پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی — آموزش کامل + نکات، مثال و تمرین

۶۲۸۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۷ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۸ دقیقه
پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی — آموزش کامل + نکات، مثال و تمرین

یادگیری لغات یکی از مهمترین بخش‌های یادگیری زبان انگلیسی است و از آنجا که در زبان انگلیسی بی‌شمار لغت وجود دارد، به خاطر سپردن تمامی این کلمات می‌تواند کاری طاقت‌فرسا یا حتی غیرممکن باشد. از این رو منطقی‌تر است که ابتدا با اجزای کلمه و پیشوندها و پسوندهایی آشنا شوید که به اول و آخر ریشه کلمه اضافه می‌شوند تا بتوانید در مواقع نیاز از روی ظاهر، معنی کلمه و ساختار دستوری آن را بفهمید. در این مطلب ابتدا مفهوم پیشوند و دسته‌بندی‌های مختلف آن را توضیح داده‌ایم و سپس انواع پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی را با ذکر مثال آموزش داده‌ایم.

پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی

پیشوندهای منفی‌ساز تک‌واژهایی هستند که در اول کلمه می‌نشینند و معنای آن را منفی یا متضاد می‌کنند. پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی انواع مختلفی دارند،‌ در نتیجه کاربردهای مختلفی نیز دارند و نمی‌توانیم آن‌ها را با هم جایگزین کنیم. اما پیش از آن‌که به پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی بپردازیم باید با مفهوم پیشوند آشنا شویم که در ادامه آمده است.

پیشوند در انگلیسی چیست

واحد‌های زبانی به سه دسته «پیشوند» (Prefix)، «میان‌وند» (Infix) و «پسوند»‌ (Suffix) تقسیم می‌شوند. پیشوندها حروفی هستند که به ابتدای کلمه اضافه می‌شوند تا واژگانی جدید با معانی متفاوت بسازند. برای مثال، پیشوندها می‌توانند منفی ساز باشند و با وصل شدن به ابتدای جمله معنی آن را منفی یا متضاد کنند. همچنین می‌توانند در مورد زمان، مکان یا حالت، اطلاعات بیشتری ارائه دهند. پیشوندهای انگلیسی عبارت‌اند از:

 • پیشوندهای منفی‌ساز
 • پیشوندهای «Pre» ،«Fore» و «Post»
 • پیشوندهای «Over/Under/Sub»
 • پیشوندهای «Co/Com/Con»
 • پیشوندهای «Out/Mis/Up»
 • پیشوندهای «inter» و «trans»
 • پیشوندهای «in» و «ex»

رایج‌ترین پیشوندهای انگلیسی و مثال آن‌ها را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

ترجمه مثالمثالمعنیپیشوند
ضد جنگantiwarضد/برخلاف/منفی‌سازanti-
خودروautomobileخودکارauto-
آلودگی زداییdecontaminateزداییde-
خلع صلاحیتdisqualifyخلع/منفی‌سازdis-
تنزلdowngradeکاهشdown-
فوق‌العادهextraordinaryفوقextra-
بیش‌فعالhyperactiveبیش/فراhyper-
غیرقانونیillegalمنفی‌سازil-/im-/in-/ir-
بین‌المللیinternationalبین/میانinter-
معامله بزرگmega-dealبزرگmega-
میانه روزmiddayمیان/وسطmid-
عدم تطابقmisalignedعدم/منفی‌سازmis-
غیرسیگاریnon-smokingغیر/منفی‌سازnon-
بیش‌ازحد پختهovercookبیش‌ازحدover-
پیشی گرفتنoutrunفراتر/بهترout-
پس از انتخاباتpost-electionپس ازpost-
ماقبل تاریخprehistoricپیش از/ماقبلpre-
دموکراسی‌گرایانهpro-democracyگراpro-
بازنویسیrewriteدوبارهre-
نیم‌دایرهsemicircleنیمهsemi-
زیردریاییsubmarineزیرsub-
اَبر قهرمانsuper-heroاَبرsuper-
تلویزیونtelepathic[مخابره] از دورtele-
انتقالtransferگذر/انتقالtrans-
فراصوتیultrasoundفراultra-
غمگینunhappyمنفی‌سازun-
دست‌کمunderestimateکمunder-
بهسازیupgradeافزایشup-
سه‌پایهtripodسهtri-
تک‌شاخunicornیکuni-
همه‌چیز دانomniscientهمه/هرomni-
غیرسیاسیapoliticalغیر/منفی‌سازa-

همان‌طور که در جدول مشاهده کردید، برخی از پیشوندهای انگلیسی منفی‌ساز هستند. در ادامه انواع پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی و کاربرد آن‌ها را با هم به طور مفصل‌تری بررسی خواهیم کرد.

کاربرد پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی

یکی از روش‌های منفی کردن کلمات در زبان انگلیسی، اضافه کردن پیشوندهای منفی‌ساز به اسم، صفت، فعل و قید به‌منظور منفی یا متضاد کردن کلمه است. این پیشوندها عبارت‌اند از:

 • un
 • a
 • dis
 • il
 • im
 • in
 • ir
 • non
 • un

در ادامه مطلب به کاربرد این موارد به صورت مجزا و با ذکر مثال خواهیم پرداخت.

نکته:‌ پیشوندهای منفی‌ساز همیشه منفی‌کننده نیستند و گاهی معنای کلمه را مثبت می‌کنند. به طور مثال هنگامی که به کلمه «expensive» یا «گران» پیشوند «in» اضافه شود، کلمه «inexpensive» یا «کم‌هزینه» تولید می‌شود. یا اگر به کلمه «forgettable» به معنی «فراموش‌شدنی» پیشوند «un» بدهیم، نتیجه آن کلمه «unforgettable» یا «فراموش‌نشدنی» می‌شود.

پیشوند های منفی ساز

پیشوند un

پیشوند un یکی از رایج‌ترین پیشوندهای منفی‌ساز در زبان انگلیسی است. این پیشوند معمولا قبل از اسم یا صفت می‌نشیند تا آن را منفی کند اما نقش دستوری آن را تغییر نمی‌دهد. کلماتی که پیشوند un به آن‌ها می‌چسبد می‌توانند صدادار یا بی‌صدا باشند. در ادامه تعدادی از کلمات انگلیسی که می‌توانند با پیشوند un منفی شوند ارائه شده است.

منفیمثبت
unableable
نتوانستنتوانستن
uninterestinginteresting
غیرجالب/خسته‌کنندهجالب
unusualusual
غیرمعمولمعمول
uncomfortablecomfortable
ناراحتراحت
unhelpfulhelpful
غیرسودمندسودمند
unpreparedprepared
بدون آمادگیآماده
unwrapwrap
باز کردنبسته‌بندی کردن
undodo
خنثی کردنانجام دادن
unhealthyhealthy
ناسالمسالم
unfriendlyfriendly
غیردوستانهدوستانه
unfairfair
غیرمنصفانهمنصفانه
unrealreal
غیرواقعیواقعی

پیشوند a

پیشوند a برای منفی کردن کلماتی به کار می‌رود که با حرف بی‌صدا شروع می‌شوند. تعدادی از این کلمات در جدول زیر به عنوان مثال ارائه شده‌اند.

منفیمثبت
apoliticalpolitical
غیرسیاسیسیاسی
asocialsocial
غیراجتماعیاجتماعی

پیشوند dis

پیشوند dis به معنای غیر یا خلع می‌تواند برای منفی کردن کلماتی به کار برود که با حرف بی‌صدا و صدادار شروع می‌شوند. این کلمات می‌توانند اسم، صفت یا قید باشند. برای مشاهده مثال‌های بیشتر به جدول زیر توجه کنید.

منفیمثبت
disagreeagree
مخالفتموافقت
discomfortcomfort
ناراحتیراحتی
disassembleassemble
باز کردنسرهم‌بندی
disorientorient
گمراه شدنجهت‌دهی
dismountmount
پیاده شدنسوار شدن

پیشوند il

کلماتی که پیشوند il می‌گیرند معمولا با حرف «L»‌ آغاز می‌شوند.

منفیمثبت
illegallegal
غیرقانونیقانونی
illegiblelegible
ناخواناخوانا
illiterateliterate
بی‌سوادعالم
illogicallogical
غیرمنطقیمنطقی
illegitimatelegitimate
نامشروعمشروع

پیشوند im

پیشوند im به کلماتی وصل می‌شود که با حرف «b»،‌ «m» یا «p» شروع می‌شود.

منفیمثبت
immoralmoral
غیراخلاقیاخلاقی
imperfectperfect
ناقصبی‌نقص
impossiblepossible
ناممکنممکن
immobilemobile
بی‌حرکتمتحرک
imbalancebalance
عدم تعادلتعادل
impolitepolite
بی‌ادبمؤدب
impatient patient
بی‌تحمل صبور
impurepure
ناخالصخالص
improbableprobable
غیرمحتملمحتمل

پیشوند in

کلماتی که با حروف بی‌صدا و صدادار (به‌جز i و u) شروع می‌شوند می‌توانند پسوند منفی‌ساز in بگیرند.

منفیمثبت
inaccurateaccurate
با دقت پایین، بی‌دقتدقیق
insanesane
دیوانهعاقل
indecentdecent
نانجیبنجیب
invalidvalid
نامعتبرمعتبر
inappropriateappropriate
نامناسبمناسب
invisiblevisible
غیرقابل رویتقابل رویت
involuntaryvoluntary
ناخواستهداوطلبانه
indefinitedefinite
نامعینمعین

پیشوند ir

کلماتی که با «R» شروع می‌شوند پیشوند منفی‌ساز ir می‌گیرند.

منفیمثبت
irrationalrational
غیرمنطقیمنطقی
irregularregular
غیرعادیعادی
irresistibleresistible
غیرقابل مقاومتقابل‌مقاومت
irreconcilablereconcilable
غیرقابل تطبیققابل‌تطبیق
irreversiblereversible
غیرقابل برگشتبرگشت‌پذیر

پیشوند non

پیشوند non یکی از کاربردی‌ترین پیشوندهای زبان انگلیسی است چرا که می‌تواند به هر اسم، فعل، صفت یا قیدی وصل شود.

منفیمثبت
nonsensesense
نامعقولمعقول
nonfictionfiction
غیرتخیلیتخیلی
nonprofitprofit
بدون سودسود
nonexistenceexistence
عدم وجودوجود
nonmetallicmetallic
غیرفلزیفلزی
nonstopstop
بی‌وقفهتوقف

پیشوند un

کلماتی که با حروف بی صدا و صدادار شروع می‌شوند می‌توانند پیشوند منفی‌ساز un بگیرند.

منفیمثبت
unclearclear
غیرواضحواضح
unnaturalnatural
غیرطبیعیطبیعی
unusualusual
غیرمعمولمعمول
unstablestable
بی‌ثباتباثبات
unknownknown
ناشناختهشناخته
unrealisticrealistic
غیرواقعیواقعی
unafraidafraid
نترسیدهترسیده

نکته: توجه داشته باشید بسیاری از کلمات هستند که با هر کدام از موارد بالا شروع می‌شوند اما حروف اولشان پیشوند منفی‌ساز نیست و بخشی از کلمه محسوب می‌شود. تعدادی از این کلمات عبارت‌اند از:

 • alike (شبیه)
 • discuss بحث کردن
 • universe (دنیا)
 • illuminate (توضیح دادن)
 • important (مهم)
 • incline (مستعد بودن)
 • indulge (ناپرهیزی کردن)
 • insist (اصرار کردن)
 • invoke (استدعا کردن)
 • involve (شامل شدن)
 • irrigate (آبیاری)
 • و... .

سوالات رایج درباره پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

پیشوند در انگلیسی چیست؟

یشوندها حروفی هستند که به ابتدای کلمه اضافه می‌شوند تا واژگانی جدید با معانی متفاوت بسازند. برای مثال، پیشوندها می‌توانند منفی ساز باشند و با وصل شدن به ابتدای جمله معنی آن را منفی یا متضاد کنند. همچنین می‌توانند در مورد زمان، مکان یا حالت، اطلاعات بیشتری ارائه دهند.

کاربرد پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی چیست؟

پیشوندهای منفی ساز تک‌واژهایی هستند که در اول کلمه می‌نشینند و معنای آن را منفی یا متضاد می‌کنند. پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی انواع مختلفی دارند،‌ در نتیجه کاربردهای مختلفی نیز دارند و نمی‌توانیم آن‌ها را با هم جایگزین کنیم. کلماتی که پیشوند منفی ساز آن‌ها a است همیشه با یک حرف صامت شروع می‌شوند. کلماتی که پیشوند منفی ساز آن‌ها dis استمی‌توانند با یک حرف مصوت یا صامت شروع شوند. کلماتی که پیشوند منفی ساز آن‌ها il است همیشه با حرف l شروع می شوند و در آخر، کلماتی که im را به عنوان پیشوند منفی می‌گیرند همیشه با حرف m یا p شروع می‌شوند.

پیشوند چیست

تمرین پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی

برای درک بهتر پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با پیشوند منفی‌ساز مناسب پر کنید.

Q1: She was ____ to take the test because she was really sick. (able)

جواب

Answer: She was unable to take the test because she was really sick.

Q2: I can't go out today. I just got back from vacation and I really need to ____. (pack)

جواب

Answer: I can't go out today. I just got back from vacation and I really need to unpack.

Q3: Oh, my goodness! This horrible heat is going to ____ the poor players. (hydrate)

جواب

Answer: Oh, my goodness! This horrible heat is going to dehydrate the poor players.

Q4: Are you ____? If you do this jump you're going to die. (sane)

جواب

Answer: Are you insane? If you do this jump you're going to die.

Q5: So you are simply going to ____ everything I told you about him and just go on this date. (regard)

جواب

Answer: So you are simply going to disregard everything I told you about him and just go on this date.

Q6: I find it highly ____ that he will come to your party. He doesn't like crowds. (probable)

جواب

Answer: I find it highly improbable that he will come to your party. He doesn't like crowds.

Q7: The accident caused ____ damage to his car. (reparable)

جواب

Answer: The accident caused irreparable damage to his car.

Q8: The worst enemy in a relationship is ____. (trust)

جواب

Answer: The worst enemy in a relationship is distrust.

Q9: I'm absolutely sure it wasn't Kate. She's ____ of something like that. (capable)

جواب

Answer: I'm absolutely sure it wasn't Kate. She's incapable of something like that.

Q10: I don't think the police will be able to ____ the drug dealers. (arm)

جواب

Answer: I don't think the police will be able to disarm the drug dealers.

Q11: Oh, Mary, you're so ____! He's always done so much to help you. (grateful)

جواب

Answer: Oh, Mary, you're so ungrateful! He's always done so much to help you.

Q12: It's extremely ____ I'll do well on this test. I didn't study a thing. (likely)

جواب

Answer: It's extremely unlikely I'll do well on this test. I didn't study a thing.

Q13: Her father ____ of her dating John. He thinks John is a bad influence. (approved)

جواب

Answer: Her father disapproved of her dating John. He thinks John is a bad influence.

Q14: I believe this information is ____. This cannot be true. (accurate)

جواب

Answer: I believe this information is inaccurate. This cannot be true.

Q15: I don't understand anything he says; he's so ____. (articulate)

جواب

Answer: I don't understand anything he says; he's so inarticulate.

Q16: This table is. I believe one of the legs is crooked. (steady)

جواب

Answer: This table is unsteady. I believe one of the legs is crooked.

Q17: I'm not sure if it's ____. Why don't you ask your lawyer friend? (legal)

جواب

Answer: I'm not sure if it's illegal. Why don't you ask your lawyer friend?

Q18: I love Jane! She's so fun and ____. (complicated)

جواب

Answer: I love Jane! She's so fun and uncomplicated.

Q19: Oh, come on. You must agree this is absolutely ____. (moral)

جواب

Answer: Oh, come on. You must agree this is absolutely immoral.

Q20: When you're done using the computer make sure to ____ it. (connect)

جواب

Answer: When you're done using the computer make sure to disconnect it.

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. They say he has a ___ face.
dishonest
ilhonest
inhonest
2. I have an ___ fear of mice.
disrational
inrational
irrational
3. The Joker character in Batman is ___.
insane
ilsane
irsane
4. In the UK it's ___ to smoke in bars and restaurants.
illegal
inlegal
imlegal
5. It's ___ that we have to work while they are on holiday.
disfair
infair
unfair
6. I am too ___ to go fishing.
inpatient
impatient
unpatient
7. He's so ___ even after all the help we gave him.
ungrateful
imgrateful
ingrateful
8. He still acts like a child, he's so ___.
irmature
inmature
immature
9. I think the information in this report is ___. It doesn't look right.
iraccurate
inaccurate
unaccurate
10. His attempt to break the world record was ___.
unsuccessful
dissuccessful
insuccessful
11. If you are ___, you shouldn't apply for this job.
irexperienced
unexperienced
inexperienced
12. Everybody thinks that John and his brother are ___ guys.
unpleasant
displeasant
impleasant
13. This was one of the most ___ conferences I've ever participated in.
disorganized
deorganized
inorganized
14. We couldn't understand why he made such ___ remarks.
umpersonal
impersonal
inpersonal
15. That teacher feels awful when ___ visitors come to attend her class.
ilexpected
inexpected
unexpected

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Be SpeakingGrammarist
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *