گرامر So و Such — کامل + مثال و تلفظ

۸۷۸۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۸ اسفند ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه
گرامر So و Such — کامل + مثال و تلفظ

در گرامر زبان انگلیسی کلمه‌های زیادی هستند که کاربرد مشابهی دارند اما ساختار و نقش آن‌ها در جمله تفاوت زیادی دارد. این شباهت در معنی کلمات باعث می‌شود جمله‌سازی با این کلمه‌ها برای بسیاری از زبان‌آموزان دشوار شود. در این مطلب از مجموعه مطالب زبان انگلیسی مجله «فرادرس» تفاوت گرامر so و such را توضیح می‌دهیم. علاوه بر این کاربردهای هر یک را به طور جداگانه و مفصل بررسی کرده و به نکات مهمی اشاره می‌کنیم.

997696

گرامر So و Such

کلمه such در زبان انگلیسی «معرف اسمی» (Determiner) و کلمه so یک «قید» (Adverb) است. هر دو این کلمه‌ها به معنی «بسیار» یا «آن‌قدر» هستند. از آنجایی که نقش این دو کلمه در جمله تفاوت دارد، ساختار جمله‌هایی که در آن‌ها به کار می‌روند نیز متفاوت هستند. به همین جهت پیش از هرچیز مروری بر ویژگی‌های این دو نقش می‌کنیم.

معرف اسمی کلمه‌ای است که پیش از اسم می‌آید و ویژگی‌های آن را بیان می‌کند. معرف‌های اسمی برای نشان دادن مقدار اسمی که در جمله به کار رفته یا اشاره به مرجع آن به کار می‌روند. قید کلمه‌ای است که در کنار فعل، صفت یا قید دیگری قرار می‌گیرد و ویژگی‌های آن را در جمله تغییر می‌دهد.

با شناخت اجزای جمله در گرامر زبان انگلیسی می‌توان به سادگی تشخیص داد چه وقتی باید so را در جمله به کار برد و چه وقت از such استفاده کرد. به طور کلی such در جمله در کنار اسم یا عبارت اسمی می‌آید و so در کنار عبارت قیدی یا صفت به‌تنهایی. به این مثال‌ها توجه کنید تا با تفاوت ساختار این دو کلمه بهتر آشنا شوید.

You’re so kind.

تو خیلی مهربانی.

He’s such a kind person.

او چه فرد مهربانی است.

It was so hot we couldn’t work.

آن‌قدر گرم بود که نمی‌توانستیم کار کنیم.

November was such a cold month.

«نوامبر» ماه خیلی سردی بود.

همان‌طور که می‌بینید در همه مثال‌های بالا صفت یا قید به کار رفته است و so در کنار صفت یا قید به‌تنهایی آمده اما such در کنار اسم به همراه صفت در جمله به کار رفته است.

کاربرد گرامر So و Such

در زبان انگلیسی از so و such‌ استفاده می‌کنیم تا به «صفت‌ها» (Adjectives)، قیدها و «اسم‌ها» (Nouns) شدت بدهیم. علاوه بر تفاوت کلی بین این دو کلمه که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، کاربرد گرامر so و such نکات مهم دیگری نیز دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

  • so در کنار صفت به‌تنهایی و قید می‌آید تا به آن شدت بدهد.

It's so hot today!

امروز هوا خیلی گرم بود!

She looks so young in that photo.

او در آن عکس خیلی جوان به نظر می‌رسد.

He walks so slowly. It's so annoying!

او خیلی آهسته راه می‌رود. خیلی آزاردهنده است!

  • so در کنار صفت یا قید در جمله می‌آید تا آن‌ها را با چیز دیگری مقایسه کند و به آن‌ها شدت ببخشد.

They were so much more innocent when they were younger.

آن‌ها وقتی جوان‌تر بودند، خیلی معصوم‌تر بودند.

I work so much more quickly when I can concentrate.

وقتی بتوانم تمرکز کنم خیلی سریع‌تر کار می‌کنم.

  • از such در کنار اسم یا صفت به همراه اسم استفاده می‌کنیم تا آن را قوی‌تر کنیم.

You're such an angel!

تو چه فرشته‌ای هستی!

It's such a hot day today!

امروز چه روز گرمی است!

They're such lovely trousers. Where did you buy them?

چه شلوار زیبایی. از کجا آن را خریدی؟

کاربرد گرامر so و such
  • از so در کنار کمیت‌سنج‌هایی مانند «much» یا «many» و «little» یا «few» استفاده می‌کنیم تا به آن‌ها شدت ببخشیم.

There are so many people here!

چقدر آدم‌های زیادی اینجا هستند!

I've had so little time to myself this week.

این هفته وقت بسیار کمی برای خود داشتم.

  • اغلب از so و such در کنار that به معنی «که» استفاده می‌کنیم تا به نتیجه و معلول چیزی اشاره کنیم.

It was so cold that the water in the lake froze.

آن‌قدر سرد بود که آب داخل رودخانه یخ زد.

He was such a good teacher that we all passed the exam.

او آن‌قدر معلم خوبی بود که همه امتحان را پاس کردیم.

There's so much noise that I can't think!

آن‌قدر سروصدا هست که نمی‌توانم فکر کنم!

همان‌طور که در مثال‌های بالا می‌بینید در این کاربرد نیز استفاده از گرامر so و such و انتخاب بین این دو به کلماتی که بعد از آن‌ها در جمله می‌آید بستگی دارد. اگر قید یا صفت به‌تنهایی بیاید از so استفاده می‌کنیم و اگر صفت به همراه اسم باشد یا اسم به‌تنهایی بیاید، such را در جمله به‌کار می‌بریم.

کاربرد So that و Such that

ساختارهای so... that و such... that هر دو در جمله به یک معنا هستند و کاربردهای یکسانی دارند اما فرمول جمله‌های آن دو تفاوت دارد. علاوه بر این هر دو این ساختارها برای بیان کردن نظر فرد در مورد چیزی یا اشاره به علت و نتیجه چیزی هستند. در جدول زیر مثال‌هایی از این ساختارها و جمله‌واره علت و جمله‌واره معلول آن‌ها آمده است.

جمله‌واره معلولجمله‌واره علت

that we watched it all night.

که تمام شب آن را تماشا کردیم.

The meteor storm was so beautiful

طوفان شهاب‌سنگ آن‌قدر زیبا بود

that it went by in one week.

که در عرض یک هفته گذشت.

The meteor storm passed so quickly

طوفان شهاب‌سنگ آن‌قدر سریع بود

that we'll never forget it.

که هرگز آن را فراموش نخواهیم کرد.

It was so amazing

آن‌قدر خارق‌العاده بود

that we watched it and forgot to eat.

که آن را تماشا کردیم و فراموش کردیم غذا بخوریم.

It was such a beautiful meteor storm

آن‌قدر طوفان شهاب سنگ زیبایی بود

that it seemed like an hour.

که انگار یک ساعت طول کشید.

It was such a quick meteor storm

آن‌قدر طوفان شهاب‌سنگ سریعی بود

that we'll always remember it.

که همیشه آن را به خاطر خواهیم داشت.

It was such an amazing sight

آن‌قدر صحنه خارق‌العاده‌ای بود

کاربرد So that

می‌توانیم از so به همراه قید یا صفت و that استفاده کنیم تا نتیجه چیزی را نشان دهیم. علاوه بر این می‌توان با استفاده از این ساختار نشان داد که چیزی شدت بسیار زیادی دارد. توجه داشته باشید که استفاده از that در این ساختار اجباری نیست، اما برای درک بهتر جمله بهتر است از آن استفاده کنیم.

My child’s room was so untidy (that) he could not find anything he was looking for.

اتاق بچه من آن‌قدر نامرتب بودکه نمی‌توانست هر چیزی را که دنبالش می‌گشت پیدا کند.

This machine works so loudly (that) I have a headache.

این دستگاه آن‌قدر پرسروصدا کار می‌کند که سردرد گرفته‌ام.

می‌توانیم از so در کنار کمیت‌سنج‌های «Many/Few/Much/Little» به همراه that استفاده کنیم تا نتیجه چیزی را توضیح بدهیم. در این روش استفاده از that‌ اجباری نیست.

Her child had so many toys (that) he could not decide which to play.

بچه او آن‌قدر اسباب‌بازی داشت که نمی‌توانست تصمیم بگیرد با کدام بازی کند.

She has so few friends (that) she always spends time watching TV at home.

او آن‌قدر دوستان کمی دارد که همیشه وقت خود را به تماشای تلویزیون در خانه می‌گذراند.

He eats so much sugar (that) he may be a diabetic.

او آن‌قدر شکر می‌خورد که شاید دیابت بگیرد.

There was so little food (that) many people died of hunger.

آن‌قدر غذا کم بود که افراد زیادی از گرسنگی مردند.

کاربرد Such that

می‌توانیم از such در کنار اسم و صفت استفاده کنیم تا نتیجه چیزی را شرح بدهیم. علاوه بر این می‌توانیم برای نشان دادن احساسات شدید یا نظر خود در مورد چیزی نیز این ساختار را به کار ببریم.

She has such beautiful shoes (that) I can’t take my eyes off them.

او چنان کفش‌های زیبایی دارد که نمی‌توانم چشم از آن‌ها بردارم.

It was such a good movie (that) many people watched it.

آن‌قدر فیلم خوبی بود که افراد زیادی آن را تماشا کردند.

It was such an expensive restaurant (that) I decided not to go there anymore.

آن‌قدر رستوران گرانی بود که تصمیم گرفتم دیگر به آنجا نروم.

جمله‌هایی که در زبان انگلیسی با یکی از این دو ساختار ساخته می‌شوند برای نشان دادن رابطه علت و معلولی هستند. این جمله‌ها جزو جمله‌های پیچیده هستند، یعنی از بیش از یک جمله‌واره تشکیل شده‌اند. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

It was so windy (that) we couldn't go running.

آن‌قدر باد می‌وزید که نمی‌توانستیم برای دویدن برویم.

My sister is so shy (that) she hides behind my mother when there are strangers around.

خواهر من آن‌قدر خجالتی است که وقتی غریبه‌ها اطراف او هستند پشت مادرم پنهان می‌شود.

The dress was so wonderfully designed (that) I couldn't take my eyes off it.

لباس آن‌قدر زیبا طراحی شده بود که نمی‌توانستم چشم از آن بگیرم.

It's such a great movie (that) I've watched it several times.

آن‌قدر فیلم خوبی بود که چندین بار آن را تماشا کرده‌ام.

It was such a lovely dress (that) I fell in love with it the moment I saw it.

آن‌قدر لباس فوق‌العاده‌ای بود که لحظه‌ای که آن را دیدم عاشقش شدم.

تفاوت گرامر so و such

تفاوت گرامر So و Such

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، معنی و کاربرد این دو کلمه در زبان انگلیسی بسیار مشابه است. به همین دلیل یادگیری تفاوت بین این دو اهمیت زیادی دارد. از آنجایی که تفاوت آن‌ها فقط در ساختار گرامری آن‌هاست، بهترین روش برای تشخیص اینکه کدام یک باید در جمله بیایند، این است که نقش کلمه یا کلمه‌های بعد از آن را در جمله بدانیم. در ادامه این ساختارها را یک‌به‌یک بررسی می‌کنیم.

This book is so interesting.

این کتاب خیلی جالب است.

(صفت به‌تنهایی در جمله آمده است.)

This is such an interesting book.

این کتاب خیلی جالبی است.

(صفت به همراه اسم و حرف تعریف an در جمله آمده است.)

Such interesting books are hard to find.

چنین کتاب‌های جالبی سخت پیدا می‌شوند.

(صفت به همراه اسم در جمله آمده است.)

I was amazed that the crowd was so big.

من تعجب کردم که جمعیت آن‌قدر زیاد بود.

I was amazed that there was such a big crowd.

من تعجب کردم که چنان جمعیت بزرگی بود.

Such big crowds can be frightening.

چنین جمعیت‌های بزرگی می‌توانند ترسناک باشند.

The story was so complicated.

داستان، خیلی پیچیده بود.

It was such a complicated story.

داستان بسیار پیچیده‌ای بود.

Such complicated stories are difficult to follow.

فهمیدن چنین داستان‌های پیچیده‌ای سخت است.

You are so intelligent.

تو خیلی باهوشی.

You are such an intelligent person.

تو شخص بسیار باهوشی هستی.

A person of such intelligence is a pleasure to meet.

ملاقات با شخصی به این باهوشی بسیار لذت‌بخش است.

اشتباهات رایج در کاربرد گرامر So و Such

زبان‌آموزان هنگام استفاده از گرامر so و such در انگلیسی معمولا دچار اشتباهات مشترکی می‌شوند. در ادامه به چند مورد از این اشتباهات پرکاربرد و شکل صحیح آن‌ها اشاره می‌کنیم.

  • قبل از اسم در جمله از کلمه such استفاده می‌کنیم که معرف اسمی است. حتی اگر این اسم همراه با صفتی بیاید، از such برای اشاره به آن یا نشان دادن مقدار آن استفاده می‌کنیم:

They’re such snobs! They won’t speak to anyone else in the village.

Not: They’re so snobs…

آن‌ها خیلی ازخودراضی هستند! با هیچ‌کس دیگری در روستا حرف نمی‌زنند.

Those are such cool shoes. Where did you get them?

Not: Those are so cool shoes...

چه کفش‌های جالبی هستند. آن‌ها را از کجا گرفتی؟

  • قبل از عبارت اسمی که با حرف تعریف نامعین «a/an» در جمله آمده باشد، از such استفاده می‌کنیم. این حروف بعد از کلمه such‌ در جمله به کار می‌روند:

This is such a wonderful kitchen!

Not: This is a so wonderful kitchen!

چه آشپزخانه فوق‌العاده‌ای است!

  • قبل از صفتی که به‌تنهایی و بدون اسم در جمله انگلیسی آمده باشد، از so استفاده می‌کنیم:

Thank you. You’re so kind.

Not: You’re such kind.

متشکرم. شما خیلی مهربان هستید.

  • قبل از قیدهای زبان انگلیسی so را به کار می‌بریم تا شدت آن را نشان بدهیم:

She always dresses so elegantly.

Not: She always dresses such elegantly.

او همیشه بسیار باوقار لباس می‌پوشد.

گرامر So

پیش‌تر کاربردهای مشترک قید so و معرف اسمی such را بررسی کردیم. در ادامه متن به کاربردهای متنوع هر کدام از این دو و نکات مهم ساختاری آن‌ها می‌پردازیم.

در زبان انگلیسی اغلب از so به معنی «خیلی» یا «چنان» استفاده می‌کنیم. در این کاربرد so نقش «قید مقدار» (Adverb of Degree) را دارد که صفت‌ها و دیگر قیدها را تغییر می‌دهد. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با این کاربرد بیشتر آشنا شوید.

Using that camera is easy. Why is she making it so difficult?

استفاده از آن دوربین آسان است. چرا او آن‌قدر کار را سخت می‌کند؟

Why is she so untidy?

چرا او آن‌قدر نامرتب است؟

I’m sorry I’m walking so slowly. I’ve hurt my ankle.

خیلی متاسفم که این‌قدر آرام راه می‌روم. قوزک پایم آسیب دیده است.

It doesn’t always work out so well.

همیشه آن‌قدر خوب پیش نمی‌رود.

یادگیری زبان انگلیسی

علاوه بر این می‌توان از so برای شدت دادن به صفت یا قیدی استفاده کرد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

That motorway is so dangerous. Everyone drives too fast.

آن بزرگراه خیلی خطرناک است. همه بیش از حد سریع رانندگی می‌کنند.

That’s kind of you. Thanks so much for thinking of us.

از مهربانی شماست. بسیار ممنونیم که ما را در نظر گرفتید.

همچنین می‌توان از so به همراه that در جمله‌واره‌های وابسته استفاده کرد. توجه کنید در کاربرد این گرامر همیشه نیاز نیست that در جمله بیاید و اغلب از معنی جمله به کاربرد آن پی می‌بریم. به این مثال‌ها دقت کنید.

He’s so lazy (that) he never helps out with the housework.

او آن‌قدر تنبل است که هیچ‌وقت در کار خانه کمک نمی‌کند.

It was so dark (that) we could hardly see.

آن‌قدر تاریک بود (که) به سختی چیزی می‌دیدیم.

از so در کنار اسم و صفت یا همان صفت و موصوف استفاده نمی‌کنیم. به جای آن such را به کار می‌بریم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

She emailed us such lovely pictures of her and Enzo.

Not: She emailed us so lovely pictures…

او عکس‌های بسیار زیبایی از خودش و «انزو» برای ما فرستاد.

قبل از عبارت‌های اسمی نیز از such به جای so استفاده می‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

She is such a hard-working colleague.

Not: She is so a hard-working colleague.

او همکار بسیار سخت‌کوشی است.

It’s taken them such a long time to send the travel brochures.

Not: It’s taken them so a long time…

چه مدت طولانی زمان برده تا آن‌ها بروشورهای سفر را بفرستند.

گرامر So much و So many

برای شدت بخشیدن به میزان چیزی در زبان انگلیسی از so در کنار کمیت‌سنج‌های «many» و «few» برای اشاره به اسامی قابل شمارش و در کنار کمیت‌سنج‌های «much» و «little» برای اشاره به اسامی غیر قابل‌شمارش استفاده می‌کنیم.

There were so many people on the beach it was difficult to get into the sea.

آن‌قدر تعداد زیادی از مردم در ساحل بودند که وارد شدن به دریا سخت بود.

There are so few people who know what it is like in our country for other people from different cultures.

تعداد افراد بسیار کمی هستند که می‌دانند وضعیت مردم با فرهنگ‌های متفاوت در کشور ما چطور است.

You’ve eaten so little and I’ve eaten so much!

تو آن‌قدر کم غذا خورده‌ای و من این‌قدر زیاد خورده‌ام!

قبل از «صفت‌های تفصیلی» (Comparative Adjectives) از so much استفاده می‌کنیم تا روی مقدار زیاد آن تاکید کنیم.

I feel so much better after I’ve been for a run in the park.

Not: I feel so better…

بعد از اینکه برای دویدن به پارک رفتم خیلی حال بهتری دارم.

My house is so much colder than yours.

خانه من از خانه شما خیلی سردتر است.

گرامر so به عنوان جایگزین صفت

در متون رسمی و علمی می‌توانیم برای جلوگیری از تکرار و زیبایی بخشیدن به متن، so‌ را جایگزین یک عبارت وصفی کنیم.

The bus service was very unreliable when I was young and it remains so even today.

(It remains very unreliable…)

وقتی جوان‌تر بودم خدمات‌رسانی اتوبوسرانی خیلی قابل اطمینان بود و حتی امروز هم همان‌طور مانده است.

She is very anxious. She’s been so since the accident.

(She’s been very anxious since the accident.)

او خیلی مضطرب است. از بعد تصادف همین‌طور است.

گرامر more so و less so

وقتی در جمله‌ای دو چیز را با همدیگر مقایسه می‌کنیم می‌توانیم از more so و less so به عنوان جایگزین صفتی که در جمله آمده استفاده کنیم.

The kitchen is very old-fashioned, the living room more so.

(The living room is more old-fashioned than the kitchen.)

آشپزخانه خیلی از مد افتاده است، اتاق نشیمن بیشتر.

(اتاق نشیمن از آشپزخانه از مد افتاده‌تر است.)

My old office was very dark; my new office less so.

(My new office is less dark than my old office.)

دفتر قدیمی من بسیار تاریک بود، دفتر جدیدم کمتر.

(دفتر جدیدم کمتر از دقتر قدیمی‌ام تاریک است.)

So به عنوان جایگزین مفعول

در کنار بعضی فعل‌ها، به جای تکرار کردن مفعول جمله از so استفاده می‌کنیم. این ساختار در جواب‌های کوتاه مکالمه‌ها کاربرد زیادی دارد.

A: Will Megan be at the meeting today?

B: I think so.

(I think Megan will be at the meeting today.)

A: «مگان» امروز در جلسه خواهد بود؟

B: فکر می‌کنم بله.

(فکر می‌کنم مگان امروز در جلسه خواهد بود.)

The next train is going to be half an hour late. They told me so when I bought my ticket.

(They told me (that) the next train is going to be half an hour late.)

قطار بعدی نیم ساعت دیر می‌آید. وقتی داشتم بلیت خود را می‌خریدم اینطور به من گفتند.

(به من گفتند که قطار بعدی نیم ساعت دیر می‌کند.)

گرامر Such

معرف اسمی such نیز در زبان انگلیسی کاربردهای زیادی دارد. در ادامه این کاربردها را بررسی می‌کنیم.

از such به عنوان معرف اسمی قبل از عبارت اسمی استفاده می‌کنیم تا به آن شدت بدهیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

We visited such fascinating places on our trip through central Asia.

ما طی سفر خود به آسیای مرکزی از مکان‌های بسیار حیرت‌انگیزی دیدن کردیم.

She has such lovely hair.

او موهای بسیار زیبایی دارد.

She lived in such a pretty house.

او در خانه بسیار زیبایی زندگی می‌کرد.

علاوه بر این توجه کنید که such قبل از حرف تعریف «a/an» در جمله می‌آید و نه بعد از آن.

We had such an awful meal at that restaurant!

Not: We had a such awful meal.

ما غذای بسیار بدی در آن رستوران خوردیم.

Such به معنی چنین یا چنان

در موقعیت‌های رسمی، می‌توانیم از such برای جلوگیری از تکرار کردن عبارت وصفی استفاده کنیم. توجه کنید که تفاوت این کاربرد با کاربرد so در این ساختار این است که وقتی از such‌ استفاده می‌کنیم بلافاصله بعد از آن اسم می‌آوریم.

You must not destroy people’s houses. I could never agree to such a plan.

نباید خانه مردم را خراب کنید. من هرگز نمی‌توانم با چنین نقشه‌ای موافقت کنم.

A college is offering a degree in pop music composition. It is the only such course in the country.

دانشگاهی برای ساختن موسیقی پاپ مدرک می‌دهد. این تنها دوره این‌چنینی در کشور است.

کاربرد Such that

می‌توانیم بعد از یک عبارت اسمی به همراه such از جمله‌واره‌ای استفاده کنیم که با that‌ شروع می‌شود. این ساختار نشان‌دهنده مقدار و شدت آن عبارت اسمی است. به این مثال‌ها دقت کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

He is such a bad-tempered person that no one can work with him for long.

او آن‌قدر آدم بدخلقی است که هیچ‌کس نمی‌تواند مدتی طولانی با او کار کند.

It was such a long and difficult exam that I was completely exhausted at the end.

چنان آزمون طولانی و سختی بود که در آخر کاملا خسته شده بودم.

سوالات رایج درباره گرامر So و Such

در ادامه این مطلب قصد داریم به چند سوال پرتکرار در مورد گرامر So و Such پاسخ دهیم.

کاربرد گرامر So و Such چیست؟

So و Such در زبان انگلیسی برای نشان دادن شدت در صفت‌ها، قیدها و اسم‌ها استفاده می‌شوند. به طور کلی so در کنار صفت یا قید تنها به کار می‌رود اما such در کنار اسم و صفت می‌آید.

کاربرد So that و Such that چیست؟

این دو کاربرد هر دو معنی یکسانی دارند و برای بیان نظر فرد به کار می‌روند. So that به همراه قید یا صفت استفاده می‌شود تا نتیجه اتفاقی یا شدت چیزی را نشان داد. Such that در کنار اسم و صفت استفاده می‌شود تا نتیجه چیزی را نشان دهد یا احساسات و نظر فرد را بیان کند.

تفاوت گرامر So و Such چیست؟

هر دو این کلمات در زبان انگلیسی به یک معنا به کار می‌رود اما تفاوت آن‌ها در کلمات بعدی آن‌ها در جمله است. به طور کلی So قبل از صفت یا قید تنها می‌آید و Such در کنار ترکیب اسم و صفت در جمله به کار می‌رود. علاوه بر این such در نقش معرف اسمی در جمله به کار می‌رود اما so قید است.

جمع‌بندی گرامر So و Such

در این مطلب با کاربردها و ساختارهای گرامر so و such‌ آشنا شدیم و دانستیم که در زبان انگلیسی such همیشه همراه با اسم در جمله به کار می‌رود. ممکن است صفتی بین این دو قرار بگیرد اما اسم همیشه در جمله حاضر است. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است.

Subject Verb Such (Adjective) Noun

قید so در جمله‌های انگلیسی قبل از صفت یا قید قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که در این ساختار اسم نمی‌آید. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Subject Verb Adjective/Adverb

در جدول زیر ساختار جمله با گرامر so و such‌ مقایسه شده است.

جمله با suchجمله با so

It was such a wonderful morning!

صبح بسیار فوق‌العاده‌ای بود!

That morning was so wonderful!

صبح آن روز بسیار فوق‌العاده بود!

I don't have such friends.

من چنین دوستانی ندارم.

Your friends are so kind!

دوستان تو بسیار مهربان هستند!

I've never heard such a song before.

من قبلا هیچ‌وقت چنین ترانه‌ای نشنیده‌ام.

The song was so touching.

ترانه بسیار تأمل‌برانگیزی بود.

He can cook such delicious dishes!

او غذاهای خیلی خوشمزه‌ای می‌تواند بپزد!

Mike cooks so well!

«مایک» بسیار خوب غذا می‌پزد!

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Cambridge DictionaryLearn English. British CouncilCambridge DictionaryCambridge Dictionary
۱ دیدگاه برای «گرامر So و Such — کامل + مثال و تلفظ»

سلام
وقت بخیر
یه سوال دارم ممنون میشم پاسخ بدین
آیا جملات A و B و همین طور جملات C و D از نظر گرامری و معنایی صحیح و یکسان هستند؟
A) The ten-year-old girl played the piano so
well that she was appreciated by everyone at the party
B) The ten-year-old girl played the piano so well as to be appreciated by everyone at the party
C) She spoke so rudely that she annoyed all of us
D) She spoke so rudely as to annoy all of us

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *