زبان انگلیسی ۴۰۲۳ بازدید

یکی از مهم‌ترین بخش‌های دستور زبان انگلیسی، مبحث زمان‌ها است. زمان‌ها به سه دسته کلی «گذشته»، «حال» و «آینده» تقسیم می‌شوند. هر یک از این زمان‌ها کاربرد و ساختارهای متفاوتی دارد و برای موقعیت‌های گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در آموزش‌های قبلی «فرادرس» تک‌تک زمان‌ها را به طور کامل توضیح دادیم. در این مطلب قصد داریم به چند نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی زمان ها اشاره کنیم. پاسخ هر یک از سؤال‌ها نیز آورده شده است.

فهرست مطالب این نوشته

زمان ها در زبان انگلیسی

محبث زما‌ن‌های انگلیسی، بسیار گسترده و در برخی موارد پیچیده است. زمان‌های انگلیسی را به سه دسته «گذشته»، «حال» و «آینده» تقسیم می‌کنند، اما برای هر یک از این‌ها نیز تقسیم‌بندی‌هایی وجود دارد. هر یک از زمان‌ها در چهار زیرمجموعه ساده، کامل، استمراری و کامل استمراری قرار می‌گیرند. بنابراین اگر بخواهیم دسته‌بندی کاملی از انواع زمان‌ها ارائه دهیم، می‌توانیم آن‌ها را به شکلی که در جدول زیر آمده خلاصه کنیم.

زمان‌ها در زبان انگلیسی
گذشته حال آینده

گذشته ساده

(Past Simple)

حال ساده

(Present Simple)

آینده ساده

(Future Simple)

گذشته استمراری

(Past Continuous)

حال استمراری

(Present Continuous)

آینده استمراری

(Future Continuous)

گذشته کامل

(Past Perfect)

حال کامل

(Present Perfect)

آینده کامل

(Future Perfect)

گذشته کامل استمراری

(Past Perfect Continuous)

حال کامل استمراری

(Present Perfect Continuous)

آینده کامل استمراری

(Future Perfect Continuous)

برای یادگیری زمان‌ها، بهتر است از ساده‌ترین شکل آن، یعنی «حال ساده» شروع کنیم که اساس و مبنای سایر زمان‌های انگلیسی است. در آموزش‌های قبلی «فرادرس» در مطلب «زمان حال ساده در انگلیسی» به طور کامل به بررسی این زمان پرداخته‌ایم. اما برای این‌که بتوانید نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی زمان ها را پاسخ بدهید، لازم است اشاره مختصری به زمان حال ساده و سایر زمان‌های انگلیسی داشته باشیم. به همین دلیل، در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به کمک مثال و معرفی کاربرد و ساختار‌ زمان‌های انگلیسی، توضیح مختصری ارائه دهیم تا برای پاسخ دادن به سؤال‌ها آمادگی کافی را داشته باشید.

زمان حال

زمان حال در زبان انگلیسی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شوند که در ادامه این مطلب به هر یک از آن‌ها به طور جداگانه اشاره خواهیم کرد.

 • زمان حال ساده
 • زمان حال استمراری
 • زمان حال کامل
 • زمان حال کامل استمراری

زمان حال ساده در انگلیسی

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، زمان حال ساده، آسان‌ترین و در عین حال مهم‌ترین زمان است، چراکه سایر زمان‌های انگلیسی بر اساس آن شکل گرفته‌اند. بنابراین، اگر می‌خواهید سایر زمان‌ها را به خوبی یاد بگیرید و درک درستی از آن‌ها داشته باشید، توصیه می‌کنیم اول از همه با ساختار و کاربردهای زمان حال ساده آشنا شوید. حال ساده به وقایع، اعمال و شرایطی اشاره می‌‌کند که به صورت روزمره تکرار می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

I swim every day.

من هر روز شنا می‌کنم.

He plays football on the weekends.

او آخر هفته‌ها فوتبال بازی می‌کند.

در جمله‌هایی که از زمان حال ساده استفاده می‌شود، قید زمان بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد که دفعات وقوع عمل به چه صورت است. در مثال‌های فوق، «every day» و «on the weekend» قید زمان و بیانگر تکرار در فواصل زمانی منظم عمل است. فرمول جملات مثبت، منفی و سوالی برای زمان حال ساده به صورت زیر خواهد بود:

Subject + verb + object

∗∗∗

Subject + don’t/doesn’t + verb +object

∗∗∗

Do/Does + subject + verb?

∗∗∗

Wh-word + do/does + subject + verb?

 به مثال‌های زیر برای منفی و سؤالی کردن زمان حال ساده توجه کنید.

I don’t swim every day.

من هر روز شنا نمی‌کنم.

He doesn’t play football on the weekends.

او آخر هفته‌ها فوتبال بازی نمی‌کند.

Do you swim every day?

تو هر روز شنا می‌کنی؟

Does he play football on the weekends?

او آخر هفته‌ها فوتبال بازی می‌کند؟

What do you do every day?

تو هر روز چه کار می‌کنی؟

When does he play football?

او کی فوتبال بازی می‌کند؟

زمان حال استمراری در انگلیسی

زمان حال استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در همان لحظه صحبت کردن در حال وقوع است و عمل کامل نشده است. فعل زمان حال استمراری، نشان‌دهنده عملی است که به صورت موقت در حال انجام شدن است. فرمول زمان حال استمراری برای جملات مثبت، منفی و سؤالی به صورت زیر تعریف می‌شود.

Subject + am/is/are + verb (ing) + object

∗∗∗

Subject + am/is/are + not + verb (ing) + object

∗∗∗

Am/Is/Are + subject + verb (ing) + object?

∗∗∗

Wh-word + am/is/are + subject + v (ing)?

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار زمان حال استمراری در جمله آشنا شوید.

I am swimming in the pool now.

من الآن در حال شنا کردن هستم.

She is speaking with my mom at the moment.

او در این لحظه مشغول صحبت کردن با مادرم است.

همان‌طور که در مثال‌های فوق مشاهده کردید، برای زمان حال استمراری نیز از قیدهای زمان بخصوصی استفاده می‌شود. برخی از قیدها زمان حال استمراری عبارت‌اند از:

 • now
 • right now
 • at the moment
 • at present
 • these days

به حالت منفی و پرسشی مثال‌های فوق نیز توجه کنید.

I am not swimming in the pool now.

من الآن در حال شنا کردن نیستم.

She is not speaking with my mom at the moment.

او در این لحظه مشغول صحبت کردن با مادرم نیست.

Are you swimming in the pool now?

آیا تو در حال حاضر مشغول شنا کردن هستی؟

Is she speaking with my mom at the moment?

آیا او در این لحظه مشغول صحبت کردن با مادرم است؟

Where are swimming now?

الآن کجا مشغول شنا کردن هستی؟

What is she doing at the moment?

او در این لحظه مشغول انجام چه کاری است؟

زمان ها در زبان انگلیسی

زمان حال کامل در انگلیسی

زمان حال کامل برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد. همچنین ممکن است عمل در گذشته تمام شده باشد، اما اثر آن تا به این لحظه مشاهده شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I have played the piano several times.

من چندین بار پیانو زده‌ام.

She has spoken with her mother recently.

او این اواخر با مادرش صحبت کرده است.

برای ساختن فعل حال کامل از «have/has + p.p» استفاده می‌کنیم. «p.p» مخفف «Past Participle» و به معنای قسمت سوم فعل است. فرمول کلی جملات حال کامل در حالت مثبت، منفی و سؤالی به صورت زیر خواهد بود.

Subject + have/has + p.p

∗∗∗

Subject + have/has + not + p.p

∗∗∗

Have/ Has + subject + p.p?

∗∗∗

Wh-word + have/has + subject + p.p?

در ادامه، شکل منفی و سؤالی دو مثال فوق را با ترجمه مشاهده می‌‌کنید.

I haven’t played the piano for many years.

من سال‌هاست که پیانو نزده‌ام.

She hasn’t spoken with her mother recently.

او این اواخر با مادرش صحبت نکرده است.

Have you played the piano several times?

آیا چندین بار پیانو زده‌ای؟

Has she spoken with her mother recently?

آیا او این اواخر با مادرش صحبت کرده است؟

What have you played recently?

این اواخر چه [سازی] نواخته‌ای؟

Who has she spoken with recently?

او این اواخر با چه کسی صحبت کرده است؟

برای زمان حال کامل نیز از قیدهای مخصوص آن استفاده می‌شود. مهم‌ترین و رایج‌ترین قیدهای زمان حال کامل عبارت‌اند از:

 • since
 • for
 • just
 • already
 • yet (برای جمله‌های منفی و پرسشی)
 • still
 • recently
 • lately
 • so far

زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

زمان حال کامل استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد. فعل زمان حال کامل استمراری به صورت «have/has + been + v + ing» یه کار می‌رود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I have been swimming since I was 7 years old.

من از هفت‌سالگی شنا می‌کنم.

She has been teaching Spanish for 10 years.

او ده سال است که اسپانیایی تدریس می‌کند.

فرمول جملات حال کامل استمراری برای جملات مثبت، منفی و پرسشی به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + have/has + been + v (ing)

∗∗∗

Subject + have/have + not + v (ing)

∗∗∗

Have/Has + subject + been + v (ing)?

∗∗∗

Wh-word + have/has + subject + v (ing)?

به حالت منفی و سؤالی مثال‌های فوق توجه کنید.

I haven’t been swimming since I was 7 years old.

من از وقتی ۷ سالم بود، شنا نمی‌کنم.

She hasn’t been teaching Spanish for 10 years.

ده سال می‌شود که او اسپانیایی تدریس نمی‌کند.

Have you been swimming since you were 7 years old?

آیا از وقتی ۷ سالت بود شنا می‌کنی؟

Has she been teaching Spanish for 10 years?

آیا او ده سال است که اسپانیایی تدریس می‌کند؟

How long have you been swimming?

چند وقت است که شنا می‌کنی؟

How long has she been teaching Spanish?

چند وقت است که او زبان اسپانیایی تدریس می‌کند؟

برای زمان حال کامل استمراری نیز از قیدهای زمان بخصوصی استفاده می‌کنیم. مهم‌ترین آن‌ها «since» و «for» است، زیرا مدت زمان انجام کار در این زمان بسیار مهم است. به همین دلیل برای سؤال ساختن با wh نیز معمولاً از «how long» کمک می‌گیریم.

گرامر زبان انگلیسی

زمان گذشته

زمان گذشته در زبان انگلیسی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود که در ادامه هر یک را به طور جداگانه معرفی خواهیم کرد.

 • زمان گذشته ساده
 • زمان گذشته استمراری
 • زمان گذشته کامل
 • زمان گذشته کامل استمراری

زمان گذشته ساده در انگلیسی

از زمان گذشته برای توصیف عملی استفاده می‌شود که در گذشته شروع و تمام شده است. برای زمان گذشته نیز قید زمان اهمیت زیادی دارد، زیرا زمان انجام وقوع کار را نشان می‌دهد. مهم‌ترین قیدهای زمان گذشته عبارت‌اند از:

 • yesterday به معنای دیروز
 • ago به معنای پیش
 • last به معنای قبل

به دو مثال زیر و جایگاه قید زمان توجه کنید.

I practiced the guitar yesterday.

من دیروز گیتار تمرین کردم.

Last night I cooked dinner.

من دیشب شام پختم.

برای نوشتن جملات مثبت، منفی و سؤالی گذشته ساده از فرمول‌های زیر استفاده می‌کنیم.

Subject + verb + object

∗∗∗

Subject + did + not + verb + object

∗∗∗

Did + subject + verb + object?

∗∗∗

Wh-word + did + subject + verb?

حالت منفی و سؤالی مثال‌های فوق به صورت زیر خواهد بود:

I didn’t practice the guitar yesterday.

من دیروز گیتار تمرین نکردم.

Last night I didn’t cook dinner.

من دیشب شام نپختم.

Did you practice the guitar yesterday?

من دیروز گیتار تمرین کردم.

Did you cook dinner Last night?

من دیشب شام پختم.

What did you practice yesterday?

دیروز چه تمرینی کردی؟

When did you cook dinner?

چه زمانی شام پختی؟

فعل‌هایی که برای زمان گذشته ساده به کار می‌روند، به دو دسته باقاعده و بی‌قاعده تقسیم می‌شوند. افعال باقاعده با افزودن پسوند «ed» در انتهای کلمه به گذشته تبدیل می‌شوند، اما افعال بی‌قاعده از قانون مشخصی برای تبدیل شدن به گذشته پیروی نمی‌کنند. برای آشنایی بیشتر با افعال بی‌قاعده انگلیسی، می‌توانید از لینک زیر کمک بگیرید و pdf آن را دانلود و مطالعه کنید.

زمان گذشته استمراری در انگلیسی

زمان گذشته استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته برای مدتی ادامه داشته است. همچنین ممکن است عمل دیگری آن را ناتمام گذاشته باشد. به دو مثال زیر دقت کنید.

I was talking on the phone when David arrived.

وقتی «دیوید» رسید، من داشتم با تلفن صحبت می‌کردم.

In May, she was teaching in a school in Darwin.

در ماه مه، او در «داروین» مشغول درس دادن بود.

نکته: وقتی عملی در زمان گذشته در حال انجام شدن بوده و عمل دیگری آن را قطع می‌کند، عملی که ناتمام مانده، با زمان گذشته استمراری نشان داده می‌شود. عملی که آن را قطع کرده نیز با زمان گذشته ساده مشخص می‌شود. برای وصل کردن دو جمله، همان‌طور که در مثال فوق دیدیم، معمولاً «when» یا در برخی موارد «while» به کار می‌رود.

فرمول جملات مثبت، منفی و سؤالی برای گذشته استمرای به صورت زیر خواهد بود:

Subject + was/were + v (ing)

∗∗∗

Subject + was/were + not + v (ing)

∗∗∗

Was/ Were + subject + v (ing)?

∗∗∗

Wh-word + was/were + subject + v (ing)?

در ادامه، حالت منفی و پرسشی گذشته استمراری مثال‌های فوق با ترجمه آورده شده است.

I wasn’t talking on the phone when David arrived.

وقتی «دیوید» رسید، من با تلفن صحبت نمی‌کردم.

In May, she wasn’t teaching in a school in Darwin.

در ماه مه، او در «داروین» مشغول درس دادن نبود.

Were you talking on the phone when David arrived?

وقتی «دیوید» رسید، داشتی با تلفن صحبت می‌کردی؟

Was she teaching in a school in Darwin?

آیا او در «داروین» مشغول درس دادن بود؟

What were you doing when David arrived?

وقتی «دیوید» رسید مشغول انجام چه کاری بودی؟

Where was she teaching?

او کجا مشغول درس دادن بود؟

زمان گذشته کامل در انگلیسی

از زمان گذشته کامل در انگلیسی برای بیان عملی استفاده می‌شود که در گذشته قبل از عمل دیگری شروع و تمام شده است. به دو مثال زیر توجه کنید.

I had talked on the phone before David arrived.

قبل از آن‌‌که «دیوید» برسد، با تلفن صحبت کرده بودم.

He told me about the accident after I had come back home.

بعد از این‌که به خانه آمدم، درباره تصادف با من صحبت کرد.

مهم‌ترین قیدهای زمان گذشته کامل «before»‌ و «after»‌ است که در مثال‌های فوق نیز مشاهده کردید. برای جملات مثبت، منفی و سؤالی در زمان گذشته کامل، از فرمول‌های زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + have + p.p

∗∗∗

Subject + had + not + p.p

∗∗∗

Had + subject + p.p?

∗∗∗

Wh-word + had + subject + p.p?

مثال جملات منفی و پرسشی گذشته کامل در ادامه آمده است.

I hadn’t talked on the phone before David arrived.

قبل از آن‌‌که «دیوید» برسد، با تلفن صحبت نکرده بودم.

He told me about the accident after I hadn’t come back home.

بعد از این‌که به خانه نیامدم، درباره تصادف با من صحبت کرد.

Had you talked on the phone before David arrived?

قبل از آن‌‌که «دیوید» برسد، با تلفن صحبت کرده بودی؟

Had he told me about the accident before I came back home?

آیا بعد از این‌که به خانه آمدم، درباره تصادف با من صحبت کرده بود؟

When had he talked on the phone?

چه کسی با تلفن صحبت کرده بود؟

Who told you about the accident after you had come back home?

بعد از این‌که به خانه آمدی، چه کسی با تو درباره تصادف صحبت کرد؟

زمان گذشته در زبان انگلیسی

زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی

از زمان گذشته کامل استمراری برای بیان عملی استفاده می‌شود که در زمان گذشته، قبل از عمل دیگری در حال تداوم بوده تا زمانی که عمل دیگری انجام شده است. در واقع فرق آن با زمان گذشته استمراری در این است که عمل دوم آن را قطع نکرده، بلکه مدت زمان کوتاهی پس از اتمام آن عمل دیگری رخ داده است، مانند مثال‌های زیر:

I had been sleeping for 2 hours because I was very tired.

دو ساعتی می‌شد که خوابیده بودم زیرا خیلی خسته بودم.

The workers had been unloading the truck when the storm started.

پیش از آن که توفان شروع شود، کارگران مشغول خالی کردن بار کامیون بودند.

فعل زمان گذشته کامل استمراری به صورت «had + been + v + ing»‌ به کار می‌رود، بنابراین فرمول آن برای جملات مثبت، منفی و سؤالی به شکل زیر تعریف می‌شود:

Subject + had + been + v (ing)

∗∗∗

Subject + had + not + been + v (ing)

∗∗∗

Had + subject + been + v (ing)?

∗∗∗

Wh-word + had + subject + verb (ing)?

حالت منفی و پرسشی مثال‌های فوق به شکل زیر خواهد بود:

I hadn’t been sleeping for 2 hours.

دو ساعتی می‌شد که نخوابیده بودم.

The workers hadn’t been unloading the truck when the storm started.

پیش از آن که توفان شروع شود، کارگران مشغول خالی کردن بار کامیون نبودند.

Had you been sleeping for 2 hours?

آیا دو ساعتی می‌شد که خوابیده بودی؟

Had the workers been unloading the truck when the storm started?

آیا پیش از آن که توفان شروع شود، کارگران مشغول خالی کردن بار کامیون بودند؟

How long had you been sleeping?

چند ساعت می‌شد که خوابیده بودی؟

How long had the workers been unloading the truck when the storm started?

قبل از آن‌که توفان شروع شود، کارگران چه مدت مشغول خالی کردن بار کامیون بودند؟

مانند زمان حال کامل استمراری، مهم‌ترین قیدهای زمان گذشته استمراری «for» و «since» است، زیرا مدت زمان انجام عملی را در گذشته نشان می‌دهند، اما قیدهای دیگری نیز کاربرد دارند. بنابراین، در مجموع قیدهای زمان گذشته کامل استمراری شامل موارد زیر می‌شود:

 • for به معنای برای
 • before به معنای قبل
 • by the time به معنای قبل از این‌که
 • since به معنای از
 • only به معنای فقط

زمان آینده

زمان آینده در زبان انگلیسی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود که در ادامه هر یک را به طور جداگانه معرفی خواهیم کرد.

 • زمان آینده ساده
 • زمان آینده استمراری
 • زمان آینده کامل
 • زمان آینده کامل استمراری

زمان آینده ساده در انگلیسی

از زمان آینده ساده برای توصیف عملی در زمان آینده استفاده می‌کنیم که در همان لحظه تصمیم به انجام آن گرفته‌ایم. به بیان دیگر، از قبل برای آن برنامه مشخصی تعیین نکرده‌ایم. فعل زمان آینده ساده بعد از «will» و به شکل ساده می‌آید. برای منفی کردن آن نیز از «will not» و در حالت کوتاه از «won’t» کمک می‌گیریم. بنابراین، فرمول جملات مثبت، منفی و پرسشی برای زمان آینده ساده به صورت زیر خواهد بود:

Subject + will + verb

∗∗∗

Subject + will not/won’t + verb

∗∗∗

Will + subject + verb?

∗∗∗

Wh-word + will + subject + verb?

برای درک بهتر ساختار زمان حال آینده به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

I will go to the park tomorrow.

من فردا به پارک خواهم رفت.

You will see her again next week.

تو هفته آینده دوباره او را می‌بینی.

I won’t go to the park tomorrow.

من فردا به پارک نخواهم رفت.

You won’t see her again next week.

تو دوباره هفته آینده او را نمی‌بینی.

Will you go to the park tomorrow?

فردا به پارک می‌روی؟

Will you see her next week?

او را هفته آینده دوباره می‌بینی؟

What will you do tomorrow?

فردا چه کار می‌کنی؟

Who will you see again next week?

هفته آینده چه کسی را دوباره می‌بینی؟

برای زمان آینده ساده نیز قیدهای زمان متفاوتی وجود دارد که در ادامه تعدادی از آن‌ها معرفی شده‌اند.

 • tomorrow به معنای فردا
 • next week به معنای هفته آینده
 • next year به معنای سال آینده
 • soon به معنای به‌زودی
 • in two days به معنای طی دو روز
 • the day after tomorrow به معنای پس‌فردا
زمان آینده در زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری در انگلیسی

زمان آینده استمراری درباره عملی صحبت می‌کند که در زمان آینده تا مدت نامعلومی ادامه خواهد داشت. فعل زمان آینده استمراری با ساختار «will + be + v + ing» در جمله به کار می‌رود، بنابراین فرمول آن برای جملات مثبت، منفی و سؤالی به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will + be + v (ing)

∗∗∗

Subject + will not/won’t + be + v (ing)

∗∗∗

Will + subject + be + v (ing)?

∗∗∗

Wh-word + will + subject + be + v (ing)?

برای درک بهتر به چند مثال با زمان آینده استمراری توجه کنید.

I will be studying in college this time next year.

سال آینده همین موقع در کالج مشغول درس خواندن خواهم بود.

 She will be cooking dinner at 7:00 tomorrow.

او فردا ساعت ۷ مشغول شام پختن خواهد بود.

I won’t be studying in college this time next year.

سال آینده همین موقع در کالج مشغول درس خواندن نخواهم بود.

She won’t be cooking dinner at 7:00 tomorrow.

او فردا ساعت ۷ در حال شام پختن نخواهد بود.

Will you be studying in college this time next year?

آیا سال آینده همین موقع در کالج مشغول درس خواندن خواهی بود؟

Will she be cooking dinner at 7:00 tomorrow?

آیا او فردا ساعت ۷ مشغول غذا پختن خواهد بود؟

What will you be doing this time next year?

سال آینده همین موقع مشغول انجام چه کاری خواهی بود؟

What will she be doing at 7:00 tomorrow?

او فردا ساعت ۷ مشغول انجام چه کاری خواهد بود؟

مهم‌ترین قیدهای زمان آینده استمراری عبارت‌اند از:

 • next week/month/year به معنای هفته/ماه/سال آینده
 • later به معنای بعداً
 • this afternoon به معنای این بعدازظهر
 • tonight به معنای امشب
 • tomorrow به معنای فردا
 • soon به معنای به‌زودی

زمان آینده کامل در انگلیسی

زمان آینده کامل برای توصیف عملی به کار می‌رود که تا زمان مشخصی در آینده پایان خواهد یافت. در واقع، تفاوت آن با آینده استمراری در این است که آینده استمراری ادامه خواهد داشت، اما آینده کامل، همان‌طور که از اسمش پیداست، در زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد.

فعل زمان آینده کامل به صورت «will + have + p.p»‌ به کار می‌رود، بنابراین فرمول آن برای جملات مثبت، منفی و پرسشی به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will + have + p.p

∗∗∗

Subject + won’t + have + p.p

∗∗∗

Will + subject + have + p.p?

∗∗∗

Wh-word + will + subject + have + p.p?

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار آینده کامل در انگلیسی بیشتر آشنا شوید و بتوانید نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی زمان ها را بهتر انجام دهید.

By noon today, I will have finished work.

تا قبل از ظهر امروز من کارم را تمام کرده‌ام.

They will have built 40 homes by 2025.

آن‌ها تا سال ۲۰۲۵، چهل خانه ساخته‌اند.

By noon today, I won’t have finished work.

تا قبل از ظهر امروز من کارم را تمام نکرده‌ام.

They won’t have built 40 homes by 2025.

آن‌ها تا سال ۲۰۲۵، چهل خانه نخواهند ساخت.

Will you have finished work By noon today?

آیا تا قبل از ظهر امروز کارت را تمام کرده‌ای؟

Will they have built 40 homes by 2025?

آیا آن‌ها تا سال ۲۰۲۵، چهل خانه ساخته‌اند؟

برای زمان آینده، مهم‌ترین قیدی که به کار می‌رود، با حرف اضافه «by» همراه می‌شود، مانند «by 2024» یا «by eleven». در واقع افزودن «by» به قید برای این است که عمل مدنظر تا قبل از مدت زمان مشخصی در آینده تکمیل خواهد شد.

زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری به موقعیتی اشاره دارد که تا مدت زمان مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت. فعل زمان آینده کامل استمراری به صورت «will + have been + v + ing» نوشته می‌شود و فرمول آن برای جملات مثبت، منفی و پرسشی به صورت زیر است:

Subject + will + have been + v (ing)

∗∗∗

Subject + won’t + have been + v (ing)

∗∗∗

Will + they + have been + v (ing)?

∗∗∗

Wh-word + will + subject + have been + v (ing)?

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار آینده کامل استمراری در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

By noon today, I will have been working for 5 hours.

تا ظهر امروز، من ۵ ساعت مشغول کار بوده‌ام.

In April, David will have been working in the company for 10 years.

در ماه آوریل، «دیوید» به مدت ده سال در شرکت ممشغول کار بوده است.

By noon today, I won’t have been working for 5 hours.

تا ظهر امروز، من ۵ ساعت مشغول کار نبوده‌ام.

David will have been working in the company for 10 years.

«دیوید» به مدت ده سال در شرکت مشغول کار نبوده است.

Will you have been working for 5 hours?

آیا تا ظهر امروز، ۵ ساعت مشغول کار بوده‌ای؟

Will David have been working in the company for 10 years.

آیا در ماه آوریل، «دیوید» به مدت ده سال در شرکت مشغول کار بوده است؟

What will you have been doing by noon today?

تا امروز ظهر مشغول چه کاری خواهی بود؟

How long will David have been working in the company in April?

در ماه آوریل، «دیوید» چه مدت در شرکت مشغول به کار بوده است؟

نمونه سوال زمان هال انگلیسی

نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی زمان ها با جواب

بدون شک یادگیری زمان‌های انگلیسی بدون تمرین میسر نخواهد بود. بنابراین، بهترین راه این است که نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی زمان ها را انجام دهید. به همین منظور، در ادامه تعدادی تمرین برای زمان‌های گذشته، حال و آینده همراه با پاسخ ارائه شده است.

نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی زمان های حال

در ادامه به چند نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی زمان حال توجه کنید.

تمرین اول

با استفاده از کلمه‌های زیر، جملات مثبت، منفی و سؤالی برای زمان حال ساده بسازید.

Q1: (he / drive to work every day)

جواب

Answer: He drives to work every day.

Q2: (I / not / think you’re right)

جواب

Answer: I don’t think you’re right.

Q3: (we / have enough time)?

جواب

Answer: Do we have enough time?

Q4: (they / write e-mails every day)?

جواب

Answer: Do they write e-mails every day?

Q5: (where / I / come on Mondays)?

جواب

Answer: Where do I come on Mondays?

تمرین دوم

در ادامه تمرین نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی زمان ها در جمله‌های زیر از زمان حال استمراری استفاده کنید.

Q1: You _____ (use) my mobile phone.

جواب

Answer: you are/’re using my mobile phone.

Q2: My dad _____ (wash) his car now.

جواب

Answer: My dad is/’s washing his car now.

Q3: It _____ (not rain) today.

جواب

Answer: It is not/isn’t raining today.

Q4: Who _____ (she/chat) to now?

جواب

Answer: Who is/’s she chatting to now?

Q5: Are you making dinner? Yes, I _____.

جواب

Answer: Are you making dinner? Yes, I am.

تمرین سوم

در جمله‌های زیر از زمان حال ساده یا حال کامل استفاده کنید.

Q1: I _____ (never/go) to Vienna.

جواب

Answer: I have never gone to Vienna.

Q2: He ____ to the gym twice a week.

جواب

Answer: he goes to the gym twice a week.

Q3: _____ you _____ July today?

جواب

Answer: Have you seen July today?

Q4: They usually _____ golf on the weekend.

جواب

Answer: They usually play golf on the weekend.

Q5: How often _____ she _____ play the violin?

جواب

Answer: How often does she play the violin?

نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی زمان ها

نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی زمان های گذشته

در ادامه، نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی زمان های گذشته را همراه با پاسخ مشاهده می‌کنید.

تمرین اول

در جمله‌های زیر، از فعل مثبت، منفی و سؤالی گذشته ساده استفاده کنید.

Q1: I _____ (not/go) to that party last night

جواب

Answer: I did not/didn’t go to that party last night.

Q2: She _____ (get on) the bus in the center of the city.

جواب

Answer: She got on the bus in the center of the city.

Q3: What time _____ (he/get up) yesterday?

جواب

Answer: What time did he get up yesterday?

Q4: We _____ (not/use) the computer last night.

جواب

Answer: We did not/didn’t use the computer last night.

Q5: _____ (she/make) good coffee?

جواب

Answer: Did she make good coffee?

تمرین دوم

در تمرین‌های زیر، از فعل گذشته ساده یا گذشته استمراری استفاده کنید.

Q1: I _____ (sit) in a cafe when you _____ (call) .

جواب

Answer: I was sitting in a cafe when you called.

Q2: When you _____ (arrive) at the party, who _____ (be) there?

جواب

Answer: When you arrived at the party, who was there?

Q3: Yesterday I _____ (go) to the library, next I _____ (have) a swim, later I _____ (meet) Julie for coffee.

جواب

Answer: Yesterday I went to the library, next I had a swim, later I met Julie for coffee.

Q4: What _____ (they/do) at 10pm last night?

جواب

Answer: What were they doing last night?

Q5: He _____ (take) a shower when the telephone _____ (ring).

جواب

Answer: He was taking a shower when the phone rang.

تمرین سوم

در جمله‌های زیر از فعل گذشته ساده و گذشته کامل استفاده کنید.

Q1: After Fred _____ (to spend) his holiday in Italy he _____ (to want) to learn Italian.

جواب

Answer: After Fred had spent his holiday in Italy, he wanted to learn Italian.

Q2: Jill _____ (to phone) Dad at work before she _____ (to leave) for her trip.

جواب

Answer: Jill had phoned Dad at work before she left for her trip.

Q3: Susan ______ (to turn on) the radio after she ______ (to wash) the dishes.

جواب

Answer: Susan turned on the radio after she had washed the dishes.

Q4: When she _____ (to arrive) the match
already _____ (to start).

جواب

Answer: When she arrived the match had already started .

Q5: After the man _____ (to come) home, he _____ (to feed) the cat.

جواب

Answer: After the man had come home, he fed the cat.

Q6: She _____ (to watch) a video after the children _____ (to go) to bed.

جواب

Answer: She watched a video after the children had gone to bed.

Q7: I _____ (to be) very tired because I _____ (to study) too much.

جواب

Answer: I was very tired because I had studied too much.

Q8: After Eric _____ (to make) breakfast he _____ (to phone) his friend.

جواب

Answer: After Eric had made breakfast, he phoned his friend.

Q9: They _____ (to ride) their bikes before they _____ (to meet) their friends.

جواب

Answer: They had ridden their bikes before they met their friends.

نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی زمان ها

نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی زمان های آینده

در ادامه به چند نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی زمان ها برای زمان آینده اشاره کرده‌ایم.

تمرین اول

جمله‌های زیر را با فعل مناسب آینده ساده کامل کنید.

Q1: I’m afraid I _____ (not/be) able to come tomorrow.

جواب

Answer: I’m afraid I won’t be able to come tomorrow.

Q2: Because of the train strike, the meeting _____ (not/take) place at 9 o’clock.

جواب

Answer: Because of the train strike, the meeting won’t take place at 9 o’clock..

Q3: If it rains, we _____ (not/go) to the beach.

جواب

Answer: If it rains, we won’t go to the beach.

Q4: In my opinion, she _____ (not/pass) the exam.

جواب

Answer: In my opinion, she won’t pass the exam.

Q5: He _____ (not/buy) the car if he can’t afford it.

جواب

Answer: He won’t buy the car if he can’t afford it.

Q6: According to the weather forecast, it _____ (not/snow) tomorrow.

جواب

Answer: According to the weather forecast, it won’t snow tomorrow.

تمرین دوم

در تمرین نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی زمان ها پاسخ درست را از میان گزینه‌ها انتخاب کنید.

Q1: When we arrive in Los Angeles we’ll need to rest, because we _______ about 800 miles. (will be driving/will have driven)

جواب

Answer: When we arrive in Los Angeles we’ll need to rest, because we will have driven about 800 miles.

Q2: By the time you arrive I _______ something spectacular and dinner will be on the table waiting for you. (will have cooked/will be cooking)

جواب

Answer: By the time you arrive I will have cooked something spectacular and dinner will be on the table waiting for you.

Q3: When you get off the train, we _______ for you on the platform. (will be waiting/will have waited)

جواب

Answer: When you get off the train, we will be waiting for you on the platform.

Q4: We _______ on the first train next Monday. (will be leaving/will have left)

جواب

Answer: We will be leaving on the first train next Monday.

Q5: When I travel to England next year I ________ English for over four years, so I think I’ll be ready. (will have studied/will be studying)

جواب

Answer: When I travel to England next year I will have studied English for over four years, so I think I’ll be ready.

تمرین سوم

جاهای خالی را با گزینه مناسب پر کنید.

Q1: I can’t meet you tomorrow. I _____ the project by then. (won’t have finished/will not finish)

جواب

Answer: I can’t meet you tomorrow. I won’t have finished the project by then.

Q2: I don’t know if Sarah is coming to the concert. I _____ to her tomorrow so I can ask her then. (will probably speak/will have spoken)

جواب

Answer: I don’t know if Sarah is coming to the concert. I will probably speak to her tomorrow so I can ask her then.

Q3: I need to rent a car next week. Mine is being serviced and they _____ working on it by then. (will not finish/won’t have finished)

جواب

Answer: I need to rent a car next week. Mine is being serviced and they won’t have finished working on it by then.

Q4: I’m not sure what our plans are for the weekend but I _____ by tomorrow. (will know/will have known)

جواب

Answer: I’m not sure what our plans are for the weekend but I will know by tomorrow.

Q5: By next year the company _____ itself as a market leader. (will have established/will definitely establish)

جواب

Answer: By next year the company will have established itself as a market leader.

معرفی فیلم‌های گرامر زبان انگلیسی فرادرس

برای یادگیری زبان انگلیسی، بهترین راه استفاده از منابع آموزشی مفید و کاربردی است. یکی از مهم‌ترین مهارت‌های زبان، گرامر است و برای تقویت گرامر بهتر است به سراغ منابعی برویم که یادگیری را به صورت تدریجی و گام‌به‌گام آموزش می‌دهند. در همین راستا، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم‌‌های آموزش گرامر زبان انگلیسی کرده که در ادامه تعدادی از آن‌ها را معرفی کرده‌ایم.

فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح پایه A1 – به زبان فارسی

گرامر مقدماتی فارسی

یادگیری دستور زبان انگلیسی در وهله اول ممکن است کار دشواری باشد. به‌ویژه که زبان‌آموزان در سطح پایینی قرار دارند و ممکن است همه موارد را به زبان انگلیسی متوجه نشوند. به همین دلیل لازم است دستور زبان انگلیسی به صورت مرحله به مرحله به آن‌ها آموزش داده شود تا بتوانند همراه با آن پیش بروند و آن را به خوبی بیاموزند.

به منظور یادگیری گرامر انگلیسی، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح پایه A1 – به زبان فارسی به مدت ۳ ساعت و ۷ دقیقه کرده است. این فیلم آموزشی از سیزده درس تشکیل شده و هر درس به نکته‌های گرامری مهمی برای سطح مقدماتی اشاره دارد. برای مثال، درس اول افعال to be را آموزش می‌دهد و درس دوم زمان حال ساده را برای جملات مثبت، منفی و پرسشی بررسی می‌کند.

درس‌های سوم و چهارم اسامی قابل‌شمارش و غیرقابل‌شمارش را توضیح می‌دهند و به انواع صفت در انگلیسی اشاره می‌کنند. درس پنجم درباره زمان حال استمراری و درس ششم درباره زمان گذشته است. درس‌های هفتم، هشتم و نهم، کاربرد زمان آینده، گرامر would like و همچنین افعال should و can را توضیح می‌دهند و درس دهم شامل انواع قید می‌شود. در درس یازدهم و دوازدهم، مصدرها و ضمایر مفعولی آموزش داده شده است و در نهایت، درس سیزدهم نکته‌های گرامری حروف تعریف را یاد می‌دهد.

 • برای مشاهده فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح پایه A1 – به زبان فارسی + اینجا کلیک کنید.

فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح پایه A1 – به زبان انگلیسی

به منظور یادگیری دستور زبان انگلیسی در سطح مقدماتی، لازم است زبان‌آموزان را با مباحث متعددی آشنا کرد که به مرور و با تمرین‌های منظم و پیوسته بتوانند مهارت‌های زبانی خود را تقویت کنند. برای رسیدن به این امر، «فردارس» اقدام به انتشار فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح پایه A1 – به زبان انگلیسی کرده است.

این آموزش طی ۲ ساعت و ۳۱ دقیقه تهیه شده است و شامل مباحث گرامری متنوعی می‌شود. برای مثال، درس اول زمان حال ساده با افعال to be را به زبان انگلیسی تدریس می‌کند و درس دوم زمان حال ساده با فعل اصلی را آموزش می‌دهد. درس سوم اسامی قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش را توضیح می‌دهد و درس چهارم انواع صفت را بررسی می‌کند.

درس‌های پنجم و ششم زمان گذشته استمراری و گذسته ساده را پوشش می‌دهند و درس هفتم به زمان آینده می‌پردازد. درس هشتم گرامر would like را توضیح می‌دهد و درس نهم به بررسی افعال کمکی should و can اختصاص دارد. درس‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به انواع قید، ضمایر مفعولی و اسم مصدر اشاره دارند و در نهایت در درس سیزدهم، انواع حروف تعریف معین و نامعین آموزش داده شده است.

 • برای مشاهده فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح پایه A1 – به زبان انگلیسی + اینجا کلیک کنید.

فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط B1 – به زبان فارسی

برای افرادی که زبان انگلیسی آن‌ها در سطح متوسط است، مثال‌ها و تمرین‌های بیشتر و توضیحات تکمیلی در رابطه با مباحث گرامری، می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشرفت و موفقیت آن‌ها داشته باشد. به همین منظور، «فرادرس» بر مبنای استاندارد CEFR فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط B1 – به زبان فارسی را به مدت ۷ ساعت و ۵۸ دقیقه تهیه کرده است.

این آموزش از سیزده درس تشکیل شده و هر درس مباحث متنوعی را پوشش می‌دهد. برای مثال، درس اول زمان حال را توضیح می‌دهد و درس دوم به گرامر زمان گذشته اختصاص دارد. درس‌های سوم و چهارم، جملات مجهول و شرطی را آموزش می‌دهند و درس پنجم به کاربرد حروف اضافه در انگلیسی اشاره دارد.

درس ششم درباره اسامی قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش است و درس هفتم به انواع فعل‌های کمکی اشاره دارد. درس هشتم سؤال ساختن را آموزش می‌دهد و درس نهم به بررسی نقل‌قول می‌پردازد. درس دهم انواع جملات سببی را بررسی می‌کند و درس یازدهم به گرامر Gerund و Infinitive اشاره می‌کند. درس‌‌های دوازدهم و سیزدهم نیز حروف تعریف و انواع ضمایر را آموزش می‌دهد.

 • برای مشاهده فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط B1 – به زبان فارسی + اینجا کلیک کنید.

فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح پایه A2 – به زبان فارسی

نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی

به منظور یادگیری گرامر انگلیسی، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح پایه A2 – به زبان فارسی به مدت ۴ ساعت و ۱۴ دقیقه کرده است. در این آموزش، طی شانزده درس به نکته‌های گرامر مهم و پایه پرداخته شده و از آنجایی که آموزش‌ها به زبان فارسی است، می‌تواند گزینه مناسبی برای زبان‌آموزان در سطوح مقدماتی به شمار رود.

در درس‌های اول، دوم و سوم کاربرد زمان حال ساده، گذشته و انواع جملات مجهول مورد بررسی قرار گرفته است. درس های چهارم و پنجم انواع جملات شرطی و زمان آینده را توضیح می‌دهند و درس ششم به کمیت‌سنج‌ها اشاره دارد. درس‌های هفتم، هشتم و نهم ضمایر نامعین و انواع قید و صفت را آموزش می‌دهند و درس دهم به گرامر «so/too/either/neither» اشاره می‌کند. درس یازدهم گرامر gerund و Infinitive را توضیح می‌دهد و درس دوازدهم به سوال ساختن با whose اختصاص دارد.

سایر درس‌های این آموزش نیز به‌ترتیب شامل حروف اضافه حرکت، حروف ربط، عبارت‌های موصولی و افعال لازم و متعدی می‌شوند.

 • برای مشاهده فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح پایه A2 – به زبان فارسی + اینجا کلیک کنید.

جمع‌بندی

در این آموزش با نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی زمان ها آشنا شدیم و تمرین‌های مختلفی برای انواع زمان‌ها همراه با پاسخ آن‌ها در اختیار زبان‌آموزان قرار گرفت. برای یاد گرفتن زمان‌های انگلیسی بهترین راه تمرین کردن است، زیرا برای این‌که بتوانیم کاربرد هر یک از زمان‌ها را در موقعیت‌های مختلف تشخیص دهیم و از آن‌ها به درستی استفاده کنیم، باید بارها و بارها آن‌ها را در قالب جمله‌ها و مثال‌های کاربردی ببینیم.

علاوه بر حل تمرین، استفاده از منابع کمک‌آموزشی مانند کتاب داستان، پادکست یا اپلیکیشن‌‌های یادگیری زبان انگلیسی نیز می‌تواندکمک زیادی در بهبود مهارت‌های زبانی بکند. اما قبل از این‌که بتوانید از این منابع به اندازه کافی بهره ببرید، لازم است اطلاعاتی درباره مهارت‌های زبانی کسب کنید. برای مثال، در رابطه با دستور زبان انگلیسی و در مبحث زمان‌ها، لازم است با ساختار و نحوه استفاده از آن‌‌ها در جمله آشنا شوید و تسلط کافی بر آن‌ پیدا کنید تا بتوانید نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی زمان ها را به درستی پاسخ دهید.

در این مطلب از مجموعه مطالب زبان انگلیسی «مجله فرادرس»، قبل از آن‌که به نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی زمان ها بپردازیم، اشاره مختصری به کاربرد هر یک از زمان‌ها داشتیم و به کمک مثال آن‌ را توضیح دادیم. همچنین آموختیم که در مجموع ۱۲ زمان مختلف داریم و جدولی برای دسته‌بندی آن ارائه کردیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب‌ها

مشاهده بیشتر