جملات شرطی نوع دوم انگلیسی – توضیح گرامر + مثال و تمرین

۴۱۸۴۴ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۴ دی ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه
جملات شرطی نوع دوم انگلیسی – توضیح گرامر + مثال و تمرین

جملات شرطی در زبان انگلیسی کاربردهای فراوانی دارند و هم در انگلیسی روزمره و هم در جملات رسمی و نوشتاری به کار می‌روند. بنابراین، لازم است با ساختار و کاربردهای آن‌ها آشنا شویم. جملات شرطی در زبان انگلیسی به پنج دسته تقسیم می‌شوند. در این آموزش، قصد داریم جملات شرطی نوع دوم در انگلیسی را آموزش دهیم و به نکات مهمی در این خصوص اشاره کنیم.

997696

جملات شرطی در انگلیسی

از جملات شرطی در انگلیسی، برای صحبت کردن درباره عملی استفاده می‌شود که می‌تواند اتفاق بیفتد، ممکن است اتفاق بیفتد یا آرزو می‌کنیم که اتفاق می‌افتاد. در زبان انگلیسی، بیشتر جمله‌های شرطی به کمک «if» ساخته می‌شوند. برای برخی از آن‌ها، فعل در زمان گذشته به کار می‌رود.

کاربرد جملاتی که از فعل‌های گذشته استفاده می‌کنند، می‌تواند برای بیان موارد غیرواقعی در زمان حال یا آینده باشد. به طور کلی جملات شرطی در زبان انگلیسی، از پنج نوع مختلف تشکیل شده اند که در همه آن‌ها دو جمله‌واره وجود دارد: جمله‌واره‌ای که با «if» شروع می‌شود و به آن «If Clause» می‌گوییم و جمله‌واره‌ اصلی که به آن «Main Clause» می‌گوییم. انواع جملات شرطی در انگلیسی عبارت‌اند از:

 • جملات شرطی صفر (Zero Conditionals)
 • جملات شرطی نوع اول (First Conditionals)
 • جملات شرطی نوع دوم (Second Conditionals)
 • جملات شرطی نوع سوم (Third Conditionals)
 • جملات شرطی ترکیبی (Mixed conditionals)

در آموزش‌های قبلی «فرادرس» با انواع جملات شرطی آشنا شدیم و ساختار و کاربرد آن‌ها را به کمک مثال توضیح دادیم. در این آموزش قصد داریم به طور جداگانه به بررسی جملات شرطی نوع دوم بپردازیم. در جدول زیر، خلاصه‌ای از توضیح انواع جملات شرطی در انگلیسی ارائه شده است.

فعل جمله‌واره اصلیفعل جمله‌واره «if»کاربردنوع جملات شرطی
حال سادهحال سادهحقایق کلیصفر
آینده سادهحال سادهموقعیت احتمالی و نتایح احتمالی آننوع اول
شرطی حال ساده یا استمراریگذشته سادهموقعیت فرضی و نتایج احتمالی آن در زمان حالنوع دوم
شرطی کاملگذشته کاملموقعیت غیرواقعی و نتایج احتمالی آن در گذشتهنوع سوم
شرطی حال سادهگذشته کاملموقعیت غیرواقعی در گذشته و نتایج احتمالی آن در زمان حالنوع ترکیبی

ساختار جملات شرطی نوع دوم در انگلیسی

در جملات شرطی نوع دوم، همان‌طور که اشاره شد، فعل جمله‌واره «if» به صورت گذشته ساده به کار می‌رود و زمان جمله‌واره اصلی به صورت شرطی حال ساده یا استمراری است. در جدول زیر، فرمول جملات شرطی نوع دوم را مشاهده می‌کنید.

جمله‌واره اصلی

Main Clause

جمله‌واره «if»

If Clause

subject + would + verbIf + simple past
that thing would happen.If this thing happened,

در جملات شرطی، ترتیب جمله‌واره‌ها ثابت نیست. به عبارت دیگر، می‌توان جای دو جمله‌واره‌ها را جابه‌جا کرد. در صورتی که جمله‌واره «if» در ابتدا قرار بگیرد، بعد از آن از «ویرگول» استفاده می‌شود. برای آشنایی بیشتر با ساختار جمله‌واره‌ها در جملات شرطی نوع دوم به چند مثال زیر توجه کنید.

If it rained, you would get wet.

You would get wet if it rained.

اگر باران ببارد، خیس می‌شوی.

If you went to bed earlier, you wouldn't be so tired.

You wouldn't be so tired if you went to bed earlier.

اگر زودتر به رختخواب می‌رفتی، این‌قدر خسته نمی‌شدی.

If she fell, she would hurt herself.

She would hurt herself if she fell.

اگر می‌افتاد، آسیب می‌دید.

دختری در حال کار کردن با لپ‌تاپ

کاربرد جملات شرطی نوع دوم در انگلیسی

جملات شرطی نوع دوم در انگلیسی به چیزی اشاره می‌کند که می‌تواند اکنون یا هر زمان دیگری باشد. این جملات بر اساس حقایق یا واقعیت نیستند. از جمله شرطی نوع دوم برای اشاره به موقعیت فرضی استفاده می‌شود و نتایج احتمالی مربوط به آن در جمله‌واره اصلی مطرح می‌شود. جمله‌واره «if» از فعل گذشته ساده کمک می‌گیرد و جمله‌واره اصلی از شرطی حال ساده یا استمراری. در جدول زیر کاربرد جملات شرطی نوع دوم همراه با مثال توضیح داده شده است.

جمله‌واره اصلی

Main Clause

جمله‌واره «if»

If Clause

subject + would + verb

OR

subject + would + be + present participle

If + simple past

that thing would happen.

OR

that thing would be happening.

If this happened,
we would buy a house near the sea.If we were richer,
she would pass the exam.If she studied harder,
I would be working in Italy.If I spoke Italian,

برای درک بهتر نقش جملات شرطی نوع دوم به چند مثال با ترجمه توجه کنید.

If the weather weren't so bad, we would go to the park.

اگر هوا خیلی بد نبود، به پارک می‌رفتیم.

(اما هوا بد است، بنابراین نمی‌توانیم برویم.)

If I were the Queen of England, I would give everyone a house.

اگر من ملکه انگلیس بودم، به همه یک خانه می‌دادم.

(اما من ملکه نیستم.)

If you really loved me, you would buy me a diamond ring.

اگر واقعاً مرا دوست داشتی، برایم انگشتر الماس می‌خریدی.

If I knew where she lived, I would go and see her.

اگر می‌دانستم کجا زندگی می‌کند، می‌رفتم و او را می‌دیدم.

She wouldn't be living with Jack if she lived with her parents.

اگر با والدینش زندگی می‌کرد، [الآن] با «جک» زندگی نمی‌کرد.

(اما با «جک» زندگی می‌کند نه با پدر و مادرش.)

You wouldn't be smiling if you knew the truth.

اگر حقیقت را می‌دانستی، [الآن] نمی‌خندیدی.

(اما داری می‌خندی چون حقیقت را نمی‌دانی.)

If I spoke Italy, I would be working in Italy.

اگر ایتالیایی صحبت می‌کردم، [الآن] در ایتالیا کار می‌کردم.

(اما من ایتالیایی صحبت نمی‌کنم، در نتیجه [الآن] در ایتالیا کار نمی‌کنم.)

تصویر دفترچه و قلم در کنار آن

نکات مهم درباره جملات شرطی نوع دوم

ساختار جملات شرطی در زبان انگلیسی از قوانین خاصی پیروی می‌کند. در ادامه به تعدادی از نکات مهم در این خصوص اشاره شده است.

 • جمله می‌تواند با «If Clause» یا «Main Clause» شروع شود. اگر جمله‌واره if در ابتدا قرار بگیرد، بین جمله‌واره if و جمله‌واره اصلی از «ویرگول» استفاده می‌شود. در غیر این صورت نیازی به «ویرگول» نیست.

If + past tense + (,) + subject + would or modals + infinitive

Subject + would or modals + infinitive + if + past tense

به چند مثال زیر توجه کنید تا با نحوه قرار گرفتن جمله‌واره‌ها بیشتر آشنا شوید.

If I went to Paris, I would see the Eiffel Tower.

I would see the Eiffel Tower if I went to Paris.

اگر به پاریس می‌رفتم، برج ایفل را می‌دیدم.

If you had a lot of money, you would buy an expensive car.

You could buy an expensive car if you had a lot of money.

اگر پول زیادی داشتی، ماشین گران‌قیمتی می‌خریدی.

If were an astronaut, I would go to the space.

I would go to the space if I were an astronaut.

اگر فضانورد بودم، به فضا می‌رفتم.

 • در صورت لزوم می‌توانیم از «افعال کمکی وجهی» (Modal Auxiliary Verbs)، هم در جمله‌واره «if» و هم در جمله‌واره اصلی استفاده کنیم، مانند مثال زیر:

If I could speak English very well, I would look for a job in foreign companies.

اگر می‌توانستم انگلیسی را خیلی خوب صحبت کنم، در شرکت‌های خارجی به دنبال کار می‌گشتم.

 • در جملات شرطی نوع دوم، از «were» نیز استفاده می‌کنیم که گذشته فعل «be» است و برای تمام ضمایر فاعلی از همین ساختار استفاده می‌شود:

If I were you, I wouldn’t marry him.

اگر من جای تو بودم، با او ازدواج نمی‌کردم.

If she were ill, she couldn’t attend the meeting.

اگر بیمار بود، در جلسه حضور پیدا نمی‌کرد.

If it weren’t snowy, I would go out.

اگر هوا برفی نبود، من به بیرون می‌رفتم.

 • در جملات شرطی نوع دوم، یک یا هر دو جمله‌واره می‌تواند منفی باشد:

If I woke up late, I wouldn’t I be aware of what happened.

اگر دیر از خواب بیدار شوم، نمی‌توانم بفهمم چه اتفاقی افتاده است.

If my mother did not remind me, I would forget my worksheet at home.

اگر مادرم به من یادآوری نمی‌کرد، برگه کارم را در خانه جا می‌گذاشتم.

If she were angry, she wouldn’t talk to us.

اگر او عصبانی بود، با ما حرف نمی‌زد.

تصویر یک کتابخانه با تعدادی کتاب
 • از جملات شرطی نوع دوم برای سؤال پرسیدن نیز استفاده می‌شود. در این حالت جمله‌واره if تغییری نمی‌کند، اما جمله‌واره اصلی به حالت پرسشی تبدیل می‌شود:

What would happen if humans disappeared?

اگر انسان‌ها ناپدید شوند، چه اتفاقی می‌افتد؟

What would we do firstly if a fire broke out?

اگر آتش‌سوزی رخ دهد، ابتدا چه کار می‌کنیم؟

Would you cry if he left you?

اگه ترکت کند، گریه می‌کنی؟

What would happen if you didn’t drink water?

اگر آب ننوشید، چه اتفاقی می‌افتد؟

What would you do if you learned that you had a bad illness?

اگر بفهمی بیماری بدی داری، چه کار می‌کنی؟

 • در جملات شرطی نوع دوم در جمله‌واره‌ «if»، علاوه بر گذشته ساده، از ساختارهای زیر نیز استفاده می‌شود:
  • گذشته ساده فعل «be»
  • گذشته استمراری
  • افعال کمکی «could» ،«should» و «had to»

به جمله‌واره‌های «if» در مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

If you were clever, you would understand what I meant.

اگر باهوش بودی، می‌فهمیدی چه می‌گویم.

If she were cooking, I would help her.

اگر او در حال آشپزی بود، کمکش می‌کردم.

If he could come here, they would surprise him.

اگر بتواند به اینجا بیاید، آن‌ها غافلگیرش می‌کنند.

If I had to attend the meeting, I would miss the plane.

اگر مجبور بودم در جلسه حاضر باشم، از پرواز جا می‌ماندم.

If she should join us (were to join us), She wouldn’t be bored.

اگر به ما می‌پیوست، حوصله‌اش سر نمی‌رفت.

 • در جمله‌واره اصلی نیز علاوه بر «would + infinitive» می‌توانیم از ساختارهای زیر استفاده کنیم:
  • would be doing
  • could
  • would be able to
  • might

به ساختار جمله‌واره‌های اصلی در مثال‌های زیر توجه کنید.

If I had one more chance, I would try to find out where I made the mistake.

اگر فرصت دیگری داشتم، سعی می‌کردم بفهمم کجا اشتباه کردم.

If it weren’t important, I would not be looking for him right now.

اگر مهم نبود، الآن دنبال او نمی‌گشتم.

If I had a good education, I could apply for a job abroad.

اگر تحصیلات خوبی داشتم، می‌توانستم برای کار در خارج از کشور اقدام کنم.

If he earned lots of money, he would be able to buy a new car.

اگر پول زیادی به دست می‌آورد، می‌توانست ماشین جدیدی بخرد.

If we had time, we might go there.

اگر وقت داشتیم، ممکن بود به آنجا برویم.

 • شکل کوتاه «would» به صورت «d'» نوشته می‌شود:

If she were here, she would (she'd) help us.

اگر اینجا بود، به ما کمک می‌کرد.

تصویر تعدادی کتاب و یک گوی در کنار آن

مثال برای جملات شرطی نوع دوم

برای درک بهتر ساختار و کاربرد جملات شرطی نوع دوم، به مثال‌های زیر و توضیحات مربوط به آن‌ها توجه کنید.

If I had money, I would give you.

اگر پول داشتم به شما می‌دادم.

(ولی من پول ندارم.)

If she knew the answer, she would win the prize.

اگر پاسخ را می‌دانست، برنده جایزه می‌شد.

(اما او پاسخ را نمی‌داند.)

If I didn’t smoke, I would be healthy.

اگر سیگار نمی‌کشیدم، سالم بودم.

(اما من سیگار می‌کشم، پس سالم نیستم.)

If he had enough experience fort he job, the boss could hire him.

اگر تجربه کافی برای کارش داشت، رئیس می‌توانست او را استخدام کند.

(اما او استخدامش نمی‌کند.)

If I had your phone number, I would call you.

اگر شماره تلفن تو را داشتم، با تو تماس می‌گرفتم.

(اما من شماره تلفن تو را ندارم.)

If you came to the party, we would have a lot of fun.

اگر به مهمانی می‌آمدید، خیلی به ما خوش می‌گذشت.

(اما شما به مهمانی نمی‌آیید.)

If I were a rich man, I would buy a home like a palace.

اگر مرد ثروتمندی بودم، خانه‌ای مثل قصر می‌خریدم.

(اما من ثروتمند نیستم.)

If I could speak English very well, I would look for a job in foreign companies.

اگر می‌توانستم انگلیسی را خیلی خوب صحبت کنم، در شرکت‌های خارجی دنبال کار می‌گشتم.

(اما نمی‌توانم انگلیسی را خوب صحبت کنم.)

تصویر چند کتاب روی هم

If he had time, he would study well for his exam.

اگر وقت داشت، برای امتحانش خوب درس می‌خواند.

(اما وقت ندارد.)

If it didn’t rain, we would go on a picnic.

اگر باران نمی‌بارید، به گردش می‌رفتیم.

(اما در حال حاضر باران می‌بارد.)

If my house were in the forest, I would walk constantly in the green.

اگر خانه‌ام در جنگل بود، مدام در فضای سبز قدم می‌زدم.

(اما خانه‌ام در جنگل نیست.)

If I were you, I would be a doctor.

اگر جای شما بودم، دوست داشتم دکتر می‌شدم.

(اما جای تو نیستم.)

If I understood what the teacher said, I could tell you.

اگر بفهمم استاد چه می‌گوید، می‌توانم به شما بگویم.

(اما نمی‌فهمم استاد چه می‌گوید.)

If she weren’t ill, she would go to the school.

اگر مریض نبود به مدرسه می‌رفت.

(اما او بیمار است.)

If I were a chairman, I would offer new and different ideas.

اگر من رئیس بودم، ایده‌های جدید و متفاوتی ارائه می‌کردم.

(اما من رئیس نیستم.)

If you participated in the election, people would choose you.

اگر در انتخابات شرکت می‌کردید، مردم شما را انتخاب می‌کردند.

(اما شرکت نمی‌کنید.)

If you could change one thing about yourself, what would you change?

اگر بتوانید یک چیز را در مورد خود تغییر دهید، چه چیزی را تغییر می‌دهید؟

If you won the lottery, what would you do?

اگر بلیت بخت‌آزمایی برنده شوید، چه کار می‌کنید؟

If you had a choice to have no children or ten children, what would you choose?

اگر حق انتخاب داشتید که فرزندی نداشته باشید یا ده فرزند داشته باشید، کدام را انتخاب می‌کردید؟

If you could have any job, what job would you like to have?

اگر می‌توانستید شغلی داشته باشید، دوست داشتید چه شغلی داشته باشید؟

If you didn’t need sleep, how would you spend your nights?

اگر نیازی به خوابیدن نداشتید، شب‌های خود را چگونه می‌گذراندید؟

If you were invisible for a day, what would you do?

اگر برای یک روز نامرئی بودید، چه می‌کردید؟

If you saw a rat in your house, what would you do?

اگر در خانه خود موش ببینید، چه کار می‌کنید؟

تصویر چند برگه زرد و سفید که با گیره از طناب آویزان شده است

ساختار معکوس جملات شرطی نوع دوم

«ساختار معکوس جملات شرطی» (Inverted Conditionals)، اغلب با تغییر در ترتیب و ساختار فعل و فاعل در جمله‌واره‌ «if» ایجاد می‌شود و بیشترین کاربرد آن در موقعیت‌های رسمی یا نوشتاری است. هر یک از انواع جملات شرطی، ساختار معکوس بخصوصی دارند. در ادامه، با نحوه ساختن جملات معکوسی شرطی نوع دوم آشنا خواهیم شد.

برای ساختن جملات معکوس شرطی نوع دوم، دو روش وجود دارد:

 • معکوس جملات شرطی با «were»
 • معکوس جملات شرطی با فعل اصلی

ساختار معکوس جمله شرطی نوع دوم با were

در جملاتی که فعل «were» به کار رفته است، «if» را از جمله حذف کنید و به‌جای آن «were» را به ابتدای جمله‌واره منتقل کنید. مثال زیر را در نظر بگیرید.

If I were a bird, I could fly.

Were I a bird, I could fly.

اگر پرنده بودم، می‌توانستم پرواز کنم.

ساختار معکوس جمله شرطی نوع دوم با فعل اصلی

در حالت دوم، یعنی در شرایطی که در جمله‌واره if از فعل اصلی (فعلی غیر از «were») استفاده شده باشد، مراحل زیر را انجام دهید:

 • «if» را حذف کنید.
 • «were» را جایگزین «if» کنید.
 • قبل از فعل اصلی از «to» استفاده کنید.

به دو مثال زیر توجه کنید تا ساختار معکوس جملات شرطی نوع دوم با فعل اصلی را بهتر یاد بگیرید.

If I won the lottery, I would travel around the world.

Were I to win the lottery, I would travel around the world.

اگر بلیت بخت‌آزمایی برنده شوم، به کل دنیا سفر می‌کنم.

If I went on holiday, I'd visit Jamaica.

Were I to go on holiday, I would visit Jamaica.

اگر به تعطیلات می‌رفتم، از «جامائیکا» دیدن می‌کردم.

منفی جملات شرطی معکوس نوع دوم

برای ساختن جملات معکوس شرطی نوع دوم در حالت منفی، فقط کافی‌ست بعد از فاعل، منفی‌کننده «not» بیاوریم، مانند مثال‌های زیر:

Were I not rich, I couldn't buy this house.

اگر ثروتمند نبودم، نمی‌توانستم این خانه را بخرم.

Were I not to live in Japan, I would choose to live in the U.S.

اگر در ژاپن زندگی نمی‌کردم، آمریکا را برای زندگی انتخاب می‌کردم.

سوالات رایج درباره جملات شرطی نوع دوم انگلیسی

در ادامه این مطلب سعی کرد‌ه‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص جملات شرطی نوع دوم انگلیسی پاسخ دهیم.

کاربرد جملات شرطی نوع دوم در انگلیسی چیست؟

جملات شرطی نوع دوم در انگلیسی به چیزی اشاره می‌کند که می‌تواند اکنون یا هر زمان دیگری باشد. این جملات بر اساس حقایق یا واقعیت نیستند. از جمله شرطی نوع دوم برای اشاره به موقعیت فرضی استفاده می‌شود و نتایج احتمالی مربوط به آن در جمله‌واره اصلی مطرح می‌شود. جمله‌واره «if» از فعل گذشته ساده کمک می‌گیرد و جمله‌واره اصلی از شرطی حال ساده یا استمراری.

ساختار جملات شرطی نوع دوم در انگلیسی چیست؟

در جملات شرطی نوع دوم، همان‌طور که اشاره شد، فعل جمله‌واره «if» به صورت گذشته ساده به کار می‌رود و زمان جمله‌واره اصلی به صورت شرطی حال ساده یا استمراری است. در جمله‌واره «if»، ساختار فعل به صورت گذشته ساده است و در جمله‌واره اصلی، از ساختار «would + p.p» استفاده می‌شود.

انواع جملات شرطی در انگلیسی کدام است؟

از جملات شرطی در انگلیسی، برای صحبت کردن درباره عملی استفاده می‌شود که می‌تواند اتفاق بیفتد، ممکن است اتفاق بیفتد یا آرزو می‌کنیم که اتفاق می‌افتاد. جملات شرطی در زبان انگلیسی به ۵ دسته تقسیم می‌شوند که شامل شرطی صفر، شرطی نوع اول، دوم، سوم و میکس است.

تمرین جملات شرطی نوع دوم انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب جملات شرطی نوع دوم»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

جاهای خالی را با فعل مناسب شرطی نوع دوم کامل کنید.

Q1: If we (have) _____ a yacht, we (sail)  _____ the seven seas.

جواب

Answer: If we had a yacht, we would sail the seven seas.

Q2: If he (have) _____ more time, he (learn) _____ karate.

جواب

Answer: If he had more time, he would learn karate.

Q3: If they (tell) _____ their father, he (be) _____ very angry.

جواب

Answer: If they told their father, he would be very angry.

Q4: She (spend) ____ a year in the USA if it (be) _____ easier to get a green card.

جواب

Answer: She would spend a year in the USA if it were easier to get a green card.

Q5: If I (live) _____ on a lonely island, I (run) _____ around naked all day.

جواب

Answer: If I lived on a lonely island, I would run around naked all day.

Q6: We (help) _____ you if we (know) _____ how.

جواب

Answer: We would help you if we knew how.

Q7: My brother (buy) _____ a sports car if he (have) _____ the money.

جواب

Answer: My brother would buy a sports car if he had the money.

Q8: If I (feel) _____ better, I (go) _____ to the cinema with you.

جواب

Answer: If I felt better, I would go to the cinema with you.

Q9: If you (go) _____ by bike more often, you (be / not) ____ so flabby.

جواب

Answer: If you went by bike more often, you would not be so flabby.

Q10: She (not / talk) _____ to you if she (be) _____ mad at you.

جواب

Answer: She would not talk to you if she were mad at you.

تمرین دوم

جملات زیر را با فعل مناسب کامل کنید.

Q1: If I _____ (win) the lottery, I ____ (be) a millionaire.

جواب

Answer: If I won the lottery, I would be a millionaire.

Q2: If I _____ (be) rich, I _____ (quit) my job.

جواب

Answer: If I were rich, I would quit my job.

Q3: I _____ (travel) around the world if I ____ (quit) my job.

جواب

Answer: I would travel around the world if I quit my job.

Q4: I _____ (buy) anything I want if I ____ (get) that jackpot.

جواب

Answer: I would buy anything I want if I got that jackpot.

Q5: I _____ (buy) the most expensive car if I _____ (want).

جواب

Answer: I would buy the most expensive car if wanted.

Q6: If I _____ (travel) somewhere, I _____ (stay) in the most luxurious hotels.

جواب

Answer: If I traveled somewhere, I would stay in the most luxurious hotels.

Q7: But I ____ (not be) too materialistic if I _____ (have) millions of dollars.

جواب

Answer: But I would not be too materialistic if I had millions of dollars.

Q8: I _____ (help) the poor if I ____ (become) a millionaire.

جواب

Answer: I would help the poor if I became a millionaire.

Q9: I ____ (give) some money to charities if I _____ (be) rich.

جواب

Answer: I would give some money to charities if were rich.

Q10: If I ____ (have) millions of dollars, I ______ (not be) mean.

جواب

Answer: If I had millions of dollars, I would not be mean.

جمع‌بندی

در این آموزش با جملات شرطی نوع دوم آشنا شدیم. کاربرد این نوع جملات در بیان فرضیات احتمالی است که احتمال به وقوع پیوستن آن بسیار کم یا تقریباً صفر است. برای ساختن جملات شرطی نوع دوم، از جمله‌واره if و جمله‌واره اصلی استفاده می‌کنیم. جمله‌واره if به‌کمک فعل گذشته ساده ساخته می‌شود، اما درباره موقعیتی در زمان حال یا آینده صحبت می‌کند. بنابراین، کاربرد جملات شرطی نوع دوم برای بیان موقعیت غیرواقعی در زمان حال یا آینده است. در بخش پایانی، جدول ساختارهای جملات شرطی نوع دوم را همراه با مثال مشاهده می‌کنید.

جمله‌واره اصلیجمله‌واره «if»
would + infinitiveگذشته ساده
could + infinitive
might + infinitive
جمله‌واره اصلیجمله‌واره «if»
I would pass the exams.If I studied,
I could pass the exams.
I might pass the exams.
جمله‌واره اصلیجمله‌واره «if»
I would pass the exam.If I studied,
جمله‌واره «if»جمله‌واره اصلی
if I studied.I would pass the exam

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
EFEnglish Study PageEnglisch HifenCM
۱ دیدگاه برای «جملات شرطی نوع دوم انگلیسی – توضیح گرامر + مثال و تمرین»

با سلام، ببخشید در قسمت نکات مهم درباره جملات شرطی نوع دوم،
ترجمه جمله If you had a lot of money, you would buy an expensive car.

You could buy an expensive car if you had a lot of money.
به کلی ترجمه ی جمله ی دیگری هست و برای این جمله نمیباشد.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *