زبان انگلیسی ۷۹۸۲ بازدید

در آموزش‌های قبلی «فرادرس» با کاربرد «قید مقدار» (Adverbs of Degree) و انواع آن‌ها آشنا شدیم. از میان انواع قیدهای مقدار در انگلیسی، دو قید مقدار «too» و «enough» بسیار پرکاربرد هستند و با توجه به موقعیت‌شان در جمله، کاربردهای متنوعی دارند. به همین خاطر، تصمیم گرفتیم در مطلبی جداگانه به بررسی این دو قید بپردازیم. در این مطلب، گرامر too و enough را یاد می‌گیریم و کاربرد هر یک را به‌طور کامل و جداگانه بررسی می‌کنیم. در انتهای مطلب نیز به نکات مهمی در این رابطه اشاره خواهیم کرد.

تعریف قید مقدار در انگلیسی

قید مقدار در زبان انگلیسی نشان‌دهنده شدت وقوع عمل است. برای مثال، اگر بخواهیم شدت خوشحالی خود را نسبت به اتفاقی بیان کنیم، از قیدهای مقدار نظیر «really» یا «very» استفاده می‌کنیم و جمله را به شکل زیر بیان می‌کنیم:

I’m really happy.

من واقعاً خوشحالم.

در آموزش‌های قبلی «فرادرس» انواع قید مقدار را توضیح دادیم و به دو قید مقدار «too» و «enough» نیر اشاره مختصری داشتیم. در این مطلب به‌طور کامل به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

کاربرد گرامر Too و Enough

در یادگیری زبان انگلیسی، اگر قوانین مربوط به کاربرد کلمات در کنار یکدیگر را بدانیم، درک آن‌ها برای ما ساده‌تر می‌شود و دچار سردرگمی کمتری خواهیم شد. دو کلمه «too» و «enough»، چه در زبان محاوره و چه در زبان نوشتار کاربرد فراوانی دارند، اما اگر با کاربرد آن‌ها در جمله آشنا شویم، دیگر موقع استفاده با مشکل مواجه نخواهیم شد.

به‌طور کلی، «too» و «enough» شدت چیزی را نشان می‌دهند و برای توصیف صفت، قید و اسم به کار می‌روند. «too» معنی «بیش از حد» می‌دهد و زمانی به کار می‌رود که چیزی بیشتر از مقدار نیاز ما وجود داشته باشد. «enough» نیز معنی «کافی» می‌دهد و برای مواقعی استفاده می‌شود که مقدار کافی از چیزی وجود داشته باشد. در ادامه این آموزش، برای درک بهتر گرامر too و enough، کاربرد هر یک را به‌طور جداگانه بررسی می‌کنیم.

کاربرد گرامر Enough

در ابتدا، کاربرد enough را در جمله بررسی می‌کنیم.

 • اگر «enough» بعد از صفت قرار بگیرد، به این مفهوم است که مقدار کافی از چیزی وجود دارد و می‌تواند نیاز فرد را تأمین کند یا خواسته‌اش را برآورده سازد:

She is old enough to drive.

او آن‌قدر بزرگ شده که بتواند رانندگی کند.

(یعنی او قادر به انجام این کار است.)

He is strong enough to carry the box.

او آن قدر قوی است که بتواند جعبه را حمل کند.

(یعنی او قادر به انجام این کار است.)

 • اگر «enough» بعد از قید بیاید، مفهومش این است که کمیت یا شدت عملِ انجام‌شده، رضایت‌بخش است:

They study hard enough to get good grades.

آن‌ها آن‌قدر سخت درس می‌خوانند تا نمرات خوب بگیرند.

(«hard» در این جمله نقش قید را دارد.)

We drove fast enough to arrive on time.

ما آن‌قدر تند رفتیم تا به‌موقع برسیم.

(«fast» در این جمله نقش قید را دارد.)

 • اگر «enough» قبل از اسم بیاید، به معنی مقدار کافی و رضایت‌بخش از چیزی است:

There are enough balls to play.

برای بازی کردن، به اندازه کافی توپ هست.

He had enough money to buy that book.

برای خرید آن کتاب، پول کافی داشت.

 • اگر بعد از «enough» از «معرف‌های اسم» (Determiners) یا «ضمیر» (Pronouns) استفاده شود، عبارت «enough of» به کار می‌رود:

There isn’t enough of that bread to make sandwiches for everyone.

برای تهیه ساندویچ برای همه، مقدار کافی از آن نان وجود ندارد.

I’ve seen enough of his work to be able to recommend him.

من کارهای او را آن‌قدر دیده‌ام که بتوانم به او توصیه کنم.

There’s enough of us to make a difference.

تعدادمان آن‌قدری هست که تفاوت ایجاد کند.

برای آشنایی با معرف‌های اسم در انگلیسی، مطالعه مطالب زیر از «مجله فرادرس» پیشنهاد می‌شود.

گرامر enough و too

کاربرد گرامر Too

 • کلمه «too» قید است، برای توصیف صفت یا قید به کار می‌رود و معنای «بیش از حد» می‌دهد. بنابراین، کاربرد «too» قبل از صفت یا قید، به این مفهوم است که نتیجه کار منفی است، مانند مثال‌های زیر:

The car is too expensive.

[آن] ماشین بیش از حد گران است.

(یعنی امکان خریدش وجود ندارد.)

It’s too dangerous to climb that tree.

بالا رفتن از آن درخت خیلی خطرناک است.

(یعنی امکان بالا رفتن از آن درخت وجود ندارد.)

 • از «too» برای توصیف قید نیز استفاده می‌کنیم. در این حالت، «too» قبل از قید قرار می‌گیرد و همان معنی منفی را دارد:

He speaks too quietly for me to understand.

او به‌قدری آهسته صحبت می‌کند که من متوجه نمی‌شوم.

She’s running too quickly for me to catch up.

او آن‌قدر تند در حال دویدن است که نمی‌توانم به او برسم.

 • اگر بخواهیم از «too» برای توصیف اسم استفاده کنیم، باید بعد از آن «many» یا «much» به همراه اسم اضافه کنیم. «many» برای اسامی قابل‌شمارش و «much» برای اسامی غیر قابل‌شمارش به کار می‌رود:

Too many friends are visiting for me to have all of them in my apartment.

دوستانی که قرار است من به دیدن من بیایند، آن‌قدر زیادند که نمی‌توانم در آپارتمانم همه را داشته باشم.

There is too much fog for me to be able to see the road.

مه آن قدر زیاد است که نمی‌توانم جاده را ببینم.

 • اگر بعد از «too» از معرف‌های اسم یا ضمیر استفاده شود، به صورت «too much of» و «too many of» در جمله به کار می‌رود:

Too much of my day is spent writing emails!

زمان زیادی از روزم صرف نوشتن ایمیل‌ها شد.

(«my» صفت ملکی است و برای همین به «of» نیاز داریم.)

Too many of us were busy, so we had to find a new date for the trip.

سر خیلی از ما شلوغ بود، برای همین ناچار شدیم تاریخ جدیدی را برای مسافرت تعیین کنیم.

(«us» ضمیر مفعولی است و برای همین به «of» نیاز داریم.)

با توجه به اهمیت یادگیری زبان انگلیسی، «فرادرس» اقدام به تهیه فیلم‌های آموزش زبان انگلیسی کرده که لینک‌های آن در ادامه آمده است.

کاربرد گرامر too و enough

ساختار گرامر Too و Enough

گرامر too و enough به این دلیل برای زبان‌آموزان کمی پیچیده به نظر می‌رسد که جایگاه‌های متفاوتی در جمله دارند. به عبارت دیگر، ساختار و فرمول متنوعی دارند و ممکن است هنگام استفاده از آن‌ها با مشکل مواجه شویم. به همین خاطر، در ادامه این مطلب، به بررسی ساختار گرامر too و enough می‌پردازیم.

ساختار و فرمول گرامر Too

ساختار گرامر too و موارد استفاده آن به صورت زیر است:

Too + adjective or adverb

This exam is too hard.

این امتحان خیلی سخت است.

(در این مثال، «hard» صفت است.)

That box is too small.

آن جعبه خیلی کوچک است.

(در این مثال، «small» صفت است.)

He drives too fast.

او خیلی تند رانندگی می‌کند.

(در این مثال، «fast» قید است.)

Too + adjective or adverb + to do something

This exam is too hard to pass.

آن امتحان به‌قدری سخت است که نمی‌توان قبول شد.

That box is too heavy to carry.

آن جعبه آن‌قدر سنگین است که نمی‌توان حمل کرد.

My brother is too young to drive.

سن برادرم برای رانندگی کردن خیلی کم است.

Too + many + plural noun

There are too many people in this party.

افراد زیادی در این مهمانی حضور دارند.

We have too many questions to solve.

ما راه‌حل‌های زیادی برای این سؤال داریم.

Too + much + uncountable noun

We have too much work to do.

کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.

There is too much noise.

سر و صدا زیاد است.

فرمول گرامر enough

ساختار و فرمول گرامر Enough

ساختار گرامر enough و موارد استفاده آن به صورت زیر است:

Adjective or adverb + enough

Is your bed comfortable enough?

آیا تخت شما به اندازه کافی راحت است؟

The classroom is big enough for us.

کلاس برای ما به اندازه کافی بزرگ (جادار) است.

My wife is beautiful enough.

همسرم به اندازه کافی زیباست.

I didn’t leave early enough and I arrived late.

من به اندازه کافی زود حرکت نکردم و دیر رسیدم.

Adjective or adverb + enough + to do something

Is your house comfortable enough to live?

آیا خانه شما برای زندگی راحت است؟

(در اینجا «comfortable» صفت است.)

We are wealthy enough to buy that car.

ما آن قدر ثروتمند هستیم که آن ماشین را بخریم.

(در اینجا «wealthy» صفت است.)

He runs fast enough to catch me.

آن‌قدر سریع می‌دود که بتواند مرا بگیرد.

(در این مثال، «fast» قید است.)

They are not smart enough to beat us in chess.

آن‌ها آن‌قدر باهوش نیستند که ما را در شطرنج شکست دهند.

(در این مثال، «smart» صفت است.)

Enough + countable noun

I have got enough bananas.

من به اندازه کافی موز دارم.

There are enough people to help me.

افراد کافی برای کمک به من وجود دارد.

Enough + uncountable noun

I have enough money.

من پول کافی دارم.

There is enough milk in the fridge.

شیر کافی در یخچال وجود دارد.

ساختار قیدهای مقدار در انگلیسی

تفاوت گرامر Too و Very

بسیاری از افراد، تصور می‌کنند که «too» مترادف «very» است، درحالی که این دو با هم تفاوت‌هایی دارند. در این بخش، به بررسی تفاوت میان «too» و «very» پرداخته‌ایم. همان‌طور که گفتیم، «too» به معنی «بیش از مقدار نیاز» است یا «بیش از مقداری که می‌خواهیم». دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید.

Steve is a very intelligent child.

«استیو» پسر خیلی باهوشی است.

Steve is too intelligent for his class.

«استیو» برای کلاس درسش زیادی باهوش است.

در مثال اول، «very» معنی مثبتی به جمله داده است و باهوش بودن از ویژگی‌های خوب استیو به شمار می‌رود، اما در جمله دوم صفت «intelligent» برای استیو یک ویژگی منفی به شمار می‌رود، زیرا نسبت به بچه‌های دیگر باهوش‌تر است و در آن کلاس چیز جدیدی یاد نمی‌گیرد.

به مثال دیگری در این رابطه توجه کنید.

It’s very cold, but we went out.

هوا خیلی سرد است، اما ما بیرون رفتیم.

It’s too clod to go out, so we stayed home.

برای بیرون رفتن هوا بیش از حد سرد بود، به همین خاطر ما در خانه ماندیم.

در جمله اول، هوا خیلی سرد است، اما می‌شود بیرون رفت. بنابراین‌، «very» معنی منفی به جمله نمی‌دهد، اما در مثال دوم هوا آن‌قدر سرد است که امکان بیرون رفتن وجود ندارد. بنابراین «too» در جایگاه منفی به کار رفته است.

نکات مهم درباره گرامر Too و Enough

تا اینجا به کاربرد و ساختار گرامر too و enough اشاره کردیم. در ادامه این مطلب، سعی کرده‌ایم نکات مهمی را در رابطه با هر یک از این دو قید آموزش دهیم.

نکات مهم درباره گرامر Too

هنگام استفاده از «too» باید موارد زیر را در نظر داشته باشید:

 • «too» قبل از ترکیب «صفت + اسم» قرار نمی‌گیرد:

I put down the dog because it was too heavy. (Not: the too heavy dog.)

من سگ را زمین گذاشتم زیرا بیش از حد سنگین بود.

She doesn’t like men who are too tall. (Not: She doesn’t like too tall men.)

او از مردهایی که زیادی قدبلند هستند، خوشش نمی‌‌آید.

 • در انگلیسی غیر رسمی، «too» در برخی موارد به جای «very» به کار می رود و معنی مثبت دارد:

It’s too kind of you.

شما به من خیلی لطف دارید.

 • اصطلاح «only too» به معنای «خیلی» یا «خیلی زیاد» در موقعیت‌های رسمی یا نامه‌نگاری و دعوت به کار می‌رود:

We shall be only too pleased if you can spend a few days with us.

اگر چند روزی را با ما بگذرانی، خیلی خوشحال می‌شویم.

 • اگر بعد از «too + adjective» فعل به کار برود، باید به صورت «infinitive» یا «مصدر با to» بیاید:

The coffee is too hot to drink.

قهوه آن‌‌قدر داغ است که نمی‌توان آن را نوشید.

 • اگر مصدر خودش فاعل داشته باشد، با حرف اضافه «for» معرفی می‌گردد:

The coffee is to hot for me to drink.

قهوه برای من آن قدر داغ است که نمی‌توانم بنوشم.

گرامر too

نکات مهم درباره گرامر Enough

هنگام استفاده از «enough» نکات زیر را در نظر داشته باشید:

 • در صورتی که مفهوم جمله واضح و مشخص باشد، می‌توانیم «enough» را بدون اسم بیاوریم:

There’s a lot of food but not enough for everyone.

غذا زیاد است، اما برای همه کافی نیست.

 • اگر «enough» قبل از اسم بیاید، می‌توان آن را با «the» جایگزین کرد:

I don’t have the money to go on holiday.

برای رفتن به تعطیلات، پول کافی ندارم.

His company doesn’t have the resources to do the job.

شرکت او منابع کافی برای انجام کار ندارد.

 • می‌توان از کلمات «time» و «room» به تنهایی به‌جای «enough time» یا «enough room» استفاده کرد:

Is there room in your car for one more person?

آیا برای یک نفر بیشتر اتاقِ کافی هست؟

Do we have time for a coffee?

آیا ما برای قهوه نوشیدن وقت کافی داریم؟

معرفی فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح مقدماتی (A2) – به زبان انگلیسی

گرامر enough

آموزش دستور زبان انگلیسی به‌صورت گام‌به‌گام و تدریجی، باعث می‌شود که زبان‌آموزان خسته و دلزده نشوند. از طرفی، مطالب زیاد گرامر، همواره آن را به یکی از مباحث پیچیده زبان انگلیسی تبدیل کرده و جزئیات آن منجر به ایجاد مشکلاتی برای زبان‌آموزان شده است. در همین راستا و به منظور یادگیری ساده و مفهومی گرامر زبان انگلیسی، «فرادرس» فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح مقدماتی (A2) – به زبان انگلیسی را به مدت ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه و به زبان انگلیسی منتشر کرده است.

این آموزش شامل ۱۷ جلسه و شانزده درس است و با تهیه آن می‌توانید به همه بخش‌ها و مباحث گرامری دسترسی داشته باشید. از جمله مبحث گرامری که در این آموزش پوشش داده شده انواع زمان‌ها، جملات مجهول، جملات شرطی، ضمیر نامعین، انواع صفت و قید، افعال کمکی وجهی، حروف اضافه و حروف ربط است.

 • برای مشاهده فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح مقدماتی (A2) – به زبان انگلیسی + اینجا کلیک کنید.

معرفی فیلم آموزش مکالمه زبان انگلیسی در سفر‎

Learn Grammar

زبان انگلیسی، به عنوان رایج‌ترین زبان دنیا، یکی از مهارت‌های ضروری برای همه افرادی به شمار می‌رود که به کشورهای مختلف سفر می‌کنند. از آنجایی که بیشتر افرا د با استفاده از این زبان قادرند با یکدیگر مکالمه کنند، لازم است آن را به خوبی یاد بگیریم و با اصطلاحات روزمره آن بیشتر آشنا شویم. در همین راستا، «فرادرس» فیلم آموزش مکالمه زبان انگلیسی در سفر‎ را به مدت ۳ ساعت و ۴ دقیقه تهیه کرده است که شامل چهار درس می‌شود.

درس اول شامل مباحثی در زمینه ضرورت آشنایی با اصطلاحات ضروری در سفر و یادگیری لغات و هدف کلی یادگیری می‌شود. درس دوم به مباحثی نظیر معرفی خود در جمع، اولین کلاس من، رزرو تلفنی هتل و هواپیما، تهیه نقشه سفر و جمع‌آوری اطلاعات برای سفر می‌پردازد. در درس سوم، مواردی از قبیل اصطلاحات مربوط به فرودگاه و تاکسی آموزش داده می‌شود و در درس چهارم، نکات مربوط به هتل محل اقامت و سرویس خدماتی هتل، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی گرامر Too و Enough

در این مطلب، آموزش گرامر too و enough را بررسی کردیم و ساختار هر یک را به‌طور جداگانه توضیح دادیم. برای جمع‌بندی، فرمول گرامر too و enough را در کنار هم آورده‌ایم.

اگر بخواهیم به‌طور خلاصه بگوییم، «too» قید است و قبل از صفت یا قید می‌آید و معنی منفی و «بیش از حد» دارد. در حالی که «enough» بعد از صفت یا قید می‌‌آید و معنی «کافی بودن» و در جملات منفی معنی «کافی نبودن» می‌دهد. به علاوه، «enough» می‌تواند قبل از اسم نیز قرار بگیرد.

«enough» نیز مانند «too» قید و بیانگر شدت وقوع عمل است. این دو قید مقدار در زبان انگلیسی کاربرد فراوانی در موقعیت‌های رسمی و غیررسمی دارند، بنابراین بهتر است برای بهبود مهارت‌های خود، با آن‌ها به‌طور کامل آشنا شویم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «انواع قید در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.