تست زمان حال ساده انگلیسی با جواب — نمونه سوال و پاسخ

۲۳۲۳۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۸ دقیقه
تست زمان حال ساده انگلیسی با جواب — نمونه سوال و پاسخ

در آموزش‌های قبلی «فرادرس» با زمان حال ساده و ساختار و کاربردهای آن به طور کامل آشنا شدیم. آموختن زمان حال ساده به عنوان پایه و اساس سایر زمان‌های انگلیسی، امری ضروری به شمار می‌رود، بنابراین، علاوه بر نکات مهم مربوط به آن، لازم است هر چه بیشتر به تمرین و تکرار بپردازیم. در این آموزش قصد داریم چندین تست زمان حال ساده انگلیسی با جواب را ارائه دهیم و به بررسی هر یک از نمونه سؤال‌ها بپردازیم.

ساختار و کاربرد زمان حال ساده

قبل از این‌که تست زمان حال ساده را ارائه دهیم، ابتدا به تعریف مختصری از زمان حال ساده و ساختار و کاربردهای آن می‌پردازیم. فرض کنید در روزهای غیر تعطیل، ساعت ۷ صبح برای رفتن به سر کار آماده می‌شوید. همچنین آخر هفته‌ها معمولاً به خانواده خود سر می‌زنید و یا با دوستان به سینما می‌روید. همه این فعالیت‌ها به طور منظم و مکرر انجام می‌شود و به همین خاطر از زمان حال ساده برای بیان آن استفاده می‌کنیم. به عبارت دیگر، زمان حال ساده برای توصیف عملی به کار می‌رود که به طور روزانه و منظم یا از روی عادت انجام می‌شوند.

ساختار جملات مثبت حال ساده

برای ساختن جملات حال ساده در حالت مثبت از «فاعل‌+ فعل + مفعول» استفاده می‌شود. در واقع این ساختار، پایه فرمول‌های زمان‌های انگلیسی است و با یاد گرفتن آن می‌توانیم به خوبی از عهده زمان‌های دیگر نیز بربیاییم. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با ساختار زمان حال ساده در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

I go to work every day.

من هر روز سر کار می‌روم.

(در این مثال، «I» فاعل، «go» فعل و «work» مفعول است. «every day» نیز قید زمان است.)

She visits her family on weekends.

او آخر هفته‌ها به دیدن خانواده‌اش می‌رود.

(در این مثال، «she» فاعل، «visits» فعل و «her family» مفعول است. «on weekends» نیز قید زمان است.)

They go to the movies on Saturdays.

آن‌ها شنبه‌ها به سینما می‌روند.

Alex plays tennis twice a week.

«الکس» دو بار در هفته تنیس بازی می‌کند.

The train leaves at 5:00 p.m.

قطار ساعت ۵ عصر حرکت می‌کند.

نکته: در جملاتی که ضمیر فاعلی «he/she/it» به کار رفته، فعل زمان حال ساده به صورت سو‌م‌شخص مفرد به کار می‌رود و پسوند «s» می‌گیرد، مانند «plays» ،«visits» و «leaves» در مثال‌های فوق.

ساختار جملات منفی حال ساده

برای منفی کردن جملات حال ساده از «do not» و «does not» قبل از فعل استفاده می‌کنیم. «do not» برای ضمایر فاعلی «I/you/we/they» و «does not» برای ضمایر فاعلی «he/she/it» به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

I don't go to work every day.

من هر روز به سر کار نمی‌روم.

She doesn't visit her family on weekends.

او آخر هفته‌ها به دیدن خانواده‌اش نمی‌رود.

They don't go to the movies on Saturdays.

آن‌ها شنبه‌ها به سینما نمی‌روند.

Alex doesn't play tennis twice a week.

«الکس» دو بار در هفته تنیس بازی نمی‌کند.

The train doesn't leave at 5:00 p.m.

قطار ساعت ۵ عصر حرکت نمی‌کند.

نکته: در حالت منفی، با افزودن «don't» و «doesn't»، فعل همواره به شکل ساده نوشته می‌شود، مانند مثال‌ زیر:

He doesn't study French.

Not: He doesn't studies French.

او زبان فرانسوی نمی‌خواند.

تصویر یک کتاب و فنجان قهوه روی میز

ساختار جملات پرسشی حال ساده

برای ساختن جملات پرسشی حال ساده، از دو روش استفاده می‌کنیم. روش اول برای «جملات پرسشی بله یا خیر» (Yes/No Questions) و روش دوم برای «جملات پرسشی wh» که به آن (Wh-questions) می‌گوییم، کاربرد دارد. جملات پرسشی بله یا خیر، همان‌طور که از اسم‌شان پیداست، با بله یا خیر پاسخ داده می‌شوند و در جملات پرسشی wh، از کلمات پرسشی مانند «what» یا «when» استفاده می‌شود. فرمول جملات پرسشی بله یا خیر و جملات پرسشی wh به صورت زیر تعریف می‌شود:

Do/Does + subject + verb?

Wh-word + do/does + subject + verb?

برای آشنایی بیشتر با جملات پرسشی حال ساده، به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

Do you sleep late on weekends?

آیا شما آخر هفته‌ها دیر از خواب بیدار می‌شوید؟

Do you check your email every day?

آیا هر روز ایمیلت را چک می‌کنی؟

Does he visit his family once a week?

آیا او هفته‌ای یک بار به دیدن خانواده‌اش می‌رود؟

Do they drink coffee in the afternoon?

آیا آن‌ها بعد از ظهر قهوه می‌نوشند؟

What do you do after school?

بعد از مدرسه چه کار می‌کنی؟

When does she come back home?

او کی به خانه برمی‌گردد؟

How does he get to work?

او چگونه به سر کار می‌رود؟

When does the bus arrive?

کی اتوبوس می‌رسد؟

برای آشنایی بیشتر با گرامر زمان حال ساده، مطالعه مطالب زیر از «مجله فرادرس» پیشنهاد می‌شود.

حال ساده با فعل to be

زمان حال ساده با فعل to be نیز ساخته می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

I am fine.

من خوبم.

You are a student.

شما دانش‌آموز هستید.

He is a child.

او بچه است.

She is a nice girl.

او دختر خوبی است.

It is a beautiful flower.

آن گل زیبایی است.

We are brothers.

ما برادریم.

You are from England.

شما اهل انگلیس هستید.

They are at school.

آن‌ها در مدرسه هستند.

برای منفی کردن جملات حال ساده، منفی‌کننده «not» را به فعل to be اضافه می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

I am not fine.

من خوب نیستم.

You are not a student.

تو دانش‌آموز نیستی.

He's not a child.

او بچه نیست.

She's not ready.

او آماده نیست.

It's not a beautiful flower.

این گل قشنگی نیست.

We are not brothers.

ما برادر نیستیم.

You're not from England.

شما اهل انگلیس نیستید.

They're not at school.

آن‌ها در مدرسه نیستند.

شکل کوتاه «am/is/are» به صورت «m/'s/'re'» نوشته می‌شود. در جدول زیر، شکل کوتاه جملات مثبت و منفی حال ساده با فعل to be آمده است.

شکل کوتاه جملات مثبت با فعل to be
I'm a secretary.I am a secretary.
She's clever.She is clever.
We're businessmen.We are businessmen.
They're in the park.They are in the park.
It's on the table.It is on the table.
شکل کوتاه جملات منفی با فعل to be
I'm not ready.I am not ready.
You're not (aren't) ready.You are not ready.
He's not (isn't) ready.He is not ready.
She's not (isn't) ready.She is not ready.
It's not (isn't) ready.It is not ready.
We're not (aren't) ready.We are not ready.
You're not (aren't) ready.You are not ready.
They're not (aren't) ready.They are not ready.

برای سؤالی کردن جملات حال ساده با فعل to be، جای «am/is/are» را با فاعل عوض می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Am I late?

من دیر کردم؟

Is she a student?

آیا او دانش‌آموز است؟

Are they at school?

آیا آن‌ها در مدرسه هستند؟

Is he a doctor?

آیا او دکتر است؟

و برای ساختن جملات پرسشی wh با فعل to be، کلمه پرسشی را ابتدای جمله می‌آوریم، سپس جای فاعل و فعل to be را عوض می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

What are you?

شغل شما چیست؟

Where is she?

او کجاست؟

How is he today?

امروز حالش چطور است؟

Why are they late?

چرا آن‌ها دیر کردند؟

کلمه QUIZ روی چمنزار نوشته شده است

تست زمان حال ساده انگلیسی با جواب

برای درک بهتر زمان حال ساده، چند نمونه تست زمان حال ساده با جواب تهیه شده است.

نمونه تست اول

در نمونه تست زمان حال ساده زیر، گزینه درست را انتخاب کنید.

Q1: Do you _____ chocolate milk? (like/likes/be like)

جواب

Answer: Do you like chocolate milk?

Q2: He _____ not want to go to the movies. (do/does/is)

جواب

Answer: He does not want to go to the movies.

Q3: He ____________ on the weekend. (plays tennis/play tennis/playing tennis)

جواب

Answer: He plays tennis on the weekend.

Q4: It _____ a beautiful day today. (is/are/am)

جواب

Answer: It is a beautiful day today.

Q5: Sorry, Lisa _____ not here at the moment. (am/is/be)

جواب

Answer: Sorry, Lisa is not here at the moment.

Q6: They're not here. They ____________ right now. (go to school/swim at the beach/are on holiday)

جواب

Answer: They're not here. They are on holiday right now.

Q7: Robert _____ not go to my school. (is/does/are)

جواب

Answer: Robert does not go to my school.

Q8: My parents _____ in a two-bedroom apartment. (live/lives/are live)

جواب

Answer: My parents live in a two-bedroom apartment.

Q9: We _____ European. (be/are/do are)

جواب

Answer: We are European.

Q10: You _____ so happy today! (looks/seem/be)

جواب

Answer: You seem so happy today!

تصویر چند کتاب روی هم

نمونه تست دوم

پاسخ درست را انتخاب کنید.

Q1: We sometimes _____ books. (read/reads)

جواب

Answer: We sometimes read books.

Q2: We sometimes _____ books. (read/reads)

جواب

Answer: We sometimes read books.

Q3: Emily _____ to the club. (go/goes)

جواب

Answer: Emily goes to the club.

Q4: It often _____ on Sundays. (rain/rains)

جواب

Answer: It often rains on Sundays.

Q5: We sometimes _____ books. (read/reads)

جواب

Answer: We sometimes read books.

نمونه تست سوم

شکل درست فعل را قرار دهید.

Q1: I (to like) _____ lemonade very much.

جواب

Answer: I like lemonade very much.

Q2: The girls always (to listen) _____ to rock music.

جواب

Answer: The girls always listen to rock music.

Q3: Janet never (to wear) _____ jeans.

جواب

Answer: Janet never wears jeans.

Q4: Mr. Smith (to teach) _____ Spanish and French.

جواب

Answer: Mr. Smith teaches Spanish and French.

Q5: You (to do) _____ your homework after school.

جواب

Answer: You do you homework after school.

نمایی نزدیک از دو دست در حال تایپ

نمونه تست چهارم

جملات زیر را منفی کنید.

Q1: My father makes breakfast.

جواب

Answer: My father doesn't make breakfast.

Q2: You do you homework after school.

جواب

Answer: You don't do you homework after school.

Q3: She practices the guitar on the weekends.

جواب

Answer: She doesn't practice the guitar on the weekends.

Q4: He stays up late at night.

جواب

Answer: He doesn't stay up late at night.

Q5: They want to go on a picnic.

جواب

Answer: They don't want to go on a picnic.

نمونه تست پنجم

سؤال بسازید.

Q1: you / to speak / English

جواب

Answer: Do you speak English?

Q2: when / he / to go / home

جواب

Answer: When does he go home?

Q3: they / to clean / the bathroom

جواب

Answer: Do they clean the bathroom?

Q4: where / she / to ride / her bike

جواب

Answer: Where does she ride her bike?

Q5: Billy / to work / in the supermarket.

جواب

Answer: Does Billy work in the supermarket?

جمع‌بندی

در این آموزش، نمونه تست زمان حال ساده انگلیسی را همراه با پاسخ آن‌ها بررسی کردیم و توضیحات مختصری درباره ساختار و کاربرد زمان حال ساده ارائه دادیم. حال ساده یکی از زمان‌های بسیار مهم در زبان انگلیسی به شمار می‌آید، زیرا هم کاربردهای گوناگونی دارد و هم مبنای یادگیری زمان‌های دیگر است. با تمرین و تکرار می‌توانید به خوبی بر این زمان مسلط شوید و با زدن تست‌های مختلف، با ساختار آن به طور کامل آشنا شوید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۶۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
English Grammar OnlineEnglish Club
۹ دیدگاه برای «تست زمان حال ساده انگلیسی با جواب — نمونه سوال و پاسخ»

Your article is fantastic

الان فهمیدم انگلیسیم خیلی ضغیفه ولی ممنون سایت خیلی خوب و خفنی دارید

خیلی مفید مخصتر بود ممنونم

سایت خیلی بدرد بخوری برای تدریس زبان دارین
متشکرم

My parents……….in a two bedroom apartment.
چرا live شد و are live نشد؟
مرسی

با سلام؛
«live» فعل زمان حال ساده است و «are live» ساختار درستی ندارد.

عالی سپاس

واقعا خیلی یک تست خوبی بود ولی فقط است چهارم کمی مشکل داشت سوال ها همه یک قسم بودن

با سلام؛
تست چهارم اصلاح شد.
از همراهی شما با «مجله فرادرس» سپاس گزاریم.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *