره عمل مشخصی در آینده استفاده می‌شود که از قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده باشیم. در این شرایط از «be going to» نیز می‌توان استفاده کرد. تنها تفاوت در این است که در جملاتی که «be going to» به کار رفته، تأکید زیادی روی ایدهٔ کاری دارد که قرار است در آینده انجام شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I am getting a new job.

I am going to get a new job.

در هر دو مثال، از قبل برای کار جدید برنامه‌ریزی شده است، اما در مثال دوم تأکید بیشتر روی هدف یا برنامه‌ٔ شخص است.

گرامر آینده ساده در زبان انگلیسی

زمان حال ساده برای آینده

کاربرد زمان حال ساده برای آینده در دو مورد زیر است:

  • برای جداول زمانی، نظیر جدول حرکت قطار یا اتوبوس و برنامه کلاسی یا کنسرت و تئاتر:

My train leaves at six tonight.

قطار من، امشب ساعت ۶ حرکت می‌کند.

His class starts at 9 a.m. tomorrow.

کلاس او فردا ساعت ۹ صبح تشکیل می‌شود.

فیلم آموزشی مرتبط
  • بعد از کلمه‌های خاصی که به جمله معنی آینده می‌دهند. این کلمه‌ها عبارت‌اند از:

before

after

as soon as

until

when

با چند مثال، کاربرد این کلمات را در زمان آینده بهتر درک خواهید کرد.

I'll call you when I get home.

وقتی برسم خانه، به تو زنگ می‌زنم.

She's going to study after she finishes dinner.

او بعد از این‌که شام خورد، مطالعه می‌کند.

Please drink some water as soon as you complete the race.

لطفاً به‌محض تمام شدن مسابقه، آب بنوشید.

جدول جمع‌بندی آینده ساده در انگلیسی

در بخش پایانی این آموزش، جدول جمع‌بندی جملات مثبت، منفی و پرسشی را همراه با مثال مشاهده می‌کنید.

زمان آینده ساده (Simple Future Tense)

جملات پرسشی منفی

Negative Question

جملات پرسشی

Question

جملات منفی

Negative

جملات مثبت

Affirmative

Won't I see? Will I see? I won't see I will see
Won't you see? Will you see?  You won't see You will see
Won't he see? Will he see? He won't see He will see
Won't she see? Will she see? She won't see She will see
Won't it see? Will it see? It won't see It will see
Won't we see? Will we see? We won't see We will see
Won't they see? Will they see? They won't see They will see

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «زمان ها در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.

3 نظر در “آینده ساده در انگلیسی — آموزش گرامر Simple Future Tense — به زبان ساده

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب‌ها

مشاهده بیشتر