محاسبه جرم با چگالی — به زبان ساده

۳۶۱۲ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۲ دقیقه
محاسبه جرم با چگالی — به زبان ساده

در آموزش‌های پیشین مجله فرادرس، با مفاهیم مربوط به چگالی آشنا شدیم. در این آموزش با محاسبه جرم با چگالی با انتگرال آشنا می‌شویم.

997696

جرم یک میله نازک

می‌توانیم از انتگرال‌گیری یک تابع چگالی برای محاسبه جرم استفاده کنیم.

یک سیم یا میله نازک را در نظر بگیرید که در بازه [a,b][a, b ] قرار گرفته است.

شکل ۱
شکل ۱

چگالی میله در هر نقطه x x با تابع چگالی ρ(x) \rho \left( x \right) تعریف می‌شود. با فرض اینکه ρ(x) \rho \left( x \right) یک تابع انتگرال پذیر باشد، جرم میله با استفاده از انتگرال زیر به دست می‌آید:

m=abρ(x)dx. \large m = \int \limits _ a ^ b { \rho \left ( x \right ) d x } .

جرم یک قرص (دیسک) نازک

فرض کنید ρ(r) \rho \left( r \right) چگالی شعاعی یک قرص به شعاع R R باشد.

شکل ۲
شکل ۲

جرم این قرص به صورت زیر قابل محاسبه است:

m=2π0Rrρ(r)dr. \large m = 2 \pi \int \limits _ 0 ^ R { r \rho \left ( r \right ) d r } .

جرم ناحیه محصور بین دو منحنی

ناحیه محصور بین دو منحنی y=f(x) y = f\left( x \right) و y=g(x) y = g\left( x \right) و دو خط x=a x = a و x=b x = b را در نظر بگیرید.

شکل ۳
شکل ۳

اگر چگالی لایه‌ای که این ناحیه را در بر گرفته فقط به مختصات x x وابسته باشد، جرم کل لایه با انتگرال زیر به دست می‌آید:

m=abρ(x)[f(x)g(x)]dx \large m = \int \limits _ a ^ b { \rho \left ( x \right ) \left [ { f \left ( x \right ) – g \left ( x \right ) } \right ] d x }

که در آن، رابطه f(x)g(x) f\left( x \right) \ge g\left( x \right) در بازه [a,b][a , b ] برقرار بوده و ρ(x) \rho ( x ) چگالی تغییر ماده در طول محور x x است.

جرم یک جسم با تابع چگالی یک بعدی

جسم S S را در نظر بگیرید که در جهت x x و از x=a x = a تا x=b x = b با سطح مقطع A(x) A(x) گسترانیده شده است.

شکل ۴
شکل ۴

فرض کنید تابع چگالی ρ(x) \rho \left( x \right) به x x وابسته بوده، اما درون هر برش مقطعی A(x) A ( x ) ثابت باشد.

جرم این جسم برابر است با:

m=abρ(x)A(x)dx. \large m = \int \limits _ a ^ b { \rho \left ( x \right ) A \left ( x \right ) d x } .

جرم جسم حاصل از دوران

فرض کنید S S جسمی باشد که از دوران ناحیه زیر منحنی y=f(x) y = f ( x ) در بازه [a,b][a , b ] حول محور x x ایجاد شده باشد.

شکل ۵
شکل ۵

اگر ρ(x) \rho \left( x \right) چگالی ماده جسم وابسته به مختصات x x باشد، آنگاه جرم جسم را می‌توان با فرمول زیر محاسبه کرد:

m=πabρ(x)f2(x)dx. \large m = \pi \int \limits _ a ^ b { \rho \left ( x \right ){ f ^ 2 } \left ( x \right ) d x } .

مثال‌های محاسبه جرم با چگالی

در این بخش، مثال‌های مختلفی از محاسبه جرم با چگالی را بررسی می‌کنیم.

مثال ۱

میله‌ای با با چگالی خطی ρ(x)=x3+x \rho \left( x \right) = {x^3} + x روی محور x x از x=0 x = 0 تا x=2 x = 2 قرار دارد. جرم میله را به دست آورید.

حل: با استفاده از انتگرال‌گیری، داریم:

m=abρ(x)dx=02(x3+x)dx=(x44+x22)02=6. \large { m = \int \limits _ a ^ b { \rho \left ( x \right ) d x } } = { \int \limits _ 0 ^ 2 { \left ( { { x ^ 3 } + x } \right ) d x } } = { \left . { \left ( { \frac { { { x ^ 4 } } } { 4 } + \frac { { { x ^ 2 } } } {2 } } \right ) } \right | _ 0 ^ 2 } = { 6 . }

اگر ρ\rho برحسب کیلوگرم بر متر بوده و xx برحسب متر اندازه‌گیری شود، آنگاه m=6kg m = 6\,\text{kg} خوهد بود.

مثال ۲

میله‌ای به طول L=10cm L = 10\,\text{cm} را در نظر بگیرید که جرم آن با تابع چگالی ρ(x)=50ex10 \rho \left( x \right) = 50{e^{ – \frac{x}{{10}}}} برحسب gcm\large{\frac{\text{g}}{\text{cm}}}\normalsize توزیع شده و x x برحسب cm \text{cm} است. جرم میله را محاسبه کنید.

حل: برای یافتن جرم میله، از تابع چگالی انتگرال می‌گیریم:

m=abρ(x)dx=01050ex10dx=500ex10010=500(11e)=500(e1)e316g. \large \begin {align*} m & = \int \limits _ a ^ b { \rho \left ( x \right ) d x } = { \int \limits _ 0 ^ { 1 0 } { 5 0 { e ^ { – \frac { x } { { 1 0 } } } } d x } } = { – 5 0 0 \left . { { e ^ { – \frac { x } { { 1 0 } } } } } \right | _ 0 ^ { 1 0 } }\\ & = { 5 0 0 \left ( { 1 – \frac { 1 } { e } } \right ) } = { \frac { { 5 0 0 \left ( { e – 1 } \right ) } } { e } }\approx { 3 1 6 \, \text {g} . } \end {align*}

مثال ۳

فرض کنید تراکم خودروها در ازدحام ترافیک یک بزرگراه، به طور خطی از ۳۰ تا ۱۵۰ خودرو در کیلومتر بر خط تغییر کند. طول هر خط ۵ کیلومتر است. اگر ۴ خط وجود داشته باشد، تعداد کل خودروهای مسیر بزرگراه را محاسبه کنید.

شکل ۶
شکل ۶

حل: ابتدا معادله‌ای برای تابع چگالی ρ(x) \rho \left( x \right) به دست می‌آوریم. از آنجایی که تابع خطی است، با دو نقطه می‌توان آن را توصیف کرد:

ρ(0)=30,    ρ(5)=150. \large { \rho \left ( 0 \right ) = 3 0 , \; \; } \kern0pt { \rho \left ( 5 \right ) = 1 5 0 . }

با استفاده از این دو نقطه، می‌توان معادله خط را به دست آورد:

ρ3015030=x050,    ρ30120=x5,    ρ30=24x,    ρ(x)=24x+30. \large \begin {align*} & \frac { { \rho – 3 0 } } { { 1 5 0 – 3 0 } } = \frac { { x – 0 } } { { 5 – 0 } } , \; \; \Rightarrow { \frac { { \rho – 3 0 } } {{ 1 2 0 } } = \frac { x } { 5 } , } \; \; \\ & \Rightarrow { \rho – 30 = 2 4 x , } \; \; \Rightarrow { \rho \left ( x \right ) = 2 4 x + 3 0 . } \end {align*}

اکنون تعداد خودروهای بزرگراه را به دست می‌آوریم. برای این کار، از تابع چگالی انتگرال گرفته و نتیجه را در ۴ ضرب می‌کنیم:

N=4abρ(x)dx=405(24x+30)dx=4(12x2+30x)05=4(300+150)=1800cars. \large \begin {align*} N & = 4 \int \limits _ a ^ b { \rho \left ( x \right ) d x } = { 4 \int \limits _ 0 ^ 5 { \left ( { 2 4 x + 3 0 } \right ) d x } }\\ & = { \left . { 4 \left ( { 1 2 { x ^ 2 } + 3 0 x } \right ) } \right | _ 0 ^ 5 } = { 4 \left ( { 3 0 0 + 1 5 0 } \right ) } = { 1 8 0 0 \, \text {cars}}. \end {align*}

مثال ۴

مقدار باکتری موجود در یک پتری دیش به شعاع RR را در صورتی محاسبه کنید که چگالی در مرکز ρ0 \rho _ 0 بوده و به صورت خطی در لبه آن به صفر میل کند.

شکل ۷
شکل ۷

حل: چگالی باکتری با قانون زیر تغییر می‌کند:

ρ(r)=ρ0(1rR) \large \rho \left ( r \right ) = { \rho _ 0 } \left ( { 1 – \frac { r } { R } } \right )

که در آن، 0rR 0 \le r \le R .

برای یافتن تعداد کل باکتری درون پتری دیش، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

N=2π0Rrρ(r)dr. \large N = 2 \pi \int \limits _ 0 ^ R { r \rho \left ( r \right ) d r } .

این انتگرال به صورت زیر محاسبه می‌شود:

N=2πρ00Rr(1rR)dr=2πρ00R(rr2R)dr=2πρ0(r22r33R)0R=2πρ0(R22R23)=2πρ0R26=πρ0R23. \large \begin {align*} N & = 2 \pi { \rho _ 0 } \int \limits _ 0 ^ R { r \left ( { 1 – \frac { r } { R } } \right ) d r } = { 2 \pi { \rho _ 0 } \int \limits _ 0 ^ R { \left ( { r – \frac { {{ r ^ 2 } } } { R } } \right ) d r } } \\ & = { 2 \pi { \rho _ 0 } \left . { \left ( { \frac { { { r ^ 2 } } } { 2 } – \frac { { {r ^ 3 } } } { { 3 R } } } \right ) } \right | _ 0 ^ R } = { 2 \pi { \rho _ 0 } \left ( { \frac { { { R ^2 } }} { 2 } – \frac { { { R^ 2 } } } { 3} } \right ) } \\ & = { \frac { { 2 \pi { \rho _ 0 }{ R ^ 2} } } { 6 } } = { \frac { { \pi { \rho _ 0 } { R ^ 2 } } } { 3 } . } \end{align*}

مثال ۵

فرض کنید توزیع ستاره‌ای در یک کهکشان از قانون نمایی زیر تبعیت کند:

ρ(r)=ρ0erh \large \rho \left ( r \right ) = { \rho _ 0 } { e ^ { – \frac { r } { h } } }

جرم کهکشان را با پارامترهای ρ0=103Mkpc2 {\rho _0} = {10^3}\large{\frac{{{M_{\odot}}}}{{{\text{kpc}^2}}}}\normalsize و h=104kpc h = {10^4}\,\text{kpc} تخمین بزنید که در آن، M {M_{\odot}} جرم خورشیدی و kpc \text{kpc} معرف یک کیلوپارسیک (هر kpc\text{kpc} برابر با ۳۲۶۲ سال نوری) است.

شکل ۸
شکل ۸

حل: فرض می‌کنیم کهکشان به فرم یک قرص باشد و در نتیجه، می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

m=2π0Rrρ(r)dr. \large m = 2 \pi \int \limits _ 0 ^ R r \rho \left ( r \right ) d r .

از آنجایی که مقدار دقیق شعاع RR کهکشان نامعلوم است، آن را برابر با بینهایت قرار می‌دهیم. بنابراین، انتگرال ناسره زیر را محاسبه می‌کنیم:

m=2π0rρ(r)dr=2πρ00rerhdr=2πρ0limb0brerhdr. \large { m = 2 \pi \int \limits _ 0 ^ \infty { r \rho \left ( r \right ) d r } } = { 2 \pi { \rho _ 0 } \int \limits _ 0 ^ \infty { r { e ^ { – \frac { r } { h } } } d r } } = { 2 \pi { \rho _ 0 } \lim \limits _ { b \to \infty } \int \limits _ 0 ^ b { r { e ^ { – \frac { r } { h } } } d r } . }

با استفاده از انتگرال‌گیری جزء به جزء داریم:

\large \begin {align*} \int { \underbrace r _ u \underbrace { { e ^ { – \frac { r }{ h } } } d r } _ { d v } } & = { \left [ { \begin {array} { * { 2 0 }{ l } } { u = r } \\ { d v = { e ^ { – \frac { r } { h } } } d r } \\ { d u = d r } \\ { v = – h { e ^ { – \frac { r } { h } } } } \end {array} } \right ] } = { – h r { e ^ { – \frac { r } { h } } } – \int { \left ( { – h { e ^ { – \frac { r } { h } } } } \right ) d r } } \\ & = { – h r { e ^ { – \frac { r } { h } } } + h \int { { e ^ { – \frac { r } { h } } } d r } } = { – h r { e ^ { – \frac { r } { h } } } – { h ^ 2 } { e ^ { – \frac { r } { h } } } } \\ & = { – h \left ( { r + h } \right ) { e ^ { – \frac { r } { h } } } . } \end {align*}

با حدگیری، خواهیم داشت:

m=2πρ0limb0brerhdr=2πρ0hlimb[((r+h)erh)0b]=2πρ0hlimb[hb+hebh]. \large \begin {align*} m & = 2 \pi { \rho _ 0 } \lim \limits _ { b \to \infty } \int \limits _ 0 ^ b { r { e ^ { – \frac { r } { h } } } d r } \\ & = { 2 \pi { \rho _ 0 } h \lim \limits _ { b \to \infty } \left [ { \left . { \left ( { – \left ( { r + h } \right ) { e ^ { – \frac { r } { h } } } } \right ) } \right | _ 0 ^ b } \right ] } \\ & = { 2 \pi { \rho _ 0 } h \lim \limits _ { b \to \infty } \left [ { h – \frac { { b + h } }{ { { e ^ { \frac { b } { h } } } } } } \right ] . } \end {align*}

حال از قاعده هوپیتال استفاده می‌کنیم:

limb[hb+hebh]=hlimb(b+h)(ebh)=hlimb01hebh=h. \large { \lim \limits _ { b \to \infty } \left [ { h – \frac { { b + h } } { { { e ^ { \frac { b } { h } } }} } } \right ] } = { h – \lim \limits _ { b \to \infty } \frac { { \left ( { b + h } \right ) ^ \prime } } { { \left ( { { e ^ { \frac { b } { h } } } } \right ) ^ \prime } } } = { h – \lim \limits _ { b \to \infty } \frac { 0 } { { \frac { 1 } { h } { e ^ { \frac { b } { h } } } } } } = { h . }

در نتیجه، جرم کهکشان از معادله زیر به دست خواهد آمد:

m=2πρ0h2. \large m = 2\pi {\rho _0}{h^2}.

با جایگذاری مقادیر داده شده اندازه جرم به دست می‌آید:

m=2π×103×(104)2=2π×10116.28×1011M \large { m = 2 \pi \times { 1 0 ^ 3 } \times { \left ( { { { 1 0 } ^ 4 } } \right ) ^ 2 } } = { 2 \pi \times { 10 ^ { 1 1 } } } \approx { 6 . 2 8 \times { 1 0 ^ { 1 1} } \, { M _ \odot } }

که تقریباً نصف جرم کهکشان راه شیری است.

مثال ۶

یک لایه، ناحیه محدود به یک کمان سینوسی و محور x x را اشغال کرده است. چگالی هر نقطه از لایه متناسب با فاصله نقطه از محور y y است. جرم لایه را به دست آورید.

شکل ۹
شکل ۹

حل: فرمول کلی جرم یک ناحیه بین دو نمودار به صورت زیر است:

m=abρ(x)[f(x)g(x)]dx. \large m = \int \limits _ a ^ b { \rho \left ( x \right ) \left [ { f \left ( x \right ) – g \left ( x \right ) } \right ] d x } .

با قرار دادن تابع و حدود انتگرال، خواهیم داشت:

m=0πxsinxdx. \large m = \int \limits _ 0 ^ \pi { x \sin x d x } .

برای محاسبه این انتگرال، از انتگرال‌گیری جزء به جزء استفاده می‌کنیم:

\large \begin {align*} m & = \int \limits _ 0 ^ \pi { \underbrace x _ u \underbrace { \sin x d x } _ { d v } } = { \left [ { \begin {array} { * { 2 0 } { l } } { u = x } \\ { d v = \sin x d x } \\ { d u = d x } \\ { v = – \cos x } \end {array} } \right ] } = { \left . { \left ( { – x \cos x } \right ) } \right | _ 0 ^ \pi – \int \limits _ 0 ^ \pi { \left ( { – \cos x } \right ) d x } } \\ & = { \left . { \left ( { – x \cos x } \right ) } \right | _ 0 ^ \pi + \int \limits _ 0 ^ \pi { \cos x d x } } = { \left . { \left ( { \sin x – x \cos x } \right ) } \right | _ 0 ^ \pi } = { \pi . } \end {align*}

اگر چگالی ρ(x) {\rho \left( x \right)} برحسب kgm \large{\frac{\text{kg}}{\text{m}}}\normalsize و x x برحسب m \text{m} باشد، آنگاه جرم لایه برابر با m=πkg m = \pi\,\text{kg} خواهد بود.

مثال ۷

لایه‌ای یک نیم‌دایره بالایی به شعاع ۱ و به مرکز مبدأ را در بر گرفته است. چگالی این لایه با تابع ρ(y)=y3 \rho \left( y \right) = {y^3} داده شده است. جرم لایه را به دست آورید.

حل: تابع چگالی در طول محور yy تغییر می‌کند. بنابراین، از فرمول زیر برای محاسبه حجم لایه استفاده می‌کنیم:

m=cdρ(y)[f(y)g(y)]dy. \large m = \int \limits _ c ^ d { \rho \left ( y \right ) \left [ { f \left ( y \right ) – g \left ( y \right ) } \right ] d y } .

به دلیل تقارن نسبت به محور yy، می‌توانیم از ۰ تا ۱ انتگرال بگیریم و سپس جواب را در ۲ ضرب کنیم.

شکل ۱۰
شکل ۱۰

معادله دایره در ربع اول x=f(y)=1y2 x = f\left( y \right) = \sqrt {1 – {y^2}} است. بنابراین، جرم لایه با انتگرال زیر بیان می‌شود:

m=201y31y2dy. \large m = 2 \int \limits _ 0 ^ 1 { { y ^ 3 } \sqrt { 1 – { y ^ 2 } } d y } .

برای محاسبه انتگرال، از تغییر متغیر زیر استفاده می‌کنیم:

1y2=z2,    y2=1z2,    ydy=zdz,    y3dy=(1z2)(zdz)=(z3z)dz. \large \begin {align*} 1 – { y ^ 2 } & = { z ^2 } , \; \; \Rightarrow { { y ^ 2 } = 1 – { z ^ 2 } , \; \; } \kern0pt { y d y = – z d z , \; \; } \kern0pt \\ { y ^ 3 } d y & = \left ( { 1 – { z ^ 2 } } \right ) \left ( { – z d z } \right ) = { \left ( { { z ^ 3 } – z } \right ) d z . } \end {align*}

وقتی y=0 y=0 باشد، z=1 z = 1 است و وقتی y=1 y = 1 باشد، z=0 z = 0 خواهد بود. بنابراین، انتگرال برحسب z z به صورت زیر در می‌آید:

m=210(z3z)zdz=210(z4z2)dz=2[z55z33]10=2[0(1513)]=2(1315)=415. \large \begin {align*} m & = 2 \int \limits _ 1 ^ 0 { \left ( { { z ^ 3 } – z } \right ) z d z } = { 2 \int \limits _ 1 ^ 0 { \left ( { { z ^ 4 } – { z ^ 2 } } \right ) d z } } = { 2 \left . { \left [ { \frac { { { z ^ 5 } } } { 5 } – \frac { {{ z ^ 3 } } } { 3 } } \right ] } \right | _ 1 ^ 0 } \\ & = { 2 \left [ { 0 – \left ( { \frac { 1 } { 5 } – \frac { 1 } { 3 } } \right ) } \right ] } = { 2 \left ( { \frac { 1 } { 3 } – \frac { 1 } { 5 } } \right ) } = { \frac { 4 } { { 1 5 } } . } \end {align*}

مثال ۸

یک مخروط دایره‌ای قائم با شعاع قاعده RR و ارتفاع HH را در نظر بگیرید. جرم مخروط را در صورتی به دست آورید که چگالی در طول محور عمودی تغییر کرده و توسط تابع ρ(y)=ky2 \rho \left( y \right) = k{y^2} توصیف شود.

شکل ۱۱
شکل ۱۱

حل: یک برش نازک را در ارتفاع yy و موازی با قاعده در نظر بگیرید. شعاع r r از سطح مقطع را می‌توان با استفاده از تشابه مثلث‌ها تعیین کرد:

rR=HyH,    r=RH(Hy). \large { \frac { r } { R } = \frac { { H – y } } { H } , } \; \; \Rightarrow { r = \frac { R } { H } \left ( { H – y } \right ) . }

جرم برش به ضخامت dy dy برابر است با:

dm=ρ(y)dV=πr2ρ(y)dy=πR2ρ(y)(Hy)2H2dy=πkR2y2(Hy)2H2dy. \large \begin {align*} d m & = \rho \left ( y \right ) d V = \pi { r ^ 2 } \rho \left ( y \right ) d y \\ & = { \frac { { \pi { R ^ 2 } \rho \left ( y \right ) { { \left ( { H – y } \right ) } ^ 2 } } } { { { H ^ 2 } } } d y } = { \frac { { \pi k { R ^ 2 } { y ^ 2 } { { \left ( { H – y } \right ) } ^ 2 } } } { { { H ^ 2 } } } d y . } \end {align*}

برای محاسبه کل جرم مخروط، از y=0 y= 0 تا y=H y = H از رابطه بالا انتگرال می‌گیریم:

m=πkR2H20Hy2(Hy)2dy=πkR2H20Hy2(H22Hy+y2)dy=πkR2H20H(H2y22Hy3+y4)dy=πkR2H2(H2y33Hy42+y55)0H=πkR2H3(1312+15)=πkR2H330. \large \begin {align*} m & = \frac { { \pi k { R ^ 2 } } } { { { H ^ 2 } } } \int \limits _ 0 ^ H { { y ^ 2 } { { \left ( { H – y } \right ) } ^ 2 } d y } \\ & = { \frac { { \pi k { R ^ 2 } } } { { { H ^ 2 } } } \int \limits _ 0 ^ H { { y ^ 2 } \left ( { { H ^ 2 } – 2 H y + { y ^ 2 } } \right ) d y } } \\ & = { \frac { { \pi k { R ^ 2 } } }{ { { H ^ 2 } } } \int \limits _ 0 ^ H { \left ( { { H ^ 2 } { y ^ 2 } – 2 H { y ^ 3 } + { y ^ 4 } } \right ) d y } } \\ & = { \frac { { \pi k { R ^ 2 } } } {{ { H ^ 2 } } } \left . { \left ( { \frac { { { H ^ 2 } { y ^ 3 }} } { 3 } – \frac { { H { y ^ 4 } } } { 2 } + \frac { { { y ^ 5 } } } { 5 } } \right ) } \right | _ 0 ^ H } \\ & = { \pi k { R ^ 2 } { H ^ 3 } \left ( { \frac { 1 } { 3 } – \frac { 1 }{ 2 } + \frac { 1 } { 5 } } \right ) } = { \frac { { \pi k { R ^ 2 } { H ^ 3 } } } { { 3 0 } } . } \end {align*}

صحت جواب را با تحلیل واحدها بررسی می‌کنیم. چگالی با تابع ρ(y)=ky2 \rho \left( y \right) = k{y^2} توصیف می‌شود. بنابراین، اگر متغیر yy برحسب متر و جرم برحسب کیلوگرم باشد، آنگاه ضریب kk برحسب kgm5\large{\frac{\text{kg}}{\text{m}^5}}\normalsize خواهد بود. در نتیجه، خواهیم داشت:

\requirecancelm=πkR2H330=[kgm5][m2][m3]=[kg][m5][m5]=[kg]. \large \require {cancel} { { m } = { \frac { { \pi k { R ^ 2 } { H ^ 3 } } } { { 3 0 } } } } = { \left [ { \frac { { k g } } { { { m ^ 5 } } } } \right ] \left [ { { m ^ 2 } } \right ] \left [ { { m ^ 3 } } \right ] } = { \frac { { \left [ { k g } \right ] \cancel { \left [ { { m ^ 5 } } \right ] } } } { { \cancel { \left [ { { m ^ 5 } } \right ] } } } } = { \left [ { k g } \right ] . }

مثال ۹

یک مخروط دایره‌ای را به شعاع قاعده RR و ارتفاع HH در نظر بگیرید که با چرخش حول محور xx ایجاد شده است. چگالی مخروط با تابع ρ(x)=kx\rho \left( x \right) = kx داده شده است. جرم مخروط را با فرض اینکه مرکز قاعده آن در مبدأ قرار دادشته باشد، به دست آورید.

شکل ۱۲
شکل ۱۲

حل: جرم مخروط از فرمول زیر به دست می‌آید:

m=πabρ(x)f2(x)dx. \large m = \pi \int \limits _ a ^ b { \rho \left ( x \right ){ f ^ 2 } \left ( x \right ) d x } .

معادله خط راست y=f(x) y = f\left( x \right) نیز به صورت زیر خواهد بود:

y=f(x)=RRHx=RH(Hx). \large { y = f \left ( x \right ) } = { R – \frac { R } { H } x } = { \frac { R } { H } \left ( { H – x } \right ) . }

با جایگذاری تابع چگالی ρ(x)=kx \rho \left( x \right) = kx و انتگرال‌گیری از x=0 x = 0 تا x=H x = H ، داریم:

m=π0HkxR2H2(Hx)2dx=πkR2H20Hx(Hx)2dx=πkR2H20Hx(H22Hx+x2)dx=πkR2H20H(H2x2Hx2+x3)dx=πkR2H2(H2x222Hx33+x44)0H=πkR2H2(1223+14)=5πkR2H212. \large \begin {align*} m & = \pi \int \limits _ 0 ^ H { k x \frac { {{ R ^ 2 } } } { { { H ^ 2 } } } { { \left ( { H – x } \right ) } ^ 2 } d x } \\ & = { \frac { { \pi k { R ^ 2 } } } { { { H ^ 2 } } } \int \limits _ 0 ^ H { x { { \left ( { H – x } \right ) } ^ 2 } d x } } \\ & = { \frac { { \pi k { R ^ 2 } } } { { { H ^ 2 } } } \int \limits _ 0 ^ H { x \left ( { { H ^ 2 } – 2 H x + { x ^ 2 } } \right ) d x } } \\ &= { \frac { { \pi k { R ^ 2 } } } { { { H ^ 2 } } } \int \limits _ 0 ^ H { \left ( { { H ^ 2 } x – 2 H { x ^ 2 } + { x ^ 3 } } \right ) d x } } \\ & = { \frac { { \pi k { R ^ 2 } } } { { { H ^ 2 } } } \left . { \left ( { \frac { { { H ^ 2 } { x ^ 2 } } }{ 2 } – \frac { { 2 H { x ^ 3 } } } { 3 } + \frac { { { x ^ 4 } } } {4 } } \right ) } \right | _ 0 ^ H } \\ & = { \pi k { R ^ 2 } { H ^ 2 } \left ( { \frac { 1 } { 2 } – \frac { 2 } { 3 } + \frac { 1 } { 4 } } \right ) } = { \frac { { 5 \pi k { R ^ 2 } { H ^ 2 } } } { { 1 2 } } . } \end {align*}

لازم به ذکر است که اگر شعاع و ارتفاع مخروط برحسب متر، و جرم برحسب کیلوگرم اندازه‌گیری شوند، ضریب kk برحسب kgm4{\large{\frac{{\text{kg}}}{{{\text{m}^4}}}}\normalsize} خواهد بود.

مثال ۱۰

چگالی هسته درونی زمین تقریباً‌ 13000kgm313000\,\large{\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}\normalsize است. فرض کنید چگالی زمین در نزدیکی سطح آن برابر با چگالی آب، یعنی 1000kgm3 1000\,\large{\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}\normalsize باشد. اگر چگالی به صورت خطی تغییر کند و شعاع زمین 6200km 6200\,\text{km} باشد، جرم زمین را تخمین بزنید.

شکل ۱۳
شکل ۱۳

حل: ابتدا معادله مربوط به محاسبه جرم یک گوی با توزیع چگالی خطی را به دست می‌آوریم. اگر یک لایه دلخواه با ضخامت dr d r در فاصله rr از مرکز انتخاب کنیم، حجم برابر خواهد بود با:

dV=4πr2dr. \large d V = 4 \pi { r ^ 2 } d r .

جرم لایه نیز برابر است با:

dm=ρ(r)dV=4πρ(r)r2dr. \large { d m = \rho \left ( r \right ) d V } = { 4 \pi \rho \left ( r \right ) { r ^ 2 } d r . }

بنابراین، جرم کل گوی با فرمول زیر محاسبه خواهد شد:

m=4π0Rρ(r)r2dr. \large m = 4 \pi \int \limits _ 0 ^ R { \rho \left ( r \right ){ r ^ 2 } d r } .

با فرض اینکه چگالی به صورت خطی کاهش پیدا کند، آن را به فرم ρ(r)=abr \rho \left( r \right) = a – br می‌نویسیم، که در آن، aa و bb ضرایب مثبتی هستند که می‌توان آن‌ها را از شرایط مرزی به دست آورد. در نتیجه، جرم زمین به صورت زیر به دست می‌آید:

m=4π0R(abr)r2dr=4π0R(ar2br3)dr=4π(ar33br44)0R=4π(aR33bR44). \large \begin {align*} m & = 4 \pi \int \limits _ 0 ^ R { \left ( { a – b r } \right ){ r ^ 2 } d r } = { 4 \pi \int \limits _ 0 ^ R { \left ( { a { r ^ 2 } – b { r ^ 3 } } \right ) d r } } \\ & = { 4 \pi \left . { \left ( { \frac { { a { r ^ 3 } } } { 3 } – \frac { { b { r ^ 4 } } } { 4 } } \right ) } \right | _ 0 ^ R } = { 4 \pi \left ( { \frac { { a { R ^ 3 } } } { 3 } – \frac { { b { R ^ 4 } } } { 4 } } \right ) . } \end {align*}

اکنون، با استفاده از شرایط مسئله، ضرایب a a و b b را به دست می‌آوریم. این شرایط به صورت زیر هستند:

ρ(0)=13000kgm3,    ρ(R)=1000kgm3,    R=6200km=6.2×106m, \large { \rho \left ( 0 \right ) = 1 3 0 0 0 \frac { { \text {kg} } } { { { \text {m} ^ 3 } } } , \; \; } \kern0pt { \rho \left ( R \right ) = 1 0 0 0 \frac { { \text {kg} } } { { { \text{m} ^ 3 } } } , \; \; } \kern0pt { R = 6 2 0 0 \, \text {km} = 6 . 2 \times 1 0 ^ 6 \, \text {m,} }

با استفاده از فرمول دونقطه‌ای یک خط راست، داریم:

ρ(r)ρ(0)ρ(R)ρ(0)=r0R0,    ρ(r)=ρ(0)+ρ(R)ρ(0)Rr=13000+1000130006.2×106r=130001.935×103r. \large \begin{align*} & \frac { { \rho \left ( r \right ) – \rho \left ( 0 \right ) } } { { \rho \left ( R \right ) – \rho \left( 0 \right ) } } = \frac { { r – 0 } } { { R – 0 } } , \; \; \Rightarrow { \rho \left ( r \right ) = \rho \left ( 0 \right ) + \frac { { \rho \left ( R \right ) – \rho \left ( 0 \right ) } } { R } r } \\ &= { 1 3 0 0 0 + \frac { { 1 0 0 0 – 1 3 0 0 0 } } { { 6 . 2 \times { { 1 0 } ^ 6 } } } r } = { 1 3 0 0 0 – 1 . 9 3 5 \times { 1 0 ^ { – 3 } } r . } \end {align*}

بنابراین، a=13000 a = 13000 و b=1.935×103 b = 1.935\times{10^{-3}} .

اکنون می‌توانیم کل جرم زمین را محاسبه کنیم:

m=4π(aR33bR44)=4π[1.3×104×(6.2×106)331.935×103×(6.2×106)44]=4π[103.28×1022714.81×1021]4×1024kg. \large \begin{align*} m & = 4 \pi \left ( { \frac { { a { R ^ 3 } } } { 3 } – \frac { { b { R ^ 4 } } } { 4 } } \right ) \\ & = { 4 \pi \left [ { \frac { { 1 . 3 \times { { 1 0 } ^ 4 } \times { { \left ( { 6 . 2 \times { { 1 0 } ^ 6 } } \right ) } ^ 3 } } } { 3 } } \right . } - { \left . { \frac { { 1 . 9 3 5 \times { { 1 0 } ^ { – 3 } } \times { { \left ( { 6 . 2 \times { { 1 0 } ^ 6 } } \right ) } ^ 4 } } } { 4 } } \right ] } \\ & = { 4 \pi \left [ { 1 0 3 . 2 8 \times { { 1 0 } ^ { 2 2 } } – 7 1 4 . 8 1 \times { { 1 0 } ^ { 2 1 } } } \right ] } \approx { 4 \times { 1 0 ^ { 2 4 } } \, \text {kg} . } \end {align*}

این نتیجه، تقریباً‌ ۳۰ درصد کمتر از جرم واقعی زمین (6×1024kg6 \times {10^{24}}\,\text{kg}) است. این بدین معنی است که لایه‌های درونی، در واقع چگال‌تر یا متراکم‌تر از تقریب‌های خطی آن است.

اگر به یادگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Math24
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *