برچسب: مدار ۱

تقویت کننده معکوس کننده — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
قضیه نورتن (Nortons Theorem) در مدار — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
قضیه تونن (Thevenin’s Theorem) — مفاهیم کلیدی (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
تحلیل مش در مدار — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)