خط مماس و قائم بر منحنی — از صفر تا صد

۴۳۰۲ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۶ دقیقه
خط مماس و قائم بر منحنی

در ادامه مجموعه آموزش‌های ریاضیات مجله فرادرس، در این آموزش به مبحث خط مماس و خط قائم بر منحنی‌ خواهیم پرداخت. ابتدا نحوه به‌دست آوردن معادله خط مماس و قائم بر منحنی را در مختصات کارتزین بیان می‌کنیم. پس از آن، روش محاسبه معادله خطوط مماس و قائم را برای توابع پارامتری و نیز توابع در دستگاه مختصات قطبی بررسی خواهیم کرد.

معادله خط مماس در مختصات کارتزین

فرض کنید تابع $$ y = f\left( x \right) $$ در بازه $$ \left( {a,b} \right) $$ تعریف شده و در $$ {x_0} \in \left( {a,b} \right) $$ پیوسته باشد. در این نقطه (نقطه $$ M$$ در شکل زیر)، مقدار تابع برابر با $$ {y_0} = f\left( {{x_0}} \right) $$ است.

همچنین، فرض کنید متغیر مشتق $$x$$ در $$x _0 $$ دارای نِمُو (افزایش جزئی) $$ \Delta x $$ باشد. نمو متناظر تابع ($$ \Delta y $$) را می‌توان به‌صورت زیر نوشت:

$$ \large \Delta y = f \left( {{  x _ 0  } + \Delta x} \right) – f\left( {  { x_ 0 }} \right). $$

خط مماس بر منحنی

در شکل بالا، نقطه $$M_ 1 $$ در موقعیت $$ \left( {{x_0} + \Delta x,{y_0} + \Delta y} \right) $$ قرار دارد. پاره‌خط $$MM_1$$ را رسم می‌کنیم که معادله آن به‌صورت زیر است:

$$ \large y – { y _ 0 } = k\left( { x – { x _ 0} } \right) $$

که در آن، $$k$$ شیب برحسب نمو $$ \Delta x $$ بوده و برابر است با:

$$ \large k = k\left( {\Delta x} \right) = \frac{{\Delta y}}{{\Delta x}}. $$

وقتی $$ \Delta x $$ کاهش پیدا کند، نقطه $$M_1$$ به‌سمت نقطه $$M$$ حرکت می‌کند: $$ {M_1} \to M $$. در شرایط حدیِ $$ \Delta x \to 0 $$، فاصله بین نقاط $$M$$ و $$M_1 $$ به صفر میل می‌کند. با توجه به شرط پیوستگی تابع $$ f( x) $$ در نقطه $$ x_0 $$، داریم:

$$ \large { \lim \limits_ { \Delta x \to 0} \Delta y = 0,\;\;}\Rightarrow
{\lim\limits _ { \Delta x \to 0} \left| { M {M _ 1 } } \right| }
= {\lim\limits_{\Delta x \to 0} \sqrt {{{\left( {\Delta x} \right)} ^ 2 } + {{\left( {\Delta y} \right) } ^ 2 } } = 0 . } $$

وضعیت حدی پاره‌خط $$MM_1$$، خط مماس بر منحنی تابع $$ y = f (x ) $$ در نقطه $$M $$ نامیده می‌شود.

دو نوع خط مماس وجود دارد: «خط مماس مایل» (Oblique Tangent) و «خط مماس قائم» (Vertical Tangent).

تعریف ۱

اگر حد کران‌دار و محدود $$ \lim\limits_{\Delta x \to 0} k\left( {\Delta x} \right) = {k_0} $$ را داشته باشیم، آن‌گاه معادله خط مستقیم به‌صورت زیر است:

$$ \large y – {y _ 0 } = k \left( { x –  { x _ 0  } } \right) $$

که مماس مایل منحنی $$ y = f ( x ) $$ در نقطه $$ ( x _ 0 , y _ 0 ) $$ نامیده می‌شود.

تعریف ۲

اگر $$ \Delta x \to 0 $$، مقدار $$k$$ بی‌نهایت شود، یعنی $$ \lim\limits_{\Delta x \to 0} k\left( {\Delta x} \right) = \pm \infty $$، آن‌گاه معادله خط به‌صورت زیر خواهد بود:

$$ \large x = {x_0} $$

که خط مماس قائم منحنی تابع $$ f( x ) $$ در نقطه $$ \left( {{x_0},{y_0}} \right) $$ نامیده می‌شود.

لازم است بدانیم:

$$ \large {{k_0} = \lim \limits _ {\Delta x \to 0} k\left( {\Delta x} \right) }
= { \lim \limits _ { \Delta x \to 0} \frac{{\Delta y } } { {\Delta x } } }
= { f’\left( { { x _ 0 } } \right)} $$

یعنی شیب خط مماس، برابر با مشتق تابع $$ f(x)$$ در نقطه مماس $$ x_ 0 $$ است. بنابراین، معادله مماس مایل را می‌توان به‌فرم زیر نوشت:

$$ \large { y – { y _ 0 } = f’\left( { { x _ 0 } } \right)\left( {x – { x _ 0}} \right)\;\;}$$

یا

$$ \large { y = f’ \left( {{x_0}} \right)\left( {x – { x _ 0 } } \right) + f\left( { { x _ 0 } } \right)} $$

از آن‌جایی که شیب خط، برابر با تانژانت زاویه $$ \alpha $$ (زاویه بین خط و جهت مثبت محور $$x$$) است، تساوی زیر را داریم:

$$ \large k = \tan \alpha = f’ \left( { { x _ 0}} \right) $$

معادله خط قائم در مختصات کارتزین

خط راست عمود بر خط مماس بر منحنی که آن را در نقطه تماس $$ \left( {{x_0},{y_0}} \right) $$ قطع می‌کند، «خط قائم» یا خط عمود یا خط نرمال (Normal Line) بر منحنی تابع $$ y = f (x) $$ در این نقطه نامیده می‌شود.

خط قائم بر منحنی

از هندسه می‌دانیم که ضرب شیب‌های دو خط عمود بر هم برابر با $$ -1 $$ است. بنابراین، با داشتن معادله خط مماس در نقطه $$ \left( {{x_0},{y_0}} \right) $$، یعنی:

$$ \large y – { y _ 0 } = f ’ \left( { { x _ 0 } } \right)\left( {x – { x _ 0 } } \right), $$

می‌توانیم معادله خط قائم را به‌سادگی بنویسیم:

$$ \large y – { y _ 0 } = – \frac { 1 } { { f ’ \left( { { x _ 0 } } \right) } } \left( { x – { x _ 0 } } \right ) . $$

معادله خط مماس و قائم بر منحنی در فرم پارامتری

فرض کنید منحنی یک حرکت در صفحه به‌فرم پارامتری زیر داده شده است:

$$ \large {x = x \left( t \right),}\;\;\;\kern-0.3pt{ y = y \left( t \right) . } $$

آن‌گاه شیب خط مماس بر نقطه $$ \left( {{x_0},{y_0}} \right) $$ را می‌توان با استفاده از قاعده مشتق توابع پارامتری به‌صورت زیر نوشت:

$$ \large k = \tan \alpha = \frac{{{y’_ t } }} { {{ x’ _ t } }} . $$

بنابراین، معادله خط مماس به‌فرم زیر خواهد بود:

$$ \large {y – { y _ 0 } = \frac{ { { y ’_ t} } }{ {{ x ’_ t} } } \left( { x – { x_ 0} } \right)}$$

یا

$$ \large \frac{{x – { x _ 0} }} {{ { x’ _t } } } = \frac{ { y – { y _0 }} } { {{ y’ _t } } } $$

بر همین اساس، معادله خط قائم به‌صورت زیر است:

$$ \large { y – { y _ 0} = – \frac { { { x ’ _ t } } } { { { y ’ _ t } } } \left( { x – { x _ 0 } } \right)} $$

یا

$$ \large {\;\;\;\kern-0.3pt\frac{{x – {x _ 0} } } {{ { y ’ _ t } } } = – \frac{{y – { y _ 0 } } }{ { {x ’ _ t } } } . } $$

معادله خط مماس و قائم در مختصات قطبی

فرض کنید منحنی با معادله قطبی $$ r = f\left( \theta \right) $$ بیان شده باشد که براساس طول بردار شعاعی $$r$$ و زاویه قطبی $$ \theta $$ است. در مختصات کارتزین، این منحنی به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$ \large \left\{ \begin {array} {l}
x = r \cos \theta = f\left( \theta \right) \cos \theta \\
y = r \sin \theta = f\left( \theta \right) \sin\theta
\end{array} \right.. $$

بنابراین، معادله پارامتری منحنی را می‌نویسیم که در آن، زاویه $$ \theta $$ نقش یک پارامتر را ایفا می‌کند. در ادامه، توصیف شیب خط مماس بر منحنی را در نقطه $$ \left( {{x_0},{y_0}} \right) $$ به‌دست می‌آوریم:

$$ \large {k = \tan \theta = \frac { { { y ’_\theta } } }{{ {x ’ _\theta }}} }
= {\frac { { { { \left( {r\sin \theta } \right) } ^ \prime }}}{ { {{\left( {r\cos \theta } \right) } ^ \prime }}} }
= { \frac { {{ r ’_\theta }\sin \theta + r \cos \theta }} { { { r ’ _ \theta }\cos\theta – r\sin \theta }}.} $$

در نتیجه، معادله مربوط به خط مماس و خط قائم به‌ترتیب، به‌صورت زیر خواهد بود:

$$ \large { y – { y _ 0 } = \frac { { { y’_\theta } }} { { { x ’_ \theta }}}\left( { x – { x _ 0 } } \right)} $$

$$ \large { y – { y _ 0 } = - \frac { { { x ’ _ \theta } } }{ { {y ’ _ \theta } } } \left( { x – { x _ 0 } } \right) } . $$

خط مماس در مختصات قطبی

منحنی‌ها را می‌توان مستقیماً در مختصات قطبی و بدون تبدیل به دستگاه مختصات کارتزین بررسی کرد. در این حالت، به‌جای زاویه $$ \theta $$ نسبت به محور قطبی (یعنی جهت مثبت محور $$ x $$)، ساده‌تر است که زاویه $$ \beta $$ را نسبت به خط شامل بردار شعاعی $$r$$ در نظر بگیریم.

تانژانت زاویه $$ \beta $$‌ را می‌توان با استفاده از فرمول زیر به‌دست آورد:

$$ \large \tan \beta = \frac { r } { { { r ’ _ \theta } } } . $$

مثال‌ها

در ادامه، چند مثال را حل می‌کنیم.

مثال ۱

معادله خط مماس بر منحنی تابع $$ y = x\sqrt {x – 1} $$ را در نقطه $$ x= 2 $$‌به‌دست آورید.

حل: ابتدا مشتق تابع را محاسبه می‌کنیم:

$$ \large { y ’ \left( x \right) = {\left( { x \sqrt { x – 1 } } \right) ^ \prime } }
= { x ’ \sqrt { x – 1 } + x { \left( {\sqrt { x – 1 } } \right) ^ \prime } } \\ \large
= {\sqrt { x – 1 } + \frac { x } { { 2 \sqrt { x – 1 } } } }
= { \frac { { 2 \left( { x – 1 } \right) + x } } { { 2 \sqrt { x – 1 } } } }
= { \frac { { 3 x – 2 } }{ { 2 \sqrt { x – 1 } } } .} $$

در نقطه $$ x= 2$$، مشتق برابر است با:

$$ \large y ’ \left( 2 \right) = \frac { { 3 \cdot 2 – 2 } } { { 2 \sqrt { 2 – 1 } } } = 2 . $$

مقدار خود تابع نیز در این نقطه به‌صورت زیر است:

$$ \large y\left( 2 \right) = 2 \cdot 1 = 2. $$

در نهایت، معادله خط مماس در این نقطه، به‌شکل زیر به‌دست می‌آید:

$$ \large {y – {y_0} = y’\left( {{x_0}} \right)\left( {x – {x_0}} \right),\;\;}\Rightarrow
{ y – 2 = 2\left( {x – 2} \right),\;\;} \\ \large \Rightarrow
{ y – 2 = 2x – 4,\;\;}\Rightarrow
{ y = 2 x – 2.} $$

مثال ۲

سهمی $$ y = 2{x^2} $$ را در نظر بگیرید. پاره‌خطی بین دو نقطه $$ x = - 1 $$ و $$ x= 2 $$ از این منحنی رسم شده است. خط مماس بر منحنی را که موازی این پاره‌خط است، پیدا کنید.

منحنی مثال ۲

حل: ابتدا مقدار $$ y $$‌ را برای نقاط $$x$$ داده‌شده پاره‌خط $$ KL$$ محاسبه می‌کنیم:

$$ \large { y \left( { – 1 } \right) = 2 \cdot {\left( { – 1 } \right) ^ 2 } = 2;}\;\;\;\kern-0.3pt
{ y \left( 2 \right) = 2 \cdot { 2 ^ 2 } = 8 . } $$

معادله پاره‌خط $$ KL $$ را به‌صورت زیر می‌نویسیم:

$$ \large {\frac { { y – { y _ K } }} { { { y _ L } – { y _ K } } } = \frac{ { x – { x _ K }} } {{ {x _ L } – { x_K }} } ,\;\;}\Rightarrow
{\frac { { y – 2 } } { { 8 – 2 } } = \frac { { x – \left( { – 1} \right) }} { { 2 – \left( { – 1 } \right) } },\;\;} \\ \large \Rightarrow
{\frac { { y – 2} } { 6 } = \frac { { x + 1 } }{ 3 } ,\;\;}\Rightarrow
{ y – 2 = 2 \left( { x + 1 } \right),\;\;}\Rightarrow
{ y = 2 x + 4 , } $$

که در آن، $$k=2 $$ است. شیب خط مماس نیز برابر با مقدار $$ k= 2 $$ است.

اکنون مختصات $$x$$ نقطه مماس را با شرایط $$ y’\left( x \right) = k $$ پیدا می‌کنیم:

$$ \large { y ’ \left( x \right) = k ,\;\;} \Rightarrow
{ { \left( { 2 { x ^ 2 } } \right) ^ \prime } = 2,\;\;}\Rightarrow
{ 4 x = 2 ,\;\;}\Rightarrow
{ x = \frac{1}{2}.} $$

مقدار $$ y $$ نیز در نقطه $$M $$‌ برابر است با:

$$ \large { y _ M } = 2 \cdot {\left( {\frac{1}{2}} \right) ^ 2 } = \frac { 1} {2 } . $$

بنابراین، نقطه مماس $$ M $$ در نقطه $$ \left( {\large\frac{1}{2}\normalsize,\large\frac{1}{2}\normalsize} \right) $$ واقع شده است. در نتیجه می‌توانیم معادله خط مماس بر منحنی را به‌صورت زیر بنویسیم:

$$ \large { y – { y _ M } = k \left( { x – { x _ M } } \right),\;\;}\Rightarrow
{ y – \frac {1 } { 2} = 2\left( {x – \frac { 1} { 2 }} \right),\;\;} \\ \large \Rightarrow
{ y – \frac {1 } {2 } = 2 x – 1,\;\;}\Rightarrow
{ y = 2 x – \frac { 1} {2 } . } $$

مثال ۳

مساحت مثلثی را تعیین کنید که با خط مماس بر منحنی تابع $$ y = 3 – {x^2} $$ در نقطه $$ \left( {1,2} \right) $$ و محورهای مختصات تشکیل شده است.

شکل مثال ۳

حل: ابتدا معادله خط مماس را به‌دست می‌آوریم. محل برخورد خط مماس و منحنی، نقطه زیر است:

$$ \large { f ’ \left( x \right) = \left( {3 – { x ^ 2 } } \right) = – 2x;\;\;}\Rightarrow
{ f ’ \left( 1 \right) = – 2 , } $$

در نتیجه، معادله خط مماس را به‌صورت زیر می‌نویسیم:

$$ \large {y – { y _ M } = f ’ \left( { { x _ M}} \right)\left( {x – {x_M}} \right),\;\;} \\ \large \Rightarrow
{y – 2 = – 2 \left( {x – 1} \right),\;\;}\Rightarrow
{y = – 2 x + 4 . } $$

معادله را به‌فرم زیر می‌توان نوشت:

$$ \large { y = – 2 x + 4,\;\;}\Rightarrow
{ y + 2x = 4,\;\;}\\ \large \Rightarrow
{\frac { y } { 4 } + \frac { {2 x }} { 4} = 1,\;\;}\Rightarrow
{\frac { y} { 4 } + \frac {x } { 2} = 1.} $$

طول پاره‌خط‌های $$OA$$ و $$ O B $$ به‌ترتیب $$ 4 $$ و $$ 2 $$ است. بنابراین، مساحت $$ OAB $$ به‌صورت زیر به‌دست می‌آید:

$$ \large S = \frac { { \left| { O A } \right| \cdot \left| {O B } \right| }} { 2 } = \frac { { 4 \cdot 2 } } { 2 } = 4 . $$

مثال ۴

زاویه بین خط مماس بر دل‌گون $$ r = a\left( {1 + \cos \theta } \right) $$ و بردار شعاعی را در نقطه مماس به‌دست آورید.

شکل مثال ۴

حل: زاویه مورد نظر را با فرمول زیر محاسبه می‌کنیم:

$$ \large \tan \omega = \frac { r } { { { r ’_ \theta } } } . $$

با جایگذاری $$ r $$ در فرمول اخیر داریم:

$$ \large { { r ’ _ \theta } = {\left[ { a \left( { 1 + \cos \theta } \right)} \right] ^ \prime } }
= { – a \sin \theta . } $$

در نتیجه، مقدار تانژانت برابر است با:

$$ \large \require {cancel}
{\tan \omega = \frac { { a \left( { 1 + \cos \theta } \right) } } { { \left( { – a \sin \theta } \right) } } }
= { – \frac { { 1 + \cos \theta } } { { \sin \theta } } } \\ \large
= { – \frac { { \cancel { 2 } { { \cos } ^ { \cancel { 2 } } } \frac{\theta } { 2 } } } { { \cancel { 2 } \sin \frac { \theta } { 2 } \cancel { \cos \frac { \theta } { 2 } } } } }
= { – \cot \frac{\theta } { 2 } }
= { \tan \left( { \frac {\theta } { 2 } + \frac { \pi } { 2 } } \right) . } $$

بنابراین، زاویه بین خط مماس و بردار شعاعی، به‌صورت زیر است:

$$ \large \omega = \frac { \theta } { 2 } + \frac { \pi } { 2 } . $$

مثال ۵

معادله خط عمود بر بیضی $$ \frac{{{x^2}}}{4} + \frac{{{y^2}}}{1} = 1 $$ را در نقطه $$ \left( {1,{\large\frac{{\sqrt 3 }}{2}\normalsize}} \right) $$ به‌دست آورید.

منحنی مثال ۵

حل: ابتدا مقدار $$ y’\left( x \right) $$ را با استفاده از مشتق‌گیری ضمنی به‌دست می‌آوریم:

$$ \large { { \left( { \frac { { { x ^ 2 } } } { 4 } + \frac { { { y ^ 2 } } } { 1 } } \right) ^ \prime } = 1′,\;\;}\\ \large \Rightarrow
{ \frac { { 2 x } } { 4 } + 2 y y ’ = 0,\;\;} \Rightarrow
{ 4 y y ’ = – x ,\;\;}\Rightarrow
{ y ’ = – \frac { x } { { 4 y } } . } $$

مشتق در نقطه مماس برابر است با:

$$ \large { y ’ \left( { { x _ 0 } , { y _ 0 } } \right) = y ’ \left( { 1 , \frac { { \sqrt 3 } } { 2 } } \right) }
= { – \frac { 1 } { { \frac { { 4 \sqrt 3 } } { 2 } } } }
= { – \frac { 1 } { { 2 \sqrt 3 } } . } $$

در نتیجه، معادله خط قائم به‌صورت زیر به‌دست می‌آید:

$$ \large { y – { y _ 0 } = – \frac { 1 } { { y ’ \left( { { x _ 0 } , { y _ 0 } } \right) } } \left( { x – { x _ 0 } } \right),\;\;}\Rightarrow
{ y – \frac { { \sqrt 3 } } { 2 } = – \frac { 1 } { { \left( { – \frac { 1 } { { 2 \sqrt 3 } } } \right) } } \left( { x – 1 } \right),\;\;} \\ \large\Rightarrow
{ y – \frac { { \sqrt 3 } } { 2 } = 2 \sqrt 3 x – 2\sqrt 3 ,\;\;}\Rightarrow
{ y = 2 \sqrt 3 x – 2 \sqrt 3 + \frac { { \sqrt 3 } }{ 2 },\;\; } \\ \large \Rightarrow
{ y = 2 \sqrt 3 x – \frac { { 3 \sqrt 3 } } { 2 } } \approx { 3,46x – 2,60.} $$

مثال ۶

معادله خطوط مماس و قائم بر ستاره‌گون $$ x = a\,{\cos ^3}t,y = a\,{\sin ^3}t $$ را در نقطه $$ t = \large\frac{\pi }{4}\normalsize $$ به‌دست آورید.

حل: ابتدا مشتقات تابع پارامتری را محاسبه می‌کنیم:

$$ \large { { x ’ _ t } = { \left( { a \, { { \cos } ^ 3 } t } \right) ^ \prime } = – 3 a \,{ \cos ^ 2 } t \sin t; } \\ \large
{ { y ’ _ t } = { \left ( { a \, { { \sin } ^ 3 } t } \right) ^ \prime } = 3 a \,{ \sin ^ 2 } t \cos t . } $$

در نتیجه، داریم:

$$ \large { { y ’ _ x } = \frac { { { y ’ _ t } } } { { { x ’ _ t } } } }
= { \frac { { 3 a\,{ { \sin } ^ 2 } t \cos t}}{{\left( { – 3a\,{{\cos } ^ 2 } t \sin t } \right)}} }
= { – \frac { { \sin t } } { { \cos t } } }
= { – \tan t . } $$

حاصل را می‌توانیم به‌صورت زیر بنویسیم:

$$ \large – \tan t = \tan \left( {\pi – t} \right). $$

منحنی مثال ۶

از آن‌جایی که $$ \tan \alpha = {y’_x} = \tan \left( {\pi – t} \right) $$، زاویه $$ \alpha $$‌ برابر است با:

$$ \large { \alpha = \pi – t }
= { \pi – \frac { \pi } { 4 } }
= { \frac { { 3 \pi } } { 4 } = 135 ^ { \circ } . } $$

بنابراین، مشتق و در نتیجه شیب خط مماس بر ستاره‌گون، برابر است با:

$$ \large { y ’ _ x } \left( { \frac { \pi } { 4 } } \right) = \tan \frac { { 3 \pi } } { 4 } = – 1 . $$

مختصات نقطه مماس در دستگاه کارتزین به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$ \large { { x _ 0 } = x \left( { \frac { \pi } { 4 } } \right) }
= { a\ , { \cos ^ 3 } \frac { \pi } { 4 } }
= { a { \left( { \frac { { \sqrt 2 } } { 2 } } \right) ^ 3 } }
= { \frac { { a \sqrt 2 } } { 4 } , } $$

$$ \large { { y _ 0 } = y \left( { \frac { \pi } { 4 } } \right) }
= { a\ , { \sin ^ 3 } \frac { \pi } { 4 } }
= { a { \left( { \frac { { \sqrt 2 } } { 2 } } \right) ^ 3 } }
= { \frac { { a \sqrt 2 } } { 4 } . } $$

اکنون می‌توان معادله خط مماس را نوشت:

$$ \large { y – { y _ 0 } = { y ’ _ x }\left( { { x _ 0 } } \right)\left( { x – { x _ 0 } } \right),\;\;}\Rightarrow
{ y – \frac { { a \sqrt 2 } } { 4 } = – 1 \left( { x – \frac { { a \sqrt 2 } } { 4 } } \right),\;\;} \\ \large \Rightarrow
{ y – \frac { { a \sqrt 2 } } { 4 } = – x + \frac { { a \sqrt 2 } } { 4 },\;\;}\Rightarrow
{ y = – x + \frac { { a \sqrt 2 } } { 2 } } $$

و معادله خط عمود بر آن برابر است با:

$$ \large { y – { y _ 0 } = – \frac { 1 } { { { { y ’ } _ x }\left( { { x _ 0 } } \right) } } \left( { x – { x _ 0 } } \right),\;\;} \\ \large \Rightarrow
{ y – \frac { { a \sqrt 2 } } { 4 } = – \frac { 1 } { { \left( { – 1 } \right) } } \left( { x – \frac { { a \sqrt 2 } } { 4 } } \right),\;\;} \\ \large \Rightarrow{y – \cancel{\frac{{a\sqrt 2 }}{ 4 } } = x – \cancel{\frac{{a\sqrt 2 } } { 4}},\;\;}\Rightarrow{y = x.} $$

معرفی فیلم آموزش ریاضی پایه دانشگاهی

آموزش ریاضی پایه دانشگاهی

یکی از آموزش‌هایی که برای آشنایی بیشتر با مبحث اتحاد و تجزیه می‌توانید به آن مراجعه کنید، آموزش ریاضی پایه دانشگاهی است. این آموزش که مدت آن ۱۲ ساعت و ۴۶ دقیقه است، در قالب ۱۰ درس تهیه شده است.

در درس اول، مجموعه‌ها، مجموعه اعداد، توان، ب.م.م و ک.م.م معرفی شده‌اند. موضوعات درس دوم، چندجمله‌ای‌ها و اتحاد و تجزیه است. در درس سوم، نامساوی‌ها، نامعادلات، طول پاره‌خط، ضریب زاویه و معادله خط مورد بحث قرار گرفته‌اند. مثلثات موضوع مهم درس چهارم است. تصاعد حسابی و هندسی در درس پنجم بررسی شده‌اند. تابع و دامنه و برد آن موضوعات مهم درس ششم هستند. در درس هفتم، تساوی دو تابع، اعمال جبری روی تابع و ترکیب توابع ارائه شده‌اند. در درس هشتم به توابع زوج و فرد، تابع یک به یک و تابع وارون پرداخته شده است. انواع توابع از قبیل تابع ثابت، تابع همانی، تابع علامت، تابع قدر مطلق و تابع جزء صحیح موضوع درس نهم هستند. در نهایت، در درس دهم توابع نمایی و لگاریتمی مورد بحث قرار گرفته‌اند.

معرفی فیلم آموزش ریاضی پایه (مرور و حل تست کنکور ارشد)

فیلم آموزش ریاضی پایه (مرور و حل تست کنکور ارشد) در ۵ ساعت و ۱۶ دقیقه و در قالب ۴ درس تهیه شده است. درس یکم این آموزش درباره مجموعه‌ها، چندجمله‌ای‌ها، اتحاد و تجزیه، نامساوی و نامعادلات است. در درس دوم، معادله درجه 2 مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع درس سوم مثلثات است. در نهایت، در درس چهارم به تابع، دامنه و برد آن، تساوی دو تابع، اعمال جبری روی تابع، ترکیب توابع، توابع زوج و فرد، توابع یک به یک، وارون تابع، تابع ثابت، تابع همانی، تابع علامت، تابع قدر مطلق، تابع جزء صحیح، تابع نمایی و تابع لگاریتمی پرداخته شده است.

فیلم آموزش ریاضی پایه (مرور و حل تست کنکور ارشد)

اگر علاقه‌مند به یادگیری مباحث مشابه مطلب بالا هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۱۴ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Math24

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *