زبان انگلیسی ۴۱۷ بازدید

ضمایر فاعلی در انگلیسی از نظر تعداد و معنا با ضمایر فاعلی در فارسی متفاوتند. شناخت ضمایر فاعلی کمک می‌کند تا به منظور تطابق فاعل و فعل از ضمیر فاعلی مناسب استفاده کنیم. با توجه به تفاوت فاعل سوم‌ شخص در انگلیسی و فارسی، در این آموزش قصد داریم با بررسی این ضمیر فاعلی جزئیات کاملی را در این زمینه به زبان‌آموزان ارائه دهیم.

فاعل سوم‌ شخص در انگلیسی

فاعل سوم‌ شخص به فردی می‌گویند که در هنگام گفتگو حضور ندارد. این فرد، ممکن است یک خانم یا آقا باشد که چون سوم‌ شخص است، «او» خطاب می‌شود. در زبان فارسی مهم نیست «او» خانم یا آقاست، اما در انگلیسی و بسیاری زبان‌های دیگر جنسیت «او» مهم است. اما در گرامر انگلیسی، ضمیری نیز برای فاعل سوم‌ شخص غیرجاندار در نظر گرفته شده است. با مروری بر ضمایر فاعلی، در ادامه به بررسی کلیه نکات درباره فاعل سوم‌ شخص می‌پردازیم.

ضمایر فاعلی در انگلیسی

تعداد ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی کمی بیشتر از فارسی است. در انگلیسی علاوه بر فاعل های مفرد «I» و «You» دو فاعل سوم‌ شخص مفرد نیز در نظر گرفته شده که یکی برای فاعل‌ مذکر و دیگری برای فاعل مونث است. این نخستین تفاوت ضمایر فاعلی در فارسی و انگلیسی است. دومین تفاوت ضمایر فاعلی در فارسی و انگلیسی درباره فاعل سوم‌ شخص مفرد غیر جاندار است. این فاعل نیز جزء فاعل‌های زبان فارسی نیست.

آخرین تفاوت ضمایر فاعلی در فارسی و انگلیسی به ضمیر فاعلی «You» برمی‌گردد. در فارسی دو ضمیر فاعلی متفاوت برای «تو» و «شما» در نظر گرفته شده است. در انگلیسی به جای هر دو فاعل، از ضمیر فاعلی‌ «You» استفاده می‌شود و با توجه به باقی کلمات موجود در جمله، معنای «تو» یا «شما» خواهد داشت. به چند مثال درباره کلمه «You» توجه کنید.

You should write your name here.

باید اسمت را اینجا بنویسی.

You need to talk to your families.

شما باید با خانواده‌هایتان صحبت کنید.

If you turn your head, your will see him.

اگر سرت را بچرخانی او را می‌بینی.

you can write about yourselves.

شما می‌توانید درباره خودتان بنویسید.

در مثال اول، کلمه «name» مفرد است. پس «you» یه معنی «تو» است. در مثال دوم از کلمه «families» که جمع است متوجه می‌شویم کلمه «you» به معنی «شما» است. اما در مثال سوم کلمه «head» مفرد است، در نتیجه «you» به معنی «تو» است. در آخرین مثال نیز، کلمه «yourselves» به معنی «خودتان» است که باز نشان‌دهنده فاعل «شما» است.

فاعل سوم شخص در انگلیسی

ضمایر مربوط به فاعل سوم‌ شخص در انگلیسی

همان‌طور که گفته شد، در زبان فارسی، ضمیر فاعلی «او» تنها ضمیر فاعلی سوم‌ شخص است که برای فاعل مذکر و مونث به کار می‌رود. اما در انگلیسی ۳ ضمیر فاعلی سوم‌ شخص در نظر گرفته شده‌ که هر یک به فاعلی خاص اشاره دارد. به جدول ضمایر فاعلی در ادامه توجه کنید.

معنی

ضمایر فاعلی

(Subjective Pronouns)

من I
تو/ شما You
او (مونث) She
او (مذکر) He
این It
ما We
آن‌ها They

همانطور که در جدول فوق دیده می‌شود، فاعل سوم‌ شخص در انگلیسی برای افراد و اجسام به کار می‌رود. دو ضمیر فاعلی «he» و «she» برای افراد و ضمیر فاعلی «it» برای اجسام و حیوانات به کار می‌رود.

فیلم آموزشی مرتبط

هماهنگی فعل و فاعل سوم‌ شخص در انگلیسی بسیار اهمیت دارد. نکته مهم دیگر، تقسیم‌بندی فاعل سوم‌ شخص مذکر و مونث است. باید دقت داشت که علاوه بر فاعل، مذکر و مونث بودن سایر اجزای جمله نیز مهم است. به چند مثال توجه کنید.

He is my uncle.

او عموی من است.

She is an actress.

او بازیگر زن است.

He is my father.

او پدر من است.

She is Mary's sister.

او خواهر «ماری» است.

در مثال اول، کلمه «Uncle» به معنی «عمو» با فاعل «he» هماهنگ است. جمله دوم کلمه «actress» به معنی «بازیگر زن» با فاعل «she» هماهنگ است. جمله سوم کلمه «father» با فاعل «he» هماهنگ است و در مثال آخر کلمه «sister» با فاعل «she» هماهنگ است.

تطابق فعل و فاعل سوم‌ شخص در انگلیسی

هماهنگی فاعل و فعل در زبان فارسی و انگلیسی اهمیت دارد. با توجه به تفاوت‌هایی که در مورد فاعل سوم‌ شخص گفته شد، عجیب نیست که فعل هماهنگ با این فاعل نیز با سایر فعل‌ها متفاوت باشد. در ادامه به چند مورد از این تفاوت‌ها اشاره می‌کنیم.

فعل To be و فاعل سوم‌ شخص در انگلیسی

فعل‌های «To be» ساده‌ترین گروه فعل‌های کمکی در انگلیسی هستند. در این مجموعه برای فاعل سوم‌ شخص در زمان حال، فعل کمکی «is» در نظر گرفته شده‌است. این فعل کمکی با هر سه فاعل «he» ،«she» و «it» هماهنگ است. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

She is always on time.

او همیشه وقت‌شناس است.

He is Japanese.

او ژاپنی است.

It is a polar bear.

این خرس قطبی است.

نکته: اسامی افراد به تنهایی جزء فاعل های سوم‌ شخص به شمار می‌آیند. اما هر زمان اسامی افراد به کمک «and» به هم مرتبط شوند، مفرد به حساب نمی‌آیند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Mary is tall.

«مری» قدبلند است.

∗∗∗

Sue and Sarah are twin sisters.

«سو» و «سارا» خواهران دوقلو هستند.

∗∗∗

Jack is here but George and Jim aren't.

«جک» اینجاست اما «جورج» و «جیم» نیستند.

همان‌طور که در مثال‌ها دیده می‌شود، اسامی افراد معادل فاعل سوم‌ شخص در انگلیسی است. استفاده از دو فاعل سوم‌ شخص یا دو نام مانند «George and Jim» که به کمک کلمه «and» مرتبط شده‌اند، برابر با استفاده از یک فاعل جمع است. در نتیجه با فعل جمع هماهنگ خواهد شد.

فیلم آموزشی مرتبط

گذشته فعل To be و فاعل سوم‌ شخص در انگلیسی

دو فعل «To be» که در زمان گذشته برای ضمایر فاعلی به کار می‌روند «was و were» هستند. برای هر سه فاعل سوم‌ شخص در انگلیسی از فعل کمکی «was» استفاده می شود.

این فعل علاوه بر ضمایر فاعل سوم‌ شخص به همراه نام افراد نیز استفاده می‌شود. مانند مثال افعال «To be» در زمان حال، در صورتی که اسامی به کمک حروف اضافه به هم مرتبط شده باشند باید از فعل جمع «were» استفاده کرد. به چند مثال توجه کنید.

She was young and beautiful.

او جوان و زیبا بود.

He was a brave soldier.

او سرباز شجاعی بود.

It was Sunday yesterday.

 دیروز یکشنبه بود.

my desk was near the window.

میز من نزدیک پنجره بود.

She and he were tired and sick.

آن خانم و آقا خسته و بیمار بودند.

Paris and London were small cities.

پاریس و لندن شهرهای کوچکی بودند.

در این مثال‌ها فاعل سوم‌ شخص، در صورت مفرد بودن با فعل کمکی «was» و در صورت جمع بودن با فعل کمکی «were» هماهنگ شده است.  مثلا در جمله اول فاعل جمله «she» است و در نتیجه با «was» هماهنگ است. در مثال پنجم، فاعل مفرد نیست بلکه دو فاعل سوم‌ شخص «he» و «she» در کنار هم هستند و به همین دلیل از فعل کمکی «were» استفاده شده است.

به منظور یادگیری زبان انگلیسی، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم آموزش صدا و نوشتار الفبای انگلیسی کرده که لینک آن در ادامه آمده است.

حال ساده و فاعل سوم‌ شخص در انگلیسی

در جملاتی که درباره عادات و روال‌ معمول صحبت کنیم باید از فعل حال ساده استفاده شود که در این حالت از صورت ساده فعل اصلی در جملات استفاده می‌شود. نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که فعل حال ساده برای فاعل سوم‌ شخص مفرد در انگلیسی ساده نخواهد بود و باید از پسوند «s-» یا «es-» استفاده کرد.

به این ترتیب، فعل نشان دهنده فاعل سوم‌ شخص خواهد بود چون برای بقیه فاعل‌ها از حالت ساده فعل اصلی استفاده می‌شود. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

She speaks English and French.

او انگلیسی و فرانسوی صحبت می‌کند.

She watches TV every night.

او هر شب تلویزیون نگاه می‌کند.

He works hard and earns well.

او سخت کار می‌کند و خوب پول در می‌آورد.

It rarely rains in a desert.

در بیابان به ندرت باران می‌بارد.

در مواردی که فعل جمله به حروف «ch»،«sh»،«x»،«z» و «s» ختم شود، به انتهای فعل «es-» افزوده می‌شود. به چند مثال توجه کنید.

He fixes all car types in half an hour.

او هر مدل ماشینی را نیم‌ساعته تعمیر می‌کند.

she washes the dishes after dinner.

او بعد از شام ظرف‌ها را می‌شوید.

He teaches English.

او انگلیسی درس می‌دهد.

water freezes at 0 degrees.

آب در صفر درجه یخ می‌بندد.

نکته: در حال ساده بعد از فعل‌های«do» و «go» برای فاعل سوم‌ شخص از پسوند «es-» استفاده می‌شود. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

He goes to work by bus.

او با اتوبوس به محل کار خود می‌رود.

∗∗∗

She does her homework right after school.

او بلافاصله بعد از مدرسه تکالیفش را انجام می‌دهد.

فاعل سوم شخص

فعل کمکی Does برای فاعل سوم‌ شخص در انگلیسی

در بخش قبل گفته شد که برای فاعل سوم‌ شخص به همراه فعل اصلی باید از پسوند «s-» یا «es-» استفاده کرد. در این حالت فعل جمله نشان دهنده فاعل سوم‌ شخص خواهد بود.

اما در حالت سوالی یا منفی، باید از فعل کمکی خاصی برای فاعل سوم‌ شخص استفاده کرد. این فعل کمکی که تنها برای سه فاعل سوم‌ شخص در انگلیسی استفاده می‌شود، «Does» است.

در شکل سوالی و منفی جملات در حال ساده باید از این فعل کمکی استفاده شود. نکته مهم این است که در جملات منفی یا پرسشی تنها باید از شکل ساده فعل اصلی استفاده کرد.

علت استفاده از فعل ساده این است که فعل کمکی «does» نشان دهنده فاعل سوم‌ شخص است، پس نیازی به پسوند «s-» یا «es-» نیست. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

Does he drive?

آیا او رانندگی می‌کند؟

She doesn't live in London.

او در لندن زندگی نمیکند.

Does it rain in the summer?

آیا در تابستان باران می‌بارد؟

He doesn't clean the kitchen.

او آشپزخانه را تمیز نمی‌کند.

Does she leave at 3:00?

آیا او ساعت ۳:۰۰ می‌رود؟

It doesn't matter to me.

برای من اهمیت ندارد.

در این چند مثال مشاهده کردید که برای ساخت جملات منفی و پرسشی با استفاده از فعل کمکی «does»، شکل ساده فعل کافی است.

فیلم آموزشی مرتبط

فعل has برای فاعل سوم شخص در انگلیسی

فعل «have» در انگلیسی به معنای «داشتن» است. این فعل به شکل «have» یا «has» در حال ساده استفاده می‌شود. فعل «have» برای فاعل‌های «I/you/we/they» و فعل «has» فقط برای فاعل سوم‌ شخص در انگلیسی یعنی «he/she/it» استفاده می‌شود.

باید دقت داشت چون فعل «has» تنها برای فاعل سوم‌ شخص است نیازی به اضافه کردن از پسوند «s-» یا «es-» نیست. در ادامه به چند مثال در این مورد توجه کنید.

She has brown eyes.

او چشم‌های قهوه‌ای‌رنگ دارد.

He has a new pair of shoes.

او یک جفت کفش جدید دارد.

Jim has two pens and a pencil.

جیم دو خودکار و یک مداد دارد.

Paris has many expensive hotels.

پاریس هتل‌های گران‌قیمت زیادی دارد.

با توجه به مثال‌های بالا، تنها برای فاعل سوم‌ شخص چه در حالت ضمیر و چه در حالت اسمی باید از فعل «has» استفاده کرد.

برای ساخت سوال کافی‌ست از فعل کمکی «does» استفاده کنید. در ادامه باید به این نکته نیز توجه کرد که فعل «has» نیز در حالت پرسشی و سوالی به شکل ساده استفاده می‌شود. فعل «have» شکل ساده فعل «has» است و در حالت سوالی و پرسشی، به جای آن استفاده می‌شود. به چند مثال توجه کنید.

She doesn't have any questions.

او هیچ سوالی ندارد.

Does he have any brothers?

آیا او برادر دارد؟

The city doesn't have a cinema.

شهر سینما ندارد.

Does she have a piano at home?

آیا او در خانه پیانو دارد؟

He doesn't have enough time.

او زمان کافی ندارد.

Does it have wings?

آیا بال دارد؟

نکته: در زمان حال کامل نیز از فعل‌ «has» به عنوان فعل کمکی برای فاعل سوم‌ شخص مفرد در انگلیسی استفاده می‌شود. در این جملات فعل «has» در نقش فعل کمکی است. به این ترتیب در حالت سوالی یا منفی این فعل تغییر داده نمی‌شود. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

Has she done her homework?

آیا او تکالیف خود ا انجام داده است؟

∗∗∗

Has he ever eaten Sushi?

آیا او هرگز سوشی خورده است؟

∗∗∗

Has it made you angry?

آیا این مسئله تو را عصبانی کرده است؟

∗∗∗

Mary hasn't seen the movie yet.

«ماری» هنوز فیلم را ندیده است.

∗∗∗

Jack hasn't ever traveled to Paris.

«جک» هرگز به پاریس سفر نکرده است.

∗∗∗

It hasn't cost me anything.

برای من هیچ هزینه‌ای نداشته است.

فاعل سوم شخص در انگلیسی

بیان اجبار برای فاعل سوم شخص در انگلیسی

در حالت کلی برای فاعل سوم شخص در انگلیسی می‌توان از همه فعل‌های وجهی استفاده کرد و پس از آن نیز به شکل ساده فعل نیاز خواهد بود. به عبار دیگر، در جملاتی که از فعل‌های وجهی استفاده می شود، باید برای همه فعل‌ها از فعل ساده استفاده کرد. به چند مثال توجه کنید.

He can speak three languages.

او به سه زبان می‌تواند صحبت کند.

She should have some rest.

او باید بیشتر استراحت کند.

It must be easy.

باید آسان باشد.

اما برای بیان اجبار می‌توان از فعل وجهی «has to» که تنها برای فاعل سوم شخص در انگلیسی وجود دارد استفاده کرد. این فعل به معنی «مجبور بودن» است. به چند مثال توجه کنید.

She has to answer the phone.

او مجبور است تلفن را جواب دهد.

He has to travel for a long time.

او مجبور است به مدت طولانی در سفر باشد.

She has to work for 8 hours.

او مجبور است به مدت ۸ ساعت کار کند.

He has to speak English in the class.

او مجبور است در کلاس انگلیسی صحبت کند.

فیلم آموزشی مرتبط

شکل سوالی و منفی فعل «has to»

برای ساخت جملات منفی یا پرسشی از فعل وجهی «has to» باید از فعل کمکی «does» استفاده شود. با اضافه شدن «does» یا «doesn't» به جمله، فعل «has to» به شکل ساده خود یعنی «have to» تبدیل خواهد شد. به چند مثال توجه کنید.

Does he have to stay awake?

آیا او مجبور است بیدار بماند؟

Does she have to buy an expensive car?

آیا او مجبور است ماشین گران قیمت بخرد؟

She doesn't have to wait for the train.

او مجبور نیست منتظر قطار بماند.

He doesn't have to eat Chinese food.

او مجبور نیست غذای چینی بخورد.

وجه التزامی و فاعل سوم‌ شخص

یکی از نکات گرامری پیشرفته در زبان انگلیسی، ساختاری به نام وجه التزامی است. این نوع فعل یکی از استثناها در زمینه فاعل سوم‌ شخص است. در این فعل، جمله‌واره‌ای (Clause) وجود دارد که با کلمه «that» شروع می‌شود. در این جمله‌واره تنها از حالت ساده فعل استفاده می‌شود.

یعنی با اینکه این جملات به زمان حال اشاره دارند، به برای فاعل سوم‌ شخص در انگلیسی پسوند «s-» در نظر گرفته نمی‌شود. در ادامه به چند مثال توجه کنید.

I suggest that he study harder.

من پیشنهاد می‌دهم که او جدی‌تر درس بخواند.

We recommend that she stay home.

ما توصیه می‌کنیم که او در خانه بماند.

They requested that he lend them some money.

آن‌ها خواهش کردند که او مقداری پول به آن‌ها قرض دهد.

فیلم آموزشی مرتبط

علاوه بر فعل‌ها، در وجه التزامی صفت‌هایی نیز وجود دارند که بعد از آن‌ها فعل جمله به شکل ساده استفاده خواهد شد. این صفت‌ها نیز مانند فعل‌های وجه التزامی معمولا به بیان ضرورت(urgency)، نیاز (necessity) یا نصیحت (advice) می‌پردازند. به چند مثال توجه کنید.

It is essential that he stop smoking.

لازم است که او سیگار را ترک کند.

It is urgent that she exercise.

ضروری است که او ورزش کند.

It is advisable that she not eat chocolate.

توصیه می‌شود که او شکلات نخورد.

 

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«مهدیه معیا»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینه تدریس، ترجمه و تولید محتوای انگلیسی بوده است و در حال حاضر با «مجله فرادرس» همکاری می‌کند.