مجموعه مقالات beam

تحلیل تیرها در بارگذاری محوری و خمشی – به همراه مثال
تعیین عکس العمل های تکیه گاهی تیرها — مثال های کاربردی