کاربرد some و any — به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۱۳۵۹۹ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۸ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه
کاربرد some و any — به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

«کمیت‌سنج‌ها» (Quantifiers) در زبان انگلیسی کلماتی هستند که قبل از اسم می‌آیند و میزان و مقدار را مشخص می‌کنند. در این مطلب کاربرد some و any که دو کمیت‌سنج رایج زبان انگلیسی هستند را توضیح خواهیم داد و به شما آموزش می‌دهیم چگونه از اشتباهات رایج هنگام استفاده از some و any اجتناب کنید. همچنین تفاوت کاربرد some و any با An ،A و no article را شرح می‌دهیم و در آخر برای درک بهتر مطلب تمرینی ارائه می‌شود.

کاربرد some و any

some و any دو کمیت‌سنج هستند که برای بیان کیفیت و میزان چیزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هنگام استفاده از some و any میزان دقیق ذکر نمی‌شود چرا که از آن اطلاع دقیقی نداریم یا دانستن آن اهمیت خاصی ندارد. some و any می‌توانند در جمله مثبت، منفی و سوالی قبل از اسم‌های قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش به کار بروند.

اگرچه استثناهایی وجود دارد اما any معمولا در جملات منفی سوالی و some در جملات مثبت مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای درک بهتر کاربرد some و any به جدول زیر توجه کنید.

جمله پرسشیجمله مثبتجمله منفی
Are there any tomatoes in the fridge?Yes, there are some.No, there aren't any.
گوجه‌ای در یخچال هست؟بله، تعدادی هست.نه، هیچ گوجه‌ای نیست.
Is there any orange juice?Yes, there is some.No, there isn't any.
آب‌پرتقالی هست؟بله، کمی هست.نه، هیچ آب‌پرتقالی نیست.

 

جمله پیشنهادیجواب
Would you like some coffee?Yes please I'd like some.
کمی قهوه میل داری؟بله، کمی میل دارم.

 

جمله درخواستیجواب
Would you mind lending me some money?Of course, here you are.
ممکن است به من کمی پول قرض بدهی؟البته، بفرمایید.

برای درک بهتر کاربرد some و any به مثال‌های زیر توجه کنید.

Is there any milk in the fridge?

شیری در یخچال هست؟

There aren't any people in the park today.

امروز کسی در پارک نیست.

I have some friends in Chicago.

من در «شیکاگو» تعدادی دوست دارم.

I have some questions.

تعدادی سؤال دارم.

I don’t have any water.

هیچ آبی ندارم.

Do you have any questions?

سوالی داری؟

کاربرد any در زبان انگلیسی

کاربرد some

کلمه some کاربردهای زیادی دارد که در ادامه این موارد را به طور مجزا ذکر خواهیم کرد.

 • یکی از کاربردهای کلمه some برای اسم‌های قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش است.

Some people in my school like Jazz. :اسم قابل‌شمارش

بعضی از همکلاسی‌هایم موسیقی جاز را دوست دارند.

There was some snow here last winter. :اسم غیر قابل‌شمارش

زمستان گذشته کمی برف اینجا بود.

 • از کلمه some می‌توان در جملات مثبت استفاده کرد.

I have some information for you about flights to Paris.

من در مورد پرواز به پاریس برایت کمی اطلاعات دارم.

We met some friends for drinks after work yesterday.

ما دیروز بعد از کار با چند نفر از دوستانمان برای صرف نوشیدنی دیدار کردیم.

I think he will have some time to speak to you today.

فکر کنم او امروز کمی وقت دارد با تو صحبت کند.

I have some friends.

من تعدادی دوست دارم.

We bought some coffee.

ما کمی قهوه خریدیم.

She wants some ice cream.

او کمی بستنی می‌خواهد.

 • یکی دیگر از کاربردهای some شکل سوال آن برای پیشنهاد دادن یا درخواست کردن است.

Would you like some milk?

کمی شیر میل داری؟

Would you like some bread?

کمی نان می‌خواهید؟

Can I borrow some money?

می‌توانم کمی پول قرض بگیرم؟

Could I have some water?

می‌شود به من کمی آب بدهید؟

Would you like some condiments with your pizza?

با پیتزایت کمی چاشنی می‌خواهی؟

Can I have some mushroom with my steak, please?

می‌شود لطفا کنار استیکم کمی قارچ هم بگذارید؟

Would you like some coffee?

کمی قهوه میل داری؟

Do you want some sugar for your coffee?

با قهوه‌ات کمی شکر می‌خواهی؟

Could I have some salt, please?

می‌شود به من کمی نمک بدهی؟

Can I have some fries with that?

می‌شود کنارش کمی سیب‌زمینی سرخ‌شده بگذارید؟

Why don't we watch some movies on TV tonight?

چطور است امشب کمی فیلم از تلویزیون تماشا کنیم؟

Why don't you give her some advice?

چرا او را کمی نصیحت نمی‌کنی؟

کلمات ترکیبی با some

برخی از کلمات که در ترکیب آن‌ها some نیز به چشم می‌خورد از قوانین some تبعیت می‌کنند. این موارد عبارت‌اند از:

 • somebody
 • something
 • somewhere

به مثال‌های زیر توجه کنید.

He lives somewhere near here.

او جایی نزدیک اینجا زندگی می‌کند.

He needs something to eat.

او به چیزی برای خوردن احتیاج دارد.

Peter wants to speak to someone at the store.

«پیتر» می‌خواهد در فروشگاه با یکی صحبت کند.

I need to find somewhere to live.

من باید جایی را برای زندگی پیدا کنم.

Somebody at the party spilt his drink on the carpet.

یکی در جشن نوشیدنی‌اش را روی فرش ریخت.

کاربرد any

کلمه any نیز در جمله‌های منفی قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش به کار می‌رود. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Have you got any cheese? :اسم قابل‌شمارش

پنیر داری؟

Have you got any friends? :اسم غیر قابل‌شمارش

هیچ دوستی داری؟

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I don't have any information about gardening.

من در مورد باغبانی هیچ اطلاعاتی ندارد.

I didn't see any friends on Thursday.

من پنجشنبه هیچ دوستی را ندیدم.

I don't think he will have any time to speak to you today.

فکر نکنم او امروز برای حرف زدن با تو زمانی داشته باشد.

I don't have any friends.

من دوستی ندارم.

There isn't any bread left.

هیچ نانی باقی نمانده است.

He doesn't have any friends in Chicago.

او در «شیکاگو» دوستی ندارد.

I don't wont any trouble.

من هیچ دردسری نمی‌خواهم.

He hasn't got any cheese in his house.

او در خانه‌اش هیچ پنیری ندارد.

He hasn't got any friends in Chicago.

او در «شیکاگو» هیچ دوستی ندارد.

برای سوالی کردن جملات any می‌توان از فعل to be یا کلمه پرسشی do و does استفاده کرد.

Do you have any money?

پولی داری؟

Is there any sugar?

شکر هست؟

Do you have any cheese?

پنیر داری؟

Did you eat any grapes after dinner?

بعد از شام انگور می‌خوری؟

Do you know any famous people?

تو هیچ شخص معروفی را می‌شناسی؟

Do you have any children?

تو هیچ فرزندی داری؟

کلمات ترکیبی با any

برخی از کلمات که any در ساختار آن ها به کار رفته نیز در جمله‌های منفی و سوالی طبق فرمول any به کار می‌روند. این موارد عبارت‌اند از:

 • anybody
 • anyone
 • anywhere
 • anything

به مثال های زیر توجه کنید.

Do you know anything about that boy?

در مورد آن پسر چیزی می‌دانی؟

Have you spoken to anyone about the problem?

در مورد این مشکل با کسی صحبت کرده‌ای؟

She doesn't have anywhere to go.

او هیچ‌جایی برای رفتن ندارد.

They didn't say anything to me.

آن‌ها به من هیچ حرفی نزدند.

Anyone who works here can help you.

هر کسی که اینجا کار می‌کند می‌تواند کمکت کند.

He can eat anything and not gain weight.

او می‌تواند هر چیزی بخورد و وزن اضافه نکند.

These are great ideas for anyone who works from home.

این ایده‌ها برای هر کسی که در خانه کار می‌کند عالی هستند.

 گرامر some and any

نمونه‌هایی از کاربرد some و any در مکالمه

در ادامه دو مثال از نمونه مکالمه با some و any ذکر خواهد شد و در ادامه آن توضیحاتی برای درک بهتر شما ارائه می‌شود.

 • مکالمه اول

Barbara: Is there any milk left?

Katherine: Yes, there is some in the bottle on the table.

Barbara: Would you like some milk?

Katherine: No, thank you. I don't think I'll drink any tonight. Could I have some water, please?

Barbara: Sure. There is some in the fridge.

باربارا: شیری باقی مانده است؟

کاترین: بله. کمی در پاکت روی میز هست.

باربارا: کمی شیر میل داری؟

کاترین: نه، ممنون. فکر نکنم امشب شیر بخورم. می‌شود لطفا کمی آب به من بدهی؟

باربارا: حتما. کمی آب در یخچال هست.

در مثال بالا، باربارا برای پرسیدن سوال «Is there any milk left»‌ از کلمه any استفاده می‌کند چون نمی‌داند شیری باقی مانده است یا خیر. کاترین در جواب «some milk» می‌گوید چون مقداری شیر در خانه هست. به عبارت دیگر کلمه some بر این دلالت دارد که شیر داریم. جملاتی مثل «could I have some» و «would you like some» نوعی پیشنهاد یا درخواست برای گرفتن چیزی است که می‌دانیم موجود است.

 • مکالمه دوم

Barbara: Do you know anybody who comes from China?

Katherine: Yes, I think there is someone who is Chinese in my English class.

Barbara: Great, could you ask him some questions for me?

Katherine: No problem. Is there anything special you want me to ask?

Barbara: No, I don't have anything in particular in mind. Maybe you could ask him some questions about life in China. Is that OK?

Katherine: Sure.

باربارا: کسی را می‌شناسی که اهل چین باشد؟

کاترین: بله، فکر کنم یک از همکلاسی‌هایم چینی است.

باربارا: عالی است. می‌شود برایم از او چند سوال بپرسی؟

کاترین: مشکلی نیست. سوال خاصی داری؟

باربارا: نه، سوال خاصی مد نظر ندارم. شاید بتوانی برایم از او بپرسی زندگی در چین چطور است. می‌توانی؟

کاترین: حتما.

سوال «Do you know anybody» برای اشاره به این است که باربارا اطلاع ندارد آیا کاترین شخصی اهل چین را می‌شناسد یا خیر. کاترین سپس از واژه «someone» برای اشاره به کسی استفاده می‌کند که او را می‌شناسد. در جمله «I don't have anything» واژه منفی «anything» به کار رفته است تا به نداشتن هیچ سوالی و منفی بودن جمله اشاره کند.

 • مکالمه سوم

Policeman: Is there anyone at home?

Criminal: Yes, there is someone there. My friend!

Policeman: Is there anything in your pocket?

Criminal: Yes, there is something. A gun!

Policeman: Did you go anywhere recently?

Criminal: Yes, I went somewhere. I went to the old man's house to steal his money.

مامور پلیس: کسی در خانه هست؟

مجرم: بله، کسی آن‌جا هست. دوستم!

مامور پلیس: چیزی در جیبت هست؟

مجرم: بله، چیزی هست. اسلحه!

مامور پلیس: اخیرا جایی رفته‌ای؟

مجرم: بله، جایی رفتم. به خانه آن پیرمرد رفتم تا پولش را بدزدم.

کاربرد some و any بدون اسم

هنگامی که معنای جمله به حد کافی شفاف و صریح باشد می‌توانیم قبل از some و any اسم نیاوریم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I didn't eat any salad but Peter ate some.

من اصلا سالاد نخوردم، اما «پیتر» کمی خورد.

Sean took lots of photos of the mountains but Emma didn't take any.

«شان»‌ از کوه کلی عکس گرفت، ولی «اِما»‌ اصلا نگرفت.

 some and any grammar

مقایسه کاربرد some و any با A و An

A و An دو «حرف تعریف» (Article) هستند که قبل از اسم‌های مفرد قابل‌شمارش می‌آیند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

My brother has a dog and my sister has a cat.

برادرم سگ و خواهرم گربه دارد.

There is an accident on the corner.

در نبش خیابان تصادفی اتفاق افتاده است.

از A در کنار کلماتی استفاده می‌کنیم که با «حروف بی‌صدا» (Consonent)‌ آغاز می‌شوند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Somebody call a policeman!

کسی با مامور پلیسی تماس بگیرد.

My daughter really wants a dog for Christmas.

دخترم واقعا برای کریسمس دلش سگ می‌خواهد.

Can I have a banana?

می‌شود به من موز بدهید؟

از An در کنار کلماتی استفاده می‌کنیم که با «حروف صدادار» (Vowels) آغاز می‌شوند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

When I was at the zoo, I saw an elephant!

وقتی در باغ‌وحش بودم فیلی را دیدم!

Brian is an Irishman.

«برایان» مردی ایرلندی است.

تفاوت some و no article (Ø)

معمولا بین some و no article تفاوت خاصی نیست. به طور کلی کاربرد some برای زمانی است که در مورد تعداد محدودی از هر چیز صحبت می‌کنیم اما میزان دقیق آن را نمی‌دانیم یا نمی‌خواهیم بیان کنیم. به طور مثال به جمله زیر توجه کنید.

Can you buy some milk?

می‌توانی کمی شیر بخری؟

در جمله بالا میزان دقیق شیر را نمی‌دانیم ولی از میزان معینی حرف می‌زنیم. به عبارت دیگر کل شیرهای عالم را نمی‌خواهیم.

از سوی دیگر هنگامی که در مورد مقدار صحبتی به میان نمی‌آید از no article استفاده می‌کنیم. به عبارت دیگر هیچ حرف تعریفی قبل از اسم نمی‌آید چون اسم در این دسته جملات نوعی کالا یا دسته محسوب می‌شود و میزان آن مهم نیست. به مثال زیر دقت کنید.

We need Ø milk to make pancakes.

برای درست کردن پنکیک به شیر احتیاج داریم.

در جمله بالا به شیر به چشم نوعی کالا نگاه می‌کنیم که به آن احتیاج داریم و میزان خاصی مد نظر نداریم. برای درک بهتر کاربرد some و no article به مثال‌های زیر توجه کنید.

We need to buy Ø coffee.

باید قهوه بخریم.

Would you like some tea?

کمی چای میل داری؟

I ate some bread.

کمی نان خوردم.

I ate Ø pasta.

پاستا خوردم.

نکته: some و no article همیشه با هم تفاوت ندارند و گاهی می‌توان از هردو استفاده کرد.

Do you want Ø tea?

Do you want some tea?

چای می‌خواهی؟

سوالات رایج درباره کاربرد some و any

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر کاربرد some و any در زبان انگلیسی به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

کاربرد some و any در انگلیسی چیست؟

some و any دو کمیت‌سنج هستند که برای بیان کیفیت و میزان چیزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هنگام استفاده از some و any میزان دقیق ذکر نمی‌شود چرا که از آن اطلاع دقیقی نداریم یا دانستن آن اهمیت خاصی ندارد. some و any می‌توانند در جمله مثبت، منفی و سوالی قبل از اسم‌های قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش به کار بروند. اگرچه استثناهایی وجود دارد اما any معمولا در جملات منفی سوالی و some در جملات مثبت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفاوت some و no article (Ø) در چیست؟

معمولا بین some و no article تفاوت خاصی نیست. به طور کلی کاربرد some برای زمانی است که در مورد تعداد محدودی از هر چیز صحبت می‌کنیم اما میزان دقیق آن را نمی‌دانیم یا نمی‌خواهیم بیان کنیم. در واقع، هنگامی که در مورد مقدار صحبتی به میان نمی‌آید از no article استفاده می‌کنیم. به عبارت دیگر، هیچ حرف تعریفی قبل از اسم نمی‌آید چون اسم در این دسته جملات نوعی کالا یا دسته محسوب می‌شود و میزان آن مهم نیست. توجه داشته باشید که some و no article همیشه با هم تفاوت ندارند و گاهی می‌توان از هردو استفاده کرد.

تمرین کاربرد some و any

برای درک بهتر کاربرد some و any به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: I'm going to buy ____ posters for my room.

جواب

Answer: I'm going to buy some posters for my room.

Q2: They didn't have ____ hair clasps.

جواب

Answer: They didn't have any hair clasps.

Q3: There isn't ____ juice in the fridge. Could you buy ____?

جواب

Answer: There isn't any juice in the fridge. Could you buy some?

Q4: Please give me ____ more ice cream. - I don't have ____.

جواب

Answer: Please give me some more ice cream. - I don't have any.

Q5: I was at the butcher's to buy ____ ham for you.

جواب

Answer: I was at the butcher's to buy some ham for you.

Q6: We have plenty of fruit. Don't buy ____.

جواب

Answer: We have plenty of fruit. Don't buy any.

Q7: Her teacher was angry because she didn't do ____ homework.

جواب

Answer: Her teacher was angry because she didn't do any homework.

Q8: I saw Alex ____ minutes ago, but I don't know where she is now.

جواب

Answer: I saw Alex some minutes ago, but I don't know where she is now.

Q9: We saw ____ deer on our way to our uncle's cottage.

جواب

Answer: We saw some deer on our way to our uncle's cottage.

Q10: I have ____ very interesting news for you.

جواب

Answer: I have some very interesting news for you.

Q11: She didn't leave me ____ note for what to buy for dinner.

جواب

Answer: She didn't leave me any note for what to buy for dinner.

Q12: He is very glad to have ____ really good friends.

جواب

Answer: He is very glad to have some really good friends.

Q13: When we were in Madrid, we visited ____ sights.

جواب

Answer: When we were in Madrid, we visited some sights.

Q14: We need ____ more time to finish the report.

جواب

Answer: We need some more time to finish the report.

Q15: If I had ____ sweets, I would give you ____.

جواب

Answer: If I had any sweets, I would give you some.

Q16: Didn't ____ of your friends pass this test?

جواب

Answer: Didn't any of your friends pass this test?

Q17: He repaired his bike without ____ help.

جواب

Answer: He repaired his bike without any help.

Q18: We found ____ old photos of them in the attic.

جواب

Answer: We found some old photos of them in the attic.

Q19: She hardly ever buys me ____ new clothes.

جواب

Answer: She hardly ever buys me any new clothes.

Q20: She will be very angry if you don't bring ____ flowers.

جواب

Answer: She will be very angry if you don't bring any flowers.

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. We need ____ bananas.
some
any
2. You can't buy ____ posters in this shop.
some
any
3. We haven't got ____ oranges at the moment.
some
any
4. Peter has bought ____ new books.
some
any
5. She always takes ____ sugar with her coffee.
some
any
6. I have seen ____ nice postcards in this souvenir shop.
some
any
7. There aren't ____ folders in my bag.
some
any
8. I have ____ magazines for you.
some
any
9. There are ____ apples on the table.
some
any
10. Pam does not have ____ pencils on her desk.
some
any

تمرین سوم

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: Could you check if there are ____ calls on the answering machine?

جواب

Answer: Could you check if there are any calls on the answering machine?

Q2: Sue went to the cinema with ____ of her friends!

جواب

Answer: Sue went to the cinema with some of her friends!

Q3: I think you should put ____ flowers on the table.

جواب

Answer: I think you should put some flowers on the table.

Q4: I don't want ____ presents for my birthday.

جواب

Answer: I don't want any presents for my birthday.

Q5: I'm thirsty. Can I have ____ water, please?

جواب

Answer: I'm thirsty. Can I have some water, please?

Q6: I went out to buy ____ milk, but they didn't have ____ in the shop.

جواب

Answer: I went out to buy some milk, but they didn't have any in the shop.

Q7: During our holidays we visited ____ very interesting places.

جواب

Answer: During our holidays we visited some very interesting places.

Q8: We haven't got ____ bread. I'm going out to buy ____.

جواب

Answer: We haven't got any bread. I'm going out to buy some.

Q9: Did you buy ____ rice? No, we don't need ____.

جواب

Answer: Did you buy some rice? No, we don't need any.

Q10: There aren't ____ shops in this part of the town.

جواب

Answer: There aren't any shops in this part of the town.

Q11: Do you know ____ good hotels in London?

جواب

Answer: Do you know any good hotels in London?

Q12: I haven't got ____ stamps, but Ann has got ____.

جواب

Answer: I haven't got any stamps, but Ann has got some.

Q13: There are ____ beautiful flowers in the garden.

جواب

Answer: There are some beautiful flowers in the garden.

Q14: Have you got ____ brothers or sisters?

جواب

Answer: Have you got any brothers or sisters?

Q15: George and Alice haven't got ____ children.

جواب

Answer: George and Alice haven't got any children.

جمع‌بندی کاربرد some و any

به طور کلی کاربرد any و some شبیه هم است و زمانی به کار می‌روند که میزان معینی از چیزی مد نظرمان است. لازم به ذکر است که any و some بیشتر با اسم‌های جمع قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش کاربرد دارند و در اسم‌های مفرد کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. some معمولا در جمله‌های مثبت و any در جمله‌های منفی و سوالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

She bought some tomatoes.

او کمی گوجه خرید.

She didn't buy any tomatoes.

او هیچ گوجه‌ای نخرید.

Did she buy any tomatoes?

آیا او گوجه‌ای خرید؟

در ادامه موارد استفاده از any و some به صورت مجزا و با ذکر مثال ارائه خواهد شد.

 • any می‌تواند قبل از اسم‌های قابل‌شمارش مفرد بیاید تا معنای «هر» بدهد. به عبارت دیگر برای زمانی که می‌خواهیم بگوییم «مهم نیست کدام».

You can take any bus.

می‌توانی سوار هر اتوبوسی بشوی.

Pass me any glass.

لیوانی به من بده.

Come over any Sunday.

هر یکشنبه [که خواستی] پیش من بیا.

 • Any همچنان در جملات مثبت، که درون‌مایه منفی دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

She never eats any fruit.

او هیچ‌وقت هیچ میوه‌ای نمی‌خورد.

We hardly watch any television.

ما به‌ندرت تلویزیون تماشا می‌کنیم.

Julia left the house without any money.

«جولیا» خانه را بدون هیچ پولی ترک کرد.

 • some در جمله‌های سوالی یا درخواستی که جواب آن احتمالا بله است مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Would you like some cake?

کمی کیک میل داری؟

Do you want some sandwiches?

کمی ساندویچ میل داری؟

Could you give me some help?

می توانی به من کمی کمک کنی؟

Could you pass me some sugar?

می‌توانی به من کمی شکر بدهی؟

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
My English PagesPerfect English Grammar
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *