کاربرد done – به زبان ساده +‌ مثال و تلفظ و تمرین

۳۴۴۹ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۹ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۱ دقیقه
کاربرد done – به زبان ساده +‌ مثال و تلفظ و تمرین

فعل do در زبان انگلیسی در حالت‌ها و زمان‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو باید برای انتخاب کلمه درست توجه ویژه‌ای قائل شوید. یکی از حالت‌های استفاده از فعل do شکل سوم آن است که به شکل done مورد استفاده قرار می‌گیرد. done در زبان انگلیسی کاربردهای زیادی دارد و با توجه به نقش دستوری و جایگاه آن می‌تواند معانی متفاوتی را انتقال دهد. در ادامه کاربرد done در زبان انگلیسی و سپس تفاوت آن با did و finished را توضیح می‌دهیم. در ادامه نیز کاربرد done with و همچنین have done و had done و سپس اصطلاحات رایج انگلیسی با فعل done را بررسی می‌کنیم.

997696

کاربرد done

کاربرد done در زبان انگلیسی بسیار زیاد و متفاوت است. این موارد در ادامه به صورت موردی توضیح داده خواهند شد.

 • اولین و رایج‌ترین کاربرد done استفاده از آن برای بیان اتمام انجام یا استفاده از چیزی است. در واقع در این مفهوم، اگه انجام کاری تمام شده است، می‌توانیم از واژه done استفاده کنیم:

As we ate our meal, we talked about what we had done that day.

همان‌طور که ما غذایمان را می‌خوردیم، درباره کارهایی که آن روز انجام داده بودیم صحبت می‌کردیم.

As soon as I’ve done I’m going home.

به محض این که کارم را انجام دادم به خانه می‌روم.

Are you done with that pen?

کارت با آن خودکار تمام شد؟

When you're done, perhaps I can say something.

وقتی صحبتتان تمام شد، اگر اجازه بدهید من هم حرف بزنم.

I knew I shouldn't have done it, but I did it anyways.

می‌دانستم که نباید آن کار را می‌کردم، اما به هر حال انجامش دادم.

A lot of people are going to tell you that you shouldn't have done that.

افراد زیادی به شما خواهند گفت که نباید این کار را می‌کردید.

Have you ever done any volunteer work?

آیا تابه‌حال کار داوطلبانه انجام داده‌اید؟

It's not right for you to do something bad just because someone else has done something bad.

درست نیست فقط به این دلیل که شخص دیگری کار بدی انجام داده است، تو نیز کار بدی انجام دهی.

They insisted on my getting the work done by tomorrow.

آن‌ها اصرار داشتند که کار را تا فردا انجام دهم.

The painting is almost done - I just have one corner of the kitchen left.

نقاشی تقریباً تمام شده است. فقط گوشه‌ای از آشپزخانه باقی مانده است.

Are you done with those scissors yet?

آیا کارت با آن قیچی هنوز تمام نشده است؟

I'm all done with the vacuuming. Is there anything else I can do?

کار جاروبرقی کشیدن تمام شد. آیا کار دیگری هست که بتوانم انجام دهم؟

I could have done a better job if I had had more time.

اگر زمان بیشتری داشتم می‌توانستم به شکل بهتری انجامش دهم.

There is essential work to be done before the building can be re-occupied.

قبل از آن که بتوان مجددا در ساختمان مستقر شد باید کارهای اساسی روی آن انجام شود.

Is all your homework done already? You amaze me.

تمام تکالیفت را انجام داده‌ای؟ تو [همیشه] مرا شگفت‌زده می‌کنی.

I got all my Christmas shopping done in just one day.

تمام خریدهای کریسمس را فقط در یک روز انجام دادم.

She could get that essay done in a couple of hours if she really tried.

اگر واقعا تلاش کند می‌تواند آن مقاله را در عرض چند ساعت انجام دهد.

If you've done with that magazine, can I have a look at it?

اگر کارت با آن مجله تمام شده است، می‌توانم نگاهی به آن بیندازم؟

 • همچنین می‌توانیم از done برای بیان تمام شدن ذخیره چیزی استفاده کنیم. done در این مفهوم مترادف «used up» است:

They had to surrender when the ammunition was done.

وقتی مهمات تمام شد باید تسلیم می‌شدند.

 • یکی دیگر از کاربردهای done برای بیان پخته شدن غذا است. به عبارت دیگر هنگامی که می‌خواهیم بگوییم غذایی به اندازه کافی پخته شده و دیگر آماده است، می‌توانیم واژه done را به کار ببریم:

The meat isn't quite done yet.

گوشت هنوز کاملا نپخته است.

How would you like your steak done?

دوست داری استیک تو چقدر بپزد؟

Is the pasta done yet? The children are hungry.

پاستا هنوز نپخته است؟ بچه‌ها گرسنه هستند.

I think the hamburgers are done. You can set the table now.

فکر کنم همبرگرها پخته شده‌اند. حالا می‌توانید میز را بچینید.

The meat for the stew is done. you can add the vegetables now.

گوشت‌های سوپ پخته شد. حالا می‌توانید سبزی را اضافه کنید.

Please go and check to see if the meat is done.

لطفا برو و ببین گوشت پخته است یا نه.

A: How would you like your steak done?

B: I'd like it to be well done, please.

A: مایلید استیک شما چقدر بپزد؟

B: لطفا کاملا پخته باشد.

As soon as the cake is done, remove it from the oven.

به محض اینکه کیک پخت، آن را از فر خارج کنید.

The pie isn't done until the crust is brown. Is the main course done yet?

تا زمانی که روی سطح شیرینی پای قهوه‌ای نشود، هنوز نپخته است. آیا غذای اصلی هنوز آماده نشده است؟

 • هنگامی که می‌خواهید معامله، قرار یا شرطی را که کسی به شما پیشنهاد داده قبول کنید، می‌توانید واژه done را به کار ببرید:

I said, "£5,000" to which he replied, "Done!" and shook my hand.

من گفتم:‌ «5000 یورو»، او در جواب گفت که «قبوله» و دستم را فشرد.

A: Is it a deal, then?

B: Done!

A: معامله‌مان می‌شود؟

B: قبول است.

A: I’ll give you $90 for it.

B: Done!

A: بابتش به تو 90 دلار می‌دهم.

B: قبول است!

A: I'll give you 20 quid for all five of them.

B: Done!

A: برای پنج‌تای آن‌ها به تو 20 چوخ می‌دهم.

B: قبول است!

A: We’ll give you $25 for the chair.

B: Done!

A: بابت صندلی به تو 25 دلار می‌دهیم.

B: قبول است!

نحوه استفاده از done در جمله

 • رایج‌ترین کاربرد done استفاده از آن به عنوان شکل سوم فعل do است. از این رو نمی‌تواند به تنهایی در جمله حضور داشته باشد. بنابراین همیشه با فعل دیگری همراه است. done در این مفهوم معمولا با کلماتی مثل have، has یا had به کار می‌رود. البته در ساختار زمان گذشته می‌تواند با افعال دیگری مثل افعال To be به کار برود:

Marian has done the artwork.

«ماریان» این اثر هنری را کشیده است.

They have not done it yet.

آن‌ها هنوز انجامش نداده‌اند.

The baby has not done it before.

نوزاد تابه‌حال آن کار را انجام نداده بود.

I had done it two times before.

من قبلا دوبار انجامش داده بودم.

I have done my homework.

من تکالیفم را انجام داده‌ام.

I've already done the dishes.

من قبلا ظرف‌ها را شسته‌ام.

What you done to him was bad.

کاری که با او کردی خیلی بد بود.

He has done a good job.

او کارش را به خوبی انجام داده است.

The video will show you how it is done.

این ویدیو نحوه انجامش را به شما نشان می‌دهد.

The report was done on time.

گزارش به موقع انجام شد.

 • done می‌تواند در جمله به عنوان صفت برای بیان خستگی ذهنی و جسمی به کار برود. به طوری که فرد دیگر به کسی یا چیزی اهمیت نمی‌دهد:

I'm done with all your drama. I'm going home.

دیگر صبرم از تمام الم‌شنگه‌های تو لبریز شده است. من دارم به خانه می‌روم.

I can't tolerate you anymore. I'm done!

دیگر نمی‌توانم تو را تحمل کنم. صبرم لبریز شده است.

 • یکی دیگر از کاربردهای done که کمتر به چشم می‌خورد برای بیان مفهوم درست و پذیرفته بودن چیزی در جامعه است. done در این مفهوم می‌تواند مترادف «proper»‌ یا «accepted» باشد:

It isn't done.

این کار شایسته نیست.

That isn't done in higher circles.

این کار در محافل مرفه‌تر شایسته نیست.

This is not the done thing.

انجام این کار صحیح نیست.

That sort of thing simply isn't done.

چنین چیزهایی اصلا پذیرفته نیست.

At school, it simply wasn't done to show that you were upset.

نشان دادن ناراحتی‌ات در مدرسه اصلا پذیرفته نبود.

 • می‌توانیم از done به عنوان فعل کمکی برای دلالت بر زمان گذشته استفاده کنیم. گوینده می‌تواند با اضافه کردن done به افعال جمله خود نشان دهد که رویداد یا عملی در زمان گذشته رخ داده است. این کاربرد done معمولا چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد اما لازم است که از آن اطلاع داشته باشید:

I done saw that movie.

آن فیلم را قبلا تماشا کرده‌ام.

I done went to Kmart yesterday.

دیروز به فروشگاه «کی‌مارت» رفتم.

I done told you not to touch that!

قبلا به تو گفته بود که به آن دست نزنی!

I done told you so.

بهت گفته بودم که!

He done eat his lunch.

او ناهارش را خورد.

کاربرد done و did

بسیاری از زبان‌آموزان اغلب فعل did و done را با هم اشتباه می‌گیرند. در حالی که اگرچه did و done هر دو شکل گذشته فعل do هستند، تفاوت‌های بزرگی بین این دو فعل وجود دارد. تفاوت اصلی بین did و done این است که done زمان گذشته do است، در حالی که done همان «اسم مفعول» یا شکل سوم (Past Participle) فعل do است. همچنین لازم به ذکر است که این دو فعل از لحاظ معنا و کاربرد نیز با هم متفاوت هستند. در ادامه به مقایسه کاربرد done و did به طور کامل می‌پردازیم.

همان‌طور که قبلا گفتیم، did شکل گذشته فعل do است. به عبارت دیگر این شکل را می‌توان در زمان گذشته ساده فعل do به کار برد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I did everything possible to help them.

من تمام تلاشم را برای کمک به آن‌ها به کار گرفتم.

He did his homework without complaining.

او تکالیفش را بدون هیچ‌گونه اعتراضی انجام داد.

We did all the hard work, but she got the credit.

تمام کارهای سخت را ما انجام دادیم، اما اعتبارش نصیب او شد.

I did my homework in record time.

من تکالیفم را با سرعتی بی‌سابقه انجام دادم.

We did everything we could to help.

ما هر کاری از دستمان برمی‌امد برای کمک انجام دادیم.

He did a somersault on the trampoline.

او روی ترامپولین پشتک زد.

از آنجایی که do به عنوان فعل کمکی نیز کاربرد دارد، did در جملات منفی و سوالی زمان گذشته هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Did you knock the door?

در زدی؟

She did not know the right answer to the question.

او نمی‌دانست پاسخ درست این سوال چه بود.

I didn’t know you were here.

نمی‌دانستم که تو اینجا هستی.

لازم به ذکر است همان‌طور که در برخی از مثال‌های بالا مشاهده کردید، می‌توان did را به تنهایی و بدون هیچ فعل دیگری نیز در جمله به کار برد. همچنین، did معمولا بعد از اسم یا ضمیر قرار می‌گیرد. در جدول زیر می‌توانید تفاوت‌های کلیدی کاربرد done و did را به طور خلاصه‌وار مشاهده کنید.

کاربرد done و did
diddone
تعریفشکل گذشته فعل doشکل سوم فعل do
گرامرمی‌تواند به تنهایی در جمله قرار بگیرد.معمولا همراه افعال دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
جایگاههمیشه بعد از اسم یا ضمیر قرار می‌گیرد.همیشه بعد از فعل کمکی قرار می‌گیرد.
کاربرداغلب به شکل گذشته ساده به کار می‌رود.اغلب به شکل زمان کامل یا مجهول به کار می‌رود.

کاربرد done و finished

فعل done و finished از جهات مختلف تفاوت و شباهت‌های زیادی با هم دارند. هر دوی این افعال به عمل یا وظیفه‌ای که به اتمام رسیده دلالت دارند. با این حال، اغلب هنگامی که غذایی را کامل خورده‌ایم و تمام شده است از فعل finished استفاده می‌کنیم ولی فعل done را معمولا هنگامی که غذا آماده است به کار می‌بریم.

به عبارت دیگر، هر دوی این کلمات به مفهوم یکسانی اشاره دارند. ما از هر دو برای نشان دادن تمام شدن چیزی استفاده می‌کنیم. اما اگر می‌خواهید دقیق صحبت کنید، به یاد داشته باشید که برای چیزهای خوراکی مثل کیک، نان و... از فعل done استفاده می‌کنیم، در حالی که وقتی چیزی را می‌خوریم و به اتمام می‌رسد فعل finished را به کار می‌بریم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Having done your homework earlier feels better.

اگر تکالیف خود را زودتر انجام دهید، احساس بهتری خواهید داشت.

I finished breakfast like two minutes ago.

همین دو دقیقه پیش صبحانه‌ام را خوردم.

همان‌طور که قبلا اشاره شد، فعل done و finished شباهت‌هایی نیز دارند. هردوی این فعل‌ها بر این مفهوم دلالت دارند که کاری یا چیزی تمام شده است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I finished the household chores in an hour or so.

من کارهای خانه را در عرض یک ساعت و خرده‌ای انجام دادم.

Maria has done her part in the project.

«ماریا» نقش خود را در این پروژه به انجام رسانده است.

 آموزش گرامر done

کاربرد done with

هنگامی که می‌خواهیم بر اتمام استفاده از چیزی یا انجام کاری تاکید بیشتری داشته باشیم می‌توانیم از عبارت done with یا over and done with استفاده کنیم. توجه داشته باشید که میزان تاکیدی که over and done with به جمله اضافه می‌کند بسیار بیشتر است. این عبارت می‌تواند مترادف «completely finished» باشد.

All along, Harry had been longing to get the campaign over and done with.

«هری» در تمام طول این مدت مشتاق بود که کمپین را کاملا به پایان برساند.

Come on then, she shouted loudly, let's get it over and done with!

او بلند فریاد زد «پس بیا، بیا کار را تمام کنیم!»

Her past was over and done with.

گذشته او کاملا تمام شده و پشت سر گذاشته شده بود.

None of which is to say that racism is over and done with.

هیچ کدام به معنای پایان یافتن نژادپرستی نیست.

Now I've got to save up and get it over and done with.

حالا باید پس‌‌انداز کنم و سر و ته کار را هم بیاورم.

Now shall we get this over and done with?

حالا این قائله را ختم کنیم؟

The party was greatly relieved to get the whole business over and done with.

خیال طرفین کاملا راحت شد که کار معامله به کلی تمام شد.

The servants glared angrily, eager to get the grisly business over and done with.

خادمان با عصبانیت خیره شدند و مشتاق بودند که آن کار وحشتناک را به پایان برسانند.

I’ll be glad when the exams are over and done with.

وقتی امتحانات کاملا به اتمام برسد خوشحال خواهم شد.

As soon as I’m done with this work, I’ll give you a call.

به محض این که کارم تمام شود، با تو تماس خواهم گرفت.

Are you done with this magazine?

کارت با این مجله تمام شد؟

I'll be glad when this job is over and done with.

وقتی این کار به اتمام برسد خوشحال خواهم شد.

مقایسه کاربرد have done و had done

had done و have done دو شکل دستوری هستند که از لحاظ کاربرد با هم تفاوت‌هایی کلیدی دارند. اغلب زبان‌آموزان این دو عبارت را یکسان تلقی می‌کنند و آن‌ها را به‌جای یکدیگر به کار می‌برند. اما لازم است بدانید که این دو عبارت چه از لحاظ معنایی و چه از لحاظ گرامری با هم متفاوت هستند. هر کدام از این عبارت‌ها برای صحبت در مورد یک زمان خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع have done برای صحبت در مورد زمان حال یا «زمان حال کامل» (Present Perfect) یعنی گذشته‌ای که اخیرا اتفاق افتاده است به کار می‌رود، اما had done برای اشاره به «گذشته کامل» (Past Perfect) است. هر دو این عبارت‌ها برای بیان انجام عمل، اما در زمان‌های مختلف به کار می‌روند. بنابراین قبل از آن که تصمیم بگیرید در جمله خود کدام‌یک از این دو را به کار ببرید، باید توجه داشته باشید عملی که از آن صحبت می‌کنید در چه زمانی رخ داده است.

کاربرد have done

عبارت have done برای اشاره به عملی که اخیرا انجام شده است مورد استفاده قرار می‌گیرد. have done شکل حال کامل فعل do است. شکل سوم فعل do همان done است. همان‌طور که می‌دانید، در زمان‌های کامل فعل کمکی و شکل سوم فعل به کار می‌رود. بنابراین در عبارت have done از فعل کمکی have و شکل سوم فعل do یعنی done استفاده می‌شود. ما از have done برای صحبت در مورد عملی استفاده می‌کنیم که اخیرا انجام شده اما زمان انجام آن مشخص نیست. به همین دلیل است که زمان حال کامل مورد استفاده قرار می‌گیرد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I have done it with satisfaction.

من آن کار را با رضایت انجام داده‌ام.

You have done it with perfection.

شما آن را تمام و کمال انجام داده‌اید.

در جمله اول می‌بینید که فردی کاری را که به او محول شده اخیرا انجام داده است. در جمله دوم می‌توانید ببینید که رئیسی کارمند خود را به‌خاطر تکمیل تمام و کمال وظیفه خود تشویق می‌کند.

کاربرد had done

had done شکل گذشته کامل فعل do است و از آنجا که شکل سوم فعل do همان done است، برای صحبت در مورد زمان گذشته از done استفاده می‌کنیم. در واقع شکل گذشته کامل had done نشان‌دهنده عملی است که مدت‌ها پیش رخ داده است. به عبارت دیگر، هنگامی که در جمله‌ای از had done استفاده می‌کنیم، در واقع به عملی اشاره داریم که در گذشته اتفاق افتاده است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

She had done the work superbly.

او کار را به طور عالی انجام داده بود.

I had done it with precision.

من آن کار را با دقت انجام داده بودم.

در هر دو جمله می‌توانید ببینید که کار مدت‌ها پیش به انجام رسیده است. در جمله اول عمل در زمان گذشته به طور عالی انجام شد. در جمله دوم نیز به همین ترتیب می‌بینید که شخصی کاری را که مدت‌ها پیش به او محول شده بود، به انجام رسانده است. به جمله زیر توجه کنید.

She had done her work and gone home.

او کارش را انجام داده و به خانه رفته بود.

در جمله بالا می‌توانید دو زمان مختلف را مشاهده کنید. این جمله ترکیبی از زمان گذشته کامل و زمان گذشته ساده است. بنابراین، فعل gone، عملی است که اخیراً اتفاق افتاده است، اما done her work قبل از آن اتفاق افتاد. بنابراین همان‌طور که می‌بینید، شکل گذشته کامل done برای نشان دادن عملی استفاده می‌شود که مدت‌ها پیش اتفاق افتاده است.

تفاوت have done و had done

در این بخش تفاوت‌های کلیدی have done و had done به صورت موردی ذکر می‌شود.

 • have done شکل حال کامل فعل do است. had done شکل گذشته کامل فعل do است.
 • هر دو ساختار از ترکیب فعل کمکی و شکل سوم فعل ساخته شده‌اند.
 • have done برای صحبت در مورد عملی به کار می‌رود که اخیراً انجام شده است. این عمل می‌‌تواند مربوط به گذشته‌ای نزدیک باشد که از زمان دقیق وقوع آن اطلاع نداریم. اما توجه داشته باشید هنگامی که زمان را بدانیم، زمان جمله به گذشته ساده تغییر می‌کند.
 • had done برای صحبت در مورد عملی استفاده می‌شود که مدت‌ها پیش انجام شده است.
 • have done فقط با ضمایر اول‌شخص، دوم‌شخص و سوم شخص‌جمع مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای ضمایر سوم‌شخص مفرد مثل he و she باید از has done استفاده کنید.
 • Had done با هر ضمیری قابل استفاده است.

اصطلاحات مربوط به done

در جدول زیر تعدادی از رایج‌ترین اصطلاحات در زبان انگلیسی که با done به کار می‌روند ارائه شده است و در ادامه نیز می‌توانید مثال‌هایی را برای درک بهتر این اصطلاحات بررسی کنید.

اصطلاحات مربوط به done
Be done for
در شرایط سخت و نزدیک به مرگ بودن
to be in a very bad situation; to be certain to fail; dead or close to death.
Be/get done for something/for doing something
به‌خاطر جرم سبکی گیر افتادن و تنبیه شدن
caught and punished for doing something illegal but not too serious.
Be done in
به شدت خسته شدن
exhausted; to be extremely tired.
Be the done thing
کار صحیح و شایسته
If something is not the done thing, it is not socially acceptable.
Be/have done with something
لبریز شدن کاسه صبر
to have finished dealing with somebody, or doing or using something.
Be easier said than done
گفتنش آسان است
to be much more difficult to do than to talk about.
Be/feel hard done by
احساس ناعدالتی کردن
to be or feel unfairly treated.
Done and dusted
کاملا به پایان رسیدن
completely finished.
A done deal
معامله تمام‌شده
an agreement or a plan that has been finally completed or agreed and will certainly happen.
Have done with it
کار را یکسره کردن
to do something unpleasant as quickly as possible, so that it is finished.
No sooner said than done
کاری که بلافاصله انجام می‌شود
used to say that something was, or will be, done immediately.
Get it done
کافی بودن
to be enough.
What's done is done
کاری که شده، اتفاقی که افتاده
We must accept what has happened.
When All Is Said And Done
در پایان ماجرا
After people are done talking and we can see the result.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Unless we start making some sales, we're done for.

اگر آغاز به فروش نکنیم، کارمان تمام است.

When he pointed the gun at me, I thought I was done for.

وقتی که او اسلحه را به سمت من گرفت، فکر کردم که کارم تمام است.

I got done for speeding on my way back.

به‌خاطر سرعت غیرمجاز در مسیر برگشت به دردسر افتادم.

A: Why don't you get yourself a job?

B: That's easier said than done.

A: چرا برای خودت شغلی پیدا نمی‌کنی؟

B: گفتنش خیلی آسان است.

She has every right to feel hard done by—her parents have given her nothing.

او کاملاً حق دارد که احساس ناعدالتی کند. والدینش به او چیزی نداده‌اند.

That's my article for the magazine done and dusted.

این مقاله من برای مجله است که کاملا به اتمام رسیده است.

The merger is by no means a done deal yet.

این ادغام هنوز به‌هیچ‌عنوان تمام شده به حساب نمی‌آید.

Why not tell her you're quitting and have done with it?

چرا به او نمی‌گویی که می‌خواهی استعفا بدهی و خودت را خلاص نمی‌کنی؟

Two hundred bucks won’t get it done. I need more.

دویست دلار کافی نیست. پول بیشتری احتیاج دارم.

That mass firing was a done deal long before we knew about it.

قبل از این که ما از آن تعدیل نیروی دسته‌جمعی مطلع شویم کاری تمام شده محسوب می‌شد.

He was really done in after a close race.

او بعد از رقابتی تنگاتنگ واقعاً از رمق افتاده بود.

"I'm done for, so save yourself and get out of here,'' the dying marine whispered.

دریانورد در حال مرگ زمزمه کرد: «کار من تمام است، پس خودت را نجات بده و از اینجا برو.»

You'd better finish that work or you'll be done for.

به نفعت است که آن کار را تمام کنی وگرنه کارت تمام است.

I'm all done in after that five-mile walk.

من بعد از آن پیاده‌روی پنج مایلی کاملا از کت‌و‌کول افتاده‌ام.

It is not the done thing to misbehave with your servants.

بدرفتاری با خدمتکاران خود کار درستی نیست.

تمرین کاربرد done در انگلیسی

سوالات رایج درباره کاربرد done

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر کاربرد done به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

کاربرد done در انگلیسی چیست؟

کاربرد done در زبان انگلیسی بسیار زیاد و متفاوت است. اولین و رایج‌ترین کاربرد done استفاده از آن برای بیان اتمام انجام یا استفاده از چیزی است. همچنین می‌توانیم از done برای بیان تمام شدن ذخیره چیزی استفاده کنیم. done در این مفهوم مترادف «used up» است. یکی دیگر از کاربردهای done برای بیان پخته شدن غذا است. هنگامی که می‌خواهید معامله، قرار یا شرطی را که کسی به شما پیشنهاد داده قبول کنید، می‌توانید واژه done را به کار ببرید. رایج‌ترین کاربرد done استفاده از آن به عنوان شکل سوم فعل do است. از این رو نمی‌تواند به تنهایی در جمله حضور داشته باشد. بنابراین همیشه با فعل دیگری همراه است. done می‌تواند در جمله به عنوان صفت برای بیان خستگی ذهنی و جسمی به کار برود. به طوری که فرد دیگر به کسی یا چیزی اهمیت نمی‌دهد.

یکی دیگر از کاربردهای done که کمتر به چشم می‌خورد برای بیان مفهوم درست و پذیرفته بودن چیزی در جامعه است. done در این مفهوم می‌تواند مترادف «proper»‌ یا «accepted» باشد.

تفاوت کاربرد done و finished چیست؟

فعل done و finished از جهات مختلف تفاوت و شباهت‌های زیادی با هم دارند. هر دوی این افعال به عمل یا وظیفه‌ای که به اتمام رسیده دلالت دارند. با این حال، اغلب هنگامی که غذایی را کامل خورده‌ایم و تمام شده است از فعل finished استفاده می‌کنیم ولی فعل done را معمولا هنگامی که غذا آماده است به کار می‌بریم. به عبارت دیگر، هر دوی این کلمات به مفهوم یکسانی اشاره دارند. ما از هر دو برای نشان دادن تمام شدن چیزی استفاده می‌کنیم. اما اگر می‌خواهید دقیق صحبت کنید، به یاد داشته باشید که برای چیزهای خوراکی مثل کیک، نان و... از فعل done استفاده می‌کنیم، در حالی که وقتی چیزی را می‌خوریم و به اتمام می‌رسد فعل finished را به کار می‌بریم.

تمرین کاربرد done

برای درک بهتر کاربرد done به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با شکل درست فعل do پر کنید.

Q1: Why are you sorry for something you haven't ______?

جواب

Answer: Why are you sorry for something you haven't done?

Q2: She ______ not waste her time.

جواب

Answer: She does not waste her time.

Q3: My mother has ______ the shopping.

جواب

Answer: My mother has done the shopping.

Q4: Walter ______ fly to Rome, he flies to Venice.

جواب

Answer: Walter doesn't fly to Rome, he flies to Venice.

Q5: I couldn't have ______ it without you. Thank you.

جواب

Answer: I couldn't have done it without you. Thank you.

Q6: When ______ the first lesson start at your school?

جواب

Answer: When does the first lesson start at your school?

Q7: At this rate, we're not likely to be ______ before the end of the week.

جواب

Answer: At this rate, we're not likely to be done before the end of the week.

Q8: Yesterday Rick ______ forget his homework.

جواب

Answer: Yesterday Rick didn't forget his homework.

Q9: The world is divided into people who gets things ______, and people who get the credit.

جواب

Answer: The world is divided into people who gets things done, and people who get the credit.

Q10: What have you ______ with your money, Jack?

جواب

Answer: What have you done with your money, Jack?

Q11: He ______ not understand the need to stay united.

جواب

Answer: He does not understand the need to stay united.

Q12: My mother ______ not let us stay up late.

جواب

Answer: My mother does not let us stay up late.

Q13: You should have ______ it earlier. It cannot be helped now.

جواب

Answer: You should have done it earlier. It cannot be helped now.

Q14: Without your consent, nothing can be ______ about it.

جواب

Answer: Without your consent, nothing can be done about it.

Q15: ______ Amy come to school by bike this morning?

جواب

Answer: Did Amy come to school by bike this morning?

Q16: They insisted on my getting the work ______ by tomorrow.

جواب

Answer: They insisted on my getting the work done by tomorrow.

Q17: As we ate our meal, we talked about what we had ______ that day.

جواب

Answer: As we ate our meal, we talked about what we had done that day.

Q18: How much time ______ the average teenager watch TV every day?

جواب

Answer: How much time does the average teenager watch TV every day?

Q19: I spend as much time working in the garden in one day as my brother ______ in a week.

جواب

Answer: I spend as much time working in the garden in one day as my brother does in a week.

Q20: I would like you to think about what you would have ______ in my place.

جواب

Answer: I would like you to think about what you would have done in my place.

Q21: We hoped to have ______ the work before the holidays.

جواب

Answer: We hoped to have done the work before the holidays.

Q22: It was going to be nice having nothing to ______ but enjoy their little family for the next two weeks.

جواب

Answer: It was going to be nice having nothing to do but enjoy their little family for the next two weeks.

Q23: Hanako seems quiet, but she also get things ______ when it's necessary.

جواب

Answer: Hanako seems quiet, but she also get things done when it's necessary.

Q24: Lying is forgivable when it is ______ by a doctor trying to give heart to a terminally ill patient.

جواب

Answer: Lying is forgivable when it is done by a doctor trying to give heart to a terminally ill patient.

Q25: How much time ______ you spend doing research before you started writing?

جواب

Answer: How much time did you spend doing research before you started writing?

Q26: I feel like I've ______ all I can. Now all there is to do is wait and see what comes of it.

جواب

Answer: I feel like I've done all I can. Now all there is to do is wait and see what comes of it.

Q27: Everyone, it seemed, was anxious to get their Christmas shopping ______ early this year.

جواب

Answer: Everyone, it seemed, was anxious to get their Christmas shopping done early this year.

Q28: Eventually we reach the point where technology ______ everything we need it to do.

جواب

Answer: Eventually we reach the point where technology does everything we need it to do.

Q29: Had Napoleon been born in this century, what could he have ______?

جواب

Answer: Had Napoleon been born in this century, what could he have done?

Q30: How long ______ it take to walk from here to the city hall?

جواب

Answer: How long does it take to walk from here to the city hall?

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب کاربرد done»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل 10 سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. You could ______ something about the car years before now.

have done

had done

2. I don't know what he would ______ to me if Alex hadn't interrupted.

have done

had done

3. However, all I ______ was tell the truth!

have done

had done

4. Josh was making fight sounds, but if he had wanted to fight Alex, nothing she could ______ would have stopped him.

have done

had done

5. Parliament wanted to go further than the Common Position ______.

have done

had done

6. How different their lives would have been if we ______ this earlier!

have done

had done

7. The peoples of Western Europe ______ valuable, indispensable, work in preparation for that day, and what they did will last.

have done

had done

8. Assume this is the last day of your life, since it might really be for both of us. What one thing would you ______ if you knew it was your last day?

have done

had done

9. If FIFA ______ its job, the Commission would not have needed to get involved in this.

have done

had done

10. We in the Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport ______ a lot of work in connection with this point.

have done

had done

 

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
PediaaLanGeek
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *