پسوند در انگلیسی چیست؟ — به زبان ساده و با مثال، تمرین و تلفظ

۲۵۳۴ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه
پسوند در انگلیسی چیست؟ — به زبان ساده و با مثال، تمرین و تلفظ

یکی از را‌ه‌های یادگیری لغات انگلیسی، توجه به ریشه کلمات است. علاوه بر این، واحدهای زبانی، به سه دسته «پیشوند» (Prefix)، «میان‌وند» (Infix) و «پسوند» (Suffix) تقسیم می‌شوند. به کمک این دسته‌بندی، یادگیری لغات انگلیسی به مراتب ساده‌تر خواهد شد. در این آموزش، قصد داریم توضیح دهیم که پسوند در انگلیسی چیست و رایج‌ترین پسوندهای انگلیسی را معرفی کنیم.

پسوند در انگلیسی چیست ؟

«پسوند» (Suffix) گروهی از حروف است که به انتهای کلمه اضافه می‌شود و کلمه جدیدی را تشکیل می‌دهد. در این میان، معنی کلمه نیز ممکن است دستخوش تغییراتی شود. در جدول زیر چند پسوند را همراه با معنی و مثال مشاهده می‌کنید.

کلمه جدیدپسوندکلمه
forgetfulful-forget
فراموشکارفراموش کردن
creation-tioncreate
خلقخلق کردن
governmentment-govern
دولت؛ حکومتحکومت کردن

پسوند به دو طریق می‌تواند کلمه جدیدی را ایجاد کند:

 • «صرفی» (Inflectional)
 • «اشتقاقی» (Derivational)

در ادامه این مطلب، به بررسی ویژگی‌های هر یک از این دو پسوند می‌پردازیم.

پسوندهای صرفی

پسوندهای صرفی معنی کل کلمه را تغییر نمی‌دهند. به دو مثال زیر دقت کنید.

Every day I walk to school.

من هر روز پیاده به مدرسه می‌روم.

Yesterday I walked to school.

دیروز من پیاده به مدرسه رفتم.

در این دو جمله، کلمه‌های «walk» و «walked» هر دو به معنی «راه رفتن» است. بنابراین، پسوندهای صرفی فقط برای این‌که کلمه از نظر گرامری درست باشند، اضافه می‌شوند. در جدول زیر به چند مثال در این رابطه اشاره شده است.

مثال
کلمه پسونددارکلمه اصلیتغییر گرامریپسوند
dogsdogجمعs-
oxenoxجمع (بی‌قاعده)en-
he likeslikeسوم‌شخص مفرد (حال)s-

he worked

he had worked

workشکل سوم فعل (گذشته)ed-
he has eateneatشکل سوم فعل (بی‌قاعده)en-
he is sleepingsleepاستمراریing-
biggerbigتفضیلیer-
the biggestbigعالیest-

پسوندهای اشتقاقی

با افزودن پسوندهای اشتقاقی به کلمه، معنا و اجزاء کلام آن‌ها تغییر می‌کند. به مثال زیر دقت کنید.

derive (فعل) + ation → derivation (اسم) + al → derivational (صفت)

در جدول زیر، تعدادی از پسوندهای اشتقاقی را مشاهده می‌کنید.

کلمه پسونددارکلمه اصلیپسوند اسم‌ساز
explorationexploreation-
persuasionpersuadesion-
teacherteacher-
musicianmusiccian-
goddessgodess-
sadnesssadness-
 arrivalarriveal-
 dictionarydictionary-
 treatmenttreatment-
 jealousyjealousy-
کلمه پسونددارکلمه اصلیپسوندهای صفت‌ساز
accidentalaccidental-
imaginaryimagineary-
taxabletaxable-
brotherlybrotherly-
easyeasey-
forgetfulforgetful-
کلمه پسونددارکلمه اصلیپسوندهای قیدساز
helpfullyhelpfully-
terrorizeterrorize-
hyphenatehyphenate-
پسوند در انگلیسی چیست

انواع پسوند در انگلیسی

پسوند در انگلیسی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

 • «پسوندهای اسم‌ساز» (Noun Suffixes)
 • «پسوندهای صفت‌ساز» (Adjective Suffixes)
 • «پسوندهای قیدساز» (Adverb Suffixes)
 • «پسوندهای فعل‌ساز» (Verb Suffixes)

پسوند اسم ساز در انگلیسی

همان‌طور که گفته شد، افزودن پسوند به کلمه باعث تغییراتی در آن می‌شود. برای مثال، بعضی پسوندها کلمه را به اسم تبدیل می‌کنند و به همین خاطر به آن‌ها پسوند اسم‌ساز می‌گویند. در جدول زیر می‌توانید فهرستی از پسوندهای اسم‌ساز را همراه با مثال مشاهده کنید.

مثالپسوند اسم‌ساز
baggage, village, postageage-
arrival, burial, deferralal-
reliance, defense, insistenceance/-ence-
boredom, freedom, kingdomdom-
employee, traineeee-
driver, writer, directorer/-or-
brotherhood, childhood, neighborhoodhood-
capitalism, socialismism-
journalist, violinist, pianistist-
equality, crueltyity/-ty-
amazement, disappointmentment-
happiness, kindness, usefulnessness-
entry, minsitry, robberyry-
friendship, memebershipship-
discussion, population, complexionsion/-tion/-xion-

پسوند صفت‌ ساز در انگلیسی

بعضی از پسوندها وقتی به کلمه اضافه می‌شوند، آن‌ها را به صفت تبدیل می‌کنند. در جدول زیر به تعدادی از این پسوندها اشاره شده است.

مثالپسوند صفت‌ساز
drinkable, portable, flexibleable/-ible-
brutal, formal, postalal-
broken, golden, woodenen-
Chinese, Japanese, Vietnameseese-
forgetful, helpful, usefulful-
Iraqi, Pakistani, Yemenii-
classic, Islamic, poeticic-
British, childish, Spanishish-
active, passive, productiveive-
Canadian, Malaysian, Peruvianian-
homeless, hopeless, uselessless-
daily, monthly, yearlyly-
daily, monthly, yearlyous-
cloudy, rainy, windyy-

برای مطالعه بیشتر درباره پسوندهای صفت‌ساز، مطالعه مطلب زیر از «مجله فرادرس» پیشنهاد می‌شود:

پسوند قید ساز در انگلیسی

در جدول زیر، پسوندهای قیدساز در انگلیسی را مشاهده می‌کنید. با افزودن این پسوندها به کلمه، آن را به قید تبدیل می‌کنیم.

مثالپسوند قیدساز
calmly, easily, quicklyly-
downwards, homeward(s), upwardsward(s)-
anti-clockwise, clockwise, edgewisewise-

پسوند فعل ساز در انگلیسی

برای آشنایی با پسوندهای فعل‌ساز، در جودل زیر تعدادی از آن‌ها را همراه با مثال مشاهده می‌کنید.

مثالپسوند فعل‌ساز
complicate, dominate, irritateate-
harden, soften, shortenen-
beautify, clarify, identifyify-
economize, realize, industrializeise/-ize-

نکته: پسوند «ise-» در انگلیسی بریتانیایی و «ize-» در انگلیسی آمریکایی کاربرد دارد.

انواع پسوند در انگلیسی

چهار پسوند رایج در انگلیسی

رایج‌ترین پسوندهای انگلیسی عبارت‌اند از:

 • «s-»
 • «es-»
 • «ed-»
 • «ing-»

از میان این چهار پسوند، پسوندهای «s-» و «es-» برای اسامی جمع به کار می‌روند، پسوند «ed-» برای گذشته و «ing-» برای زمان حال استفاده می‌شود. در ادامه، چند مثال در این مورد آورده شده است.

Lisa walks to school every day.

«لیسا» هر روز پیاده به مدرسه می‌رود.

He never watches TV in the morning.

او هیچ‌وقت صبح تلویزیون تماشا نمی‌کند.

Maria talked to her teacher yesterday.

«ماریا» دیروز با معلمش صحبت کرد.

They are going to the movies tonight.

آن‌ها امشب به سینما می‌روند.

قوانین املایی پسوندها

هنگام افزودن پسوند به کلمه، در بعضی موارد املای کلمه تغییر می‌کند. در ادامه این مطلب به بررسی شش قانون مهم در رابطه با افزودن پسوند اشاره کرده‌ایم.

قانون اول: تکرار حرف بی‌صدا

 • اگر کلمه‌ای به حرف صدادار کوتاه و حرف بی‌صدا ختم شود، حرف بی‌صدا تکرار می‌شود و سپس پسوند به آن اضافه می‌گردد، مانند مثال‌های زیر:

fat + -er = Fatter

flip + -ed = flipped

mud + -y = muddy

shop + -ed = shopped

swim + -ing = swimming

 • اگر کلمه‌ای بیش از یک «سیلاب» (Syllable) داشته باشد و به حرف «l» ختم شود، باید موقع اضافه کردن پسوند، حرف «l» تکرار شود، مانند مثال‌های زیر:

cancel + -ed = cancelled

control + -ed = controlled

propel + -er = propeller

compel + -ing = compelling

fulfil + -ment = fulfillment

 • قانون تکرار حرف بی‌صدا در مورد حروف بی صدای «w» ،«x» و «y» صدق نمی‌کند.

قانون دوم: حذف «e» از انتهای کلمه

 • اگر کلمه‌ای به «e» غیر ملفوظ ختم شود و به آن پسوندی اضافه گردد که با حرف صدادار شروع می‌شود، «e» باید از آخر کلمه حذف شود، مانند مثال‌های زیر:

drive + -ing = driving

hope + -ing = hoping

make + -er = maker

adore + -able = adorable

use + -er = user

 • تعداد محدودی از کلمات وجود دارند که وقتی پسوندی با حرف صدادار به آن‌ها اضافه می‌شود، «e» همچنان باقی می‌ماند و از انتهای کلمه حذف نمی‌گردد، مانند مثال‌های زیر:

like + -able = likeable

size + -able = sizeable

گرامر suffix در انگلیسی

قانون سوم: حذف نشدن «e» از انتهای کلمه

 • اگر کلمه‌ای به «ce» یا «ge» ختم شود و پسوند با یکی از حروف «a» یا «o» آغاز شود، «e» در انتهای کلمه باقی می‌ماند، مانند مثال‌های زیر:

advantage + -ous = advantageous

change + -able = changeable

courage + -ous = courageous

service + -able = serviceable

notice + -able = noticeable

 • اگر کلمه‌ای به «ee» یا «ye» ختم شود، «e» از انتهای کلمه حذف نمی‌شود، مانند مثال‌‌های زیر:

agree + -ing = agreeing

decree + -ing = decreeing

eye + -ing = eyeing

foresee + -ing = foreseeing

see + -ing = seeing

 • اگر پسوند «ly-» به کار رود، باید «e» را در انتهای کلمه حفظ کرد، مانند مثال‌های زیر:

late + -ly = lately

rare + -ly = rarely

love + -ly = lovely

home + -ly = homely

definite + -ly = definitely

 • اگر پسوند «ful» به کلمه‌ای اضافه شود که انتهای آن «e» دارد، نباید آن را حذف کرد، مانند مثال‌های زیر:

care + -ful = careful

use + -ful = useful

peace + -ful = peaceful

قانون چهارم: حذف نشدن «y» از انتهای کلمه

 • اگر کلمه‌ای به «y» ختم شود و قبل از آن حرف صدادار آمده باشد، «y» از انتهای کلمه حذف نمی‌گردد، مانند مثال‌های زیر:

enjoy + -ed = enjoyed

play + -ing = playing

buy + -er = buyer

joy + -ful = joyful

 • اگر پسوندی با حرف «i» شرو ع شود و به کلمه‌ای اضافه شود که به «y» ختم شده، «y» در انتهای کلمه باقی می‌ماند، مانند مثال‌های زیر:

worry + -ing = worrying

copy + -ing = copying

carry + -ing = carrying

supply + -ing = supplying

marry + -ing = marrying

قانون پنجم: تغییر «y» به «i»

 • اگر کلمه‌ای قبل از «y» حرف صدادار داشته باشد، «»y به «i» تغییر می‌کند، مانند مثال‌های زیر:

eauty + -ful = beautiful

duty + -ful = dutiful

happy + -ness = happiness

 • چند مورد استثنا در این رابطه وجود دارد که «y» تغییری نمی‌کند، مانند مثال‌های زیر:

dry + -er = dryer

baby + -hood = babyhood

lady + -ship = ladyship

قانون ششم: تغییر «ie» به «y»

اگر کلمه‌ای به «ie» ختم شود، در صورت اضافه شدن پسوند «ing-»، حرف انتهای کلمه به «y» تغییر می‌کند، مانند مثال‌های زیر:

die + -ing = dying

tie + -ing = tying

untie + -ing = untying

lie + -ing = lying

vie + -ing = vying

لیست پسوندهای رایج در انگلیسی با معنی

در فهرست زیر می‌توانید شماری از پسوندهای مهم و پرکاربرد در زبان انگلیسی را به همراه معنی و مثال مشاهده کنید.

مثالمعنی پرکاربردپسوند
peacefulپر ازful-
pennilessبدونِless-
slowlyچگونهly-
encouragementعمل، فرایند، نتجهment-
happinessوضعیت، موقعیتness-
planetsجمعs-
noticeable, sensibleقادر بودنable-/ible-
personalارتباط داشتنal-
electrician, Africanارتباط یا تعلق داشتنan-
resistance, permanenceموقعیت یا شرایطance-/ence-
fortunateخصوصیاتate-
bakedزمان گذشتهed-
wooden, awakenساخته شده از، شدنen-
runner, fasterشخص یا چیزی که عملی را انجام می‌دهد، صفت تفضیلیer-
stitchesجمعes-
biggestصفت عالیest-
comic, organicشامل ویژگی‌هایی بودنic-
movingعمل یا فرایندing-
union, construction,
celebration, expedition
عمل، موقعیت، نتیجهion/-tion/-ation/-ition-
foolishخصوصیت یا ویژگیish-
active, creative, primitiveماهیت داشتنive-ative/-itive-
fossilizeشدنize-
instructorشخصی که کننده کار استor-
courageousپر ازous-
fuzzyویژگی داشتنy-

نکات مهم درباره پسوندهای انگلیسی

در بخش پایانی، به نکات مهمی در رابطه با پسوند در انگلیسی اشاره کرده‌ایم.

 • اضافه کردن پسوند معمولاً کلمه را در دسته دیگری قرار می‌دهد (مثلاً فعل را به اسم تبدیل می‌کند):

entertain (verb) + ment → entertainment (noun)

 • اضافه کردن پسوند ممکن است اجزاء کلمه را تغییر ندهد، اما معنی کلمه را تغییر می‌دهد:

quest (noun) + ion → question (noun)

 • افزودن پسوند باعث تغییر در املای کلمه می‌شود:

supervise (verb) + or → supervisor (noun)

سوالات رایج درباره پسوند در انگلیسی

در ادامه این مطلب به تعدادی از پرسش های رایج در خصوص پسوند در انگلیسی پاسخ می‌دهیم.

قوانین املایی پسوند در انگلیسی چیست؟

اگر کلمه‌ای به حرف صدادار کوتاه و حرف بی‌صدا ختم شود، حرف بی‌صدا تکرار می‌شود و سپس پسوند به آن اضافه می‌گرد. اگر کلمه‌ای بیش از یک «سیلاب» (Syllable) داشته باشد و به حرف «l» ختم شود، باید موقع اضافه کردن پسوند، حرف «l» تکرار شود.

اگر کلمه‌ای به «e» غیر ملفوظ ختم شود و به آن پسوندی اضافه گردد که با حرف صدادار شروع می‌شود، «e» باید از آخر کلمه حذف شود. همچنین اگر کلمه‌ای به «ce» یا «ge» ختم شود و پسوند با یکی از حروف «a» یا «o» آغاز شود، «e» در انتهای کلمه باقی می‌ماند.

فرق پسوندهای صرفی و اشتقاقی در انگلیسی چیست؟

پسوندهای صرفی معنی کل کلمه را تغییر نمی‌دهند، اما با افزودن پسوندهای اشتقاقی به کلمه، معنا و اجزاء کلام آن‌ها تغییر می‌کند.

انواع پسوند در انگلیسی چیست؟

پسوند در زبان انگیسی به چهار دسته تقسیم می‌شود. برخی از آن‌ها پسوندهای اسم‌ساز هستند و برخی دیگر پسوندهای صفت‌ساز. همچنین پسوندهای قیدساز و فعل‌ساز نیز در دو دسته دیگر قرار می‌گیرند.

تمرین پسوند در انگلیسی

در بخش پایانی مطلب، برای درک بهتر مطلب پسوند در انگلیسی تعدادی تمرین ارائه شده است که می‌توانید پاسخ آن‌ها را نیز مشاهده کنید.

تمرین اول

به کلمه‌های زیر پسوند صفت‌ساز مناسب اضافه کنید.

Q1: danger

جواب

Answer: dangerous

Q2: create

جواب

Answer: creative

Q3: dirt

جواب

Answer: dirty

Q4: music

جواب

Answer: musical

Q5: fame

جواب

Answer: famous

Q6: politics

جواب

Answer: political

Q7: use

جواب

Answer: useful / useless

Q8: sun

جواب

Answer: sunny

Q9: industry

جواب

Answer: industrial

Q10: enjoy

جواب

Answer: enjoyable

تمرین دوم

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید و به آن پسوند مناسب اضافه کنید.

Q1: . Your party was the most (success) _____ party I had ever been to.

جواب

Answer:

Q2: The doctor said that her (ill) _____ was a result of overwork.

جواب

Answer: The doctor said that her illness was a result of overwork.

Q3: There were so many (rain) _____ days that we spent a lot of time watching TV.

جواب

Answer: There were so many rainy days that we spent a lot of time watching TV.

Q4: My children have all received a (music) ____ education.

جواب

Answer: My children have all received a musical education.

Q5: Ingrid spent her (child) _____ in Sweden.

جواب

Answer: Ingrid spent her childish in Sweden.

Q6: I was glad to have the small (book) ____ that describes the courses.

جواب

Answer: I was glad to have the small booklet that describes the courses.

Q7: None of my (employ) _____ went on strike because they are satisfied with their working conditions.

جواب

Answer: None of my employees went on strike because they are satisfied with their working conditions.

Q8: You should get your poor mother prepared... It's (hope) _____.

جواب

Answer: You should get your poor mother prepared... It's hopeless.

Q9: Why did you look at me so (suspicious) _____?

جواب

Answer: Why did you look at me so suspiciously?

Q10: Carol's parents were very upset by your (refuse) ______.

جواب

Answer: Carol's parents were very upset by your refusal.

Q11: He is so (forget) _____ that he has even left the cooker on before he left.

جواب

Answer: He is so forgetful that he has even left the cooker on before he left.

Q12: They wouldn't like to live in a noisy (neighbor) ______.

جواب

Answer: They wouldn't like to live in a noisy neighborhood.

Q13: We understand your (excite) _____, it's very good news.

جواب

Answer: We understand your excitement, it's very good news.

Q14: Try to be more (friend) _____ when you talk to them.

جواب

Answer: Try to be more friendly when you talk to them.

Q15: My cousin had (mother) _____ qualities. Children are fond of her.

جواب

Answer: My cousin had motherly qualities. Children are fond of her.

Q16: Don't you hate his (child) ______ reactions?

جواب

Answer: Don't you hate his childish reactions?

Q17: It's very fragile! Handle it (careful) _____!

جواب

Answer: It's very fragile! Handle it carefully!

Q18: before going to sleep, give him a spoonful of that syrup.

جواب

Answer:

Q19: Avoid the road that goes past the forest, it's (danger) ______ interface at night.

جواب

Answer: Avoid the road that goes past the forest, it's a dangerous interface at night.

Q20: I can't bear the pain of a (tooth) _______ interface !... A headache isn't better!

جواب

Answer: I can't bear the pain of a toothache interface !... A headache isn't better!

جمع‌بندی

در این مطلب با پسوند در انگلیسی آشنا شدیم و تعریف آن را یاد گرفتیم. به طور کلی پسوند به گروهی از حروف گفته می‌شود که به انتهای کلمه اضافه می‌شود و ویژگی‌های آن کلمه را تغییر می‌دهد. حتی ممکن است معنی کلمه را تغییر دهد یا برای مثال آن را به اسم یا صفت تبدیل کند. به همین دلیل در زبان انگلیسی برای پسوندها انواع گوناگونی در نظر گرفته شده است. برخی از آن‌ها صفت می‌سازند و به آن‌ها پسوندهای صفت‌ساز می‌گویند. برخی دیگر قید می‌سازند و به آن‌ها پسوندهای قیدساز گفته می‌شود.

بعضی از آن‌ها فعل را به اسم تبدیل می‌کنند. برخی از آن‌ها وقتی به انتهای کلمه اضافه می‌شوند، آن را به اسم تبدیل می‌کنند. همچنین آموختیم که چهار پسوند رایج در زبان انگلیسی عبارتند از:

 • «s-»
 • «es-»
 • «ed-»
 • «ing-»

از میان این چهار پسوند، پسوندهای «s-» و «es-» برای اسامی جمع به کار می‌روند، پسوند «ed-» برای گذشته و «ing-» برای زمان حال استفاده می‌شود. ادامه، چند مثال در این مورد آورده شده است. در انتهای مطلب نیز به قوانین املایی پسوندها در انگلیسی اشاره کردیم و در ادامه به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ دادیم. همچنین تمرین‌هایی را برای درک بهتر همراه با پاسخ در اختیار شمال قرار دادیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۴ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
ABC Education Learn EnglishCambridge DictionaryEnglish ClubYour Dictionary
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *